Page 1

B. DESCRIPCIÓ DELS RESULTATS DE L’ENQUESTA SOBRE LA LAU

Introducció. S’ha realitzat una fase de treball en la qual s’ha volgut esbrinar quina és la situació de les botigues emblemàtiques i/o històriques i/o amb tradició a la ciutat de Barcelona per tal de veure com afronten els difícils moments actuals, i com d’una manera més concreta, fan front a l’acompliment de la DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA TERCERA DE LA LLEI D’ARRENDAMENTS URBANS (LAU), DE 24 DE NOVEMBRE DE 1994 (LLEI 29/1994).

Segons aquesta legislació, s’eliminen les prorrogues forçoses dels arrendaments que eren vigents fins aleshores i es liberalitza el lloguer de locals comercials interposant l’acord i la voluntat de les parts (propietat i arrendatari) en quant a cost de lloguer i durada de contracte com a única condició per a contractar, sense que existeix cap classe d’allargament de vigència del lloguer que no estigui pactada, i per tant, una vegada acabat el contracte, el propietari pot no renovar-lo afectant a la marxa del negoci que hi està implantat. Sabent aquesta situació l’empresari del negoci ha de preveure-ho en la seva estratègia empresarial i actuar en conseqüència. La disposició transitòria tercera donava temps (20, 25 anys en funció de diferents condicionants i altres terminis més curts) a aquells establiments que haguessin formalitzat un contracte de lloguer abans de l’entrada en vigència de la LAU, l’1 de gener de 2005. Aquesta disposició transitòria afecta en gran 18 BOTIGUES EMBLEMÀTIQUES DE LA CIUTAT DE BARCELONA


B. DESCRIPCIÓ DELS RESULTATS DE L’ENQUESTA SOBRE LA LAU mesura als establiments amb lloguers que s’anomenen de “renda antiga” i que un gran percentatge d’aquests són –per la pròpia condició i idiosincràsia d’aquests establiments– els considerats emblemàtics i/o històrics de la ciutat. I el temps ha anat passant i ens trobem a les portes del 2015 –el termini principal que a més establiments afecta s’acaba el 31 de desembre del 2014–... i molts establiments es veuran afectats, ja que se’ls pot incrementar en molt el cost del lloguer, si no han actualitzat la renda abans o no han subscrit contractes nous, afectant així la marxa de molts negocis i fins i tot forçant-ne el seu tancament.

19 BOTIGUES EMBLEMÀTIQUES DE LA CIUTAT DE BARCELONA


B. DESCRIPCIÓ DELS RESULTATS DE L’ENQUESTA SOBRE LA LAU

metodologia.  Per tal d’assolir els objectius establerts per a aquest treball, s’ha realitzat un estudi mitjançant enquestes personals i telefòniques i enquestes personals a l’Univers de botigues emblemàtiques i destacades del llistat realitzat per Procom sobre aquesta tipologia d’establiments.  S’ha obtingut resposta d’un total de 192 botigues, el que representa el 70% de totes les relacionades. D’aquestes, 98 corresponen a botigues emblemàtiques (representa el 83% del total d’aquestes), i 91 de botigues destacades (el que representa el 59% del total de destacades).  La distribució de les botigues contactades i amb enquesta resposta en funció dels districtes de la ciutat ha estat la següent: altres 11%

eixample 33%

ciutat vella 56%

20 BOTIGUES EMBLEMÀTIQUES DE LA CIUTAT DE BARCELONA


B. DESCRIPCIÓ DELS RESULTATS DE L’ENQUESTA SOBRE LA LAU

Enquesta administrada.

