Ευρωπαϊκή Γιορτής της Μουσικής 2015 Πρόγραμμα Εκδηλώσεων European Music Day 2015 Events Program

Page 1


Εσρωπαϊκή Γιορτή της Μοσσικής 2015 Θ 16θ χρόνια εκδθλϊςεων του Ελλθνικοφ Δικτφου διοργανωτϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Γιορτισ τθσ Μουςικισ, είναι το αποτζλεςμα μιασ ςυναρπαςτικισ εκνικισ ςυνεργατικισ προςπάκειασ, που είναι ίςωσ και θ πιο ςθμαντικι από τθν αρχι του κεςμοφ ςτθν Ελλάδα το 1999, και ζχει ςαφϊσ ιδιαίτερο ςυμβολιςμό. Οι ςυναυλίεσ, δράςεισ και εκδθλϊςεισ του 2015 φζρνουν ζνα ουςιαςτικό μινυμα αρμονίασ, ενότθτασ και ςυνεργαςίασ, ςε μια περίοδο εξαιρετικϊν δυςκολιϊν για τθν χϊρα μασ. Για να αλλάξουν οι ρυκμοί των πόλεων μασ, ενϊκθκαν αφιλοκερδϊσ 3.000 μουςικοί και 425 ςυγκροτιματα, Djs, χορωδίεσ και ορχιςτρεσ που κα παρουςιαςτοφν ςε 239 εκδθλϊςεισ και 178 ςθμεία Ρανελλαδικά! Φζτοσ, με τθν υποςτιριξθ και το πάκοσ εκατοντάδων απλϊν πολιτϊν και ιδιωτϊν εκελοντϊν διοργανωτϊν, 35 πόλεισ ςυμμετζχουν ςτθν Ευρωπαϊκι Γιορτι τθσ Μουςικισ, με ςκοπό να πλθμυρίςουν με μελωδίεσ γειτονιζσ, πλατείεσ, πεηόδρομουσ και πάρκα τθσ Ελλάδασ, από τισ 18 ζωσ τισ 21 Λουνίου. Ζνα θχθρό κάλεςμα που ςασ προτρζπει - ζςτω και για λίγεσ ϊρεσ - να αφιςετε ςτθν άκρθ τα προβλιματα τθσ κακθμερινότθτασ και να αφεκείτε ςτουσ ρυκμοφσ τθσ καρδιάσ και ςτθ δφναμθ τθσ μουςικισ. Ρόλεισ 2015: Ακινα, Άγιοσ Δθμιτριοσ (Αττικισ), Άγιοσ Νικόλαοσ, Αγρίνιο, Αμαλιάδα, Βζροια, Βόλοσ, Δελφοί, Διδυμότειχο, Δομοκόσ, Δονοφςα, Ζδεςςα, Θράκλειο, Κεςςαλονίκθ, Λωάννινα, Λτζα, Καβάλα, Καλλικζα (Αττικι), Κεφαλονιά, Κορωπί (Αττικι), Κφκθρα, Λάριςα, Λιβαδειά, Λουτράκι, Νάξοσ, Ξάνκθ, Ράροσ, Ράτρα, Ρρζβεηα, Σαλαμίνα, Σάμοσ, Σαντορίνθ, Σζρρεσ, Σπάρτθ και Χανιά! Η παραγωγι διατθρεί το δικαίωμα αλλαγισ του προγράμματοσ χωρίσ προθγοφμενθ ανακοίνωςθ. Απαγορεφεται θ φωτογράφθςθ με φλασ. Η Ευρωπαϊκι Γιορτι τθσ Μουςικισ αποτελεί νόμιμο ςιμα κατατεκζν.

European Music Day 2015 The 16th edition of the European Music Day (Greece), is the result of an amazing national collaborative effort, and perhaps, the most important one, since the beginning of the events in Greece, in 1999. In a particularly difficult time for our country, the concerts, activities and events of 2015 are bringing a strong message of optimism, unity and cooperation. Determined to change the rhythms of the cities, 3.000 musicians, 425 bands, Djs, Choirs and Orchestras will be present in 239 events in 178 locations, Nationwide! This year, with the support and the passion of hundreds of ordinary citizens and volunteer organizers, 35 cities are participating in the European Music Day efforts, to flood neighborhoods, squares, pedestrian streets and parks of Greece with melodies, from the 18th till the 21st of June. A loud call prompting everyone to leave aside the problems of everyday life - even for a few hours - and to follow the heart beats of music. Cities 2015: Athens, Agios Dimitrios, Agios Nikolaos, Agrinio, Amaliada, Chania, Delphi, Didymoteicho, Domokos, Donoussa, Edessa, Heraklion, Ioannina, Itea, Kavala, Kallithea, Kefalonia, Koropi, Kythera, Larissa, Levadia, Loutraki, Naxos, Paros, Patras, Preveza, Salamina, Samos, Santorini, Serres, Sparti, Thessaloniki, Veria, Volos and Xanthi. Production reserves the right to change the program without prior notice. Flash photography is prohibited. The brand name European Music Day and its logo are legitimate trademark. NATIONAL SUPPORTERS, COLLABORATORS AND MEDIA SPONSORS


ΕΘΟΙΜΡ ΞΡΤ΢ΙΜΡ ΕΤΡΕΣΘΡΙΡ ΑΟΑ ΠΡΝΘ / ΘΞΕΡΑ / ΢ΘΞΕΙΡ - 2015 - NATIONAL MUSIC INDEX BY CITY / DAY / LOCATION

ΑΘΘΟΑ / Athens …………………………………..3 ΑΓΙΡ΢ ΔΘΞΘΣΡΙΡ΢/Agios Dimitrios………7 ΑΓΙΡ΢ ΟΙΜΡΝΑΡ΢/ Agios Nikolas ΑΓΡΙΟΙΡ/ Agrinio ΑΞΑΝΙΑΔΑ/ Amaliada ΒΕΡΡΙΑ / Veria ……………………………….…….8 ΒΡΝΡ΢ / Volos ΔΕΝΦΡΙ/ Delphi ………………….………..…….11 ΔΙΔΤΞΡΣΕΙΧΡ / Didimoteicho ΔΡΞΡΜΡ΢ / Domokos ΔΡΟΡΤ΢Α / Donoussa…………………….…...12 ΕΔΕ΢΢Α / Edessa ΘΡΑΜΝΕΙΡ / Heraklion ……………………..….13 ΘΕ΢΢ΑΝΡΟΙΜΘ / Thessaloniki…...............14 ΙΩΑΟΟΙΟΑ / Ioannina………………………..…15 ΙΣΕΑ / Itea ΜΑΒΑΝΑ / Kavala

ΜΑΝΝΙΘΕΑ / Kallithea………………….…..…..16 ΜΕΦΑΝΡΟΙΑ / Kefalonia ΜΡΡΩΠΙ / Koropi ΜΤΘΘΡΑ / Kythera……………….….…………...17 ΝΑΡΙ΢Α / Larissa……………….…….……………18 ΝΙΒΑΔΕΙΑ / Livadia ΝΡΤΣΡΑΜΙ / Loutraki…………….……..…….…19 ΟΑΠΡ΢ / Naxos ΠΑΟΘΘ /Xanthi…………………….………..…….20 ΠΑΡΡ΢ / Paros…………………….……..………..22 ΠΑΣΡΑ / Patras ΠΡΕΒΕΗΑ / Preveza……………….……..……….23 ΢ΑΝΑΞΙΟΑ / Salamina………….…..…………24 ΢ΑΞΡ΢ / Samos ΢ΑΟΣΡΡΙΟΘ / Santorini ΢ΕΡΡΕ΢ / Serres……………………….……………25 ΢ΠΑΡΣΘ / Sparti…………………….……….......26 ΧΑΟΙΑ / Chania……………………….……………27

ΑΘΘΟΑ / ATHENS

΢ΤΟΣΡΟΙ΢ΞΡ΢ ΔΙΡΡΓΑΟΩ΢Θ

Παραςκευι 19 Ιουνίου - Friday 19/06 ΒΑΡΟΑΒΑ CAFE Οδόσ Ρρόκλου & Ρλ. Βαρνάβα – VARNAVA Sq. Electronik Meditation - Ϊρα ζναρξθσ 21.00 Γιάννθσ Αναςταςάκθσ (guitar, fx, live sampling), Ανδρζασ Ρολυηωγόπουλοσ (trompet, fx), Νίκοσ Σιδθροκαςτρίτθσ (drums), guest Arlo Stock (acoustic), ΝΡΤΜΡΤΞΙ Ρλατεία Αβθςςυνίασ - LOUKOUMI Avissinias Sq. Electronica, dub, funk - Ϊρα ζναρξθσ 19:00 Γιάννθσ Λϊλοσ / Φίλιπποσ Ρετρίδθσ

ΤΠΡ ΣΘΟ ΑΙΓΙΔΑ

ΔΘΞΡ΢ ΑΘΘΟΑΙΩΟ

ΞΕ ΣΘΟ ΕΤΓΕΟΙΜΘ ΤΠΡ΢ΣΘΡΙΠΘ

ΠΕΗΡΔΡΡΞΡ΢ ΘΘ΢ΕΩ΢ – PEDESTRIAN St of THISSEOS Σε ςυνεργαςία με DRUNK SINATRA, EINSTEIN, ΗΟΜΥ, I.P.P.O Alternative Pop, Rock, Electronica, Trip Hop, Acid Jazz, Rock n Roll, Soul, Fun - Ϊρα ζναρξθσ 21:00 Τhe Delay Band / Dimitris Kritikos feat. Lia Hide / Vanilla Swing / Idra Kayne PURE BLISS – Ρεηόδρομοσ ΢όμβθσ & Κολοκοτρϊνθ – Pedestrian Romvis & Kolokotroni Σφγχρονεσ διαςκευζσ επθρεαςμζνεσ από Μαφρθ Soul funk μουςικι, Ϊρα ζναρξθσ 21.30 / ΢ζνα ΢αςοφλθ ΒΕΙΜΡΤ 6 - Veikou 6 Instrumental, hip hop beats - Ϊρα ζναρξθσ 19:30 / Santoner RPZ

ΧΡΡΘΓΡ΢

www.sophia.com.gr ΢ΤΟΕΡΓΑΣΕ΢

SIX D.O.G.S Αβραμιϊτου 6-8 – Avramiotou 6-8 records showcase - Ϊρα ζναρξθσ 22:00 rock, indie rock, psychedelic rock, pop, six d.o.g.s records showcase. υπ Dancertoons Whereswilder / The East / Zebra Tracks / Felizol / DJ set: Κωνςταντίνοσ Δαγριτηίκοσ, Μάριοσ Μπουμπισ SUPER FLY Ρεηοδρόμιο Οδόσ Εμπεδοκλζουσ, Empedokleous Str – Varnava Sq. Hip Hop, Electro Ϊρα ζναρξθσ: 20:30 Live Soulnek Feat. Alida Soul Mama and Dj Kill Emil (Pad Trio), guest Billa Q Show performance (Pad Trio)

3


TINTINNABULUM Βεΐκου 80 Κουκάκι – Veikou 80 Koukaki Ελλθνικζσ και ξζνεσ μπαλάντεσ, Ϊρα ζναρξθσ 20:30 BalladAir Trio / Ολοιμερο παηάρι δίςκων, cd και βιβλίων για τθν μουςικι

ΧΡΡΘΓΡΙ ΕΠΙΜΡΙΟΩΟΙΑ΢ ΑΘΘΟΩΟ

΢άββατο 20 Ιουνίου - Saturday 20/06 ΑΡΕΡΠΑΓΙΣΡΤ & Ροβ. Γκάλλι – AREOPAGITOU (Ro. Gallis St.) Ραραδοςιακά Γκάιντεσ & Κρουςτά, Ϊρα ζναρξθσ 18.00-20.30 Gaida Band ΒΤΗΑΟΣΙΟΡ ΜΑΙ ΧΡΙ΢ΣΙΑΟΙΜΡ ΞΡΤ΢ΕΙΡ ΑΘΘΟΩΟ – BYZANTINE MUSEUM OF ATHENS Ρολυφωνικι Χορωδία του Δικθγορικοφ Συλλόγου Ακθνϊν «HARMONIA JURIS - Ϊρα ζναρξθσ - 20:30 Συμμετζχουν θ υψίφωνοσ ΢ωξάνθ Ραπαδθμθτρίου και ο βαρφτονοσ Κωνςταντίνοσ Καριϊτθσ. Στο πιάνο ο Φρίξοσ-Διονφςιοσ Μόρτηοσ / Διευκφνει ο Γιάννθσ Βρυηάκθσ «Από τθν Ππερα ςτον Μίκθ Κεοδωράκθ» ΒOILER Οδόσ Βλαχάβασ – Vlachavas St. Ανεξάρτθτθ Rock Σκθνι, Ϊρα Ζναρξθσ 19:30 Doric / Fatherbreath COLIBRI πεηοδρόμιο οδοσ Εμπεδοκλζουσ (Ραγκράτι) - VARNAVA Sq. Jazz trio live - Ϊρα ζναρξθσ 21:00 ΕΘΟΙΜΡ΢ ΜΘΠΡ΢ ΢οτόντα (είςοδο από Αμαλίασ) – NATIONAL GARDEN (entrance from Amalia Av.) Εκπαιδευτικό παιδικό εργαςτιρι, Ϊρα ζναρξθσ 11:00-13:00 Ελλθνικόσ Σφλλογοσ Μουςικοκινθτικισ Αγωγισ Carl Orff Καταςκευι αυτοςχζδιων μουςικϊν οργάνων με βάςθ ανακυκλϊςιμα υλικά ΕΟΟΕΑ - ΘΘ΢ΕΩ΢ 20 & ΜΡΝΡΜΡΣΡΩΟΘ, ΢ΤΟΣΑΓΞΑ – THISSEOS 20 & KOLOKOTRONI St. Κζντρο Δθμιουργικισ Φωτογραφίασ ΕΝΝΕΑ Ϊρα ζναρξθσ 20:30 Εγκαίνια ‘Ομαδικισ ζκκεςθσ φωτογραφίασ «Οι νότεσ που είδα» ΝΡΤΜΡΤΞΙ Ρλατεία Αβθςςυνίασ - LOUKOUMI Αvissinias Sq. Electronica - Ϊρα ζναρξθσ 17:30 Michalis Babousis / Crystal Zero / D.j. Beautifool / Hobby T. / ArisVon / STAYROS BILIOS / 3Voice / Calqulus ΞΙΜΡΘ ΒΡΤΝΘ πλ. Βαρνάβα – VARNAVA Sq. Ακουςτικό ΢εμπζτικο λαϊκό - Ϊρα ζναρξθσ με τουσ ΢ακοςυλλζκτεσ ΠΑΝΙΑΜΘ΢ - Οδόσ Ρρόκλου & πλ. Βαρνάβα – VARNAVA Sq. Ακουςτικό ςχιμα (ρεμπζτικο – λαϊκό), Ϊρα ζναρξθσ 21:30

ΠΕΗΡΔΡΡΞΡ΢ ΘΘ΢ΕΩ΢ – PEDESTRIAN St. THISSEOS Σε ςυνεργαςία με DRUNK SINATRA, EINSTEIN, HOMY, I.P.P.O ELCTRO / NU DISCO/HOUSE, Ϊρα ζναρξθσ 21:30 Dj emy / George bitsikas / CLUBKID (Danceteria, Athens) Tareq (NU DISCO/HOUSE) ΠΕΗΡΔΡΡΞΡ΢ ΞΑΤΡΡΜΡΡΔΑΣΡΤ-PEDESTRIAN St. Mavrokordatou Rock & Roll, Ϊρα Ζναρξθσ 21.30 Dimitris Tasenas / Γιϊργοσ Δεδοφςθσ/ Lowtronik PURE BLISS Ρεηόδρομοσ ΢όμβθσ με Κολοκοτρϊνθ - Pedestrian Romvis & Kolokotroni Σφγχρονεσ διαςκευζσ επθρεαςμζνεσ από Μαφρθ Soul funk μουςικι, Ϊρα ζναρξθσ 21.30 Batala ςε ρυκμοφσ samba reggae με παραδοςιακά αφρικάνικα κρουςτά

