Page 1

A TEMPLOMOS LOVAGOK TITKAI Az Antropológiai, Kultúrális és Tudományos Tanulmányok Gnosztikus Egyesülete bemutatja: A TEMPLOMOS LOVAGOK ÖRÖKSÉGÉT. „Procul hinc, procul ite profani. Hekas, Hekas este Bebeloi.” Ki, Ki innen szentségtörők, halszik a régi beavatások kriptáiból hol az Eleuszi Misztériumokat megkapni várók gyülekeznek. 2. 1118 június 12.-én, egy titokzatos kastély kriptájában kilenc lovag vett részt egy találkozón, ahol letették annak a rendnek az alapjait amit később a „TEMPLOM RENDJÉNEK” neveztek el. Mindezek előtt nézzünk távolabbra az időben, és ismerjük meg ennek eredetét. 3. 1104-ben az első keresztes hadjárat után melyet II. Orbán Pápa rendelt el, történt hogy Champagne grófja és I. Hugó a szent földön tartózkodott. Ott értékes latin és héber nyelven írt kéziratokra bukkantak, melyek megmagyarázzák a „SZENT GRÁL” titkát, az ó és új szövetségnek autentikus kulcsait, amelyeket a „TUDÁS BÁRKÁJA” őrzött a legősibb időkőn át. 4. A Cisztercita rend megbízatása volt ezen szent kéziratok tanulmányozása és hermetikus terjesztése. Ettől a pillanattól kezdve, a Rend a belső körében egy mély változás történt, mely a Templomosok Rendjének születéséhez vezetett . 5. Ennek a veszélyes és bonyolult missziónak eredményes megvalósításához szükség volt az Anya-Vallások egyetleneggyé válása, az emberiség felkészítésének céljából, amely megérdemelte hogy „ÉBER LÉNNYÉ” váljon, a Szoláris Emberiség Tudatos Köréhez tartozva. 6. A Mindenható szándéka az volt hogy egyes kozmikus rezgéseket felhasználjon céljaihoz. Ezért választott ki egy kivételes szerzetest, aki birtokolta azokat a képességeket melyekkel névtelenül vezethette egy erős „Hermetikus Munka” csoport megformálását; ez a szerzetes volt CLAIRVAUX-i BERNÁT. 7. Ez az ember nagy alkimista és a druidák misztériumainak ismerője volt. Ő vette magára a terhet hogy megalapítsa a Templom Rendjét és hogy megalkossa annak szabályait. Saját korában őt tekintették az utolsó „DRUIDÁNAK”. Dante Alighieri úgy írja le mint az egyetlent kinek joga van a felső éghez. Jusson eszünkbe hogy az „Isteni Színjátékban”, Dante utolsó kísérője pontosan Szent BERNÁT, Malakiás próféta pedig ennek a titokzatos szerzetesnek ölében adta ki utolsó leheletét. 8. Az első jele annak hogy egy új hermetikus rend születésének tanúi vagyunk az hogy alapítói kilencen vannak. Már kezdetekben használták a Templomosok a számok Szent Tudományát, a „KABBALÁT” . 9. Úgy Pitagorasz követőinek, mint a druidáknak, bárdoknak, kataroknak és a többi rendnek sajátos beavatási jellege volt. Látjuk hogy a fennmaradásuk egész ideje alatt a templomosok nagyon sokat alapoztak erre a mágikus számra, úgy az építkezéseikben mint a benső munkájukban. 10. Ezzel a mágikus számmal kapcsolatban itt van a templomosok TAO KERESZTJE, amely megfelel a TETH héber betűnek. A legjellegzetesebb gótikus katedrálisokban egyértelműen megtaláljuk a kilences számot. A templomosok által nagyra becsült egyik könyv Szent János Apokalipszise volt, mely 144.000. választottra utal, melynek összeadása a kilences számot eredményezi. 11. Ez a kilenc lovag Hugues de Payens vezetésével, megjelent GARIMOND, Jeruzsálem pátriárkája előtt, és szegénységi, szüzességi, alázati fogadalmat tettek, majd a Szentföldön zarándoklók megvédésnek szentelték magukat. 12. De az igazi cél más volt, a primitív titok kultuszának restaurálása, vagyis a „GNÓZIS” Szintézis Doktrínájának visszaszerzése, amely lehetővé tette a gyökerekhez való visszatérést, melyet egyesek a „NAGY TRADÍCIÓNAK” neveztek. 13. 1119-ben, II. Balduin JERUZSÁLEM királya, felajánlotta nekik a saját hivatalos székhelyét , Salamon Templomát . A sziklára épített templomot a muzulmánok szenthelyként használták valamint a „TEMPLOM RENDJEKÉNT” volt ismert. 1.

