Page 1

IYNX§fSXZ ¸fZÔ þ³fÀfÔ£¹ff ³fed°f

dUþ¹f´f±f

³f Àff»f ´fWX»fZ ¨fe³f ³fZ U³f ¨ffB»OX (EIY ¶f¨¨fZ Uf»fe) ³fed°f ¸fZÔ ¶fQ»ffU dIY¹ffÜ BÀfIYe ¸fb£¹f UþWX ±fe QZVf ¸fZÔ ´fiþ³f³f QSX IYf IYfRYe §fMX þf³ff WX`Ü ³fBÊ ³fed°f IZY »ff¦fc WXû³fZ IZY °fe ¶ffQ WXe QZVf ¸fZÔ ¶f¨¨fûÔ IZY ´f`Qf WXû³fZ IYe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ CXLf»f QZJf ¦f¹ff WX`Ü ¨fe³f IZY SXf¿MÑXe¹f ÀUfÀ±¹f Af¹fû¦f IZY ¸fb°ffd¶fIY 2016 ¸fZÔ þ³¸f QSX ¸fZÔ 7.9 ´fid°fVf°f IYe ¶fPÞXû°fSXe QþÊ IYe ¦fBÊÜ ¹fWX Àff»f 2000 IZY ¶ffQ Àf¶fÀfZ ª¹ffQf WX`Ü Af¹fû¦f IYf A³fb¸ff³f WX` dIY 2020 °fIY ³fE ¶f¨¨fûÔ IYe ÀfÔ£¹ff 1.7 ÀfZ 2 IYSXûOÞX °fIY WXû þfE¦feÜ Àff±f WXe IYf¸fIYfþe »fû¦fûÔ IYe ÀfÔ£¹ff 3 IYSXûOÞX °fIY WXû þfE¦feÜ ³f°feþ°f³f, QZVf IZY ¶fbþb¦fûÊÔ IYe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ 2 RYeÀfQe IYe d¦fSXfUMX QZJ³fZ IYû d¸f»fZ¦feÜ ¸f¦fSX IbYL ¦f`SX-ÀfSXIYfSXe EþZÔdÀf¹fûÔ ³fZ ÀfSXIYfSX IZY BÀf QfUZ ´fSX ÀfUf»f JOÞXf dIY¹ff WX`Ü CX³fIZY ¸fb°ffd¶fIY ÀfSXIYfSX IYe ³fBÊ ³fed°f IYf IbY»f ´fi·ffU IY¸f WXe WXû¦ffÜ AfgÀMÑZd»f¹ff IYe ³fZVf³f»f ¹fcd³fUdÀfÊMXe IZY ¸fb°ffd¶fIY ³fBÊ ³fed°f ÀfZ ¨fe³f IYe þeOXe´fe ¸fZÔ ¸ffÂf 0.5 RYeÀfQe IYe ¶fPÞXû°fSXe QZJ³fZ IYû d¸f»fZ¦feÜ 64 U¿fÊ ¹ff CXÀfÀfZ Ad²fIY CX¸fi IZY ¶fbþb¦fûÊÔ IYe IYf¸fIYfþe »fû¦fûÔ ´fSX d³f·fÊSX°ff ¸fZÔ dÀfRYÊ 0.03 RYeÀfQe IYe d¦fSXfUMX AfE¦feÜ þ³fÀfÔ£¹ff dUVfZ¿fÄfûÔ IZY ¸fb°ffd¶fIY ¨fe³f ¸fZÔ ´fiþ³f³f QSX ¸fZÔ AfBÊ IY¸fe IYe IYBÊ UþWXZÔ WX`ÔÜ '1979 ¸fZÔ þ¶f EIY ¶f¨¨ff ´f`Qf IYSX³fZ IYe ³fed°f A´f³ffBÊ ¦fBÊ, °fû ´fiþ³f³f QSX ¸fZÔ A´f³fZAf´f IY¸fe Af ¦fBÊÜ »fZdIY³f 1980 AüSX 1990 IZY QVfIYûÔ ¸fZÔ AfE Àff¸ffdþIY-Afd±fÊIY ¶fQ»ffUûÔ, ¸fdWX»ffAûÔ IYe dVfÃff, VfWXSXeIYSX¯f AfdQ ³fZ ·fe ´fiþ³f³f QSX IYû IY¸f IYSX³fZ ¸fZÔ ´fi¸fbJ ·fcd¸fIYf d³f·ffBÊ WX`Ü U`ÀfZ EIY ¶f¨¨ff ´f`Qf IYSX³fZ IYe ³fed°f IYû A´f³ff³fZ IYû Af²fbd³fIY ¹fb¦f IYf A·fc°f´fcUÊ IYQ¸f ¸ff³ff ¦f¹ff WX`Ü Afd±fÊIY °fSX¢IYe IZY d»fE °f¶f ¨fe³f ´fSX IYfRYe Q¶ffU ±ffÜ BÀfd»fE BÀf ³fed°f IYû úPÞX°ff´fcUÊIY »ff¦fc dIY¹ff ¦f¹ffÜ ¦fbþSXZ °fe³f QVfIYûÔ ¸fZÔ ¨fe³f IZY AÔQSX AüSX AÔ°fSXSXf¿MÑXe¹f À°fSX ´fSX ¶f¨¨ff ´f`Qf IYSX³fZ IYe ³fed°f ´fSX ¶fWXÀf WXû°fe SXWXeÜ BÀf ¶fe¨f EIY ¶f¨¨ff ´f`Qf WXû³fZ ÀfZ ¨fe³fe ´fdSXUfSXûÔ ³fZ ¶f¨f°f, d³fUZVf AüSX Afd±fÊIY dUIYfÀf ¸fZÔ ª¹ffQf ¹fû¦fQf³f dQ¹ffÜ ¶f¨¨fûÔ IYû ¶fZWX°fSX dVfÃff d¸f»fe, dþÀfÀfZ QZVf IYû Àf¶fÀfZ ª¹ffQf ´fPÞXe-d»fJe ´fePÞXe d¸f»f ´ffBÊÜ ¸f¦fSX IbYL dUVfZ¿fÄfûÔ IYf ¸ff³f³ff WX` dIY ¨fe³f ³fZ EIY ¶f¨¨ff ´f`Qf IYSX³fZ IYe ³fed°f ¶f³ffIYSX Qe§fÊIYfd»fIY ³fbIYÀff³f ¸fû»f d»f¹ffÜ BÀf ³fed°f IYû ¸ff³fUfd²fIYfSXûÔ IYf CX»»fÔ§f³f ·fe ¸ff³ff ¦f¹ffÜ 1980 IZY QVfIY ¸fZÔ ¸fdWX»ffAûÔ IYe ³fÀf¶fÔQe AüSX ¦f·fÊ´ff°f IYe QSXZÔ ¶fPÞXeÔÜ ²feSXZ-²feSXZ BÀf ³fed°f IZY ³fbIYÀff³f Àff¸f³fZ Af³fZ »f¦fZÜ °f¶f ³fed°f ¶fQ»fe ¦fBÊÜ ¸f¦fSX BÀf ¶fQ»ffU IZY þû RYf¹fQZ ¶f°ffE ¦fE, A¶f Uû ·fe IYNX§fSXZ ¸fZÔ WX`ÔÜ

U¿fÊ03 AÔIY222 ´fÈâ 16 ³fBÊ dQ»»fe, SXdUUfSX,X 12 A¦fÀ°f 2018

SXfþ³ff±f dÀfÔWX ¶fû»fZ- QZVf IYû ³ff MXcMX³fZ QZÔ¦fZ, ³ff WXe ¶fÔMX³fZ QZÔ¦fZ ¸fZSXNXÜ ·ffþ´ff ´fiQZVf IYf¹fÊÀfd¸fd°f IZY CXîfMX³f ÀfÂf ¸fZÔ IZYÔQie¹f ¦fÈWX¸fÔÂfe SXfþ³ff±f dÀfÔWX ³fZ IYWXf dIY WX¸fZÔ AfþfQe ¶fd»fQf³f ÀfZ d¸f»fe WX` CX´fWXfSX ¸fZÔ ³fWXeÔÜ ´fi±f¸f ÀU°fÔÂf°ff ÀfÔ¦fif¸f ·fe ¸fZSXNX ÀfZ WXbAf AüSX IYf¹fÊÀfd¸fd°f IYe ¶f`NXIY ·fe BÀfe VfWXSX ¸fZÔ WXû SXWXe WX`Ü ·ffþ´ff SXfþ³fed°f ÀfØff IZY d»fE ³fWXeÔ ¶fd»IY SXf¿MÑXd³f¸ffʯf AüSX Àf¸fÈðVff»fe QZVf ¶f³ff³fZ IZY d»fE IYSX SXWXe WX`Ü ¨ffSX Àff»f ¸fZÔ þ`ÀfZ ÀfSXIYfSX ¨f»fe WX` ·ffSX°f IYf ¸fÀ°fIY ´fcSXe Qbd³f¹ff ¸fZÔ DYÔ¨ff WXû ¦f¹ff WX`Ü ¹fWXe ¶ff°f IYfÔ¦fiZÀf Àf¸fZ°f IbYL Q»fûÔ IYû ³fWXeÔ ´f¨f SXWXeÜ IZYÔQie¹f ¦fÈWX¸fÔÂfe SXfþ³ff±f dÀfÔWX ³fZ IYWXf dIY IYfÔ¦fiZÀf A²¹fÃf ³fZ ÀfÔÀfQ ¸fZÔ WXe d¨f´fIYû Ad·f¹ff³f ¨f»ff dQ¹ffÜ ÀfÔÀfQ IYe ¦fdSX¸ff AüSX ¸f¹ffQfÊ IYf ²¹ff³f SXJ³ff ¨ffdWXEÜ þû ÀfÔÀfQ IYe ¦fdSX¸ff ³fWXeÔ þf³f°ff UWX ´feE¸f ¶f³f³fZ IYf Àf´f³ff QZJ SXWXf WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY WX¸fZÔ CX¸¸feQ ÀfZ ª¹ffQf Àf¸f±fʳf d¸f»ffÜ »fû¦f WX¸fZÔ dQ»f ÀfZ ¨ffWX°fZ WX`ÔÜ Qbd³f¹ff ÀfZ ·ffSX°f ¸fZÔ d³fUZVfIY Af SXWXZ WX`ÔÜ ÀffSXe Qbd³f¹ff ·ffSX°f IYû ¸ff³¹f°ff QZ

SXWXe WX` AüSX ¹fZ »fû¦f Àf¸ffþ IYû þfd°f EUÔ ´fÔ±f ¸fZÔ ¶ffÔMX SXWXZ WXỒ, »fZdIY³f WX¸f QZVf AüSX Àf¸ffþ IYû ³ff °fû ¶fÔMX³fZ QZÔ¦fZ AüSX ³ff WXe MXcMX³fZ QZÔ¦fZÜ WX¸ffSXe ÀfSXIYfSX ¦fSXe¶fûÔ IYû Àf¸fd´fÊ°f WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ÀfOÞXIY ´fSX ÓffOXc »f¦ffIYSX ´feE¸f ³fZ ¶f°ff dQ¹ff dIY IYûBÊ ·fe IYf¸f LûMXf ¹ff ¶fOÞXf ³fWXeÔ WXû°ffÜ ¶ffUþcQ BÀfIZY IbYL »fû¦f A³f¦fÊ»f AfSXû´f »f¦ff°fZ WX`ÔÜ ·ffþ´ff ´fdSXUfSX

IZYSX»f ¸fZÔ AüSX °f¶ffWXe ¸f¨ff ÀfIY°fe WX` ¶ffdSXVf, 15 A¦fÀ°f °fIY WXfBÊ A»fMXÊ ³fBÊ dQ»»feÜ d´fL»fZ IbYL dQ³fûÔ ÀfZ IZYSX»f ¸fZÔ WXû SXWXe þ¶fQÊÀ°f ¶ffdSXVf ¸fZÔ Afþ IbYL IY¸fe AfBÊ »fZdIY³f AüSX ¶ffdSXVf WXû³fZ IZY AfÀffSX IZY ¶fe¨f ÀfSXIYfSX Àf°fIYÊ ¶f³fe WXbBÊ WX`Ü BÀf ¸ff³fÀfc³f ÀfÂf ¸fZÔ ¦f°f AfNX A¦fÀ°f ÀfZ ¶ffdSXVf ÀfZ ÀfÔ¶fÔd²f°f §fMX³ffAûÔ ¸fZÔ ¸fÈ°fIYûÔ IYe ÀfÔ£¹ff 37 WXû ¦fBÊ WX`Ü IZYSX»f IZY ¸fb£¹f¸fÔÂfe d´f³fSXfBÊ dUþ¹f³f ³fZ SXfª¹f IZY ¶ffPÞX ´fi·ffdU°f ÃfZÂfûÔ BOXb¢IYe AüSX U¹f³ffOX IYf WXUfBÊ ÀfUZÊÃf¯f dIY¹ffÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY IZYSX»f ·f¹fÔIYSX ¶ffPÞX ÀfZ ¦fbþSX SXWXf WX` AüSX Af´fQf IZY IYfSX¯f IYfRYe ³fbIYÀff³f WXbAf WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY A´f³fZ §fSXûÔ AüSX ·fcd¸f IYû Jû³fZ Uf»fZ »fû¦fûÔ IYû 10 »ffJ ÷Y´f¹fZ IYf ¸fbAfUþf dQ¹ff þf¹fZ¦ff AüSX A´f³fZ ´fdSXUfSX IZY ÀfQÀ¹f IYû ¦fÔUf³fZ Uf»fûÔ IYû ¨ffSX »ffJ ÷Y´f¹fZ dQ¹fZ þf¹fZ¦fZÜ SXfª¹f·fSX ¸fZÔ Afþ ¶ffdSXVf ÀfZ IbYL SXfWX°f d¸f»feÜ ·ffSX°fe¹f ¸füÀf¸f dU·ff¦f ³fZ 'SXZOX A»fMXÊ þfSXe IYSX°fZ WXbE »fû¦fûÔ ÀfZ ÀffU²ff³fe

¶fSX°f³fZ IZY d»fE IYWXf WX` ¢¹fûÔdIY BOXb¢IYe,U¹f³ffOX, IY³³fcSX, E³ffIYÊb»f¸f, ´f»»fIYOÞX AüSX ¸f»ff´´fbSX¸f IZY ª¹ffQf°fSX À±ff³fûÔ ´fSX ·ffSXe ÀfZ ·ffSXe ¶ffdSXVf WXû³fZ IZY AfÀffSX WX`Ü ¸füÀf¸f dU·ff¦f IYe ¸ff³fZÔ °fû IZYSX»f ¸fZÔ 15 A¦fÀ°f °fIY ¸fcÀf»ff²ffSX ¶ffdSXVf WXû ÀfIY°fe WX`Ü d°f÷YU³fÔ°f´fbSX¸f °fMX ´fSX ³füIYf ´f»fMX³fZ ÀfZ Afþ Qû ¸fLbAfSXZÔ OXc¶f ¦f¹fZ þ¶fdIY EIY A³¹f §fMX³ff ¸fZÔ A»ff´fbÓff dþ»fZ IZY IbY˜f³fOX ¸fZÔ EIY ¸ffÔ AüSX CXÀfIYe ¶fZMXe IZY VfU CX³fIZY §fSX IZY ´feLZ -VfZ¿f Qû ´fSX

Af²ffdSX°f SXþf³fed°f ³fWXeÔ IYSX°feÜ WX¸f QZVf ¶f³ff³fZ IYû SXfþ³fed°f IYSX°fZ WX`ÔÜ SXfþ³ff±f dÀfÔWX ³fZ IYWXf dIY ·ffþ´ff ´fÔdOX°f Qe³fQ¹ff»f IZY EIYf°¸f ¸ff³fUUfQ IYe AU²ffSX¯ff ´fSX ¨f»f°fe WX`Ü 2022 °fIY WXSX ¦fSXe¶f IYû L°f d¸f»f þfE¦feÜ SXfþ³ff±f dÀfÔWX ³fZ ¹fû¦fe IYe °ffSXeRY IYSX°fZ WXbE IYWXf dIY CX³WXûÔ³fZ A´fSXfd²f¹fûÔ IZY dQ»f ¸fZÔ QWXVf°f ´f`Qf IYSX -VfZ¿f Qû ´fSX

SXfRZY»f ÀfüQZ ´fSX SXfWXb»f ¦ffÔ²fe ³fZ ¶feþZ´fe ´fSX Àff²ff d³fVff³ff

³fBÊ dQ»»feÜ IYfÔ¦fiZÀf A²¹fÃf SXfWXb»f ¦ffÔ²fe ³fZ Afþ SXfª¹f ¸fZÔ dU²ff³fÀf·ff ¨fb³ffUûÔ IZY d»fE ´ffMXeÊ IZY Ad·f¹ff³f IYf Aü´f¨ffdSXIY VfÔJ³ffQ ¹fWXfÔ EIY SXûOXVfû ÀfZ dIY¹ffÜ ´ffMXeÊ A²¹fÃf ¶f³f³fZ IZY ¶ffQ ´fWX»fe ¶ffSX þ¹f´fbSX AfE SXfWXb»f ³fZ SXf¸f»fe»ff ¸f`Qf³f ¸fZÔ ´ffMXeÊ ´fid°fd³fd²f¹fûÔ IZY EIY Àf¸¸fZ»f³f IYû ·fe ÀfÔ¶fûd²f°f dIY¹ff AüSX IZYÔQi IYe SXfþ¦f ÀfSXIYfSX °f±ff ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZÔQi ¸fûQe ´fSX d³fVff³ff Àff²ffÜ SXfWXb»f ¦ffÔ²fe ³fZ SXfRZY»f dU¸ff³f ÀfüQZ, SXûþ¦ffSX, dIYÀff³f AüSX ¸fdWX»ff ÀfbSXÃff IZY ¸fbïZ ´fSX ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZÔQi ¸fûQe ´fSX Àfe²ff d³fVff³ff Àff²ff AüSX SXfRZY»f ÀfüQZ IZY d³f¹f¸f Vf°fÊ ¶fQ»f³fZ °f±ff NXZIYf EIY CXôû¦f´fd°f IYe IÔY´f³fe IYû QZ³fZ IYf dþIiY IYSX°fZ WXbE IYWXf dIY Af´fIZY ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fZ SXfRZY»f (ÀfüQZ) ¸fZÔ ·fiáf¨ffSX dIY¹ff WX`Ü SXfþÀ±ff³f IYe EIY dQ³f IYe ¹ffÂff ´fSX AfE SXfWXb»f ¦ffÔ²fe ³fZ ¹fWXfÔ IYfÔ¦fiZÀf IYf¹fÊIY°ffAûÊÔ IZY Àf¸¸fZ»f³f IYû ÀfÔ¶fûd²f°f IYSX°fZ WXbE AfSXû´f »f¦ff¹ff dIY SXfRZY»f ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fZ QZVf IZY ¹fbUfAûÔ ÀfZ CX³fIYf ·fdU¿¹f Le³f d»f¹ff WX`Ü SXfRZY»f ÀfüQZ ÀfZ A´f³fZ ·ff¿f¯f IYe VfbøYAf°f IYSX°fZ WXbE IYfÔ¦fiZÀf A²¹fÃf ³fZ AfSXû´f »f¦ff¹ff dIY -VfZ¿f Qû ´fSX

´ff³fe ´feIYSX WXe ³fWXeÔ, JfIYSX ´¹ffÀf ¶fbÓff ÀfIZYÔ¦fZ ¶fZÔ¦f»fb÷YÜ ´ff³fe IYû ´feIYSX WXe ³fWXeÔ, JfIYSX ·fe A¶f Af´f A´f³fe ´¹ffÀf ¶fbÓff ÀfIZYÔ¦fZÜ UWX ·fe A»f¦f-A»f¦f ÀUfQ IZY Àff±fÜ ¶fZÔ¦f»fb÷Y IZY ¶ffg¹fûMXZ¢³fû»ffgþe Vfû²fIY°ffÊ dSX¨fOXÊ ¦fû¸Àf ³fZ ´fifIÈYd°fIY ´fQf±fûÊÔ IYe ¸fQQ ÀfZ Jf³fZ Uf»fZ ´ff³fe IZY ¦fû»fZ ¶f³ffE WX`ÔÜ ¹fWX ´ff³fe IYf ¦fû»ff EIY ´ffSXQVfeÊ dÓf»»fe ¸fZÔ WXû¦ffÜ dþÀfZ Af´f ¦fû»f¦f´´fZ IYe °fSXWX Jf ÀfIZYÔ¦fZÜ ¹fWX Vfû²f A·fe VfbøYAf°fe QüSX ¸fZÔ WX`ÔÜ Vfû²fIY°ffÊ ¦fû¸Àf AüSX CX³fIYe MXe¸f ³fZ ´»ffdÀMXIY ¶fû°f»f IYf dUIY»´f °f`¹ffSX IYSX³fZ IZY ¸fIYÀfQ ÀfZ ¹fWX ´ff³fe IYf ¦fû»ff ¶f³ff¹ff WX`Ü ¦füSX°f»f¶f WX` dIY dþÀf °fIY³feIY IYf BÀ°fZ¸ff»f IYSX ¦fû¸Àf ³fZ ¹fWX ´ff³fe IYf ¦fû»ff ¶f³ff¹ff WX` UWX ´fWX»fe ¶ffSX ³fWXeÔ WX`Ü ¦fû¸Àf ³fZ À´fá dIY¹ff dIY WX¸f dIYÀfe ¶füdðIY ÀfÔ´fQf Ad²fIYfSXûÔ IYf CX»»fÔ§f³f ³fWXeÔ IYSX SXWXZ WX`ÔÜ þ`dUIY øY´f ÀfZ dU§fdMX°f WXû þf³fZ Uf»fZ BÀf ¦fû»fZ ¸fZÔ 50 d¸f»fe»feMXSX °fIY ´ff³fe WXû¦ffÜ ¦fû¸Àf AüSX CX³fIYe MXe¸f BÀf ¦fû»fZ IYû AüSX ¶fOÞXf ¶f³ff³fZ IYe °f`¹ffSXe IYSX SXWXe WX`Ü dþÀfÀfZ IYe BÀf ¦fû»fZ ¸fZÔ 100 d¸f»fe»feMXSX °fIY ´ff³fe Af ÀfIZYÜ BÀfÀfZ ½¹ffUÀffd¹fIY øY´f ÀfZ BÀfZ ¶f³ff³fZ ¸fZÔ AfÀff³fe WXû¦feÜ ¦fû¸Àf ³fZ ¶f°ff¹ff dIY WX¸f ¹fWXfÔ EIY ¸fVfe³feIÈY°f Àf¸ff²ff³f dUIYdÀf°f IYSX³fZ IZY d»fE BÔþed³f¹fSXûÔ IZY Àff±f IYf¸f IYSX SXWXZ WX`ÔÜ þû ³f dÀfRYÊ ¸ffÔ¦f ´fSX ¦fû»fZ IYû ¶f³ffEÔ¦fZ ¶fd»IY IY¨¨fZ ¸ff»f ´fSX ·fe IYf¸f IYSXZÔ¦fZÜ d´fL»fZ -VfZ¿f Qû ´fSX

¸fbþµRYSX´fbSX VfZ»MXSX WXû¸f Àfe¶feAfBÊ ³fZ ¶fiþZVf NXfIbYSX IZY ¶fZMXZ ÀfZ 40 ¶ffSX IYe ´fcL°ffL ¸fbþµRYSX´fbSXÜ ¶ffd»fIYf ¦fÈWX IYe þfÔ¨f IYSX³fZ ´fWXbÔ¨fe Àfe¶feAfBÊ IYe MXe¸f ³fZ Vfd³fUfSX QZSX Vff¸f ¸fb£¹f AfSXûd´f°f ¶fiþZVf NXfIbYSX IZY ¶fZMXZ SXfWXb»f Af³fÔQ IYû dWXSXfÀf°f ¸fZÔ »fZ d»f¹ffÜ Àfe¶feAfBÊ CXÀfZ A´f³fZ Àff±f »fZIYSX I`YÔ´f IYf¹ffÊ»f¹f ¨f»fe ¦fBÊÜ SXfWXb»f Af³fÔQ dWX³Qe Q`d³fIY ´fif°f: IY¸f»f IYf ÀfÔ´ffQIY ¶f°ff¹ff þf°ff WX`Ü BÀfÀfZ ´fWX»fZ MXe¸f ³fZ ¶ffd»fIYf ¦fÈWX ¸fZÔ ÀfUf QÀf §fÔMXZ °fIY Lf³f¶fe³f IYeÜ Àfe¶feAfBÊ MXe¸f ³fZ SXfWXb»f Af³fÔQ IYû ¶ffd»fIYf ¦fÈWX ´fdSXÀfSX ¸fZÔ ¶fb»ffIYSX 40 ÀfZ Ad²fIY ¶ffSX ´fcL°ffL IYeÜ MXe¸f CXÀfZ dWXSXfÀf°f ¸fZÔ »fZIYSX QZSX Vff¸f 7:45 ¶fþZ ¶ffd»fIYf ¦fÈWX ÀfZ d³fIY»feÜ BÀfÀfZ ´fWX»fZ Àfb¶fWX ÀffPÞXZ ³fü ¶fþZ Àfe¶feAfBÊ AüSX ÀfZÔMÑ»f RYfgSXZÔdÀfIY ÀffBÔÀf »fZ¶fûSXZMXSXe (ÀfeERYEÀfE»f) IYe 20 ÀfQÀ¹fe¹f MXe¸f ¸fbþµRYSX´fbSX ´fWXbÔ¨feÜ MXe¸f ³fZ ÀffWXc SXûOX dÀ±f°f ¶ffd»fIYf ¦fÈWX IZY ¨f´´fZ-¨f´´fZ IYe °f»ffVfe »feÜ ´fdSXÀfSX IYû A´f³fZ IY¶þZ ¸fZÔ »fZIYSX JÔ¦ff»f³ff VfbøY dIY¹ffÜ Àfe¶feAfBÊ IZY OXeAfBÊþe A·f¹f IbY¸ffSX, EÀf´fe þZ´fe d¸fßff AüSX -VfZ¿f Qû ´fSX


³fBÊ dQ»»fe, SXdUUfSXX ,X 12 A¦fÀ°f 2018

¶ff¦f´f°f

»fûIY»f ³¹fcþ AfgRY BÔdOX¹ff

d¸fÀMXSX AfBÊ. E¸f. AfBÊ. AfSX. Àfe. ¢»ffdÀfIY »fd»f°f Q»ff»f IYû ¨fb³ff ¦f¹ff

»fûIY»f ³¹fcþ AfgRY BÔdOX¹ff

ÀfûIZY³Qi ¶ffd»f¹ff³f ,¦fPX¸fböYZVfUSX , WXf´fbOX Ü ¦fPX¸fböYZVfUSX ¸fZ EIY A³fûJe

´fid°f¹fûd¦f°ff ´fWX»fe ¶ffSX QZJ³fZ IYû d¸f»fe Ü ¶fbþb¦fûÊÔ IYe IYWXfU°f WX` dIY ¸fÔdþ»f CX³WXeÔ IYû d¸f»f°fe WX` dþ³fIZY Àf´f³fû ¸fZÔ þf³f WXû°fe WX`Ô ´fÔJû ÀfZ IbYL ³fWXeÔ WXû°ff WXüÀf»fû ÀfZ WXe

´fZþ EIY IYf VfZ¿f SXfþ³ff±f dÀfÔWX ¶fû»fZ... Qe WX`Ü A¶f IYûBÊ ·fe A´fSXf²fe A´fSXf²f IYSX³fZ ÀfZ ´fWX»fZ ¨ffSX ¶ffSX Àfû¨fZ¦ffÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ´feE¸f IYe ³fe¹f°f ´fSX IYûBÊ ÀfUf»f JOÞXf ³fWXeÔ IYSX ÀfIY°ffÜ ¹fWXe ÀfSXIYfSX IYe ¶fOÞXe CX´f»fd¶²f WX`Ü ÀfSXIYfSX þ³f°ff °fIY þf³ff ¨ffWX°fe WX`Ü dUIYfÀf IYe ´fWX»fe Vf°fÊ ÀfbSXÃff WX`Ü QZVf ¸fZÔ dIY°f³fZ dUQZVfe SXWX°fZ WX`Ô ¢¹ff ¹fZ ´f°ff ³fWXeÔ WXû³ff ¨ffdWXEÜ WX¸ffSXe ÀfSXIYfSX E³fAfSXÀfe ´fSX Àfb´fie¸f IYûMXÊ IZY d³fQZÊVf³f ¸fZÔ IYf¸f IYSX SXWXe WX`Ü ³f¢Àf»fUfQ ¨ffSX dþ»fûÔ ¸fZÔ dÀf¸fMX ¦f¹ffÜ IYV¸feSX ¸fZÔ ´fWX»fZ dþ°f³fZ »fOÞXIZY Af°fÔIYUfQe ¶f³f°fZ ±fZ A¶f CX°f³fZ ³fWXeÔ ¶f³f SXWXZÜ WX¸f³fZ ÀfZ³ff IZY WXf±f ³fWXeÔ ¶ffÔ²fZÜ

SXfþ³ff±f ³fZ IYWXf dIY BÀf ¶ffSX ´ffMXeÊ IYf »fùf 350 IYf WX`Ü

´ff³fe ´feIYSX WXe...

Àff»f »fÔQ³f IYe EIY ÀMXfMXÊA´f IÔY´f³fe dÀIYd´fÔ¦f SXfg¢Àf »f`¶f ³fZ EIY EZÀff ´fQf±fÊ dUIYdÀf°f dIY¹ff ±ff dþÀf¸fZ ¶fb»f¶fb»fZ IYf AfIYfSX QZIYSX ´ff³fe ·fSXf þf ÀfIY°ff WX`Ü BÀf ¶fb»f¶fb»fZ ¸fZÔ 250 d¸f»fe»feMXSX °fIY ´ff³fe WXû°ff WX`Ü BÀfZ AûWXû ³ff¸f dQ¹ff ¦f¹ffÜ BÀf AûWXû ³ff¸fIY Jf³fZ Uf»fZ ´ff³fe IYû ¸f`SXf±f³f þ`ÀfZ IYf¹fÊIiY¸fûÔ ¸fZÔ ¶fZ¨ff ·fe þf°ff WX`Ü ´ff³fe AüSX I`Yd»Vf¹f¸f »fU¯f IZY §fû»f IYû EIY AfBÀf MÑZ ¸fZÔ OXf»fIYSX ¦fû»fZ þ`Àff þ¸ff¹ff þf°ff WX`Ü BÀfIZY ¶ffQ B³f ¦fû»fûÔ IYû Vf`Uf»fe¹f þZ»f IZY EIY IYMXûSXZ ¸fZÔ OXf»f dQ¹ff þf°ff WX`Ü

IZYSX»f ¸fZÔ AüSX °f¶ffWXe...