4


SUPER FLY Ρεηοδρόμιο Οδόσ Εμπεδοκλζουσ – VARNAVA Sq. Ϊρα ζναρξθσ 20:30 με τουσ Idra Kane live, guest Dj Jerome TINTINNABULUM Βεΐκου 80 Κουκάκι – VEIKOU 80 Koukaki Παηάρι δίσκων, cd και βιβλίων για τθν μουσικι - Όλθ τθν θμζρα / Ρροβολι μουςικϊν ταινιϊν και ντοκιμαντζρ - Ϊρα ζναρξθσ 20:30 με Fantasia - Disney 1940 & 2000 (αποςπάςματα) / 21:00 Kraftwerk - Live Latitude Festival (2013) 21:30 A day with Frank Zappa (1971) / 22:30 Pink Floyd – Echoes – Live at Pompeii (1972) / 23:00 The Rocky Horror Picture Show (1975) Μυριακι 21 Ιουνίου - Sunday 21/06 ΑΕΡOΔΡΡΞΙΡ ΕΝ. ΒΕΟΙΗΕΝΡ΢ Διεκνισ Αερολιμζνασ Ακθνϊν – ATHENS AIRPORT Σε ςυνεργαςία με τθν Κρατικι Ορχιςτρα Ακθνϊ (KOA) και το El-Culture - Ϊρα ζναρξθσ 19:00 Το Μουςικοδρόμιο γιορτάηει τθν Ευρωπαϊκι Γιορτι τθσ Μουςικισ με το Κουιντζτο Ξφλινων Ρνευςτϊν τθσ KOA. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει παςίγνωςτα κλαςικά ζργα του ςυμφωνικοφ και του οπερετικοφ ρεπερτορίου και από τθν εγχϊρια δθμιουργία, θ οποία κα εκπροςωπθκεί από ζργα του Νίκου Σκαλκϊτα και του Μάνου Χατηιδάκι. Κουιντζτο Ξφλινων Ρνευςτϊν τθσ Κ.Ο.Α.: Βαγγζλθσ Στακουλόπουλοσ, φλάουτο / Χριςτίνα Ραντελίδου, όμποε / Σπφροσ Μουρίκθσ, κλαρινζτο / Γρθγόρθσ Αςωνίτθσ, κόρνο / Οδυςςζασ Μπάςςιοσ, φαγκότο ΑΡΕΡΠΑΓΙΣΡΤ & ΘΡΑ΢ΤΝΝΡΤ – AREOPAGITOU (Thrassyllou St.) Ραραδοςιακά Γκάιντεσ & Κρουςτά, Ϊρα ζναρξθσ 18.00-20.30 / Gaida Band ΑΡΕΡΠΑΓΙΣΡΤ 16 (ςτθ ςυμβολι με τθν οδό Μακρυγιάννθ) – AREOPAGITOU 16 (& Makrygianni St.) Ανοιχτι Ακρόαςθ - Open Audition - Ϊρα ζναρξθσ 19:00 / Μουςικι Κίνθςθ ΢εςιτάλ πιάνου κλαςςικισ μουςικισ. Συμμετζχουν ο Δθμιτρθσ Ανοφςθσ «Ζνασ πιανίςτασ ςτθν όπερα» με μεταγραφζσ γνωςτϊν ζργων τθσ όπερασ για ςόλο πιάνο (Johann Nepomuk Hummel, Nancy Dalberg, Franz Liszt) και θ Άννα Δθμουλά με ζργα των George Gershwin, Γιάννθ Κωνςταντινίδθ και Robert Schuman ΒΑΡΟΑΒΑ CAFE Οδόσ Ρρόκλου & Ρλ. Βαρνάβα – Varnava Sq. Jazz live, ϊρα ζναρξθσ 21:00 με τουσ Δθμιτρθ Τςάκα (ςαξόφωνο), Kωςτι Χριςτοδοφλου (πλικτρα), Ρερικλι Τριβόλθ (κοντραμπάςο) και Δθμιτρθ Κλωνι (τφμπανα) ΒΤΗΑΟΣΙΟΡ ΜΑΙ ΧΡΙ΢ΣΙΑΟΙΜΡ ΞΡΤ΢ΕΙΡ ΑΘΘΟΩΟ – BYZANTINE MUSEUM OF ATHENS Αφιζρωμα ςτθν Μζλινα Μερκοφρθ & τα 30 χρόνια από τθν 1θ Ευρωπαϊκι Πολιτιςτικι Πρωτεφουςα Ϊρα ζναρξθσ 19:00 - 1ο μζροσ: Με Τηαη αυτοςχεδιαςμοφσ με τθν Μεικτι Χορωδία Διμου Κθφιςίασ / Σάςα Ραπαλάμπρου / Αγγελικι Τουμπανάκθ 2ο μζροσ - «Ρειράηοντασ τθ Μζλινα» Ηωντανζσ διαςκευζσ από το διςκογραφικό αφιζρωμα τθσ ΕΜΛ με τουσ: Papercut / Niadoka / Μonsieur Minimal / Serafim Tsotsonis 3ο μζροσ και κλείςιμο εκδιλωςθσ: Ηωντανι ςυναυλία του Κ. ΒΘΤΑ. BOILER Ακθνάσ & Βλαχάβα 9, – 9 Vlachavas St. Ανεξάρτθτθ Rock Σκθνι, Ϊρα ¨Ζναρξθσ 19:30 με τουσ Βazooka / Σπυριδοφλα ΔΕΝΦΙΜΡ ΩΔΕΙΡ, Κορινκίασ 6, Αμπελόκθποι Ρολυφωνικι Χορωδία, Λταλικό & Γαλλικό μπαρόκ Ϊρα ζναρξθσ 20:00 - Amanda Belassami-Sideris & Laurence Tragin, / Joelle Montech & Laurence Tragin, variétés.

ΦΡΤΑΡ Mitropoleos 72 & Christodooulou 6, 1st Floor, Μonastiraki Chillout, Lounge, Ϊρα ζναρξθσ 21:00 - Σε ςυνεργαςία με One Sentiment / Petros Feelin LA SOIREE DE VOTANIQUE Καςτοριάσ 37 – Kastorias 37, Votanikos Ϊρα ζναρξθσ 21:00 - Kάτω από το Δζντρο / Momo trio ΘΕ΢΢ΑΝΡ΢ Μελενίκου 2 & Ρρ. Δανιιλ Ϊρα ζναρξθσ 21:00 - Lemonostifel

5


ΞΕΓΑΝΘ ΞΡΤ΢ΙΜΘ ΒΙΒΝΙΡΘΘΜΘ ΣΘ΢ ΕΝΝΑΔΡ΢ ΝΙΝΙΑΟ ΒΡΤΔΡΤΡΘ Music Library of Greece “Lilian Voudouri” (Athens Music Megaron) Ϊρα Ζναρξθσ: 16:15 - Ραιδικι κεατρικι παράςταςθ, Τα μεγάλα Ψζματα του μικροφ Ερμι Ϊρα 17:30 - Κεατρικι ομάδα Κοπζρνικοσ Κλαςικι, jazz, swing, κινθματογραφικι μουςικι και χορόσ / Think Sax Quintet / Camerata Junior / Ορχιςτρα Νζων των Φίλων τθσ Μουςικισ / Χορωδία Campion School / Ραραδοςιακά Σχιματα Μουςικοφ Σχολείου Ραλλινθσ και Ραναρμόνιου Ωδείου / Banda Del Sol / Athens Swing Cats ΞΕΓΑΡΡ ΞΡΤ΢ΙΜΘ΢ ΑΘΘΟΩΟ - ATHENS CONCERT HALL (Gardens) Κιποσ Μεγάρου Μουςικισ Ακθνϊν - Ϊρα Ζναρξθσ 20.00 Κρατικι Ορχιςτρα Ακθνϊν (ΚΟΑ) - Μουςικι διεφκυνςθ William Kunhardt και τουσ κορυφαίουσ μουςικοφσ τθσ Παναγιώτθ Καίςαρθ, Γιάννθ Καραμπζτςο (τρομπζτεσ) και Γιώργο Μάνδυλα (βιολί). Το πρόγραμμα κα περιλαμβάνει το Κοντςζρτο για δφο τρομπζτεσ του Αντόνιο Βιβάλντι, το Czardas, για βιολί και ορχιςτρα του Βιτόριο Μόντι & αποςπάςματα από τισ δφο ορχθςτρικζσ ςουίτεσ από τθν όπερα «Κάρμεν» του Μπιηζ. Στθν ςυνζχεια κα παρουςιαςτοφν θ Παιδικι Χορωδία Polyphonica, ο Βαςίλθσ Γιςδάκθσ και οι Happy Dog Project. ΠΕΗΡΔΡΡΞΡ΢ ΘΘ΢ΕΩ΢ – PEDESTRIAN St. THISSEOS Σε ςυνεργαςία με DRUNK SINATRA, EINSTEIN, I.P.P.O, HOMY Rock ‘n' Roll / Jazz / Swing , Ϊρα ζναρξθσ 21:00 Ilias & The Notorious Troupe

ΠΝΑΣΕΙΑ ΜΝΑΤΘΞΩΟΡ΢ – KLAUFMONOS SQ. Dubwise hi-fi / Reggae-Dub, Ϊρα ζναρξθσ 20:00 AmP Outernational (live dub show) / Mashdown45 (Dubwise Hi-Fi) / SkitLab (Dubwise Hi-Fi) / MistaOperator (Dubwise Hi-Fi) / VaibOne (HevyWeit) / Malfunction Guest Star: QUILOMBO PLAYGROUND for the arts - Βουτςαρά 4-6 Βοτανικόσ (ςτ.μετρό Κεραμεικόσ) - Voutsara 6, Votanikos Ανοιχτά μακιματα – Open Lessons 11:00-12:00 Tap dance για παιδιά θλικίασ 6-12 ετϊν, με τθν Τηωρτηίνα Βαρδουλάκθ / 12:00-13:00 Flamenco για παιδιά θλικίασ 6-12 ετϊν, με τθν Σεντά Καραγιλάν / 13:00-14:00 Τα κρουςτά που μιλοφν, με τθν Νατάςα Χαντά – Μάρτιν / 14:00-15:00 Tap dance με τον Κάνο Δαςκαλόπουλο. Οι κλακζτεσ ωσ όχθμα για νζουσ εκφραςτικοφσ δρόμουσ / 15:00-16:00 Body Music με τον Κάνο Δαςκαλόπουλο - Το ςϊμα ωσ πρωτογενζσ μζςο μουςικισ και χορευτικισ ζκφραςθσ / 16:00-17:00 Μάκθμα χοροφ φλαμζνκο με ςυνοδεία τραγουδιοφ, με τθν Γιϊτα Ρεκλάρθ - / 17:00-18:00 Visualizing sound με τθν Γιϊτα Ρεκλάρθ PURE BLISS – Ρεηόδρομοσ ΢όμβθσ και Κολοκοτρϊνθ - Pedestrian Romvis & Kolokotroni Καντάδα, Ϊρα ζναρξθσ 20:00 - Γιϊργθσ Χριςτοδοφλου με τουσ Χάρθ Ρανταηι, Ραναγιϊτθ Ακάνατο και Χάρθ Σταυρακάκθ ΡΙΟΡΜΕΡΩ΢ BAR – Rhinoceros Bar Experimental Rock / Swamp country blues μουςικι, Ϊρα ζναρξθσ 19:00 Appalachian Cobra Worshippers & Friends (Far west mandolinistic orchestra & Dr Atomik) ΝΡΤΜΡΤΞΙ Ρλατεία Αβθςςυνίασ – LOUKOUNI AVISSINIAS Sq. Reggae/ Dub /Dnb/Dubstep Ϊρα ζναρξθσ 17:30 Fugitive factor / Vlastur / Rooty be / Malfunction / Dj roll it / Junior x / Basik1 / Deekrease TINTINNABULUM Βεΐκου 80, Κουκάκι – VEIKOU 80 Koukaki Ραηάρι δίςκων, cd και βιβλίων για τθν μουςικι - Ϊρα ζναρξθσ 17:30 (ζωσ 21:00) SIX D.O.G.S – Avramiotou 6-8 six d.o.g.s Summer Street Fiesta + Free Thai BBQ / DJ sets Jazz/ Electronica/ Disco / Dance Ϊρα ζναρξθσ 17:00 - Κωνςταντίνοσ Δαγριτηίκοσ / Μανϊλθσ Οικονόμου / Chevy / Pan / +Special Guest

6


ΑΓΙΡ΢ ΔΘΞΘΣΡΙΡ΢ (Αττικι) AGIOS DIMITRIOS Παραςκευι 19 Ιουνίου - Friday 19/06 ΠΝΑΣΕΙΑ ΑΡΘ ΒΕΝΡΤΧΙΩΣΘ Ϊρα ζναρξθσ 19:00 με το Σφνολο εγχόρδων Ωδείο Αγίου Δθμθτρίου / Εthnic με Ανατολίτικθ προςζγγιςθ με τουσ Ρζτρο Ηαράνθ & το “Ανοικτό Σχιμα” / 20:30 - Rock Μουςικι με τουσ Line Out / Folk Rock με τουσ Δθμιτρθ Λάμπο & οι Απόγονοι / 22:00 - Εναλλακτικό ζντεχνο Rock με τισ Κρυςτάλλινεσ Σκιζσ / Ακουςτικι Rock με τον Ολλανδό Starfish Taxi (NL) / 23:15 - Ανατολικι Τηαη με τουσ Αςθμάκθσ Κων/νοσ & Cento cinquanta tre trio

ΔΙΡΡΓΑΟΩ΢Θ

ΔΘΞΡ΢ ΑΓΙΡΤ ΔΘΞΘΣΡΙΡΤ ΡΡΓΑΟΙ΢ΞΡ΢ ΠΡΝΙΣΙ΢ΞΡΤ ΑΘΝΘΣΙ΢ΞΡΤ ΠΕΡΙΒΑΝΝΡΟΣΡ΢

ΑΓΙΡ΢ ΟΙΜΡΝΑΡ΢ (Κριτθ) / AGIOS NIKOLAOS (Crete) Το πρόγραμμα κα ανακοινωκεί θλεκτρονικά – Programme will be released online @ www.europeanmusicday.gr & www.facebook.com/EuropeanMusicDay.Gr

ΑΓΡΙΟΙΡ - AGRINIO

ΤΠΡ ΣΘΟ ΑΙΓΙΔΑ

Παραςκευι 19 Ιουνίου 2015 - Friday 19/06 ΠΡΡΑΤΝΙΡ ΓΤΞΟΑ΢ΙΡΤ ΑΓΙΡΤ ΜΩΟ΢ΣΑΟΣΙΟΡΤ Σε ςυνεργαςία με τθν Φιλαρμονικι του Διμου Αγρινίου Ϊρα ζναρξθσ 21:00 / Ελλθνικι Μουςικι και Τραγοφδια - Χορωδία : «Ρολφχρωμεσ Νότεσ» / Γυμνάςιο Αγίου Κωνςταντίνου / Φιλαρμονικι Ορχιςτρα Διμου Αγρινίου ΠΝΑΣΕΙΑ ΔΘΞΡΜΡΑΣΙΑ΢ (Μεντρικι Πλατεία) Ελαφρά Ραλιά Τραγοφδια - Ϊρα ζναρξθσ 21:00 ΢οκ Συναυλία - Ϊρα ζναρξθσ 21:30 / Χορωδία και Ορχιςτρα : «Ωδείο Σφγχρονθσ Τζχνθσ »

ΔΙΡΡΓΑΟΩ΢Θ

ΦΙΝΑΡΞΡΟΙΜΘ ΔΘΞΡΤ ΑΓΡΙΟΙΡΤ

΢άββατο 20 Ιουνίου 2015 ΠΝΑΣΕΙΑ ΔΘΞΡΜΡΑΣΙΑ΢ (Μεντρικι Πλατεία) Σφγχρονο Κλαςικό και Ελλθνικό ΢οκ -Ζντεχνο - Ραραδοςιακό Ϊρα ζναρξθσ 21:00 / Ορχιςτρα : «Ωδείο Δυτικισ Ελλάδοσ » ΠΝΑΣΕΙΑ ΢ΤΟΣΡΙΒΑΟΙΡΤ Μπαλάντεσ και Μουςικι από τον Κινθματογράφο Ϊρα ζναρξθσ 21:00 / Ορχιςτρα «Θ Ραςςαρϊν» / Κικαριςτικό Σφνολο ΢οδοτοπίου Λωαννίνων (Λωάννινα) ΠΝΑΣΕΙΑ ΕΝΝΑΙΡΦΤΣΡΤ Ραραδοςιακοί Χοροί - Ϊρα ζναρξθσ 18:00 / Ρολιτιςτικόσ Ρεριβαλλοντικόσ Σφλλογοσ : « Ραναγία Βλαχερνϊν » / Χορευτικά Τμιματα του Συλλόγου Μυριακι 21 Ιουνίου 2015 ΠΝΑΣΕΙΑ ΔΘΞΡΜΡΑΣΙΑ΢ (Μεντρικι Πλατεία) Ϊρα ζναρξθσ 21:00 Ελλθνικι Μουςικι « Με τθν Ελλάδα Ξυπνάω & Κοιμάμαι» / Ορχιςτρα : « Agrinio Βand » / Φιλαρμονικι Διμου Αγρινίου

ΑΞΑΝΙΑΔΑ - AMALIADA Σετάρτθ 17 Ιουνίου – Wednesday 17/06 ΠΕΗΡΔΡΡΞΡ΢ ΑΞΑΝΙΑΔΑ΢ Funk, Ελλθνικό - Αγγλόφωνο Rock, Blues - Ϊρα ζναρξθσ 21.00 Loose Canons (Ράτρα) / Ελεφκερθ πτϊςθ (Ρφργοσ) / Funk Risin’ Blues (Ράτρα) / Rock 4 (Ρφργοσ)

7


Πζμπτθ 18 Ιουνίου – Thursday 18/06 ΠΕΗΡΔΡΡΞΡ΢ ΑΞΑΝΙΑΔΑ΢ Ελλθνικό - Αγγλόφωνο ΢οκ / Ροπ / Ελλθνικό ζντεχνο, Ελλθνικό λαϊκό, Ϊρα ζναρξθσ 21.00 - Μπάντα Laika (Ρφργοσ) / ΔΕ. ΜΡΑντ.ΝΑ. M’. (Αμαλιάδα) / Not Any More (Ράτρα) / Ρολφτεχνο Ωδείο – Μοντζρνο ςχιμα (Αμαλιάδα) Μυριακι 21 Ιουνίου – Sunday 21/06 ΝΑΗΑΡΑΜΕΙΡ ΔΘΞΡΣΙΜΡ ΞΕΓΑΡΡ Ζντεχνο, Ϊρα ζναρξθσ 20.30 Μικτι Χορωδία Μυρτουντίων Λεχαινϊν / Μικτι Χορωδία Ραπαχριςτοποφλειου Βιβλιοκικθσ Ραιδικι Χορωδία Ραπαχριςτοποφλειου Βιβλιοκικθσ

ΒΕΡΡΙΑ - VERIA

ΔΙΡΡΓΑΟΩ΢Θ ΒΕΡΡΙΑ΢

Παραςκευι 19 Ιουνίου - Friday 19/06 ΕΡΓΑ΢ΣΘΡΙΡ ΠΡΝΤΞΕ΢ΩΟ (MEDIA LAB) ΔΘΞΡ΢ΙΑ΢ ΜΕΟΣΡΙΜΘ΢ ΒΙΒΝΙΡΘΘΜΘ΢ ΒΕΡΡΙΑ΢ Ϊρα ζναρξθσ 10:00 και 13:00 Ραίξε με το ρυκμό και τθ μελωδία: ςυνάντθςθ γνωριμίασ με τθν ψθφιακι ςφνκεςθ για παιδιά από 16 ετϊν και πάνω.