1


14. Tudjuk hogy a földi JERUZSÁLEM szimbolikus módon, ábrázolja és allegorizálja, az égi JERUZSÁLEMET más néven a tudat Felső Világát. Ennek 12 oszlopa van, és mindegyiken egy-egy apostol neve áll. Ugyanígy a kapuk száma is 12. 15. Ennek a városnak a méretei: 12000 szakasz és a fal 144 kar, melynek számjegyeit összeadva 1+4+4 egyenlő 9. A 12-es Herkules 12 munkáját ábrázolja melynek megvalósítása mindegyik beavatott feladata az Önmegvalósításért. 16. Azokban az időkben a Templomosok voltak a Természet Felső Világainak őrei. Szoros kapcsolatban álltak a MERÉNYLŐKKEL és ennek a két testvériségnek volt egy „EXOTERIKUS” és egy „EZOTERIKUS” vallási vezetője. 17. A Templomosok egyenesen a Fehér Páholy Mestereitől kapták utasításaikat, akik közül: Cagliostrotól, Dante Alighieritől, Ramon Lulltól és más, az emberiség számára nem ismert Mesterektől. 18. Valójában, a Középkor templomosai a „SZENT GRÁLT” őrző lovagoknak földi megtestesítői voltak a spanyolországi Monsalvat kastélyból, Monserratból, amely ma dzsinászban található. Ez a mitikus relikvia őrzi „KRISZTUS”, a világ Megváltójának vérét. 19. A templomosok kapcsolatba léptek a kor bölcs muzulmánjaival és mivel tiszteletben tartották ezt a kultúrát, megalapozták a „SZIMULTÁNIUMOT”, mely jogosan lehetővé tette, bármely imatemplomban keresztény és muzulmán rituálé egyidejű celebrálását. 20. Direkt módon tanulmányozták azt ami fennmaradt a „Gnózisból”, eképpen oltották szomjukat a zsidók és szarazinok Spirituális Kútjából, abban a reményben hogy megmenthetik azt amit az ember magában egyesít. 21. A misztikus és harcos Lények jelensége nem csak a templomosok sajátossága, látjuk hogy a történelem folyamán másutt is megjelentek: a TIGRIS LOVAGJAI és a SAS LOVAGJAI Mexikóban, az ő korukban ezek a lovagok voltak megbízva a beavatás összes folyamatával. 22. A KSATRIÁK Indiában a brahmanikus tudás őrei voltak, maga SIDDHARTHA is ennek a kasztnak volt tagja. 23. A kelta világban megtalálhatjuk a HARCOS MEDVÉKET és a DRUIDA VADDISZNÓKAT. A templomosok és ezek a Szent Rendek mind a bölcsességet tanították. 24. A Templomosok a Gótikus Művészet művein keresztül hagyták az emberiségre üzenetüket, főleg a katedrálisokon keresztül. Békeidőben az építés művészetét tanították, a „KŐ MŰVÉSZETÉT” TALUXBAN vagy a keleti Páholyokban ahonnan a SALAMON Templom alapítói erednek. 25. Ugyancsak a FATIMIDÁK házaiban, melyeket a BOLDOGSÁG HÁZAINAK is neveznek, tanították a tiszta tudományt, az asztrológiát és az Alkímiát. 26. Az épület ízig-vérig művészet, a Templom ISTEN házát jelképezi, az önmegvalósodott embert és így tartalmazza a tudás összes kulcsát. A Székesegyház autentikus kőből készült könyv, melyről ezt mondja FULCANELLI: „ AMI A TUDATLANNAK KŐ AZ A BÖLCSNEK GYÖNGY”. 27. A Templomosok hozták létre és alapozták meg az építő kőművesek Páholyait, hogy azok katedrálisokat és kolostorokat építsenek. A Gótika a Templommal együtt született, a Templom halálával meghalt a gótika is. 28. Nem csak a katedrálisokon keresztül hagyták ránk üzenetüket, hanem a festészeten keresztül, ezekben a mesteri alkotásokban melyek ragyognak színeikben és szimbolizmusukban. 29. De a szobrászaton keresztül is melyek fénytől és békétől sugároznak. 30. A legnagyobb része a Középkori címereknek és zászlóknak, mély ezoterikus szimbolizmust tartalmaz, itt megemlíthetjük a Spanyolországi ARACENÉT, amely magába foglalja a „TŰZ MAGISZTÉRIUMÁT”; mely teljes mértékben szexuális. 31. Hogy felgyorsítsák benső spirituális munkájuk folyamatát, a templomosok olyan titkos pontokra vagy helyekre telepedtek ahol biztosan megtalálható volt a föld csakrái közül egy, vagy nagyon nagy volt a föld magnetikus (tellurikus) energiája. 32. Ugyanígy az egyiptomiak is ilyen föld csakrákra építették piramisaikat, templomaikat. 33. A druidák is szintén megalitikus építményeket emeltek. 2


