Page 1

Zer da? ¿Qué es?

CONCILIA

BATERAGARRIA

Dirigido a personas cuyo trabajo o responsabilidades familiares les dificulte el cuidado de sus hijas e hijos.

Lanak eta familia ardurek seme-alaben zaintza zailtatzen duten pertsonei zuzendurik dago.

Es un servicio para la atención y cuidado de niñas y niños, de 3a 12 años (nacidos y nacidas de 2002 a 2011, ambos años incluidos), en los días no lectivos de abril de 2014. Monitorado de tiempo libre con experiencia será responsable del programa.

2014ko apirileko klaserik gabeko egunetan 3 eta 12 urte (2002. urtetik 2011.urtera, biak barne) bitarteko neska-mutilak zaintzeko zerbitzu bat da Esperientzia duten aisialdiko begiraleak arduratuko dira programa honetaz.

DIBERTIGARRIA BATERAGARRIA 3-12 URTE ABRIL 2014

DIVIRTIENDO Mediante juegos, actividades y talleres, los niños y niñas que acudan podrán disfrutar de “ VACACIONES CON AMIGAS Y AMIGOS”.

DIBERTIGARRIA Jolas, jarduera eta tailerren bidez “OPORRAK LAGUNEKIN” gozatzeko aukera izango dute. NOIZ ? 2014ko apirilaren 22,23,24 eta 25

¿CUÁNDO? 22,23,24 y 25 de abril de 2014

ORDUTEGIA: 1. Aukera: 8:30-13:30

HORARIO: 1ª Opción: 8:30-13:30

2. Aukera: 11:00-13:30

2ª Opción: 11:00-13:30 (*Este segundo grupo se abrirá si no se cubren las plazas ofertadas en la primera opción, que es la preferente)

(*Bigarren talde hau irekiko da eskeinitako plazak ez badira betetzen 1. aukerarekin) LEKUA: Altsasuko Udal Ludoteka

LUGAR: Ludoteca municipal de Altsasu

BATERAGARRITASUNA

BAREMO DE ACCESO SARTZEKO BAREMOA Gurasoek/tutoreek lan egiten edo ikastaroak egiten

Trabaja sólo la madre, el padre o el tutor/tutora

10 p

dituzte

20 p

Familia 1 responsable

20p

Guraso batek edo tutoreak soilik lan egiten du

10p

Más de 1 por familia

10 p

Arduradun bakarreko familia

20p

Tutores/as con discapacidad

10 p

Familiako partaide bat baino gehiago

10 p

Diskapazitatea duten tutoreak

10 p

8 urtetik beherakoak

5p

5p

*PLAZAS LIMITADAS *Aplicación de los criterios y baremo de admisión: en caso de que el número de inscripciones supere el número de plazas ofertadas. Orden de aplicación: 1º Preferencia niñas y niños empadronados en Alsasua. 2º Preferencia las inscripciones de la primera opción 3º Aplicación del baremo: mayor puntuación obtenida 4ª En caso de empate: el orden de inscripción se utilizará como criterio de desempate.

CONCILIACIÓN

Posibilidad de que cualquier persona pueda desarrollar de manera satisfactoria su vida personal y profesional. Este fenómeno no es un problema individual ni, únicamente, de las mujeres, ya que tiene importantes implicaciones en el ámbito de la sociedad civil, de las famiPertsonak lagundu eta zaintzeko lanik lias y de las empresas. gabe gizarteak ezin duela bizirik iraun onartu behar da BATERAGA- Lograr la CONCILIACIÓN exige el reconocimiento de que nuestra sociedad RRITASUNA lortzeko. no puede subsistir sin el trabajo de atención y cuidado a las personas. (Bateragarritasunaren aldeko Udal Ituna. Altsasun,2006tik) (Pacto local por la Conciliación de Alsasua desde 2006) Edonork bere bizitza eta lana egokitasunez garatzeko aukera. Fenomeno hau ez da norberaren arazoa, ezta soilik emakumeena ere, inplikazio nabarmenak baititu gizartean, familietan eta enpresetan

Padre(s) y madre(s)/tutor(es) y tutora(s) trabajan o hacen cursos 20 p

Menores de 8 años

C O N C I L I A D I V I RT I E N D O 3-12 AÑOS ABRIL 2014

Eskaera dauden plazak baino handiagoa bada, onartua izateko irizpide hauek erabiliko dira, honako ordenaren arabera:

EMAKUMEEN BILGUNEA/AULA DE LA MUJER Gartzia Ximenez 36, . Telf.: 948 56 48 23

1.-Lehentasuna dute Altsasun erroldatutako haurrek 2.- Lehentasuna dute 1. aukeran izena eman dutenek 3.- Sartzeko baremoaren erabilera: puntuaketa handiena jaso duenak. 4. -Berdinketa emanez gero, izen-emate ordena jarraituko da.

