Page 1


Emergis staat voor Samen werken aan een goede geestelijke gezondheid van alle mensen in Zeeland. Geestelijke gezondheidsproblemen kunnen ieder van ons treffen. Het is onze ambitie deze zoveel mogelijk te voorkomen, waar mogelijk mensen te genezen en waar nodig hen te ondersteunen. Wij zetten ons in het bijzonder in voor de meest kwetsbare mensen. Het is onze uitdaging en onze inspiratie om samen met anderen te werken aan een gezond Zeeland. Drie kernwaarden staan hierbij voorop:

Passend

Ruimte Samen

De ggz in de maatschappij De ggz is van grote maatschappelijke waarde. Het is bewezen dat onze inzet angstige, depressieve, psychotische en verslaafde cliënten helpt om geestelijk gezonder te worden. De ggz speelt een onmisbare rol in het beleid rond veiligheid en leefbaarheid, en is een belangrijke pijler onder het mentale kapitaal van Nederland. Geestelijke gezondheid is ook een economische factor van betekenis. Investeren hierin loont, zeker als het om jongeren gaat. Een goede geestelijke gezondheid werkt preventief en beperkt humane en economische schade. U leest over onze ambities. Ambities die we hebben gerealiseerd, en ambities waaraan we werken. Ambities die spanningen met zich meebrengen om goed met elkaar samen te werken en koers te kiezen en vast te houden, in goede en in slechte tijden. En daarbij helder voor ogen te houden, waarvoor we met z’n allen willen staan: Samen werken aan een goede geestelijke gezondheid van alle mensen in Zeeland.

Met Emergis bedoelen we hier tevens het Rgc Zeeuws-Vlaanderen (een maatschap samen met ZorgSaam) en Amares (samen met AZZ), en onderdelen van Emergis zoals De Waag Zeeland, Interapy, Indigo, DWZ en MO Zeeland. Onder geestelijke gezondheidszorg (ggz) verstaan we het brede aanbod van preventie, behandeling, ondersteuning, maatschappelijke opvang en verslavingsreclassering. In dit document wordt gesproken over cliënt waar vaak ook patiënt wordt bedoeld. emergis - geestelijk gezond in zeeland - 3


4 - emergis - geestelijk gezond in zeeland


emergis - geestelijk gezond in zeeland - 5


Kernwaarde Passend Passend bij mensen Het is ons vak om samen met de cliënt te achterhalen welke hulp hij of zij nodig heeft: niet te weinig en niet te veel. Wij gaan in dialoog met de cliënt en komen met oog voor zijn of haar eigenheid tot een duidelijk behandel- of begeleidingsplan. Vervolgens zorgen wij ervoor dat we de goede zorg bieden. Soms is een eenvoudige cursus al voldoende. De realiteit van de ggz is echter ook dat wij cliënten soms zorg moeten geven die tegen hun eigen wil ingaat. Beide zijn passende zorg.

Onze bejegening van en communicatie met cliënten is de sleutel tot passende zorg. Zorg die ook veiligheid biedt voor cliënten en medewerkers. Dit vraagt van ons dat we regelmatig reflecteren op ons denken, voelen en (ethisch) handelen. We leveren zorg die we onszelf, onze familie en vrienden gunnen.

vijf jaar voor het geplande pensioen overlijdt haar man. de vrouw (60) krijgt last van somberheid. Van haar hoeft

Voor ons is het steeds een zoektocht naar wat het beste past bij een cliënt. Is hij of zij gebaat met onze nabijheid of kunnen wij beter even wat afstand nemen? Welke verantwoordelijkheden passen bij iemands draagkracht en mogelijkheden? Soms ligt zo’n keuze praktisch voor de hand, soms is zij gecompliceerd. Wij maken gebruik van richtlijnen en zorgprogramma’s om die zorg te leveren die het meest effectief is; wij hebben daarbij oog voor het evenwicht tussen lichaam en geest. Wij realiseren ons dat de houding van een hulpverlener het uiteindelijke effect van een behandeling of een preventieve interventie mede bepaalt. Daarom is het zaak dat onze medewerkers openstaan voor de sociale, culturele, etnische en levensbeschouwelijke achtergrond van de cliënt.

