5 minute read

Cinema and lifestyle

»fûIY»f ³¹fcþ AfgRY BÔdOX¹ff ¸f³fûSXÔþ³f

³fBÊ dQ»»fe, SXdUUfSXXXXX,X 12 A¦fÀ°f 2018 16

IYf¹fSXf SXfþ´fc°f

¸fbÔ¶fBÊ IYe EIY ´fiûRZYVf³f»f ¸ffgOX»f EUÔ Ad·f³fZÂfe WX` þû A´f³fZ ÀUL³Q AÔQfþ AüSX Jc¶fÀfcSX°f AQfAû IZY d»fE þf³fe þf°fe WX`

'd¶f¦f ¶ffgÀf 12' IZY ´fiû¸fû IYe ´fWX»fe °fÀUeSX AfBÊ Àff¸f³fZ, Àf»f¸ff³f Jf³f IZY Àff±f ³fþSX AfBÊ Ô ¹fZ dRY»¸fe þûdOÞX¹ffÔ

EIY ¶ffSX dRYSX ÀfZ LûMXZ ´fQZÊ IZY RZY¸fÀf dSX¹fd»fMXe Vfû 'd¶f¦f ¶ffgÀf' 12 UZÔ Àfeþ³f IZY Àff±f Uf´fÀf Af SXWXf WX`. d´fL»fZ IYBÊ Àfeþ³f IYe °fSXWX BÀf ¶ffSX ·fe Vfû IYû Àfb´fSXÀMXfSX Àf»f¸ff³f Jf³f WXûÀMX IYSXZÔ¦fZ. ¸fedOX¹ff dSX´fûMXÐÀfÊ ¸fZÔ ¹fWX J¶fSX Af SXWXe WX` dIY 16 dÀf°fÔ¶fSX IYû ¦fi`ÔOX ´fied¸f¹fSX IZY Àff±f Vfû IYû QVfÊIYûÔ IZY Àff¸f³fZ ´fZVf dIY¹ff þf¹fZ¦ff. Vfû IZY ´fiû¸fû IYe VfcdMXÔ¦f ´fcSXe WXû ¨fbIYe WX` AüSX þ»Q WXe BÀfZ dSX»feþ dIY¹ff þf¹fZ¦ff.

´fiû¸fû ÀfZ þbOÞXe EIY °fÀUeSX ÀfûVf»f ¸fedOX¹ff ´fSX Uf¹fSX»f WXû SXWXe WX`, dþÀf¸fZÔ Àf»f¸ff³f dRY»¸f 'IYSX¯f Aþbʳf' AüSX 'SXf¸f »fJ³f' IZY ´fûÀMXSX IZY Àff±f JOÞXZ ³fþSX Af SXWXZ WX`Ô. ¸fbÔ¶fBÊ d¸fSXSX IYe dSX´fûMXÊ IZY ¸fb°ffd¶fIY, 'd¶f¦f ¶ffgÀf 12 IYe ´fiû¸fû VfcdMXÔ¦f ´fcSXe WXû ¨fbIYe WX`. BÀf ¶ffSX ±fe¸f 'þûOÞXe' WX`, BÀfd»fE Àf»f¸ff³f BÀf ´fiû¸fû ¸fZÔ ¶ffg»feUbOX IYe dWXMX þûdOÞX¹fûÔ IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ

dRY»¸f 'Àf°¹f¸fZU þ¹f°fZ' ¸fZÔ ¸f³fûþ ¶ffþ´fZBÊ IYe ´f}e IYf dIYSXQfSX d³f·ff SXWXe E¢MÑZÀf A¸fÈ°ff Jf³fdU»fIYSX DY´fSX Uf»fZ IYf VfbdIiY¹ff AQf IYSX°fZ ³fWXeÔ ±fIY°fe WX`Ô dIY CX³fIYe BÀf Àff»f dSX»feþ WXbBÊ Qû³fûÔ dRY»¸fZÔ QZVf·fdöY ´fSX Af²ffdSX°f WX`. MXZ»fedUþ³f, ¸fSXfNXe dÀf³fZ¸ff AüSX A¶f ¶ffg»feUbOX ¸fZÔ IYf¸f IYSX SXWXe A¸fÈ°ff Jf³fdU»fIYSX A´f³fe Af³fZ Uf»fe dRY»¸f Àf°¹f¸fZU þ¹f°fZ IYû »fZIYSX IYfRYe CX°ÀffdWX°f WX`Ô. CX³fIYf ¸ff³f³ff WX` dIY ¹fWX d R Y » ¸ f