21 BOTIGUES EMBLEMÀTIQUES DE LA CIUTAT DE BARCELONA


B. DESCRIPCIÓ DELS RESULTATS DE L’ENQUESTA SOBRE LA LAU

DESCRIPCIÓ DELS RESULTATS

22 BOTIGUES EMBLEMÀTIQUES DE LA CIUTAT DE BARCELONA


B. DESCRIPCIÓ DELS RESULTATS DE L’ENQUESTA SOBRE LA LAU

1. LA PROPIETAT O EL LLOGUER DEL LOCAL RÈGIM DE TINENÇA DEL LOCAL ON ES SITUEN La majoria dels establiments emblemàtics o destacats estan en règim de lloguer en el local on estan situats. Un 40% són de propietat. 100,0% 90,0%

ns/nc 1%

79,2%

80,0% 65,4%

70,0% 60,0% 50,0%

propietat 40%

56,2%

propietat

34,6%

40,0% lloguer 59%

lloguer

43,8%

30,0%

20,8%

20,0% 10,0% 0,0% Abans del 36

Del 37 al 50

+ dels anys 50

A Ciutat Vella hi ha superior proporció del local de lloguer sobre el de propietat que a l’Eixample, però la diferència no és gaire significativa. A Ciutat Vella un 61% dels locals són de lloguer mentre que a l’Eixample ho són el 57%. Els resultats per altres districtes són de 50% de locals de lloguer, 45% de propietat i un 5% ns/nc, tot i que la mostra és molt més petita que a Ciutat vella o Eixample. A mesura que s’incrementa l’antiguitat de l’establiment, s’incrementa el règim de lloguer sobre el de propietat. Mentre que els establiments oberts abans de l’any 35, el 56% són de lloguer, en els oberts a partir dels anys 50, aquesta dada augmenta fins al 79% contra el 21% de propietat.

23 BOTIGUES EMBLEMÀTIQUES DE LA CIUTAT DE BARCELONA


B. DESCRIPCIÓ DELS RESULTATS DE L’ENQUESTA SOBRE LA LAU

TIPUS DE RENDA DELS LOCALS DE LLOGUER Un 54% dels establiments de lloguer compten encara amb una renda antiga. ns/nc 1%

propietat 40%

Renda actualitzada 41%

lloguer 59%

Renda antiga 59%

En el 59% dels negocis emblemàtics/destacats contactats, la renda del lloguer encara és el que s’anomena antiga, és a dir no s’ha actualitzat des de la Llei d’arrendaments urbans de l’any 1994. En aquests casos la majoria de vegades no s’ha actualitzat el contracte, que, en alguns casos, si la renda que paguen. Es a dir, han incrementat els baixos lloguers antics, però no s’han formalitzat contractes nous, ni aquesta renda està al que podríem anomenar “preu de mercat”. Ciutat Vella

Renda actualitza da 41% Renda antiga 59%

Eixample

Renda actualitzada 54%

Renda antiga 46%

Altres

Renda actualitzada 40%

Renda antiga 60%

La proporció de contractes de renda actualitzada és superior a l’Eixample que no pas a Ciutat Vella. La comparació entre ambdós districtes és a la inversa, mentre que a l’Eixample el 54% dels contractes de lloguer són de renda actualitzada i el 46% de renda antiga, a Ciutat vella és a la inversa, el 59% son de renda antiga i el 41% són de renda actualitzada.

24 BOTIGUES EMBLEMÀTIQUES DE LA CIUTAT DE BARCELONA


B. DESCRIPCIÓ DELS RESULTATS DE L’ENQUESTA SOBRE LA LAU

POSSIBLE PROBLEMÀTICA DELS ESTABLIMENTS Els establiments que tindran possibles problemes a finals del 2014 per la renovació de l’establiment, superen als que creuen que no tindran problemes. A tots aquells establiments de lloguer (tant els que han anat actualitzant les rendes com els que declaren directament tenir renda antiga) se’ls ha preguntat quina era la situació actual amb la propietat i si havien intentat negociar el contracte i quina era la problemàtica de futur en relació amb el lloguer. Una vegada analitzada les diferents preguntes que es feien al respecte sobre aquest tema, la conclusió que s’extreu és la següent: més del 50% dels establiments de lloguer (independentment de l’actualització del cost del lloguer) podran tenir possibles problemes de renovació dels locals on es situen.

ns/nc 1%

propietat 40% lloguer 59%

no tindran problemes 48%

possibles problemes 52%

25 BOTIGUES EMBLEMÀTIQUES DE LA CIUTAT DE BARCELONA


B. DESCRIPCIÓ DELS RESULTATS DE L’ENQUESTA SOBRE LA LAU

100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0%

possibles problemes

55,4% 44,6%

30,0%

50,0% 47,2% 50,0% 52,8%

no tindran problemes

A l'Eixample considerem que el 47% dels establiments emblemàtics i destacats contactats tindran problemes amb el lloguer al final del 2014. A Ciutat Vella, els establiments que tindran problemes s’incrementa fins el 55%.