ΔΙΡΡΓΑΟΩ΢Θ ΒΡΝΡΤ

΢άββατο 20 Ιουνίου - Saturday 20/06 ΕΡΓΑ΢ΣΘΡΙΡ ΠΡΝΤΞΕ΢ΩΟ (MEDIA LAB) ΔΘΞΡ΢ΙΑ΢ ΜΕΟΣΡΙΜΘ΢ ΒΙΒΝΙΡΘΘΜΘ΢ ΒΕΡΡΙΑ΢ Ϊρα ζναρξθσ 09.00 / Karaoke Time: επιλζξτε το τραγοφδι που κζλετε να τραγουδιςετε κι εμείσ κα το θχογραφιςουμε για εςάσ. Για παιδιά από 16 ετϊν και πάνω

ΤΠΡ ΣΘΟ ΑΙΓΙΔΑ

΢ΣΘΟ ΑΤΝΘ ΣΘ΢ ΔΘΞΡ΢ΙΑ΢ ΜΕΟΣΡΙΜΘ΢ ΒΙΒΝΙΡΘΘΜΘ΢ ΣΘ΢ ΒΕΡΡΙΑ΢ Ϊρα ζναρξθσ 10.00 π.μ. / Γιορτι μουςικισ: εργαςτιριο δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ για παιδιά 5-7 ετϊν

ΒΡΝΡ΢ - VOLOS Παραςκευι 19 Ιουνίου - Friday 19/06 ΢ΤΟΣΡΟΙ΢ΞΡ΢

ΞΕΣΑΞΡΡΦΩ΢ΕΩ΢ - ΒΙΒΝΙΡΘΘΜΘ Σε ςυνεργαςία με το Δθμοτικό Ωδείου Βόλου Θλεκτροακουςτικι μουςικι (Live) - Ϊρα ζναρξθσ 20:30 Εργαςτιρι Θλεκτρονικισ Μουςικισ του Δθμοτικοφ Ωδείου Βόλου - Θλίασ Χατηόγλου

ΤΠΡ΢ΣΘΡΙΜΣΘ΢

ΠΑΡΑΝΙΑ ΒΡΝΡΤ – ΠΑΡΜΡ ΑΓ. ΜΩΟ΢ΣΑΟΣΙΟΡΤ Σε ςυνεργαςία με τθ Γιορτι Βιβλίου Bόλου – Εγκαίνια 23θσ Ζκκεςθσ Ακουςτικι μουςικι - Ϊρα ζναρξθσ 21:00 Κλειϊ Καραμπελιά (Ακινα) / Spyros Pan (Ακινα) / Μενζλαοσ Τηαφζτασ (Λάριςα) / Δεςποινίσ Τρίχρωμθ (Ακινα) ΞΙΜΡΑ΢ΙΑΣΩΟ – ΠΕΟΡΦΩΟΣΡ΢ (ΡΠΙ΢ΘΕΟ ΣΕΧΟΙΜΡΤ ΕΠΙΞΕΝΘΣΘΡΙΡΤ) Σε ςυνεργαςία με το Τςιπουράδικο Ο Κφκλοσ Ϊρα ζναρξθσ 21:00 «΢εμπζτικο Αντάμωμα» με ντόπιουσ μουςικοφσ και τουσ Απάχθδεσ (Κεςςαλονίκθ) ΠΕΗΡΔΡΡΞΡ΢ ΑΡΧΘ ΕΡΞΡΤ 6 Σε ςυνεργαςία με το Transistor cafe bar Ϊρα ζναρξθσ: 21:00, Jazz, Funk, Blues (Live) - Jam Session - Εργαςτιρι Jazz Αυτοςχεδιαςμοφ του Δθμοτικοφ Ωδείου Βόλου. Υπεφκυνοσ Κακθγθτισ: Ανδρζασ Ραπαγιαννακόπουλοσ

8


ΠΕΗΡΔΡΡΞΡ΢ ΕΡΞΡΤ - ΜΡΤΞΡΤΟΔΡΤΡΡΤ Σε ςυνεργαςία με café bar Cruzar, Cube, Otro, 40 Ϊρα ζναρξθσ : 19:30, Freestyle, House (Dj set) *υπαίκριο happening του φιλανκρωπικοφ οργανιςμοφ Make Α Wish Semis Petrakis / Street Outdoors presents: Jiles John, Jose Amba, Alex Nude (Ακινα, Κεςςαλονίκθ)

΢ΤΟΕΡΓΑΣΕ΢

OΔΡ΢ ΜΡΤΞΡΤΟΔΡΤΡΡΤ - ΔΘΞΘΣΡΙΑΔΡ΢ Ϊρα ζναρξθσ : 21:30, Post Rock (Live) Σε ςυνεργαςία με café bar Poco Pico, Dum Pino Spero Aton.Ality / NOMA ΠΕΗΡΔΡΡΞΡ΢ T. OIKONOMAKH Σ. Ρικονομάκθ - Σοπάλθ Σε ςυνεργαςία με το espresso bar Καςετόφωνο Ελλθνικι Rock, Pop (Live) - Ϊρα ζναρξθσ : 21:00 / Στζφανοσ Κάκκοσ

΢ΤΟΔΙΡΡΓΑΟΩΣΕ΢

Σ. Ρικονομάκθ – ΢. ΢πυρίδθ Σε ςυνεργαςία με café bar 4 Εποχζσ Ϊρα ζναρξθσ : 21:00 Ελλθνικό Rock, Blues (Live) / Red Wine Band και πλαιςιϊνουν με χορογραφίεσ οι Chorus Line Volos

ΠΕΗΡΔΡΡΞΡ΢ ΕΡΓΑΣΙΜΡΤ ΜΕΟΣΡΡΤ Σε ςυνεργαςία με το Café Santan Rock (Live), Ϊρα ζναρξθσ 21:00, Normal / Ηωι Τηαλαβρζτα ΠΕΗΡΔΡΡΞΡ΢ ΢ΜΕΟΔΕΡΑΟΘ Σε ςυνεργαςία με τθν κρεπερί Poquito Eclectic, Freestyle (Dj set), ‘Ϊρα ζναρξθσ 21:30 Ocean Blossom / Nikos Pakos / Vlassis ΠΝΑΣΕΙΑ ΠΑΝΑΙΩΟ Σε ςυνεργαςία με το Posh bar Ϊρα ζναρξθσ 22:00, Dance, House (DJ set) Double K/ Loko G / Audiorama - Alex Dimou, Lee Burton, Bodj (Ακινα) / Atsou Philip V ΢άββατο 20 Ιουνίου - Saturday 20/06 ΔΘΞΡΣΙΜΡ ΩΔΕΙΡ ΒΡΝΡΤ Κλαςικι μουςικι - Ϊρα ζναρξθσ 20:30 Αίκουςα Ζρςθ Σαράτςθ Συναυλία Μουςικισ Δωματίου (Γιϊργοσ Ηαχαροφδθσ, Μαρία Μθλαράκθ) ΞΕΣΑΞΡΡΦΩ΢ΕΩ΢ – ΒΙΒΝΙΡΘΘΜΘ Σε ςυνεργαςία με το Δθμοτικό Ωδείο Βόλου Ϊρα ζναρξθσ 22:15, Rock, Σφγχρονθ μουςικι (Live) Τμιμα Σφγχρονθσ Μουςικισ Δθμοτικοφ Ωδείου Βόλου/ Υπεφκυνοι: Β. Χάνοσ , Δ. Δεμίρθσ, Γ. Κεραςιϊτθσ / Noizedelic Folk ΞΙΜΡΑ΢ΙΑΣΩΟ – ΠΕΟΡΦΩΟΣΡ΢ (ΡΠΙ΢ΘΕΟ ΣΕΧΟΙΜΡΤ ΕΠΙΞΕΝΘΣΘΡΙΡΤ) Σε ςυνεργαςία με το Τςιπουράδικο Ο Κφκλοσ Ϊρα ζναρξθσ 21:00, Ραραδοςιακι Ethnic μουςικι (Live) Encardia (Ακινα)

9


ΠΕΗΡΔΡΡΞΡ΢ T. OIKONOMAKH ΢. ΢πυρίδθ - Σ. Ρικονομάκθ Σε ςυνεργαςία με το café bar 4 Εποχζσ Ϊρα ζναρξθσ : 21:00 Χορόσ, Latin (Dj set) Συνάντθςθ latin χορευτϊν ‘Salsa Y Sabor’

ΧΡΡΘΓΡΙ ΕΠΙΜΡΙΟΩΟΙΑ΢ ΒΡΝΡΤ

Αγ. Οικολάου - Σ. Ρικονομάκθ Σε ςυνεργαςία με το Urban café, Duke bar, Σβόλοσ Μεηεδοπωλείο, Illusion Store Ϊρα ζναρξθσ : 21:00 M.o.T.He. (Aκινα) ΠΕΗΡΔΡΡΞΡ΢ ΕΡΓΑΣΙΜΡΤ ΜΕΟΣΡΡΤ Σε ςυνεργαςία με το Café Santan ‘Ϊρα ζναρξθσ 21:00, Psychedelic, Downtempo (Live), Deep In Mind / Cydelix ΠΑΡΑΝΙΑ ΒΡΝΡΤ - ΣΡΑΠΕΗΑ ΕΝΝΑΔΡ΢ Ϊρα ζναρξθσ 20:30, Ακουςτικι, Ζντεχνθ, Διαςκευζσ (Live) Συναυλία από τθ Φιλαρμονικι Ορχιςτρα Διμου Βόλου Μαζςτροσ: Βαςίλθσ Ταςοφδθσ, Τραγοφδι: Β. Αγροκϊςτασ / «ΛΩΝΛΑ» Ορχιςτρα παραδοςιακισ μουςικισ / Καλλιτεχνικι διεφκυνςθ: Νεκτάριοσ Δεμελισ ΠΕΗΡΔΡΡΞΡ΢ ΜΡΤΞΡΤΟΔΡΤΡΡΤ - ΜΡΟΣΑΡΑΣΡΤ Σε ςυνεργαςία με: Entra, Grappa, Groove, Novel ‘Ϊρα ζναρξθσ 20:00, Pop, Rock, (Live) Μαριζττα Φαφοφτθ (Ακινα) / Band Fatale / StarFish Taxi (Ολλανδία) ΠΕΗΡΔΡΡΞΡ΢ ΢ΜΕΟΔΕΡΑΟΘ Σε ςυνεργαςία με τθν κρεπερί Poquito / Ακουςτικι Μουςικι Ϊρα ζναρξθσ 21:30 / Κζνια Σιςμανίδου unplugged ΠΝΑΣΕΙΑ ΠΑΝΑΙΩΟ Σε ςυνεργαςία με το Posh bar Ϊρα ζναρξθσ 22:00 House, Techno (Dj set) Stergios Sigma / Lad / Dazzle – Leon Segka, Mikele (Ακινα) / Nico Theocharopoulos Μυριακι 21 Ιουνίου – Sunday 21/06 ΠΡΡΑΤΝΙΡ Ι.Ο. ΑΟΑΝΘΨΕΩ΢ Συνεργαςία τθσ Ιεράσ Μθτρόπολθσ Δθμθτριάδοσ με το Διμο Βόλου Ϊρα ζναρξθσ: 19:00, Χορωδιακά / Εμφάνιςθ τθσ Ρολυφωνικισ Χορωδίασ Διμου Βόλου / Διεφκυνςθ : Γιάννθσ Kαρκάλασ / Συμμετοχι τθσ μαντολινάτασ του Ωδείου Βόλου «΢υκμόσ» / Υπεφκυνοσ: Ανζςτθσ Λουλοφδθσ ΘΕΑΣΡΡ ΠΡΝΙΣΙ΢ΣΙΜΡΤ ΡΡΓΑΟΙ΢ΞΡΤ Ο. ΙΩΟΙΑ΢ Συναυλία Παιδικισ Χορωδίασ του Δθμοτικοφ Ωδείου Βόλου Ϊρα ζναρξθσ: 20:30, Χορωδιακά Διεφκυνςθ: Νίκοσ Αδραςκζλασ, Συνοδεία ςτο πιάνο: Ελζνθ Βελζντηα ΠΑΡΑΝΙΑ ΒΡΝΡΤ – ΠΑΡΜΡ ΑΓ. ΜΩΟ΢ΣΑΟΣΙΟΡΤ Σε ςυνεργαςία με τθ Γιορτι Βιβλίου Βόλου Ϊρα ζναρξθσ 20:30, Ζντεχνο, Latin, Jazz (Live) Μαρία Ραπαγεωργίου (Ακινα) / Jam Band Manges / Percaddiction ft.Stefan Olofsson

10


ΠΕΗΡΔΡΡΞΡ΢ ΕΡΞΡΤ - ΞΩΤ΢ΕΩ΢ Σε ςυνεργαςία με το bar Χομπίςτεσ Ϊρα ζναρξθσ 21:30, Ελλθνικό Rock (Live) Δθμιτρθσ Χορταργιάσ και οι Ερωτικοί Μετανάςτεσ Παράλλθλεσ Δράςεισ: Επίδειξθ χοροφ Swing από τουσ Lindy Hop Volos / Φιλανκρωπικι δράςθ Make a Wish : αγοράςτε ζνα αςτζρι και κάντε μια ευχι για τα παιδιά με ανίατεσ αςκζνειεσ / Ανοικτι milonga βραδιά τθσ ομάδασ Puerto del Tango. / Προβολι ντοκιμαντζρ ταινίασ «Άγιοσ Λαυρζντιοσ – Μουςικό Χωριό» του Νικόλα Χρυςοφ / Ανοιχτι Roda – Μάκθμα βραηιλιάνικου χοροφ Capoeira με τουσ Oke Aro / Εναζρια ακροβατικά από τθν Αγγελικι Μζλθ και τθν Ελζνθ Φραντηι / Θμερίδα ενθμζρωςθσ Σάββατο 20 Λουνίου για άτομα με ειδικζσ ικανότθτεσ ςτο ξενοδοχείο Volos Palace: Ζνταξθ, Ρροςβαςιμότθτα, Ραραγωγικότθτα / Προςφορζσ ςε διςκοπωλεία και καταςτιματα μουςικών ειδών τθσ πόλθσ κατά τθ διάρκεια τθσ Ευρωπαϊκισ Γιορτισ τθσ Μουςικισ Βόλου / Pre-parties και δρϊμενα ζκπλθξθ.