¶ff°f IYSX°fZ WXbE dQJZÔ¦fZ.' BÀf dSX´fûMXÊ ¸fZÔ Af¦fZ ¶f°ff¹ff ¦f¹ff WX` dIY ´fiû¸fû IYe VfcdMXÔ¦f EZÀfZ ÀfZMX ´fSX WXbBÊ WX`, þWXfÔ IYe QeUfSXûÔ ´fSX ¶ffg»feUbOX dRY»¸fûÔ IYe RZY¸fÀf þûdOÞX¹fûÔ IZY ´fûÀMXÀfÊ »f¦fe WXbE ±fZ.

,

dRY»¸f 'Àf°¹f¸fZU þ¹f°fZ' ¸fZSXZ d»fE MXd³fÔʦf ´ffgBÔMX Àffd¶f°f WXû¦fe: A¸fÈ°ff Jf³fdU»fIYSX

A¸fÈ°ff IYf IYWX³ff WX` dIY dRY»¸f 'SXfþe' ÀfZ »fZIYSX 'Àf°¹f¸fZU þ¹f°fZ' IYf ÀfRYSX QZVf·fdöY ÀfZ ·fSXf SXWXf

CX³fIZY ¶ffg»feUbOX IYdSX¹fSX IZY d»fE þøYSX EIY MXd³fÔʦf ´ffgBÔMX Àffd¶f°f WXû¦fe. Af´fIYû ¶f°ff QZÔ dIY A¸fÈ°ff dRY»¸f 'SXfþe' ¸fZÔ dUIYe IYüVf»f IYe ·ff·fe IYf dIYSXQfSX d³f·ff°fe WXbBÊ ³fþSX AfBÊ ±fe. Afd»f¹ff ·f˜, dUIYe IYüVf»f dIY ¹fWX dRY»¸f ³f dÀfRYÊ »feOX E¢MXÀfÊ ¶fd»IY A¸fÈ°ff Jf³fdU»fIYSX IZY d»fE ·fe RYf¹fQZ¸fÔQ Àffd¶f°f WXbBÊ. QZVf ´fiZ¸f ,QZVf·fdöY IZY °ff³fZ-¶ff³fZ ¸fZÔ ¶f³fe dRY»¸f SXfþe IZY ¶ffQ A¸fÈ°ff A¶f Àf°¹f¸fZU þ¹f°fZ ¸fZÔ ³fþSX Af³fZ Uf»fe WX`Ô. BÀf dRY»¸f ¸fZÔ QZVf ¸fZÔ WXû SXWXe A³fbd¨f°f §fMX³ffAûÔ IZY dJ»ffRY þû þÔ¦f ¨f»f SXWXe WX`

CXÀf »fOÞXfBÊ IYf dWXÀÀff A¸fÈ°ff ·fe WXû³fZ

Uf»fe WX`.

EIY ¶ffSX dRYSX ÀfZ LûMXZ ´fQZÊ IZY RZY¸fÀf dSX¹fd»fMXe Vfû 'd¶f¦f ¶ffgÀf' 12 UZÔ Àfeþ³f IZY Àff±f Uf´fÀf Af SXWXf WX`. d´fL»fZ IYBÊ Àfeþ³f IYe °fSXWX BÀf ¶ffSX ·fe Vfû IYû Àfb´fSXÀMXfSX Àf»f¸ff³f Jf³f WXûÀMX IYSXZÔ¦fZ