20,0% 10,0% 0,0% Ciutat Vella

Eixample

Altres

100,0% 90,0% 80,0% 70,0%

73,7%

60,0% 50,0% 40,0% 30,0%

64,7% 57,5%

possibles problemes no tindran problemes

42,5% 35,3%

20,0%

Els establiments més recents són els que es considera que tindran menys problemes de renovació de contracte (només un 26% en pot tenir). Com més antic és l’establiment menys actualització dels contractes de lloguer.

26,3%

10,0% 0,0% Abans del 36 Del 37 al 50

+ dels anys 50

26 BOTIGUES EMBLEMÀTIQUES DE LA CIUTAT DE BARCELONA


B. DESCRIPCIÓ DELS RESULTATS DE L’ENQUESTA SOBRE LA LAU

Un 31% dels establiments emblemàtics i destacats de la ciutat de Barcelona podrà tenir problemes de lloguer a partir de finals del 2014, quan s’acabi la moratòria que indica la disposició transitòria tercera de la LAU. Els que no tindran problemes són aquells que tenen el local en propietat o aquells que o be han actualitzat la seva renda o es dona alguna de les condicions favorables següents (local de familiars, bones relacions amb la propietat, ja han començat a negociar, etc.).

100,0% 90,0% 80,0%

no tindran problemes 69%

possibles problemes 31%

70,0% 60,0% 50,0%

possibles problemes

40,0%

no tindran problemes

30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Ciutat Vella

Eixample

Altres

*En aquestes gràfiques es te en compte tot l’univers d’establiments analitzats (i no només els de lloguer com en les pàgines anteriors)

27 BOTIGUES EMBLEMÀTIQUES DE LA CIUTAT DE BARCELONA


B. DESCRIPCIÓ DELS RESULTATS DE L’ENQUESTA SOBRE LA LAU

Algunes característiques i comentaris qualitatius de la situació dels lloguers dels establiments emblemàtics de Barcelona.  Només el 10% dels establiments amb lloguer amb renda antiga han negociat amb els propietaris. Un 9% es troba en altres casos (per exemple concessió de l’Ajuntament). El gran gruix, el 81% dels establiments no han negociat ni han parlat del tema amb els propietaris, tot i que alguns asseguren que no tindran problemes de renovació.  Hi ha forces lloguers “familiars” en el qual el propietari del local és un familiar més o menys proper. En aquests casos la majoria declaren que no tindran problemes de renovació.  La crisi provoca dues situacions contraries en les opinions dels enquestats: -

-

Alguns empresaris creuen que no tindran problemes de negociació ja que la crisi ha provocat que hi hagués molts locals buits i que costi trobar llogaters per als locals comercials. Aquest fet els posa en una posició d’avantatge cara a la renovació del contracte (ja que tenen demostrada la solidesa i la confiança de la propietat). Altres creuen que el possible increment del lloguer a causa de la finalització de la LAU es sumarà a la problemàtica de baixada de vendes provocada per la crisi i que no ho podran assumir de cap manera. Algú que ha intentat negociar a la baixa (per poder adequar costos) no se li ha acceptat i pensen que això és un auguri per a la no renovació.

 En general es detecta poca informació sobre la situació que s’esdevé de les característiques de la normativa, i encara pitjor, molts negocis tenen una incertesa sobre el seu futur que no han intentat aclarir encara (és molt comú la resposta “no sabem que passarà”), cosa que crida l’atenció. També s’han esdevingut respostes del tipus “ningú no ens ha dit res” referint-se a la propietat, però també a l’administració publica (amb l’opinió que és l’administració qui ha de trobar una solució al possible increment de lloguers que es produirà).