A Maják, Aztékok, Toltékok, mind a beavatási templomaikat ilyen erős földsugárzású pontokra építették. 35. A tibetiek is hasonlóan, mint minden más típusú beavatási rend. 36. Észrevehetjük hogy az építő testük reprezentatív alakja a PENTAGRAMMA amely építményeik létrehozásának középtengelye. 37. Az archetípusuk HIRAM volt, az anyag átalakításának Mestere. A kabbala NOTARIKON módszerét használva, a HIRAM név átalakul MARIE-vá vagy MÁRIÁVÁ. 38. Ha figyelmesen tanulmányozzuk azokat a fő helyeket melyet a REND birtokolt az Ibériai Félszigeten, meglephet minket az tény hogy ezeknek a pontoknak nincs anyagi értéke. Elsősorban, nem voltak védekezési szempontból katonai stratégiai pontok, és másodsorban, nem volt kapcsolatuk a zarándokok utjaival és egyes esetekben még a földet sem lehetet megművelni. 39. Az egyik ízig-vérig mágikus helye az Ibériai Félszigetnek, melyet fő és központi helyként választották, kétség nélkül a „farkasok folyójának kanyonja” mely Soria tartományban található. Ezen a helyen egy MÉH formájú barlang található és egy folyó mely a Spermatikus Vizeket szimbolizálja. Ez a körzet messze távol esik bármilyen kereskedelmi úttól. 40. Miért épp ezt a helyet választották és nem mást? Érdekes módon, ez a pont azon a függőleges tengelyen található mely kettészeli az Ibériai Félszigetet, ettől 527 km-es távolságra és 127 km távolságra a CREUS és FINISTERE fokától. Ha megrajzolunk egy kört ennek a sugárnak a segítségével, megtalálhatjuk az összes olyan helyet ahol a templomosok megtalálhatóak voltak. 41. Azokat a helyeket választották ki építményeik számára melyek megegyeznek a templomosok keresztjének szögeivel, melynek négy ugyanolyan méretű karja van, 40, a kör kilenced része. És lám még egyszer a kilences szám. 42. Ha meghúzunk most két vonalat, az első amely összeköti Creus és Finistere fokait, a második pedig párhuzamos az elsővel, mely a Soria központon keresztül halad át így egy 10.000. km-es kerületet kapunk. 43. Láthatjuk hogy ebbe a kerületbe beleesik a 42-es szélességi kör. Ez teljes mértékben átszeli ezt a zónát és földkörüli útján áthalad olyan helyek közelében, ahol a múltban valamilyen típusú vallási mozgalom volt, RÓMÁN keresztül át a HEN CHEN kínai hegységeken, ÖRMÉNYORSZÁGON áthaladva, egészen TIAN SHANIG, s majd eléri a GÓBI sivatagot. 44. Bizonyosan, ez az a sivatag ahová minden kelleti vallás, a hinduizmustól a taoizmusig, helyezi SHAMBALÁT, minden megismerés elvét és célját, a keleti Tibet titkos országát, ahol az önmegvalósítást elért nagy Mesterek élnek. 45. A második elem amit ez a kerület tartalmaz Szent Jákob Útja. Ez az út alkímiai szimbólumokkal és még felfedezetlen üzenetekkel van megszórva. 46. Figyeljünk meg tehát néhány fontos építményt, mint például: a Vera Cruz-i Kápolnát, Segoviát, amelynek szabályos tízszögű formája van, melynek közepén megcsodálhatjuk egyetlen középső oszlopát, melynek fa alakja van. 47. Az Eunati Kápolna, mely egy útkereszteződés közelében található, azon a helyen ahol egy, az antik világban is jól ismert erős földsugárzású áram található. Ha meghosszabbítjuk a kupolája vonalait, akkor újból olyan helyeket találunk melyek a templomosok érdeklődési körébe estek, mint Lourdes, Sierra de la Demande, a Cantabricai barlangok, stb. Ezért hát Eunate egy igazi nagy kozmikus szextáns, egy hely amely egy szenthelyeket jelöl meg. 48. Ha most egy másik függőleges vonalat húzunk ugyanazokkal a méretekkel és megtartva ugyan azt a középpontot, így egy 155.000. km-es zónát határolunk be egy tökéletes alakot kapva, ahol más nagyérdekességű mágikus helyeket kapunk meg. 49. Kérdezhetnénk hogy mind ez talán nem e a véletlen műve, de ez lehetetlen mivel nagyon sok olyan tényező és pontos méret van melyek ezek valóságát állítják. A Templomosok tudása nagyon magas fokú volt mintsem ez mind az egybeesés műve lenne. Egyenes kapcsolatuk volt a kor legtöbb híres zsidó könyvészével, ezért ezt a tudást kihasználván építették meg és választották ki építményeik helyét. 50. A Templomban megtalálható leghasználtabb pecsétek közül megemlíthetjük azt melyen két lovag ül ugyanazon a lovon. Ha a kabala segítségével tanulmányozzuk ez az eredmény: 34.

