Page 1


ЕМБРА КОРПОРЕЈШН TM е корпорација создадена како одговор на потребата од професионален сервис и соодветни солуции кои ќе го направат Вашиот бизнис успешен и уникатен. Нашиот тим од експерти може да Ви понуди помош и поддршка преку многубројни сервиси, услуги и солуции кои се базирани пред се' на широк опсег на знаење и многугодишно искуство кое ќе Ви овозможи полесно да ја реализирате Вашата визија. Ние сме мисионери кои прво длабоко ги истражуваат сите аспекти од Вашиот бизнис и потенцијал, за потоа да произведат одржлива компетитивна предност на динамичниот пазар во денешниот променлив свет на информации и шпекулации. Нашата цел е да додадеме квалитетни услуги врз веќе постоечките бизнис пракси и да ги оптимизираме потребните промени кои ќе овозможат врвни перформанси. УСЛУГИ ОД ОБЛАСТА НА ЧОВЕКОВИТЕ РЕСУРСИ Центар за кариера     

Советување Центар за проценка на вештини Дизајн на алатки за развој на кариера Менторство за развој на кариера Обуки

Центар за проценка на вештини  Психолошко тестирање  Интервјуирање  Професионална селекција Мерење на учинок  Креирање на системи за мерење на учинок o Целно-ориентирано мерење на учинок o Модел на компетенции o Модел 360°  Мерење на ефективноста на вработените и менаџерите  ИТ решенија за мерење на учинок


Регрутација и селекција Дизајнирање на процесот на регрутација и селекција Центар за проценка на вештини Обука за регрутација и селекција Регрутација и селекција на соодветни кандидати за Вашите потреби  Унапредување на кариерата на Вашите вработени  ИТ решенија за регрутација и селекција    

Ловење на таленти  Регрутација и селекција на менаџерски кадар  Обука за ловење на таленти Анализа на потребите за тренинг и развој  Креирање на алатки за проценка на потребите за тренинг и развој на Вашите вработени  Проценка на потребите за тренинг и развој во Вашата организација  Обука за проценка на потребите за тренинг и развој во Вашата организација  Советување за проценка на потребите за тренинг и развој во Вашата компанија  ИТ решенија за потребите за тренинг и развој во Вашата компанија Правни, финансиски и административни аспекти на човековите ресурси       

Советување за правните аспекти на човековите ресурси Обука за правните аспекти на човековите ресурси Советување за финансиските аспекти на човековите ресурси Обука за финансиските аспекти на човековите ресурси Советување за административните аспекти на човековите ресурси Обука за административните аспекти на човековите ресурси ИТ решенија за правни, финансиски и административни аспекти во менаџментот на човековите ресурси

Мотивација и задоволство кај вработените  Истражување на мотивацијата и задоволството кај вработените  Креирање на системи за зголемување на мотивацијата и задоволството кај вработените  Обука за мотивација и задоволство на вработените  Советување за задоволство и мотивација на вработените


Плати и наградување на вработените       

Креирање на систем за пресметка на плати Креирање на систем за пресметка на бонуси Креирање на пакети за бенефиции Мотивација без пари Финансиско советување Обука за финансиски аспекти на човековите ресурси ИТ решенија за плати и наградување на вработените

Менаџмент на таленти       

Откривање на таленти Проценка на вештини Анализа на можностите за развој на кариера (унапредување) Анализа на потребите за тренинг и развој Обука за менаџмент на таленти Советување за менаџмент на таленти Менторство за развој на таленти

Задржување на вработените  Советување за задржување на вработените  Обука за задржување на вработените Стратешко менаџирање на човековите ресурси       

Планирање и оптимизација на човековите ресурси Анализа и предвидување на потребите за човекови ресурси ISO-задолжително истражување за задоволство на потрошувачи Анализа на пазар на труд Бизнис разузнавање Креирање и реорганизација на организациска структура ИТ решенија за стратешко менаџирање на човековите ресурси

Организациска култура  Визија, мисија, вредности  Политики, процедури и регулативи за однесување и користење на ресурсите во компанијата  Советување за креирање на организациска култура  Обуки за креирање и воведување на организациска култура Здравје и сигурност при работа  Обуки за здравје и сигурност при работа  Советување за здравје и сигурност при работа  Обуки за менаџирање на стрес


 Психолошко советување на вработените Односи со вработени  Советување за права и обврски на вработените  Обуки за индустриски релации Социјална и општествена одговорност  Како да станете социјално и општествено одговорна компанија  Обука за социјална и општествена одговорност E-БИЗНИС И ИТ РЕШЕНИЈА Развој на софтвер       