28 BOTIGUES EMBLEMÀTIQUES DE LA CIUTAT DE BARCELONA


B. DESCRIPCIÓ DELS RESULTATS DE L’ENQUESTA SOBRE LA LAU

2. LA CONTINUIAT DELS ESTABLIMENTS EMBLEMÀTICS FASE PROFESSIONAL EN QUE ES TROBA EL PROPIETARI Un 44,8% dels professionals que regenten els negocis de les botigues emblemàtiques actuals els queda menys de 10 anys per jubilar-se. NS/NC 9%

% Prop de la jubilació (2 anys o menys) Els queda 10 anys o menys per jubilar-se Els queda més de 10 anys Nova generació NS/NC

18,5% 13,8% 33,9% 24,9% 9,0%

Total

100%

Prop de la jubilació (2 anys o menys) 26% Nova generació 19%

Els queda 10 anys o menys per jubilarse 22%

Els queda més de 10 anys 33%

Tenint en compte els comentaris expressats, molts dels propietaris que regenten actualment locals han passat ja de sobres l’edat oficial de jubilació. Molts dels que encara els queda temps per jubilar-se, quan se’ls pregunta per aquesta qüestió afirmen que essent autònoms i propietaris allargaran al màxim el temps de jubilació.

29 BOTIGUES EMBLEMÀTIQUES DE LA CIUTAT DE BARCELONA


B. DESCRIPCIÓ DELS RESULTATS DE L’ENQUESTA SOBRE LA LAU

LA CONTINUITAT FAMILIAR DEL NEGOCI La majoria dels comerciants que estan a prop de la jubilació, a menys de 10 anys compten amb continuïtat familiar del negoci. Molts dels que continuen ja treballen a l’establiment. ns/nc 11% NS/NC 9%

Prop de la jubilació (2 anys o menys) 26%

Els queda 10 anys o menys per jubilarse 22%

Nova generació 19%

no 26% si 63%

Els queda més de 10 anys 33%

100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0%

si continuitat

50,0%

no continuitat

40,0%

El percentatge de continuïtat és més alt en els establiments de lloguer que no pas en els de propietat.

ns/nc

30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Lloguer

Propietat

30 BOTIGUES EMBLEMÀTIQUES DE LA CIUTAT DE BARCELONA


B. DESCRIPCIÓ DELS RESULTATS DE L’ENQUESTA SOBRE LA LAU

LA VOLUNTAT DE CONTINUAR EL NEGOCI La gran majoria, el 66%, tenen voluntat de continuar amb el seu negoci obert a mig termini (més de 10 anys).

ns/nc 5%

no 6%

depèn del lloguer 15%

possiblement 8,5%

Un 6% té clar que vol tancar el negoci a curt termini. La solució que se li doni al lloguer amb el possible increment a partir del 2015, serà un factor de decisió de tancament de l’establiment per a un 15% dels empresaris.

100,0% 83,8%

90,0%

si 66%

80,0% 70,0%

58,3%

60,0%

Lloguer

50,0%

Propietat

40,0% 27,2%

30,0% 20,0% 10,0%

13,5%

8,7%

5,8%

2,7%

0,0%

0,0% no continuarà

si continuarà

possiblement

depèn del lloguer

31 BOTIGUES EMBLEMÀTIQUES DE LA CIUTAT DE BARCELONA


B. DESCRIPCIÓ DELS RESULTATS DE L’ENQUESTA SOBRE LA LAU

Dels establiments que s’ha considerat que podrien tenir problemes amb el lloguer, un 10,3% declara que no té la voluntat de continuar amb el negoci. Problemes amb el lloguer 10,3% 37,9% 3,4% 41,4% 6,9% 100,0%

