Page 1

1


2


Förord från räddningscheferna…………………………………………………………...…4 Vår värdegrund………………………………………………………………………………..7 Gemensamma målsättningar……………………………………………………………….8 Fakta. Så här såg det ut i Skåne Nordväst 2011…………………………………………10 Rapport från arbetsgruppen…………………………………………………………….….12 Ledning………………………………………………………….………….……....12 Kem………………………………………………….…………………….…...…...15 Operativa gruppen………………………………………….................................16 Sakområde skydd och säkerhet…………………………………………..…......18 Olycksutredning……………………………………………………..………….....20 Kommunikation…………………………………………………..……………......23

3


2011 – ett verksamhetsår med fokus på framtid.

4


Jörgen Hallberg Räddningschef Helsingborg

Eva Löwbom Räddningschef Bjuv/Svalöv/Landskrona

Anders Nilsson Räddningschef Båstad

Bengt-Ove Ohlsson Räddningschef Ängelholm/Örkelljunga

Lars Scotte Räddningschef Höganäs

Staffan Winstedt Räddningschef Klippan/Åstorp

5


Räddningstjänsten i Skåne Nordväst består av tio nordvästskånska kommuner som samverkar inom räddningstjänstområdet sen år 1999. Idén med samarbetet är att ge invånarna i kommunerna bättre service och att utnyttja de gemensamma resurserna bättre. Idag finns gränsöverskridande räddning för snabbare hjälp, gemensamma befälsresurser, gemensamma övningar och en rad arbetsgrupper som arbetar med ledningsfrågor, förebyggande åtgärder, olycksutredningar, kommunikation och operativt arbete.

6


N책r vi genom empati, engagemang och stolthet

N책r vi genom dialog, samverkan och vilja till utveckling N책r vi genom kompetens, ansvarstagande och helhetssyn 7


8


□ □ □

□ □ 9


10


11


Mycket fokus har legat på den BLS som genomförts tillsammans med MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap). Analysen och den tekniska beskrivningen för BLS är klara. Det som återstår är den

formella

begäran

om

ekonomiskt

stöd

samt

själva

inköpen/upphandlingen av tekniken. Utöver BLS så har arbetsgruppen ”ledning” tagit fram en sambandsrutin för hur kommunikationen med bl.a. Rakel ska gå till. Gruppen har också inventerat vilka automatlarmsobjekt som är klassade som N2 eller N3 i respektive kommuner. Syftet har varit att i så stor utsträckning som möjligt kunna likrikta dessa. Vid fyra tillfällen har en utbildning (3 timmar) genomförts för alla N2, N3 och SBM gällande implementering av en ny ledningsmodell. 12


□ Löpande behandla ledningsproblem som identifierats i samband utvärderingar av räddningsinsatser. □ Arbeta fram en ledningsdoktrin för att tydliggöra befälens roller vid räddningsinsatser. Doktrinen är tänkt som en del av grunden till kvalitetssäkringen av befälen. □

Analysera fram utbildningsbehovet för 2012 och presentera för KUA-gruppen

13


14


Under verksamhetsåret 2011 har allt fokus varit på reformeringen av Kemberedskap Skåne. Detta har inneburit att den lokala gruppen inte har sammankallats i avvaktan på att den nya organisationen är sjösatt. I detta arbete kommer även en översyn att genomföras av kvalitén samt hur många kembefäl som skall finnas i respektive region. Detta kan innebära att nya kembefäl måste tillföras organisationen.

15


Under året träffades gruppen ca fem gånger samt två heldagar för arbete med arbetsmiljöuppgifter på skadeplats. Arbetet resulterade i ett beslut om att fortsätta med uppgiftsfördelningen och avslutande utbildning. Uppdraget

att

revidera

samverkansavtalet

gällande

specialresurser

genomfördes under sommarmånaderna där specialresurser specifika avtal lämnades utanför detta.