Altsasuko Udala Ayuntamiento de Alsasua

Altsasuko Bateragarritasnaren aldeko Ituna Pacto Local por la Conciliación de Alsasua


HOBARIAK / SALBUESPENAK Matrikulatze tasei ezartzen ahal zaizkion hobariak eta salbuespenak (ezin dira metatu): Familia berean 2 kide daudenean: %50

BONIFICACIONES/EXENCIONES A.- Bonificaciones y exenciones aplicables a las tasas de matriculación (no acumulables): 2 miembro familia: 50%

Arduradun bakarreko familia/guraso bakarreko familia*: %20

familia 1 responsable/monoparental*: 20%

Familia ugaria: %20

familia numerosa: 20%

Langabezian dauden eta diru-sarrerarik ez duten familiak tasak ordaintzetik salbuestea.

Exención de tasas para familias que estén en desempleo y sin ningún tipo de ingreso.

*Arduradun bakarreko familia/guraso bakarreko familia da guraso bakar batek eta horren zaintzapean dauden seme-alaba guztiek osatua dagoena. Eginbehar horretan zaintza eta babesa daude, eta kide guztiek legezko helbide bera izan behar dute. Hona hemen kasuak: Ama bakarra edo aita bakarra denean, legezko banaketa dagoenean, ezkontza deuseztatzeko epaia dagoenean edo alargundu denean, ebazpen judiziala dagoenean.

*Es considerada familia con única persona responsable/monoparental la formada por una o un progenitor y todas las hijas e hijos cuyo cuidado tenga atribuido, entendiendo por tal tener la guarda y custodia y domicilio legal coincidente, que reúna los siguientes supuestos: Cuando es madre sola o padre solo, cuando hay separación legal, cuando se ha declarado la nulidad o se ha enviudado, cuando existe una resolución judicial.

B.- Hobaria/salbuespena eskatzeko prozedura B. 1. Aurkeztu beharreko agiriak: ondoan zehazten da zein den prozedura kasu bakoitzean

B.- Procedimiento de solicitud de concesión de bonificación/exención B. 1. Documentación a presentar: a continuación se detalla el procedimiento a seguir en cada caso para acceder a las bonificaciones posibles:

B.2. Hobariak:

B.2. Bonificaciones:

B. 2. 1. Familia bereko 2 kiderendako hobaria (%50)

B. 2. 1. Bonificación 2 miembro familia (50%)

Ez da eskaerarik aurkeztu behar, dagokion hobaria aplikatuko zaio automatikoki B. 2. 2. Arduradun bakarreko familia/guraso bakarreko familia (%20) Izena emateko hautatu diren programa eta kasua zehaztu beharko dira eskabidean. Era berean, guraso bakarreko familia mota zehazteaz gainera, ondoko dokumentuak ere aurkeztu beharko dira: Ama bakarra edo aita bakarra bada, familia-liburuaren fotokopia konpultsatua aurkeztu beharko da. Legezko banaketa bada, banatzeko epaiaren fotokopia konpultsatua aurkeztu beharko da. Ezkontza deuseztatzeko epaia bada, epai judizialaren fotokopia konpultsatua aurkeztu beharko da. Gurasoa alarguna bada, heriotza-ziurtagiriaren edo familia-liburuaren fotokopia konpultsatua aurkeztu.. Horretarako ebazpen judiziala badago, ebazpen judizialaren fotokopia konpultsatua aurkeztu.