3


A LÓ a Benső Lény szimbóluma, a kabbalában ATMANKÉNT vagy CHESEDKÉNT ismeretes, melynek két lelke van: egy nőies, melyet BUDHINAK vagy GEBURAHNAK hívnak, és egy másik, férfias, melyet MANASNAK vagy TIPHERETNEK neveznek. Ennek az etikai háromszögnek egysége a Nagy Mű elsőrendű tárgya. 52. A fekete és fehér zászlójuk közepén egy vörös KERESZT található. Ez a három szín szimbolizálja a Nagy Mű fő színeit. 53. A fekete a hollóra és a rothadásra emlékeztet. A fehér a Harmadik Logosz galambjával van kapcsolatban. 54. A vörös a vörös fácán megjelenítője, a királyok bíboráé, mely a Nagy Mű beteljesedését szimbolizálja. 55. A kereszt melyet a templomosok használtak nem az ortodox kereszt volt, mely a földi mártírt szimbolizálja, ők mást választottak, melynek még ősibb jelentése van és pedig a kelta keresztet melynek mind a négy karja egyenlő s melyek négy háromszögből állnak a középpontban találkozva., illetve a CARAVACAI keresztet is használták. 56. A Templomosoknak megvolt a saját titkosírásuk és ábécéjük mellyel titkos üzeneteket és leveleket írtak. 57. Ez az írás az úgynevezett „NYOLC GYÖNYÖR KERESZTJÉBŐL” jött létre. Ez a kereszt nyolc pontból áll és a templomosok mindig egy vörös pántlikára kötve hordták maguknál. 58. Az egyik legnagyobb misztérium amely a Templomosok Rendjét fátyolozza be, egy androgén alak titokban való imádata melyet „BAPHOMET” néven emlegetnek. Ez az alak volt az oka annak hogy az Inkvizíció az ördög imádatáért ítélte el őket. Viszont ez a figura a „NAGY MŰVET” jelképezi. 59. Láthatjuk hogy ennek az alaknak BAKKECSKE formája van, melyet egyesek az Ördög szimbólumaként fordítottak le. Viszont ő teljesen más valami, a homlokán a Pentagramma jelét hordozza két csúcsával lefelé, mely elegendő ahhoz hogy a fény szimbólumát lássuk benne.  Ő az okkultizmus jelét mutatja és fent Chesed fehér Holdját jelzi, alant pedig Geburah fekete Holdját. Az egyik karja női a másik pedig férfi.  Az intelligencia fáklyája ég szarvai között, mely az egyetemes egyensúly mágikus fénye. Ugyancsak az anyag fölé emelkedett lélek alakja.  A csúf állati fej az anyag tényezőjével szembeni iszonyt jelzi, az egyetlen felelőst, mely mindenkorra a szenvedés irányítója, mivel a lélek érzéketlen az anyagban és nem szenved csak megnyilvánulásakor.  Hermész jogara mely a nemi szervekben található az örök életet jelképezi, a pikkelyekkel befedett has a VÍZ elemet, a kör pedig amely felette van az ATMOSZFÉRA.  A tollak a LEVEGŐ elem és az illékonyság szimbóluma. Az emberiséget az androgén mellkas és karok jelölik. 60. Ha a szarvakat figyeljük, különbséget kell tennünk a fény és a sötétség szarvai között. Ne felejtsük el hogy a Teremtésben dualitás van, létezik egy pozitív és egy negatív aspektus. Ezért, láthatjuk a híres beavatott Michelangelo „Mózes” szobrának homlokán a FÉNY szarvait. 61. A templomosok alkímiai munkája erre az Androgén Lényre alapozódik és LUCIFERRE, mint a fény adója akitől a TŰZ ered. 62. Ha a görög kultúrát vesszük figyelembe, megtalálhatjuk a „BAPHOMET” szónak a jelentését, és pedig:  BAPHO: alámerítkezés általi keresztég  METHEOS: beavatás 63. A középkorban született meg egy olyan jelenség mely a „FEKETE SZÜZEK” kultuszának megjelenését és felvirágzását eredményezte, ez nem más mint a SZŰZ imádata, ki a Nagy Mű irányítója. 64. De miért ez a fekete szín mely őket jellemzi? Megtaláljuk a választ ha megvizsgáljuk az „ALKÍMIA” szó jelentését. A fáraók földjén ezt a szót „AL-KEM”-nek fordították ami „FEKETE FÖLDET” jelent. Így hát egyrészről itt van a „FÖLD ANYA” és a másik részről pedig a fekete szín, ami azt akarja sugallni hogy a beavatott meg kell látogassa a saját benső Pszichológiai Földjét, ami súlyos, ólmos és megmunkálatlan állapotban található. 51.