16


□ Uppstart av kemdykarinstruktion, utifrån en arbetsgrupp där operativa gruppen är styrgrupp. □ Uppstart av hot och våld rutiner i samverkan, utifrån en arbetsgrupp och där operativa gruppen är styrgrupp. □ Uppstart av en samsyn på hur arbete på höghöjd ska genomföras kopplat till enhetsnomenklaturen. □ Påbörja arbetet med en gemensam kvalitetssäkring för operativ verksamhet. □ Omvärdsbevaka teknik och metod.

17


Gruppen har arbetat med fortsatt utveckling av gemensamma riktlinjer för tillsynsarbete. Arbetet bedrivs med tillsynshandboken, checklistor, sidokort och andra dokument som underlättar en samsyn inom tillsynsfrågor. Vi har gjort en uppföljning av arbetssättet för hantering av ärenden som berör tillstånd för hantering av brandfarliga varor (LBE). Vi har anordnat ett seminarium för tillsynsförrättare inom nordvästra Skåne som behandlade det nationella målet med brand i bostäder. Ett utkast för information/tillsyn i bostadsområden är framtagna för fortsatt arbete 2012. Under 2011 har gruppen förkovrat sig i frågor inom områdena LSO och LBE via utbyte med andra räddningstjänster samt genom att bjuda in representanter från olika branscher, t.ex. försäkringsbolag och fastighetsägare.

18


□ Fortsatt utveckling av gemensamma riktlinjer för tillsynsarbetet enligt Lag om skydd mot olyckor (LSO) och Lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE). □ Anordna två seminarier för tillsynsförrättare inom Skåne Nordväst som ska behandla gemensamma riktlinjer för tillsynsarbetet. □ ”Bostadsprojektet”- hur minska antalet bostadsbränder. Information/tillsyn för fastighetsägare och i bostadsområden. □ Fördjupa samverkan med arbetsgruppen skydd och säkerhet i Skåne, med framtagande av gemensam aktivitetskatalog och deltagande i workshop. □ Framtagande av gemensam tillsynsstrategi inför 2013. 19


Inriktningen är att skapa en ökad tydlighet i vårt arbete med olycksutredningar samt att följa de nationella intressen beträffande olyckor/bränder som dagligen inträffar. Ambitionen med utredningsarbetet i Skåne Nordväst skall vara att alla utredningar leder till en förbättrad säkerhet i regionen samt att erfarenheter från utredningar skall nå ut till de övriga kommunerna i Skåne Nordväst.

Syftet med en ökad samverkan i Skåne Nordväst är att säkerställa att erfarenheter och lärande sprids inom regionen. Ett annat syfte är den nationella riktningen som valts med visionen ”ett helt liv med ständigt färre olyckor”.

20


□ Kvalitén på insatsrapporterna skall utvecklas samt förbättras □ Fortsatt kvalitetshöjande arbete med olycksutredningar. □ Genomföra interna utbildnings insatser för olycksutredarna inom enheten. □ Skapa tydliga rutiner för återkoppling i SKNV efter genomförda utredningar. □ Se över en gemensam utmärkning för olycksutredare i regionen.

21


22


Informationsgruppen är en nytillsatt arbetsgrupp från och med år 2012.

□ Ta fram kommunikationshandbok □ Fastställa gemensam kommunikationsstrategi □ Besöka och informera alla arbetsgrupper om vårt arbete □ Uppdatera och lägg ut ny information på internwebb □ Ta fram gemensam årsredovisning för 2011 □ Identifiera gemensamma informationsbehov □ Kartlägg nationella och regionala informationsaktiviteter □ Genomföra utbildningsdag i gruppen □ Starta och håll gemensam Facebook-sida uppdaterad □ Sammanställ gemensamt befintligt material □ Kartlägg behov av nytt gemensamt informationsmaterial 23


24

Gemensam årsberättelse 2011  

Gemensam årsredovisning för Räddningstjänsten Skåne Nordväst för år 2011

Gemensam årsberättelse 2011  

Gemensam årsredovisning för Räddningstjänsten Skåne Nordväst för år 2011

Advertisement