Page 1

El crac del 29 i la Gran Depressió Tot això va durar 20 anys. La primera dècada va ser un període de gran prosperitat econòmica, coneguda com els feliços anys vint. El 1929 es produeix un crac en la economia americana que provocà una depressió durant la dècada dels anys 30.

1. Època de prosperitat econòmica: Els feliços anys vint(1919-1929) El 1919 finalitza la primera guerra mundial, amb una ruïna europea i un gran enriquiment dels EE.UU. Després d’una crisi de postguerra es produeix una crisi de superproducció(1920-1921). El 1922 comença a millorar la situació econòmica i s’ha sortit d’aquesta crisi de superproducció. En aquest moment es quan comencen els feliços anys vint o període de prosperitat americana, caracteritzada per:   

Una demanda exterior de préstecs i de producció americana. Una gran productivitat Gran poder adquisitiu de la població americana

S’inicia una època de fort consumisme. En destaca la compra/venta a terminis, ja que degut a aquest prosperitat era més fàcil aconseguir crèdits. Causes del crac:    

Una abús del crèdit que provoca un endeutament per part de la població Una gran especulació borsària L’endeutament dels consumidors i dels productors Entre el 1925-1929 comença un fort procés de sobreproducció.

Tot això junt va provocar que el 1929 hi hagués un CRAC!

2. La depressió dels anys 30(1929-1939) El crac de la borsa de Nova York(Wall Street) inicia una crisi econòmica als EE.UU caracteritzada per:   

Uns inversors arruïnats que no poden tornar els crèdits als bancs. Els bancs amb grans pèrdues borsàries. Una manca de liquidesa als bancs.

Aquest crac va provocar una fallida bancaria, ja no es donaven crèdits, i un augment de l’atur(13 milions d’aturats). La manca de consum potencia la crisi.


3. Conseqüències internacionals Es van retirar totes les inversions americanes i es va produir una baixada impressionant dels preus mundials. Es va estendre la crisi per tot el món, i això va estimular l’aparició d’alguns règims totalitaris. Això es podia resumir un una frase: <<El somni americà s’havia acabat>>.

4. La lluita contra la crisi A partir del 1932 es van començar a buscar solucions a la crisi. Es en aquest moment quan apareixen les teories keynesianes, basades en: 

La intervenció estatal i la direcció estatal en matèria econòmica.

Alhora el 1932 F.D. Roosevelt aplicarà el New Deal, que esta basat en la intervenció estatal en matèria econòmica. Va dir que el dèficit pressupostari s’equilibraria amb els impostos. Intervencions econòmiques:     

Obres públiques: Com la del “Tenesse Valley Authority”. La devaluació de la moneda: Per estimular el consum des de l’exterior. Control de la massa monetària(Control dels bancs) Estímul de la inversió(crèdits estatals) Pla agrícola: Pujada de preus i eliminació d’estocs

Intervencions socials:  

Reducció de l’atur(disminució de la jornada laboral) Fixació d’un sou mínim, subsidis d’atur, polítiques d’ocupació.

Aquestes intervencions socials i econòmiques van despertar una forta oposició en les classes altes.

Crac del 29 i depressio dels 30  

Apunts del crac del 29

Crac del 29 i depressio dels 30  

Apunts del crac del 29