4


A Templomosok ismerték a „SZENT OLVASÓ” (Rózsafüzérnek) autentikus szimbólumát. A Szentolvasót nem a keresztények találták fel, ahogy azt sokan hiszik; az eredetét a „hindu malában (füzérben)” vagy épp a muzulmán füzérekben kell keresnünk. A keresztény rózsafüzérek a csúcsa ennek az ősi és mágikus szimbólumnak. A Templomosok megismerték ennek titkát és üzenetét, ami mára elveszett. 66. Ezek a lovagok egy Szinarhiát akartak formálni, egy egyetemes theokratikus kormányzást, mely határok nélküli, melyet a bölcs Mesterek vezettek volna. Nem ők voltak az elsők azok közül akik egy ilyen ideális kormányzást álmodtak, Plátó is ugyanezt tette, reánk hagyva a „Republikát” és a „Jogállamot” amelyben a vezetők autentikus filozófusok lettek volna. 67. Dante is ránk hagyott egy a monarhiáról szóló munkát, és mások is mint Nagy Károly, IV. Amenophis, Szent Ágoston, IV. Henrik és sokan mások kik a történelem folyamán egy új aranykorszakról álmodtak. 68. A Templomosok között két ágat kell megkülönböztetnünk; ennek a Rendnek nem minden tagja volt beavatott vagy mester. Ezért létezik egy „exoterikus rend”, melyet derék és vitéz harcosok formáltak, és egy másik „ezoterikus, hermetikus” mely a szimbólumok és a beszéd segítségével közvetítette bölcsességet. 69. A Templomosok a Gótikus Művészet művein keresztül hagyták ránk üzenetüket. Fulcanelli azt mondja hogy maga a „GÓTIKUS MŰVÉSZET” kifejezés az „ARGOTIKUS” szónak az ortográfiai deformálása. Ezek szerint, a katedrálisok az „ARGÓ” művei, vagy a „fény művészetéé”. 70. Maga az Argó a madarak primitív nyelvéből származik, vagyis az „ORTOBÓL”, melyet a középkorban a „GAYA BÖLCSESSÉGNEK” is neveztek, vagyis a Szellem nyelve, az egyetlen mely felfedi az igazságot. Ezt a nyelvet a Nagy Kabír Jézus használta tanítványaival, és ez megegyezik azzal a nyelvel melyet az ARGONAUTÁK is használtak. 71. A Templomosok voltak azok akik titokban megalapították a Gótikus Művészet mozgalmát azért hogy a gnosztikus bölcsességet kőbe vésve felvirágoztassák. Mindegyik épület egy autentikus alkímiai mű, melyek egyetlen célja az emberré való transzformáció. A katedrálisok örök üzenete nyitva marad mindenki előtt aki az Ige Egységéhez akar visszatérni, felépítvén saját szentéjét benső szívében. 72. Lássunk most néhány gótikus szimbólumot. Állandó jelleggel megtalálhatjuk a kilencest ezekben a szent helyekben amely szoros kapcsolatban áll az egyiptomi Tarot kilences lapjával. 73. Ezeknél a remekműveket építő templomosoknál, mindig megtalálható a víz, és ez a víz a SPERMATIKUS VIZEKKEL való munkát jelképezi, mely elsőrendű feltétele annak hogy bejussunk a TEMPLOM belsejébe. 74. A katedrálisok leghasználtabb alakzatja a kereszt, mely nem csak Krisztus keresztjére emlékeztet, hanem az alkímia KRIZOLJÁRA is. Ez megmutatja nekünk a kereszt szimbólumának a kereszténység előtti jelentését is, mely a négy elemet, a négy irányt jelképezi. 75. Ezek a templomok úgy mint a zsidó, muzulmán, hindu templomok kelet felé vannak orientálva, mivel ha bárki belép ide arccal a felkelőnap felé legyen, amely az igazi sötétségből való kilépést szimbolizálja azért hogy visszatérhessünk a FÉNYBE. 76. Ha észrevesszük a katedrálisok elliptikus kupoláját, mely arra szolgál hogy a kereszt sík alakzatát egy „Ank” keresztre vagy az egyiptomiak HOROGKERESZTJÉRE változtassa, mely az egyetemes élet szimbóluma itt az anyagban. Ezért változott át VÉNUSZ alkímiai szimbólumává. 77. Az ösvények melyek a katedrális kapuihoz vezetnek megmutatják a szellem fokozatait vagy beavatásait melyet miden beavatott belső utján el kell érjen. A templomba vezető kapuk száma három. 78. A baloldali eredetileg KÉK volt és az ATYÁT az Első Logoszt szimbolizálta  A középső SÁRGA volt és a FIÚT a Második Logoszt.  A jobboldali pedig VÖRÖS volt és a SZENT SZELLEMET vagy a Harmadik Logoszt szimbolizálta. 79. Belépve, a keresztelővizet tartalmazó edényt látjuk, mely a kezdetek vízét tartalmazza, azokat a vizeket melyek a katedrálist is körbeveszik és melyek átalakítottak. 65.