CXOÞXf³f WXû°fe WX` B³f ´fÔdöY¹fûÔ IYû Àffd¶f°f IYSX dQJf¹ff WX` (1)»fd»f°f Q»ff»f ( 2 )¸fWX³Z Qi SXfþ´fc°f Ü ¶ffgOXe d¶fd»OX¦Ô f À´fûMXÀÐ fÊ EÀfûdÀfEVf³f EUÔ AfBÊ. E¸f. AfBÊ. AfSX. Àfe. ·f`³ff , ¦fPX¸fböYZVfUSX ¸fZ Afþ AfBÊ. E¸f. AfBÊ. AfSX. Àfe. ¢»ffdÀfIY 2018 IYf ÀfRY»f Af¹fûþ³f WXbAf dþÀf¸fZÔ IYSXe¶f Àf`IYOÞXûÔ dþ¸f IZY dJ»ffOÞXe¹fû ³fZ dWXÀÀff

d¸f»fZÜ Afd²fIYfdSXIY ÀfcÂfûÔ ³fZ ¶f°ff¹ff dIY SXfª¹f IZY A³¹f dWXÀÀfûÔ ÀfZ ¨ffSX AüSX VfU ¶fSXf¸fQ WXû³fZ IZY Àff±f WXe ¶ffdSXVf þd³f°f §fMX³ffAûÔ ¸fZÔ ¸fÈ°fIYûÔ IYe ÀfÔ£¹ff ¶fPÞXIYSX 37 WXû ¦fBÊ WX`Ü SXfª¹f Af´fQf ´fi¶fÔ²f³f d³f¹fÔÂf¯f IYÃf IZY Ad²fIYfdSX¹fûÔ ³fZ ¶f°ff¹ff dIY IZYSX»f ¸fZÔ 341 SXfWX°f dVfdUSXûÔ ¸fZÔ IbY»f 35,874 »fû¦f NXWXSXZ WXbE WX`Ü

SXfRZY»f ÀfüQZ ´fSX SXfWXb»f... ´fi²ff³f¸fÔÂfe ¸fûQe ³fZ Àf·fe ´fcUÊ d³f¹f¸f Vf°fûÊÔ IYû ¶fQ»f°fZ WXbE A´f³fZ CXôû¦f´fd°f d¸fÂf Ad³f»f AÔ¶ff³fe IYe CXÀf IÔY´f³fe IYû ¸fWXÔ¦fe IYe¸f°f ´fSX WXUfBÊ þWXfþ ¶f³ff³fZ IYf NXZIYf dQ¹ff þû Àff°f dQ³f ´fWX»fZ WXe ¶f³fe ±feÜ SXfWXb»f IZY A³fbÀffSX CX³WXûÔ³fZ þ¶f ÀfÔÀfQ ¸fZÔ ¹fZ ÀffSXZ ÀfUf»f CXNXfE °fû ¸fûQe þe EIY ¶ffSX ·fe CX³fÀfZ ³fþSX ³fWXeÔ d¸f»ff ÀfIZY '¢¹fûÔdIY Af´fIZY

d»f¹ff dþ³fIYf ¶fOÞXe ¸fZWX³f°f IZY Àff±f ¨fb³fûd°f¹fû IYf Àff¸f³ff IYSX°fZ WXbE »fd»f°f Q»ff»f ³fZ AfBÊ. E¸f. AfBÊ. AfSX. Àfe. ¢»ffdÀfIY 2018 IYf ¨f`d¸´f¹f³fdVf´f dJ°ff¶f A´f³fZ ³ff¸f dIY¹ff Ü BÀf ¸fûIZY ´fSX EÀfûdÀfEVf³f IZY ¨fZ¹fSX¸f`³f SXfþc ¨f³QZ»f U AfBÊ. E¸f. AfBÊ. AfSX. Àfe. IYf»fZþ IZY OXf¹fSXZ¢MXSX OXfg SXfþZÔQi dÀfÔWX °fû¸fSX , A²¹fÃf ²f¸fÊ UeSX ¶fûWXe°f , À´fûMXÀfÊ IYûdOXʳfZMXSX ÀfûIZY³Qi ¶ffd»f¹ff³f , þ³ffQʳf CX´ff²¹ff¹f-HOD , LNI ³¹fcþ E¸f. OXe. dUþ¹f Vfb¢»ff , ¸f³f¸fûWX³f dÀfÔWX ,¦füSXU Vf¸ffÊ, IbY»fQe´f ´fWX»fUf³f , d¶fþZ³QSX °fû¸fSX EUÔ ¨feRY ¦fZÀMX dU²ff¹fIY IY¸f»f ¸fd»fIY AfdQ ¸füþcQ SXWXZ Ü

´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fZ SXfRZY»f (ÀfüQZ) ¸fZÔ ·fiáf¨ffSX dIY¹ff WX`, ¨fûSXe IYe WX` AüSX ¹fWX Af³fZ Uf»fZ Àf¸f¹f ¸fZÔ ´fcSXZ QZVf IZY Àff¸f³fZ ÀffRY WXû þfE¦ffÜ

¸fbþµRYSX´fbSX VfZ»MXSX... RYfgSXZÔdÀfIY MXe¸f IZY USXe¹f Ad²fIYfSXe Àf¶fÀfZ ´fWX»fZ UWXfÔ ¦f¹fZ þWXfÔ »fOÞXdIY¹fûÔ IYû SXJf þf°ff ±ffÜ RYfgSXZÔdÀfIY MXe¸f ³fZ Àf·fe IY¸fSXûÔ IZY IYû³fZ-IYû³fZ ÀfZ ³f¸fc³ff ÀfÔ¦fiWX dIY¹ffÜ ¶ffd»fIYf ¦fÈWX IZY Àf·fe IY¸fSXûÔ AüSX ´fdSXÀfSX IYe »fÔ¶ffBÊ-¨füOÞXfBÊ ¸ff´feÜ Afd²fIYfdSXIY ÀfcÂfûÔ IZY ¸fb°ffd¶fIY Qû ·fU³fûÔ IYû þûOÞXIYSX ¶ffd»fIYf ¦fÈWX ¶f³ff¹ff ¦f¹ff WX`Ü ¶ffd»fIYf ¦fÈWX IZY AÔQSX SXWXÀ¹f¸f¹fe °fSXeIZY ÀfZ ¨ffSX ÀfedPÞX¹fûÔ IYf d³f¸ffʯf dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü Àf·fe ÀfedPÞX¹ffÔ EIY-QcÀfSXZ ÀfZ þbOÞXIYSX ¶ffd»fIYf ¦fÈWX Uf»fZ °feÀfSXZ ¸fÔdþ»f ´fSX ´fWXbÔ¨f°fe WX`ÔÜ

02

WXdSX¹ff¯ff IZY ·ffBʨffSXZ U JbVfWXf»fe IZY d»fE IYe ·ffBʨffSXf IYfUOÞX ¹ffÂff: ³fUe³f þ¹fdWX³Q

»fûIY»f ³¹fcþ AfgRY BÔdOX¹ff ¸fZSXe þfd°f-dWXÔQcÀ°ff³fe U Jb˜f-¦ffOÞX Ad·f¹ff³f IZY ¶ffQ Af´f ´ffMXeÊ WXdSX¹ff¯ff ´fiQZVf IZY Àf·fe dU²ff¹fIY, ¸fÔÂfe U ÀffÔÀfQûÔ IYû ¦fÔ¦ff-þ»f ·fZÔMX IYSX WXdSX¹ff¯ff ¸fZÔ SXfþ³fed°f IZY VfbdðIYSX¯f U ´fiQZVf ¸fZÔ ·ffBʨffSXf IYf¹f¸f IYSX³fZ IZY d»fE WXdSX¹ff¯ff-þûOÞXû Ad·f¹ff³f” IZY °fWX°f ·ffBʨffSXf-IYfUOÞX-¹ffÂff IYe Ü ¢¹fûdIY A·fe °fIY ´fiQZVf IZY ÀfØff²ffSXe ³fZ°ffAûÔ ³fZ A´f³fe ÀUf±fÊ IYe SXfþ³fed°f IZY ¨f»f°fZ ´fiQZVf IYe þ³f°ff IYû ²f¸fÊ-ÃfZÂf U þfd°f IZY ³ff¸f ´fSX ¶ffÔMX³fZ IYf IYf¸f dIY¹ff WX`Ü ¹ffÂff WXdSXõfSX ÀfZ VfbøY WXûIYSX BÀfIYf Àf¸ff´f³f ¸fWXd¿fÊ Q¹ff³fÔQ dUV½fdU²¹ff»f¹f dÀ±f°f SXfª¹fÀ°fSXe¹f VfWXeQ U ÀU°fÔÂf°ff ÀfZ³ff³fe À¸ffSXIY ´fSX dIY¹ff Ü ¹ffÂff IYf ³fZ°fÈ°U WXdSX¹ff¯ff Af´f ´ffMXeÊ IZY ´fiQZVff²¹fÃf ³fUe³f þ¹fdWX³Q ³fZ dIY¹ff Ü BÀf ¹ffÂff ¸fZÔ Àf·fe þfd°f U ²f¸fÊ IZY »fû¦f Vffd¸f»f WXbE Ü IYSX³ff»f »fûIYÀf·ff ÀfÔ¦fNX³f ¸fÔÂfe A³fc´f ÀfÔ²fc ³fZ ·ffBʨffSXf-IYfUOÞX-¹ffÂff IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ ¶f°ff¹ff dIY ¹fWX ¹ffÂff WXdSXõfSX ÀfZ VfbøY WXûIYSX WXdSX¹ff¯ff ¸fZÔ ¹f¸fb³ff³f¦fSX dþ»fZ ÀfZ WXû°fe WXbBÊ ´fÔ¨fIbY»ff ÀfZ WXdSX¹ff¯ff IYe SXfþ²ff³fe ¨fOÞXe¦fPÞX ´fWXb¨fe U CXÀfIZY ¶ffQ A¸¶ff»ff dþ»fZ ÀfZ WXû°fe WXbBÊ IbY÷YÃfZÂf, IYSX³ff»f, ´ff³fe´f°f, Àfû³fe´f°f dþ»fZ ÀfZ WXû°fe WXbBÊ SXûWX°fIY ¸fZÔ »f¦f·f¦f 500 dIY»fû¸feMXSX IYe ´f`Q»f-¹ffÂff ¸fWXd¿fÊ Q¹ff³fÔQ dUV½fdUôf»f¹f dÀ±f°f SXfª¹fÀ°fSXe¹f VfWXeQ U ÀU°fÔÂf°ff ÀfZ³ff³fe À¸ffSXIY ´fSX Àf¸ff~ WXbBÊ | þ¹fdWXÔQ ³fZ BÀf ¹ffÂff IYû WXdSX¹ff¯ff IYe þ³f°ff IYû Àf¸fd´fÊ°f IYSX°fZ WXbE ´fiQZVf IZY ·ffBÊ-¨ffSXZ ,JbVfWXf»fe, dIYÀff³fû IZY d»fE , ¸ff°ff-¶fWX³fûÔ IZY Àf¸¸ff³f U VfWXeQûÔ IZY Àf¸¸ff³f ¸fZÔ ¶f°ff¹ff WX` |A³fc´f Àf³²fcÔ ³fZ IYWXf dIY þWXfh ¸fb£¹f¸fÔÂfe SXfWXd¦fSXe IYSX°fZ dRYSX SXWXZ WX`, °fÔUSX ÀffBÊdIY»f –¹ffÂff , WXbçf ÀffWX¶f þ³fIiYfÔd°f – ¹ffÂff °fû B³fZ»fû þZ»f-·fSXû Af³Qû»f³f IYSX SXWXe WX` °fû EIY ¹ffÂff B³WXZÔ ´fiQZVf IZY ·ffBʨffSXZ U JbVfWXf»fe IZY d»fE ·fe IYSX³fe ¨ffdWXE | þ¹fdWXÔQ ³fZ °fe³fûÔ ´ffdMXʹfûÔ ÀfZ A´fe»f IYSX°fZ WXbE IYWXf ±ff dIY WXdSX¹ff¯ff IZY ·ffBʨffSXZ U þ³f°ff IYe JbVfWXf»fe IZY d»fE ¦fÔ¦ff ¸fZÔ OXb¶fIYe »f¦ff¹fZ U IYfUOÞX »ff¹fZ °ffdIY Uû þfd°f – ²f¸fÊ U ÃfZÂf IYe SXfþ³fed°f IYû LûOÞX IYSX ´fiQZVf IZY dIYÀff³fû, ¸ff°ff-¶fWX³fûÔ IYe ÀfbSXÃff,IYf³fc³f –½¹fUÀ±ff U ¹fbUfAûÔ IZY SXûþ¦ffSX IZY d»fE IYf¸f IYf¸f | WXdSX¹ff¯ff IYû þûOÞX³fZ IYf IYf¸f IYSXZÔ dIY ³f dIY WXdSX¹ff¯ff IYû °fûOÞX³fZ IYf Ü Af´f ´ffMXeÊ ´fiQZVf A²¹fÃf ³fUe³f þ¹f dWX³Q AüSX CX³fIZY Àffd±f¹fû IYe IYfUOX ´ff³fe´f°f ´fWXb¨f°fZ WXe °f»ffVfe IZY QüSXf³f ³fUe³f þ¹f dWX³Q AüSX CX³fIZY IYfUdOX¹ff Àffd±f¹fû ÀfZ ´fbd»fÀf CX»fÓf ¦fBÊ Ü IYfRYe QZSX °fIY ÀfSXIYfSX AüSX ´fiÀffVf³f IZY dJ»ffRY ³ffSXZ¶ffþe ·fe IYe ¦fBÊ Ü AüSX A¦f»fZ dQ³f J˜SX ÀfSXIYfSX IYf ´fb°f»ff ·fe RcYIYf ¦f¹ff Ü

QWXZþ, SXZ´f AfdQ ¸fdWX»ff IYf³fc³fû IYf Ad²fIY°fSX WXû SXWXf WX` QbøY´f¹fû¦f »fûIY»f ³¹fcþ AfgRY BÔdOX¹ff, ÀfûIZY³Qi ¶ffd»f¹ff³f ,´ff³fe´f°fÜ WXSX SXdUUfSX VffÔ¹f 4 ÀfZ 6 ¶fþZ °fIY ÀIYfBÊ »ffIYÊ ´ff³fe´f°f ¸fZ ´fbøY¿fû IZY Ad²fIYfSXû IYû »fZIYSX ÀfZU BÔdOX¹f³f R`Yd¸f»fe E³f.þe.Aû. IYe ¸fedMXÔ¦f WXû°fe WX` dþÀf¸fZ QWXZþ, SX´Z f AfdQ ¸fdWX»ff IYf³fc³fû IYf Ad²fIY°fSX WXû SXWXZ WX` QbøY´f¹fû¦f ´fSX d¨f³°f³f IYSX BÀfIYf Àf¸ff²ff³f °f»ffVff þf°ff WX̀ AüSX ´feOXe°f ´fbøY¿f ´fdSXUfSXû IYe RiYe Àff¸ffdþIY EUÔ IYf³fc³fe ÀfWXf¹f°ff IYe þf°fe WX` Ü ¹fWX E³f.þe.Aû. d´fL»fZ 14 U¿fûÊ ÀfZ ´feOXe°f ´fbøY¿f ´fdSXUfSX U CX³fIZY Ad²fIYfSXû IZY d»fE ÀfÔ§f¿fÊSX°f WX` Ü ´ff³fe´f°f ¸f`³Àf SXfBÊMXÀÐ f Ed¢MXdUÀMX ÀfÔQe´f IbY¸ffSX ³ff±f, Qe´fIY Vf¸ffÊ , Àf³³fe IYf»fSXf , dUIYfÀf Àf`³fe , SXfIZYVf, SXfWXb»f Àf`³fe ,Ad¸f°f IbY¸ffSX AfdQ ÀfQÀ¹fû IYf IYWX³ff WX` dIY ÀfSXIYfSX õfSXf ¶f³ff¹fZ ¦fE ¸fdWX»ff IYf³fc³fû IYf ²fOX»»fZ ÀfZ

=ÀfZU BÔdOX¹f³f R`Yd¸f»fe E³f.þe.Aû. ³fZ þfSXe dIY¹ff ´fWX»ff ´fbøY¿f WX`»´f»ffBʳf ³f¸¶fSX 8882 498 498 Qb÷Y´f¹fû¦f dIY¹ff þf SXWXf WX` AüSX Àf¸ffþ U IYf³fc³f BÀf AûSX IYûBÊ ²¹ff³f ³fWXe QZ SXWXf WX` Ü ÀfÔQe´f IbY¸ffSX ³ff±f ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ¸fdWX»ff IYf³fc³fûÔ IZY Qb÷Y´f¹fû¦f IZY ¨f»f°fZ Afþ ·ffSX°fe¹f ÀfÔ¹fböY ´fdSXUfSX MXcMX SXWXZ WX` Ü ´fSX ÀfSXIYfSX IYf BÀf °fSXRY IYûBÊ ²¹ff³f ³fWXe WX` , CX³fIYf ²¹ff³f dÀfRYÊ A´f³fZ UûMX ¶fỒIY IYe SXfþ³fed°f IYe °fSXRY WX` Ü ÀfÔQe´f IbY¸ffSX ³ff±f ³fZ ¹fZ ·fe ¶f°ff¹ff dIY I`YÀfZ Afþ IZY Àf¸f¹f ¸fZÔ ¸fdWX»ffEÔ A´f³fZ d»fE ¶f³ffE ¦fE IYf³fc³fû IYf QbøY´f¹fû¦f IYSXIYZ CX³WXÔZ ´f`ÀfZ EZNX³fZ IYf þdSX¹ff ¶f³ff SXWXZ WX` BÀfd»fE A¶f ´fbøY¿f Af¹fû¦f IYe ·fe Àf£°f þøYSX°f WX` Ü


Af¸f AfQ¸fe ´ffMXeÊ IZY ´fiQZVf ´fiUöYf dU¸f»f dIYVfûSX ³fZ Àfû³fe´f°f IZY ¸füWX»»ff IYûMX ÀfdWX°f IYBÊ IYf»fûd³f¹fû IYf dIY¹ff QüSXf »fûIY»f ³¹fcþ AfgRY BÔdOX¹ff ,Ad¸f°f °¹ff¦fe , Àfû³fe´f°f Ü Àfû³fe´f°f Af¸f AfQ¸fe ´ffMXeÊ õfSXf Àfû³fe´f°f ¸fZÔ ¨f»ffE ¦fE þ³f þf¦fÈd°f Ad·f¹ff³f ³fZ Jû»fe ÀfSXIYfSX IZY dUIYfÀf U ÀU¨L°ff Ad·f¹ff³f IYe ´fû»fÜ ¸füWX»»ff IYûMX IZY d³fUfÀfe þe SXWXZ WX` ¸fü°f IZY Àff¹fZ ¸fZÜ Af¸f AfQ¸fe ´ffMXeÊ ³fZ VfWXSX ¸fZÔ Àf¸fÀ¹ffAûÔ IYû QZJ°fZ WXbE þ³f þf¦fÈd°f Ad·f¹ff³f ¨f»ff¹ff WXbAf WX` dþÀf¸fZÔ ¸füWX»»fZ ¸füWX»»fZ IYfg»fû³fe IYfg»fû³fe ¸fZ þfIYSX »fû¦fû IYû A´f³fe Àf¸fÀ¹ff IZY Àf¸ff²ff³f IZY d»fE ÀfÔ¦fdNX°f WXûIYSX ÀfÔ§f¿fÊ IYSX³fZ IZY d»fE þf¦føYIY dIY¹ff þf SXWXf WX`Ü IY»f QZSX Vff¸f Af¸f AfQ¸fe ´ffMXeÊ IZY ´fiQZVf ´fiUöYf dU¸f»f dIYVfûSX ³fZ ¸füWX»»ff IYûMX IYf QüSXf dIY¹ff þWXfÔ »fû¦fû ³fZ A´f³fe Àf¸fÀ¹ff ¶f°ffBÊ dIY ¹fWXfÔ 60-70 Àff»f ´fbSXf³fe ´ff³fe IYe »ffBʳf IZY þþÊSX WXû³fZ IZY IYfSX¯f ´ff³fe IZY »feIZYþ ÀfZ »fû¦fû IZY ¸fIYf³f d¦fSX³fZ IZY IY¦ffSX ´fSX WX` °fû AfþfQe IZY 70 Àff»f ¶ffQ ·fe ÀfeUSX »ffBʳf ³f WXû³fZ IZY IYfSX¯f ¦f³Q¦fe ¸fZÔ ³ffSXIYe¹f þeU³f þe³fZ IYû ¸fþ¶fcSX WX`Ü »fû¦fû IYe Àf¸fÀ¹ff Àfb³f³fZ IZY ¶ffQ dU¸f»f dIYVfûSX ³fZ ÀfÔ¶fd²f°f dU·ff¦f IZY þZBÊ Àf°f´ff»f ¹fû¦fe IYû Àf¸fÀ¹ff ÀfZ AU¦f°f IYSXf¹ff þû CX³WXû³fZ Afþ ¸füIYf QZJf °f±ff ¶f°ff¹ff þû »feIZYþ WXû SXWXe WX` Afþ WXe NXeIY IYSXUf Qe þfE¦fe ¶ffIYe ³fBÊ »ffBʳf ´ff³fe U ÀfeUSX ³f¦fSX d³f¦f¸f IZY A²fe³f WX`Ü dþÀf ´fSX ¸füWX»»fZ Uf»fû ³fZ R`YÔÀf»ff d»f¹ff dIY ´ff³fe IYe ´fbSXf³fe »ffBʳf ¶fQ»fUf³fZ °f±ff ÀfeUSX IYe ³fBÊ »ffBʳf OX»fUf³fZ IYe ¸ffÔ¦f IYû »fZIYSX Àf·fe ¸füWX»»ffUfÀfe¹fû ³fZ dU¸f»f dIYVfûSX IZY ³fZ°fÈ°U ¸fZ ÀfÔ¦fdNX°f WXûIYSX dUSXû²f ´fiQVfʳf dIY¹ff U ³f¦fSX d³f¦f¸f IZY IYd¸fV³fSX IYû ¸ffÔ¦f ´fÂf ÀfüÔ´ff Ü BÀf ¸füIZY ´fSX Af¸f AfQ¸fe ´ffMXeÊ IZY ´fiQZVf ´fiUöYf dU¸f»f dIYVfûSX ³fZ IYWXf dIY ´fcSXZ Àfû³fe´f°f ¸fZÔ Àf¸fÀ¹ffAûÔ IZY AÔ¶ffSX »f¦fZ WXbE WXỒ »fû¦fûÔ IYf þe³ff Qc·fSX WXû ¦f¹ff WX` dIÔY°fb ÀfSXIYfSX ÓfcNXZ dUIYfÀf U ÀU¨L°ff IZY Ad·f¹ff³f IZY PXû»f ´feMX SXWXe WX` AüSX þ³f°ff IYû ¦fb¸fSXfWX IYSX SXWXe WX` þ¸fe³fe À°fSX ´fSX ´fcSXZ VfWXSX IYe ÀfeUSX ½¹fUÀ±ff ¨fSX¸fSXf ¨fbIYe WX` þ¦fWX þ¦fWX ÀfeUSX IZY PX¢IY³f U ³ff»fZ Jb»fZ ´fOXZ WX` VfWXSX IYe ¦fd»f¹ffÔ U ÀfOXIZY þþÊSX WXû ¨fbIYe WX`Ô ÀfOXIYû ´fSX ¦fçZ ª¹ffQf ÀfOXIY IY¸f ³fþSX Af°fe WX` Ü dþÀfIZY IYfSX¯f AfE dQ³f Qb§fÊMX³ffEÔ WXû°fe SXWX°fe WX` °ffþf CXQfWXSX¯f ¦f³³füSX ¸fZ Jb»fZ ³ff»fZ ¸fZÔ EIY ¶f¨¨fZ IYe ¸fü°f U EIY IZY §ff¹f»f WXû³fZ IYe ¶ff°f IYe °f±ff ¶f¨¨fZ IZY ´fdSXUfSX IYû ´f¨¨feÀf »ffJ ¸fbAfUþf QZ³fZ IYe ·fe ¸ffÔ¦f IYe Ü BÀf ¸füIZY ´fSX ´ffMXeÊ CX´ff²¹fÃf ¸f³fþe°f d´fWXUf»f U ²f¸fZʳQi SXûdWX»ff ÀfdWX°f Vff³°ff ,»ffþU³°fe ³fe»f¸f, Àfb³fe°ff, ²feSXþ, SXfIZYVf, SXfþIbY¸ffSX,AVfûIY IbY¸ffSX,¸f³fûþ AfdQ IYf»fû³feUfÀfe ¸füþcQ SXWXZ Ü

Af´f ´ffMXeÊ IYf ´ff³fe´f°f ¸fZÔ ·fe CX¸fOÞX³fZ »f¦ff WX` þ³f Àf`»ff¶f

SXûUSX ¦fib´f dQ¦fÔ¶fSX þ`³f IYfg»fZþ õfSXf ¸f³ff¹ff ¦f¹ff ´fÔdOX°f ßfeSXf¸f ¶ffþ´fZBÊ þe IYf þ³¸fdQUÀf »fûIY»f ³¹fcþ AfgRY BÔdOX¹ff

¶ff¦f´f°f, OXf A÷Y¯f SXfNXeÜ ÀIYfCXMX ¦ffBOX IZY þ³fIY ´fÔdOX°f ßfeSXf¸f ¶ffþ´fZBÊ þe IYf þ³¸fdQUÀf Afþ SXûUSX ¦fib´f dQ¦fÔ¶fSX þ`³f IYfg»fZþ õfSXf ¶f³ff¹ff ¦f¹ff Ufþ´fZBÊ þe IYe138Ue þ¹fÔ°fe ´fSX SXûUSX SXZÔþSX IYû ÀfÔ¶fûd²f°f IYSX°fZ WXbE SXûUSX »feOXSX OXfg ¸fWXZVf IbY¸ffSX ¸fbLf»f ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ·ffSX°f ¸fZÔ ÀIYfCXMX-¦ffBOX IZY þ³fIY ßfeSXf¸f Ufþ´fZ¹fe IYf þ³¸f U IY¸fÊ·fcd¸f ¹fWXe ³f¦fSXe WX`Ü B³fIYf þ³¸f VfWXSX IZY ¸f²¹f ¶fWXfQbSX¦fÔþ Àf¶þe ¸fÔOXe ¸fZÔ 11 A¦fÀ°f, 1880 IYû WXbAf ±ffÜ Ufþ´fZ¹fe þe IZY d´f°ff ¦f¹ffQe³f ´fe»fe·fe°f WXfBÊÀIcY»f ¸fZÔ ÀfÔÀIÈY°f A²¹ff´fIY ±fZÜ Ufþ´fZ¹fe þe IZY d´f°ff ¶f¨f´f³f ¸fZÔ WXe ¦fbþSX þf³fZ ´fSX ¸ffÔ ³fZ B³fIYf ´ff»f³f-´fû¿f¯f IYfRYe dQ¢IY°fûÔ IZY Àff±f dIY¹ff ±ffÜ ßfeSXf¸f ¸f`dMÑIY °fIY dVfÃff ´fif~ IYSX³fZ IZY °f°IYf»f ¶ffQ R`Yþf¶ffQ ¸fZÔ A²¹ff´fIY d³f¹fböY WXû ¦fE ±fZÜ BÀfIZY ´f›f°f UWX ¶f»fSXf¸f´fbSX IZY ´fi¹ff¦f´fbSX ¸fZÔ ´fi²ff³ff²¹ff´fIY WXû ¦fE ±fZÜ »fZdIY³f B³fIYf ¸f³f UWXfÔ ³f »f¦f³fZ IZY IYfSX¯f VffWXþWXfÔ´fbSX 1913 ¸fZÔ Uf´fÀf »füMX AfE AüSX SXZ»fUZ BÔþed³f¹fdSXÔ¦f IYfg»fZþ ¸fZÔ ¢»fIYÊ WXû ¦fEÜ EIY ¶ffSX ¶ffþfSX ÀfZ AJ¶ffSX ¸fZÔ SXJIYSX þ»fZ¶fe Jf SXWXZ ±fZÜ CXÀf AJ¶ffSX ¸fZÔ WXe dUV½f ¸fZÔ ÀIYfCXMX IZY þ³¸fQf°ff UZOX³f ´ffUZ»f IYf dþIiY ±ffÜ BÀfZ ´fPÞXIYSX ÀIYfCXMX IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ þf³f³fZ IZY d»fE VffWXþWXfÔ´fbSX ¸fZÔ d¸fÀMXSX Afg¢Àf Ad²fIYfSXe ÀfZ d¸f»fZ AüSX dUQZVf ÀfZ ÀIYfCXMX IYe dIY°ff¶fZÔ ¸fÔ¦fUfBÊÔÜ

»fûIY»f ³¹fcþ AfgRY BÔdOX¹ff

¶ffd»f³Qi dÀfÔWX, ´ff³fe´f°f Ü WXdSX¹ff¯ff ´fiQZVf IYfÔ¦fiZÀf IY¸fZMXe IZY °f°Uf²ff³f ¸fZÔ ´fiQZVf A²¹fÃf OXfg AVfûIY °fÔUSX IZY ³fZ°f°U ¸fZÔ VfbøY WXbBÊ °feÀfSXZ ¨fSX¯f IYe WXdSX¹ff¯ff ¶f¨ffAû ´fdSXU°fʳf »ffAû ÀffBÊdIY»f ¹ffÂff ¦fPÞXe Àff´f»ff ÀfZ VfbøY WXûIYSX IY»ff³fûSX °fIY ¨ffSX dQUÀfe¹f

´ff³fe´f°f UfOXÊ -5 þ¹fIbY¸ffSX ´ff¿fÊQ õfSXf SXfþ³f¦fSX ¸fZ WXbE ÀfOXIY d³f¸ffʯf IYf¹fÊ ÀfZ »fû¦fû ³fZ þ°ffBÊ JbVfe ´ff¿fÊQ ³fZ IYf»fû³fe IYf QüSXf IYSX »fû¦fû IYe Àf¸fÀ¹ffE Àfb³f CX³WXZ ·fe ´fcSXf IYSX³fZ IYf dIY¹ff Uf¹fQf Ü ¶fWXb°f ³fe¨fZ WXû ¦f¹ff WX` ,dþÀfÀfZ IY·fe ·fe IYûBÊ WXfQÀff WXû ÀfIY°ff WX` Ü ´ff¿fÊQ ³fZ AfV½ffVf³f dQ¹ff dIY UWX °fbSXÔ°f Afþ WXe d¶fþ»fe dU·ff¦f IZY Ad²fIYfSXe¹fû ÀfZ ¶ff°f IYSX BÀfIYf Àf¸ff²ff³f IYSXf¹fZ¦fZ Ü AüSX A¦fSX d¶fþ»fe dU·ff¦f

03

Ufþ´fZ¹fe þe dIY°ff¶fûÔ IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ WXe ÀfeMXe-BVffSXZ AüSX ¸fIYf³f IZY DY´fSX ÀfePÞXe AfdQ ¶f³ffIYSX ¨fPÞX³fZ ¸fZÔ QÃf WXû ¦fEÜ BÀfe QüSXf³f ¨fûdSX¹ffÔ ¶fPÞX³fZ ´fSX ´fbd»fÀf IYe ¸fQQ ÀfZ ¨fûSXûÔ IYf ´f°ff »f¦ff¹ffÜ BÀfÀfZ ´fbd»fÀf ¸fWXIY¸ff ¶fWXb°f ´fiÀf³³f WXbAfÜ d¸fÀMXSX Afg¢Àf ³fZ B³fIYû SXf¹f¶fWXfQbSXe IYf dJ°ff¶f QZ³fZ IYf E»ff³f dIY¹ff, »fZdIY³f B³WXûÔ³fZ »fZ³fZ ÀfZ B³IYfSX IYSX dQ¹ffÜ B²fSX ´fÔ. ¸fQ³f¸fûWX³f ¸ff»fUe¹f ³fZ ÀU¹fÔ ßfeSXf¸f Ufþ´fZ¹fe IZY IYf¹fûÊ IYû QZJf AüSX B¸´fedSX¹f»f IYüÔdÀf»f ¸fZÔ BÀfIYe ¨f¨ffÊ IYeÜ IYd¸fV³fSX ³fZ VffWXþWXfÔ´fbSX AfIYSX B³fIZY IYf¹fûÊ IYe ÀfSXfWX³ff IYeÜ BÀfe IiY¸f ¸fZÔ VfWXSX ¸fZÔ ßfeSXf¸f Ufþ´fZ¹fe ³fZ ¶ff»f ÀfZUIY Q»f IYe À±ff´f³ff IYeÜ BÀf Q»f IZY ÀfdIiY¹f ÀfQÀ¹f ßfe MXf´fSX Uf»fZ ¶ff¶ff þe, NXfIbYSX ¦fÔ¦ff dÀfÔWX, SXfþfSXf¸f Ufþ´fZ¹fe U SXf¸f´fiÀffQ d¶fdÀ¸f»f

AfdQ ·fe Vffd¸f»f ±fZÜ B»ffWXf¶ffQ IbYÔ·f ¸fZ»ff ¸fZÔ Ufþ´fZ¹fe þe ³fZ A´f³fZ Q»f IZY Àfü ÀfQÀ¹fûÔ IZY Àff±f ´fWXbÔ¨fIYSX ÀfZUf·ffU ÀfZ ·feOÞX IYf¶fc IYe, Af¦f U OXc¶f SXWXZ »fû¦fûÔ IYû ¶f¨ff¹ffÜ B³f Àf¸ffþÀfZUe IYf¹fûÊ ÀfZ ´fiÀf³³f WXûIYSX ´fifÔ°f dVfÃff¸fÔÂfe ÀfeUfBÊ d¨fÔ°ff¸fd¯f ³fZ 12 WXþfSX IYe Ufd¿fÊIY ÀfWXf¹f°ff d³f²ffÊdSX°f IYSX QeÜ B²fSX Àf³ 1921 ¸fZÔ ·ffSX°f IZY °f°IYf»fe³f Uf¹fÀfSXf¹f »ffOXÊ ¨fZ¸Àf RYûOXÊ ³fZ ÀIYfCXMX ¦ffBOX þ³¸fQf°ff »ffOXÊ UZOXZ³f ´ffUZ»f U CX³fIYe ´f}e³fe IYû ·ffSX°fe¹f ÀIYfCXdMXÔ¦f QZJ³fZ Af¸fÔdÂf°f dIY¹ffÜ B»ffWXf¶ffQ ¸fZÔ Ufþ´fZ¹fe IYe dUVff»f SX`»fe U IYf¹fÊVf`»fe QZJIYSX UWX A°¹fÔ°f ´fi·ffdU°f WXbEÜ BÀfIZY ´fdSX¯ff¸fÀUøY´f ´fifÔ°fe¹f dVfÃff ¸fÔÂfe ÀfZ ´fSXf¸fVfÊ IYSX ·ffSX°f ÀfSXIYfSX IYe AûSX ÀfZ B³WXZÔ ÀIYfCXMX ¸ffÀMXSX IYe dVfÃff ´ff³fZ IZY d»fE BÔ¦»f`ÔOX ·fZþf ¦f¹ffÜ BÀfIZY CX´fSXfÔ°f ßfeSXf¸f

þe ³fZ RiYfÔÀf, ¶fZd»þ¹f¸f, WXf»f`ÔOX, þ¸fʳfe, BMX»fe AfdQ QZVfûÔ ¸fZÔ ·fi¸f¯f ÀIYfCXMX-¦ffBOX ¸fZÔ ¸fWXfSX°f WXfdÀf»f IYeÜ 7 ³fUÔ¶fSX, 1950 IYû ¶Uf¹f ÀIYfCXMX BÔdOX¹ff U dWXÔQbÀ°ff³f ÀIYfCXMX EÀfûdÀfEVf³f IYf dU»f¹f WXbAf AüSX ·ffSX°f ÀIYfCXMX EUÔ ¦ffBOX IYf þ³¸f WXbAfÜ Ufþ´fZ¹fe BÀfIZY ´fi±f¸f SXf¿MÑXe¹f ÀfÔ¦fNX³f IYd¸fV³fSX °f±ff ´fi±f¸f SXf¿MÑXe¹f I`YÔ´f ¨feRY ¨fb³fZ ¦fEÜ B³WXûÔ³fZ 1952 ¸fZÔ ÀIYfCXMX-¦ffBOX IYf³RiYZÔÀf Af¹fûdþ°f IYe, dþÀf¸fZÔ AÔ°fSXfÊ¿MÑXe¹f OXf¹fSXZ¢MXSX OXZ¸f »fZÀ»fZ WXUZMXSXe ·ffSX°f AfBÊÜ SXf¿MÑX´fd°f OXf. SXfþZÔQi ´fiÀffQ ³fZ BÀfIYf CXQ§ffMX³f dIY¹ff ±ffÜ Ufþ´fZ¹fe IZY ´fi¹ffÀf ÀfZ ´fi·ffdU°f WXûIYSX ·ffSX°f ÀIYfCXMX U ¦ffBOX ¶¹fcSXû IYe ¸ff³¹f°ff d¸f»feÜ ·ffSX°f IYf ¹fWX A³fûJf Àf¸ffþÀfZUe 16 A¦fÀ°f, 1955 IYû Qbd³f¹ff ÀfZ dUQf WXû ¦fEÜ SXûMXe ¦fûQf¸f ÀIcY»f IYf ¦füSXU¸f¹fe Bd°fWXfÀfVfWXSX IZY Ad²fÀfÔ£¹f d³fUfdÀf¹fûÔ IYû ³fWXeÔ ¸ff»fc¸f dIY ³f¦fSX IZY ¸f²¹f SXf¿MÑXe¹f À°fSX IYe EZd°fWXfdÀfIY d¶fd»OXÔ¦f JOÞXe WX`Ü UWX ·fU³f WX` SXûMXe ¦fûQf¸f ·fU³f, þWXfÔ ´fi±f¸f dUV½f ¹fbð IZY QüSXf³f Àf`d³fIYûÔ IZY d»fE SXûdMX¹ffÔ ¶f³ff¹fe U ÀfÔ¦fiWX IYe þf°fe ±feÔÜ IYf»ffÔ°fSX ¸fZÔ ¶f¨¨fûÔ IYf ÀIcY»f ¶f³ffIYSX CXÀfZ SXûMXe ¦fûQf¸f ÀIcY»f IYf ³ff¸f QZ dQ¹ff ¦f¹ffÜ ¹fWX UWXe þ¦fWX WX` þWXfÔ IYfIYûSXe MÑZ³f OXI`Y°fe IYfÔOX ÀfZ ³ff¹fIY ¶f³fZ SXf¸f´fiÀffQ d¶fdÀ¸f»f ³fZ A´f³fe ´fif±fd¸fIY dVfÃff ¦fiWX¯f IYe ±feÜ ¹fWXeÔ ·ffSX°f ¸fZÔ ÀIYfCXMX-¦ffBOX IZY þ³¸fQf°ff ´fÔ. ßfeSXf¸f Ufþ´fZ¹fe A²¹ff´f³f IYf¹fÊ dIY¹ff IYSX°fZ ±fZÜ

WXdSX¹ff¯ff ´fiQZVf IYfÔ¦fiZÀf IYe ÀffBÊdIY»f ¹ffÂff ÀfZ ·ffþ´ff ÀfSXIYfSX IYe ¨fc»fZÔ dWX»ffIYSX SXJ Qe :Aû¸fUeSX dÀfÔWX ´fÔUfSX