Af¦fZ BÀf dSX´fûMXÊ ¸fZÔ ¶f°ff¹ff ¦f¹ff WX` dIY ¨f`³f»f ´fiû¸fû ¸fZÔ dQ»f¨fÀ´f °fSXeIZY ÀfZ Vfû IZY ±fe¸f AüSX RYfg¸fZÊMX IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ §fû¿f¯ff IYSX³ff ¨ffWX°ff WX`, BÀfd»fE Àf»f¸ff³f A´f³fZ IbYL dWXMX ¦ff³fûÔ ´fSX

EIY Af¸f AfQ¸fe AüSX ´fbd»fÀf Uf»fûÔ IZY ¶fe¨f IYe IYWXf³fe WX` Àf°¹f¸fZU þ¹f°fZ. ·fiáf¨ffSX AüSX ¸fdWX»ffAûÔ IZY dJ»ffRY WXû SXWXZ A´fSXf²f IZY dU¿f¹f ´fSX ¶f³fe Àf°¹f¸fZU þ¹f°fZ BÀf QüSX IYe dRY»¸fûÔ ÀfZ A»f¦f JOÞXf IYSX°fe WX`. A¸fÈ°ff ³fZ ¶f°ff¹ff IYe dRY»¸f Àf°¹f¸fZU þ¹f°fZ ¸fZÔ ¸f³fûþ ¶ffþ´fZBÊ IYe ´f}e ÀfdSX°ff IYf dIYSXQfSX CX³WXûÔ³fZ dIY¹ff WX`. ¸f³fûþ ¶ffþ´ffBÊ A´f³fZ Af´f ¸fZÔ EIY BÔÀMXeMXйfcVf³f WX`Ô AüSX þfg³f A¶fifWX¸f ³f dÀfRYÊ ¶fOÞXZ ´fQZÊ ´fSX ¶fd»IY SXe¹f»f »ffBRY ¸fZÔ ·fe »ffSXþSX Q`³f »ffBRY I`YSXZ¢MXSX WX`Ô. ¸f³fûþ ¶ffþ´fZBÊ IZY Àff±f Àfe³f IYf dþIiY IYSX°fZ WXbE A¸fÈ°ff IYWX°fe WX`Ô dIY ¸f³fûþ þe WX¸fZVff dþ°f³ff ¦fÔ·feSX ³fþSX Af°fZ WX`Ô CX°f³ff SXWX°fZ ³fWXeÔ ±fZ. ¸fþfIY IYSX³ff CX³fIYf EIY IYf¸f SXWX°ff ±ff. WXf»ffÔdIY Àfe³f IZY QüSXf³f CX³fIYe °fSXRY ÀfZ IYfRYe IYû-Afg´fSXZVf³f ·fe d¸f»f°ff ±ff.

15 A¦fÀ°f IYe °ffSXeJ BÀf ¶ffSX CX³fIZY d»fE JfÀf WX` ¢¹fûÔdIY CX³fIYe dRY»¸f Àf°¹f¸fZU þ¹f°fZ dSX»feþ WXû SXWXe WX`. ¶f¨f´f³f IYe ¹ffQûÔ IYû ¹ffQ IYSX°feÔ A¸fÈ°ff ¶f°ff°fe WX`Ô dIY ¸fû°fe¨fcSX IZY »fçc IYû d¸fÀf IYSX°fe WX`Ô þû dIY ÀIcY»f ¸fZÔ d¸f»ff IYSX°fZ ±fZ WXf»ffÔdIY A´f³fe WXe dSX»feþ WXbBÊ dRY»¸f SXfþe IYf ¦ff³ff ¦ff°fZ ³fWXeÔ ±fIY°feÔ- "EZ U°f³f ¸fZSXZ U°f³f Af¶ffQ SXWXZ °fc." BÀf dRY»¸f IZY VffgMXÊ ¸fZÔ ·fe A¸fÈ°ff Jf³fdU»fIYSX Afd»f¹ff ·f˜ IZY Àff±f ³fþSX Af°fe WX`Ô. A¸fÈ°ff IYf ¸ff³f³ff WX` dIY »feOX SXû»f UWX IYSX³ff þøYSX ¨ffWX°fe WX`Ô »fZdIY³f A¨Le dRY»¸fûÔ ¸fZÔ A¨LZ dIYSXQfSX IYSXIZY ·fe UWX JbVf WX` dþÀfÀfZ CX³WXZÔ ´fWX¨ff³f d¸f»f°fe WX`. A¦fSX dIYÀfe dIYSXQfSX IYe ¨ffSX »ffB³f CX³WXZÔ d¸f»fe WX` °fû UWX CXÀfZ ¶fZWX°fSXe³f °fSXeIZY ÀfZ IYSX³fZ ¸fZÔ dUV½ffÀf SXJ°fe WX`Ô. þWXfÔ EIY AûSX QZVf