5


80. Az ablakrózsák a Nagy Mű színeit jelzik: mely Fekete, Fehér és Piros. Ezek a színek a Szent Tüzet allegorizálják a Mű és a természet körforgását szimbolizálva. 81. A tornyok a két erőt jelzik az egyik nőies míg a másik férfias jellegű; ennek a két erőnek az egysége nélkül sohasem juthatunk el a benső templomunk megformálásához. 82. A mozaikpadló, fekete és fehér amely azt a dualitást jelképezi mely mindent irányit a megnyilvánult világban: Világosság és Sötétség, Szellem és Anyag, Nap és Éj, Férfi és Nő, stb. 83. Abban a pontban ahol a naosz egyesül a transzepttel, a földön állatában egy labirintust fedezünk fel, mely a követendő irányt vagy utasítást szimbolizálja, a belső folyamatokat. Ez az a mitológiai labirintus melyben Tézeusz meg kell vívjon a Minotaurusszal, kit Ariadné fonala segített ki ebből. 84. Lássuk most az összeesküvést vagy az ítéletet mely elé a templomosok kerültek. A templom történetének ebben a pillanatában, megjelent három személy kik a sors közvetítőjeként szerepeltek. Ez jelentette egyben a rend végét is. Ehhez a három személyhez a tradíció három szerepet fűz. 85. a). IV. SZÉP FÜLÖP: Franciaország királya, Júdás szerepében mint a Vágy Démona. Ő egy fanatikus álmodozó volt és csak az ország nagysága érdekelte. Szüksége volt arra hogy kitépje a templomosok kezéből a hatalmat. 86. b). NOGARET VILMOS: Franciaország királyának jobb keze és egyben kancellárja, Kajafás szerepében ki a Rosszakarat Démona, aki nagyon ügyes volt az ítéletek irányításában. 87. c). V. KELEMEN: egy nagyon gyenge pápa, melyet a király helyezett titokban székébe. Ez a pápa Pilátus szerepét játszotta, az Elme Démonáét. 88. Az Egyház ekkor egy olyan mozgalmat hozott létre mely szembeszállt minden olyan irányzattal mely nem tartozott hozzá, melyet a kereszténységet terrorrá és elnyomássá alakította át. Ez a rend nagyon hamar elkezdte munkáját és megbízta érsekeit az eretnekek megtalálásával és elfogásával. Ez a rend volt a SZENT INKVIZÍCIÓ. 89. A Templomosokat elítélték és alaptalanul vádoltak meg olyan dolgokkal mint a kereszt leköpése, szodómia, az Atya Isten és a Szűz megtagadása, Baphomet imádata és azzal a ténnyel hogy varázslók és alkimisták. 1314 Március 12-én fejeződött be egy 7 éves tárgyalás.  