»fûIY»f ³¹fcþ AfgRY BÔdOX¹ff , ¶ffd»f³Qi dÀfÔWX ,´ff³fe´f°f Ü Af´f ´ffMXeÊ ³fZ°ff ´ff³fe´f°f ¦fif¸fe¯f IZY ÀfÔ¦fNX³f ¸fÔÂfe Ad³f»f ´ff¯OXZ¹f ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ´ff³fe´f°f ¦fif¸fe¯f IZY ¦ffhU, ¶ffþfSX AüSX IYf»fû³fe "Sec29, dVfUfWX- ¦fPÞXe, ¦fPÞXe ³ffÔ¦f»f,×µ»fûSXf ¨füIY,U dUIYfVf ³f¦fSX ÀfdWX°f,¦fPÞXe ³ffÔ¦f»f ¸ffdIYÊMX ÀfdWX°f IYfRYe Àf·ffEh U ³fb¢IYOÞX Àf·ffEh "WXdSX¹ff¯ff þûOÞXû Ad·f¹ff³f" IZY °fWX°f Àf·ffEh U ³fb¢IYOÞX Àf·ff¹fZ SXJe ¦fBÊÜ BÀf QüSXf³f ¶fWXb°f Àf¸f±fÊIY Af¹fZ AüSX Af´f ´ffMXeÊ IYe ÀfQÀ¹f°ff ·fe »feÜ BÀf QüSXf³f CX´ff²¹fÃf Àfb²feSX ¹ffQU, SXfþZVf AüSX ¦ffhU U IYf»fû³fe IZY IYf¹fÊIY°ffÊ U Àf·fe ¦ffhU IZY »fû¦fûÔ AüSX ¸fþQcSX U¦fÊ IZY »fû¦fûÔ ³fZ dVfSXIY°f dIY¹ffÜ

»fûIY»f ³¹fcþ AfgRY BÔdOX¹ff A³f¸fû»f ·ff¦fÊU , ´ff³fe´f°f : UfOXÊ -5 IZY ´ff¿fÊQ þ¹fIbY¸ffSX d¶f³Q»f ³fZ SXfþ³f¦fSX, QZÀfSXfþ IYf»fû³fe IYf QüSXf dIY¹ff AüSX ÀfOXIY d³f¸ffʯf IYf¹fÊ IYe VfbøYAf°f IYe AüSX IYWXf dIY A´f³fZ dIYE WXbE Àf·fe Uf¹fQZ ´fcSXZ dIYE WX` AüSX Af¦fZ ·fe ´fcSXZ IYøY¦ff Ü ´ff¿fÊQ ³fZ ²¹ff³f ÀfZ IYf»fû³feUfdÀf¹fû IYe Àf¸fÀ¹ffE ·fe Àfb³fe Ü IYf»fû³feUfdÀf¹fû IYf IYWX³ff WX` dIY ÀfOXIY »fZU»f DY´fSX WXû³fZ ÀfZ d¶fþ»fe IYe °ffSXZ EUÔ MÑf³ÀfRYf¸fÊSX IYf »fZU»f

³fBÊ dQ»»fe, SXdUUfSXX ,X 12 A¦fÀ°f 2018

¶ff¦f´f°f

»fûIY»f ³¹fcþ AfgRY BÔdOX¹ff

IYf¸f IYSX³fZ ¸fZ Af³ff-IYf³fe IYSXZ¦ff °fû UfOXÊUfdÀf¹fû IZY Àff±f d¸f»fIYSX d¶fþ»fe dU·ff¦f IZY Qµ°fSX ´fSX ´fiQVfʳf IYSXZ¦fZ , BÀf ´fSX Àf·fe IYf»fû³feUfdÀf¹fû ³fZ ÀfWX¸fd°f Qe AüSX þ¹fIbY¸ffSX ´ff¿fÊQ IYû IYWXf dIY »f¦ff°ffSX EZÀfZ WXe UfOXÊ UfdÀf¹fû IYe ÀfZUf IYSX°fZ SXWXû, WX¸f Àf¶f d¸f»fIYSX Qû¶ffSXf Af´fIYû WXe A´f³ff ´fi²ff³f ÀfZUIY ¨fb³fZ¦fZ Ü BÀf ¸füIZY ´fSX ÀfûWX³f»ff»f ¸fbdJ¹ff, ÀfSXQfSX þe°ff dÀfÔWX , IYd´f»f °fû¸fSX, SXdU , IY¸f»f AfdQ ¸fb£¹f øY´f ÀfZ ¸füþcQ SXWXZ Ü

ÀffBÊdIY»f E¹fSX ÀfZ ´fiQZVf IYe ·ffþ´ff ÀfSXIYfSX IYe ¨fc»fZÔ dWX»ffIYSX SXJ Qe WX` CXöY ¶ff°fZÔ ÀffBÊdIY»f ¹ffÂff ¸fZÔ Vffd¸f»f WXbE UdSXâ IYfÔ¦fiZÀf ³fZ°ff U Àf¸ffþ U Aû¸fUeSX dÀfÔWX ´fÔUfSX ³fZ EIY A´f³fZ ¶¹ff³f ¸fZÔ IYWXe Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY WXdSX¹ff¯ff IYf¦fiZÀf A²¹fÃf OXfg AVfûIY °fÔUSX A´f³fe ÀffBÊdIY»f ¹ffÂff IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ ´ffMXeÊ IZY Àff±f Àf·fe U¦fûÊÔ IYû þûOÞX³fZ IYf IYf¸f IYSX SXWXZ WX` IYfÔ¦fiZÀf ³fZ°ff Aû¸fUeSX dÀfÔWX ´fÔUfSX ³fZ IYWXf dIY ÀffBÊdIY»f ¹ffÂff IZY ¶ffQ

WXdSX¹ff¯f IYe þ³f°ff ¸fZÔ ´fdSXU°fʳf QZJ³fZ IYû d¸f»fZ¦ff ¢¹fû CXöY ¹ffÂff IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ OXfg AVfûIY °fÔUSX ´fiQZVf IYe ·ffþ´ff IYe ÀfSXIYfSX U B³fZ»fû IYe þ³f°ff IZY Àff¸f³fZ ´fû»f Jû»f SXWXZ WX` ÀffBÊdIY»f ¹ffÂff ¸fZÔ IYfÔ¦fiZÀf IYf¹fÊIY°ffÊ U ³fZ°ff ¶fOÞXe WXe CX°ÀffWX IZY ·ff¦f »fZ SXWXZ WX` AüSX þ¦fWX þ¦fWX SXfÀ°fZ ¸fZ IYf¦fiZÀf A²¹fÃf OXfg AVfûIY °fÔUSX IYf A´ffSX þ³fÀf¸fcWX IYf ¶fOÞXf À³fZWX U ´¹ffSX, AfdVfUfÊQ QZ³fZ Àff±f Àff±f ´fi°¹fZIY ¦ffÔU »fû¦fû õfSXf ÀffBÊdIY»f

¹ffdÂf¹fûÔ IYf ÀUf¦f°f dIY¹ff þf SXWXf WX` Ü Aû¸fUeSX dÀfÔWX Af¦fZ ¶fû»f°fZ WXbE IYWXf dIY WXdSX¹ff¯ff ¶f¨ffAû, ´fdSXU°fʳf »ffAû ÀffBÊdIY»f ¹ffÂff IZY ¶ffQ WXdSX¹ff¯ff ¸fZÔ d³fdVf¨f°f °füSX ´fSX ´fdSXU°fʳf QZJ³fZ IYû d¸f»fZ¦ff Ü Afþ QZVf ´fiQZVf ¸fZÔ dIYÀff³f, ¸fþQcSX, QbIYf³fQfSX, ½¹ff´ffSXe, IY¸fʨffSXe ·ffþ´ff ÀfSXIYfSX IYe ³fed°f¹fûÔ ÀfZ QbJe WX` þ³f°ff ·ffþ´ff IYû Àf¶fIY dÀfJf³fZ IZY ¸fcOX ¸fZÔ WX` Àf·fe ¨fb³ffU IYf B°fÔþfSX ¸fZÔ WX` Ü ¶fZSXûþ¦ffSXe IZY IYfSX¯f ¹fbUf U¦fÊ ¸fZÔ

¦fbÀÀfZ ¸fZÔ WX` ¢¹fûdIY ·ffþ´ff ³fZ Àf¶fÀfZ ÓfcNX ¶fû»fIYSX UûMX WXfdÀf»f dIY¹ff WXbAf WX` IYf¦fiZÀf ³fZ°ff IYWXf A¶f þ³f°ff ·ffþ´ff IZY ³fZ°ffAûÔ IYf AÀf»fe ¨fZWXSXf ´fWX¨ff³f ¨fbIYe WX` ÓfcNXZ Uf¹fQZ A¶f ¨f»f³fZ Uf»fZ ³fWXe WX` ÀffBÊdIY»f ¹ffÂff ¸fZÔ IYfÔ¦fiZÀf ³fZ°ff Aû¸fUeSX dÀfÔWX ´fÔUfSX IZY Àff±f ´ff³fe´f°f ¦fif¸fe¯f ÀfZ A´f³fe ´fcSXe MXe¸f ¸fZÔ IÈY¿¯f IYüdVfIY, AfþfQ SXfU»f, ¸fbIZYVf Vf¸ffÊ, ¨fSX³fþe°f, ÀfbVfe»f IbY¸ffSX, SXfþeU IbY¸ffSX, MXeIYfSXf¸f AfdQ Àff±fe Àf¶f Àff±f ¸füþcQ SXWXZ Ü

¶fÀf AçZ IZY ´ffÀf ³f¦fSX d³f¦f¸f, ´fiVffÀf³f U ÀfSXIYfSX IZY dJ»ffRY þ¸fIYSX ´fiQVfʳf dIY¹ff »fûIY»f ³¹fcþ AfgRY BÔdOX¹ff, ÀfûIZY³Qi ¶ffd»f¹ff³f , Àfû³fe´f°fÜ Àfû³fe´f°f ¶ffSX- ¶ffSX ³f¦fSX d³f¦f¸f õfSXf SXZWXOXe WXMXf³fZ IZY RYSX¸ff³f ÀfZ ´fSXZVff³f U AfIiYûdVf°f Àf`ÔIYOXû SXZWXOXe ÀfÔ¨ff»fIYû ³fZ Af´f ³fZ°ff U ´fcUÊ ´ff¿fÊQ dU¸f»f dIYVfûSX IZY ³fZ°fÈ°U ¸fZÔ ¶fÀf AçZ IZY ´ffÀf ³f¦fSX d³f¦f¸f, ´fiVffÀf³f U ÀfSXIYfSX IZY dJ»ffRY þ¸fIYSX ´fiQVfʳf dIY¹ff U ³ffSXZ¶ffþe IYe U ¨fZ°ffU³fe Qe ¹fdQ ·fdU¿¹f ¸fZ EIY ·fe SXZWXOXe Uf»fû IYû ´fSXZVff³f dIY¹ff °fû Àf·fe SXZWXOXe ÀfÔ¨ff»fIY ÀfOXIYû ´fSX CX°fSXZÔ¦fZ °f±ff

´fdSXUfSX ÀfdWX°f SXZWXdOX¹ff »fZIYSX CX´ff¹fböY IYf¹ffÊ»f¹f ¸fZÔ Àf¸ff³f ¶fZ¨fZ¦fZÔÜ þf³fIYfSXe IZY A³fbÀffSX ¶fÀf AçZ IZY ¶ffWXSX d´fL»fZ 35 U¿fûÊ ÀfZ Àf`IYOXû SXZWXOXe Uf»fZ °fSXWX °fSXWX IZY Àf¸ff³f ¶fZ¨fIYSX IYSX A´fUf ¦fbþSX ¶fÀfSX IYSX IYWXZ WX` d´fL»fZ IbYL dQ³fû ÀfZ ³f¦fSX d³f¦f¸f IZY IY¸fʨffSXe ¶ffSX ¶ffSX AfIYSX SXZWXdOX¹ff WXMXf³fZ IYe ¨fZ°ffU³fe QZ SXWXZ WX` dþÀfÀfZ SXZWXOXe Uf»fû IYû ¶fZSXûþ¦ffSXe IYf OXSX Àf°ff³fZ »f¦ff °fû Àf·fe SXZWXOXe Uf»fZ A´f³fe Àf¸fÀ¹ff IYû »fZIYSX Af¸f AfQ¸fe ´ffMXeÊ IZY ´fiQZVf ´fiUöYf dU¸f»f

dIYVfûSX IZY ´ffÀf ´fWXbÔ¨fZ °f°´f¨ff°f dU¸f»f dIYVfûSX IZY ³fZ°fÈ°U ¸fZÔ ÀfSXIYfSX U ´fiVffÀf³f IZY dJ»ffRY þ¸fIYSX dUSXû²f ´fiQVfʳf U ³ffSXZ¶ffþe IYe BÀf ¸füIZY ´fSX dU¸f»f dIYVfûSX ³fZ IYWXf dIY ÀfSXIYfSX U ´fiVffÀf³f ¹fdQ dIYÀfe IYû SXûþ¦ffSX ³fWXe ÀfIY°fZ °fû CX³WXZ dIYÀfe IYf SXûþ¦ffSX Le³f³fZ IYf IYûBÊ Ad²fIYfSX ³fWXe WX` CX³WXû³fZ IYWXf dIY dIYÀfe ·fe ÀfbSX°f ¸fZÔ ¦fSXe¶f SXZWXOXe Uf»fû IYû CXþOX³fZ ³fWXe QZÔ¦fZ ¹fdQ ÀfSXIYfSX U ´fiVffÀf³f B³WXZ WXMXf³ff ¨ffWX°ff WX` °fû ´fWX»fZ Àf·fe IYû SXûþ¦ffSX dQ¹ff þfEÜ

¹fdQ ÀfSXIYfSX U ´fiVffÀf³f ³fZ °ff³ffVffWXe dQJf°fZ WXbE SXZWXdOX¹ffÔ WXMXUf³fZ IYe IYûdVfVf IYe °fû ´fcSXZ VfWXSX IZY SXZWXOXe Uf»fû IYû Àff±f »fZIYSX ÀfOXIYû ´fSX CX°fSXZÔ¦fZÜ dU¸f»f dIYVfûSX ³fZ IYWXf ¹fWX ÀfSXIYfSX ¦fSXe¶f,¸fþQcSX,dIYÀff³f dUSXû²fe ´fcÔdþ´fd°f¹fûÔ IYe ÀfSXIYfSX WX`Ü BÀf ¸füIZY ´fSX ¸füIZY ´fSX ²f¸fÊUeSX AMXIYf³f, Ad³f»f IbY¸ffSX, ¸f³fûþ MXû¦fSXf, dUþ¹f IbY¸ffSX, Àfb³QSX Qb¦¦f»f, ¸fWXZ³Qi, »fd»f°f, VfZJSX, ´fU³f, SXfIZYVf, Àf°¹fUf³f, ¨f³Qi IbY¸ffSX, Àfb²feSX, ²f¸fʨf³Q AfdQ ¸füþcQ SXWXZ Ü


³fBÊ dQ»»fe, SXdUUfSXX ,X 12 A¦fÀ°f 2018

dQ»»fe

»fûIY»f ³¹fcþ AfgRY BÔdOX¹ff

´fÔ°f¦f IZY dQUf³fûÔ IZY d»fE JfÀf: AfdJSX ¢¹fûÔ CXOÞXfBÊ þf°fe WX` 15 A¦fÀ°f ´fSX ´f°fÔ¦f

³fBÊ dQ»»feÜ 15 A¦fÀ°f ¹ff³fe ÀUÔ°fÂf°ff dQUÀf IZY dQ³f »fû¦f L°fûÔ ´fSX ¨fPÞXIYSX ´f°fÔ¦f CXOÞXf³fZ IYf ¸fþf »fZ°fZ WXbE dQJfBÊ QZ°fZ WX`Ü BÀfÀfZ RYIYÊ ³fWXeÔ ´fPÞX°ff IYe AfÀf¸ff³f ¸fZÔ dIY°f³fe ²fc´f AüSX LfU WX`Ü ¸fWX°U´fc¯fÊ °fû ¹fWX ¶ff°f WXû°fe WX` dIY AfÀf¸ff³f ¸fZÔ ´f°fÔ¦f IYû ¶fSXf¶fSX ÀfZ CXOÞXf³ff WX`Ü »fZdIY³f WX¸fZÔ ÀfZ ª¹ffQf°fSX »fû¦f ¹fWX ³fWXeÔ þf³f°fZ WXûÔ¦fZ IYe AfdJSX 15 A¦fÀ°f ¹ff³fe ÀU°fÔÂf°ff dQUÀf ´fSX ´f°fÔ¦f¶ffþe IYSX³fZ IYe VfbøYAf°f IY¶f ÀfZ WXbBÊ? AfBE þf³f°fZ WX` BÀf ¶ffSXZ ¸fZÔ IbYL JfÀf ¶ff°f15 A¦fÀ°f IZY JfÀf ¸füIZY ´fSX CXØfSX ·ffSX°f ¸fZÔ ´f°fÔ¦f¶ffþe IYf EIY JfÀf dSXUfþ WX`Ü JfÀfIYSX °fû dQ»»fe, »fJ³fDY, ¸fbSXfQ¶ffQ þ`ÀfZ VfWXSXûÔ ¸fZÔ °fû »fû¦f dQUf³fûÔ IYe °fSXWX Jc¶f ´f°fÔ¦fûÔ IYû CXOÞX°fZ WX`ÔÜ ¢¹ff Af´fIYû ´f°ff WX` dIY ´f°fÔ¦fûÔ ´fSX IbYL ¸f`ÀfZþ d»fJIYSX CXOÞXf³fZ IYe SXUf¹f°f ¶fWXZQ ´fbSXf³fe WX`Ü 1927 ¸fZÔ ÀU°fÔÂf°ff ÀfZ³ffd³f¹fûÔ ³fZ ÀffB¸f³f IYd¸fVf³f IZY dUSXû²f ¸fZÔ IYQ¸f CXNXf°fZ WXbE ´f°fÔ¦fZÔ CXOÞXfBÊ ±feÜ ÀU°fÔÂf°ff ÀfZ³ffd³f¹fûÔ ³fZ ÀffB¸f³f ¦fû ¶f`IY IZY ³ffSXZ Uf»fe ´f°fÔ¦fZÔ AfÀf¸ff³f ¸fZÔ CXOÞXfBÊ ±feÜ CXÀf Àf¸f¹f d¶fidMXVf SXfþ IZY dUSXû²f ¸fZÔ ´f°fÔ¦fZÔ CXOÞXfBÊ ¦fBÊ ±fe þû A·fe °fIY ¨f»f SXWXe WX`Ü EZÀff ³fWXeÔ WX` dIY IZYU»f CXÀfe Àf¸f¹f ¸fZÔ ´f°fÔ¦fûÔ ´fSX ¸f`ÀfZþ d»fJIYSX CXÀfZ CXOÞXf¹ff þf°ff ±ffÜ Afþ ·fe ´f°fÔ¦fûÔ ´fSX IbYL ³f IbYL ¸f`ÀfZþ d»fJIYSX »fû¦f 15 A¦fÀ°f IZY dQ³f ¶fOÞXe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ ´f°fÔ¦fûÔ IYû CXOÞXf°fZ WX`ÔÜ UWXeÔ BÀf UöY °fû IYBÊ ¶ffþfSX ¸fZÔ ´feE¸f ¸fûQe AüSX SXfWXb»f ¦ffÔ²fe IYe ±fe¸f Uf»fe ·fe ´f°fÔ¦fZÔ ¸füþcQ WX`ÔÜ

04

SXfWXb»f ¦ffÔ²fe ³fZ ¸ff³fÀfc³f ÀfZ ´fi·ffdU°f IZYSX»f IZY d»fE ´feE¸f ¸fûQe ÀfZ »f¦ffBÊ ¦fbWXfSX ³fBÊ dQ»»feÜ IZYSX»f ´fSX BÀf ¶ffSX ¸ff³fÀfc³f IYWXSX ¶f³fIYSX ¶fSX´ff WX`Ü ·ffSXe ¶ffdSXVf IYe UþWX ÀfZ ¹fWXfÔ þf³f¸ff»f IYe ¶fZWXQ WXfd³f QZJ³fZ IYû d¸f»f SXWXe WX`Ü ¸fb³³ffSX ¸fZÔ WXe 50 ÀfZ ª¹ffQf ´f¹fÊMXIY RÔYÀfZ WXbE WX`ÔÜ EZÀfZ ¸fZÔ IYfÔ¦fiZÀf A²¹fÃf SXfWXb»f ¦ffÔ²fe ³fZ Afþ BÀf dU´fQf ´fSX QbJ þ°ff°fZ WXbE ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZÔQi ¸fûQe ÀfZ IZYSX»f IYe Afd±fÊIY ¸fQQ IZY d»fE ¦fbWXfSX »f¦ffBÊ WX`Ü SXfWXb»f ¦ffÔ²fe ³fZ ´feE¸f ¸fûQ IYû ´fÂf d»fJIYSX A´fe»f IYe WX` dIY IZYÔQi ÀfSXIYfSX IZYSX»f IZY d»fE RYüSX³f ´f¹ffÊ~ ²f³fSXfdVf þfSXe IYSXZ, °ffdIY SXfWX°f AüSX ´fb³fUfÊÀf IYf¹fÊ ´fi·ffUe PXÔ¦f ÀfZ WXû ÀfIZYÔÜ ¦ffÔ²fe ³fZ ´fi²ff³f¸fÔÂfe IYû d»fJf, 'WXf»f WXe IYe ¶ffdSXVf, ¶ffPÞX AüSX ·fcÀJ»f³f ÀfZ IZYSX»f ¸fZÔ ·ffSXe °f¶ffWXe WXbBÊ WX`Ü d´fL»fZ 5 QVfIYûÔ ¸fZÔ SXfª¹f ¸fZÔ AfBÊ ¹fWX Àf¶fÀfZ ·f¹ffUWX Af´fQf WX`Ü BÀf ´fifIÈYd°fIY Af´fQf ÀfZ ½¹ff´fIY À°fSX ´fSX þf³f¸ff»f IYf ³fbIYÀff³f WXbAf WX`Ü' CX³WXûÔ³fZ Af¦fZ IYWXf, 'CX¸¸feQ WX` dIY ·ffSX°f ÀfSXIYfSX ´fiQZVf ¸fZÔ ¨f»ffE þf SXWXZ

¸f`Ô IZYSX»f ¸fZÔ IYfÔ¦fiZÀf IZY WXSX IYf¹fÊIY°ffÊ ÀfZ A´fe»f IYSX°ff WXcÔ dIY UZ °f`¹ffSX WXû þfEÔ AüSX þøYSX°f¸fÔQ »fû¦fûÔ IYe ÀfWXf¹f°ff IYSXZÔÜ'

SXfWX°f AüSX ´fb³fUfÊÀf IYe IYûdVfVfûÔ ¸fZÔ ¸fQQ IYSXZ¦feÜ Af´fÀfZ A³fbSXû²f WX` dIY SXfª¹f IYû RYüSX³f ´f¹ffÊ~ ²f³f þfSXe dIY¹ff þfE °ffdIY ´fi·ffUe PXÔ¦f ÀfZ IYf¸f WXû ÀfIZY AüSX ¶fbd³f¹ffQe PXfÔ¨fZ IYû ´fWX»fZ IYe dÀ±fd°f ¸fZÔ »ff¹ff þf ÀfIZYÜ' BÀfÀfZ ´fWX»fZ ¦ffÔ²fe ³fZ MXÐUeMX IYSX IYWXf, 'IZYSX»f ¸fZÔ A´fi°¹ffdVf°f

¶ffdSXVf ³fZ °f¶ffWXe ¸f¨ff Qe WX`, ·ffSXe ³fbIYÀff³f WXbAf WX` AüSX WXþfSXûÔ »fû¦fûÔ IYû ¶fZ§fSX WXû³ff ´fOÞXf WX`Ü ¸f`Ô IZYSX»f ¸fZÔ IYfÔ¦fiZÀf IZY WXSX IYf¹fÊIY°ffÊ ÀfZ A´fe»f IYSX°ff WXcÔ dIY UZ °f`¹ffSX WXû þfEÔ AüSX þøYSX°f¸fÔQ »fû¦fûÔ IYe ÀfWXf¹f°ff IYSXZÔÜ' CX³WXûÔ³fZ IYWXf, 'BÀf ¸fbdVIY»f UöY ¸fZÔ ¸fZSXe ´fif±fʳff AüSX

ÀfÔUZQ³ff IZYSX»f IZY »fû¦fûÔ IZY Àff±f WX`Ü' IZYSX»f ¸fZÔ d´fL»fZ IbYL dQ³fûÔ ÀfZ þfSXe ·ffSXe ¶ffdSXVf IYe UþWX ÀfZ 30 »fû¦fûÔ IYe ¸fü°f WXû ¦fBÊ WX` AüSX 50 WXþfSX ÀfZ ª¹ffQf »fû¦fûÔ IYû SXfWX°f dVfdUSXûÔ ¸fZÔ ´fWXbÔ¨ff³ff ´fOÞXf WX`Ü IYfÔ¦fiZÀf ¸fWXfÀfd¨fU IZYÀfe UZ¯fb¦fû´ff»f ³fZ IY»f »fûIYÀf·ff ¸fZÔ BÀf ¸fbïZ IYû CXNXf¹ff ±ff AüSX IZYSX»f IZY d»fE dUVfZ¿f Afd±fÊIY ´f`IZYþ IYe ¸ffÔ¦f IYe ±feÜ ¦fÈWX ¸fÔÂfe SXfþ³ff±f dÀfÔWX ³fZ IYWXf ±ff dIY IZYSX»f IYû ÀfWXf¹f°ff IYe þû ·fe AfUV¹fIY°ff WXû¦fe, ¸fbWX`¹ff IYSXfBÊ þfE¦feÜ

¸f³fûþ d°fUfSXe IYf Àf´f³ff ¨fü²fSXe IZY Àff±f ÀMXZþ Vfû, ¹ffQ AfBÊ MXe¨fSX IYe ¶fZBªþ°fe ³fBÊ dQ»»feÜ ·ffþ´ff IZY dQ»»fe ´fiQZVf A²¹fÃf ¸f³fûþ d°fUfSXe IY»f ¹ffd³f 12 A¦fÀ°f IYû WXdSX¹ff¯ff IYe ¸fVfWXcSX ¦ffd¹fIYf AüSX OXfÔÀfSX Àf´f³ff ¨fü²fSXe IZY Àff±f ÀMXZþ Vfû IYSX³fZ þf SXWXZ WX`ÔÜ ¹fWX ÀMXZþ Vfû ¹fc´fe ¸fZÔ ¦ffþe´fbSX IZY BÔMXSX IYfg»fZþ ¸fZÔ WXû³fZ þf SXWXf WX`Ü BÀfIZY ´fûÀMXSX ¶ffIYf¹fQf dQ»»fe-E³fÀfeAfSX ¸fZÔ QZJ³fZ IYû d¸f»f SXWXZ WX`ÔÜ »fZdIY³f, BÀfIYû »fZIYSX ¸f³fûþ d°fUfSXe AüSX ·ffþ´ff IYû »fû¦f ÀfûVf»f ¸fedOX¹ff ´fSX °ff³fZ ·fe ¸ffSX SXWXZ WX`ÔÜ »fû¦fûÔ IYf IYWX³ff WX` dIY EIY Àf¸f¹f ¸fQ»f »ff»f JbSXf³ff AüSX ÀffdWX¶f dÀfÔWX U¸ffÊ þ`ÀfZ

»fû¦fûÔ ³fZ ·ffþ´ff IYû dQ»»fe ¸fZÔ ¸fb£¹f À±ff³f dQ»ff¹ff ±ff, »fZdIY³f ¸f³fûþ d°fUfSXe IZY ³fZ°fÈ°U ¸fZÔ Afþ »f¦f°ff WX` dIY ´ffMXeÊ ¨fe´f AfgIZYÊÀMÑf ´ffMXeÊ °fIY Àfed¸f°f WXû ¦fBÊ WX`Ü dIYÀf °fSXWX IYe ³f`d°fIY AüSX SXfþ³fed°fIY d¦fSXfUMX QZJ³fZ IYû d¸f»f SXWXe WX`Ü »fûIZYVf U¸ffÊ ³ff¸f IZY EIY ¹fcþSX d»fJ°fZ WX`Ô, 'BÀfIYf Jfd¸f¹ffþf ·fe ¹fWXe ·fb¦f°fZÔ¦fZ... ¹fWXe WXf»f SXWXf °fû A¦f»fZ ¨fb³ffU ¸fZÔ ¹fZ ÀffRY WXû þf¹fZÔ¦fZ...³füMXÔIYe IYe SXfþ³fed°f IZY ª¹ffQf dQ³f ³fWXeÔ WXû°fZÜ' EIY AüSX ¹fcþSX d»fJ°fZ WX`Ô, 'AMX»fþe AüSX AfOXUf¯fe þe IYe ¶feþZ´fe A¶f ¢¹ff EIY ³f¨fd³f¹ff ´ffMXeÊ ¶f³fIYSX SXWX ¦fBÊ WX`?

þ¶fSXQÀ°f WXÔ¦ff¸fZ IZY ¶ffQ dUþZÔQi ¦fb~f AüSX RZYÀf¶fbIY´fSX dUQZVfe ¸fZ¸f IYe RYûMXû QZJ dRYÀf»ff dQ»f ÀfÔQe´f IbY¸ffSX IYû dU²ff³fÀf·ff ÀfZ dIY¹ff ¶ffWXSX

³fBÊ dQ»»feÜ dU´fÃf IZY ³fZ°ff dUþZÔQi ¦fb~f AüSX Af´f IZY ´fcUÊ ¸fÔÂfe ÀfÔQe´f IbY¸ffSX IYû dQ»»fe dU²ff³fÀf·ff ÀfZ Afþ ¸ffVfÊ»fûÔ ³fZ ¶ffWXSX d³fIYf»f dQ¹ff ¢¹fûÔdIY UZ ÀfQ³f ¸fZÔ A´f³fZ ÀfÔ¶fÔd²f°f ¸fbïûÔ ´fSX ¨f¨ffÊ IZY d»fE AOÞXZ ±fZ AüSX ¨fZ°ffU³fe QZ³fZ IZY ¶ffQ ·fe A´f³fe ÀfeMX ´fSX þf³fZ ÀfZ ¸f³ff IYSX SXWXZ ±fZÜ ¦fb~f IZY dJ»ffRY WXbBÊ IYfSXÊUfBÊ IYf dUSXû²f IYSX°fZ WXbE

·ffþ´ff IZY Qû A³¹f ÀfQÀ¹f Aû¸f ´fiIYfVf Vf¸ffÊ AüSX þ¦fQeVf ´fi²ff³f ÀfQ³f ÀfZ ¶ffWXSX ¨f»fZ ¦fEÜ dU²ff³fÀf·ff A²¹fÃf SXf¸f d³fUfÀf ¦fû¹f»f ³fZ ´fcUeÊ dQ»»fe IZY ¸fÔOXfU»fe ÃfZÂf ¸fZÔ d´fL»fZ ¸fWXe³fZ °fe³f »fOÞXdIY¹fûÔ IYe IYd±f°f °füSX ´fSX ·fcJ ÀfZ WXbBÊ ¸fü°f IZY ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ ·ffþ´ff IZY °fe³fûÔ dU²ff¹fIYûÔ IYe ²¹ff³ffIY¿fʯf ´fiÀ°ffU IYe ¸ffÔ¦f IYû JfdSXþ IYSX

dQ¹ffÜ BÀfIZY ¶ffQ UZ AfÀf³f IZY Àf¸fÃf ´fWXbÔ¨f ¦fEÜ ·ffþ´ff ÀfQÀ¹f ¨fZ°ffU³fe IZY ¶ffQ ·fe VffÔ°f ³fWXeÔ WXbE dþÀfIZY ¶ffQ ¸ffVfÊ»fûÔ ³fZ CX³WXZÔ ¶ffWXSX d³fIYf»f dQ¹ffÜ BÀfIZY ¶ffQ Af´f dU²ff¹fIY AüSX ´fcUÊ ¸fÔÂfe ÀfÔQe´f IbY¸ffSX IYû ·fe ¸ffVfÊ»fûÔ ³fZ ÀfQ³f ÀfZ ¶ffWXSX d³fIYf»f dQ¹ff ¢¹fûÔdIY UWX dQ»»fe dU²ff³fÀf·ff IZY d³f¹f¸f 280 IZY A³fbÀffSX A´f³fe ¸ffÔ¦f CXNXf³fZ ´fSX AOÞXZ ±fZÜ dQ»»fe dU²ff³fÀf·ff IYf ´ffÔ¨f dQUÀfe¹f ¸ff³fÀfc³f ÀfÂf IYf dQ³f ¶fZWXQ WXÔ¦ff¸fZQfSX SXWXfÜ ÀfQ³f ¸fZÔ þWXfÔ dQ»»fe IZY ¸fb£¹fÀfd¨fU AÔVfb ´fiIYfVf IYû WXMXf³fZ IYf ´fiÀ°ffU ´ffdSX°f dIY¹ff ¦f¹ff, UWXeÔ ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZÔQi ¸fûQe IZY dJ»ffRY ·fe ³ffSXZ Àfb³f³fZ IYû d¸f»fZÜ BÀfIZY Àff±f WXe I`Yd¶f³fZMX IYe ¶f`NXIY ¸fZÔ dQ»»fe ¸fZÔ CCTV I`Y¸fSXZ »f¦ff³fZ IYf ´fiÀ°ffU ·fe ´ffdSX°f IYSX dQ¹ff ¦f¹ffÜ BÀfIYe þf³fIYfSXe ÀfQ³f ¸fZÔ ¸fb£¹f¸fÔÂfe ASXdUÔQ IZYþSXeUf»f ³fZ dU²ff³fÀf·ff ¸fZÔ QeÜ IZYþSXeUf»f ³fZ IYWXf ±ff dIY »fÔ¶fZ Àf¸f¹f ÀfZ dþÀf ¨feþ IYf BÔ°fþfSX ±ffÜ UWX A¶f ´fcSXe WXû³fZ þf SXWXe WX`Ü I`Yd¶f³fZMX ¸fedMXÔ¦f ¸fZÔ ´fcSXe dQ»»fe ¸fZÔ CCTV I`Y¸fSXZ »f¦f³fZ IYf ´fiÀ°ffU ´ffdSX°f IYSX dQ¹ff WX`Ü

³fBÊ dQ»»feÜ RZYÀf¶fbIY ´fSX dUQZVfe ¸fdWX»ff õfSXf ·fZþe ¦fBÊ RiYZÔOX dSX¢½fZÀMX IYû E¢ÀfZ´MX IYSX³ff EIY ¹fbUIY IYû ·ffSXe ´fOÞX ¦f¹ffÜ CXÀfZ ¢¹ff ´f°ff ±ff dIY dþÀf dUQZVfe ¸fdWX»ff IZY RYûMXû IYû QZJIYSX CXÀfIYf dQ»f dRYÀf»f ¦f¹ff WX` UWX EIY RZYIY RZYÀf¶fbIY AfBÊOXe ´fSX »f¦ff¹ff ¦f¹ff dIYÀfe AüSX Jc¶fÀfcSX°f ¸fdWX»ff IYe RYûMXû ±feÜ RZYIY AfBÊOXe IZY RZYSX ¸fZÔ RÔYÀf IYSX ´fedOÞX°f ³fZ 6 »ffJ ÷Y´fE ¦fÔUf dQEÜ ´fedOÞX°f SXfþ²ff³fe dQ»»fe IZY AfBÊ´fe E¢ÀfMXZÔVf³f ¸fZÔ SXWX³fZ Uf»ff EIY IYfSXû¶ffSXe ÀfÔþ¹f ¶f³fþeÊ WX`Ü CX³WXûÔ³fZ ´fbd»fÀf IYû dVfIYf¹f°f Qe ±fe dIY RZYÀf ¶fbIY ´fSX RiYZÔOX ¶f³fe CX³fIYe ¹fcIZY Uf»fe IYd±f°f ¸fdWX»ff d¸fÂf ³fZ BÔdOX¹ff AfIYSX CX³fIZY ´ffÀf NXWXSX³fZ IYf ÓffÔÀff dQ¹ff ±ffÜ UWX ÓffÔÀfZ ¸fZÔ Af ¦fE AüSX ¸fdWX»ff ³fZ CX³fIYû 6 »ffJ ÷Y´fE IYf ¨fc³ff »f¦ff dQ¹ffÜ IYÀMX¸f d¢»f¹fSXZÔÀf IYf dQ¹ff ÓffÔÀff NX¦fe IYSX³fZ Uf»fe IYd±f°f ¸fdWX»ff ³fZ JbQ IZY Àff¸f³ff U ´f`ÀfûÔ IZY IYÀMX¸f d¢»f¹fSXZÔÀf ¸fZÔ RÔYÀf³fZ IYf ³ffMXIY dIY¹ffÜ UWXeÔ CXÀfIZY A³¹f Àff±fe