IZY ÀU°fÔÂf°ff dQUÀf IYû IbYL WXe UöY ¶ffIYe SXWX ¦f¹ff WX` EZÀfZ ¸fZÔ þfg³f A¶fifWX¸f ¸f³fûþ ¶ffþ´fZBÊ IYe dRY»¸f Àf°¹f¸fZU þ¹f°fZ »fû¦fûÔ IYf dIY°f³ff ´¹ffSX ¶fMXûSX ´ff°fe WX`

OXfÔÀf ¸fc½Àf IYSX°fZ WXbE ·fe dQJfBÊ QZÔ¦fZ. WXf»f WXe ¸fZÔ ÀfûVf»f ¸fedOX¹ff ´fSX Uf¹fSX»f WXbBÊ J¶fSXûÔ IYe ¸ff³fZ °fû IYfg¸f³fÀfÊ IYe 6 þûdOÞX¹fûÔ ¸fZÔ ÀfZ EIY þûOÞXe IYf ³ff¸f IÔYRY¸fÊ WXû ¦f¹ff WX`. 'd¶f¦f ¶ffgÀf 10' IZY dU³fSX ¸f³fUeSX ¦fbþÊSX IZY ¶ffQ EIY¶ffSX dRYSX ÀfZ ³fûEOXf ÀfZ IÔYMXZÀMXZÔMX IYû ¨fb³ff ¦f¹ff WX`. ³fûEOXf IZY SXWX³fZ Uf»fZ SXfgd¶f³f ¦fbþÊSX AüSX CX³fIYe QfQe BÀf ¶ffSX IYfg¸f³fSX þûOÞXe IZY øY´f ¸fZÔ ³fþSX Af ÀfIY°fe WX`. SXfgd¶f³f ³fZ ÀfûVf»f ¸fedOX¹ff ´fSX JbQ BÀf ¶ff°f IYe ´fbdá IYe WX` dIY CX³fIYf Àf»fZ¢Vf³f 'd¶f¦f ¶ffgÀf 12' IZY d»fE WXû ¦f¹ff WX`. Vfû ¸fZÔ ¨fb³fZ þf³fZ IYe JbVfe ¸ff³f°fZ WXbE SXfgd¶f³f ³fZ IYBÊ °fÀUeSXZÔ A´f³fZ BÔÀMXf¦fif¸f AIYfCXÔMX ´fSX VfZ¹fSX ·fe IYe WX`Ô.

Af´fIYû ¶f°ff QZÔ dIY BÀf ¶ffSX Vfû IZY RYfg¸fZÊMX IYû ¨fZÔþ dIY¹ff ¦f¹ff WX`, dþÀfIZY °fWX°f IÔYMXZÀMXZÔMXÐÀf IYû þûOÞXe ¶f³ffIYSX d¶f¦f ¶ffgÀf IZY §fSX ¸fZÔ ·fZþf þf¹fZ¦ff. d¶f¦f ¶ffgÀf 12 ¸fZÔ IbY»f 13 þûdOÞX¹fûÔ IYû ·fZþf þf¹fZ¦ff, dþÀf¸fZÔ 7 þûdOÞX¹ffÔ IYfg¸f³fÀfÊ IYe WXûÔ¦fe AüSX 6 þûdOÞX¹ffÔ ÀfZ»fZd¶fiMXe IYe WXûÔ¦fe.