΢ΤΟΔΙΡΡΓΑΟΩΣΘ΢ ΔΕΝΦΩΟ:

ΔΕΝΦΡΙ - DELPHES Παραςκευι 19 Ιοφνιου - Friday 19/06 ΞΡΤ΢ΕΙΡ ΑΓΓΕΝΡΤ και ΕΤΑ΢ ΢ΙΜΕΝΙΑΟΡΤ Ϊρα Ζναρξθσ 21:30 Salina live (Ακινα) ςε ςυνεργαςία με το Δθμιτρθ Νζγκα,

ΤΠΡ ΣΘΟ ΑΙΓΙΔΑ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΜΘΕΟΡΣΘΣ Α ΦΩΜΙΔΑ΢ ΧΡΡΘΓΡ΢ ΕΠΙΜΡΙΟΩΟΙΑ΢

ΔΙΔΤΞΡΣΕΙΧΡ / DIDIMOTICHO Το πρόγραμμα κα ανακοινωκεί θλεκτρονικά – Programme will be released online @ www.europeanmusicday.gr & www.facebook.com/EuropeanMusicDay.Gr

ΔΡΞΡΜΡ΢ - DOMOKOS

ΔΙΡΡΓΑΟΩ΢Θ

ΔΘΞΡ΢ ΔΡΞΡΜΡΤ

Παραςκευι 19 Ιουνίου - Friday 19/06 ΧΡΡΘΓΡΙ ΕΠΙΜΡΙΟΩΟΙΑ΢

ΜΕΟΣΡΙΜΘ ΠΝΑΣΕΙΑ ΕΜΜΑΡΑ΢ POP, Ϊρα ζναρξθσ 20:45 Αντϊνθσ Ηαβόσ (Ομβριακι) ΜΕΟΣΡΙΜΘ ΠΝΑΣΕΙΑ ΟΕΡΤ ΞΡΟΑ΢ΣΘΡΙΡΤ Jazz – Swing, Ϊρα ζναρξθσ 20:45 Σπφροσ Γουρνάσ (Εκκάρα)/ Νικόλαοσ Ραπαροφπασ (Λαμία) / Γιϊργοσ Κυπραίοσ (Ακινα) ΢άββατο 20 Ιουνίου - Saturday 20/06 ΠΝΑΣΕΙΑ ΡΞΒΡΙΑΜΘ΢ Jazz – Swing, Ϊρα ζναρξθσ 20:45 Σπφροσ Γουρνάσ (Εκκάρα) / Νικόλαοσ Ραπαροφπασ (Λαμία) / Γιϊργοσ Κυπραίοσ (Ακινα) ΜΕΟΣΡΙΜΘ ΠΝΑΣΕΙΑ ΟΕΡΤ ΞΡΟΑ΢ΣΘΡΙΡΤ Ραραδοςιακι Μουςικι Ανατολικισ ΢ωμυλίασ- Κράκθσ, Ϊρα ζναρξθσ 8:45 Στζφανοσ Στεφοφδθσ / Γιϊργοσ Λουλακοφδθσ / Ραναγιϊτθσ Εκίηογλου / Γιάννθσ Γκανίδθσ ΜΕΟΣΡΙΜΘ ΠΝΑΣΕΚΑ ΔΡΞΡΜΡΤ POP, Ϊρα ζναρξθσ 20:45 Αντϊνθσ Ηαβόσ (Ομβριακι)

11


Μυριακι 21 Ιουνίου – Sunday 21/06 ΜΕΟΣΡΙΜΘ ΠΝΑΣΕΚΑ ΔΡΞΡΜΡΤ Λαϊκι Μουςικι, Ϊρα ζναρξθσ:20:45 Γιάννθσ Κυριαηισ (Άγιοσ Γεϊργιοσ Δομοκοφ) / Κατερίνα Κοτρωνιά (Σπερχειάδα) / Δθμιτρθσ Αργυρίου (Λαμία) / Μαρίνοσ (Βουλγαρία)

ΔΡΟΡΤ΢Α – DONOUSA Island ΢άββατο 20 Ιουνίου - Saturday 20/06 ΑΤΝΘ ΓΤΞΟΑ΢ΙΡΤ ΔΡΟΡΤ΢Α΢ - Σεμινάριο παραδοςιακϊν χορϊν, μεςθμζρι. - Ρροβολι μουςικοφ ντοκιμαντζρ, βράδυ. Μυριακι 21 Ιουνίου – Sunday 21/06

ΔΙΡΡΓΑΟΩ΢Θ

ΠΡΝΙΣΙ΢ΣΙΜΡ΢ ΠΕΡΙΒΑΝΝΡΟΣΙΜΡ΢ ΢ΤΝΝΡΓΡ΢ ΔΡΟΡΤ΢Α΢ ΠΡ΢ΕΙΔΩΟ ΞΕ ΣΘΟ ΤΠΡ΢ΣΘΡΙΠΘ

ΔΘΞΡΣΙΜΘ ΜΡΙΟΡΣΘΣΑ ΔΡΟΡΤ΢Α΢ ΞΕΓΑΝΡ΢ ΧΡΡΘΓΡ΢

ΑΤΝΘ ΓΤΞΟΑ΢ΙΡΤ ΔΡΟΡΤ΢Α΢ - Σεμινάριο πολυφωνικοφ τραγουδιοφ από το πολυφωνικό ςχιμα "Αποκζρι" (πρωί) - Σεμινάριο παραδοςιακϊν χορϊν (μεςθμζρι) ΠΘΓΘ ΣΡΤ ΞΕΡ΢ΘΟΙΡΤ Ϊρα ζναρξθσ 19:30μμ - Ηωντανι μουςικι με Spyros Pan (Ακινα) και ανατολίτικθ κομπανία με μουςικζσ ανατολικά τθσ Μεςογείου και... ακόμα πιο πζρα.

Δευτζρα 22 Ιουνίου / ΑΤΝΘ ΓΤΞΟΑ΢ΙΡΤ ΔΡΟΡΤ΢Α΢ / Σεμινάριο παραδοςιακϊν χορϊν (μεςθμζρι) ΑΤΝΘ ΣΡΤ "ΑΠΡ΢ΠΕΡΙΣΘ" / Κουκλοκζατρο από τθν ομάδα "Καραμπόλα" ςτθν παράςταςθ "Ζνασ δράκοσ ςτθν κάλτςα μου" (απόγευμα). ΠΝΑΣΕΙΑ ΣΡΤ ΢ΣΑΤΡΡΤ / Από τισ 22:00 - Ρολυφωνικό ςχιμα "Αποκζρι", κομπανία "Από τθ Σμφρνθ ςτθ Δονοφςα", παραδοςιακι νθςιϊτικθ μουςικι με τςαμπουνοτοφμπακα και βιολιά. Σρίτθ 23 Ιουνίου / ΠΝΑΣΕΙΑ ΣΡΤ ΢ΣΑΤΡΡΤ / Τςίρκο από τουσ "Circus Dayz" (απόγευμα) / Το βράδυ ςτο κεατράκι του Κουκλάκθ ςτο Σταυρό, αφιγθςθ παραμυκιοφ από τθ Μάνια Μαράτου "Το κουτί με τισ ιςτορίεσ: Οι περιπζτειεσ του Οδυςςζα" / Ράρτυ λιξθσ ςτο bar "Corona Borealis" ςτθν παραλία του Σταυροφ.

ΕΔΕ΢΢Α - EDESSA

ΤΠΡ ΣΘΟ ΑΙΓΙΔΑ

Παραςκευι 19 Ιουνίου– Friday 19/06 ΞΙΜΡΑ ΜΑΣΑΡΑΜΣΑΜΙΑ Ϊρα ζναρξθσ 19:30 - Φιλαρμονικι Δ. Σκφδρασ (Σκφδρα). "Διευκφνει ο αρχιμουςικόσ Λάκθσ Σαμαράσ“ / 20:30 - Μουςικοχορευτικι παράςταςθ: Ηumba ςε reggae και dancehall ρυκμοφσ από τθν ομάδα τθσ Άρτεμισ Ανδρόνογλου / 21:00 - Live Jazz με τουσ Off Minor

ΔΙΡΡΓΑΟΩ΢Θ

ΜΕΟΣΡΙΜΡ΢ ΠΕΗΡΔΡΡΞΡ΢ Live Samba reggae, Ϊρα ζναρξθσ 21:45 Bloco Cachoeira / Ομάδα κρουςτϊν Ζδεςςασ και θ ομάδα τθσ Άρτεμισ Ανδρόνογλου. ΞΙΜΡΑ ΜΑΣΑΡΑΜΣΑΜΙΑ Live Cult 80’s & 90’s, Ϊρα ζναρξθσ 22:30 Studio 69

ΞΕ ΣΘΟ ΤΠΡ΢ΣΘΡΙΠΘ

΢άββατο 20 Ιουνίου – Saturday 20/06 ΞΙΜΡΑ ΜΑΣΑΡΑΜΣΑΜΙΑ Εκδιλωςθ για παιδιά, Ϊρα ζναρξθσ 12:00 / Ραρουςίαςθ Ραραμυκιοφ " Ανάποδα" του Κοδωρι Ραπαϊωάννου ςε ςυνεργαςία με μουςικοφσ από το Νζο Ωδείο Ζδεςςασ / Εκδιλωςθ για παιδιά, Ϊρα ζναρξθσ 13:00 / Ραιδικι χορωδία από το Νζο Ωδείο Ζδεςςασ / Διευκφνει θ Κεοδϊρα Γκουράνθ

12


ΜΕΟΣΡΙΜΡ΢ ΠΕΗΡΔΡΡΞΡ΢ Live Samba reggae, Ϊρα ζναρξθσ 21:00 / Κάρανοσ

ΧΡΡΘΓΡΙ ΕΔΕ΢΢Α΢

ΠΕΗΡΔΡΡΞΡ΢, ΡΔΡ΢ ΘΕ΢΢ΑΝΡΟΙΜΘ΢ Live rock, ζναρξθσ 22:00 / Bar K2 ΞΙΜΡΑ ΜΑΣΑΡΑΜΣΑΜΙΑ Live Rock, Ϊρα ζναρξθσ 22:00 / Sold Out House street party, Ϊρα ζναρξθσ 23:00 / Dj’s Prasili Anbas, Gelo.

Μυριακι 21 Ιουνίου – Sunday 21/06 ΒΤΗΑΟΣΙΟΘ ΓΕΦΤΡΑ ΠΑΡΜΡ ΜΙΡΤΠΡΙ ΢εμπζτικο live, Ϊρα ζναρξθσ 14:30 / Majωραίοι ΞΙΜΡΑ ΜΑΣΑΡΑΜΣΑΜΙΑ Live Rock, Ϊρα ζναρξθσ 20:00 / Artifact ΘΕΑΣΡΡ ΓΑΒΑΝΙΩΣΙ΢΢Α΢ Ραράςταςθ του γυμναςτθρίου body art fitness and dance studio Ϊρα ζναρξθσ 20:00 / "Ο γφροσ του κόςμου ςε 80 λεπτά" ΘΕΑΣΡΑΜΙ ΒΑΡΡ΢Ι Χορωδία Διμου Ζδεςςασ , Αφιζρωμα ςτο ελλθνικό τραγοφδι Ϊρα ζναρξθσ 21:00 / Ωδείο Διμου Ζδεςςασ / Διευκφνει ο Μιλτιάδθσ Καςςάρασ ΞΙΜΡΑ ΜΑΣΑΡΑΜΣΑΜΙΑ Αφιζρωμα ςτουσ Ζλλθνεσ Λαϊκοφσ Συνκζτεσ Ϊρα ζναρξθσ 21:00 / Κεντρικι Συναυλία του Σφγχρονου Τμιματοσ του Νζου Ωδείου Ζδεςςασ Live Rock, Ϊρα ζναρξθσ 22:00 / Naja Παράλλθλεσ Εκδθλώςεισ. 19, 20 και 21 Λουνίου, ςτο Κζντρο Ρολιτιςμοφ Χατηθγιάννθ, ςτθν πλατεία Στουγιαννάκθ. Εκςτρατεία Ενθμζρωςθσ & Προςζλκυςθσ Δοτών μυελοφ των οςτών. Σφλλογοσ Καρκινοπακϊν Ζδεςςασ και Ρεριχϊρων / Ζκκεςθ κοςμθμάτων με τθν τζχνθ «πλεξίματοσ» μακραμζ και ζκκεςθ ηωγραφικισ αποτελοφμενθ από πίνακεσ ςιλουζτασ αλλά και κινοφμενα ςχζδια για μικρά και μεγαλφτερα παιδιά με τουσ Εμμανουζλα Καραπετοποφλου (MacramEmma) & Ραντελι Λαηαρίδθ (Zartar) / «Θ ανακφκλωςθ ςτθ ηωι μασ». Ζκκεςθ με ανακυκλώςιμα υλικά με το μινυμα: Τίποτα δεν πετάμε και δίνουμε μια δεφτερθ ευκαιρία ςτα υλικά. Υλικά απλά παίρνουν πνοι και δίνουν ζνα ξεχωριςτό αποτζλεςμα. Από τθν Πλγα Τριανταφυλλίδου

ΘΡΑΜΝΕΙΡ – HERAKLION (Crete)

΢ΤΟΔΙΡΡΓΑΟΩ΢Θ

Παραςκευι 19 Ιουνίου – Friday 19/06 ΒΑ΢ΙΝΙΜΘ ΑΓΙΡΤ ΞΑΡΜΡΤ Συναυλία για τα 90 χρόνια από τθ γζννθςθ του Μάνου Χατηθδάκθ, Ϊρα Ζναρξθσ 21:00 Ραιδικι & Νεανικι Χορωδία Διμου Θρακλείου ΢άββατο 20 Ιουνίου – Saturday 20/06

ΤΠΡ ΣΘΟ ΑΙΓΙΔΑ

ΠΝΑΣΕΙΑ ΜΑΝΝΕΡΓΩΟ ώρα ζναρξθσ 20.00 Εναλλακτικι/Κλαςςικι ΢οκ Hidden Park / Crossroads

13


Μυριακι 21 Ιουνίου – Sunday 21/06 ΠΝΑΣΕΙΑ ΕΝΕΤΘΕΡΙΑ΢ Ορχθςτρικι ποπ, Ϊρα Ζναρξθσ 19.00 Φιλαρμονικι Διμου Θρακλείου

ΔΙΡΡΓΑΟΩ΢Θ

ΜΟΝΛΤΟ΢ ΧΡΡΘΓΡΙ ΕΠΙΜΡΙΟΩΟΙΑ΢

ΠΕΗΡΔΡΡΞΡ΢ ΑΡΕΣΡΤ΢Α΢ (Πάρκο Ιδομενζωσ) Swing, Funk, Ϊρα Ζναρξθσ 21.00 Alan Dalon

ΠΕΗΡΔΡΡΞΡ΢ ΜΑΠΕΣΑΟ ΧΑΡΑΝΑΞΠΘ (όπιςκεν ΡΣΕ) Bossa, Swing, Latin, Pop, Ϊρα Ζναρξθσ 21.00 Χαρά Αςθμινάκθ & Τάςοσ Καρακοφκασ / Συγκρότθμα Ευρωπαϊκοφ Σχολείου Θρακλείου Δευτζρα 22 Ιουνίου – Monday 22/06 ΠΝΑΣΕΙΑ ΑΓ. ΣΙΣΡΤ Swing, Blues, Pop, Ϊρα Ζναρξθσ 21.00 / Τhe Muffins

ΘΕ΢΢ΑΝΡΟΙΜΘ - THESSALONIKI Μυριακι 21 Ιουνίου– Sunday 21/06 ΑΙΘΡΙΡ ΞΡΤ΢ΕΙΡΤ ΒΤΗΑΟΣΙΟΡΤ ΠΡΝΙΣΙ΢ΞΡΤ – BYZANTINE MUSEUM “Από τθ Δφςθ ςτθν Ανατολι ” 21:30- Σωματείο Λεροψαλτϊν Κεςςαλονίκθσ “Λωάννθσ ο Δαμαςκθνόσ” 22:15 - 23:00 Συμφωνικι Ορχιςτρα Διμου Κεςςαλονίκθσ

ΔΙΡΡΓΑΟΩ΢Θ

ΘΕΑΣΡΡ ΑΡΧΑΙΑ΢ ΡΩΞΑΛΜΘ΢ ΑΓΡΡΑ΢ – ROMAN AGORA ANCIENT THEATRE 20:00-21:00 Νζο Ωδείο Κεςςαλονίκθσ - Δθμοτικό Ωδείο Κζρμθσ Σφνολο κρουςτϊν “PERCUSSIONISTAS” από 11 νζουσ θλικίασ 12- 18 ετϊν ΟΕΡ ΢ΙΔΘΡΡΔΡΡΞΙΜΡ ΢ΣΑΘΞΡ – NEW RAILWAY STATION 18:00 - 18:30 Θ Φιλαρμονικι Ορχιςτρα του Διμου Κεςςαλονίκθσ παρουςιάηει γνωςτζσ άριεσ για τθν Ευρωπαϊκι Γιορτι τθσ Μουςικισ ΠΝΑΣΕΙΑ ΝΕΤΜΡΤ ΠΤΡΓΡΤ – WHITE TOWER SQ. Επίςθμθ ζναρξθ εορταςμοφ Ευρωπαϊκισ Γιορτισ τθσ Μουςικισ με: 19:00 - Φιλαρμονικι Ορχιςτρα του Διμου Κεςςαλονίκθσ 19:05 - Σφνολο φλάουτων του Τμιματοσ Μουςικισ Επιςτιμθσ & Τζχνθσ του ΡΑ.ΜΑΚ. 19:35 - “Με του ιχουσ τθσ Μπάντασ”. Φιλαρμονικι Ορχιςτρα Διμου Κεςςαλονίκθσ 20:00 - Σφνολο Σαξοφϊνων “SAX NOUVEAU” ςε γνωςτά κομμάτια jazz, blues, funky. Καλλιτεχνικι Επιμζλεια: Γιϊργοσ Λυγερίδθσ 20:40 - Strange C & ίlektra (2μελζσ μουςικό ςχιμα, αγγλόφωνο) ςε rock/pop μουςικι 21:30 - “Μαρία Μοφρτηου & the Band” ςε διάφορεσ μουςικζσ διαςκευζσ. Καλλιτεχνικι επιμζλεια: Γιάννθσ Δαμιανίδθσ 22:30 - Μουςικό ςχιμα Γιϊργου Γελαράκθ ςε τραγοφδια - διαςκευζσ ζντεχνων, swing, reggae και ροκ γνωςτϊν επιτυχιϊν. ΠΤΡΓΡ΢ ΣΡΤ ΣΡΙΓΩΟΙΡΤ (ΆΟΩ ΠΡΝΘ) – TRIONIOUs TOWER 21:30- 23:30 “ Ρ΢ΟΡΥΛΑΛΟΝ Live”. 7μελζσ μουςικό ςχιμα ςε μουςικι από τα Βαλκάνια και περιοχζσ τθσ Ελλάδασ. Καλλιτεχνικι Επιμζλεια: Στζλιοσ Λζκκασ & Κάνοσ Γκιουλετηισ

14


ΙΩΑΟΟΙΟΑ - IOANNINA

ΔΙΡΡΓΑΟΩΣΘ΢

Σετάρτθ 17 Ιουνίου – Wednesday 17/06 ΠΝΑΣΑΟΡ Θ εκδιλωςθ πραγματοποιείται ςε ςυνεργαςία με τον Εκπολιτιςτικό Σφλλογο «Ο Ρλάτανοσ». Ϊρα ζναρξθσ 20.30 Θ Φιλαρμονικι του Διμου Λωαννιτϊν, υπό τθ διεφκυνςθ του αρχιμουςικοφ Δθμιτρθ Αμπατηι, παρουςιάηει ςτον ζνα αφιζρωμα ςτθν ποίθςθ ςτο ελλθνικό τραγοφδι. Μαηί με τουσ μουςικοφσ τθσ Φιλαρμονικισ μασ κα ςυμπράξουν οι ερμθνευτζσ: Δθμιτρθσ Δθμόπουλοσ, Εφθ Γκόγκου, Πλγα Μπαλωμζνου, Κωνςταντίνοσ Μαργϊνθσ και Αχιλλζασ Φρζςτασ. Μουςικι διεφκυνςθ - ενορχιςτρωςθ: Δθμιτρθσ Αμπατηισ.