IYÀMX¸f Ad²fIYfSXe ¶f³fIYSX IYfSXû¶ffSXe IYû IYfg»f IYSX°fZ SXWXZÜ NX¦f ¸fÔOX»fe ³fZ IYÀMX¸f ÀfZ LbOÞXf³fZ IZY EUþ ¸fZÔ A»f¦f- A»f¦f Àf¸f¹f ¸fZÔ »f¦f·f¦f 6 »ffJ ÷Y´fE EIY ¶f`ÔIY Jf°fZ ¸fZÔ MÑfÔÀfRYSX IYSXUf d»fEÜ CXÀfIZY ¶ffQ CX³fIYe IYd±f°f ¸fdWX»ff d¸fÂf »ff´f°ff WXû ¦fBÊÜ ¸ff¸f»fZ IYe dVfIYf¹f°f IZY Af²ffSX ´fSX IiYfB¸f ¶fifÔ¨f ³fZ ERYAfBÊAfSX QþÊ IYSX þfÔ¨f VfbøY IYSX Qe WX`Ü ´fbd»fÀf IYf IYWX³ff WX` dIY EZÀfe UfSXQf°f ´fWX»fZ ·fe IYBÊ WXû ¨fbIYe WX`Ô, CXÀfIZY ¶ffUþcQ »fû¦f ÀffU²ff³fe ³fWXeÔ ¶fSX°f SXWXZ WX`ÔÜ RZYÀf¶fbIY ´fSX dUQZVfe ¸fdWX»ff ¹ff ´fb÷Y¿f IZY RZYIY ´fiûRYfB»f IZY ÓffÔÀfZ ¸fZÔ AfIYSX »fû¦f NX¦fZ þf°fZ WX`ÔÜ BÀf °fSXWX IZY AIYfCXÔMX ¶f³ffIYSX NX¦fe IZY AfSXû´f ¸fZÔ ´fbd»fÀf IbYL ³ffBþedSX¹f³f ¦f`Ô¦Àf IYû ASXZÀMX IYSX ¨fbIYe WX`Ü BÀf °fSXWX IYe NX¦fe ¸fZÔ Af¸f °füSX ´fSX Qû-°fe³f »fû¦f Vffd¸f»f WXû°fZ WX`ÔÜ EIY RZYÀf¶fbIY ´fiûRYfB»f Afg´fSXZMX IYSX°ff WX`, ¶ffIYe RYû³f ´fSX ÀfÔ´fIYÊ ¸fZÔ SXWX°fZ WX`ÔÜ °ffþf UfSXQf°f AfBÊ´fe E¢ÀfMXZÔVf³f d³fUfÀfe ÀfÔþ¹f ¶f³fþeÊ IZY Àff±f WXbBÊ WX`, ´fbd»fÀf ¸ff¸f»fZ IYe °fµ°feVf IYSX SXWXe WX`Ü


³fBÊ dQ»»fe, SXdUUfSXX ,X 12 A¦fÀ°f 2018

dQ»»fe

»fûIY»f ³¹fcþ AfgRY BÔdOX¹ff

dQ»»fe: IY³ffgMX ´»fZÀf IYf ¹fZ 300 RYeMX DYÔ¨ff MXfUSX ¶f³ff ´fiQVfʳfIYfdSX¹fûÔ IYe ³fBÊ ´fÀfÔQ ³fBÊ dQ»»feÜ dQ»»fe IZY IY³ffgMX ´»fZÀf IZY ´ffÀf ¶ffSXfJÔ¶ff dÀ±f°f RYf¹fSX ÀMXZVf³f IYf 300 RYeMX DYÔ¨ff IY¸¹fbd³fIZYVf³f MXfUSX ´fiQVfʳfIYfdSX¹fûÔ IYe ³fBÊ ´fÀfÔQ ¶f³f ¨fbIYf WX`, dþÀfIYf BÀ°fZ¸ff»f UZ A´f³fe ¸ffÔ¦fZÔ ÀfSXIYfSX °fIY ´fWXbÔ¨ff³fZ IZY d»fE IYSX°fZ WX`ÔÜ »fZdIY³f CX³fIYe ¹fZ ´fÀfÔQ ¶f¨ffU IYd¸fʹfûÔ IZY d»fE AfRY°f ¶f³f ¨fbIYe WX`Ü RYf¹fSX ÀfdUÊÀf WXZ»´f»ffB³f IZY ¸fb°ffd¶fIY BÀf Àff»f d´fL»fZ ´ffÔ¨f ¸fWXe³fûÔ (¸ff¨fÊ ÀfZ þb»ffBÊ °fIY) ¸fZÔ dQ»»fe RYf¹fSX ÀfdUÊÀfZþ ³fZ 8 »fû¦fûÔ IYû BÀf MXfUSX ÀfZ ÀfbSXdÃf°f ¶f¨ff¹ff WX`Ü ¹fZ ´fiQVfʳfIYfSXe MXfUSX ´fSX ´»fZIYfOXÊ AüSX ¶f`³fSX d»fE ¨fPÞX ¦fE ±fZ, dþÀf´fSX CX³fIYe ¸ffÔ¦fZÔ d»fJe WXBb Ê ±fe AüSX ¸ffÔ¦f ´fcSXe ³ff IYSX³fZ ´fSX Af°¸fWX°¹ff IYe ²f¸fIYe QZ SXWXZ ±fZÜ d´fL»fZ ¸fWXe³fZ Qû A»f¦f-A»f¦f ¸ff¸f»fûÔ ¸fZÔ ¶f¨ffU IYd¸fʹfûÔ ³fZ IY¸¹fbd³fIZYVf³f MXfUSX ÀfZ Qû ½¹fdöY¹fûÔ IYû ÀfbSXdÃf°f ¶f¨ff¹ffÜ 27 þb»ffBÊ IYû CX¸fZVf SXçZ e ³ff¸f IYf EIY ½¹fdöY AfÔ²fi´fiQVZ f IYû dUVfZ¿f SXfª¹f IYf QþfÊ QZ³fZ IYe ¸ffÔ¦f IZY Àff±f MXfUSX ´fSX 120 RYeMX °fIY ¨fPÞX ¦f¹ff ±ffÜ Ad¦³fVf¸f³f IZY EIY UdSXâ Ad²fIYfSXe IZY A³fbÀffSX, MXfUSX IZY RYf¹fSX ÀMXZVf³f ¸fZÔ ¸füþcQ WXû³fZ IYe UþWX ÀfZ WX¸ffSXZ IbYL Àffd±f¹fûÔ ³fZ ½¹fdöY IYû MXfUSX ´fSX ¨fPÞX°fZ WXbE QZJ d»f¹ff ±ff, dþÀfIZY ¶ffQ WX¸f³fZ ´fbd»fÀf IYû Àfcd¨f°f dIY¹ff AüSX CXÀfZ SXûIY d»f¹ff ¦f¹ffÜ BÀfÀfZ ´fWX»fZ þb»ffBÊ ¸fWXe³fZ IYe VfbøYAf°f ¸fZÔ ¸fWXe´ff»f dÀfÔWX ¦fbþÊSX ³ff¸f IYf EIY AüSX ½¹fdöY SXfþÀ±ff³f ¸fZÔ ¦fbþÊSXûÔ IYû AfSXÃf¯f QZ³fZ IYe ¸ffÔ¦f »fZIYSX MXfUSX ´fSX ¨fPÞX³fZ »f¦ff ±ffÜ BÀfZ ·fe MXfUSX IZY d¶f»IbY»f DY´fSX ´fWXbÔ¨f³fZ ÀfZ ´fWX»fZ SXûIY d»f¹ff ¦f¹ff ±ffÜ dQ»»fe ´fbd»fÀf IZY ¸fb°ffd¶fIY, B³f »fû¦fûÔ ³fZ ´fcL°ffL IZY QüSXf³f ¶f°ff¹ff dIY UZ A´f³fe ¸ffÔ¦f IYû ÀfSXIYfSX °fIY ´fWXbÔ¨ff³fZ IZY d»fE IbYL ³f¹ff °fSXeIYf A´f³ff³ff ¨ffWX°fZ ±fZÜ UWXeÔ Ad¦³fVf¸f³f IYd¸fʹfûÔ ³fZ ¶f°ff¹ff dIY, Àf·fe ´fiQVfʳfIYfSXe dÀfRYÊ SXfþ³f`d°fIY ¸ffÔ¦fûÔ IYû »fZIYSX BÀf MXfUSX ´fSX ¨fPÞX³fZ IYe IYûdVfVf ³fWXeÔ IYSX°fZ WX`Ô, ¶fd»IY IYBÊ ¶ffSX CX³fIYe ¸ffÔ¦fZ Aþe¶fû¦fSXe¶f ·fe WXû°fe WX`ÔÜ BÀf Àff»f ¸ff¨fÊ ¸fZÔ 40 U¿feʹf EIY ½¹fdöY MXfUSX ´fSX ¨fPÞXIYSX A´f³fe ´f}e õfSXf IYd±f°f øY´f ÀfZ A°¹ff¨ffSX IYSX³fZ IZY d»fE CXÀfZ d¦fSXµ°ffSX IYSX³fZ IYe ¸ffÔ¦f IYSX SXWXf ±ffÜ Ad¦³fVf¸f³f ´fi¸fbJ þeÀfe d¸fßff ³fZ IYWXf dIY dU·ff¦f EZÀfe Àf·fe §fMX³ffAûÔ ÀfZ d³f´fMX³fZ IZY d»fE °f`¹ffSX WX,` ¸f¦fSX IYBÊ ¶ffSX WXf»ff°f ¸fbdVIY»f WXû þf°fZ WX`Ô ¢¹fûÔdIY EIY ¦f»f°f IYQ¸f ´fiQVfʳfIYfdSX¹fûÔ IYe dþÔQ¦fe þûdJ¸f ¸fZÔ OXf»f ÀfIY°ff WX`Ü

dQ»»fe IZY ÀIcY»f ¸fZÔ SXZ´f ÀfZ ¦fbÀÀffE ´fdSXþ³f, IYWXf ¶fd¨¨f¹fûÔ IYû ÀIcY»f ·fZþ³fZ ÀfZ »f¦f°ff WX` OXSX ³fBÊ dQ»»feÜ »fbdMX¹f³f þû³f ¸fZÔ dÀ±f°f E³f´fe ¦f»ÀfÊ Àfed³f¹fSX ÀfZIZYÔOXSXe ÀIcY»f ¸fZÔ 6 U¿feʹf ¶f¨¨fe ÀfZ Qb¿IY¸fÊ IYe UfSXQf°f IZY ¶ffQ VfbIiYUfSX Àfb¶fWX ¦fbÀÀffE Ad·f·ffUIYûÔ ³fZ ÀIcY»f ¸fZÔ þ¸fIYSX WXÔ¦ff¸ff dIY¹ffÜ BÀf QüSXf³f ´fbd»fÀf ³fZ Ad·f·ffUIYûÔ IYû ¦fZMX ´fSX SXûIY³fZ IYf ´fi¹ffÀf dIY¹ff, »fZdIY³f ²f¢IYf-¸fb¢IYe IYSX UWX ÀIcY»f ´fdSXÀfSX IZY AÔQSX §fbÀf ¦fEÜ Ad·f·ffUIYûÔ IYf IYWX³ff ±ff dIY A¦fSX Afþ ·fe WX¸f³fZ EZÀfZ WXe LûOÞX dQ¹ff °fû IY»f IYû WX¸ffSXe ¶fd¨¨f¹fûÔ IZY Àff±f ·fe EZÀff WXû¦ffÜ UWXeÔ Ad·f·ffUIY °fSX³³fb¸f ³fZ ÀIcY»f ´fiVffÀf³f ÀfZ ÀIcY»f ¸fZÔ »f¦fZ ÀfeÀfeMXeUe RbYMXZþ dQJf³fZ IYe ¸ffÔ¦f IYeÜ BÀf QüSXf³f ´f°ff ¨f»ff dIY ÀIcY»f ¸fZÔ ÀfeÀfeMXeUe I`Y¸fSXZ IZYU»f ¢»ffÀf øY¸f ¸fZÔ WXe »f¦fZ WXbE WX`ÔÜ ¶f¨¨fûÔ ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ÀfeÀfeMXeUe I`Y¸fSXZ IYfgdSXOXûSX ¸fZÔ ³fWXeÔ »f¦fZ WXbE WX`ÔÜ Ad·f·ffUIYûÔ ³fZ ÀIcY»f ´fiVffÀf³f AüSX E³fOXeE¸fÀfe IZY dJ»ffRY ³ffSXZ¶ffþe IYe AüSX ÀIcY»f IYe ÀfbSXÃff ½¹fUÀ±ff ´fSX ÀfUf»f CXNXfEÜ þ¶fdIY Qû¿fe B»fZ¢MÑedVf¹f³f SXf¸f AfÀfSXZ IYû RYfÔÀfe IYe Àfþf QZ³fZ IYe ¸ffÔ¦f IYSX°fZ WXbE »fûWXZ IZY ¦fZMX IYe d¦fi»f ¨fPÞX ¦fEÜ ´fiQVfʳf IYSX SXWXZ Ad·f·ffUIY »f¦ff°ffSX d´fiÔdÀf´f»f ÀfZ d¸f»f³fZ IYe ¸ffÔ¦f IYSX SXWXZ ±fZÜ IYfd¸f»f ³fZ ¶f°ff¹ff dIY d´fiÔdÀf´f»f Qû dQ³f ÀfZ ÀIcY»f ³fWXeÔ Af SXWXe WX`ÔÜ ÀIcY»f ¸fZÔ B°f³fe ¶fOÞXe §fMX³ff WXû ¦fBÊ WX`, BÀfIZY ¶ffUþcQ ÀIcY»f IYf d´fiÔdÀf´f»f Lb˜e ´fSX I`YÀfZ þf ÀfIY°fe WX`ÔÜ ´fiQVfʳf IYSX SXWXZ Ad·f·ffUIY ¸fbIZYVf ³fZ ¶f°ff¹ff dIY BÀf §fMX³ff IZY ¶ffQ ¶f¨¨fZ IYû A¶f ÀIcY»f ·fZþ³fZ ¸fZÔ ·fe OXSX »f¦f SXWXf WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY þ¶f °fIY ÀIcY»f ¸fZÔ ÀfbSXÃff ½¹fUÀ±ff ´fb£°ff ³fWXeÔ WXû¦fe ¶f¨¨fZ IYû ÀIcY»f ³fWXeÔ ·fZþZÔ¦fZÜ ¨fü±fe IYÃff ¸fZÔ ´fPÞX³fZ Uf»fe EIY LfÂf IZY d´f°ff ³fZ ¶f°ff¹ff dIY VfbIiYUfSX IYSXe¶f 10:30 ¶fþZ CXÀfIZY QûÀ°f ³fZ §fSX ´fSX AfIYSX ¶f°ff¹ff dIY ÀIcY»f ¸fZÔ Qb¿IY¸fÊ WXû ¦f¹ff WX`, A´f³fe ¶f¨¨fe IYû »fZ AfAûÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ¸f`Ô §fSX ÀfZ °fbSXÔ°f ÀIcY»f ´fWXbÔ¨ffÜ QZJf °fû ÀIcY»f IZY ¶ffWXSX IYfRYe

·feOÞX þ¸ff ±feÜ ¶f¨¨fûÔ IZY Ad·f·ffUIY IYfRYe ¦fbÀÀfZ ¸fZÔ ±fZÜ CX³WXûÔ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ´fWX»fZ °fû ´fbd»fÀf ³fZ CX³WXZÔ ÀIcY»f IZY AÔQSX ³fWXeÔ þf³fZ dQ¹ffÜ IYfRYe QZSX ¶ffQ ÀIcY»f IZY AÔQSX þfIYSX A´f³fe Qû³fûÔ ¶fZdMX¹fûÔ IYû »fZIYSX AfEÜ ´fiQVfʳf IYSX SXWXZ Ad·f·ffUIY ¸fbIZYVf ³fZ ¶f°ff¹ff dIY BÀf §fMX³ff IZY ¶ffQ ¶f¨¨fZ IYû A¶f ÀIcY»f ·fZþ³fZ ¸fZÔ ·fe OXSX »f¦f SXWXf WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY þ¶f °fIY ÀIcY»f ¸fZÔ ÀfbSXÃff ½¹fUÀ±ff ´fb£°ff ³fWXeÔ WXû¦fe ¶f¨¨fZ IYû ÀIcY»f ³fWXeÔ ·fZþZÔ¦fZÜ E³fOXeE¸fÀfe IZY EIY ÀIcY»f ¸fZÔ LWX U¿feʹf ¶f¨¨fe ÀfZ Qb¿IY¸fÊ IYe §fMX³ff IZY ¶ffQ dQ»»fe ¸fdWX»ff Af¹fû¦f ³fZ ´fbd»fÀf AüSX ÀIcY»f ´fi¶fÔ²f³f IYû ³fûdMXÀf ·fZþIYSX CX³fÀfZ ÀfÔÀ±ff³f ¸fZÔ ÀfbSXÃff BÔ°fþf¸fûÔ IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ Àfcd¨f°f IYSX³fZ IYû IYWXf WX`Ü AfSXû´fe IZY dJ»ffRY IYOÞXe IYfSXÊUfBÊ IYe ¸ffÔ¦f IYSX°fZ WXbE dQ»»fe ¸fdWX»ff Af¹fû¦f IYe A²¹fÃf ÀUfd°f ¸ff»feUf»f ³fZ ´fcLf WX` dIY B»fZd¢MÑdVf¹f³f IYe ´fÈâ·fcd¸f IYe þfÔ¨f IYe ¦fBÊ ±fe ¹ff ³fWXeÔ AüSX ÀIcY»f ¸fZÔ ÀfeÀfeMXeUe I`Y¸fSXZ »f¦ff³fZ þ`ÀfZ ÀfbSXÃff CX´ff¹f dIYE ¦fE WX`Ô ¹ff ³fWXeÔ? ¸ff»feUf»f ³fZ QfUf dIY¹ff dIY ´fedOÞX°f ¶f¨¨fe IYe ¸ffÔ IYf AfSXû´f WX` dIY ÀIcY»f BÀf ¸ff¸f»fZ ´fSX »fe´ff´fû°fe IYSX³fZ IYe IYûdVfVf IYSX SXWXf WX`Ü CX³WXûÔ³fZ ´fcLf dIY »fOÞXdIY¹fûÔ IZY Vfü¨ff»f¹f °fIY

´fb÷Y¿f IY¸fʨffSXe I`YÀfZ ´fWXbÔ¨ff? Ad·f·ffUIY ¹fZ ÀfUf»f IYSX SXWXZ WX`Ô dIY WXf»f ¸fZÔ ¦ffdþ¹ff¶ffQ AüSX ¦fb÷Y¦fif¸f IZY ÀIcY»f ¸fZÔ ¶f¨¨fûÔ IZY Àff±f §fMX³ffAûÔ ÀfZ ÀIcY»f ³fZ Àf¶fIY ¢¹fûÔ ³fWXeÔ d»f¹ffÜ EZÀfZ ¸fZÔ ¶fOÞXf ÀfUf»f ¹fZ WX` dIY B»fZ¢MÑedVf¹f³f IYf IYf¸f ÀMXfRY øY¸f ¸fZÔ ±ff, þ¶fdIY UWX ¢»ffÀf øY¸f IZY AÔQSX ¢¹fûÔ §fc¸f SXWXf ±ffÜ þ¶f UWX ¶f¨¨fe IYû »fZIYSX ÀIcY»f ´fdSXÀfSX ¸fZÔ §fc¸f SXWXf ±ff °f¶f CXÀfZ dIYÀfe ³fZ MXûIYf ¹ff ´fcL°ffL ¢¹fûÔ ³fWXeÔ IYeÜ ÀIcY»f ´fiVffÀf³f EUÔ MXe¨fSX ³fZ ¸fWXþ LWX Àff»f IYe ¶f¨¨fe IYû AIZY»fZ ´fdSXÀfSX ¸fZÔ þf³fZ ¢¹fûÔ dQ¹ffÜ §fMX³ff IZY UöY ÀIcY»f IYe QfBÊ AüSX ¨f´fSXfÀfe IYWXfÔ ±fZ dþ³f ´fSX ¶f¨¨fûÔ IYe QZJSXZJ IYe dþ¸¸fZQfSXe ±feÜ BÀf QüSXf³f ´fbd»fÀf AüSX Ad·f·ffUIYûÔ IZY ¶fe¨f °feJe ³fûIYÓfûÔIY ·fe WXbBÊÜ UWXeÔ ´fiQVfʳf IYSX SXWXZ Ad·f·ffUIY »f¦ff°ffSX ÀIcY»f IYe d´fiÔdÀf´f»f ÀfZ d¸f»f³fZ IYe ¸ffÔ¦f IYSX°fZ SXWXZÜ §fMX³ff ÀfZ ¦fbÀÀffE ´fdSXþ³fûÔ ³fZ ÀIcY»f ´fiVffÀf³f IYû AfOÞXZ-WXf±fûÔ »fZ°fZ WXbE ÀIcY»f MXe¨fSXûÔ ´fSX ·fe »ff´fSXUfWXe IYf AfSXû´f »f¦ff¹ffÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY IYûBÊ ·fe ¶f¨¨ff IYÃff ÀfZ IYWXeÔ ·fe ¨f»ff þf°ff WX`, B³fIYû ´f°ff WXe ³fWXeÔ SXWX°ff WX`Ü AfSXû´f WX` dIY BÀf ´fSX EIY ¸fdWX»ff MXe¨fSX ³fZ ¶f¨¨fe IYe ¸ffÔ ÀfZ IYWXf dIY Af´fIYe ¶f¨¨fe IZY Àff±f °fû Qb¿IY¸fÊ ³fWXeÔ WXbAf WX` ³fÜ

OXeOXeÀfeEAd²fIYfSXe ³fZ SXþ°f Vf¸f Ê ´fSX »f¦f E ¸f³f¸f ³fe IZY AfSXû´f

³fBÊ dQ»»feÜ WX¸fZVff ÀfZ dUUfQûÔ ¸fZÔ d§fSXf SXWXf dQ»»fe EUÔ dþ»ff dIiYIZYMX ÀfÔ§f (OXeOXeÀfeE) WXf»f ¸fZÔ WXbE ³fE ¨fb³ffUûÔ IZY ¶ffQ ·fe dUUfQûÔ ÀfZ ALc°ff ³fWXeÔ SXWX ÀfIYfÜ BÀf ¶ffSX OXeOXeÀfeE IZY ³fUd³f¹fböY d³fQZVfIY (dIiYIZYMX) ÀfÔþ¹f ·ffSXõfþ ³fZ OXeOXeÀfeE IZY ³fUd³f¹fböY A²¹fÃf SXþ°f Vf¸ffÊ ´fSX ¸f³f¸ff³fe EUÔ »fûPÞXf IY¸fZMXe IYe dÀfRYfdSXVfûÔ IYû ³f ¸ff³f³fZ IZY AfSXû´f »f¦ffE WX`ÔÜ ÀfÔþ¹f ³fZ SXþ°f Vf¸ffÊ õfSXf ¦fdNX°f IYe ¦fBÊ dIiYIZYMX IY¸fZMXe ¸fZÔ Vffd¸f»f »fû¦fûÔ ´fSX dWX°fûÔ IZY MXIYSXfU IZY AfSXû´f »f¦ffE WX`Ô, þû »fûPÞXf IY¸fZMXe IYe dÀfRYfdSXVfûÔ IYf CX»»fÔ§f³f WX`Ü BÀf IY¸fZMXe ¸fZÔ ´fcUÊ Àf»ff¸fe ¶f»»fZ¶ffþ UeSXZÔQi ÀfWXUf¦f, AfIYfVf ¨fû´fOÞXf, SXfWXb»f ÀffÔ§fUe AüSX ¦fü°f¸f ¦fÔ·feSX IZY ³ff¸f Vffd¸f»f WX`ÔÜ CX³WXûÔ³fZ Àff±f WXe OXeOXeÀfeE IYe Àfed³f¹fSX EÔU þcd³f¹fSX ¨f¹f³f Àfd¸fd°f ¸fZÔ Vffd¸f»f »fû¦fûÔ ´fSX ·fe dWX°fûÔ IZY MXIYSXfU IZY AfSXû´f »f¦ffEÜ ¸f³f¸ff³fZ R`YÀf»fZ »fZ SXWXZ SXþ°f Vf¸ffÊ ÀfÔþ¹f ·ffSXõfþ ³fZ IYWXf, SXþ°f Vf¸ffÊ OXeOXeÀfeE ¸fZÔ A´f³fe ¸f³f¸ff³fe IZY R`YÀf»fZ »fZ SXWXZ WX`ÔÜ CX³WXûÔ³fZ d¶f³ff dIYÀfe ÀfZ ´fcLZ dIiYIZYMX IY¸fZMXe IYf ¦fNX³f dIY¹ff AüSX CXÀf¸fZÔ CX³f »fû¦fûÔ IYû Vffd¸f»f dIY¹ff, þû dWX°fûÔ IZY MXIYSXfU ¸fZÔ Vffd¸f»f

WX`ÔÜ SXþ°f ³fZ Àfed³f¹fSX EUÔ þcd³f¹fSX ¨f¹f³f IY¸fZMXe ¸fZÔ ·fe EZÀfZ WXe »ff¦fûÔ IYû Vffd¸f»f dIY¹ff WX`, þû dWX°fûÔ IZY MXIYSXfU IZY AÔ°f¦fÊ°f Af°fZ WX`ÔÜ ÀfÔþ¹f IZY ¸fb°ffd¶fIY, »fûPÞXf IY¸fZMXe IYe dÀfRYfdSXVfûÔ IZY AÔ°f¦fÊ°f IYûBÊ ·fe EZÀff dJ»ffOÞXe ¶fûOXÊ ¸fZÔ Vffd¸f»f ³fWXeÔ WXû ÀfIY°ff, dþÀfIZY ´fid°fÀ´f²feÊ dIiYIZYMX ÀfZ ÀfÔ³¹ffÀf IYû IY¸f ÀfZ IY¸f ´ffÔ¨f Àff»f ³f WXbE WXû AüSX BÀf Qf¹fSXZ ¸fZÔ UeSXZÔQi ÀfWXUf¦f EUÔ AfIYfVf ¨fû´fOÞXf ³fWXeÔ Af°fZ WX`ÔÜ ÀfWXUf¦f ³fZ 20 A¢MXc¶fSX

2015 IYû dIiYIZYMX ÀfZ ÀfÔ³¹ffÀf d»f¹ff ±ff °fû UWXeÔ AfIYfVf ³fZ 5 RYSXUSXe 2015 IYû dIiYIZYMX IYû A»fdUQf IYWXf ±ffÜ B³f Qû³fûÔ IZY A»ffUf SXfWXb»f ÀffÔ§fUe ·fe °fe³f ¶ffSX IYe BÔdOX¹f³f ´fied¸f¹fSX »fe¦f (AfBÊ´feE»f) dUþZ°ff ¸fbÔ¶fBÊ BÔdOX¹fÔÀf IZY Àff±f þbOÞXZ WXbE WX`Ô, UWXeÔ ¦fÔ·feSX A·fe °fIY ´fid°fÀ´f²feÊ dIiYIZYMX ¸fZÔ ÀfdIiY¹f WX`ÔÜ »fûPÞXf IY¸fZMXe IYe dÀfRYfdSXVfûÔ IZY ¸fb°ffd¶fIY, EIY ´fQ ´fSX ¶f`NXf ½¹fdöY QcÀfSXf ´fQIY ¦fiWX¯f IYSX³fZ IZY d»fE CX´f¹fböY ³fWXeÔ WX`Ü ÀfÔþ¹f ³fZ B³f Àf·fe ´fSX dWX°fûÔ IZY MXIYSXfU IYf ASXû´f »f¦ff¹ff WX`Ü ÀfÔþ¹f ³fZ BÀf ¶ff¶f°f OXeOXeÀfeE IZY »fûIY´ff»f IYû ·fe ´fÂf d»fJf WX`, »fZdIY³f IYfRYe dQ³fûÔ °fIY þUf¶f ³f d¸f»f³fZ IZY IYfSX¯f UWX WX°ffVf WX`ÔÜ ÀfÔþ¹f ³fZ IYWXf dIY ¸f`Ô³fZ »fûIY´ff»f IYû ·fe ´fÂf d»fJf, »fZdIY³f ¶fWXb°f dQ³fûÔ °fIY CX³WXûÔ³fZ IYûBÊ þUf¶f ³fWXeÔ dQ¹ffÜ ¸fbÓfZ »f¦ff dIY ³fü A¦fÀ°f 2018 IYû Àfb´fie¸f IYûMXÊ ¸fZÔ ¶feÀfeÀfeAfBÊ ÀfÔdU²ff³f ÀfZ ÀfÔ¶fÔd²f°f Àfb³fUfBÊ IZY ¶ffQ UWX þUf¶f QZÔ¦fZ, »fZdIY³f A·fe °fIY CX³WXZÔ NXûÀf IYQ¸f CXNXfE þf³fZ IYf BÔ°fþfSX WX`Ü ÀfÔþ¹f ³fZ SXþ°f ´fSX CX³fIYe dVfIYf¹f°f ³f Àfb³f³fZ IZY ·fe AfSXû´f »f¦ffE WX`ÔÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY SXþ°f BÀf ¸ff¸f»fZ ´fSX ¸fbÓfÀfZ

¶ff°f ³fWXeÔ IYSX°fZ AüSX ¶ff°f IYû MXf»f°fZ SXWX°fZ WX`ÔÜ ¸fZSXZ AüSX CX³fIZY ¶fe¨f ¸fZÔ A·fe °fIY þû ·fe ÀfÔUfQ WXbAf WX` Uû BÊ-¸fZ»f IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ WXe WXbAf WX`Ü UWX ¸fbÓfÀfZ d¸f»f°fZ ·fe ³fWXeÔ WX`ÔÜ ÀfÔþ¹f ³fZ þcd³f¹fSX AüSX Àfed³f¹fSX ¨f¹f³f IY¸fZMXe IZY ¦fNX³f IYû ·fe IYNX§fSXZ ¸fZÔ JOÞXf dIY¹ff WX`Ü Àfed³f¹fSX ¨f¹f³f IY¸fZMXe ¸fZÔ ´fcUÊ ·ffSX°fe¹f °fZþ ¦fZÔQ¶ffþ Ad¸f°f ·fÔOXfSXe (¨fZ¹fSX¸f`³f), SXþ°f ·ffdMX¹ff, ÀfbJdUÔQSX dÀfÔWX IZY ³ff¸f Vffd¸f»f WX`ÔÜ ÀfÔþ¹f IZY ¸fb°ffd¶fIY, Ad¸f°f AüSX ÀfbJdUÔQSX dIiYIZYMX AIYfQ¸fe ¸fZÔ IYû¨f WX`Ô þ¶fdIY SXþ°f A·fe °fIY §fSXZ»fc dIiYIZYMX ¸fZÔ ÀfdIiY¹f WX`ÔÜ þcd³f¹fSX ¨f¹f³f IY¸fZMXe ¸fZÔ Qû ¸fWXe³fZ ´fWX»fZ AÔ°fSXSXf¿MÑXe¹f dIiYIZYMX IYû A»fdUQf IYWX³fZ Uf»fZ ´fSXdUÔQSX AUf³ff, dÀfðf±fÊ ÀffdWX¶f dÀfÔWX AüSX ÀfWXUf¦f IZY dSXV°fZQfSX ¸f¹fÔIY °fZWX»ff³f Vffd¸f»f WX`ÔÜ ÀfÔþ¹f ³fZ IYWXf WX` dIY CX³fIYf ¸fIYÀfQ OXeOXeÀfeE IYû ÀffRY-Àfb±fSXf ¶f³ff³ff WX` AüSX A¦fSX CX³fIZY õfSXf CXNXfE ¦fE ¸fbïZ Àfb»fÓff dQE þf°fZ WX`Ô, °fû CX³WXZÔ ¶fZWXQ JbVfe WXû¦feÜ JbQ SXþ°f Vf¸ffÊ ³fZ ·fe ¨fb³ffUûÔ ÀfZ ´fWX»fZ IYBÊ ¶ffSX ¸fedOX¹ff IZY Àff¸f³fZ EZÀfe WXe ¶ff°fZÔ IYWXe ±feÔÜ

05

¶fif ¸fZÔ À¸f`IY Lb´ffIYSX ÀfSXZAf¸f ¶fZ¨f SXWXe ±fe ¸fdWX»ff, WXbAf IbYL EZÀff þf³fIYSX CXOÞX þfEÔ¦fZ WXûVf ³fBÊ dQ»»feÜ ³fVfZ IZY IYf»fZ IYfSXû¶ffSX IYû AÔþf¸f QZ³fZ ¸fZÔ ¸fdWX»ffEÔ ·fe ÀfdIiY¹f ·fcd¸fIYf d³f·ff SXWXe WXỒÜ ´fcUeÊ dþ»ff ´fbd»fÀf ³fZ dÂf»fûIY´fbSXe ¸fZÔ dQ³fQWXfOÞXZ Jb»fZAf¸f À¸f`IY ¶fZ¨f SXWXe ¸fdWX»ff IYû UeSXUfSX IYû d¦fSXµ°ffSX IYSX d»f¹ffÜ ¸fdWX»ff IZY ³fVfZ IYf Àff¸ff³f À¸f`IY ¶fZ¨f³fZ IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ IYfRYe Àf¸f¹f ÀfZ Àfc¨f³ffEÔ d¸f»f SXWXe ±fe »fZdIY³f WXSX ¶ffSX UWX ´fbd»fÀf IZY WX°±fZ ¨fPÞX³fZ ÀfZ ´fWX»fZ WXe RYSXfSX WXû þf°fe ±feÜ UeSXUfSX IYû EÀfAfBÊ A³fbþ IbY¸ffSX IYû Àfc¨f³ff d¸f»fe dIY dÂf»fûIY´fbSXe 32 ¶»ffgIY ¸fZÔ ¸fdWX»ff dQ³f QWXfOÞXZ ÀfOÞXIY ´fSX »fû¦fûÔ IYû À¸f`IY IYe ´fbdOXf ¶fZ¨f SXWXe WX`Ü CXÀfIZY ´ffÀf ¶fOÞXe ¸ffÂff ¸fZÔ À¸f`IY WX`ÔÜ ¹fWX Àfc¨f³ff EÀfAfBÊ A³fbþ ³fZ UdSXâ ´fbd»fÀf Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYû QeÜ ±ff³fZ ÀfZ ´fbd»fÀf MXe¸f ¸füIZY ´fSX ´fWXbÔ¨fIYSX À¸f`IY ¶fZ¨f SXWXe ¸fdWX»ff IYû ¨ffSXûÔ AüSX ÀfZ §fZSX d»f¹ffÜ ¸fdWX»ff ´fbd»fÀfIY¸feÊ ³fZ ¸fdWX»ff ÀfZ ´fcL°ffL IYe U CXÀfIZY ´ffÀf ¸füþcQ ´fÀfÊ IYe °f»ffVfe »fe °fû CXÀf¸fZÔ IbYL ³fWXeÔ d¸f»ffÜ EIY ´fÀfÊ d¸f»ff, dþÀf¸fZÔ 12 Àfü ÷Y´f¹fZ ±fZÜ AfdJSXIYfSX, ¦f»fe ¸fZÔ EIY QeUfSX IZY ´feLZ »fZþfIYSX EIY ¸fdWX»ff ´fbd»fÀfIY¸feÊ ³fZ CXÀf ¸fdWX»ff IYe °f»ffVfe »fZ³fe VfbøY IYeÜ AfSXû´fe ¸fdWX»ff IYe ¶fif IZY ·fe°fSX ÀfZ 34 ´fbdOX?f À¸f`IY d³fIY»feÔÜ Àf·fe 2 ¶fÔOX»f ¸fZÔ ¶ffÔ²fIYSX SXJe ±feÔÜ ´fbd»fÀf IYf IYWX³ff WX` dIY AfSXû´fe IZY ´fÀfÊ ÀfZ d¸f»fZ 12 Àfü ÷Y´fE ·fe þ¶°f IYSX d»fE ¦fE, ¢¹fûÔdIY UWX ÷Y´fE ·fe À¸f`IY ¶fZ¨fIYSX þ¸ff dIYE ±fZÜ ´fbd»fÀf ³fZ ³ffSXIYûdMX¢Àf IÔYMÑû»f E¢MX IZY °fWX°f ¸ff¸f»ff QþÊ IYSX ¸fdWX»ff IYû d¦fSXµ°ffSX IYSX d»f¹ff WX`Ü