6 - emergis - geestelijk gezond in zeeland

het allemaal niet meer. zij verwaarloost zichzelf én haar sociale contacten. De familie maakt zich zorgen. na lang aandringen bezoekt zij de huisarts.

Zorgprogramma’s Emergis maakt vaart met het invoeren van zorgprogramma’s. Hierin staat beschreven welke behandelingen, gelet op de huidige kennis, het meest effectief zijn. Zorgprogramma’s structureren de zorg. Doordat professionals van elkaar weten wat zij doen, sluiten de verschillende soorten behandeling goed op elkaar aan. Dat is in de eerste plaats goed voor de cliënten. Daarnaast maakt gestroomlijnde zorg ook dat wij de effecten van onze behandelingen kunnen meten, waardoor wij sneller en beter bijsturen en de kwaliteit van zorg verbeteren.


emergis - geestelijk gezond in zeeland - 7


Passend bij Zeeland In onze dunbevolkte provincie, waar de afstanden navenant groot zijn, willen we gemakkelijk bereikbaar zijn, de klok rond. Zodoende kunnen cliënten in hun eigen omgeving naar een nieuw evenwicht zoeken. De betekenis die een cliënt geeft aan een psychische aandoening, is vaak verbonden met zijn of haar kijk op het leven. Psychische problemen raken nu eenmaal snel aan zingevingsvraagstukken. Daarom hebben wij oog voor de uiteenlopende, vaak uitgesproken levensbeschouwingen van de bewoners van Zeeland. Passend bij onze medewerkers Wij organiseren ons werk zo dat de mensen die bij ons werken, hun ervaring, vakkennis en idealen in de praktijk kunnen brengen. Een moderne ggz-instelling is een organisatie die haar medewerkers stimuleert om open te staan voor nieuwe ontwikkelingen en hen helpt nieuwe uitdagingen aan te gaan. De druk om goede resultaten te laten zien, is hoog. Goed personeel wordt schaars, nieuwe wetenschappelijke inzichten vragen steeds om aanpassing van vertrouwde praktijken. Er komt heel wat op de profes-sionals van de ggz af. We reageren hierop door ruimte te scheppen voor persoonlijke ontwikkeling en voor reflectie op het eigen handelen. Zodoende kunnen we, net als bij cliënten, een groter beroep doen op ieders verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid.

8 - emergis - geestelijk gezond in zeeland


Het is van belang goed om te gaan met de spanning tussen goede zorg, een realistische werkbelasting en gezonde financiën. Wij stellen onszelf doelen die stevig, maar haalbaar zijn. Daardoor blijven wij betrouwbaar voor onze cliënten, collega’s en samenwerkingspartners. En we zorgen goed voor onszelf, want alleen dan kunnen we goed voor een ander zorgen. Vanuit een passende organisatie Bij een organisatie voor en door mensen hoort een gezonde omgeving met vriendelijke, rustgevende en duurzame gebouwen. Ook een sociale omgeving, waarbij familie en maatschappij zich betrokken weten, is van groot belang. Veel van de gebouwen van Emergis voldoen helaas nog niet aan deze ambitie, maar wij doen er alles aan om dat te veranderen. Verder streven wij ernaar dat onze organisatie werkt als een geoliede machine, zodat wij efficiënt en effectief onze taak kunnen vervullen. Met het oog daarop willen wij onze eigen complexiteit en bureaucratie verminderen. Wij ijveren ook voor het terugdringen van de bureaucratie van anderen. Emergis ziet zichzelf als een maatschappelijke ondernemer. Dat betekent dat bij ons de mens voorop staat, dat wij op een duurzame, fatsoenlijke en nette manier ondernemen, en dat de samenleving dit ook zo ervaart.