ΤΠΡ ΣΘΟ ΑΙΓΙΔΑ

Παραςκευι 19 Ιουνίου – Friday 19/06 ΠΕΗΡΔΡΡΞΡ ΜΑΠΝΑΟΘ Ϊρα ζναρξθσ 20.00 - Ηωντανι εμφάνιςθ με το ςυγκρότθμα 3rd Floor Quartet. Συμμετζχουν οι κακθγθτζσ του Ioannina School of Music: Δθμιτρθσ Νίκασ, πλικτρα / Νίκοσ Κυπριϊτθσ, τρομπζτα / Ευκφμθσ Σφαιρόπουλοσ, κοντραμπάςο / Κϊςτασ Δθμθτρίου, τφμπανα. Μυριακι 21 Ιουνίου – Sunday 21/06 ΠΡΝΙΣΙ΢ΣΙΜΡ΢ ΠΡΝΤΧΩΡΡ΢ «Δ. ΧΑΣΗΘ΢» ςτον αφλειο χϊρο Ϊρα ζναρξθσ 21:30 Ελλθνοτρόπιο, ζνα μουςικό ςχιμα ςτο οποίο ςυμμετζχουν θ Διμθτρα Θγουμενίδθ, ςτο πιάνο και ο βαρφτονοσ Αχιλλζασ Φρζςτασ, ο οποίοσ κα ερμθνεφςει τραγοφδια ςε μουςικι και ςτίχουσ τθσ Διμθτρασ Θγουμενίδθ.

ΙΣΕΑ - ITEA

΢ΤΟΔΙΡΡΓΑΟΩΣΘ΢

΢άββατο 20 Ιουνίου – Saturday 20/06 ΠΑΡΑΝΙΑΜΡ ΠΝΑΜΡ΢ΣΡΩΣΡ ΙΣΕΑ΢ Συμφωνικό & Μελωδικό rock, heavy metal, blues rock, pop rock, ελλθνόφωνο ροκ Ϊρα ζναρξθσ : 22:00 Vault of Acanthus με γυναικεία φωνθτικά και progressive mix (Αίγιο) / NOX DIE / Halff Notee (Ναφπλιο) / Καλποφηοσ Θλίασ

ΤΠΡ ΣΘΟ ΑΙΓΙΔΑ

ΡΕ΢ΛΦΕ΢ΛΑΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΦΩΚΛΔΑΣ ΧΡΡΘΓΡ΢ ΕΠΙΜΡΙΟΩΟΙΑ΢

Μυριακι 21 Ιουνίου – Sunday 21/06 ΠΟΕΤΞΑΣΙΜΡ ΜΕΟΣΡΡ ΙΣΕΑ΢ Κεατρικό Musical Ϊρα ζναρξθ: 20:00 Το πνεφμα των γενεκλίων, παιδικό εργαςτιρι ''Πχι Ραίηουμε'', Σενάριο Τηζνθ Ραπαδθμάτου, Μουςικι Διονφςθσ Σχοινάσ ΠΝΑΣΕΙΑ ΘΡΩΩΟ Ραιδικι χορωδία ωδείου Άμφιςςασ ''ΘΧΩ'', Ϊρα Ζναρξθσ 22.15 Ελζνθ Λντζρνου

ΜΑΒΑΝΑ - KAVALA Το πρόγραμμα κα ανακοινωκεί θλεκτρονικά – Programme will be released online @ www.europeanmusicday.gr & www.facebook.com/EuropeanMusicDay.Gr

15


ΜΑΝΝΙΘΕΑ – KALLITHEA (ATTICA)

ΤΠΡ ΣΘΟ ΑΙΓΙΔΑ

΢άββατο 20 Ιουνίου – Saturday 20/06 ΠΝΑΣΕΙΑ ΟΕΡΡΤ ΣΗΙΣΗΙΦΙΕ΢ ΜΑΝΝΙΘΕΑ΢, Ϊρα Ζναρξθσ : 20:30 Χορωδιακι Συνάντθςθ από τθν Μικτι Χορωδία Καλλικζασ, Μικτι Χορωδία Αγ. Δθμθτρίου, Μικτι Χορωδία Ρ. Φαλιρου, Μικτι Χορωδία ΟΡΑΝ Ν. Λωνίασ και Μικτι Χορωδία Αγ. Ραραςκευισ Μυριακι 21 Ιουνίου – Sunday 21/06 ΠΝΑΣΕΙΑ ΟΕΡΡΤ ΣΗΙΣΗΙΦΙΕ΢ ΜΑΝΝΙΘΕΑ΢ Ϊρα Ζναρξθσ : 20:30 Εορταςμόσ τθσ Ευρωπαϊκισ Γιορτισ τθσ Μουςικισ με τα Μουςικά Σφνολα του Δθμοτικοφ Ωδείου Καλλικζασ «Οδυςςζασ Δθμθτριάδθσ», τθν Ορχιςτρα «Συγχορδία», τθν Ραιδικι-Εφθβικι Χορωδία Καλλικζασ, τθν Σχολι Ριάνου και Κικάρασ, τθν Σχολι Μονωδίασ και τθν Μουςικι Ρροπαιδεία.

ΤΠΡ΢ΣΘΡΙΜΣΕ΢ ΜΕΦΑΝΡΟΙΑ΢

ΜΕΦΑΝΡΟΙΑ - KEFALONIA Μυριακι 21 Ιουνίου 2015– Sunday 21/06 ΠΝΑΣΕΙΑ ΜΑΞΠΑΟΑ΢ (ΑΡΓΡ΢ΣΡΝΙ) Ραραδοςιακά Ελλθνικά, Μουςικζσ του Κόςμου, Rock, Funk - Ϊρα ζναρξθσ 20:15 20:15 - Μάκθσ Ρολλάκθσ (Ελλθνικό Rock) / 20:30 - Τςίκαινα Ensemble (Χορωδία - World Music) 21:00 - Ευαγγελία Φραγκιά, Ματίνα Ραπαγεωργίου (Ραραδοςιακά Ελλθνικά και Κάτω Λταλίασ) 21:40 - Εραςιτεχνικό Κζατρο Κεφαλονιάσ (Ο Ζρωτασ - Μουςικοκεατρικό απόςπαςμα από τον Κατςοφρμπο του Χορτάτςθ) / 22:00 - Drawing in Sand (Reggae, Rock, Blues, Alternative) / 23:00 - Golden Brown (Rock, Funk) / Θ εκδιλωςθ κα πλαιςιωκεί από χορογραφίεσ του Art – Dance Studio ΝΕΩΦΡΡΡ΢ ΡΙΗΡ΢ΠΑ΢ΣΩΟ (ΑΡΓΡ΢ΣΡΝΙ) Ϊρα ζναρξθσ: 20:30 - Κλαςςικό Τμιμα, Ωδείο «΢όκκοσ Βεργωτισ» - Φιλαρμονικι Σχολι Κεφαλλθνίασ (ΦΣΚ) 20:55 - Μοντζρνο Τμιμα, Ωδείο «΢όκκοσ Βεργωτισ» - ΦΣΚ / 21:30 - Σφνολο πνευςτϊν με πιάνο, Ωδείο «΢όκκοσ Βεργωτισ» - ΦΣΚ / 22:15 - Sonus Replica (Blues, Indie/Alternative Rock) / 23:15 - ΢όκα Company (Rock, Alternative) ΠΝΑΣΕΙΑ ΝΑΛΜΩΟ ΜΑΣΡΙΜΙΩΟ (ΑΡΓΡ΢ΣΡΝΙ) Χαμθλϊν Τόνων (Hip Hop) - Ϊρα ζναρξθσ 21:00 Singapore Strings (Jazz, Funk, Soul)

ΜΕΟΣΡΙΜΘ ΠΝΑΣΕΙΑ & ΠΕΗΡΔΡΡΞΡ΢ (ΝΘΠΡΤΡΙ) Ϊρα ζναρξθσ: 20:30 Μουςικά δρϊμενα του Τμιματοσ Τεχνολογίασ Ιχου και Μουςικϊν Οργάνων του Τ.Ε.Λ. Λονίων Νιςων

ΜΡΡΩΠΙ – KOROPI (ATTICA) Παραςκευι 19 Ιουνίου – Friday 19/06 ΤΠΑΙΘΡΙΡ ΘΕΑΣΡΡ ΔΕΠΑΞΕΟΘ΢, ΜΡΡΩΠΙ Κρατικι Ορχιςτρα Ακθνϊν / Ϊρα ζναρξθσ 21.00 Οι Παναγιώτθσ Καίςαρθσ και Γιάννθσ Καραμπζτςοσ που κα «πρωταγωνιςτιςουν» ςτθ ςυναυλία που κα δϊςει θ ΚΟΑ υπό τθ μουςικι διεφκυνςθ του 25χρονου Βρετανοφ αρχιμουςικοφ William Kunhardt. Ζργα των ΣΗΡΑΜΙΟΡ ΡΡ΢΢ΙΟΙ - Ειςαγωγι από τθν όπερα 'Ο κουρζασ ςτθ Σεβίλλθσ‘ / ΑΟΣΡΟΙΡ ΒΙΒΑΝΟΣΙ Κοντςζρτο για δφο τρομπζτεσ και ζγχορδα ςε ντο μείηονα, RV 537 / ΓΙΡΗΕΦ ΧΡΡΡΒΙΣ΢ - Concertino Classico για δφο τρομπζτεσ και ορχιςτρα δωματίου ςε ςι φφεςθ μείηονα - ΗΩΡΗ ΞΠΙΗE - Αποςπάςματα από τισ δφο ορχθςτρικζσ ςουίτεσ από τθν όπερα «Κάρμεν» - ΓΙΡΧΑΟ ΢ΣΡΑΡΤ΢ (υιόσ) - Αυτοκρατορικό Βαλσ (Βαλσ του Κάιηερ), ζργο 437 Σολίςτ: Ραναγιϊτθσ Καίςαρθσ, τρομπζτα / Γιάννθσ Καραμπζτςοσ, τρομπζτα / Μουςικι διεφκυνςθ William Kunhardt.

ΤΠΡ ΣΘΟ ΑΙΓΙΔΑ

16


ΜΤΘΘΡΑ - KYTHERA

ΔΙΡΡΓΑΟΩ΢Θ

Παραςκευι 19 Ιουνίου – Friday 19/06 ΠΝΑΣΕΙΑ ΠΡΣΑΞΡΤ (Διαςκευζσ για ορχιςτρα χάλκινων πνευςτϊν, American Dylan style, λαικι μουςικι, ρεμπζτικο & jazz, Κυκθραϊκά-Κρθτικά και Λάτιν χορευτικά). Ηωντανι αναμετάδοςθ από το TsirigoTV Ϊρα ζναρξθσ: 20:30 - Φιλαρμονικι Ροταμοφ Κυκιρων / Frank van Hoorn / “Συνικωσ Ανφποπτοι” / “Κροκόδειλοσ” / “Explossiόn Latina” (Λατινικι Αμερικι) Παράλλθλεσ Δράςεισ πλατείασ Ποταμοφ Χορευτικό τμιμα Συλλόγου Αγ.Ρελαγίασ & το νζο τμιμα τθσ Χϊρασ Χοροδιδάςκαλοσ: Βαςιλοποφλου Χριςτίνα / Επίδειξθ πολεμικϊν τεχνϊν / Eπίδειξθ μόδασ – επιμζλεια Κ.Μαγουλά / Με τθν ςυμμετοχι: Κεατρικό Εργαςτιρι Κυκιρων / Κεατρικι Ομάδα “Φϊσ” / Κινθματογραφικι ομάδα Κυκιρων ΢άββατο 20 Ιουνίου – Saturday 20/06 ΑΓΙΑ ΠΕΝΑΓΙΑ – “΢ΧΡΝΕΙΡ” Λαϊκά & ΢εμπζτικα, Ϊρα Ζναρξθσ: 21:00 / “Συνικεισ Ανφποπτοι” ΑΓΙΑ ΠΕΝΑΓΙΑ – “ΑΜΡΡΓΙΑΝΙ” Ραραδοςιακό, Ϊρα Ζναρξθσ: 21:00 / “Κροκόδειλοσ”

ΧΡΡΘΓΡΙ - ΤΠΡ΢ΣΘΡΙΜΣΕ΢

ΦΡΙΝΙΓΜΙΑΟΙΜΑ – “ΞΡΤ΢ΣΑΜΙΑ΢” Χορευτικό Latin, Ϊρα Ζναρξθσ: 20:30 / “Explossiόn Latina” (Λατινικι Αμερικι) ΔΙΑΜΡΦΣΙ – “KAFE NOTARA” House, Ϊρα Ζναρξθσ:18:00 / Dj Akis ΑΒΝΕΞΡΟΑ΢ – “Ξπότηιο” Bob Dylan style Americana, Blues, Ϊρα Ζναρξθσ: 21:00 / Frank Van Hoorn ΧΩΡΑ – Broncaki Groovy Freestyle, Ϊρα Ζναρξθσ: 22:00 / Dj Natelniko ΜΑΨΑΝΙ – Banda Landra Funky, Brakes, Sampled Soul – Boogie grooves, Groovy House, Funky Jazz House Ϊρα Ζναρξθσ: 22:00 / Xaris Fragiskakis ΜΑΨΑΝΙ – FOX ANGLAIS Modern Greek & Dance Power, Ϊρα Ζναρξθσ: 22:30 / Dj Grover Music Machine Μυριακι 21 Ιουνίου – Sunday 21/06 ΠΑΡΑΝΙΑ ΜΑΨΑΝΙΡΤ Συνδιοργάνωςθ του Διμου Κυκιρων, Ηωντανι Αναμετάδοςθ από το TsirigoTv Ϊρα Ζναρξθσ 20:30, Λαϊκά & ΢εμπζτικα, : “Μάγοσ” & “Λεμόνι” / Ο Νικιτασ με τθν ορχιςτρα του!/ Λαϊκό 60s-70s-80s, 21:00: “Fox Anglais ” & “Χφτρα”/ “Σταλιά – Σταλιά” / Ελλθνικό ζντεχνο, pop & rock, 20:00: “Βανίλια ” & “Χρυςόψαρο” / Music Steps, Melody Smiles, Sweet Heaven & Marianna & Friends (Ωδείο Αναγζννθςθ) / Χορευτικό Λάτιν, 20:00: “Σιροκάλι ” & “Banda-Landra” /“Explossiόn Latina” (Λατινικι Αμερικι)

ΧΡΡΘΓΡΙ ΕΠΙΜΡΙΟΩΟΙΑ΢

Παράλλθλα Δρώμενα Μυκιρων: Ζκκεςθ ηωγραφικισ, Διάρκεια/Ϊρεσ λειτ/γίασ: 20/6 - 14/7, 20:30-00:30, Spot “Ηείδωροσ”, Ατομικι Ζκκεςθ: Καρολίνα Αςλάνθ "ΑΝΚΟΛΟΓΛΟ ΚΥΚΘ΢ΩΝ" Ζκκεςθ ηωγραφικισ, Διάρκεια/Ϊρεσ λειτ/γιασ: 19-21/6, 20:00 - 00:00, Spot “Follow your Art”. Ομαδικι Ζκκεςθ Ηωγραφικισ