»fcMX IYSX ·ff¦f SXWXf ¶fQ¸ffVf MÑ`dRYIY þf¸f ¸fZÔ RÔYÀff, d¦fSXµ°ffSX ³fBÊ dQ»»feÜ CXØfSX ´fcUeÊ dQ»»fe IZY ·fþ³f´fbSXf ¸fZÔ ¶fb²fUfSX IYû EMXeE¸f ¶fc±f IZY ¶ffWXSX ÀfZ ³fIYQe »fcMXIYSX ·ff¦f SXWXZ ¶fQ¸ffVf þf¸f ¸fZÔ RÔYÀf ¦fEÜ »ff»f¶fØfe ´fSX ¸füþcQ ´fbd»fÀfIYd¸fʹfûÔ ³fZ »fû¦fûÔ IYe ¸fQQ ÀfZ EIY ¶fQ¸ffVf IYû ´fIYOÞX d»f¹ffÜ QcÀfSXf RYSXfSX WXû³fZ ¸fZÔ ÀfRY»f SXWXfÜ AfSXû´fe IYe ´fWX¨ff³f 22 U¿feʹf SXfþf IZY øY´f ¸fZÔ WXbBÊ WX`Ü UWX ¦ffdþ¹ff¶ffQ IZY »fû³fe IYf SXWX³fZ Uf»ff WX`Ü þf³fIYfSXe IZY A³fbÀffSX, 34 U¿feʹf þ³ffQʳf dÀfÔWX ¶fiþ´fbSXe ¸fZÔ SXWX°fZ WX`ÔÜ UWX d³fþe IÔY´f³fe ¸fZÔ IYf¸f IYSX°fZ WX`ÔÜ CX³fIYe ¶fZMXe ¹f¸fb³ff dUWXfSX IZY Àfe-¶»ffgIY dÀ±f°f ¦fie³f RYe»OX ´fd¶»fIY ÀIcY»f ¸fZÔ ´fPÞX°fe WX`Ü ¶fb²fUfSX Qû´fWXSX EIY ¶fþZ UWX ¶fZMXe IYû ÀIcY»f ÀfZ »fZ³fZ ¦fE ±fZÜ »füMX°fZ UöY ÀIcY»f IZY ´ffÀf dÀ±f°f ´fÔþf¶f ³fZVf³f»f ¶f`ÔIY IZY EMXeE¸f ÀfZ ÷Y´f¹fZ d³fIYf»f³fZ »f¦fZÜ EMXeE¸f ÀfZ LWX WXþfSX ÷Y´f¹fZ d³fIYf»fIYSX UWX þ`ÀfZ WXe ¶ffWXSX d³fIY»fZ, ¶ffBIY ÀfUfSX Qû ¶fQ¸ffVfûÔ ³fZ CX³WXZÔ ²f¸fIYf°fZ WXbE ÷Y´f¹fZ QZ³fZ IYû IYWXfÜ þ³ffQʳf ³fZ dUSXû²f dIY¹ff °fû ¶fQ¸ffVf CX³fÀfZ ¸ffSX´feMX IYSX³fZ »f¦fZÜ BÀfe ¶fe¨f CX³f¸fZÔ ÀfZ EIY ³fZ ¨ffIcY d³fIYf»f d»f¹ff AüSX ·f¹f dQJfIYSX þ³ffQʳf IYe þZ¶f ÀfZ LWX WXþfSX ÷Y´f¹fZ d³fIYf»fIYSX ·ff¦f³fZ »f¦fZÜ þ³ffQʳf ³fZ VfûSX ¸f¨ff dQ¹ffÜ »ff»f¶fØfe ´fSX þf¸f ¸fZÔ RÔYÀfZ : ¶fQ¸ffVf þÀf»fûIY AÀ´f°ff»f IZY ´ffÀf »ff»f¶fØfe ´fSX þf¸f ¸fZÔ RÔYÀf ¦fEÜ VfûSX Àfb³fIYSX »ff»f¶fØfe IZY ´ffÀf ¸füþcQ WXZOX IYfÔÀMXZ¶f»f Ad³f»f AüSX þûd¦fÔQSX ¶fQ¸ffVfûÔ IYe AûSX »f´fIZYÜ ¶fQ¸ffVf ¶ffBIY LûOÞXIYSX ·ff¦f³fZ »f¦fZÜ »fû¦fûÔ IYe ¸fQQ ÀfZ ´fbd»fÀfIYd¸fʹfûÔ ³fZ EIY ¶fQ¸ffVf IYû ²fSX Q¶fû¨ffÜ QcÀfSXf Àff±fe ASX¸ff³f ¨fIY¸ff QZIYSX RYSXfSX WXû ¦f¹ffÜ ´fIYOÞXZ ¦fE AfSXû´fe SXfþf ÀfZ ´fbd»fÀf ³fZ »fcMXZ ¦fE LWX WXþfSX ÷Y´f¹fZ ¶fSXf¸fQ IYSX ¸ff¸f»ff QþÊ IYSX d»f¹ff WX`Ü


³fBÊ dQ»»fe, SXdUUfSXX ,X 12 A¦fÀ°f 2018

´ff³fe´f°f/IYSX³ff»f

»fûIY»f ³¹fcþ AfgRY BÔdOX¹ff

þ³f ¸fbïZ ´ffMXeÊ IZY 7 ¸fbïZ »ff¦fc IYSX³fZ ÀfZ WXe Àf¸ffþ IYf ·f»ff: WXbçf ÀfûIZY³Qi ¶ffd»f¹ff³f , IYSX³ff»f Ü IYSX³ff»f IYSX³f »fZIY ´fSX ¶f`NXIY ¸fZÔ ´fÔþf¶f AüSX WXdSX¹ff¯ff WXfBÊIYûMXÊ IZY ÀfZUfd³fUÈØf þdÀMXÀf ßfe ´fie°f¸f ´ff»f, SXf¸fd³fUfÀf ¸fd»fIY ÀfZUfd³fUÈØf ¨feRY BÔþed³f¹fSX ÀUfÀ±¹f dU·ff¦f WXdSX¹ff¯ff, ¦fbSXQ¹ff»f dÀfÔWX Àf`³fe ·fc°f´fcUÊ ÀffÔÀfQ IbY÷YÃfZ° , Vf¸fVfZSX dÀfÔWX dÀfðc EZÀfe d¶fþ»fe ¶fûOXÊ , ´fiZ¸f dÀfÔWX d¶fÀf»ff, ³fRZY dÀfÔWX QdWX¹ff,SXfþZÔQi ¸fd»fIY,OXfg¢MXSX ¦fþf³fÔQ U¸ffÊ ,EOXUûIZYMX Ad³f»f Vf¸ffÊ , ¶f»f¶feSX dÀfÔWX ÀfSXûWXf, EOXUûIZYMX ´fiUe¯f IbY¸ffSX AüSX Aþbʳf dÀfÔWX ´fiþf´fd°f AfdQ dUVfZ¿f °füSX ´fSX ¶f`NXIY ¸fZÔ ¸füþcQ SXWXZ Ü ÀfWX¸fd°f ¶f³fe dIY 2 + 5 ¸fbïZ þ³f AfÔQû»f³f /´ffMXeÊ IZY 7 ¸fbïZ »ff¦fc IYSX³fZ ÀfZ WXe Àf¸ffþ IYf ·f»ff WX` , A³¹f ´ffdMXʹfûÔ IZY ´ffÀf °fû IYûBÊ ¸fbïf °fIY ³fWXeÔ WX` Ü 2 + 5 ¸fbïZ þ³f AfÔQû»f³f IYû WXdSX¹ff¯ff IZY WXSX ½¹fdöY °fIY ´fWXbÔ¨ff³fZ IZY d»fE Qû IY¸fZdMX¹fûÔ IYf ¦fNX³f dIY¹ff Ü BÀf¸fZÔ EIY IY¸fZMXe IZY ´fi²ff³f ßfe ´fie°f¸f ´ff»f þe WXûÔ¦fZ þû WXSX UIYe»fûÔ IYe ¶ffSX U WXdSX¹ff¯ff IZY WXSX IYfg»fZþ ¸fZÔ þfEÔ¦fZ Ü EOXUûIZYMX Àf°¹fUeSX dÀfÔWX A²¹fÃf 2+5 ¸fbïZ þ³f AfÔQû»f³f ·fe CX³fIYf ÀfWX¹fû¦f QZÔ¦fZ Ü QcÀfSXe IY¸fZMXe IZY ´fi²ff³f ßfe SXf¸fdU»ffÀf þe ¸fd»fIY WXûÔ¦fZ þû WXSX¦ffÔU U VfWXSX ¸f`Ô ´fi¨ffSX ´fiÀffSX IYSXIZY AüSX »fû¦fûÔ IYû ÀfÔ¶fûd²f°f IYSXZÔ¦fZ Ü

QZVf IYf ³ff¸f SXûVf³f IYSXZ¦fe d³fdIY°ff ÀfûIZY³Qi ¶ffd»f¹ff³f ,dQ»»fe Ü ÀU¯fÊ ´fQIY dUþZ°ff CXØfSX ´fcUeÊ dQ»»fe d³fUfÀfe IbY¸ffSXe d³fdIZY°ff ¨f³QZ»f °ffBÊIYUf³fOXû d¦fdU³f ¸f»fZdVf¹ff Aü´f³f BʳfMXSX³fZVf»f³f °ffBÊIYUf³fOXû ¨f`d¸´f¹f³f dÀf´f 2018 ¸f»fZdVf¹ff IZY d»fE ¨f¹f³f WXbAf WX`Ô Ü BÀf ¨f`d¸´f¹f³fdVf´f ¸fZ ·ff¦f »fZ³fZ IZY d»fE Afþ dWX³QbÀ°ff³f ÀfZ dJ»ffdOÞX¹fûÔ IYf ´fid°fd³fd²f¸fOXÔ»f dþÀf¸fZÔ °ffBÊIYUf³fOXû IYû¨f IbY¸ffSXe ÀfSXUZVf IZY ³fZ°fÈU ¸fZ ¸f»fZdVf¹ff SXUf³ff WXbE Ü ¹fWX BʳfMXSX³fZVf»f³f ¨f`d¸´f¹f³f dÀf´f 10 U 12 A¦fÀ°f 2018 IYû ¸f`»fZdVf¹ff IZY ÀMXZdOX¹f¸f °fZSX°fb°fbd³f»ffBÊ ³f¦fSXe ÀfZ¸f¶fe»ff³f ¸f»fZdVf¹ff IZY VfWXSX ¸fZ Af¹fûdþ°f WXû³fZ þf SXWXe WX` ·ffSX°f IZY JZ»f ´fiZ¸feAû IYû d³fdIY°ff ¨f³QZ»f ÀfZ BÀf ¨f`d¸´f¹f³f ¸fZ ÀU¯fÊ ´fQIY dþ°f³fZ dIY CX¸¸feQ WX` Ü

06

B³fZ»fû IYf ¶fÀf´ff IZY Àff±f ¦fNX¶fÔ²f³f AüSX ¸fûQe IZY Àff±f ¦fb~¶fÔ²f³f: þ¹fdWXÔQ »fûIY»f ³¹fcþ AfgRY BÔdOX¹ff

ÀfûIZY³Qi ¶ffd»f¹ff³f, ´ff³fe´f°fÜ Af¸f AfQ¸fe ´ffMXeÊ WXdSX¹ff¯ff IZY ´fiQVZ f A²¹fÃf ³fUe³f þ¹fdWXQÔ ³fZ ´ff³fe´f°f ¸fZÔ ´fÂfIYfSXûÔ IYû Àf¸¶fûd²f°f IYSX°fZ WXbE IYWXf IYe dIY ÀfÔÀfQ ¸fZ ¶feþZ´fe IZY dJ»ffRY UûMX ³ff OXf»f IYSX B³fZ»fû ³fZ ¶feþZ´fe IYf Àf¸f±fʳf dIY¹ff WX`Ü B³fZ»fû À´á IYSXZ IYe TDP õfSXf »ff¹fZ ¦fE AdUV½ffÀf ´fiÀ°ffU ´fSX ¶feþZ´fe IZY dJ»ffRY UûMX ¢¹fû ³fWXe OXf»ffÜ Af¸f AfQ¸fe ´ffMXeÊ IZY ³fZ°ff ³fZ IYWXf IYe ÀfÔÀfQ ¸fZÔ þû WXA b f Uû ³fcSXf IbYV°fe IYf ³fb¸fb³ff ±ffÜ AüSX ¶feþZ´fe IYû Àf´fûMXÊ IYSXIZY B³fZ»fû ³fZ WXdSX¹ff¯ff IYe þ³f°ff IZY Àff±f ²fûJf dIY¹ff WX` AüSX ÀfÔÀfQ

¢¹ff þZ»f þf³fZ IZY OXSX ÀfZ ¸fûQe IYe ¦fûQe ¸fZÔ þf ¶f`NXZ A·f¹f ¨füMXf»ff ? : ³fUe³f þ¹fdWXÔQ ¸fZÔ ¶feþZ´fe IZY dJ»ffRY UûMX ³ff QZIYSX ¶feþZ´fe IYe Àf´fûMXÊ IYe WX` Ü Af¸f AfQ¸fe ´ffMXeÊ IZY ´fiQZVf A²¹fÃf ¸fZÔ B³fZ»fû ´fSX ÀfUf»f JOÞXf IYSX°fZ WXbE IYWXf dIY Af¹f ÀfZ Ad²fIY Àf¸´fd°f IZY ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ þZ»f þf³fZ ÀfZ ¶f¨f³fZ IZY d»fE ,¸fWX¸f IYfÔOX ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ RÔYÀf³fZ ÀfZ ¶f¨f³fZ IZY d»fE p jb IYû Àf´fûMXÊ dIY¹ff WX` B³f»fû ³fZÜ A·f¹f ¨füMXf»ff þe IYû dU´fÃf IZY ³fZ°ff IZY ´fQ ÀfZ BÀ°feRYf QZIYSX ·ffþ´ff

´ff³fe´f°f VfWXSXe dU²ff³fÀf·ff ¸fZÔ Af´f ´ffMXeÊ ³fZ »fûIY»f ³¹fcþ AfgRY BÔdOX¹ff

A³f¸fû»f ·ff¦fÊU, ´ff³fe´f°f Ü WXdSX¹ff¯ff þûOXû Ad·f¹ff³f ¸fbWXe¸f IZY °fWX°f þ¦fþeU³f SXf¸f IY»fû³fe ¸fZ³f ¸ffdIYÊMX IZY QbIYf³fQfSXû, JMXeIY ¶fÀ°fe, VffÀÂfe IYf»fû³fe ÀfdWX°f IYBÊ IYf»fûd³f¹fû ¸fZ þfIYSX OXûSX MXc OXûSX I`Y¸´fZ³f ¨f»ff¹ff U ³fb¢IYOX Àf·ffAû IYf Af¹fûþ³f ·fe dIY¹ff Ü dþÀfIYe A²¹fÃf°ff ´ff³fe´f°f VfWXSXe ÀfÔ¦fNX³f ¸fÔÂfe Ad³f»f dWX³QbÀ°ff³fe ³fZ IYe Ü BÀf ¸fbdWX¸f ¸fZÔ ´ff³fe´f°f VfWXSXe MXe¸f IZY þ¸fe³fe þbÓfføY IYf¹fÊIY°ffÊ Q`UZ³f Àf»fcþf A²¹fÃf ´ff³fe´f°f VfWXSXe dU²ff³f,SXfþeU IÔYÀf»f CX´ff²¹fÃf ´ff³fe´f°f VfWXSXe dU²ff³fÀf·ff,³feSXþ IYf°f¹ff³f Àfd¨fU ´ff³fe´f°f VfWXSXe,UöYf ¦fbSXþe°f dÀfÔWX ³fZ dQ»»fe Af´f ÀfSXIYfSX õfSXf IYSXf¹fZ ¦fE þ³fdWX°f`¿fe IYf¹fûÊ IZY WXþfSXû ´f¸´f»fZMX Àf·fe QbIYf³fû , IYf»fûd³f¹fû ¸fZ dU°fSXe°f dIYE AüSX dQ»»fe

Af´f ÀfSXIYfSX õfSXf IYSXf¹fZ ¦fE þ³fdWX°f`¿fe IYf¹fûÊ IYf ´fi¨ffSX QbIYf³fQfSXû, IYf»fûd³f¹fû ¸fZ þfIYSX dIY¹ff Ü AüSX ³fb¢IYOX Àf·ff ¸fZÔ dQ»»fe ÀfSXIYfSX õfSXf IYSXf¹fZ ¦fE þ³fdWX°f`¿fe IYf¹fûÊ ¶ffSXZ ¶f°ff¹ff ÜBÀf QüSXf³f Àf`IYOXû IYe Àf£¹ffÔ ¸fZÔ ³f¹fZ Àffd±f¹fûÔ ³fZ Af¸f AfQ¸feÔ ´ffMXeÊ IYe ÀfQÀ¹f°ff ·fe ¦fiWX¯f IYe Ü ´ff³fe´f°f VfWXSXe dU²ff³fÀf·ff ÀfÔ¦fNX³f ¸fÔÂfe Ad³f»f dWX³QbÀ°ff³fe ³fZ Àf·fe QbIYf³fQfSX ÀfdWX°f Àf·fe IYû WXSX Àf¸·fU ¸fQQ IYSX³fZÔ IZY d»fE IYWXf þ`ÀfZ ´f`ÔVf³f ¶f³fUf³ff ¹ff AûSX þû Àf·fe IYf¹fÊ »fû¦fû IZY ³fWXe WXû ´ff°fZ Ü ¶ffþfSX IZY QbIYf³fQfSX AüSX IYf»fû³feUfÀfe Af¸f AfQ¸fe ´ffMXeÊ ÀfZ ´fi·ffdU°f WXû°fZ WXbE dQJfBÊ dQE Ü Àf·fe »fû¦fû ³fZ Af¸f AfQ¸fe ´ffMXeÊ MXe¸f IZY dU¨ffSX U dQ»»fe Af´f ÀfSXIYfSX õfSXf IYSXf¹fZ ¦fE þ³fdWX°f`¿fe IYf¹fûÊ IYû ²¹ff³f ´fcUÊIY Àfb³ff AüSX ·fdU¿¹f ¸fZÔ °f³f,¸f³f AüSX ²f³f ÀfZ Af¸f AfQ¸fe ´ffMXeÊ IYf Àff±f QZ³fZ IYf ·fSXûÀff ·fe dQ¹ff Ü

¸fd³Âf¸f¯OX»f ¸fZÔ ¨f»fZ þf³ff ¨ffdWXEÜ ¨fb³ffU ÀfZ ´fWX»fZ WXe ·ffþ´ff B³f»fû ¦fNX¶fÔ²f³f ´fSX ¸fûWXSX »f¦f ¦f¹fe WX` Ü þ¹fdWXÔQ ³fZ B³fZ»fû ´fSX ÀfUf»f JOÞXZ IYSX°fZ WXbE IYWXf dIY B³fZ»fû ³fZ d¶f³ff Vf°fÊ A´f³ff Àf¸f±fʳf ´fÂf ¸fûQe þe IYû dQ¹ff ±ffÜ B³fZ»fû ´ffMXeÊ IZY ´fiUöYf U ³fZ°ff ¶f°ff¹fZ IYe Uû Àf¸f±fʳf ´fÂf ¢¹ff A·fe ·fe ¸fûQe IZY ´ffÀf WXe WX?` A¦fSX CX³WXÔZ A´f³ff Àf¸f±fʳf ´fÂf Ufd´fÀf d»f¹ff °fû IY¶f d»f¹ff AüSX Àf¸f±fʳf Uf´fÀfe ´fÂf IYWXfh WX?` þ¹fdWXQÔ ³fZ IYWXf dIY dþ³f IYf¹fÊIY°ffÊAû ³fZ B³fZ»fû IZY d»fE IYf¸f dIY¹ff U dþ³f UûMXSXûÔ ³fZ B³fZ»fû ³fZ UûMX QZIYSX ·ffþ´ff IYû WXSXf³ff ¨ffWXf CX³fIYf °fû A´f¸ff³f IYSX dQ¹ffÜ A¶f Af³fZ Uf»fZ ¨fb³ffUûÔ ¸fZÔ

IYf¹fÊIY°ffÊ AüSX UûMXSX B³fZ»fû ÀfZ BÀf A´f¸ff³f IYf ¶fQ»ff QZÔ¦fZÜ þ¹fdWXÔQ ³fZ ´fÂfIYfSXûÔ ÀfZ ¸fûSX³fe ¸fZÔ ¨f»f SXWXZ AU`²f ¦fZÀMX WXfCXÀf ´fSX IYWXf dIY WX¸fZ þf³fIYfSXe d¸f»fe WX` dIY IYfRYe ¦fZÀMX WXfCXÀf ¸fZÔ »fOÞXdIY¹fûÔ IYû ¶fÔ²fIY ¶f³ff¹ff WXbAf WX` þ¶fSXQÀ°fe CX³fÀfZ QZWX ½¹ff´ffSX/²fÔ²ff IYSXUf¹ff þf SXWXf WX`ÜIYBÊ ¸fÔÂfe U dU²ff¹fIYû IYe ¦fZÀMX WXfCXÀfûÔ ¸fZÔ dWXÀÀfZQfSXe WXÜ` ¸fÔÂfe U dU²ff¹fIYû IYf Af³ff- þf³ff ¶f³ff SXWX°ff WX` B³f ¦fZÀMX WXfCXÀf ¸fZÜÔ 6 ¸fWXe³fZ IYe CCTV RbYMXZþ IYe dSXIYfgdOXÔʦf d³fIY»fUfBÊ þfEÔÜWXfBÊ IYûMXÊ IZY dÀfdMX¦Ô f þþ ÀfZ Àf·fe ¦fZÀMX WXfCXÀf IYe þfÔ¨f IYSXfBÊ þfE U dIY³f Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYe ÀfWX ´fSX AU`²f ¦fZÀMX WXfCXÀf ¶f³ffEÔ þf SXWXZ WX` CXÀfIYe þfÔ¨f WXûÜ

Af¸f AfQ¸feÔ ´ffMXeÊ IZY ¶fPX°fZ þ³ff²ffSX ÀfZ ·ffþ´ff, IYfÔ¦fiZÀf ¸fZÔ §f¶fSXfWXMX: Ad³f»f dWX³QbÀ°ff³fe »fûIY»f ³¹fcþ AfgRY BÔdOX¹ff

=´ff³fe´f°f IYe þ³f°ff ·fe Af¸f AfQ¸feÔ ´ffMXeÊ IZY IYf¹fûÊ ÀfZ ´fi·ffdU°f ¶ffd»f³Qi dÀfÔWX, ´ff³fe´f°f Ü Af¸f AfQ¸feÔ ´ff³fe´f°f WXûIYSX °f³f ,¸f³f AûSX ²f³f ÀfZ Af¸f AfQ¸feÔ ´ffMXeÊ IYf Àff±f QZ³fZ IYû °f`¹ffSX VfWXSXe dU²ff³fÀf·ff ÀfÔ¦fNX³f ¸fÔÂfe Ad³f»f dWX³QbÀ°ff³fe WX̀ AüSX ·ffSXe Àf£¹ffÔ ¸fZÔ ¸fdWX»ff, ´fbøY¿f U ³füþUf³f Àff±fe Af¸f ³fZ ¶f°ff¹ff dIY Af´f IYf¹fÊIY°ffÊ AûSX ´fQfd²fIYfSXe AfQ¸feÔ ´ffMXeÊ IYe ÀfQÀ¹f°ff ¦fiWX¯f ´ff³fe´f°f VfWXSX ¸fZÔ dQ»»fe Af´f ÀfSXIYfSX õfSXf IYSXf¹fZ IYSX SXWXZ WX̀!

¦fE þ³fdWX°f`¿fe IYf¹fûÊ IZY ´f¸´f»fZMX §fSX §fSX AûSX Àf·fe ¶fþfSXû ¸fZÔ QbIYf³fQfSX ·ffBʹfû IZY ¶fe¨f þfIYSX dU°fSXe°f IYSX SXWXZ WX` AûSX ´fcSXZ þûVf IZY Àff±f dQ»»fe Af´f ÀfSXIYfSX õfSXf IYSXf¹fZ ¦fE þ³fdWX°f`¿fe IYf¹fûÊ ´fi¨ffSX ´fiÀffSX IYSX SXWXZ ! ´ff³fe´f°f IYe þ³f°ff ·fe Af¸f AfQ¸feÔ ´ffMXeÊ IZY IYf¹fûÊ ÀfZ ´fi·ffdU°f WXûIYSX °f³f ,¸f³f AûSX ²f³f ÀfZ Af¸f AfQ¸feÔ ´ffMXeÊ IYf Àff±f QZ³fZ IYû °f`¹ffSX WX` AüSX ·ffSXe Àf£¹ffÔ ¸fZÔ ¸fdWX»ff, ´fbøY¿f U ³füþUf³f Àff±fe Af¸f AfQ¸feÔ ´ffMXeÊ IYe ÀfQÀ¹f°ff ¦fiWX¯f IYSX SXWXZ WX`! Ad³f»f dWX³QbÀ°ff³fe ³fZ ¶f°ff¹ff dIY þû ÀfbdU²ff¹fZ dQ»»fe IYe þ³f°ff IYû d¸f»f SXWXe WX` þ`ÀfZ dIY 10+2°fIY ¸fbµ°f AûSX ¶fZWX°fSX dVfÃff- ´fifBÊUZMX ÀIcY»fû ÀfZ ¶fdPX¹ffÔ ÀfSXIYfSXe ÀIcY»f, ¸fbµ°f ÀUfÀ±¹f ÀfZUf¹fZ Àf·fe ´fiIYfSX IZY MX`ÀMX U QUfBʹffÔ RiYe,400 ¹fcd³fMX °fIY d¶fþ»fe WXfgRY SXZMX,20-000 »feMXSX ¸fbµ°f ´fe³fZ ¹fû¦¹f ÀffRY ´ff³fe,Àf·fe ´fiIYfSX IYe ´f`ÔVf³f ¶fbPXf´ff, dU²fUf, dUIY»ffÔ¦f,2 500 ÷Y´fE ¸fdWX³ff,VfWXeQû IZY Afdßf°f ´fdSXUfSXû IYû EIY IYSXûOX ÀfWXf¹f°ff SXfdVf WXdSX¹ff¯ff ¸fZÔ Af¸f AfQ¸feÔ ´ffMXeÊ IYe ÀfSXIYfSX ¶f³f³fZ ´fSX WXdSX¹ff¯ff IYe þ³f°ff IYû ·fe Qe þfE¦fe!

B³f`»fû ´ffMXeÊ ³fZ ´ffMXeÊ ÀfÔ¦fNX³f IYû ¸fþ¶fc°f U ´fi·ffUe ¶f³ff³fZ IZY d»fE ´fQfd²fIYfdSX¹fûÔ ¸fZÔ dIYE RZYSX¶fQ»f »fûIY»f ³¹fcþ AfgRY BÔdOX¹ff

ÀfûIZY³Qi ¶ffd»f¹ff³f , ¨fÔOXe¦fPÞXÜ B³fZ»fû SXf¿MÑXe¹f A²¹fÃf ¨fü²fSXe Aû¸f´fiIYfVf ¨füMXf»ff ³fZ ³fZ°ff ´fid°f´fÃf ¨fü²fSXe A·f¹f dÀfÔWX ¨füMXf»ff U OXfg. Aþ¹f dÀfÔWX ¨füMXf»ff ÀfdWX°f ´ffMXeÊ dU²ff¹fIYûÔ, ³fZ°ffAûÔ U ´fi¸fbJ ´fQfd²fIYfdSX¹fûÔ ÀfZ ½¹ff´fIY dU¨ffSXdU¸fVfÊ IZY ¶ffQ ´ffMXeÊ ÀfÔ¦fNX³f IYû ¸fþ¶fc°f U ´fi·ffUe ¶f³ff³fZ IZY d»fE dUd·f³³f À°fSX ´fSX ´fQfd²fIYfdSX¹fûÔ ¸fZÔ RZYSX¶fQ»f dIY¹ff WX`Ü B³fZ»fû Àfb´fie¸fû ³fZ AVfûIY ASXûOÞXf IYû ´fb³f: B³fZ»fû ´ffMXeÊ ´fiQZVff²¹fÃf d³f¹fböY dIY¹ff WX`Ü B³fZ»fû Àfb´fie¸fû õfSXf þfSXe IYe ¦fBÊ Àfc¨fe IZY A³fbÀffSX ´fcUÊ dU²ff¹fIY ´fiQe´f ¨fü²fSXe IYû dþ»ff ´fÔ¨fIbY»ff, VfeVf´ff»f þÔ²fZOÞXe IYû A¸¶ff»ff, IbY»fQe´f dÀfÔWX »fb¶ff¯ff IYû IbY÷YÃfZÂf, IÔYU»f ´ff»f Vf¸ffÊ IYû I`Y±f»f, IÈY¿¯f SXfNXe IYû þeÔQ, ´fQ¸f þ`³f IYû dÀfSXÀff, ¶f»fdUÔQSX dÀfÔWX I`YSXûÔ IYû RY°fZWXf¶ffQ, Àfb³fe»f »ff¸¶ff IYû d·fUf³fe, SXfþZQÔ i dÀfÔWX d»f°ff³fe IYû dWXÀffSX, Àf°f¶feSX ¹ffQU IYû ¸fWXQÔZ ¦i fPÞX, dIYVfûSX ¹ffQU IYû ¦fb÷Y¦fif¸f, QZUZÔQi ¨füWXf³f IYû RYSXeQf¶ffQ, Àf°feVf ³ffÔQ»f IYû SXûWX°fIY, SXfIZYVf þfJOÞX IYû ÓfªþSX, ´fQ¸f QdWX¹ff IYû Àfû³fe´f°f, ÀfbSXZVf IYf»ff IYû ´ff³fe´f°f, ¹fVfUeSX SXf¯ff IYû IYSX³ff»f, Q»f¸feSXf Àf`³fe IYû ¹f¸fb³ff³f¦fSX, ´fcUÊ ¨fZ¹fSX¸f`³f ¶fQibïe³f IYû ¸fZUf°f,

Aþe°f dÀfÔWX ¶ffg¶fe IYû ´f»fU»f, OXfg. SXfþ´ff»f ¹ffQU IYû SXZUfOÞXe U ³fSXZVf õfSXIYf IYû dþ»ff QfQSXe IYf dþ»ff A²¹fÃf d³f¹fböY dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü B³fZ»fû Àfb´fie¸fû ³fZ SXdUÔQi ÀffÔ¦fUf³f IYû B³fZ»fû ¹fbUf ´fiIYûâ IYf ´fiQZVff²¹fÃf d³f¹fböY dIY¹ff WX`Ü ´fiQZVf ¹fbUf ´fiIYûâ IZY dþ»ff ÀfÔ¹fûþIYûÔ ¸fZÔ A¸¶ff»ff IYf A¸fSXZÔQi dÀfÔWX ÀfüÔMXf, ¹f¸fb³ff³f¦fSX IYf dUIiY¸f WXOÞX°ff³f, IbY÷YÃfZÂf IYf Àfb³fe»f SXf¯ff, IYSX³ff»f IYf ·fe¸f dÀfÔWX ¸fPXWXf³f, ´ff³fe´f°f IYf ³fUe³f ³f`³f, I`Y±f»f IYf Ad³f»f ¦fbªþÊSX ¢¹fûOXIY, Àfû³fe´f°f IYf IbY¯ff»f ¦fWX»ffU°f, þeÔQ IYf A³fbSXf¦f JMXIYOÞX, QfQSXe IYf d³fd°f³f ÓffÔ¦fc, d·fUf³fe IYf ¸f³fûþ ¹ffQU, dWXÀffSX IYf Ad¸f°f ¶fbSXf, RY°fZWXf¶ffQ IYf Aþ¹f ÀfÔ²fc, dÀfSXÀff IYf Aþf¹f¶f Aû»ff, ¸fWXZÔQi¦fPÞX IYf SXdUÔQi ¦ff¦fOXUfÀf, SXZUfOÞXe IYf dUþ¹f ·fcSX±f»ff, ¦fb÷Y¦fif¸f IYf Àf°feVf SXf§fU, ¸fZUf°f IYf dWX°fZVf QZVfUf»f, ´f»fU»f IYf dU³fûQ ·ffSXõfþ, RYSXeQf¶ffQ IYf ASXdUÔQ ·ffSXõfþ U ÓfªþSX IYf CX´fZQÔ i IYfdQ¹ff³f IYû ¹fbUf dþ»ff ´fi²ff³f d³f¹fböY dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü BÀfIZY B»ffUf ´fiQZVf ¸fZÔ ¦fif¸fe¯f WX»fIYf ´fi²ff³fûÔ ¸fZÔ SXf¸fIbY¸ffSX IYû A¸¶ff»ff dÀfMXe, ßfU¯f dÀfÔWX IYû A¸¶ff»ff I`YÔMX, AU°ffSX dÀfÔWX VfZSXd¦f»f IYû ¸fb»ff³ff, ·fc´f dÀfÔWX ¦fbªþSX IYû ³ffSXf¹f¯f¦fPÞX IYf ´fi²ff³f ¶f³ff¹ff ¦f¹ff WX`Ü SXfþIbY¸ffSX IY¸¶fûþ IYû WX»fIYf SXfQüSX IYf, ¨fÔQi´ff»f ¸ffOXû IYû þ¦ff²fSXe U