CMS (Content Management System) CRM (Customer Relationship Management) HRMS (Human Resources Management System) ERP (Enterprise Resource Planning) QMS (Quality Management System) E-Commerce (Web Shop) Развој на софтвер по нарачка

ИТ услуги       

Хостирање Регистрација на Е-Mејл Менаџмент на домени Менаџмент на ИТ сервиси Планирање и имплементација на ИТ Мрежни решенија и мрежна опрема ИТ поддршка и одржување

ИТ консалтинг    

Стратешко планирање Проценка на потреби за ИТ Проценка на потреби за нови Проценка на потреби за софтвер/апликации

Менаџмент на бизнис процеси  Дизајн на процеси  Моделирање на процеси


 Извршување на процеси  Мониторинг на процеси  Оптимизација на процеси Технички и бизнис анализи    

Стратешко планирање Анализа на бизнис модели Дефиниција, дизајн и подобрување на процеси ИТ и техничка бизнис анализа

Е-Бизнис истражувања    

Развој на E-Бизнис E-Бизнис Консалтинг E-Бизнис Обуки ИТ решенија за E-Бизнис

Развој и менаџмент на нови медиуми  Развој на нови медиуми o Блогови o Портали o Социјални мрежи o Стратегија за социјални медиуми  Консалтинг за нови медиуми  Обуки за нови медиуми Графички дизајн  Дизајн и печатење на промотивни материјали  Развој на корпоративен идентитет Веб дизајн НЕФОРМАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА Обука за менаџери, вработени, студенти и возрасни      

Лидерски вештини Претприемачки вештини Менаџерски вештини Маркетинг вештини Продажни вештини Комуникативни вештини


         

Развој на емоционална интелигенција Менаџмент на стрес Разрешување на конфликти Креативно размислување ИТ вештини Менаџмент на човекови ресурси Менаџмент на продукти Менаџмент на проекти Истражувачки вештини Започнување на сопствен бизнис

Менаџмент на промени       

Менаџмент на стратешки промени Менаџмент на оперативни промени Менаџмент на структурни промени Менаџмент на технолошки/технички промени Промена на ставови и однесувања кај вработени Консалтинг за менаџмент на промени Обуки за менаџмент на промени

Советување на менаџери     

Финансиски консалтинг Правен консалтинг Менаџмент консалтинг Бизнис консалтинг Консалтинг за човекови ресурси

Психолошко советување  Организациска психологија  Социјална психологија  Психотерапија ИСТРАЖУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА БИЗНИС Истражувања    

Истражување Истражување Истражување Истражување

на пазар на конкуренција на степен на задоволство кај клиенти/потрошувачи според Ваша нарачка


Истражување на јавно мислење  Креирање и спроведување на анкети  Организирање на фокус групи  Спроведување на теренски истражувања  Обработка и анализа на податоци Маркетинг услуги и решенија    

        

Маркетинг анализа Сегментација на потрошувачи Креирање на маркетинг планови Развој на маркетинг стратегии o Традиционален маркетинг o Онлајн маркетинг o Директен маркетинг Стратешко планирање Менаџмент на продукти Развој на нови продукти Развој на стратегија за бренд Предлагање и развој на настани Национално брендирање: Планирање и имплементација Промотивни активности (Каравани, Тестирање, Проба производи) Односи со јавност Рекламирање o Дигитално рекламирање o Физичко рекламирање o Промотивна продажба o Истражувања поврзани со рекламирањето

Корпоративни комуникации  Развој на внатрешни и надворешни комуникации  Третман на клучни клиенти Бизнис разузнавање  Прибирање и анализа на бизнис податоци  Консалтинг за бизнис разузнавање  Обуки за бизнис разузнавање

на


КОНТАКТ Лермонтова 3/11 1000 Скопје, Република Македонија Телефон: +389 2 31 51 277 Тел/Факс: +389 2 31 51 272 Мобилен: +389 78 228 468 E-Mејл: info@embracorp.com Блог: embracorporation.blogspot.com Веб страна: www.embracorp.com

Веќе не е потребно да го трошите своето време барајќи услуги и решенија на различни места! Сега ја имате уникатната можност сето тоа да го најдете во ЕМБРА КОРПОРЕЈШН!

Portfolio EMBRA Corporation  

Portfolio EMBRA Corporation