17


ΝΑΡΙ΢Α - LARISSA

ΔΙΡΡΓΑΟΩ΢Θ

Πζμπτθ 18 Ιουνίου – Thursday 18/06 ΠΘΟΕΙΡ΢ - ΢ΜΘΟΘ Α' Ϊρα ζναρξθσ 19:30 Δ.Ω.Λ. Σχολι Θλ. Κικάρασ / StarFishTaxi (Ολλανδία) / Brasilentina / Blues Trackers / Μαριζττα Φαφοφτθ (Ακινα) ΠΘΟΕΙΡ΢ - ΢ΜΘΟΘ B' Ϊρα ζναρξθσ 19:00 BulletProof Notes / State of Mind / Portrait of my Failure / Astro-Not IV (Τφρναβοσ) / Electro Vampires (Κες/νίκθ) / RoundLights (Κες/νίκθ)

ΤΠΡ ΣΘΟ ΑΙΓΙΔΑ

Παραςκευι 19 Ιουνίου – Friday 19/06 ΠΘΟΕΙΡ΢ - ΢ΜΘΟΘ Α' Ϊρα ζναρξθσ 19:30 Μουςικό Σχολείο Λάριςασ / Συμφωνικι Ορχιςτρα Νζων Δ.Λ. / Opera Chaotique (Ακινα) / Under Cover Band (Βόλοσ) / Encardia (Ακινα) ΠΘΟΕΙΡ΢ - ΢ΜΘΟΘ B' Ϊρα ζναρξθσ 19:00 TR/DS - Solar Dub / the Drops (Ακινα) / Boogie Rockaz

ΧΡΡΘΓΡ΢

΢άββατο 20 Ιουνίου – Saturay 20/06 ΠΘΟΕΙΡ΢ - ΢ΜΘΟΘ Α' Ϊρα ζναρξθσ 19:30 Fagus / Blues & Tonic / Version 3.1 / Blue Matter / Baildsa (Κες/νίκθ) ΠΘΟΕΙΡ΢ - ΢ΜΘΟΘ B' Ϊρα ζναρξθσ 19:00 Regular / Nerom x Verse / Mistline / Μαφροσ Γάτοσ / ΓΚΔ / Renovatio

ΔΙΡΡΓΑΟΩ΢Θ ΝΙΒΑΔΕΙΑ΢

Μυριακι 21 Ιουνίου – Sunday 21/06 ΠΘΟΕΙΡ΢ - ΢ΜΘΟΘ Α' Ϊρα ζναρξθσ 19:30 Σφγχρονο Ωδείο Λάριςασ / ΣουΝαΤηου / Γ. Βαλιάκασ και Λδανικοί / Χειμερινοί Κολυμβθτζσ (Ακινα) ΠΘΟΕΙΡ΢ - ΢ΜΘΟΘ B' Ϊρα ζναρξθσ 19:00 Σφγχρονο Ωδείο / Near Mind (Ρτολεμαΐδα) / Mr Pulse (Βόλοσ) / Barber Shop / Screaming Dead Balloons / Tuber (Σζρρεσ)

ΤΠΡ ΣΘΟ ΑΙΓΙΔΑ

ΝΙΒΑΔΕΙΑ - LIVADIA Παραςκευι 19 Ιουνίου – Friday 21/06

ΧΡΡΘΓΡΙ ΕΠΙΜΡΙΟΩΟΙΑ΢

ART CAFE Αςτραδενι, Λ. Λάππα 9 Ρροβολι μουςικοφ ντοκιμαντζρ, Ϊρα ζναρξθσ 21:30 Κινθματογραφικι Λζςχθ Λιβαδειάσ

18


΢άββατο 20 Ιουνίου – Saturday 20/06

ΔΙΡΡΓΑΟΩ΢Θ ΝΡΤΣΡΑΜΙΡΤ

ART CAFE Αςτραδενι, Λ. Λάππα 9 Jazz lounge, Rock, World Music - Ϊρα ζναρξθσ 21:30 - «Ραρουςίαςθ μουςικϊν τθσ πόλθσ ςε πρωτότυπεσ δθμιουργίεσ»/ Λουκάσ Γεροφλιασ / Δθμιτρθσ Ματςϊτασ / Στζλιοσ Καλογφρου / Γιϊργοσ Ροφλοσ Μυριακι 21 Ιουνίου – Sunday 21/06

ΧΡΡΘΓΡΙ ΕΠΙΜΡΙΟΩΟΙΑ΢

ART CAFE Αςτραδενι, Λ. Λάππα 9 Κλαςςικι, Jazz, Ϊρα ζναρξθσ 21:30 - «Θ μουςικι ςτον Κινθματογράφο» / Τροφϊνιο Ωδείο Παράλλθλεσ εκδθλώςεισ 20/6 ζωσ 30/6: Ζκκεςθ φωτογραφίασ με κζμα τθν μουςικι από τθν Φωτογραφικι Νζςχθ Νιβαδειάσ ςτο Art Cafe

ΝΡΤΣΡΑΜΙ - LOUTRAKI ΢άββατο 20 Ιουνίου – Saturday 20/06 ΠΟΕΤΞΑΣΙΜΡ ΜΕΟΣΡΡ ΝΡΤΣΡΑΜΙΡΤ «Θ φωνι του Χαλκοφ» - Ϊρα ζναρξθσ: 12.00 π.μ. Ο Γιϊργοσ Καχριμάνθσ (Τρομπόνι), ςυμπράττει με τον Ραναγιϊτθ Καίςαρθ (Τρομπζτα Κ.Ο.Α.) και το Χριςτο Καλοφδθ (Κόρνο Ε.Λ.Σ) ςε μια ςυναυλία αφιερωμζνθ ςτα χάλκινα πνευςτά. Συμμετζχει το κουιντζτο τθσ Φιλαρμονικισ Ορχιςτρασ Λουτρακίου. Μυριακι 21 Ιουνίου – Sunday 21/06 ΠΑΡΑΝΙΑ ΝΡΤΣΡΑΜΡΙΤ «Συναυλία τθσ Φιλαρμονικισ Ορχιςτρασ Λουτρακίου» - Ϊρα ζναρξθσ: 12.00 π.μ. Θ Φιλαρμονικι Ορχιςτρα Λουτρακίου ςε ζργα μεγάλων Ελλινων Συνκετϊν: Μ. Κεοδωράκθ, Μ.Χατηιδάκθ και Σ. Ξαρχάκου. Διευκφνει ο αρχιμουςικόσ Ρελοπίδασ Μαυρόπουλοσ. ΑΝΕΠΑΟΔΡΕΙΡ ΢ΤΟΕΔΡΙΑΜΡ ΜΕΟΣΡΡ ΝΡΤΣΡΑΜΙΡΤ «ΦΕΣΤΛΒΑΛ ΧΟ΢ΩΔΛΩΝ» - Ϊρα ζναρξθσ: 20.00 Το Loutraki Festival ςε ςυνεργαςία με τθ Μικτι Χορωδία Λουτρακίου διοργανϊνουν το 5ο Φεςτιβάλ Χορωδιακοφ Τραγουδιοφ. Συμμετζχουν: Χορωδία Συλλόγου Γυναικϊν Αγίου Στεφάνου, Ρολυφωνικι Χορωδία Enchoir, Μικτι Χορωδία Αλίμου και θ Μικτι Χορωδία Λουτρακίου. Δευτζρα 22 Ιουνίου – Monday 22/06 ΜΑΗΙΟΡ ΝΡΤΣΡΑΜΙΡΤ «Μουςικζσ Ρολυχρωμίεσ με τον κλαρινετίςτα Σπφρο Μουρίκθ» - Ϊρα Ζναρξθσ: 21.00 Ο διεκνοφσ φιμθσ κλαρινετίςτασ Σπφροσ Μουρίκθσ ςυγκαταλζγεται εδϊ και χρόνια μεταξφ των κορυφαίων Ελλινων μουςικϊν. Ο Κερκυραίοσ ςολίςτ με τθ ςυνοδεία τθσ Ελζνθσ Νικολαΐδθ ςτο πιάνο κα παρουςιάςει ζργα μουςικισ δωματίου των ςυνκετϊν G. Verdi, G. Rossini, G. Βizet κ.α.

ΟΑΠΡ΢ – NAXOS Island ΢άββατο 20 Ιουνίου – Saturday 20/06 ΧΑΝΜΙ - ΜΕΟΣΡΙΜΡ΢ ΠΕΗΡΔΡΡΞΡ΢ Ϊρα ζναρξθσ 20:30 Duo Capricioso και Μαριάννα Ηάχου (Ζντεχνο Ελλθνικό Ακινα) /The Voyage Trio (Jazz - Ακινα) / Life Tree (Reggae - Hip Hop - Σφροσ) / Κrazy Baldheadz (Αρχοντοsurf και Rockabiλάικα - Ακινα) Μυριακι 21 Ιουνίου – Sunday 21/06 ΧΑΝΜΙ - ΜΕΟΣΡΙΜΡ΢ ΠΕΗΡΔΡΡΞΡ΢ Ϊρα ζναρξθσ 20:30 - ΢εμπετάςτα (΢εμπζτικο fusion - Νάξοσ) / Playdate (Jazz Fusion - Ακινα) / Κϊςτασ Βαςιλιάγκοσ και Ανδρζασ Στζργιου (Federico Garcia Lorca ςτο Ελλθνικό Τραγοφδι - Ακινα)

19


ΠΑΟΘΘ - XANTHI Παραςκευι 19 Ιουνίου – Friday 19/06 ΠΝΑΣΕΙΑ ΞΘΣΡΡΠΡΝΕΩ΢ Μουςικι Συναυλία Balkan/ska – rock Ϊρα ζναρξθσ 19:00 – 23:30 The Dreamers (Καβάλα) / Big Band (Ξάνκθ) / Baildsa (Κες/νίκθ) ΤΠΑΙΘΡΙΡ ΔΘΞΡΣΙΜΡ ΑΞΦΙΘΕΑΣΡΡ ΠΝΑΣΕΙΑ ΠΑΟΘΘ΢ (ΕΟΑΟΣΙ ΡΣΕ) Μουςικι Συναυλία.pop - rock Ϊρα ζναρξθσ 19:00 – 23:30 Ραρουςίαςθ μουςικό εργαςτιρι Αγγελου Μουρβάτθ (Ξάνκθ) ΑΤΝΘ ΝΑΡΓΡΑΦΙΜΡΤ ΞΡΤ΢ΕΙΡΤ Μουςικι Συναυλία bosa nova - samba Ϊρα ζναρξθσ 21:00 – 23:00 Aperito (Κες/νίκθ) ΑΕΡΙΜΡ ΜΑΦΕ/ΡΑΜΙ Μουςικι Συναυλία Ελλ. Rock – pop/rock Ϊρα ζναρξθσ 20:00 – 23:00 / Acoustica (Ξάνκθ)

ΟΑΠΡ΢ ΔΙΡΡΓΑΟΩ΢Θ

ΕΠΩΡΑΛ΢ΣΙΜΡ΢ ΠΡΝΙΣΙ΢ΣΙΜΡ΢ ΢ΤΝΝΡΓΡ΢ ΣΡΑΓΑΙΑ΢ ΤΠΡ ΣΘΟ ΑΙΓΙΔΑ

ΧΡΡΘΓΡΙ

ΟΣΙΝΙ ΟΣΙΝΙ ΟΣΙ΢ΜΡΜΑΦΕΟΕΙΡ Μουςικι ςυναυλία / dj - hip hop - jazz Ϊρα ζναρξθσ 22:00 – 24:00 με τουσ Expe / Ακριβι Ερκζκογλου (Κες/νίκθ) / Dj set after party ΞΙΜΡΡ BAR Dj set Party dancehall – bass - trap Ϊρα ζναρξθσ 21.00 – 23:30 με τον Dj set Filter Effect ΢ΠΙΣΙ ΠΡΝΙΣΙ΢ΞΡΤ ΦΕΠ Ζκκεςθ φωτογραφίασ - ηωγραφικισ Ϊρα ζναρξθσ 19:00 – 21:00 / Φωτογραφία «Visualize the lyrics» / Ηωγραφικι «θχο-χρϊμα»

ΧΡΡΘΓΡS ΕΠΙΜΡΙΟΩΟΙΑ΢

ΠΑΟΘΘ ΔΙΡΡΓΑΟΩ΢Θ

΢άββατο 20 Ιουνίου – Saturday 20/06 ΜΕΟΣΡΙΜΘ ΠΝΑΣΕΙΑ Μουςικά παιχνίδια – χορόσ Ϊρα ζναρξθσ 11:00 – 13:00 Ρρόςκοποι 2ου Συςτιματοσ Ξάνκθσ / Μουςικά παιχνίδια για παιδιά / Trash art – φτίαχνουμε μουςίκα όργανα / Ραρουςίαςθ χορευτικϊν breakdance , dancehall-hip hop , oriental , salsa , kizomba ΠΝΑΣΕΙΑ ΞΘΣΡΡΠΡΝΕΩ΢ Μουςικι Συναυλία pop - rock Ϊρα ζναρξθσ 19:00 – 23:30 Rivo (Κομοτθνι) / Penguins from the west (Κες/νίκθ) / Underhill West (Ξάνκθ) / Μπάμπθσ Μπατμανίδθσ (Κες/νίκθ)

΢ΤΟΣΡΟΙ΢ΞΡ΢

ΤΠΡ΢ΣΘΡΙΠΘ

΢ΤΟΕΡΓΑΣΕ΢

ΤΠΑΙΘΡΙΡ ΔΘΞΡΣΙΜΡ ΑΞΦΙΘΕΑΣΡΡ ΠΝΑΣΕΙΑ ΠΑΟΘΘ΢ (ΕΟΑΟΣΙ ΡΣΕ) Μουςικι Συναυλία Hip Hop / Ϊρα ζναρξθσ 19:00 – 23:30 Scream - Μάτια του δρόμου & 4he (Δράμα) / Diek & Γιάφκασ (Comitato) (Ξάνκθ) / Norme (Σζρρεσ) / Υπόγειοι Διαβάτεσ (Ξάνκθ) / Ελίνα Χατηθανδρζου (Ξάνκθ)

20


΢ΤΟΕΡΓΑΣΕ΢

ΠΝΑΣΕΙΑ ΕΝΕΤΘΕΡΙΑ΢ Street music - Ϊρα ζναρξθσ 20:30 – 22:00 Halkomaniacs (Δράμα) ΜΕΟΣΡΙΜΘ ΠΝΑΣΕΙΑ Χορευτικά - Ϊρα ζναρξθσ 20:00 – 20:30 Ραρουςιάςθ το τμιμα ballroom Latin τθσ ΦΕΞ ΠΝΑΣΕΙΑ ΑΟΣΙΜΑ Street music - Ϊρα ζναρξθσ 20:30 – 22:00 Halkomaniacs (Δράμα) ΑΤΝΘ ΝΑΡΓΡΑΦΙΜΡΤ ΞΡΤ΢ΕΙΡΤ Μουςικι Συναυλία - Ϊρα ζναρξθσ 21:00 – 23:00 ΠΑΝΙΡ ΔΘΞΑΡΧΕΙΡ Street music - Ϊρα ζναρξθσ 20:30 – 22:00 Halkomaniacs (Δράμα) NOSTOS BAR Μουςικι Συναυλία pop/rock Ϊρα ζναρξθσ 20:00 – 23:00 ΢ΙΔΕΡΑΔΙΜΡ ΜΑΦΕ/ΞΠΑΡ Party dj set swing –soul / Ϊρα ζναρξθσ 22:00 – 24:00 Dj Georgette ΝΕ΢ΧΘ ΞΡΣΡ΢ΤΜΝΕΣΙ΢ΣΩΟ ΠΑΟΘΘ΢ «Πολυμιχανοι» Μουςικι Συναυλία.pop - rock Ϊρα ζναρξθσ 19:00 – 23:30 ΢ΠΙΣΙ ΠΡΝΙΣΙ΢ΞΡΤ ΦΕΠ Ζκκεςθ φωτογραφίασ - ηωγραφικισ Ϊρα ζναρξθσ 19:00 – 21:00 / Φωτογραφία «Visualize the lyrics» / Ηωγραφικι «θχο-χρωμα» ΜΤΡΙΑΜΘ 21 ΙΡΤΟΙΡΤ – Sunday 21/06 ΠΝΑΣΕΙΑ ΞΘΣΡΡΠΡΝΕΩ΢ Μουςικι Συναυλία pop/rock Ϊρα ζναρξθσ 19:00 – 23:30 Veradartz (Ξάνκθ) / U.N. Band (Κες/νίκθ) / Okee Dokee (Ξάνκθ) ΤΠΑΙΘΡΙΡ ΔΘΞΡΣΙΜΡ ΑΞΦΙΘΕΑΣΡΡ ΠΝΑΣΕΙΑ ΠΑΟΘΘ΢ (ΕΟΑΟΣΙ ΡΣΕ) Μουςικι Συναυλία rock / metal Ϊρα ζναρξθσ 18:00 – 23:30 Munchies (Ξάνκθ) / Χορωδία Εκνικοφ Ωδείου & μουςικό ςυνολο Α.Μουςαδζ / Hell Fighters (Ξάνκθ) / Fata Morgana (Καβάλα) ΠΑΡΜΡ Ξ.ΑΝΕΠΑΟΔΡΡΤ Μουςικι Συναυλία Hip Hop – beat box Ϊρα ζναρξθσ 19:00 – 23:30 Adrenal-Ink (Χρυςοφπολθ) / Cap10 (Ξάνκθ) / Αποτρόπαιοσ (Δράμα) / Xanthi Gunz (Ξάνκθ) Bilo (Ξάνκθ) / DJ set by Monax (Ξάνκθ)