¨fSX¯f dÀfÔWX ¨fZ¹fSX¸f`³f IYû WX»fIYf ÀfPÞXüSXf IYf WX»fIYf ´fi²ff³f d³f¹fböY dIY¹ff WX`Ü dþ»ff IbYb÷YÃfZÂf ¸fZÔ WX»fIYf ±ff³fZÀfSX IYf SX¯f¶feSX dÀfÔWX ¶fcSXf, WX»fIYf »ffOXUf IYf ÀfbSXZVf Àf`³fe, WX»fIYf d´fWXûUf IYf IYSX¯f dÀfÔWX U VffWX¶ffQ IYf A¸f³fQe´f dÀfÔWX IY¸¶fûþ IYû WX»fIYf ´fi²ff³f ¶f³ff¹ff ¦f¹ff WX`Ü dþ»ff I`Y±f»f IZY WX»fIYf I`Y±f»f ÀfZ ÀfÔþeU Lû°f, ¦fbWX»ff ÀfZ ·fc´fZÔQi dÀfÔWX ·ff¦f»f, IY»ff¹f°f ÀfZ ¸ffÀMXSX ¶f»fUeSX dÀfÔWX ¸fMXüSX, ´fb¯OXSXe ÀfZ Aû¸f´fiIYfVf I`YSXf ´fcUÊ ÀfSX´fÔ¨f IYû WX»fIYf ´fi²ff³f d³f¹fböY dIY¹ff ¦f¹ff WXÜ` BÀfe °fSXWX dþ»ff Àfû³fe´f°f IZY WX»fIYf ¦f³³füSX IZY d»fE ÀfbSXZVf °¹ff¦fe, JSXJüQf IZY d»fE AVfûIY SXf¯ff, SXfBÊ IZY d»fE SXf¸fdIYVf³f ÀfSX´fÔ¨f, ¶fSXûQf IZY d»fE OXfg. IY´fcSX ³fSXUf»f, Àfû³fe´f°f IZY d»fE ÀfbSXZÔQi ´fÔUfSX U WX»fIYf ¦fûWXf³ff IZY d»fE ¶f»fþe°f ³f`³f IYû WX»fIYf ´fi²ff³f IYe dþ¸¸fZQfSXe ÀfüÔ´fe WX`Ü B³fZ»fû Àfb´fie¸fû ³fZ ¶f°ff¹ff dIY WX»fIYf ¶ffU»f ¸fZÔ ¨fü²fSXe SXf¸fdIYVf³f dL»»fSX ÀfSX´fÔ¨f, SXZUfOÞXe ¸fZÔ SXfþ¶feSX IYf»fcUfÀf U IYûÀf»fe ¸fZÔ dIYSX³f´ff»f ¹ffQU IYû WX»fIYf ´fi²ff³f ¶f³ff¹ff ¦f¹ff WX`Ü dþ»ff ÓfªþSX IZY WX»fIYf ¶fWXfQbSX¦fPÞX IZY d»fE SXfþ¶feSX SXfNXe ´fSX³ff»ff, ¶ffQ»fe IZY d»fE ¸ff¸f³f NXZIZYQfSX, ÓfªþSX IZY d»fE ¸fWXfUeSX Vf¸ffÊ U ¶fZSXe IZY d»fE ¶f»fSXfþ SXfNXe IYû WX»fIYf ´fi²ff³f IYe dþ¸¸fZQfSXe Qe WXÜ` ¸fWXQÔZ ¦i fPÞX dþ»ff

¸fZÔ ³fSXZVf VfZJfU°f IYû ¸fWXZÔQi¦fPÞX IYf, ÀfbSXZÔQi ¹ffQU ´fdMXIYSXf IYû ³ffSX³fü»f IYf, OXeE³f ¹ffQU IYû ³ffÔ¦f»f ¨fü²fSXe U IY¸fÊUeSX ¹ffQU IYû WX»fIYf AMXZ»fe IYf WX»fIYf ´fi²ff³f d³f¹fböY dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü dþ»ff ¦fb÷Y¦fif¸f ¸fZÔ WX»fIYf ´fMXüQe IYf SXfIZYVf dþ»ff ´ff¿fÊQ, ¶ffQVffWX´fbSX IYf FYd¿fSXfþ SXf¯ff U ÀfûWX³ff IYf ¶fZ¦fSXfþ IYû WX»fIYf ´fi²ff³f ¶f³ff¹ff ¦f¹ff WXÜ` ´f»fU»f dþ»ff ¸fZÔ WX»fIYf WXûOX»f IZY d»fE ÀfbSXZÔQi, ´f»fU»f IZY d»fE ¸fWXZÔQi ·fOXf³ff, WX±fe³f IZY d»fE ´fiUe³f OXf¦fSX IYû WX»fIYf ´fi²ff³f IYe dþ¸¸fZQfSXe Qe ¦fBÊ WX`Ü B³fZ»fû Àfb´fie¸fû ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ¸fWXZÔQi dÀfÔWX IYû WX»fIYf »fûWXføY, IbY»fUÔ°f IYûMXe¹ff IYû d·fUf³fe, SXdUÔQi ´fMXüQe IYû °fûVff¸f U þ¦fQeVf ²f³ff³ff IYû WX»fIYf ¶fUf³feJZOÞXf IYf WX»fIYf ´fi²ff³f d³f¹fböY dIY¹ff WX`Ü dþ»ff QfQSXe IZY WX»fIYf ¶ffPXOÞXf IYe dþ¸¸fZQfSXe ¸fWXZÔQi dÀfÔWX VffÀÂfe U QfQSXe WX»fIYf IYe dþ¸¸fZQfSXe IÈY¿¯f ÀffÔ¦fUf³f IYû ÀfüÔ´fe ¦fBÊ WX`Ü dþ»ff ´ff³fe´f°f IZY WX»fIYf Àf¸ff»fJf ¸fZÔ FYd¿f´ff»f SXfU»f, ´ff³fe´f°f ¦fif¸fe¯f ¸fZÔ IbY»fQe´f SXfNXe, BÀfSXf³ff ¸fZÔ »fJ´f°f SXûOX WX»fIYf ´fi²ff³fûÔ IYe dþ¸¸fZQfSXe Àf¸·ff»fZÔ¦fZÜ dþ»ff IYSX³ff»f ¸fZÔ SX§f¶feSX dÀfÔWX ´fcUÊ ÀfSX´fÔ¨f IYû WX»fIYf §fSXûÔOXf, Àf. ¦fbSXQZU dÀfÔWX SX¸¶ff IYû BÔQie, Aû¸f´fiIYfVf Àf»fcþf IYû IYSX³ff»f, ²f¸fÊUeSX ´ffOXf IYû AÀfÔ²f U BÔQþ i e°f dÀfÔWX ¦fbSXf¹ff IYû ³fe»fûJOÞXe IZY d»fE WX»fIYf

´fi²ff³f d³f¹fböY dIY¹ff WX`Ü BÀfe ´fiIYfSX þeÔQ dþ»ff ¸fZÔ CX¨ff³ff IY»ffÔ ¸fZÔ WX»fIZY IYe dþ¸¸fZQfSXe Àfb¶fZ dÀfÔWX »fûWXf³f dSXMXf¹fOXÊ OXeEÀf´fe, þeÔQ WX»fIYf ¸fZÔ ·fc´fZÔQi þb»ff³fe, þb»ff³ff ¸fZÔ ´fi°ff´f dÀfÔWX »ffNXSX, ³fSXUf³ff ¸fZÔ ÀfbQZVf ¨fû´fOÞXf U ÀfRYeQûÔ ¸fZÔ Àfb·ff¿f QZVfUf»f Àf¸·ff»fZÔ¦fZÜ BÀfe °fSXWX dþ»ff SXûWX°fIY ¸fZÔ ÀfÔþ¹f ¶f»WXfSXf IYû WX»fIYf ¸fWX¸f, OXfg. ÀfÔQe´f WXbçf IYû ¦fPÞXe ÀffÔ´f»ff dIY»fûBÊ, SXfþZVf Àf`³fe IYû SXûWX°fIY U ³fRZY dÀfÔWX »ffWX»fe IYû IY»ff³füSX IYf WX»fIYf ´fi²ff³f ¶f³ff¹ff ¦f¹ff WX`Ü BÀfIZY A»ffUf dþ»ff dWXÀffSX ¸fZÔ WX»fIYf dWXÀffSX ¸fZÔ °f÷Y¯f þ`³f, ³f»fUf ¸fZÔ Àf°f´ff»f ÀfSX´fÔ¨f, ³ffSX³füÔQ ¸fZÔ Àf°fUeSX dÀfÀff¹f, AfQ¸f´fbSX ¸fZÔ Àfb·ff¿f ¦fWX»fe, WXfÀÔ fe ¸fZÔ IYSX¯f dÀfÔWX QZ´f»f, CXIY»ff³ff ¸fZÔ I`Y´MX³f LfþcSXf¸f U ¶fSXUf»ff ¸fZÔ Àf°¹fUf³f IYû WX»fIYf ´fi²ff³f ¶f³ff¹ff ¦f¹ff WX`Ü dþ»ff dÀfSXÀff ¸fZÔ ¦fbSXdUÔQi dÀfÔWX ÀfSX´fÔ¨f IYû dÀfSXÀff, A·f¹f dÀfÔWX JûOX IYû EZ»f³ff¶ffQ, Àfb·ff¿f ³f`³f IYû SXfd³f¹ffÔ, Àf. ÀfUÊþe°f dÀfÔWX IYû OX¶fUf»fe AüSX dU³fûQ IbY¸ffSX QOÞXUe U ·fSX´fcSX dÀfÔWX IYû ÀfÔ¹fböY øY´f ÀfZ IYf»ffÔUf»fe IYf WX»fIYf ´fi²ff³f d³f¹fböY dIY¹ff WX`Ü dþ»ff RY°fZWXf¶ffQ IZY WX»fIYf MXûWXf³ff ¸fZÔ WXdSX dÀfÔWX ¸fZWXdSX¹ff, SXd°f¹ff ¸fZÔ d¶fIYSX dÀfÔWX WXOXü»fe U RY°fZWXf¶ffQ ¸fZÔ ·fSX°f dÀfÔWX ´fdSXWXfSX IYû WX»fIYf ´fi²ff³f IYe dþ¸¸fZQfSXe ÀfüÔ´fe ¦fBÊ WX`Ü


³fBÊ dQ»»fe, SXdUUfSXX ,X 12 A¦fÀ°f 2018

d½f¨ffSX

»fûIY»f ³¹fcþ AfgRY BÔdOX¹ff

07

‘³ff±f’ IYf ¦fd¯f°f d¶f¦ffOÞX ‘IY¸f»f’ dJ»ffEÔ¦fZ ‘Af´f’! SXfª¹fÀf·ff ÀffÔÀfQ dþ³fIYf þ³f°ff ÀfZ IYûBÊ Àfe²ff »fZ³ff-QZ³ff ³fWXeÔ, IZY Àff±f SXfþ³fed°fIY Q»fûÔ AüSX CX³fIZY ³fZ°ffAûÔ ³fZ CX´fÀf·ff´fd°f IZY ¨fb³ffU ¸fZÔ þû ·fcd¸fIYf d³f·ffBÊ CXÀf³fZ IYWXeÔ ³ff IYWXeÔ »fûIYÀf·ff ¨fb³ffU 2019 ²fbÔ²f»fe °fÀUeSX IYû ±fûOÞXf WXe ÀfWXe À´fá þøYSX dIY¹ff WX`....., °fû IYBÊ ¸fWX°U´fc¯fÊ ÀfÔQZVf ·fe E³fOXeE IYe þe°f AüSX ¹fc´feE IYe WXfSX IZY Àff±f þf ¨fbIYZ WX.Ồ . 2014 ¸fZÔ Àf¶fÀfZ ¶fOÞXe AüSX °ffIY°fUSX ´ffMXeÊ ·ffþ´ff IYû IYBÊ SXfª¹fûÔ ¸fZÔ dUÀ°ffSX IZY ¶ffUþcQ E³fOXeE IZY ¦fNX¶fÔ²f³f ´fSX d³f·fÊSX WXû³ff ´fOÞXf.. ·ffþ´ff IYû AfÔJ dQJf³fZ Uf»fZ CX³fIZY A´f³fZ ÀfWX¹fû¦fe Q»f dþÀf¸fZÔ dVfUÀfZ³ff CXÀfIYf Àf¸f±fʳf d¸f»ff °fû ¸fûQe AüSX VffWX ³fZ ³fe°feVf IbY¸ffSX IYû Àff¸f³fZ »ffIYSX CXOÞXeÀff IYe SXfþ³fed°f ¸fZÔ ¶feþZ´fe ÀfZ Àfe²fZ ¸fbIYf¶f»fZ IYe ÀfÔ·ffU³ff ¶fSXIYSXfSX SXJ°fZ WXbE ·fe ¶feþZOXe IYf Àf¸f±fʳf þZOXe¹fc CX¸¸feQUfSX IZY ´fÃf ¸fZÔ »fZIYSX E³fOXeE IYû ¸fþ¶fc°f dIY¹ff.. ÀU¹fÔ ´fi²ff³f¸fÔÂfe, ·ffþ´ff IZY SXf¿MÑXe¹f A²¹fÃf AüSX d¶fWXfSX IZY ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fZ ¸fWXf¦fNX¶fÔ²f³f IZY ´ff»fZ ¸fZÔ þf³fZ Uf»fZ IYBÊ Q»fûÔ IYû E³fOXeE IZY Àff±f þûOÞXf, °fû QcÀfSXe AûSX SXfWXb»f ¦ffÔ²fe ³fZ ¸fûQe dUSXû²fe ª¹ffQf°fSX Q»fûÔ ÀfZ Àf¸f³U¹f ¶f³ffIYSX IYfÔ¦fiÀZ f CX¸¸feQUfSX IZY ´fÃf ¸fZÔ UûMX IYSXUf¹ff, »fZdIY³f Af¸f AfQ¸fe ´ffMXeÊ JfÀf°füSX ÀfZ ASXdUÔQ IZYþSXeUf»f ÀfZ ÀffUÊþd³fIY øY´f ÀfZ WXe ³fWXeÔ ´fQZÊ IZY ´feLZ ·fe QcSXe ¶f³ffBÊ, dþ³fIZY ÀffÔÀfQ ÀfÔþ¹f dÀfÔWX ÀfZ »fZIYSX ´fiUöYf CX¸¸feQUfSX IYe WXfSX IZY ¶ffQ SXfWXb»f ¦ffÔ²fe IYû JSXe-JûMXe Àfb³ff°fZ WXbE Àff¸f³fZ AfE.. Af¸f AfQ¸fe ´ffMXeÊ IYf IYWX³ff ±ff dIY SXf¿MÑX´fd°fCX´fSXf¿MÑX´fd°f ¨fb³ffU ¸fZÔ d¶f³ff Vf°fÊ Àf¸f±fʳf QZ³fZ IZY ¶ffQ SXfWXb»f ³fZ CX³fÀfZ BÀf ¶ffSX ÀfÔ´fIYÊ ³fWXeÔ dIY¹ff, þ¶fdIY IY·fe CX³fIZY ÀfWX¹fû¦fe SXWXZ ³fe°feVf IbY¸ffSX ³fZ A´f³fZ CX¸¸feQUfSX IZY d»fE Àf¸f±fʳf ¸ffÔ¦ff, »fZdIY³f WX¸f³fZ ¸f°fQf³f IYf ¶fdWX¿IYfSX IYSX Q»fûÔ ÀfZ QcSXe ¶f³ffBÊ.. Af¸f AfQ¸fe ´ffMXeÊ IZY d³fVff³fZ ´fSX dþÀf °fSXWX SXfWXb»f ¦ffÔ²fe AfE CXÀfIZY ¶ffQ »fûIYÀf·ff °fû QcSX ¸f²¹f´fiQZVf ¸fZÔ ³fBÊ WX»f¨f»f QZJ³fZ IYû d¸f»f ÀfIY°fe WX`..., þWXfÔ IZYþSXeUf»f ´fWX»fZ WXe QüSXf IYSX ¨fbIZY °fû IYBÊ ÀfeMXûÔ ´fSX Af´f ³fZ A´f³fZ CX¸¸feQUfSXûÔ IYf EZ»ff³f IYSX dQ¹ff WX`.. dQ»»fe-´fÔþf¶f IYe °fb»f³ff ¸fZÔ Af´f IYf ¸f²¹f´fiQZVf ¸fZÔ ³ff IYûBÊ þf³ff ´fWX¨ff³ff ¶fOÞXf ³fZ°ff

CXÀfIZY ´ffÀf AüSX ³ff WXe IYûBÊ ¶fOÞXf ³fZMXUIYÊ.. dRYSX ·fe þ¶f LûMXZ ÃfZÂfe¹f Q»f ¶fÀf´ff, Àf´ff, ¦fûÔ¦f´ff, IYfÔ¦fiZÀf IZY ÀfÔ´fIYÊ ¸fZÔ ¶f³fZ WXbE WX`Ô °f¶f Af´f IYe ³fþSX ¹fbUf ¸f°fQf°ffAûÔ ´fSX WXû¦fe, þû ¸fedOX¹ff ÀfZ þbOÞXZ »fû¦fûÔ IYû A´f³fZ CX¸¸feQUfSX IZY Àff±f ·ffþ´ff AüSX IYfÔ¦fiZÀf dUSXû²fe ¸fWX°UfIYfÔÃfe ³fZ°ffAûÔ IYû ·fe ¨fb³ffU ¸fZÔ ¸f`Qf³f ¸fZÔ CX°ffSX ÀfIY°fe WX`... °fû ÀfUf»f ¹fWXeÔ ´fSX JOÞXf WXû°ff WX` dIY þ¶f IY¸f»f³ff±f ³fZ IYBÊ Q»fûÔ ÀfZ ÀfeMX Àf¸fÓfü°fZ IYe ÀfÔ·ffU³ffAûÔ IYû ¶fSXIYSXfSX SXJf WX`, °f¶f Af¸f AfQ¸fe ´ffMXeÊ AfdJSX IYfÔ¦fiZÀf ¹ff dRYSX ·ffþ´ff dIYÀfIYû ª¹ffQf ³fbIYÀff³f ´fWXbÔ¨ff ÀfIY°fe WX`.. IYfÔ¦fiZÀf IZY d»fE Af´f IZY Jf°fZ ¸fZÔ þf³fZ Uf»fZ UûMXûÔ IYû SXûIY³ff dIYÀfe ¨fb³fü°fe ÀfZ IY¸f ³fWXeÔ WXû¦ff.. dVfUSXfþ IYû d³fVff³fZ ´fSX »fZIYSX ´fi¨ffSX ¸fZÔ þbMXe Af´f ¢¹ff BÀf ¨fb³ffU ¸fZÔ ·ffþ´ff IYe ¸fQQ¦ffSX Àffd¶f°f WXû¦fe? ¢¹ff Af´f EÔMXe B³fIÔY¶fZÔÀfe ÀfZ ´fi·ffdU°f ¸f°fQf°ffAûÔ IYû A´f³fZ CX¸¸feQUfSXûÔ IZY ´fÃf ¸fZÔ »ff¸f¶fÔQ IYSX ÀfIZY¦fe? ¸f²¹f´fiQZVf ¸fZÔ IYfÔ¦fiZÀf AüSX ·ffþ´ff IZY ¶fe¨f Àfe²ff ¸fbIYf¶f»ff WXû°ff SXWXf WX`, »fZdIY³f BÀf ¶ffSX »fûIYÀf·ff ¨fb³ffU IYû ²¹ff³f ¸fZÔ SXJ°fZ WXbE ¦fNX¶fÔ²f³f IYe dÀf¹ffÀf°f ¢¹ff dU²ff³fÀf·ff ¨fb³ffU IYû EIY ³fBÊ dQVff QZ³fZ IYf Àff¸f±¹fÊ SXJ°fe WX?` Af¸f AfQ¸fe ´ffMXeÊ ÀfZ ÀU¹fÔÀfZUe ÀfÔ¦fNX³f AüSX ¹fbUf ´fePÞXe þbOÞX ÀfIY°fe WX`, ¶fVf°fZÊ CXÀfIZY ´ffÀf ¨fb³ffU ¸fZÔ ¨fZWXSXZ WXûÔ.. ÀfUf»f SXfWXb»f ¦ffÔ²fe ÀfZ ³ffSXfþ

IZYþSXeUf»f AüSX CX³fIZY ³fZ°ff ¢¹ff ¸f²¹f´fiQZVf ¸fZÔ IY¸f»f³ff±f IYe IYfÔ¦fiZÀf IYf ¦fd¯f°f d¶f¦ffOÞX IYSX IY¸f»f dJ»ff³fZ ¸fZÔ þf³fZ A³fþf³fZ ¶fOÞXe ·fcd¸fIYf d³f·ff³fZ Uf»fZ WX`Ô? ÀfUf»f ¢¹ff ·ffþ´ff AüSX dVfUSXfþ IZY SX¯f³fed°fIYfSX Af¸f AfQ¸fe ´ffMXeÊ IYû dþÀfIYf dRY»fWXf»f ¸f²¹f´fiQZVf ¸fZÔ IYûBÊ AdÀ°f°U ³fWXeÔ CXÀfZ ¸fþ¶fc°f QZJ³ff ¨ffWXZÔ¦fZ..?

SXfª¹fÀf·ff IZY CX´fÀf·ff´fd°f ¨fb³ffU IYf E¸f´fe IY³fZ¢Vf³f NXeIY EIY Àff»f ´fWX»fZ 8 A¦fÀ°f IYe QZSX SXf°f ¦fbþSXf°f SXfª¹fÀf·ff ¨fb³ffU ¸fZÔ þ¶f Ad¸f°f VffWX AüSX À¸fÈd°f BÊSXf³fe IYe þe°f IZY Àff±f IYfÔ¦fiZÀf IZY AWX¸fQ ´fMXZ»f þe°fZ ±fZ °fû ·ffþ´ff ´fi¶fÔ²f³f ´fSX ÀfUf»f JOÞXZ dIYE ¦fE ±fZ.. SXfª¹fÀf·ff ¸fZÔ ´fWXbÔ¨f³fZ IZY ¶ffQ ·ffþ´ff IZY SXf¿MÑXe¹f A²¹fÃf Ad¸f°f VffWX ³fZ ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZÔQi ¸fûQe IYû ·fSXûÀfZ ¸fZÔ »fZIYSX CX´fÀf·ff´fd°f IZY ¨fb³ffU ¸fZÔ þû d¶fÀff°f d¶fLfBÊ CXÀf ³fZ ³f dÀfRYÊ CX³fIZY CX¸¸feQUfSX IYe þe°f Àfbd³fd›°f IYe ¶fd»IY ¹fc´feE ¸fZÔ IY»fZWX ·fe ¶fPÞXf Qe.. IYfÔ¦fiZÀf IZY Àff±f IYBÊ Q»f AÔ°f Àf¸f¹f °fIY þbOÞXZ SXWXZ ¶ffUþcQ BÀfIZY SXfª¹fÀf·ff IZY CX´fÀf·ff´fd°f ¨fb³ffU ¸fZÔ E³fOXeE IYe þe°f ¹fc´feE ¸fWXf¦fNX¶fÔ²f³f ¸fZÔ QSXfSX OXf»f³fZ ¸fZÔ ÀfRY»f SXWXe.. IYBÊ ÃfZÂfe¹f Q»fûÔ IZY ´ff»ff ¶fQ»f³fZ IZY ¶fe¨f Af¸f AfQ¸fe ´ffMXeÊ ³fZ ¸f°fQf³f IYf ¶fdWX¿IYfSX IYSX dþÀf °fSXWX Àfe²fZ SXfWXb»f ¦ffÔ²fe IYû

IYfÔ¦fiÀZ f dRYSX VffWX¶ff³fûÔ ¸ff³fdÀfIY°ff ÀfZ ¦fiÀ°f

A´f³f WX¸fZVff ÀfZ IYWX°fZ SXWXZ WX`Ô dIY ÀfÔÀfQ ¶fWXb¸f°f ÀfZ ³fWXeÔ ¨f»f°feÜ ¹fWX ¶ff°f ¸ff³fÀfc³f ÀfÂf IZY AfdJSXe dQ³f 10 A¦fÀ°f IYû dRYSX Àffd¶f°f WXbBÊÜ EIY dQ³f ´fWX»fZ WXe SXfª¹fÀf·ff IZY CX´fÀf·ff´fd°f IYf ¨fb³ffU þe°f IYSX ·ffþ´ff CX°ÀffdWX°f ±feÜ ¨fü¶feÀf §fÔMXZ ¶ffQ WXe dU´fÃf ³fZ CXÀfe SXfª¹fÀf·ff ¸fZÔ ÀfSXIYfSX IYû dQ³f ¸fZÔ °ffSXZ dQJf dQEÜ ÀfSXIYfSX VfbIiYUfSX IYû ·fe IYBÊ d¶f»f ´ffÀf IYSXUf³ff ¨ffWX°fe ±feÜ VfbIiYUfSX IZY dQ³f ÀfSXIYfSXe IYf¸fIYfþ IYe ´fSX¸´fSXf ³fWXeÔÜ »fûIYÀf·ff ¸fZÔ ´fifBÊUZMX ¸fZÔ¶fSX d¶f»f AüSX SXfª¹fÀf·ff ¸fZÔ ´fifBÊUZMX ¸fZÔ¶fSX ´fiÀ°ffUûÔ ´fSX ¶fWXÀf WXû°fe WX`Ü ÀfÂf IZY AfdJSXe dQ³f IYf þ÷YSX IY·fe IY·fe A´fUfQ SXWX°ff WX`Ü ´fSX ¹fWX °f·fe Àf¸·fU WXû°ff WX` þ¶f dU´fÃf ÀfWX¸f°f WXûÜ ÀfSXIYfSX ¸f³f¸ff³fe ÀfZ ÀfQ³f IYe IYf¹fÊUfWXe ³fWXeÔ ¨f»ff ÀfIY°feÜ ¹fWX ´f°ff WXû³fZ ¶ffUþcQ ÀfSXIYfSX ³fZ AfdJSXe dQ³f IZY EþZÔOXZ ¸fZÔ dMÑ´f»f °f»ffIY IYf d¶f»f SXJ dQ¹ffÜ WXf»ffÔdIY 2017 IZY Vfe°f ÀfÂf ¸fZÔ ¹fWX d¶f»f »fûIYÀf·ff ¸fZÔ ´ffÀf WXû ¦f¹ff ±ffÜ ´fi¸fbJ dU´fÃfe Q»f IYfÔ¦fiZÀf IYe ÀfWX¸fd°f ÀfZ ´ffÀf WXbAf ±ffÜ IYfÔ¦fiZÀf IYf BSXfQf SXfª¹fÀf·ff ¸fZÔ AOXÔ¦ff OXf»f³fZ IYf ±ffÜ ¹fWX ¶ff°f VfbIYUfSX Àfb¶fWX ÀfÔÀfQ ·fU³f ¸fZÔ ´fiQVfʳf IZY QüSXf³f Àfûd³f¹ff ¦ffÔ²fe ³fZ ÀffRY IYSX Qe ±feÜ

ÀfSXIYfSX ³fZ ·fe dQÀf¸¶fSX 2017 IZY ¶ffQ ¸fbÀf»f¸ff³fûÔ IYe IbYL ¶ff°fZÔ ¸ff³feÔ ±feÜ »fûIYÀf·ff ¸fZÔ ´ffÀf d¶f»f ¸fZÔ °fe³f ÀfÔVfû²f³f IYSX dQE ±fZÜ ¦fbøYUfSX IYû WXe IZYd¶f³fZMX ³fZ °fe³f ÀfÔVfû²f³fûÔ IYû ¸fÔþcSXe Qe ±feÜ dþÀf¸fZÔ Àf¶f ÀfZ ¸fWX°U´fc¯fÊ ¦f`SXþ¸ff³f°fe ´fifU²ff³f IYû IbYL »f¨fe»ff dIY¹ff WX`Ü ¹fWXe dU´fÃf IYe Àf¶f ÀfZ ¶fOÞXe Af´fdØf Uf»ff ¸ff¸f»ff ±ffÜ ?RYAfBÊAfSX QþÊ IYSXUf³fZ IYe IbYL

Vf°fZÊÔ ·fe SXJe ¦fBÊ WX`ÔÜ A¶f JbQ AüSX°f ¹ff CXÀf IZY dSXV°fZQfSX WXe ?RYAfBÊAfSX QþÊ IYSXUf ÀfIY°fZ WX`ÔÜ °feÀfSXf ÀfÔVfû²f³f ¹fWX WX` dIY IZYÀf QþÊ WXû³fZ IZY ¶ffQ ·fe ´fd°f-´f}e ¸fZÔ Àf¸fÓfü°ff WXû þfE , °fû IZYÀf Uf´fÀf WXû þfE¦ffÜ ´fSX ¶ff°f ¶fQ»ffUûÔ IYe ³fWXeÔÜ ¶ff°f SXfþ³fed°f IYe WX`Ü dU´fÃf IYû »f¦f°ff WX` dIY dMÑ´f»f °f»ffIY d¶f»f ´ffÀf WXû ¦f¹ff , °fû CXÀfZ QûWXSXe ¸ffSX ´fOÞXZ¦feÜ EIY °fSXRY °fû A¶f °fIY EIY¸fbV°f

JSXe-JSXe Àfb³ffBÊ CXÀfÀfZ ¶feþZ´fe JbVf WXû ÀfIY°fe WX`, dþÀfIZY ¸fþ¶fc°f ´fi¶fÔ²f³f ³fZ ³f dÀfRYÊ þe°f WXfdÀf»f IYe, ¶fd»IY dUSXûd²f¹fûÔ IZY JZ¸fZ ¸fZÔ ¸fûQe IYû WXSXf³fZ IZY d»fE IYfÔ¦fiZÀf¸fböY ¸fWXf¦fNX¶fÔ²f³f IYe ¶fWXÀf IYû Af¦fZ ¶fPÞXf¹ff.. Af¸f AfQ¸fe ´ffMXeÊ dþÀf °fSXWX ¸fûQe ÀfZ ª¹ffQf SXfWXb»f IYû IYûÀf SXWXe AüSX ¸ff¹ffU°fe ÀfZ »fZIYSX ¸f¸f°ff IYf ¦fb¯f¦ff³f IYSX SXWXe WX`.. CXÀfIYf ¸f°f»f¶f ÀffRY WX` dIY »fûIYÀf·ff ÀfZ ´fWX»fZ SXfþÀ±ff³f, LØfeÀf¦fPÞX AüSX ¸f²¹f´fiQZVf ¸fZÔ IYfÔ¦fiZÀf IYe ¸fbJf»fRY°f CXÀfIYe ´fif±fd¸fIY°ffAûÔ ¸fZÔ Àf¶fÀfZ DY´fSX WXû¦fe... ¨ffWXZ dRYSX BÀfIYf Àfe²ff RYf¹fQf ·ffþ´ff IYû WXe ¢¹fûÔ ³ff d¸f»fZ? EZÀfZ ¸fZÔ ÀfUf»f JOÞXf WXû³ff »ffþ¸fe WX` dIY ¸f²¹f´fiQZVf ¸fZÔ þ¶f IY¸f»f³ff±f IYe IYfÔ¦fiZÀf ¶fÀf´ff, Àf´ff, ¦fûÔ¦f´ff IZY Àff±f VfSXQ ¹ffQU IZY °feÀfSXZ ¸fû¨fZÊ ÀfZ Àf¸f³U¹f ¶f³ffIYSX dVfUSXfþ IYe ·ffþ´ff IYû WXSXf³fZ IZY d»fE Af¦fZ ¶fPÞX SXWXe WX` °f¶f Af¸f AfQ¸fe ´ffMXeÊ IYe ·fcd¸fIYf IYû BÀf ¨fb³ffU ¸fZÔ ³fþSXAQÔ fþ ³fWXeÔ dIY¹ff þf ÀfIY°ff, þû IYfÔ¦fiZÀf IYf dÀfSXQQÊ ¶fPÞXf³fZ IZY Àff±f CXÀf ·ffþ´ff IYû SXfWX°f þøYSX QZ¦ff, dþÀfIZY ¦fd¯f°f IYû dUSXûd²f¹fûÔ IZY ¦fNX¶fÔ²f³f IYe SXfþ³fed°f ¦fOÞX¶fOÞXf ÀfIY°fe ±fe.. ÀfUf»f JOÞXf WXû³ff »ffþ¸fe WX` dIY ¢¹ff SXfª¹fÀf·ff ÀfZ ¶ffWXSX A¶f Af¸f AfQ¸fe ´ffMXeÊ ³fE dÀfSXZ ÀfZ ¸f²¹f´fiQZVf ¸fZÔ ¨fb³ffUe SX¯f³fed°f ¶f³ffE¦fe, dþÀf³fZ IYBÊ ÀfeMXûÔ ´fSX ´fWX»fZ WXe CX¸¸feQUfSX §fûd¿f°f IYSX dQE WX`Ô..ÀfUf»f ¢¹ff ·ffþ´ff ·fe Af¸f AfQ¸fe ´ffMXeÊ IYû ¸f²¹f´fiQZVf ¸fZÔ ¸fþ¶fc°f QZJ³ff ¨ffWXZ¦fe? ÀfUf»f IYfÔ¦fiZÀf IYf ¦fd¯f°f d¶f¦ffOÞX IYSX ¢¹ff Af´f IZY CX¸¸feQUfSX IY¸f»f dJ»ffEÔ¦fZ..?