B. 2. 3. Familia ugariendako hobaria (%20) Izena emateko hautatu diren programa eta kasua zehaztu beharko dira eskabidean, eta familia ugariaren txartelaren fotokopia konpultsatua aurkeztu beharko da. Kasu horietan hobariak eskatzen dituzten pertsonek eskaera egiten duten lehenbiziko aldian baizik ez dute dokumentazioa aurkeztu behar, dokumentazio horrek urte osorako balioa izango duelarik B. 3. Langabezian dauden eta diru-sarrerarik ez duten familiak tasak ordaintzetik salbuestea. Izena emateko hautatu diren programa eta kasua zehaztu beharko dira eskabidean, ondokoak erantsirik. 1. Nafarroako Enplegu Zerbitzuaren ziurtagiria (egungo data duena), honako hauek egiaztatzen dituena: enplegu eskatzailea dela eta langabezia-prestazioa ez dela kobratzen ari. 2. Gizarte Zerbitzuen ziurtagiria (egungo data duena), prestaziorik ere ez dela kobratzen ari egiaztatzen duena

No necesita presentar solicitud, se aplicará automáticamente B. 2. 2. Bonificación familia 1 responsable/monoparental (20%) Solicitud indicando el programa para el que se ha realizado la preinscripción y el supuesto al que se acoge, especificando el tipo de familia monoparental y: En caso de madre sola o padre solo, adjuntar fotocopia compulsada del libro de familia. En caso de separación legal, adjuntar fotocopia compulsada de sentencia de separación. En caso de nulidad, adjuntar fotocopia compulsada de resolución judicial. En caso de viudedad, adjuntar fotocopia compulsada del certificado de defunción o del libro de familia. En caso de existencia de resolución judicial al efecto, adjuntar fotocopia compulsada de la resolución judicial.

B. 2. 3. Bonificación por familia numerosa (20%) Solicitud indicando el programa para el que se ha realizado la preinscripción y el supuesto al que se acoge, adjuntando fotocopia compulsada del carné de familia numerosa. Las personas que soliciten las bonificaciones en estos supuestos, deberán aportar la documentación referida únicamente la primera vez que cursen la solicitud siendo válida esa documentación para todo el año. B. 3. Exención de tasas para familias que estén en desempleo y sin ningún tipo de ingreso Solicitud indicando el supuesto al que se acoge acompañada de: 1.Certificado (de fecha actual) del SNE que acredite Situación del demandante/ no estar cobrando prestación por desempleo. 2.Certificado (de fecha actual) de Servicios Sociales que acredite no estar percibiendo prestación alguna

INSKRIPZIOA INSKRIPZIO DATA:MARTXOAK 17-24 (biak barne) 012ra deituz edo www.altsasu.net-en PREZIOA: 1. aukera (8:30-13:30): 13 € 2. aukera (11:00-13:30): 6,5 € Nombre del evento

BEHIN BEHINEKO ZERRENDA:00:00 Martxoak 26 (Udal Nombre del evento 00:00 bulegoetan, web Ayto., sms) Nombre del evento 00:00 ERREKLAMAZIO, HOBARI,SALBUESPEN ESKABIDEAK AURKEZTEKO EPEA: Martxoak 27,28 31 Udal 00:00 bulegoetan 00:00

BEHIN BETIKO ZERRENDA: Apirilak 00:00 2 (Udal bulegoetan, web Ayto., sms) Subtotal: ORDAINKETA EPEA: Apirilak 2-8Impuesto: (onartutako pertsonek 012ko deia jasoko dute ordainketa egiteko) DATUEN BABESA: Datu Pertsonalak Babesteko 1999-XII-13ko Lege Organikoan xedatutakoarekin bat, jakinarazten dizugu ezen izenematea egiterakoan jasotako datuak Administrazio honen berezko eskumenetarako baizik ez direla erabiliko, eta Altsasuko Udalaren datubasea osatzen duten fitxategietara bilduko direla; halaber, jakinarazten dizugu baduzula eskubidea datu horiek eskuratu, aldatu, baliogabetu eta horien kontra egiteko, Altsasuko Udalaren Erregistro Orokorrera joz (Gartzia Ximenez 36, 31800, Altsasu).