21


Πεηόδρομοσ Εκνικισ Σράπεηασ Ραραδοςιακοί χοροί Κριτθσ – νθςιϊτικοι Ϊρα ζναρξθσ 20.00 – 21.00 / Ραρουςίαςθ παραδοςιακϊν χορϊν από τον Χορευτικό Πμιλο Ξάνκθσ ΢ΠΙΣΙ ΠΡΝΙΣΙ΢ΞΡΤ ΦΕΠ Ζκκεςθ φωτογραφίασ - ηωγραφικισ Ϊρα ζναρξθσ 19:00 – 21:00 / Φωτογραφία «Visualize the lyrics» / Ηωγραφικι «θχο-χρϊμα»

ΠΑΡΡ΢ ΔΙΡΡΓΑΟΩ΢Θ

ΤΠΡ ΣΘΟ ΑΙΓΙΔΑ

LIBRE COCKTAIL BAR Party dj Set electro swing - electro jazz / Dj George Supis

ΠΑΡΡ΢ - PAROS Μυριακι 21 Ιουνίου – Sunday 21/06 ΠΑΡΜΡ ΠΑΡΡΤ Ραραδοςιακά όργανα από τθν Κριτθ, Ϊρα ζναρξθσ 20:30 - Νικόλασ Βενετάκθσ (Κριτθ) / Αλζξανδροσ Ραςςόσ / Ζντεχνο ελλθνικό τραγοφδι, Ϊρα ζναρξθσ 21:15 - Ρζτροσ Βεντουρισ με τθν παρζα του Βραηιλιάνικθ μουςικι, Ϊρα ζναρξθσ 22:00 - Banda Valeu (Ράρο -Ακινα) / Αφρικάνικθ μουςικι, Ϊρα ζναρξθσ 22:50 - SELI Kanou (Ακινα) / Heavy Metal, Ϊρα ζναρξθσ 00:40 - Fragments of Desire

ΧΡΡΘΓΡΙ

ΠΑΣΡΑ - PATRAS Μυριακι 21 Ιουνίου – Sunday 21/06 ΔΙΡΡΓΑΟΩ΢Θ

΢ΜΑΝΕ΢ ΓΕΡΡΜΩ΢ΣΡΠΡΤΝΡΤ Metal ,Ϊρα ζναρξθσ 23.30 Desert Coyotes ΢ΜΑΝΕ΢ ΓΕΡΡΜΩ΢ΣΡΠΡΤΝΡΤ Blues, Rock,Ϊρα ζναρξθσ 20:30 / Φ.Α.Κ.Α. Blues, Rock,Ϊρα ζναρξθσ 21:15 / Blue Veil Hip-Hop ,Ϊρα ζναρξθσ 22:00 / Enigma & Α. Λζξεισ Alternative rock ,Ϊρα ζναρξθσ 22:45/ Α.Μ.Ο.Κ. (Αίγιο)

ΠΝΑΣΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΡΤ Blues , jazz, Ϊρα ζναρξθσ 19:45 / The Temperers ΢εμπζτικθ μουςικι, Ϊρα ζναρξθσ 20.30 / Μιχάλθσ Ατςάλθσ (κικάρα-τραγοφδι) / Κατερίνα Γεωργακοποφλου (Τραγοφδι) / Αλζξανδροσ Ρωχοσ (Ακορντεόν – Τραγοφδι) / Κωνςταντίνοσ Τςιμπουκισ (κικάρα -τραγοφδι) Rock, Ϊρα ζναρξθσ: 21:15 / Monostyle Ρειραματικό ,Ϊρα ζναρξθσ:22.00 / K Panagό & DJ Brake Hip-Hop Band,Ϊρα ζναρξθσ:22.45 / Φιλοκτιτθσ & The Bloopers Reggae, bossa nova ,ska ,funk Ϊρα ζναρξθσ:23.30 / madara Bandamadara

ΘΕ΢ΞΙΜΡΙ ΤΠΡ΢ΣΘΡΙΜΣΕ΢

ΧΡΡΘΓΡΙ

ΤΠΡ΢ΣΘΡΙΜΣΕ΢

ΞΩΝΡ΢ R&B, Ϊρα ζναρξθσ:18.00 / Sir Pallou & enaya drum n bass Ϊρα ζναρξθσ:19.00 / BassDelight tech house Ϊρα ζναρξθσ:20.00 / Mister tzony & Enkey deep tech Ϊρα ζναρξθσ:21.00 / Ilias ntatsikas techno Ϊρα ζναρξθσ:22.00 / Dimitris Petrocheilos & niki Gonzales techno psychedelic trance Ϊρα ζναρξθσ:23.00 / Psyignition

22


ΩΔΕΙΡ ΢ΩΣΘΡΩΠΡΤΝΡΤ Μλαςςικι ΢κθνι: Ϊρα ζναρξθσ 18:00 / Ρολλαπλζσ παραςτάςεισ ςτα πλαίςια τθσ ευρωπαϊκισ γιορτισ τθσ μουςικισ κα παρουςιαςτεί ζνα 4ωρο πρόγραμμα κλαςςικισ μουςικισ από παιδιά και νζουσ θλικιϊν 3-25 ετϊν με ςτόχο τθν παρουςίαςθ μιασ ολοκλθρωμζνθσ πορείασ εκπαίδευςθσ ςτθν κλαςςικι μουςικι από τθν προπαιδικι θλικία μζχρι τθ νεανικι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα εξισ:

ΧΡΡΘΓΡΙ ΕΠΙΜΡΙΟΩΟΙΑ΢ ΠΑΣΡΑ΢

Α΄μζροσ: Ραιδιά 3-5 ετϊν .ΤΜΘΜΑ Ρροςχολικισ θλικίασ. Τα παιδιά μζςα από το κεατρικό παιχνίδι, μουςικοκινθτικά δρϊμενα και παιδικό τραγοφδι γνωρίηουν τθ μουςικι. (ςυμμετζχει θ χορωδία του ωδείου). Β΄μζροσ: Τα παιδιά θλικίασ 6-12 ετϊν-δθμοτικό-παρουςιάηουν εφκολα ζργα κλαςςικισ μουςικισ ςε διάφορα μουςικά όργανα. (πιάνο, κικάρα, βιολί, φλάουτο κ.α.) Γ΄μζροσ: Οι νζοι θλικίασ 13-25 παρουςιάηουν ζργα κλαςςικισ μουςικισ ςπουδαίων ςυνκετϊν ςε όλα τα όργανα (Μπετόβεν, Μπαχ, Σοπζν, Στράουσ κ.α.) Δ΄μζροσ: Κλαςςικό τραγοφδι (όπερα) ,ςφνολα οργάνων και Χορωδία .Τα παιδιά τραγουδοφν μαηί με λυρικοφσ τραγουδιςτζσ. Ραράλλθλεσ Δράςεισ Ράτρασ: GRAFFITI STORE - ΢άββατο 20 Ιουνίου - Ϊρα ζναρξθσ 11:00-13:00 / Σεμινάριο μουςικοκινθτικισ για παιδιά από 3-5 ετϊν με ςυμμζτοχθ του κοινοφ από τθν ΜΩΟ΢ΣΑΟΣΙΟΑ ΢ΩΣΘΡΩΠΡΤΝΡΤ

1o ΠΑΟΕΝΝΘΟΙΡ ΢ΤΟΕΔΡΙΡ ΜΑΝΝΙΣΕΧΟΙΜΘ΢ ΠΑΙΔΕΙΑ΢ Ζναρξθ ςυνεδρίου ϊρα 14:00 18/06/2015 και λιξθ Σάββατο 20/06/2015 ϊρα 21:30 Το 1ο Ραν. Συνζδριο Καλλιτεχνικισ Ραιδείασ με κζμα «Ππου ακοφσ μουςικι ...» κα παρουςιάςει Σφγχρονεσ Μουςικοπαιδαγωγικζσ Ρροςεγγίςεισ ςτο - Δθμοτικό Κζατρο Ράτρασ "Απόλλων", Ρλατεία Γεωργίου Α - Εμπορικό & Ειςαγωγικό Σφλλογο Ρατρϊν "Ερμισ", Ρλατεία Γεωργίου Α 25 - ςτθν αίκουςα ςυνεδριάςεων και διαλζξεων. ΔΙΩΡΓΑΟΩ΢Θ:ΠΡΡΣΤΠΡ ΠΕΙΡΑΞΑΣΙΜΡ ΓΤΞΟΑ΢ΙΡ ΠΑΟΕΠΙ΢ΣΘΞΙΡΤ ΠΑΣΡΩΟ

ΠΡΕΒΕΗΑ - PREVEZA

ΔΙΡΡΓΑΟΩ΢Θ

΢άββατο 20 Ιουνίου – Saturday 20/06 ΠΝΑΣΕΙΑ ΑΟΔΡΡΤΣ΢ΡΤ - Main Stage rock, metal, παραδοςιακό, πειραματικό, Ϊρα ζναρξθσ 20:00 Stonehead / Growunder (Λωάννινα) / Σφνολο Κρουςτϊν Μουςικοφ Σχολείου Ρρζβεηασ / Σφνολο Ραραδοςιακισ Μουςικισ Μουςικοφ Σχολείου Ρρζβεηασ ΠΝΑΣΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΡΤ ΢ΕΦΕΡΘ (Ξνθμείο Αγάπθσ) - Love Stage Σε ςυνεργαςία με: Πρεςβεία Grill Bar, Μποτίλια Στο Πζλαγο Cafe, Στα Καλά Κακοφμενα Ουηερί Ζντεχνο, παραδοςιακό, folk, rock, Ϊρα ζναρξθσ 20:00 Γιϊργοσ ΢οφγκασ band / Quartetto Branello (Λευκάδα) / Σπφροσ Καββάδασ (Ραξοί)

΢ΤΟΕΡΓΑΣΕ΢

ΝΑΙΜΘ ΑΓΡΡΑ ΠΡΕΒΕΗΑ΢ - Interactive Stage Σε ςυνεργαςία με: Εμπορικόσ Σφλλογος Ιστορικοφ Κζντρου Πρζβεηας χορωδιακό, electro, house, new wave, alternative, Ϊρα ζναρξθσ 18:00 Lefkas Bandina (Λευκάδα) / DJ Ραπαροφνθσ / Dj Drivas / Μουςικι τεχνολογία και νεωτεριςμοί Α' (βιντεοπροβολζσ) / Ζκκεςθ Φωτογραφίασ “On Stage” Θ ιςτορία τθσ μουςικισ (Ομιλία)

23


ΠΑΡΑΝΙΑ ΜΑ΢ΣΡΡ΢ΤΜΙΑ΢ - Peace Stage Σε ςυνεργαςία με: Bar - Restaurant LULU, THC Records reggae, roots reggae, dub, drum n base, trance, Ϊρα ζναρξθσ 12:00 DJ Fabrizio Mr Roots N Culture Lagana / DJ Chico / DJ Rankin Johnny Μυριακι 21 Ιουνίου ΠΝΑΣΕΙΑ ΑΟΔΡΡΤΣ΢ΡΤ - Main Stage Post - rock, metal, hip hop, progressive, χορωδιακό, Ϊρα ζναρξθσ 20:00 Sound Leaks / The Old Generation / Μανιφζςτο (Άρτα)/ Φιλαρμονικι Δ. Φαναρίου ΠΝΑΣΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΡΤ ΢ΕΦΕΡΘ (Ξνθμείο Αγάπθσ) - Love Stage Σε ςυνεργαςία με: Πρεςβεία Grill Bar, Μποτίλια Στο Πζλαγο Cafe, Στα Καλά Κακοφμενα Ουηερί Ζντεχνο, παραδοςιακό, folk, rock, Ϊρα ζναρξθσ 20:00 Γιϊργοσ Τςοφκθσ band / Μζτοικοι (Μεςολόγγι) / Στο Κενό ΝΑΙΜΘ ΑΓΡΡΑ ΠΡΕΒΕΗΑ΢ - Interactive Stage Σε ςυνεργαςία με: Εμπορικόσ Σφλλογοσ Ιςτορικοφ Κζντρου Πρζβεηασ House, Techno, hip hop, ethnic, alternative Ϊρα ζναρξθσ 20:00 SADOMAS / DJ Τόνια / Dj Arsene Lupen / - Μουςικι τεχνολογία και νεωτεριςμοί Β' (βιντεοπροβολζσ) - Ζκκεςθ Φωτογραφίασ “On Stage” - Workshop Φωνθτικισ ΠΑΡΑΝΙΑ ΜΑ΢ΣΡΡ΢ΤΜΙΑ΢- Peace Stage Σε ςυνεργαςία με: Bar - Restaurant LULU, THC Productions reggae, dub, drum n base, trance, dubstep, indie. Ϊρα ζναρξθσ 12:00 DJ Fabrizio Mr Roots N Culture Lagana / DJ Chico / DJ Rankin Johnny

΢ΑΝΑΞΙΟΑ – SALAMINA Island

ΔΙΡΡΓΑΟΩ΢Θ ΢ΑΞΡ΢

ΤΠΡ ΣΘΟ ΑΙΓΙΔΑ

΢άββατο 20 Ιουνίου – Saturday 20/06 ΕΤΡΙΠΙΔΕΙΡ ΘΕΑΣΡΡ ΢ΑΝΑΞΙΟΑ΢ Κρατικι Ορχιςτρα Ακθνϊν /– Ϊρα Ζναρξθσ 21.00 Θ ΚΟΑ υπό τθ μουςικι διεφκυνςθ του 25χρονου Βρετανοφ αρχιμουςικοφ William Kunhardt ςε ζργα των ΣΗΡΑΜΙΟΡ ΡΡ΢΢ΙΟΙ - Ειςαγωγι από τθν όπερα 'Ο κουρζασ ςτθ Σεβίλλθσ‘ / ΒΙΣΡΡΙΡ ΞΡΟΣΙ - Czardas, για βιολί και ορχιςτρα / ΓΜΡΙΓΜΡΡΑ΢ ΟΣΙΟΙΜΡ - 'Κορυδαλλόσ‘ / ΗΤΝ ΞΑ΢ΟΕ - Στοχαςμόσ (Meditation) από τθν όπερα «Καΐσ» / ΗΩΡΗ ΞΠΙΗΕ - Αποςπάςματα από τισ δφο ορχθςτρικζσ ςουίτεσ από τθν όπερα «Κάρμεν» / ΓΙΡΧΑΟ ΢ΣΡΑΡΤ΢ (υιόσ)(1825–1899) - Αυτοκρατορικό Βαλσ (Βαλσ του Κάιηερ), ζργο 437. Σολίςτ: Γιϊργοσ Μάνδυλασ, βιολί

ΧΡΡΘΓΡΙ

΢ΑΞΡ΢ - SAMOS Island ΢άββατο 20 Ιουνίου – Saturday 20/06 ΠΤΘΑΓΡΡΕΙΡ SAINT CATHERINE HOTEL (ςτον υπαίκριο χϊρο) Σε ςυνεργαςία με το ΧΟ΢ΕΥΤΛΚΟ ΟΜΛΛΟ ΣΑΜΟΥ και το Χορευτικό Συγκρότθμα Μυτιλθνιϊν Ραραδοςιακι Μουςικι –Χορόσ και τοπικι Γαςτρονομία, Ϊρα ζναρξθσ 20:00

΢ΤΟΕΡΓΑΣΕ΢΢

24


Μυριακι 21 Ιουνίου – Sunday 21/06

ΧΡΡΘΓΡΙ ΕΠΙΜΡΙΟΩΟΙΑ΢ ΢ΑΞΡΤ

ΠΝΑΣΕΙΑ ΠΤΘΑΓΡΡΑ-ΒΑΘΤ ΢ΑΞΡ΢ Ραραδοςιακι Μουςικι και Χορόσ Ϊρα ζναρξθσ 19:00 Σε ςυνεργαςία με το ΧΟ΢ΕΥΤΛΚΟ ΟΜΛΛΟ ΣΑΜΟΥ ΠΝΑΣΕΙΑ ΔΘΞΑΡΧΕΙΡΤ ΢ΑΞΡΤ Λόγια και Ζντεχνθ Μουςικι, Ϊρα ζναρξθσ 19:30 Σε ςυνεργαςία με ΜΟΥΣΛΚΘ ΣΧΟΛΘ Α΢ΜΟΝΛΑ Κακθγθτζσ-Σπουδαςτζσ - Χορωδία «Α΢ΜΟΝΛΑ» ΑΙΘΡΙΡ ΓΕΟΙΜΩΟ ΑΡΧΕΙΩΟ ΜΡΑΣΡΤ΢ Λόγια και Ζντεχνθ Μουςικι, Ϊρα ζναρξθσ 20:30 Σε ςυνεργαςία με «Θ΢ΑΛΑ – ΡΥΚΑΓΟ΢ΕΛΑ» Ντουζτο «Anima» ΠΝΑΣΕΙΑ ΒΑΝΑ΢ΜΑΣΗΘ, ΜΑΡΝΡΒΑ΢Ι Ζντεχνθ Ελλθνικι Μουςικι, Ϊρα ζναρξθσ 20:00 Συνεργαςία με τθ Φιλαρμονικι Καρλοβάςου «ΚΛΕΑΝΚΘΣ Ο ΣΑΜΛΟΣ»