36 lovagot a vallatások alatt végeztek ki, itt ujjból a kilences.  54-et eztán máglyán égettek el, megint kilenc. 90. A Templomosok nem is tiltakoztak a letartóztatások miatt, mivel szabályzatuk megtiltotta hogy bármilyen keresztény ellen harcoljanak. 91. A Templomosok vezetői tisztában voltak küldetésükkel, és a kabbala törvényeivel egységben rájöttek arra hogy 22 mester egy ciklusnak a végét jelenti. Ez azt jelenti hogy vissza kellet vonulniuk egy szerencsésebb időpont elkövetkezéséig. A legjobb módon húzódtak vissza, hátrahagyván a magot és a saját mártír vérükkel megöntözve. 92. Végül, 1314 március 18-án, a zsidók földjén, a templom utolsó Mesterét, JACQUES DE MOLLAYT, máglyán égették el. De még mielőtt meghalt volna meghívta V. Kelement és Szép Fülöpöt Isten ítélőszéke elé. Így hát V. Kelemen 40 napra rá meghalt és Szép Fülöp is még abban az évben. 93. Így fejeződött be az életük a sajnálatra méltó Krisztus lovagoknak, akik messze álltak attól hogy a kereszténységgel szembeszálljanak, sőt éppen ellenkezőleg, ők voltak azok akik az igazi gnosztikus ezoterikus kereszténységet élték, mely a kor Katar, kabbalista és alkimista mozgalmainak volt az egyesülési pontja. 94. Ezeknek a lovagoknak volt egy közmondásuk : „ NON NOBIS DOMINE, NON NOBIS, SEDE NOMINI TUO DA GLORIA ”, ami annyit jelent: „ SEMMIT A MI URUNKÉRT, SEMMIT RÉSZÜNKRE, CSAK A TE NEVED DICSŐSÉGÉRE ”. 95. Valójában, a Szent Grál lovagjai Krisztus utját követték, ezeket a szent szavakat teljesítve: Aki engem akar követni, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét és kövessen engem. 96. Hiába születik meg a Názáreti Jézus Betlehemben, ha nem születik meg a mi szívünkben is. Hiába hal és támad fel a szentföldön, ha nem hal meg és támad fel mibennünk. Ez a Megmentő6


Salvandus természete. A Benső Krisztus meg kell mentsen minket, de ezt a bensőnkben kell elkezdje. 97. Azok akik a Názáreti Jézusnak a közeljövőben való érkezését várják, tévednek. Krisztusnak itt és most kell eljönnie, bentről, a tudat mélységéből. 98. Az Áldott Fehér Páholy Mesterei, a Szoláris Emberiség Tudatos Köre, Krisztus felhatalmazásával meghív minket hogy kitörjünk ebből a kaotikus állapotból és részeivé váljunk az Ég Hadseregének. 99. VÉGE

7

A templomos lovagok titkai  
Advertisement