Passend bij de toekomst Zorg wordt voornamelijk betaald uit collectieve middelen – geld dus dat per definitie schaars is en ook besteed kan worden aan andere maatschappelijke doelen. Wij willen mensen zorg bieden voor een faire prijs en tegelijkertijd realiseren we ons dat, mede vanwege de economische situatie, verdere efficiencymaatregelen en passende keuzen nodig zijn. Wij onderschrijven het beleid om de zorg bij voorkeur buiten de muren van de psychiatrische instelling te verlenen. Veel mensen die zijn aangewezen op een langdurig verblijf kunnen en willen zelfstandig wonen. Wij spelen graag in op die wens. Veel meer dan nu willen wij gebruikmaken van allerlei vormen van e-mental health, zoals het aanbod van Interapy. Dergelijke zorg is goedkoper. Maar belangrijker nog, mensen willen deze zorg. Voor de kwaliteit van die zorg zetten wij ons blijvend in. De kwaliteit blijft alleen hoog als we in staat zijn goed om te gaan met de spanning tussen zorg, financiën en veiligheid voor cliënten en medewerkers. Emergis ontwikkelt scenario’s voor goede en slechte tijden. Deze scenario’s scherpen ons bewustzijn en helpen ons te anticiperen op een onzekere en onvoorspelbare toekomst.

emergis - geestelijk gezond in zeeland - 9


10 - emergis - geestelijk gezond in zeeland


emergis - geestelijk gezond in zeeland - 11


Kernwaarde Ruimte Ruimte voor de cliënt Ruimte maken voor de cliënt betekent ook ruimte geven aan zijn of haar eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid. We wijzen de cliënten daarop en helpen hen deze verantwoordelijkheid op zich te nemen. De cliënt heeft vaak een goede kijk op de eigen behoeften en weet dan prima wat bij hem of haar juist helemaal niet aanslaat. Wij erkennen deze ervaringsdeskundigheid en maken er gebruik van. Ook familie en vrienden weten uit ervaring veelal goed wat echt helpt. Wij leren graag van hen, zodat wij onze cliënten optimale zorg kunnen bieden.

Ervaringswerkers Sinds 2008 heeft Emergis ervaringswerkers in dienst. Deze mensen hebben zelf psychiatrische problemen gehad of hebben die nog. De ervaringswerkers hebben de opdracht de positie van cliënten te versterken. Dat doen zij door hen te ondersteunen, door hulpverleners en beleidsmakers binnen en buiten Emergis te adviseren en te informeren, en ook door een symbool van hoop te zijn voor cliënten.

12 - emergis - geestelijk gezond in zeeland

Toen de man 18 was, liep hij vast op zijn opleiding. Hij bleef vaak in bed liggen en zag zijn vrienden steeds minder. Zijn ouders maakten zich zorgen. Toen ze merkten dat hun zoon stemmen hoorde, trokken ze aan de bel bij de huisarts. Hij vermoedde schizofrenie en verwees voor verder onderzoek naar Emergis. Inmiddels is de man 30, woont in een woonvorm en werkt in een werkleerbedrijf. Samen met zijn familie en anderen probeert hij zijn leven op een voor hem zinvolle manier vorm te geven.

Ruimte voor kritiek Mensen doen een beroep op ons op een kwetsbaar moment in hun leven. Wij willen graag dat de Zeeuwen in hun eigen provincie terecht kunnen, en zijn er trots op dat Emergis veel hulp in huis heeft. Tegelijkertijd realiseren we ons dat we verantwoording moeten afleggen en al helemaal over die terreinen waarop we feitelijk monopolist in Zeeland zijn. Gaan wij goed om met het vertrouwen dat in ons wordt gesteld? Onze ambitie is dan ook helder, toegankelijk en controleerbaar te zijn. En mochten dingen onverhoopt niet goed gaan, dan willen wij aangesproken worden. Kritiek is lastig, maar wel een kans om beter te worden. Daarom geven wij alle ruimte aan opmerkingen, suggesties en klachten van cliënten, familie, samenwerkingspartners en collega’s.


emergis - geestelijk gezond in zeeland - 13


Ruimte binnen een helder kader Respect geven en respect krijgen: dat is het kader waarbinnen we bij Emergis werken. Deze algemene fatsoensnorm geldt altijd en overal. De afspraken die we maken, zijn helder en we doen er alles aan om ons aan die afspraken te houden. Regels stellen we alleen op als dat nodig is. Voor iemand met psychische problemen kan het goed zijn duidelijke regels gesteld te krijgen. Mocht dat het geval zijn, dan geven we die. We gebruiken regels echter niet om de schijn van beheersbaarheid te wekken. Werken in de ggz is mensenwerk; wij willen ruimte laten voor de eigenheid van mensen. CliĂŤnten en medewerkers worden bij ons zo min mogelijk in een keurslijf gedrukt. Binnen heldere kaders scheppen we een open ruimte die cliĂŤnten en medewerkers zelf kunnen invullen.