no continuarà si continuarà possiblement tancarà depèn del lloguer NS/NC total

No tindran problemes 3,8% 77,9% 10,7% 3,1% 4,6% 100,0%

Total 5,8% 65,6% 8,5% 14,8% 5,3% 100,0%

100,0% 90,0%

82,3%

85,7%

80,0% 70,0% 60,0% 50,0%

54,5% Problemes amb el lloguer

45,5%

No tindran problemes

40,0% 30,0% 17,7%

20,0%

14,3%

10,0% 0,0% no continuarà

si continuarà

depèn del lloguer

Com és lògic els que condicionen la continuació a la situació de com els quedi el lloguer, són els que en comparació hi ha un percentatge més alt que puguin tenir problemes amb el lloguer. Si deixem aquests de banda, i ens fixem només amb els que declaren que continuaran o que no, els que, amb comparació tenen un percentatge de problemes amb el lloguer són els que diuen que no continuaran (un 55% dels que no continuaran tindran problemes amb el lloguer, mentre que un 18% dels que si continuaran poden tenir problemes amb el lloguer). 32

BOTIGUES EMBLEMÀTIQUES DE LA CIUTAT DE BARCELONA


B. DESCRIPCIÓ DELS RESULTATS DE L’ENQUESTA SOBRE LA LAU

L’AFECTACIÓ DE LA CRISI A LA MARXA DEL NEGOCI A la gran majoria dels que han respost els afecta la crisi, han declarat que els hi baixen les vendes de una manera moderada o la majoria en un percentatge elevat. Un 25% dels establiments que es van mantenint bé.

Van mantenintse bé 25%

A nivell qualitatiu, i quasi anecdòtic, sense que serveixi com a base estadística, més d’un dels que ha comentat que es va mantenint bé li dóna les gràcies al turisme per poder estar en aquesta situació. Altres causes comentades són el haver-se posicionat i diferenciat fort i apostar per la qualitat. baixada forta de vendes 48%

100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0%

Com tothom 27%

Problemes amb el lloguer

50,0% 40,0%

No tindran problemes

30,0%

La majoria dels que tindran problemes amb el lloguer es troben en el grup dels que els hi afecta crisis “amb forta baixada de les vendes” o els hi afecta crisis “amb baixada moderada de vendes”.

20,0% 10,0% 0,0% Baixada forta de vendes

Baxada moderada de vendes

Es manté

33 BOTIGUES EMBLEMÀTIQUES DE LA CIUTAT DE BARCELONA


B. DESCRIPCIÓ DELS RESULTATS DE L’ENQUESTA SOBRE LA LAU

CONCLUSIONS

34 BOTIGUES EMBLEMÀTIQUES DE LA CIUTAT DE BARCELONA


B. DESCRIPCIÓ DELS RESULTATS DE L’ENQUESTA SOBRE LA LAU

 Un 31% dels establiments emblemàtics o destacats de la ciutat poden tenir problemes de renovació del contracte a partir del 2014. Creiem que quedaran realment afectades un màxim de un 10%. -

Si només es compta com a referència els establiments de lloguer (que són als que afecta la normativa) la xifra és del 52% dels establiments de lloguer poden tenir problemes. Si tenim en compte que un 10% dels empresaris dels establiments que poden tenir problemes, no volen continuar amb aquest negoci a curt termini, llavors la xifra es redueix a un 26/27% dels establiments emblemàtics o destacats de la ciutat que poden tenir problemes. És el màxim possible de tancaments que hi podrien haver. Atès que al menys la meitat dels llogaters veuen força possible la negociació, els possibles tancaments per motiu de la LAU, en termes reals, poden ser de l’ordre d’un 10/13%.

 Un 59% dels establiments emblemàtics o destacats estan en el local on s’ubiquen, en regim de lloguer.  Un 59% dels establiments de lloguer compten encara amb una renda antiga.  Només el 10% dels lloguers amb renda antiga han negociat amb els propietaris. -

Es detecta poca informació sobre la situació que s’esdevindrà per l’aplicació de la normativa, a nivell general i en l’aplicació i les conseqüències sobre el propi negoci. Molts empresaris tenen una gran incertesa sobre el futur del seu negoci.