΢ΑΟΣΡΡΙΟΘ - SANTORINI Island

ΔΙΡΡΓΑΟΩ΢Θ ΢ΑΟΣΡΡΙΟΘ

Μυριακι 21 Ιουνίου – Sunday 21/06 ΢ΤΟΑΤΝΙΑΜΡ΢ ΧΩΡΡ΢ ΞΕΓΑΡΡΤ ΓΜΤΗΘ Μουςικι Ρροπαιδεία και Κλαςςικι Μουςικι, Ϊρα ζναρξθσ 17:00 με 19:00 / Σπουδαςτζσ Ρροκαταρκτικϊν Σχολϊν, Εκνικοφ Ωδείου Ραραρτιματοσ Κιρασ Δευτζρα 22 Ιουνίου – Monday 22/06 ΢ΤΟΑΤΝΙΑΜΡ΢ ΧΩΡΡ΢ ΞΕΓΑΡΡΤ ΓΜΤΗΘ Κλαςςικι Μουςικι, Ϊρα ζναρξθσ 17:00 με 19:00 Σπουδαςτζσ Μζςων Σχολϊν Εκνικοφ Ωδείου Ραραρτιματοσ Κιρασ

΢ΤΟΕΡΓΑΣΕ΢

ΧΡΡΘΓΡΙ ΕΠΙΜΡΙΟΩΟΙΑ΢

Σρίτθ 23 Ιουνίου - Tuesday 23/06 ΢ΤΟΑΤΝΙΑΜΡ΢ ΧΩΡΡ΢ ΞΕΓΑΡΡΤ ΓΜΤΗΘ Ραραδοςιακι μουςικι - Ζντεχνθ - Rock, Ϊρα ζναρξθσ 20:00 Σπουδαςτζσ Τμιματοσ Ακουςτικισ, Θλεκτρικισ Κικάρασ & Μπάςςου Εκνικοφ Ωδείου Ραραρτιματοσ Κιρασ

΢ΕΡΡΕ΢ - SERRES

ΔΙΡΡΓΑΟΩ΢Θ

΢αββάτο 20 Ιουνίου – Saturday 20/06 Ο ΟΜΛΛΟΣ ΣΕ΢΢ΩΝ ΓΛΑ UNESCO ςε ςυνεργαςία με το www.rodonfm.net /24 ϊρεσ μουςικό πρόγραμμα αφιερωμζνο ςτθν Γιορτι τθσ Μουςικισ. Φίλοι ακροατζσ τθσ πόλισ και τθσ περιοχισ παρουςιάηουν τθν μουςικι που τουσ επθρζαςε τθν ηωι τουσ

ΠΕΗΡΔΡΡΞΡ΢ ΧΑΣΗΘΙΑΜΩΒΡΤ Καφετζρια Αίγλθ - Ηωντανό πρόγραμμα αφιερωμζνο ςτθν Γιορτι τθσ Μουςικισ ΠΕΗΡΔΡΡΞΡ΢ ΘΕΞΙΔΡ΢ Ρολυχϊροσ ΢εςάλτο. Ηωντανζσ εκδθλϊςεισ για τθν Ευρωπαϊκι Γιορτι τθσ Μουςικισ

25


΢ΠΑΡΣΘ - SPARTA

ΔΙΡΡΓΑΟΩ΢Θ

Παραςκευι 19 Ιουνίου – Friday 19/06 ΜΘΠΡ΢ ΑΡΧΑΙΡΝΡΓΙΜΡΤ ΞΡΤ΢ΕΙΡΤ ΢ΠΆΡΣΘ΢ Κλαςςικι/Ευρωπαϊκι μουςικι, Ϊρα ζναρξθσ 19:45 με τουσ απόφοιτουσ, κακθγθτζσ και φίλουσ του Μουςικοφ Σχολείου Σπάρτθσ Άπό τον Τάςο Χαλκιά ςτον Benny Goodman, Ϊρα ζναρξθσ 20:15 με τουσ Ρ. Αγγελάκοσ, Ν. Αποςτολάκοσ, Γ. Βοφκλιηασ, Ν. Δθμθτρακαράκοσ, Ρ. Τςαοφςθσ Ραραδοςιακά και ζκνικ, Ϊρα ζναρξθσ 21:00 με τουσ Μ. Γοφλασ, Γ. Βοφκλιηασ, Ν.Τςίπασ, Φ. Μπουφίδου, Μ. Μπαγιαμποφ Rock- Blues, Ϊρα ζναρξθσ 22:00 με τουσ Treisimisi

΢ΤΟΕΡΓΑΣΕ΢

ΧΡΡΘΓΡ΢ ΕΠΙΡΙΟΩΟΙΑ΢

Παράλλθλεσ δράςεισ: Εργαςτιρι παραδοςιακϊν χορϊν, δοκιμι διαφόρων μουςικϊν οργάνων, εργαςτιρι καταςκευισ μουςικϊν οργάνων με απλά υλικά ΢άββατο 20 Ιουνίου – Saturday 20/06 ΜΕΟΡΣΑΦΙΡ ΝΕΩΟΙΔΑ Επίδειξθ Tango 20:30 Ραραδοςιακά/ζκνικ/ροκ, Ϊρα ζναρξθσ 21:00 / Λυκοτςαρδά Ζντεχνα/΢εμπζτικα, Ϊρα ζναρξθσ 22:00 / Xoζσ Παράλλθλεσ δράςεισ: Aνοιχτό μάκθμα Tango, προβολι ταινιϊν Μυριακι 21 Ιουνίου – Sunday 21/06 ΞΡΤ΢ΕΙΡ ΕΝΙΑ΢ &ΕΝΝΘΟΙΜΡΤ ΝΑΔΙΡΤ “Ζνα τραγοφδι κα ςου γράψω”. Αφιζρωμα ςτον Ν. Γκάτςο, Ϊρα ζναρξθσ 19:00 Μουςικό Σχολείο Σπάρτθσ ΠΑΡΜΡ ΓΡΤΔΕ Ραραδοςιακά/Σφγχρονθ/Κλαςςικι Μουςικι, Ϊρα ζναρξθσ 19:30 / Εκνικό Ωδείο Σπάρτθσ Λαϊκό, Ϊρα ζναρξθσ 20:00 / M. Γιαννιά, Κ. Λαμπρόπουλοσ, Ρ. Φωτόπουλοσ, Ελ. Ρανόπουλου, Ν. ΢θγάκου, Μ. Τουντόροφ, Θλ. Κεόπουλοσ, Β. Οικονόμου, Σ. Αλεξιάδθ, Α. Γιαννιά, Ν. Βορίλασ, Ν. Αποςτολάκοσ Ζντεχνο, Ϊρα ζναρξθσ 20:20 Κ. Κουρτςοφνθ, Λιόλιοσ Δθμιτρθσ, Δ. ΢άλλθσ, Ρ. Φωτόπουλοσ, Β. Μόρςινκ-Ραλοφμπα, Γ. Σταυρόπουλοσ, Μ. Τουντόροφ, Μ. Σαραντόπουλοσ, Δ. Νικόλαρου, Κ. Λαμπρόπουλοσ, Μ. Γιαννιά, Β. Ραπαδόπουλοσ, Σταματόπουλοσ Κϊςτασ, Ε. Βαχαβιϊλου, Χ. Ραππάσ Jazz, Ϊρα ζναρξθσ 20:40 / Ελζνθ-Μαρία Βαχαβιϊλου, Βαλάντθσ Ραπαδόπουλοσ, Κϊςτασ Σταματόπουλοσ Funk, Ϊρα ζναρξθσ 20:55 / Funkers Ροκ/Ποπ, Ϊρα ζναρξθσ 21:25 / ΜιχάλθσΤςαντιλασ Hip hop/rap, Ϊρα ζναρξθσ 22:00 / Amdo Verse Παράλλθλεσ δράςεισ: Capoeira, Skateboard Show

26


ΧΑΟΙΑ – CHANIA (Crete)

΢ΤΟΔΙΡΡΓΑΟΩ΢Θ

΢άββατο 20 Ιουνίου – Saturday 20/06 ΑΤΝΘ ΑΡΧΑΙΡΝΡΓΙΜΡΤ ΞΡΤ΢ΕΙΡΤ Ακουςτικι ςυναυλία µε ακοφςµατα τθσ Ανατολισ και τθσ Δφςθσ Ϊρα ζναρξθσ 19:00 Ειρινθ Βοφηθ – φλάουτο / Ελζνθ Τςαουςάκθ – άρπα (΢ζκυμνο) / Νεκτάριοσ Μθτριτςάκθσ - ςιτάρ Σταµάτθσ Διαµαντόπουλοσ - ukulele ΔΘΞΡΣΙΜΡ΢ ΜΙΟΘΞΑΣΡΓΡΑΦΙΜΡ΢ ΜΘΠΡ΢ Ρροβολι ντοκιµαντζρ “Εδϊ δεν υπάρχει άςυλο” Ϊρα ζναρξθσ 21:30 Δραµατοποιθµζνο ντοκιμαντζρ για τθν ανεξάρτθτθ µουςικι ςκθνι τθσ Ακινασ τθσ δεκαετίασ του ’80 (punk, post punk, new wave) Σκθνοκζτθσ / director: Μιχάλθσ Καφαντάρθσ, διάρκεια / duration: 116’ ΤΠΡΓΕΙΑ ΜΡΘΟΘ, ΠΝΑΣΕΙΑ ΢ΠΝΑΟΣΗΙΑ΢ Θχθτικι παράςταςθ, Ϊρα ζναρξθσ 20:00 Μαρίνοσ Κουτςοµιχάλθσ (Θράκλειο)

ΧΡΡΘΓΡΙ

HOSTEL BAR Ϊρα ζναρξθσ: 23:00 DJ sets από τουσ ραδιοφωνικοφσ παραγωγοφσ του JOY radio ΤΠΡΓΕΙΑ ΜΡΘΟΘ, ΠΝΑΣΕΙΑ ΢ΠΝΑΟΣΗΙΑ΢ Noise-rock, Ϊρα ζναρξθσ 00:00 HAU (Θράκλειο) ΠΝΑΣΕΙΑ ΓΙΑΝΙ ΣΗΑΞΙ΢Ι / GIALI TZAMISI SQR Κρθτικι, παραδοςιακι µουςικι / Cretan, traditional music, Ϊρα ζναρξθσ 18:00 - Στουσ Ιχουσ του Λαοφτου 20:00 - Γιαγκοσ Χαιρζτθσ και Hafiz Akur 21:45 Νεκτάριοσ και Ευτφχθσ Κωςτάκθσ και το ςχιµα τουσ 23:00 - Αγγελάκθσ Γιάννθσ και Φουντουλάκθσ Μανϊλθσ

΢ΤΟΕΡΓΑΣΕ΢

ΠΑΡΜΡ ΕΙΡΘΟΘ΢ ΜΑΙ ΦΙΝΙΑ΢ Rock, Συναυλία από µακθτικά ςυγκροτιµατα Ϊρα ζναρξθσ 17:00 Hide n Seek / Hemingways / The sticky notes Ϊρα 21:00 Swing, blues, funk, fusion, rock n’roll με The Muffins (Θράκλειο) / Quote Laughter

ΣΕΡΞΑ ΑΜΣΘ΢ ΕΟΩ΢ΕΩ΢ (ΟΕΩΡΙΡ ΞΡΡΡ) Σε ςυνεργαςία µε το ΛΣΤΛΟΡΛΟΪΚΟ ΟΜΛΛΟ ΧΑΝΛΩΝ Reggae, Dub, World, Ϊρα ζναρξθσ 19:30 DJ sets από τουσ ραδιοφωνικοφσ παραγωγοφσ του JOY DJ sets from the producers of JOY radio

27


Μυριακι 21 Ιουνίου – Sunday 21/06 ΑΤΝΘ ΔΘΞΡΣΙΜΘ΢ ΠΙΟΑΜΡΘΘΜΘ΢ / GARDEN OF THE MUNICIPAL ART GALLERY µουςικι βραδιά jazz / jazz concert - Ϊρα ζναρξθσ 20:30 Λευτζρθσ Ραπαδάκθσ - µπάςο, Κατερίνα Δαµβόγλου - φωνι, Ευριπίδθσ Σταµατίου - πιάνο ΘΕΑΣΡΡ ΒΝΘ΢ΙΔΘ ΩΔΕΛΟ ΜΑΝΛΟΥΔΑΚΘΣ - 11θ Ετιςια Μουςικι Εκδιλωςθ Α’ µζροσ , Ϊρα ζναρξθσ 11:00 /Ατοµικζσ παρουςιάςεισ αρχαρίων ςπουδαςτϊν Β’ µζροσ, Ϊρα ζναρξθσ 17:00 / Ρροχωρθµζνοι ςπουδαςτζσ και µικρά µουςικά ςφνολα παραδοςιακισ, ζντεχνθσ και κλαςικισ µουςικισ, µοντζρνο ροκ ςφνολο θλεκτρικισ κικάρασ, κακϊσ και παιδικι - νεανικι χορωδία.

ΧΡΡΘΓΡΙ ΕΠΙΡΙΟΩΟΙΑ΢

ΡΔΡ΢ ΢ΑΡΠΘΔΡΟΡ΢ / SARPIDONOS STREET Σε ςυνεργαςίαμε με τα Καφζ /Μπαρ 2 Λουξ & Λπποπόταμοσ Dj Sets και Ραηάρι Βινυλίου, Ϊρα ζναρξθσ 18:30 DJ sets από Τςαροφχι Soundsystem (convoitise, Noisy Fly, B-Digital, SubDime, Blossom + guests) και ραδιοφωνικοί παραγωγοί του Κ΢ΘΤΘ FM ΠΑΡΜΡ ΕΙΡΘΟΘ΢ ΜΑΙ ΦΙΝΙΑ΢ prog rock, garage, psychedelic rock, lo-fi, noise, Ϊρα ζναρξθσ 20:00 ΟΛ ΧΑ΢ΟΛ (Ακινα) / The Velvoids (Ακινα) / Acid Barretts (Ακινα) / Whereswilder (Ακινα) ΠΕΗΡΔΡΡΞΡ΢ ΠΡΣΙΕ ΢εµπζτικο, λαϊκό πρόγραµµα / rebetiko Ϊρα ζναρξθσ 20:00 Μπόικοσ Θλίασ, Σκευάκθσ Ραναγιϊτθσ, Ρετράκθσ Γιάννθσ, Κλαπάκθσ Βαςίλθσ, Ψυλάκθσ Θλίασ ΠΝΑΣΕΙΑ ΞΘΣΡΡΠΡΝΘ΢ Σχολικζσ χορογραφίεσ, workshop, βραδιά tango, Ϊρα ζναρξθσ 18:30 Frini & Dimitris / Σχολι Χοροφ «εν χορϊ» ΠΤΝΘ ΣΘ΢ ΑΞΞΡΤ Σε ςυνεργαςία με τθν κεατρικι ομάδα Passe Partout Μουςικοκεατρικι παράςταςθ, Ϊρα ζναρξθσ 21:30 / Κεατρικι οµάδα Passe Partout ΤΠΡΓΕΙΑ ΜΡΘΟΘ, ΠΝΑΣΕΙΑ ΢ΠΝΑΟΣΗΙΑ΢ Μουςικι περφόρµανσ / musical performance, Ϊρα ζναρξθσ 00:30 Ραλαιςτίνθ 2 ΣΑΡΑΣ΢Α ΜΕΟΣΡΡΤ ΑΡΧΙΣΕΜΣΡΟΙΜΘ΢ ΞΕ΢ΡΓΕΙΡΤ / Centre for Mediterranean Architecture Terrace Experimental - Ϊρα ζναρξθσ 21:30 / Feliformia ΣΕΡΞΑ ΑΜΣΘ΢ ΕΟΩ΢ΕΩ΢ (ΟΕΩΡΙΡ ΞΡΡΡ) Σε ςυνεργαςία µε τον ΛΣΤΛΟΡΛΟΪΚΟ ΟΜΛΛΟ ΧΑΝΛΩΝ Ghetto, funk, old school, hip hop, 80’s 90’s, Salsa Cuba, Cha-cha, Kizomba, Merengue, Ϊρα ζναρξθσ: 19:30 / Dj Wolve , Encore , Dos Bandidos ΤΠΡΓΕΙΑ ΜΡΘΟΘ, ΠΝΑΣΕΙΑ ΢ΠΝΑΟΣΗΙΑ΢ Μουςικι περφόρµανσ βαςιςµζνθ ςτθν ποιθτικι ςυλλογι του ποιθτι Νίκου Αλζξθ Αςλάνογλου (19311996) - Ϊρα ζναρξθσ 20:00 Μουςικι: Ξζφρενο Αερόςτατο - Βίντεο: Δανάθ Σφρρου

28


29


30