INCRIPCIONES FECHAS DE INSCRIPCIÓN: Del

17 al 24 de MARZO (ambos incluidos) llamando al 012 o a tra-

vés de la página web www.altsasu.net PRECIO: 1ª opción 8:30-13:30: 33 € 2ª opción: 11:00-13:30: 17 € LISTADO PROVISIONAL: 26 de marzo (Oficinas municipales, web, sms) PLAZO DE RECLAMACIONES Y PRESENTACIÓN SOLICITUDES BONIFICACIÓN/EXENCIÓN: 27,28,31 de marzo en las oficinas municipales. LISTADO DEFINITIVO: 2 de abril (Oficinas municipales, página web Ayto. Altsasu) PLAZO PAGO: 2-8 de abril (las persona admitidas recibirán una llamada del 012 para realizar el pago) PROTECCION DE DATOS: en cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica de 13/12/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos de carácter personal facilitados al formalizar la inscripción, se utilizarán exclusivamente para el ejercicio de la competencias propias de la Administración y serán incorporadas a los ficheros que forman la base de datos del Ayuntamiento de Alsasua, ante el que podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación,cancelación y oposición dirigiéndose al Registro General (GarciaXimenez, 36. 31800 – Alsasua)


3-12 años

BATERAGARRITASUNA: Edonork bere bizitza eta lana egokitasunez garatzeko aukera.

DIBERTIGARRIA

CONCILIA

Fenomeno hau ez da norberaren arazoa, ezta soilik emakumeena ere, inplikazio nabarmenak baititu gizartean, familietan eta enpresetan

BATERAGARRIA

Dirigido a personas cuyo trabajo o responsabilidades familiares les dificulte el cuidado de sus hijas e hijos, familiares.. Es un servicio para la atención y cuidado de niñas y niños de 3 a 12 años en los días no lectivos de navidad. Monitorado de tiempo libre con experiencia será responsable del programa.

3-12 urte BATERAGARRIA Lanak eta familia ardurek seme-alaben zaintza zailtatzen duten pertsonei zuzendurik dago.

DIVIRTIENDO Mediante juegos, actividades y talleres, los y las jóvenes que acudan podrán disfrutar de “VACACIONES CON AMIGAS Y AMIGOS”. FECHAS: 22,23,24,25 de ABRIL

Eskola/lanik gabeko egunetan 3-12 urte dituzten haurrentzako bateragarritasun zerbitzu bat da . Esperientzia duten aisialdiko begiraleak arduratuko dira programa

HORARIO: 8:30-13:30 LUGAR: Ludoteca municipal de ALtsasu INSCRIPCIONES: del 17 al 24 de marzo (ambos incluídos)

honetaz.

en el 012 o en la página web del Ayuntamiento

DIBERTIGARRIA Jolas, jarduera eta tailerren bidez “OPORRAK LAGUNEKIN” CONCILIACIÓN: Posibilidad de que cualquier persona pueda des-

gozatzeko.

arrollar de manera satisfactoria su vida personal y profesional. Este

NOIZ: APIRILAK 22,23,24,25

fenómeno no es un problema individual ni, únicamente, de las mujeres, ya que tiene importantes implicaciones en el ámbito de la socie-

ORDUTEGIA: 8:30-13:30 LEKUA: Altsasuko Udal Ludoteka

dad civil, de las familias y de las empresas.Lograr la CONCILIA-

CONCILIA

CIÓN exige el reconocimiento de que nuestra sociedad no puede subsistir sin el trabajo de atención y cuidado a las personas.

IZEN EMATEA: MARTXOAK 17-24 (biak barne)

DIVIRTIENDO

ALTSASUKO UDAL LUDOTEKA

012an edo Udaleko web gunean

LUDOTECA MUNICIPAL DE ALTSASU G a r t z i a Xi m e n e z 4 6 , . T el f . : 9 48 . 4 6 7 4 71

EMAKUMEEN BILGUNEA/AULA DE LA MUJER Lana, familia eta bizitza pertsonala bateragarri egitea xede duen Altsasuko III. Ituna / G a r t z i a Xi m e n e z 3 6 , . T el f . : 948 5 6 4 8 2 3 III. Pacto Local por la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de Altsasu/Alsasua b e r d i nt a s u n a@ a l t s as u . n et

Altsasuko Udala Ayuntamiento de Alsasua

Bateragarria-dibertigarria 3-12 urteko haurrak, 2014ko apirila/ Concilia-divirtiendo abril 2014  

BATERAGARRIA-DIBERTIGARRIA 2014ko APIRILA: 3-12 URTE BITARTEKO HAURRAK Concilia-divirtiendo abril 2014: niñas y niños de 3-12 años IZEN-E...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you