35 BOTIGUES EMBLEMÀTIQUES DE LA CIUTAT DE BARCELONA


B. DESCRIPCIÓ DELS RESULTATS DE L’ENQUESTA SOBRE LA LAU

 El 52% d’establiments emblemàtics estan regits per professionals que els queda encara un període llarg per jubilar-se o són de nova generació -

-

Molts professionals que estan al front d’aquest tipus de negoci ja ha passat de llarg l’edat de jubilació. Forces d’aquests regenten el negoci B. DESCRIPCIÓ DELS RESULTATS DE L’ENQUESTA SOBRE LA LAU juntament amb algun descendent (continuïtat familiar). Un 63% dels professionals que els queda menys de 10 anys per jubilar-se compten amb continuïtat familiar en el negoci. La continuïtat és més alta en els establiments que estan en regim de lloguer que no pas en els de propietat.

 Un 66% dels establiments emblemàtics tenen la voluntat de continuar en el negoci si les circumstàncies els ho permeten. -

La situació com els quedi la renta del lloguer és el factor clau per un 27% dels enquestats per continuar o plegar amb el negoci.

 L’increment del lloguer es pot sumar la baixada de les vendes produïda per la crisi que ha provocat en un 75% dels establiments, que els hi afectat baixant molt les vendes (48%), o, de manera moderada (27%). -

Tot i aquesta xifra elevada, un 25% van mantenint-se be. La majoria en responsabilitzen al turisme, que els està ajudant a mantenir-se. També altres factors com el posicionar-se i diferenciar-se bé.

36 BOTIGUES EMBLEMÀTIQUES DE LA CIUTAT DE BARCELONA


B. DESCRIPCIÓ DELS RESULTATS DE L’ENQUESTA SOBRE LA LAU

B. DESCRIPCIÓ DELS RESULTATS DE L’ENQUESTA SOBRE LA LAU

POSSIBILITAT DE PROTECCIÓ DELS ESTABLIMENTS EMBLEMÀTICS, DESTACATS O D’ESPECIAL INTERÈS. ALGUNES PROPOSTES DE TREBALL B. DESCRIPCIÓ DELS RESULTATS DE L’ENQUESTA SOBRE LA LAU

37 BOTIGUES EMBLEMÀTIQUES DE LA CIUTAT DE BARCELONA


PROTECCIÓ DE CARACTER JURÍDIC. Consideracions: El principal element extern que pot afectar a la marxa del propi negoci és un substancial increment del cost de lloguer que es pot produir a finals de l’any 2014, amb la liberalització que marca la LAU. Aquesta situació es produirà en tots aquells establiments de comerç o serveis que no hagin renegociat el preu del lloguer en els últims anys, actualitzant la renda, amb un model de contractes de lliure voluntat, on el termini de vigència del lloguer vagi més enllà del any 2014. Segons consta en aquest mateix informe podria afectar, segons la mostra, fins a un 31% de les botigues emblemàtiques de Barcelona. Cal en aquest aspecte tenir en compte que sobre-protegir a uns pot perjudicar a uns altres, en aquest cas als propietaris, entrant en una col·lisió de drets. També s’ha de considerar que determinat tipus de protecció pot amenaçar les expectatives comercials d’altres negocis i entrar en contradicció amb el Mercat i amb els principis d’igualtat de condicions per tots que preconitza el nostre sistema. Per tant, allò que es prioritari és definir què hi ha en aquest tipus d’establiment que anomenem emblemàtic que d’una forma tangible es pugui considerar un bé de caràcter col·lectiu, i com a tal, es pugui protegir per damunt d’aquells principis d’igualtat a que ens referíem. Al nostre entendre els únics elements d’aquest tipus són els que tenen caràcter arquitectònic o d’edilícia, ja siguin interiors o exteriors. Caldria estudiar jurídicament la possibilitat de fer-hi entrar, i per tant desenvolupar intangibles, com tipisme, la tradicionalitat, etc. En aquest aspecte cal considerar les Normes Urbanístiques del Pla Espacial del Patrimoni Arquitectònic Històric Artístic de la Ciutat de Barcelona, en els diferents districtes, fonamentats en el art. 68 de la Carta de Barcelona.