14 - emergis - geestelijk gezond in zeeland


Een helder kader Dit is wat wij verwachten van onze collega’s, onze cliënten, hun familie en vrienden en onze samenwerkingspartners. • Gedraag u vriendelijk en correct. • Ga respectvol om met elkaar. • Toon respect voor ieders cultuur, levensovertuiging en achtergrond. • Uit geen racistische, discriminerende of seksistische opmerkingen. • Onthoud u van agressie en geweld. • Ga zorgvuldig om met andermans eigendommen. • Houd u aan de regels en algemene kaders die gelden. • Stimuleer uzelf en anderen om waardering uit te spreken. • Spreek elkaar aan op ongewenst gedrag. Dit is onze gedragscode. Voor medewerkers geldt een uitvoerige gedragscode, geënt op het bovenstaande.

emergis - geestelijk gezond in zeeland - 15


16 - emergis - geestelijk gezond in zeeland


emergis - geestelijk gezond in zeeland - 17


Kernwaarde Samen Samen met familie en vrienden Familie en vrienden vervullen vaak en langdurig een belangrijke (en soms zware) taak in het leven, de behandeling en de begeleiding van cliënten. Het besef groeit dat het beste resultaat op de lange termijn wordt bereikt door samenwerking tussen de cliënt, de hulpverlener en de familie en vrienden. Wij willen hen dan ook actief betrekken bij de zorg.

Onze ambitie om samen te werken, geldt overigens ook voor die organisaties waarmee we in meer of mindere mate concurreren.

van een gezin met kinderen in de leeftijd 5-15 jaar komen al enige tijd signalen dat het niet goed gaat. de schoolprestaties van de kinderen gaan achteruit, ze spijbelen veel. op het spreekuur

Samen met anderen Emergis is een brede, veelzijdige organisatie met veel samenwerkingspartners. Wij delen taken en verantwoordelijkheden met huisartsen, onderwijs, politie, justitie, reclassering, woningcorporaties, welzijnsorganisaties, jeugdzorg, patiënten- en cliëntenorganisaties, werkgevers, kerkgenootschappen, gemeenten, zorgverzekeraars, ziekenhuizen en andere zorgorganisaties, beleidsmakers, en vele anderen. Het contact met al deze mensen is voor ons een uitgelezen manier om voeling te houden met wat er leeft in de maatschappij – van buurtschap tot ministerie. Zo kan de breedte van Emergis echt een kracht worden: al deze verschillende partners voeden ons vanuit hun eigen invalshoek met informatie over wat er in de samenleving speelt. Met onze kennis en ervaring in Zeeland kunnen wij op onze beurt overheden en andere maatschappelijke organisaties attenderen op belangrijke patronen. Zodoende dragen we ons steentje bij aan een gezonde sociale infrastructuur van Zeeland.

18 - emergis - geestelijk gezond in zeeland

van de wethouder komen klachten uit de buurt. met de huisarts is weinig contact. op een dag gaat het mis: er is sprake van ernstig huiselijk geweld. dusdanig ernstig dat het gezin in aanraking komt met politie en justitie.

Samen met collega’s Dezelfde wil tot samenwerken komt natuurlijk onze eigen collega´s toe. We bieden veel verschillende diensten en zijn op veel plekken in Zeeland actief zoals vanuit maatschappelijke opvang Zeeland, Rgc Zeeuws-Vlaanderen en Indigo. De omvang van dit netwerk is een groot voordeel voor onze cliënten en samenwerkingspartners en voor onszelf. Hierdoor zijn de lijnen tussen preventie, behandeling en ondersteuning kort, wat de verwijzing en doorstroom vergemakkelijkt. Dit veronderstelt uiteraard wel dat de medewerkers van Emergis elkaar goed weten te vinden.