SXfª¹fÀf·ff ³fZ dQJfBÊ »fûIYÀf·ff IYe SXfWX... SXfª¹fÀf·ff ¸fZÔ CX´fÀf·ff´fd°f IYf ¨fb³ffU dÀfRYÊ þe°f-WXfSX IZY ¦fd¯f°f °fIY Àfed¸f°f ³fWXeÔ SXWXf.. UWX ·fe °f¶f þ¶f BÀf ¨fb³ffU IYf Àfe²fZ þ³f°ff ÀfZ IYûBÊ »fZ³ff QZ³ff ³fWXeÔ.. ¹fWX SXfþ³fed°fIY Q»fûÔ IYe ÀfÔ£¹ff ¦fd¯f°f, Àf¸f³U¹f ÀfZ ª¹ffQf ÀfbdU²ff IYe dÀf¹ffÀf°f ¶f³ff.. ¹fWX ´fdSX¯ff¸f ¸fûQe, ·ffþ´ff, E³fOXeE AüSX CX³fIZY dUSXûd²f¹fûÔ IYf IYfÔ¦fiZÀf¸fböY ¸fWXf¦fNX¶fÔ²f³f IYû E¢Àf´fûþ IYSX³fZ IZY ³fE RYf¸fc»fÊZ IZY °füSX ´fSX Àff¸f³fZ Af¹ff.. dþÀf³fZ IYWXeÔ ³ff IYWXeÔ SXfþ³fed°fIY Q»fûÔ AüSX CX³fIZY ³fZ°ffAûÔ IYe dÀf¹ffÀf°f ¸fZÔ ÀfÔIY»´f ÀfZ

·ffþ´ff IZY dJ»ffRY ´fOÞX³fZ Uf»ff ¸fbdÀ»f¸f UûMX ¶fÔMX þfE¦ffÜ ¸fbdÀ»f¸f AüSX°fZÔ ÀfdQ¹fûÔ IYe ¦fb»ff¸fe ÀfZ ¸fböY WXû IYSX ·ffþ´ff IZY ´fÃf ¸fZÔ UûMX IYSX ÀfIY°fe WX`ÔÜ °fû QcÀfSXe °fSXRY d¶f»f SXûIY³fZ ¸fZÔ ³ffIYf¸f SXWX³fZ ´fSX ¸fbdÀ»f¸f ¸fQÊ ·fe IYfÔ¦fiZÀf ÀfZ JRYf WXû þfE¦ffÜ IYfÔ¦fiZÀf IYe dÀ±fd°f dRYSX ÀfZ VffWX¶ff³fûÔ IZY UöY þ`Àfe WXû ¦fBÊ WX`Ü AüSX 1985 IYe °fSXWX CXÀf IYe ¶fbdð dRYSX ¸ffSXe ¦fBÊ WX`Ü dU´fÃf IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ A´f³f IYWX ÀfIY°fZ WX`Ô , dU³ffVf IYf»fZ dU´fSXe°f ¶fbðeÜ ¸fûQe IZY ¸f³fZþSXûÔ ³fZ Àfû¸fUfSX °fIY ÀfÔÀfQ ¨f»ff³fZ IYf ´fiÀ°ffU SXJfÜ °ffdIY SXfª¹fÀf·ff ÀfZ d¶f»f ´ffÀf IYSXUf IYSX Àfû¸fUfSX IYû »fûIYÀf·ff ÀfZ Qb¶ffSXf ´ffÀf WXû þfEÜ d¶f»f ¢¹fûÔdIY ÀfÔVfûd²f°f WX`, BÀf d»fE »fûIYÀf·ff ÀfZ ·fe Qb¶ffSXf ´ffÀf WXû³ff WX`Ü ´fSX IYfÔ¦fiZÀf IYe SXWX³fb¸ffBÊ ¸fZÔ dU´fÃf AOÞX ¦f¹ffÜ UWX VfbIiYUfSX IZY ¶ffUþcQ ¶ffIYe d¶f»f ·f»fZ ´ffÀf IYSXUf³fZ IYû °f`¹ffSX ±ffÜ ´fSX dMÑ´f»f °f»ffIY ´ffÀf ³fWXeÔ WXû¦ffÜ ³f WXe dU´fÃf ÀfÔÀfQ ÀfÂf IYf EIY dQ³f ¶fPXf³fZ IYû SXfþe WXbAfÜ dU´fÃf ³fZ ¸ffÔ¦f SXJ Qe dIY d¶f»f Àf»fZ¢MX IY¸fZMXe IYû ·fZþf þfEÜ AfdJSX Qû´fWXSX PXfBÊ ¶fþZ ÀfSXIYfSX ³fZ §fbMX³fZ MXZIY dQEÜ þ¶f UZÔI`Y¹ff ³ff¹fOXc ³fZ E»ff³f dIY¹ff dIY dMÑ´f»f °f»ffIY d¶f»f ³fWXeÔ Af SXWXfÜ ÀfUf»f CXNX SXWXf WX` dIY ÀfSXIYfSX A¦fSX ¦f¸·feSX ±fe °fû d¶f»f AfdJSXe dQ³f WXe ¢¹fûÔ »ffBÊÜ ÀfSXIYfSX IYû d¶f»f ´ffÀf

Af¦fZ Àf¸f³U¹f AüSX ÀfbdU²ff IYe Àfû¨f IYe °fÀUeSX IYû AüSX À´fá IYSX³fZ IYe IYûdVfVf IYe.. 2014 ¸fZÔ IYü³f, IYWXfÔ, dIYÀfIZY Àff±f JOÞXf ±ff AüSX A¶f »fûIYÀf·ff ¨fb³ffU 2019 AüSX CXÀfIZY ¶ffQ UWX IYWXfÔ A´f³fe ÀfbdU²ff ÀfZ A´f³fe ´fûþeVf³f »fZ ÀfIY°ff WX`, BÀfIZY ÀfÔIZY°f ·fe QZJ³fZ IYû d¸f»fZ.. ¶feþZ´fe BÀf ¨fb³ffU IZY d»fE ³fe°feVf IbY¸ffSX IYe þZOXe¹fc ÀfZ þbOÞXZ WXdSXUÔVf IYû Af¦fZ »ffIYSX A´f³fZ dUSXûd²f¹fûÔ þû IYfÔ¦fiÀZ f IZY Àff±f ¸fWXf¦fNX¶fÔ²f³f IYf dWXÀÀff ¶f³f ÀfIY°fZ ±fZ, CXÀf¸fZÔ ÀfZÔ²f »f¦ff³fZ ¸fZÔ ÀfRY»f SXWXe.. ·ffþ´ff AüSX E³fOXeE ³fZ SXfWXb»f IYû ALc°f Àffd¶f°f IYSX³fZ ¸fZÔ IYûBÊ IYÀfSX ³fWXeÔ LûOÞXe, °fû Af¸f AfQ¸fe ´ffMXeÊ ³fZ ¦f`SX IYfÔ¦fiZÀf ¸fûQe dUSXû²fe ¸fWXf¦fNX¶fÔ²f³f IYû UöY IYe AfUV¹fIY°ff ¶f³ff OXf»ff.. dU´fÃf IYe EIYþbMX°ff ´fSX ³fE dÀfSXZ ÀfZ ÀfUf»f JOÞXZ WXû³fZ IZY ¶ffUþcQ °fû IYWXeÔ ³ff IYWXeÔ IYfÔ¦fiZÀf ¹fWX ÀfÔQZVf QZ³fZ ¸fZÔ ÀfRY»f SXWXe dIY ·ffþ´ff JfÀf°füSX ÀfZ ¸fûQe dUSXû²f IYe »fOÞXfBÊ IZY ³fZ°fÈ°U ¸fZÔ SXfWXb»f ¦ffÔ²fe IYû ³fþSXAÔQfþ IYSX ³fWXeÔ »fOÞXe þf ÀfIY°fe.. 50 SXfª¹fÀf·ff ÀffÔÀfQ Uf»fe IYfÔ¦fiZÀf IYû Àf´ff, °fȯf¸fc»f, »fZAfCXMX, ´feOXe´fe, ¶fÀf´ff, OXeE¸fIZY IYf Jb»ff Àf¸f±fʳf d¸f»ff °fû AfSXþZOXe, SXf¿MÑXUfQe IYfÔ¦fiZÀf ´ffMXeÊ, IZYSX»f IYfÔ¦fiZÀf, AfBʹfcE¸fE»f, þZOXeEÀf E³fOXeE IZY dUSXû²f ¸fZÔ EIY Àff±f QZJZ ¦fE.. ½¹fdöY¦f°f °füSX ´fSX IYBÊ ÀffÔÀfQûÔ IZY Àff±f ÃfZÂfe¹f Q»fûÔ IYe BÀf ¨fb³ffU ¸fZÔ ¦f`SX¸füþcQ¦fe ³fE dÀfSXZ ÀfZ ¶fWXÀf IYf ¸fbïf ¶f³fe.. E³fOXeE ÀfZ þbOÞXZ Àf·fe ÀffÔÀfQûÔ ³fZ A´f³fZ ¸f°ffd²fIYfSX IYf ´fi¹fû¦f dIY¹ff.. ¨ffWXZ dRYSX þZOXe¹fc IZY A»ffUf ³ffSXfþ ¨f»f SXWXe dVfUÀfZ³ff, AIYf»fe WXe ¢¹fûÔ ³f WXûÔ °fû ³fe°feVf AüSX ¸fûQe IYe ´fWX»f ´fSX ¶feþZOXe IZY A»ffUf A³³ffQi¸fbIY d³fQÊ»fe¹f ¸f³fû³fe°f AüSX A¸fSX dÀfÔWX IYf ·fe Àff±f d¸f»ff... þ¶fdIY ¹fc´feE ÀfZ þbOÞXZ Àf¸ffþUfQe ´ffMXeÊ, JbQ IYfÔ¦fiZÀf, MXeE¸fÀfe, OXeE¸fIZY IZY IYSXe¶f 8 ÀffÔÀfQûÔ ³fZ QcSXe ¶f³ffBÊ, dþ³WXûÔ³fZ A´f³fZ ´fØfZ ³fWXeÔ Jû»fZ, dþÀfZ ¦fNX¶fÔ²f³f IYe ³fBÊ SXfþ³fed°f ¸fZÔ ³fþSXAÔQfþ ³fWXeÔ dIY¹ff þf ÀfIY°ff.. ¹fc´feE IYû ÀfÔ·ffdU°f 111 ¸fZÔ ÀfZ 105 °fû E³fOXeE IYû 125 ÀffÔÀfQûÔ IYf Àf¸f±fʳf d¸f»ff, þ¶fdIY ¶fWXb¸f°f IZY d»fE 122 IZY ¸f`dþIY dRY¦fSX °fIY ´fWXbÔ¨f³ff þøYSXe ±ff.. EZÀff ³fWXeÔ dIY BÀf WXfSX ÀfZ IYfÔ¦fiZÀf UfdIYRY ³fWXeÔ ±fe

IYSXUf³ff ±ff, °fû ÀfÔVfûd²f°f d¶f»f IZYd¶f³fZMX ÀfZ EIY WXµ°ff ´fWX»fZ ´ffÀf IYSXUf°fZÜ ´fSX A´f³f þf³f°fZ WX`Ô dIY ÀfSXIYfSX ³fZ EZÀff ¢¹fûÔ ³fWXeÔ dIY¹ffÜ ÀfSXIYfSX IYf »fùf ´fWX»fZ CX´fÀf·ff´fd°f IYf ¨fb³ffU þe°f³ff ±ffÜ ¨fb³ffU þe°f³fZ IZY d»fE ÃfZÂfe¹f Q»fûÔ ¸fZÔ ÀfZÔ²f ¸ffSX³fe ±feÜ þû dMÑ´f»f °f»ffIY d¶f»f ´fSX d¶fQIY ÀfIY°fZ ±fZÜ þ`ÀfZ WXe E³fOXeE CX´fÀf·ff´fd°f IYf ¨fb³ffU þe°fe , dMÑ´f»f °f»ffIY EþZÔOXZ ´fSX Af ¦f¹ffÜ dU´fÃf dMÑ´f»f °f»ffIY IYf d¶f»f ÷YIYUfIYSX VfbIiYUfSX Vff¸f IYû ¶fWXb°f IcYQ SXWXf ±ffÜ CX³f IYf ¸ff³f³ff WX` dIY ·ffþ´ff A¶f °fe³f SXfª¹fûÔ IZY ¨fb³ffU ¸fZÔ dMÑ´f»f °f»ffIY IYf RYf¹fQf ³fWXeÔ CXNXf ´ffE¦feÜ ´fSX ¹fWX ·fe A²fcSXe Àfû¨f WX`Ü A´f³ff ¸ff³f³ff WX` dIY SXfþÀ±ff³f, ¸f²¹f´fiQZVf, L°feÀf¦fPÞX, d¸fþûSX¸f IZY ¨fb³ffU ·fe RYSXUSXe ÀfZ A´fiZ»f IZY ¶fe¨f »fûIYÀf·ff IZY Àff±f WXe WXûÔ¦fZÜ VfbIiYUfSX IYû ·fe ÀfÔÀfQ ´fdSXÀfSX ¸fZÔ EIY Àff±f ¨fb³ffU IYSXUf³fZ ´fSX EIY ¦fûâe ¨f»f SXWXe ±feÜ A´f³f IYû ·ffþ´ff IYf EIY ³fZ°ff ¶f°ff SXWXf ±ff ,dU´fÃf þWXfÔ Àfû¨f³ff ¶fÔQ IYSX°ff WX`Ü ¸fûQe AüSX Ad¸f°f VffWX UWXfÔ ÀfZ Àfû¨f³ff VfbøY IYSX°fZ WX`ÔÜ A¦fSX dU²ff³fÀf·ffAûÔ IZY ¨fb³ffU dQÀf¸¶fSX 2018 ¸fZÔ WXû°fZ ·fe WX`ÔÜ °fû CXÀf IYf °fIYÊ ±ff dIY ÀfSXIYfSX IZY ´ffÀf AfdOXʳfZÔÀf »ff³fZ IYf dUIY»´f °fû Jb»ff WX`Ü ÀfSXIYfSX A¶f dMÑ´f»f °f»ffIY ´fSX AfdOXʳfZÔÀf »ffE¦feÜ


³fBÊ dQ»»fe, SXdUUfSXX ,X 12 A¦fÀ°f 2018

ÀfZWX°f

»fûIY»f ³¹fcþ AfgRY BÔdOX¹ff

08

d³fUZVfIYûÔ IYû AfdJSX ¢¹fûÔ OXSXf°ff WX` ¸fdÀ°f¿IY, U`Äffd³fIYûÔ ³fZ dIY¹ff Jb»ffÀff U`Äffd³fIYûÔ ³fZ ¸fdÀ°f¿IY ¸fZÔ EZÀfZ ·ff¦fûÔ IYe ´fWX¨ff³f IYe WX` þû »fû¦fûÔ IYû ÀMXfgIY JSXeQ³fZ ÀfZ ÀffU²ff³f IYSX°fZ WX`ÔÜ EIY A²¹f¹f³f ¸fZÔ IYWXf ¦f¹ff WX` dIY »f¸¶fe AUd²f ¸fZÔ WXû³fZ Uf»fZ »ff·f IYe A´fZÃffAûÔ IZY ¶ffUþcQ IYBÊ »fû¦f d³fUZVf IZY þûdJ¸f´fc¯fÊ øY´fûÔ IYû A´f³ff³fZ ÀfZ ¢¹fûÔ ÀfÔIYû¨f IYSX°fZ WX`ÔÜ þ¸fʳfe ¸fZÔ ¶fû³f dUV½fdUôf»f¹f IZY Vfû²fIY°ffAûÊÔ ³fZ EIY Ad·f³fU °fSXeIZY ÀfZ Àff¸ffdþIY, Afd±fÊIY ¸f³fûU`Äffd³fIY AüSX °fÔdÂfIYf dUÄff³f OXfMXf BIY˜f dIY¹ffÜ CX³WXûÔ³fZ 29 ÀfZ 50 Àff»f IZY IbY»f 157 ´fb÷Y¿fûÔ ÀfZ ÀfÔ¶fÔd²f°f dU¿f¹fûÔ IYe þfÔ¨f IYeÜ þ ³ f Ê » f ÀffBÔdMXdRYIY dSX´fûMXÀfÊ ¸fZÔ ´fiIYfdVf°f BÀf A²¹f¹f³f ¸fZÔ ´ff¹ff ¦f¹ff WX` dIY ''BÔMXedSX¹fSX BÔÀfb»fSX'' IZY IYfgdMXÊIY»f ·ff¦f CX³f »fû¦fûÔ IZY ¶fe¨f Ad²fIY ÀfdIiY¹f WX` þû ÀMXfgIY IYfSXû¶ffSX ³fWXeÔ IYSX°fZ WX`ÔÜ ¶ffg³f dUV½fdUôf»f¹f IZY OXfg¢MXûSX»f LfÂf A»fZ¢þZÔOXSX d³fIY»ffgÀf WXfCXÀf»fSX ³fZ IYWXf, ''BÀf CX¸fi Àf¸fcWX ¸fZÔ, WX¸f ¹fWX ¸ff³f ÀfIY°fZ WX` dIY Àf·fe ´fid°f·ffd¦f¹fûÔ IYû dUØfe¹f d³fUZVf IYf IbYL A³fb·fU °fû WX` þû CX³fIZY d³f¯fʹfûÔ IYû

BÀfIZY õfSXf VfSXeSX IZY dUd·f³³f AÔ¦fû IZY IYf¹fûÊÔ IYf d³f¹fÔÂf¯f EUÔ d³f¹f¸f³f WXû°ff WX`Ü A°f: ¸fdÀ°f¿IY IYû VfSXeSX IYf ¸ffd»fIY AÔ¦f IYWX°fZ WX`ÔÜ BÀfIYf ¸fb£¹f IYf¹fÊ Äff³f, ¶fbdð, °fIYÊVfdöY, À¸fSX¯f, dU¨ffSX d³f¯fʹf, ½¹fdöY°U AfdQ IYf d³f¹fÔÂf¯f EUÔ d³f¹f¸f³f IYSX³ff WX`Ü °fÔdÂfIYf dUÄff³f IYf ÃfZÂf ´fcSXZ dUV½f ¸fZÔ ¶fWXb°f °fZþe ÀfZ dUIYdÀf°f WXû SXWXf WX`Ü ¶fOX Z - ¶fOÞ X Z °fÔdÂfIYe¹f SXû¦fûÔ ÀfZ d³f´fMX³fZ IZY d » f E

Ad²fIY ¹f±ff±fÊUfQe ¶f³ff°fZ WX`ÔÜ'' ´fid°f·ffd¦f¹fûÔ ³fZ ´fWX»fZ A´f³fe Afd±fÊIY dÀ±fd°f, A´f³fZ d³fUZVf ½¹fUWXfSX AüSX þûdJ¸f CXNXf³fZ IYe A´f³fe B¨LfAûÔ ´fSX ÀfUf»fûÔ IZY þUf¶f dQ¹fZÜ ¸fdÀ°f¿IY IYû ¦fWXSXZ øY´f ¸fZÔ Àf¸fÓfZ °fû ´f°ff ¨f»fZ¦ff dIY

Afd¯UIY, IYûdVfIYe¹f, Af³fbUÔdVfIY EUÔ ½¹fUWXfdSXIY À°fSXûÔ ´fSX ¸fdÀ°f¿IY IYe dIiY¹ff IZY ÀfÔQ·fÊ ¸fZÔ Àf¸f¦fi ÃfZÂf ´fSX dU¨ffSX IYSX³fZ IYe AfUV¹fIY°ff IYû ´fcSXe °fSXWX ¸fWXÀfcÀf dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü EIY ³f¹fZ A²¹f¹f³f ¸fZÔ d³f¿IY¿fÊ d³fIYf»ff ¦f¹ff WX` dIY ¸fdÀ°f¿IY IZY AfIYfSX ÀfZ ½¹fdöY°U IYe Óf»fIY d¸f»f ÀfIY°fe WX`Ü UfÀ°fU ¸fZÔ ¶f¨¨fûÔ IYf þ³¸f EIY A»f¦f ½¹fdöY°U IZY øY´f ¸fZÔ WXû°ff WX` AüSX þ`ÀfZ þ`ÀfZ CX³fIZY ¸fdÀ°f¿IY IYf dUIYfÀf WXû°ff WX` CXÀfIZY A³fb÷Y´f CX³fIYf ½¹fdöY°U ·fe °f`¹ffSX WXû°ff WX`Ü

=29 ÀfZ 50 Àff»f IZY IbY»f 157 ´fb÷Y¿fûÔ ÀfZ ÀfÔ¶fÔd²f°f dU¿f¹fûÔ IYe þfÔ¨f IYeÜ þ³fÊ»f ÀffBÔdMXdRYIY dSX´fûMXÀfÊ ¸fZÔ ´fiIYfdVf°f BÀf A²¹f¹f³f ¸fZÔ ´ff¹ff ¦f¹ff WX` dIY ''BÔMXedSX¹fSX BÔÀfb»fSX'' IZY IYfgdMXÊIY»f ·ff¦f CX³f »fû¦fûÔ IZY ¶fe¨f Ad²fIY ÀfdIiY¹f WX` þû ÀMXfgIY IYfSXû¶ffSX ³fWXeÔ IYSX°fZ WX`ÔÜ

A¦fSX þûOÞXûÔ ¸fZÔ WX` QQÊ °fû þfEÔ ÀffU²ff³f A¦fSX A¢ÀfSX IY¸fSX ¸fZÔ QQÊ, þIYOÞX³f, ´feNX AüSX þûOÞXûÔ ¸fZÔ QQÊ IYe dVfIYf¹f°f SXWX°fe WX`Ü ¹fZ QQÊ ·f»fZ WXe WX»IYf WXû »fZdIY³f ¹fZ d¨fÔ°ff IYe ¶ff°f WX`Ü Af´fIYû ¶f°ff QZÔ dIY A¦fSX Af´f BÀf°fSXWX IZY QQÊ ÀfZ ´fSXZVff³f WX`Ô °fû ¹fZ À´ffÔdOX»ffBdMXÀf IZY »fÃf¯fûÔ ¸fZÔ ÀfZ EIY WX`Ü À´ffÔdOX»ffBdMXÀf WXû³fZ ÀfZ dQ»f, RZYRYOÞXZ AüSX AfÔ°f Àf¸fZ°f IYBÊ AÔ¦fûÔ ´fSX AÀfSX WXû°ff WX`Ü

¢¹ff WX`Ô »fÃf¯f? À´ffÔdOX»ffBdMXÀf EIY °fSXWX IYf ¦fdNX¹ff SXû¦f WX` dþÀf¸fZÔ QQÊ IY¸fSX ÀfZ VfbøY WXû°ff WX` þû ´feNX, ¦fQʳf, þfÔ§f, §fbMX³fZ AüSX MXJ³fûÔ °fIY þf°ff

RZYRYOÞXûÔ AüSX dQ»f IYû WXû ÀfIY°ff WX` ³fbIYÀff³f WX`Ü BÀfZ SXePÞX IYe WXçe ¸fZÔ ·fe AIYOÞX³f ¶f³fe SXWX°fe WXÜ` ¶f°ff¹ff þf°ff WX` dIY ¹fZ ª¹ffQf ¹fbUfAûÔ ¸fZÔ ª¹ffQf QZJ³fZ IYû d¸f»f°ff WX`Ü 45 Àff»f IZY IY¸f CX¸fi IZY »fû¦fûÔ ¸fZÔ ¹fZ Af¸f WXÜ` IYBÊ ¶ffSX °fû ¹fZ LûMXZ ¶f¨¨fûÔ IYû ·fe WXû þf°ff WX`Ü 16 Àff»f ÀfZ IY¸f CX¸fi IZY ¶f¨¨fûÔ ¸fZÔ A¦fSX À´ffÔdOX»ffBdMXÀf IYe dVfIYf¹f°f WXû °fû BÀfZ þbU³Z ffB»f À´ffÔdOX»fûA±fifSXfBÊ dÊ MXÀf IYWX°fZ WXÜÔ` BÀf¸fZÔ VfSXeSX IZY d³f¨f»fûÔ dWXÀÀfûÔ ¸fZÔ QQÊ AüSX Àfcþ³f IYe dVfIYf¹f°f SXWX°fe WX`Ü BÀf °fSXWX ¶fe¸ffSXe ¸fZÔ A¢ÀfSX AfÔJûÔ, °U¨ff AüSX AfÔ°f IYû ·fe J°fSXf ´f`Qf WXû þf°ff WX`Ü BÀfÀfZ VfSXeSX ¸fZÔ ±fIYf³f AüSX Af»fÀf Àff ¸fWXÀfcÀf WXû°ff WX`Ü Af´f dQ³f·fSX ±fIZY WXbE ¸fWXÀfcÀf IYSXZÔ¦fZÜ

¢¹ff WX` B»ffþ?

À´ffÔdOX»ffBdMXÀf IZY »fÃf¯f dQJ³fZ ´fSX E¨fE»f-¶fe 27 þfÔ¨f IYSXfBÊ þf°fe WXÜ` Àf °fSXWX IYe þe³f WX` dþÀf¸fZÔ Jc³f IYe þfÔ¨f ÀfZ ´f°ff ¨f»f°ff WX` dIY À´ffÔdOX»ffBdMXÀf WX` ¹ff ³fWXeÔÜ A¦fSX IY·fe ·fe þûOÞXûÔ ¸fZÔ QQÊ, ´feNX AüSX IY¸fSX ¸fZÔ AIYOÞX³f SXWXZ °fû BÀfIZY d»fE °fbÔSX°f OXfg¢MXSX IYû dQJf³ff ¨ffdWXEÜ IYBÊ ¶ffSX E»fE»f-¶fe 27 IYe þfÔ¨f IYe þ¦fWX E¸fAfBÊAfSX IYSXf³fZ ÀfZ ·fe ¶fe¸ffSXe IYf ´f°ff ¨f»f þf°ff WX`Ü IYBÊ ¶ffSX À´ffÔdOX»ffBdMXÀf IYf B»ffþ IbYL QUfAûÔ AüSX IYÀfSX°f ÀfZ WXû þf°ff WX`Ü QUfAûÔ AüSX dRYdþ¹fû±fZSX´Z fe IZY õfSXf BÀfÀfZ d³fþf°f ´ffBÊ þf ÀfIY°fe WX`Ü ª¹ffQf°fSX IZYÀfûÔ ¸fZÔ B³WXeÔ ÀfZ B»ffþ WXû þf°ff WX`Ü IbYL WXe ¸ff¸f»fûÔ ¸fZÔ ÀfþÊSXe IYe þ÷YSX°f ´fOÞX°fe WX`Ü


³fBÊ dQ»»fe, SXdUUfSXX ,X 12 A¦fÀ°f 2018

dUdU²f

»fûIY»f ³¹fcþ AfgRY BÔdOX¹ff

09

VfWXeQ Àf`d³fIYûÔ IYf Àf¸¸ff³f IYSX³ff ÀfeJZÔ

7 A¦fÀ°f IYû Àf¸ff¨ffSX ´fÂfûÔ ¸fZÔ L´ff dIY IYV¸feSX IZY ¦fbSXZþ Àf`¢MXSX ¸fZÔ EIY ·ffSX°fe¹f ¸fZþSX AüSX 3 Àf`d³fIY ´ffdIYÀ°ff³fe §fbÀf´f`dNX¹fûÔ IYe IYûdVfVf AÀfRY»f IYSX°fZ WXbE VfWXeQ WXbEÜ IbYL Àf¸ff¨ffSX ´fÂfûÔ ¸fZÔ VfWXeQ Àf`d³fIYûÔ IZY ³ff¸f Lf´fZ ¦fE-¸fZþSX IYüÀ°fb·f SXf¯fZ, ¦f³fSX dUIiY¸fþe°f dÀfÔWX, SXfBRY»f¸f`³f ¸f³fQe´f dÀfÔWX AüSX SXfBRY»f¸f`³f WX¸feSX dÀfÔWXÜ IbYL ³fZ °fû IZYU»f Qû-°fe³f ´fÔdöY¹fûÔ ¸fZÔ ´fcSXf dU¿f¹f EZÀfZ d³f´fMXf dQ¹ff ¸ff³fû ·ffSX°fe¹f VfWXeQ Àf`d³fIYûÔ IZY ³ff¸f Lf´fZ þf³fZ IYe AfUV¹fIY°ff WXe ³fWXeÔ WX`Ü IbYL ³fZ ´fcSXZ ³ff¸f ³fWXeÔ Lf´fZ, Af²fZ WXe Lf´f IYSX dU¿f¹f IYV¸feSX IZY A³¹f ¸fbïûÔ ´fSX »fZ ¦fE þ`ÀfZ...A¸fSX³ff±f ¹ffÂffÜ ·ffSX°f IZY ¨ffSX ¶fZMXZ ·ffSX°f IYe ÀfbSXÃff IZY d»fE þf³f QZ QZ°fZ WX`Ô »fZdIY³f QZVf ¸fZÔ BÀfZ A¶f IYûBÊ AÀff²ffSX¯f AüSX SXf¿MÑX IZY ¸f¸fÊ IYû ¨fûMX ´fWXbÔ¨ff³fZ Uf»fe §fMX³ff IZY øY´f ¸fZÔ ³fWXeÔ »fZ°ff ¶fd»IY A¶f ÀfSXWXQ ´fSX Àf`d³fIYûÔ IYe VfWXfQ°f SXûþ IYe CX³f Af¸f J¶fSXûÔ ¸fZÔ Vffd¸f»f WXû ¦fBÊ WX` þ`ÀfZ ÀfÔÀfQ ¸fZÔ VfûSX, ¸fWXÔ¦ffBÊ, ¶ffPÞX AüSX ¸füÀf¸f IYf CX°ffSX¨fPÞXfUÜ þ¶f VfWXeQ Àf`d³fIYûÔ IZY ´ffd±fÊU VfSXeSX CX³fIZY ´f`°fÈIY À±ff³f »fZ þfE þf°fZ WX`Ô AüSX CX³fIYf AÔd°f¸f ÀfÔÀIYfSX WXû°ff WX` °fû UWXfÔ ·fe Àff¸ff³¹f ½¹fUÀ±ff ¸fZÔ dþ»ff ´fiVffÀf³f ´fc¯fÊ°f: A³fb´fdÀ±f°f SXWX°ff WX`, IYûBÊ À±ff³fe¹f ³fZ°ff, dþÀfIZY ´ffÀf ÀfÔ¹fû¦fUVf RbYÀfÊ°f WXû °fû UWX CXÀf ¸ffd¸fÊIY EUÔ ùQ¹fdUQfSXIY AUÀfSX ´fSX AfIYSX ßfðfÔþd»f QZ QZ°ff WX`, USX³ff VfWXeQ IZY ´fdSXþ³f AüSX d¸fÂf WXe BÀf AUÀfSX ´fSX dQJ°fZ WX`ÔÜ BÀfIZY dU´fSXe°f dUOX¸¶f³ff WX` dIY SXfþ³fed°f ¸fZÔ ÀfdIiY¹f LûMXZ-¶fOÞXZ, ÀfWXe-¦f»f°f, »fûIYd´fi¹f A±fUf A³¹f »fû¦f VffÀf³f-´fiVffÀf³f AüSX ¸fedOX¹ff ¸fZÔ A´f³fZ Àff¸ffdþIY ¹fû¦fQf³f AüSX ¦fb¯fUØff ÀfZ IYBÊ ¦fb³ff Ad²fIY ¸fWX°U EUÔ Àf¸¸ff³f ´ff þf°fZ WX`ÔÜ CX³fIYf QZWXfÔ°f WXû þfE °fû VfWXSX IYe Àf¶fÀfZ Vff³fQfSX AüSX ¸fWX°U´fc¯fÊ þ¦fWX CX³fIZY AÔd°f¸f ÀfÔÀIYfSX IZY d»fE d³f:Vfb»IY Qe þf°fe WX`Ü SXf¿MÑXe¹f ÓfÔOXf ·fe QZVf-´fiQZVf À°fSX ´fSX ÓfbIYf dQ¹ff

·ffSX°f IZY ¨ffSX ¶fZMXZ ·ffSX°f IYe ÀfbSXÃff IZY d»fE þf³f QZ QZ°fZ WX`Ô »fZdIY³f QZVf ¸fZÔ BÀfZ A¶f IYûBÊ AÀff²ffSX¯f AüSX SXf¿MÑX IZY ¸f¸fÊ IYû ¨fûMX ´fWXbÔ¨ff³fZ Uf»fe §fMX³ff IZY øY´f ¸fZÔ ³fWXeÔ »fZ°ff ¶fd»IY A¶f ÀfSXWXQ ´fSX Àf`d³fIYûÔ IYe VfWXfQ°f SXûþ IYe CX³f Af¸f J¶fSXûÔ ¸fZÔ Vffd¸f»f WXû ¦fBÊ WX` þ`ÀfZ ÀfÔÀfQ ¸fZÔ VfûSX, ¸fWXÔ¦ffBÊ, ¶ffPÞX AüSX ¸füÀf¸f IYf CX°ffSX¨fPÞXfUÜ þ¶f VfWXeQ Àf`d³fIYûÔ IZY ´ffd±fÊU VfSXeSX CX³fIZY ´f`°fÈIY À±ff³f »fZ þfE þf°fZ WX`Ô AüSX CX³fIYf AÔd°f¸f ÀfÔÀIYfSX WXû°ff WX` °fû UWXfÔ ·fe Àff¸ff³¹f ½¹fUÀ±ff ¸fZÔ dþ»ff ´fiVffÀf³f ´fc¯fÊ°f: A³fb´fdÀ±f°f SXWX°ff WX`, IYûBÊ À±ff³fe¹f ³fZ°ff, dþÀfIZY ´ffÀf ÀfÔ¹fû¦fUVf RbYÀfÊ°f WXû °fû UWX CXÀf ¸ffd¸fÊIY EUÔ ùQ¹fdUQfSXIY AUÀfSX ´fSX AfIYSX ßfðfÔþd»f QZ QZ°ff WX`, USX³ff VfWXeQ IZY ´fdSXþ³f AüSX d¸fÂf WXe BÀf AUÀfSX ´fSX dQJ°fZ WX`ÔÜ þf°ff WX`Ü CX³fIZY ¶ffSXZ ¸fZÔ WXSX À°fSX IZY ½¹fdöY AüSX ³fZ°ff IYf ¶f¹ff³f Af°ff WX`Ü VfWXSX ¸fZÔ CX³f Àfªþ³f IZY VfûIYfIbY»f »fû¦fûÔ õfSXf ßfðfÔþd»f IZY ´fûÀMXSX, ¶f`³fSX »f¦ffE þf°fZ WX`ÔÜ VfWXSX IZY ¶fOÞXZ Àf·ff¦fÈWX ¸fZÔ CX³fIZY d»fE ßfðfÔþd»f IZY IYf¹fÊIiY¸f WXû°fZ WX`ÔÜ ¢¹ff Af´f³fZ IY·fe Àfb³ff dIY dIYÀfe ¦ffÔU, VfWXSX ¹ff ¸fWXf³f¦fSX ¸fZÔ IY·fe UWXfÔ IZY VfWXeQ Àf`d³fIY IYe ¹ffQ ¸fZÔ À±ff³fe¹f ¦f¯¹f¸ff³¹f ³ff¦fdSXIYûÔ, UdSXâ Ad²fIYfdSX¹fûÔ °f±ff Àf·fe SXfþ³fed°fIY Q»fûÔ IZY ³fZ°ffAûÔ IYe ÀfÔ¹fböY Àf·ff IYf Af¹fûþ³f dIY¹ff ¦f¹ff WXû, dþÀf¸fZÔ Àf¶f³fZ A´f³fZ Af´fÀfe EUÔ Q»fe¹f ¸f°f·fZQ ·fb»ffIYSX VfWXeQ IZY ´fid°f ßfðfÔþd»f Ad´fÊ°f IYe WXû AüSX VfWXeQ IZY ¸ff°ff-d´f°ff EUÔ ´fdSXþ³fûÔ IYf Àf¸¸ff³f dIY¹ff WXû? þ¶f VfWXeQ IYf ´ffd±fÊU VfSXeSX ³f¦fSX ¸fZÔ ´fWXbÔ¨f°ff WX` °fû ¢¹ff dUôf»f¹fûÔ IZY ¶f¨¨fûÔ IYû À±ff³fe¹f dVfÃff Ad²fIYfSXe õfSXf CXÀfIYe þeU³f IY±ff IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ

¶f°ff¹ff þf°ff WX`? ¢¹ff ¹fWX IYWXf þf°ff WX` dIY CXÀf Àf`d³fIY IYe VfWXfQ°f ÀfZ CXÀf ³f¦fSX AüSX ´fiQZVf IYf ¦füSXU ¶fPÞXf WX`? ¢¹ff UZ LfÂf-LfÂffEÔ U IYfg»fZþ AüSX dUV½fdUôf»f¹fûÔ IZY LfÂf ³fZ°ff, þû I`YÔMXe³f IYe ½¹fUÀ±ff ¹ff SXf¿MÑXe¹f SXfþ³fed°f IZY dIYÀfe ¸fbïZ ´fSX AfE dQ³f WXÔ¦ff¸ff, WXOÞX°ff»f IYSX°fZ WX`Ô, CX³f¸fZÔ ÀfZ IY·fe dIYÀfe ³fZ À±ff³fe¹f VfWXeQ Àf`d³fIY IZY ¦ffÔU ¸fZÔ IYûBÊ LfÂf ´fiZSX¯ff Àf·ff ¹ff VfWXeQ IZY Àf¸¸ff³f ¸fZÔ A´f³fZ IYfg»fZþ AüSX dUV½fdUôf»f¹f ¸fZÔ IYûBÊ IYf¹fÊIiY¸f Af¹fûdþ°f dIY¹ff WX`? WX¸f Àf¶f þb¶ff³fe J¨fÊ IYSX³fZ Uf»fZ WX`ÔÜ Vf¶Q UeSX, ·ff¿f¯f UeSX AüSX QZVf·fdöY IZY ´ffJÔOX ¸fZÔ dVfSXû¸fd¯f »fû¦f WX`ÔÜ IY·fe 50-100 Àff»f ¶ffQ dIYÀfe SXfþ³fZ°ff IYe IYûBÊ ÀfÔ°ff³f RYüþ ¸fZÔ ·f°feÊ WXû³fZ IYf úV¹f CX´fdÀ±f°f IYSXZ °fû B°f³fe Qb»fÊ·f AüSX AÀff²ffSX¯f ¶ff°f ¸ff³fe þf°fe WX` dIY CXÀfZ