38 BOTIGUES EMBLEMÀTIQUES DE LA CIUTAT DE BARCELONA


B. DESCRIPCIÓ DELS RESULTATS DE L’ENQUESTA SOBRE LA LAU Concretament el de Ciutat Vella, de 27 d’octubre de 2000 (BOPB 18/11/2000), en el art. 8 i s.s.,.( concretament en el 10.3.d., parla de protecció a la memòria històrica o valors tradicionals rellevants i en el 12 i de manera més concreta d’elements o fragments arquitectònics i

ornamentals d’interès històric, artístic, etnològic, típic o tradicional). El ús, en canvi, entenem que es difícil de regular, excepte l’obligació a respectar, sigui quin sigui el seu ús, aquells elements de caràcter arquitectònic i estètic dels quals ens parla l’ordenament citat. Aquest és un argument utilitzat per alguns operadors d’establiments emblemàtics, i en aquest cas tenen raó, en el sentit que si s’aconseguís conservar aquesta diferenciació arquitectònica, efectivament limitaria molt la mobilitat de lloguers o, al menys donaria les mateixes opcions de pervivència als actuals inquilins: pastisseria contra pastisseria possible, herboristeria contra herboristeria possible, etc... Entenem però que caldria que s’acceptés en l’ordenament com a valors protegibles la tradicionalitat i el tipisme “d’un determinat tipus o concepte d’establiment”, ja sigui pel seu producte, forma de venda, estètica i interès turístic que tot plegat pot generar. Es difícil però lluitable . El què ens sembla clarament impossible es protegir per conceptes com antiguitat del negoci familiar, històric, notorietat, i similars, ja que no aporten res al col·lectiu, malgrat que puguin merèixer un reconeixement públic, i perjudica a la part propietària sense justificació.

39 BOTIGUES EMBLEMÀTIQUES DE LA CIUTAT DE BARCELONA


B. DESCRIPCIÓ DELS RESULTATS DE L’ENQUESTA SOBRE LA LAU

ALTRES TIPUS DE PROTECCIÓ. 1- de facilitar. Sovint l’aplicació estricte de la ordenança perjudica mes que ajuda als establiments emblemàtics; cal tenir en compte quan es va construir allós que ara volem conservar, sovint contrari en formes o fons amb la ordenança actual. Algunes obligacions de conservació com rètols o altres constrenyen i molt la marxa del negoci i a canvi no es donen facilitats per altres que els serien necessàries. Creiem que s’és massa estricte en el tots iguals . Proposaríem una comissió municipal que en determinats cassos permetés, previ estudi i discussió amb l’operador, buscar terceres vies amb caràcter de excepcionalitat a algunes ordenances. 2- de manteniment. Compensar determinats costos de manteniment d’aquest tipus d’establiment, amb deduccions fiscals 3- d’ajut financer. intervenint amb la cerca i aval de finançament de caràcter tou o mes barat, per fer front a la LAU en particular i a la crisis en general. Caldria que es fes previ anàlisis de la seva situació actual i viabilitat futura del negoci del possible benefactor 4- de promoció. Organitzar rutes de botigues emblemàtiques, formar part de rutes turístiques de la ciutat, fer instruments de comunicació individual i col·lectiva d’aquest tipus d’establiments i plans de comunicació, activar pagines web,... 5- de lligar la renovació de la llicència d’activitat a la que ja s’hi venia desenvolupant a l’establiment emblemàtic (caldria investigar si jurídicament és possible i amb quin fonament) Per tal de no perdre l’especialització de determinats establiments tradicionals, o evitar la seva substitució per botigues molt estàndards i amb poca personalitat diferenciadora pel comerç de Barcelona.

40 BOTIGUES EMBLEMÀTIQUES DE LA CIUTAT DE BARCELONA

Informe botigues emblemàtiques web  
Advertisement