emergis - geestelijk gezond in zeeland - 19


Rgc Zeeuws-Vlaanderen Emergis werkt veel en graag samen met andere professionals. Een voorbeeld daarvan is de maatschap die Emergis en ZorgSaam, een zorginstelling in Zeeuws-Vlaanderen, zijn aangegaan. Onder de naam Regionaal Geestelijke gezondheidszorgCentrum ZeeuwsVlaanderen runnen ZorgSaam en Emergis samen de afdeling psychiatrie van het ziekenhuis in Terneuzen en een groot deel van de voorzieningen van Emergis in Zeeuws-Vlaanderen. Voordelen: de kwaliteit van de geestelijke gezondheidszorg stijgt door een betere stroomlijning, de bedrijfsvoering is relatief efficiënt en goedkoop, en Zeeuws-Vlamingen kunnen voor verreweg de meeste psychologische en psychiatrische hulp in hun eigen gebied terecht. Psyiënt Snoeien, fruit plukken, een lunch plannen en verzorgen, de administratie bijhouden: tientallen cliënten van Emergis gaan enkele dagen of dagdelen per week aan de slag bij Psyiënt. Psyiënt is een onafhankelijk werk- en reïntegratiebedrijf in ’s-Gravenpolder voor, en voornamelijk gerund door, (ex-)psychiatrische patiënten. Naast het bieden van zinvol werk is het uitdrukkelijk een doel van Psyiënt de belangen van patiënten te behartigen. Psyiënt volgt de ggz en Emergis dan ook kritisch.

20 - emergis - geestelijk gezond in zeeland


Samen met en midden in de maatschappij Emergis merkt dat verreweg de meeste cliënten graag willen meedoen in de maatschappij en daar helpen wij hen bij. Wij doen dat door preventieve hulp te bieden, bijvoorbeeld vóórdat alcoholgebruik een probleem wordt. Door cliënten zoveel mogelijk in hun eigen omgeving te ondersteunen, zodat zij hun dagelijkse leven kunnen blijven leiden. Door samen met woningcorporaties plekken voor beschermd wonen juist in het hart van de stad te kiezen. Door cliënten een zinvolle dagbesteding te bieden, of liever nog: hen samen met het UWV te begeleiden naar betaald werk. Door huiselijk geweld niet geïsoleerd maar in samenhang met anderen aan te pakken. Kortom: samen met anderen richten wij onze zorg zo in dat de mensen in Zeeland zo goed mogelijk hun plek vinden in onze maatschappij, zodat zij hun waarde kunnen laten zien en in hun eigen kracht geloven. Vanwege de terugtredende overheid en de financiële krapte, zowel voor ons als voor onze cliënten, verwachten we in de toekomst een groter beroep te moeten doen op de zelfredzaamheid en de omgeving van de cliënt, op vrijwilligers en op charitatieve organisaties. Dit is tevens een kans om cliënten meer hun weg in de maatschappij te laten vinden met ondersteuning van anderen dan de ggz. Een reden te meer voor Emergis om bestaande partners te koesteren en een open oog te houden voor nieuwe mogelijkheden tot samenwerken.

emergis - geestelijk gezond in zeeland - 21


Wie heeft wat te bieden? Indigo www.indigo.nl Interapy www.interapy.nl Emergis www.emergis.nl RGC Zeeuws-Vlaanderen www.rgc.nl Amares www.amares.nl De Waag Zeeland www.hoevenstichting.nl MO Zeeland www.emergis.nl Blijf van m’n Lijf Zeeland www.blijfzeeland.nl Demontage Werkplaats Zeeland www.dwzbv.nl 22 - emergis - geestelijk gezond in zeeland


Emergis Postbus 253 4460 AR Goes Telefoon 0113 26 70 00 Voor vragen en opmerkingen: dienst communicatie Telefoon 0113 26 72 31 communicatie@emergis.nl juni 2010

concept, ontwerp en vormgeving De fabriek ccc bv, amsterdam (www.defabriek.nl) - fotografie toon beekman - illustraties zoltan korai - drukwerk NPN drukkers, breda


Emergis kernwaarden  

Emergis kernwaarden

Advertisement