SXf¿MÑXe¹f Àf¸ff¨ffSX IYf øY´f QZ dQ¹ff þf°ff WX`Ü QZJû-QZJû- QZJû, EIY SXfþ³fZ°ff ³fZ ·fe A´f³fZ ¶f¨¨fZ IYû RYüþ ¸fZÔ ·fZþ dQ¹ff WX`Ü SXfþ³fZ°ffAûÔ IYf ¶f¨¨ff °fû SXfþ³fZ°ff WXe ¶f³fZ¦ffÜ ¹fWX ¶ff°f Àff¸ff³¹f WX` AüSX ÀfUÊÀUeIYf¹fÊ ·fe WX`Ü UWX A¦fSX RYüþ ¸fZÔ þf°ff WX` °fû ·ffBÊ IY¸ff»f WXû ¦f¹ff...SXfþ³fZ°ff ³fZ dIY°f³ff ¶fOÞXf ¶fd»fQf³f dQ¹ff dIY A´f³fZ ¶f¨¨fZ IYû RYüþ ¸fZÔ ·fZþ dQ¹ff, EZÀfe ¨f¨ffEÊÔ WXû°fe WX`ÔÜ IYüÀ°fb·f SXf¯fZ IZY ¸ff°ff-d´f°ff ¹ff dUIiY¸fþe°f dÀfÔWX, ¸f³fQe´f dÀfÔWX AüSX WX¸feSX dÀfÔWX IZY ¸ff°ffd´f°ff, ·ffBÊ-¶fWX³f, ¶fZMXZ-¶fZMXe, ´f}e...IYûBÊ °fû WXûÔ¦fZ dþ³fIYe IYûBÊ ·ffU³ffEÔ WXûÔ¦fe, Àf´f³fZ WXûÔ¦fZ AüSX VfWXfQ°f IZY ¶ffQ CX³f Àf´f³fûÔ IYf d¶fJSX³ff...Ü ¢¹ff BÀf QZVf ¸fZÔ ·ffU³ffEÔ AüSX Àf´f³fZ, UZQ³ff AüSX ÷YQ³f dÀfRYÊ SXfþ³fZ°ff AüSX ´f`ÀfZ Uf»fûÔ °fIY WXe Àfed¸f°f WX`Ô? QZWXSXfQc³f ¸fZÔ À°f¶²fIYfSXe §fMX³ff §fMXeÜ BÀfÀfZ

´fb³f: ´f°ff ¨f»ff dIY WX¸ffSXe QZVf·fdöY IYf þª¶ff dÀfRYÊ Àf°fWXe WX` AüSX SXfþ³fZ°ff ¨ffWXZ UWX I`YÀff ·fe WXû, Àf`d³fIY ÀfZ ·ffSXe ¸ff³ff þf°ff WX`Ü UWXfÔ ´fiZ¸f ³f¦fSX ÀfZ EIY »f`dµMX³f`ÔMX IY³fÊ»f SXfþZVf ¦fb»ffMXe QbV¸f³fûÔ IYe ¦fû»fe¶ffSXe ¸fZÔ A´f³fZ IY°fʽ¹f IYf d³fUfÊWX IYSX°fZ WXbE VfWXeQ WXbEÜ CX³fIYe ´f}e AüSX ÃfZÂf IZY »fû¦f ¶fWXb°f Àf¸f¹f °fIY IYûdVfVf IYSX°fZ SXWXZ dIY ´fiZ¸f ³f¦fSX ¸fZÔ IY³fÊ»f ¦fb»ffMXe IYe ¹ffQ ¸fZÔ EIY VfWXeQ õfSX ¶f³fZ »fZdIY³f À±ff³fe¹f SXfþ³fZ°ffAûÔ ³fZ IYBÊ »ffJ ÷Y´fE J¨fÊ IYSX EIY ³f¦fSX´ffd»fIYf À°fSX IZY ½¹fdöY IYe ¹ffQ ¸fZÔ ¶fOÞXf õfSX ¶f³fUf¹ff dþÀfIYf CXîfMX³f ·fe IbYL Àf¸f¹f ´fWX»fZ WXbAfÜ IY³fÊ»f ¦fb»ffMXe IZY AÔd°f¸f ÀfÔÀIYfSX ¸fZÔ ÀfØff ´fÃf, dU´fÃf, ´fiVffÀf³f ÀfZ IYûBÊ ³fWXeÔ ¦f¹ff ±ffÜ ÀfSXIYfSX dIYÀfe ·fe SXÔ¦f IYe WXû, VfWXeQûÔ IYf QbJ Àf¸fÓf³fZ Uf»fZ IY¸f WXe d¸f»f°fZ WX`ÔÜ QZWXSXfQc³f ¸fZÔ þ¶f ¸f`Ô³fZ 2.38 IYSXûOÞX ÷Y´fE IYe »ff¦f°f ÀfZ Vfü¹fÊ À±f»f ¶f³ff³fZ IYf IYf¹fÊ VfbøY IYSXUf¹ff °fû CXÀf¸fZÔ ÀfWX¹fû¦f IYe ¶fþf¹f AOÞX¨f³f OXf»f³fZ Uf»fZ QZVf·föY SXfþ³fZ°ff WXe ±fZÜ A³fZIY ÀffÔÀfQ ´fcSXe °ffIY°f AüSX þe-þf³f ÀfZ EIY ¶fOÞXZ ¸fWXf³f CXïZV¹f IZY d»fE ÀfdIiY¹f SXWXZ dIY QZVf IZY LfU³fe ÃfZÂfûÔ ÀfZ Àf`d³fIY dUVfZ¿ffd²fIYfSX Àf¸ff~ IYSX UWXfÔ Af¸f AfUf¦f¸f³f VfbøY WXû þfE, ´fSX IY·fe Àf`d³fIYûÔ IZY Àf¸¸ff³f IZY d»fE, CX³fIZY ¸ff°ff-d´f°ff IYe Àf¸fÀ¹ffAûÔ IZY Àf¸ff²ff³f WXZ°fb ´fiVffÀf³f IZY d»fE dUVfZ¿f d³fQZÊVf IYf ´fifU²ff³f ¶f³ff³fZ IYf IYf³fc³f »ff³fZ ¹ff ÀfÔÀfQ AüSX dU²ff³fÀf·ffAûÔ IYf ÀfÂf ´fifSX¸·f WXû°fZ Àf¸f¹f d´fL»fZ ÀfÂf ÀfZ °f¶f °fIY IYe AUd²f ¸fZÔ VfWXeQ WXbE Àf`d³fIYûÔ IYû ßfðfÔþd»f Ad´fÊ°f IYSX³fZ IYe ´fSX¸´fSXf VfbøY IYSX³fZ IZY d»fE ÀfÔÀfQ ¹ff dU²ff³fÀf·ffAûÔ ¸fZÔ IY·fe IYûBÊ ÀfdIiY¹f°ff QZJ³fZ IYû ³fWXeÔ d¸f»feÜ Àf`d³fIYûÔ IZY ´fid°f Àf¸¸ff³f ³fIY»fe´f³f ÀfZ ³fWXeÔ AûPÞXf þf ÀfIY°ffÜ ¹fWX °fû ùQ¹f IYe UZQ³ff ÀfZ CX´fþf IYf¹fÊ WXe WXû ÀfIY°ff WX`Ü BÀf¸fZÔ A·fe ·ffSX°f IYû ¶fWXb°f IbYL ÀfeJ³ff WX`Ü -°f÷Y¯f dUþ¹f


³fBÊ dQ»»fe, SXdUUfSXX ,X 12 A¦fÀ°f 2018

Qbd³f¹ff

»fûIY»f ³¹fcþ AfgRY BÔdOX¹ff

¦fbþSXf°f: 'þ»f Àf¸ffd²f' »fZ³fZ þf SXWXZ dU²ff¹fIY IYû ´fbd»fÀf ³fZ SXûIYf

SXfþIYûMX: SXfþIYûMX dþ»fZ IZY ·fQSX ³fQe ¸fZÔ þ»f Àf¸ffd²f »fZ³fZ þf SXWXZ ¦fbþSXf°f IYfÔ¦fiZÀf IZY EIY dU²ff¹fIY IYû CX³fIYe ´ffMXeÊ IZY Àff°f A³¹f dU²ff¹fIYûÔ, ´ffMXeQfSX ³fZ°ff WXfdQÊIY ´fMXZ»f AüSX A³¹f IZY Àff±f dþ»fZ IZY ·fbJe ¦ffÔU IZY ´ffÀf dWXSXfÀf°f ¸fZÔ »fZ d»f¹ff ¦f¹ff. ²fûSXfþe ÀfeMX ÀfZ IYfÔ¦fiZÀf dU²ff¹fIY »fd»f°f UÀfû¹ff IY´fOÞXf SXÔ¦f³fZ IYe BIYfB¹fûÔ ÀfZ d³fIY»f³fZ Uf»fZ A´fdVfáûÔ ÀfZ ³fQe ¸fZÔ ´fiQc¿f¯f IZY dUSXû²f ¸fZÔ ·fQSX ³fQe ¸fZÔ þ»f Àf¸ffd²f »fZ³fZ ´fWXbÔ¨fZ. UÀfû¹ff IZY Àf¸f±fʳf ¸fZÔ IYfÔ¦fiZÀf IZY Àff°f A³¹f dU²ff¹fIY, ´ffMXeQfSX AfSXÃf¯f AfÔQû»f³f IZY ³fZ°ff WXfdQÊIY ´fMXZ»f AüSX A³¹f ·fbJe ¦ffÔU ¸fZÔ EIYþbMX WXbE ±fZ. þZ°f´fbSX IZY ´fbd»fÀf CX´ff²feÃfIY þZ E¸f ·fSXUfQ ³fZ ¶f°ff¹ff, UÀfû¹ff IZY A»ffUf IYfÔ¦fiZÀf IZY Àff°f dU²ff¹fIYûÔ, WXfdQÊIY EUÔ 12 A³¹f »fû¦fûÔ IYû dWXSXfÀf°f ¸fZÔ d»f¹ff ¦f¹ff. ¹fZ UÀfû¹ff IZY Àf¸f±fʳf ¸fZÔ ·fbJe ¦ffÔU ¸fZÔ BIY™f WXbE ±fZ þû þ»f Àf¸ffd²f »fZ³fZ þf SXWXZ ±fZ.CX³WXûÔ³fZ IYWXf, UÀfû¹ff EUÔ A³¹f ³fZ þ¶f d»fdJ°f AfV½ffÀf³f dQ¹ff dIY UWX þ»f Àf¸ffd²f ³fWXeÔ »fZÔ¦fZ °f¶f CX³WXZÔ dSXWXf IYSX dQ¹ff ¦f¹ff. ¦fbþfSX°f WXfBÊIYûMXÊ ³fZ ¶fb²fUfSX IYû ´ffMXeQfSX ³fZ°ff WXfdQÊIY ´fMXZ»f IYû 2015 ¸fZÔ WXbE QÔ¦fûÔ IZY ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ MÑf¹f»f IYûMXÊ õfSXf Qe ¦fBÊ þZ»f IYe Àfþf ´fSX SXûIY »f¦ff Qe WX`. ¹fWX AfQZVf ³¹ff¹f¸fcd°fÊ EÀfE¨f UûWXSXf õfSXf dQ¹ff ¦f¹ff þû A¦f»fe Àfb³fUfBÊ °fIY U`²f SXWXZ¦ff. MÑf¹f»f IYûMXÊ ³fZ WXfdQÊIY ´fMXZ»f IYû Qû Àff»f IZY IYfSXfUfÀf IYe Àfþf Àfb³ffBÊ ±fe. WXfBÊIYûMXÊ IZY AfQZVf IZY A³fbÀffSX, CX³WXZÔ CX³fIYe A´fe»f Àfb³fZ þf³fZ °fIY ´fbd»fÀf IZY Àff¸f³fZ Af°¸fÀf¸f´fʯf ³fWXeÔ IYSX³ff WXû¦ff.WXfdQÊIY ³fZ dUÀf³f¦fSX AQf»f°f IZY 25 þb»ffBÊ IZY AfQZVf IYû ¨fb³fü°fe Qe ±fe dþÀf¸fZÔ CX³WXZÔ 2015 ¸fZÔ AfSXÃf¯f AfÔQû»f³f IZY QüSXf³f À±ff³fe¹f dU²ff¹fIY FYd¿fIZYVf ´fMXZ»f IZY IYf¹ffÊ»f¹f ¸fZÔ Af¦fþ³fe AüSX QÔ¦ff IYSX³fZ IYf Qû¿fe ´ff¹ff ¦f¹ff ±ff. WXfdQÊIY ´fMXZ»f ³fZ ÀfÔUfQQf°ffAûÔ ÀfZ IYWXf, 'WXfBÊIYûMXÊ ³fZ ¸fZSXZ õfSXf Qf¹fSX EIY ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ R`YÀf»ff Àfb³ff¹ff WX`. A¶f WXfBÊIYûMXÊ IYe þû ·fe ´fidIiY¹ff WXû¦fe WX¸f CXÀfIYf ´ff»f³f IYSXZÔ¦fZ. WX¸f³fZ IYûBÊ ·fe EZÀff ¦f`SXIYf³fc³fe IYf¸f ³fWXeÔ dIY¹ff dþÀfIZY d»fE WX¸fZÔ Àfþf WXû³fe ¨ffdWXE.' WXfdQÊIY ³fZ IYWXf, 'WX¸f Àf¨¨ffBÊ IZY d»fE IYf¸f IYSX SXWXZ WX`Ô AüSX A¦fSX »fû¦fûÔ IZY ¸fbïûÔ IYû CXNXf°fZ UöY Af´f WXfdQÊIY IYû ¶ff¦fe IYWX°fZ WX`Ô °fû ¸f`Ô ¶ff¦fe WXcÔ.

NASA ³fZ Àfc¹fÊ IYe AûSX þf³fZ Uf»fZ EZd°fWXfdÀfIY

AÔ°fdSXÃf ¹ff³f IYf ´fiÃfZ´f¯f 24 §fÔMXZ MXf»ff

MX¸´ff (A¸fZdSXIYf): ³ffÀff ³fZ °ffSXûÔ IZY ¨f¸f¨f¸ff°fZ Uf°ffUSX¯f AüSX CXÀfIZY SXWXÀ¹fûÔ IYf Jb»ffÀff IYSX³fZ IZY d»fE Àfc¹fÊ IYe AûSX Àfe²fZ CXOXÞf³f ·fSX³fZ Uf»fZ A´f³fe °fSXWX IZY ´fWX»fZ AÔ°fdSXÃf ¹ff³f IYf ´fiÃfZ´f¯f IY»f °fIY IZY d»fE MXf»f dQ¹ff WX`. Ad²fIYfdSX¹fûÔ ³fZ ¶f°ff¹ff dIY dU»fÔ¶f IZY IYfSX¯f IYf °f°IYf»f ´f°ff ³fWXeÔ ¨f»f ÀfIYf WX` »fZdIY³f ´fiÃfZ´f¯f ÀfZ IbYL d¸f³fMXûÔ ´fWX»fZ ¦f`Àfe¹f WXed»f¹f¸f A»ff¸fÊ ¶fþ³fZ IZY ¶ffQ BÀfZ MXf»ff ¦f¹ff. BÔþed³f¹fSX BÀfIYe þfÔ¨f IZY d»fE A°¹fd²fIY ÀffU²ff³fe ¶fSX°f SXWXZ WXỒ. ³ffÀff IZY dUÄff³f d¸fVf³f d³fQZVff»f¹f IZY ´fi¸fbJ ±ffg¸fÀf þb¶fb¨fÊZ³f ³fZ IYWXf dIY ¹fWX d¸fVf³f EþZÔÀfe IYf SX¯f³fed°fIY øY´f ÀfZ ¸fWX°U´fc¯fÊ d¸fVf³f ¸fZÔ ÀfZ EIY WX.` ³ffÀff ³fZ IYWXf dIY ¹fdQ ´fiÃfZ´f¯f IZY d»fE 60 ´fid°fVf°f dÀ±fd°f¹ffÔ A³fbIcY»f WXû°fe WX` °fû SXdUUfSX IYû °fOÞXIZY À±ff³fe¹f Àf¸f¹ff³fbÀffSX °fe³f ¶fþIYSX 31 d¸f³fMX ´fSX ´fiÃfZ´f¯f dIY¹ff þf ÀfIY°ff WX`.

³ffÀff ³fZ °ffSXûÔ IZY ¨f¸f¨f¸ff°fZ Uf°ffUSX¯f AüSX CXÀfIZY SXWXÀ¹fûÔ IYf Jb»ffÀff IYSX³fZ IZY d»fE Àfc¹fÊ IYe AûSX Àfe²fZ CXOÞXf³f ·fSX³fZ Uf»fZ A´f³fe °fSXWX IZY ´fWX»fZ AÔ°fdSXÃf ¹ff³f IYf ´fiÃfZ´f¯f IY»f °fIY IZY d»fE MXf»f dQ¹ff WX`.

Bd°fWXfÀf ¸fZÔ ´fWX»fe ¶ffSX Àfc¹fÊ IZY IYSXe¶f AfIYSX ¸ff³fU SXdWX°f þfÔ¨f IYf ¸fb£¹f CXïZV¹f ´fdSX¸fÔOX»f, Àfc¹fÊ IZY AfÀf´ffÀf IZY AÀff¸ff³¹f Uf°ffUSX¯f IZY SXWXÀ¹fûÔ IYf Jb»ffÀff IYSX³ff WX`. Àfc¹fÊ IZY ´fi¨fÔOX °ff´f¸ff³f Uf»fZ Uf°ffUSX¯f IYû MXMXû»f³fZ AüSX BÀf °ffSXZ °fIY ¸ff³fUûÔ IZY ´fWX»fZ

d¸fVf³f IZY CXïZV¹f ÀfZ OXZPX ASX¶f OXfg»fSX IZY ³ffÀff IZY AÔ°fdSXÃf¹ff³f IZY ´fiÃfZ´f¯f IYe Afþ CX»MXe d¦f³f°fe VfbøY WXbBÊ. IYfSX IZY AfIYfSX IYf AÔ°fdSXÃf¹ff³f ´ffSXIYSX Àfû»fSX ´fiû¶f IY»f °fOÞXIZY µ»fûdSXOXf IZY IZY´f IZY³fUSX»f ÀfZ OXZ»MXf 4 WX`Ue SXfIZYMX IZY Àff±f ´fiÃfZd´f°f dIY¹ff þf³ff WX`. ³ffÀff

³fZ IYWXf dIY ´fiÃfZ´f¯f À±ff³fe¹f Àf¸f¹ff³fbÀffSX Àfb¶fWX °fe³f ¶fþIYSX 33 d¸f³fMX ´fSX VfbøY WXû¦ff AüSX ¸füÀf¸f ´fcUf³fÊb¸ff³f 70 ´fid°fVf°f ´fiÃfZ´f¯f IZY ´fÃf ¸fZÔ WX`. BÀf ¹ff³f IYf ¸fb£¹f »fùf Àfc¹fÊ IYe Àf°fWX IZY AfÀf´ffÀf IZY AÀff¸ff³¹f Uf°ffUSX¯f IZY ¦fcPX SXWXÀ¹fûÔ IYf ´f°ff

´ffdIYÀ°ff³f ¸fZÔ Af°¸f§ff°fe WX¸f»fZ ¸fZÔ °fe³f ¨fe³fe ³ff¦fdSXIY §ff¹f»f

¢½fZMXf : ´ffdIYÀ°ff³f IZY ÀfÔ§f¿fʦfiÀ°f ¶f»fcd¨fÀ°ff³f ´fifÔ°f ¸fZÔ WXbE EIY Af°¸f§ff°fe WX¸f»fZ ¸fZÔ °fe³f ¨fe³fe ³ff¦fdSXIY AüSX Qû ´fbd»fÀf IY¸feÊ

§ff¹f»f WXû ¦fE WX`Ô. ´fbd»fÀf ³fZ ¶f°ff¹ff dIY Af°¸f§ff°fe WX¸f»ffUSX ³fZ BÊSXf³f d³fd¸fÊ°f d´fIYA´f MÑIY dUQZVfe ³ff¦fdSXIYûÔ IYû »fZ þf SXWXe ¶fÀf ¸fZÔ d·fOÞXf dQ¹ff. ¹fZ »fû¦f ´ffdIYÀ°ff³f IYe BÊSXf³f AüSX ARY¦ffd³fÀ°ff³f Àfe¸ff IZY ³fþQeIY dÀ±f°f OX»f¶f`ÔdOX³f ¸fZÔ ‘ÀffB³fOXIY IYfg´fSX-¦fû»OX ¸ffB³f þf SXWXZ ±fZ. Àf`IYOÞXûÔ ¨fe³fe ³ff¦fdSXIY ¶»fcd¨fÀ°ff³f ¨fe³f-´ffdIYÀ°ff³f Afd±fÊIY ¦fd»f¹ffSXZ IZY °fWX°f dUd·f³³f ´fdSX¹fûþ³ffAûÔ ´fSX IYf¸f IYSX SXWXZ WX`Ô. ¨fe³fe ³ff¦fdSXIY Àfû³fZ AüSX °ffÔ¶fZ IYe Jf³f ¸fZÔ IYf¸f IYSX°fZ ±fZ. ³ff¸f CXþf¦fSX ³ff IYSX³fZ IYe Vf°fÊ ´fSX

Ad²fIYfSXe ³fZ IYWXf, CXÀf³fZ BÊSXf³fe IÔY´f³fe IYf EIY d´fIY-A´f MÑIY BÀ°fZ¸ff»f dIY¹ff, dþÀfIYf BÀ°fZ¸ff»f Af¸f°füSX ´fSX °fZ»f »fZ þf³fZ IZY d»fE dIY¹ff þf°ff WX`. WX¸f»fZ ¸fZÔ MÑIY ´fcSXe °fSXWX Ãfd°f¦fiÀ°f WXû ¦f¹ff þ¶fdIY ¶fÀf ·fe ¶fbSXe °fSXWX Ãfd°f¦fiÀ°f WXbBÊ WX`. WX¸f»fZ ¸fZÔ °fe³f ¨fe³fe ³ff¦fdSXIY AüSX RiYÔdMX¹fSX IYfg³ÀMXb¶f»fSXe IZY Qû IY¸feÊ §ff¹f»f WXû ¦fE, þû dUQZVfe ³ff¦fdSXIYûÔ IYe ÀfbSXÃff IZY d»fE °f`³ff°f ±fZÜ §ff¹f»fûÔ IYû AÀ´f°ff»f ¸fZÔ ·f°feÊ IYSXf¹ff ¦f¹ff WX`. CX³WXûÔ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ÀfbSXÃff ¶f»fûÔ ³fZ B»ffIZY IYe §fZSXf¶fÔQe IYSX þfÔ¨f VfbøY IYSX Qe WX`.

BÊSXf³f ³fZ US IYe Af»fû¨f³ff IYe, IYWXf

CXÀfZ '´fid°f¶fÔ²f »f¦ff³fZ AüSX ²füÔÀf dQJf³fZ IYe »f°f' »f¦f ¦fBÊ WX` °fZWXSXf³f: BÊSXf³f IZY dUQZVf ¸fÔÂfe ¸fûWX¸¸fQ þUfQ þSXeRY ³fZ °fbIYeÊ AüSX A¸fZdSXIYf IZY ¶fe¨f ¶fPÞX°fZ dUUfQ ¸fZÔ IcYQ°fZ WXbE Afþ UfdVfÔ¦fMX³f ´fSX AfSXû´f »f¦ff¹ff dIY CXÀfZ ´fid°f¶fÔ²f »f¦ff³fZ AüSX ²füÔÀf dQJf³fZ IYe »f°f »f¦f ¦f¹fe WX` . A¸fZdSXIYe SXf¿MÑX´fd°f OXû³ff»OX MÑÔ´f IYf A´f³fZ ³ffMXû ÀfWX¹fû¦fe °fbIYeÊ ´fSX Afd±fÊIY ´fid°f¶fÔ²f »f¦ffE þf³fZ ´fSX CX°ÀffdWX°f WXû³ff Vf¸fʳffIY WX`. CX³WXûÔ³fZ IYWXf, A¸fZdSXIYf IYû ´fid°f¶fÔ²fûÔ AüSX ²f¸fIYf³fZ IYe »f°f ÀfZ ¸fbdöY ´ff³fe ¨ffdWX¹fZ ³fWXeÔ °fû Àf¸fc¨fe Qbd³f¹ff ¸füdJIY d³fÔQf ÀfZ Af¦fZ ¶fPÞXIYSX CXÀfZ ¸fþ¶fcSX IYSX³fZ IZY d»f¹fZ EIYþbMX WXû þfE¦fe. CX³WXûÔ³fZ IYWXf, WX¸f ´fWX»fZ ·fe ´fOÞXûdÀf¹fûÔ IZY Àff±f JOÞXZ WXbE WX`Ô AüSX A¶f ·fe EZÀff IYSXZÔ¦fZ. A¸fZdSXIYe ´ffQSXe EÔOѹfc ¶fi³fÀf³f IYû dWXSXfÀf°f ¸fZÔ d»f¹fZ þf³fZ AüSX A³¹f ¸fbïûÔ IYû »fZIYSX dUUfQ IZY ¶fe¨f MÑÔ´f ³fZ °fbIYeÊ ´fSX BÀ´ff°f AüSX A»¹fc¸fed³f¹f¸f ´fSX ´fiVfb»IY Qû¦fb³ff IYSX dQ¹ff ±ff. A¸fZdSXIYf IZY SXf¿MÑX´fd°f OXû³ff»OX MÑÔ´f ³fZ °fbIYeÊ ÀfZ BÀ´ff°f EUÔ E»¹fb¸fed³f¹f¸f IZY Af¹ff°f ´fSX Vfb»IY Qû¦fb³ff IYSX³fZ IYe §fû¿f¯ff IYe. MÑÔ´f ³fZ ¹fWX IYQ¸f EZÀfZ

11

BÊSXf³f IZY dUQZVf ¸fÔÂfe ¸fûWX¸¸fQ þUfQ þSXeRY ³fZ °fbIYeÊ AüSX A¸fZdSXIYf IZY ¶fe¨f ¶fPÞX°fZ dUUfQ ¸fZÔ IcYQ°fZ WXbE Afþ UfdVfÔ¦fMX³f ´fSX AfSXû´f »f¦ff¹ff dIY CXÀfZ ´fid°f¶fÔ²f »f¦ff³fZ AüSX ²füÔÀf dQJf³fZ IYe »f°f »f¦f ¦f¹fe WX`.

Àf¸f¹f ¸fZÔ CXNXf¹ff WX` þ¶f °fbIYeÊ ´fWX»fZ WXe Afd±fÊIY ÀfÔIYMX ÀfZ ¦fbþSX SXWXf WX` AüSX A¸fZdSXIYf IZY Àff±f IcYMX³fed°fIY dUUfQûÔ ¸fZÔ CX»fÓff WXbAf WX`. MÑÔ´f ³fZ dMXÐUMXSX ´fSX IYWXf, ¸f`Ô³fZ °fbIYeÊ IZY BÀ´ff°f AüSX E»¹fbd¸f³fe¹f¸f ´fSX Vfb»IY Qû¦fb³ff IYSX³fZ IYe A³fb¸fd°f QZ Qe WX`. CX³fIYe ¸fbQif »feSXf WX¸ffSXZ ¶fZWXQ ¸fþ¶fc°f OXfg»fSX IZY ¸fbIYf¶f»fZ °fZþe ÀfZ ³fe¨fZ d¦fSX SXWXe

WX` . CX³WXûÔ³fZ IYWXf, A·fe °fbIYeÊ IZY Àff±f WX¸ffSXZ ÀfÔ¶fÔ²f NXeIY ³fWXeÔ WX`Ô. A¸fZdSXIYf IZY Àff±f þfSXe dUUfQ VffÔ°f ³fWXeÔ WXû³fZ AüSX ¹fcSXû´fe¹f ¶f`ÔIYûÔ õfSXf °fbIYeÊ IYû dQ¹fZ IYþÊ OXc¶f³fZ IYe AfVfÔIYfAûÔ IZY ¶fe¨f Afþ CXÀfIYe ¸fbQif »feSXf A¸fZdSXIYe OXfg»fSX AüSX ¹fcSXû IZY ¸fbIYf¶f»fZ dSXIYfgOXÊ d³f¸³f°f¸f À°fSX ´fSX Af ¦f¹fe WX` . ¹fWX OXfg»fSX IZY ¸fbIYf¶f»fZ Àff°f ´fid°fVf°f

ÀfZ Ad²fIY d¦fSX ¦f¹fe WX`. °fbIYeÊ IYe ¸fbQif Afþ OXfg»fSX IZY ¸fbIYf¶f»fZ 5.95 »feSXf ´fid°f OXfg»fSX ´fSX SXWXe. ¹fWX EIY WXe dQ³f ¸fZÔ Af¹fe 7.5 ´fid°fVf°f IYe d¦fSXfUMX WX`. VfbIiYUfSX IYû ¹fcSXû IZY ¸fbIYf¶f»fZ »feSXf 7.0 ´fid°fVf°f d¦fSXIYSX 6.8 »feSXf ´fid°f ¹fcSXû ´fSX Af ¦f¹fe. BÀf U¿fÊ OXfg»fSX AüSX ¹fcSXû Qû³fûÔ IZY ¸fbIYf¶f»fZ »feSXf ¸fc»¹f IZY Af²ffSX EIY d°fWXfBÊ ÀfZ Ad²fIY d¦fSXf WX`. °fbIYeÊ IYe ¸fbQif IYû §fSXZ»fc Afd±fÊIY ³fed°f AüSX SXfþ³fed°fIY ´fdSXdÀ±fd°f¹fûÔ IYf Àff¸f³ff IYSX³ff ´fOÞX SXWXf WX`. ÀfSXIYfSXe MXZ»fedUþ³f MXeAfSXMXe WX`¶fSX ³fZ °fbIYeÊ IZY SXf¿MÑX´fd°f °f`¹¹f¶f EQbÊAf³f IZY WXUf»fZ ÀfZ IYWXf dIY WX¸f Afd±fÊIY ¹fbð ³fWXeÔ WXfSXZÔ¦fZ.

»f¦ff³ff WX`. Àfc¹fÊ IYe Àf°fWX IZY DY´fSX IYf ÃfZÂf (IYûSXû³ff) IYf °ff´f¸ff³f Àfc¹fÊ IYe Àf°fWX IZY °ff´f¸ff³f ÀfZ IYSXe¶f 300 ¦fb³ff ª¹ffQf WX` d¸fVfe¦f³f dUV½fdUôf»f¹f IZY ´fiûRZYÀfSX AüSX ´fdSX¹fûþ³ff U`Äffd³fIYûÔ ¸fZÔ Vffd¸f»f þdÀMX³f IYfÀ´fSX ³fZ IYWXf, ´ffSXIYSX Àfû»fSX ´fiû¶f WX¸fZÔ BÀf ¶ffSXZ ¸fZÔ ´fcUf³fʸb ff³f »f¦ff³fZ ¸fZÔ ¶fZWX°fSX ¸fQQ IYSX¦Z ff dIY ÀfüSX WXUfAûÔ ¸fZÔ dU¨f»f³f IY¶f ´fȱUe IYû ´fi·ffdU°f IYSX ÀfIY°ff WX`. BÀf ¹ff³f IYû IZYU»f ÀffPXZ ¨ffSX BÔ¨f (11.43 ÀfZMÔ Xe¸feMXSX)¸fûMXe DY¿¸ff SXû²fe Vfe»OX ÀfZ ÀfbSXdÃf°f dIY¹ff ¦f¹ff WX` þû BÀfZ Àfc¹fÊ IZY °ff´f¸ff³f ÀfZ ¶f¨ffE¦fe. ³ffÀff ³fZ ·ffSX°fe¹f ¸fc»f IYe AÔ°fdSXÃf ¹ffÂfe Àfb³fe°ff dUd»f¹f¸Àf ÀfdWX°f EZÀfZ ³fü »fû¦fûÔ IYf ³ff¸f ³ffd¸f°f dIY¹ff WX` þû ½¹ffUÀffd¹fIY øY´f ÀfZ CX´f»f¶²f SXfgIZYMX EUÔ I`Y´Àfc»f IZY þdSX¹fZ AÔ°fdSXÃf þf³fZ IZY ´fWX»fZ d¸fVf³f IZY d»f¹fZ CXOXÞf³f ·fSX¦ÔZ fZ. Ad·f¹ff³f A¦f»fZ Àff»f VfbøY WXû¦ff.

dUØfe¹f ÀfWXf¹f°ff IZY ¶ffQ A¸fZdSXIYf ³fZ ´ffdIYÀ°ff³f IYe ÀfZ³ff IYû dQ¹ff ¶fOÞXf ÓfMXIYf

UfgdVfÔ¦fMX³f : A¸fZdSXIYe ´fiVffÀf³f õfSXf ´ffdIYÀ°ff³f IYû Àf`³¹f ´fidVfÃf¯f IZY d»fE RÔYOX ¸fbWX`¹ff ³fWXeÔ IYSXfE þf³fZ IZY ¶ffQ A¸fZdSXIYe Àf`³¹f ÀfÔÀ±ff³f A¦f»fZ Vf`Ãfd¯fIY U¿fÊ IZY d»fE ´ffdIYÀ°ff³f IZY Ad²fIYfdSX¹fûÔ IZY d»fE d³f²ffÊdSX°f 66 À»ffgMXûÔ IYû ·fSX³fZ IZY d»fE þcÓf SXWXf WX`. 'OXfg³f Afg³f»ffB³f' ³fZ ÀfcÂfûÔ IZY WXUf»fZ ÀfZ Vfd³fUfSX IYû ¶f°ff¹ff dIY ´ffdIYÀ°ff³fe Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYû ´fidVfÃf¯f QZ³fZ IZY d»fE RÔYOX A¸fZdSXIYe ÀfSXIYfSX IZY AÔ°fSXfÊ¿MÑXe¹f Àf`³¹f dVfÃff AüSX ´fidVfÃf¯f IYf¹fÊIiY¸f (AfBÊE¸fBÊMXe) ÀfZ þfSXe WXû°ff WX` »fZdIY³f A¦f»fZ Vf`Ãfd¯fIY U¿fÊ IZY d»fE ´ffdIYÀ°ff³f IYû ²f³f CX´f»f¶²f ³fWXeÔ IYSXf¹ff ¦f¹ff. OXfg³f IYû ´fWX»fZ A¸fZdSXIYe SXf¿MÑXe¹f SXÃff dUV½fdUôf»f¹f (E³fOXe¹fc), UfgdVfÔ¦fMX³f ÀfZ RÔYOX SXûIY³fZ IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ ´f°ff ¨f»ff, þû ´ffdIYÀ°ff³fe Ad²fIYfdSX¹fûÔ IZY d»fE EIY QVfIY ÀfZ Ad²fIY Àf¸f¹f °fIY IYûMXf AfSXdÃf°f IYSX°fZ Af¹ff WX`. E³fOXe¹fc IYBÊ A¸fZdSXIYe Àf`³¹f ÀfÔÀ±ff³fûÔ ¸fZÔ ÀfZ EIY WX` þû ´ffdIYÀ°ff³f IZY Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYû ´fidVfdÃf°f IYSX°ff WX.` MÑ´Ô f ´fiVffÀf³f ³fZ BÀf Àff»f IYe VfbøYAf°f ¸fZÔ §fû¿f¯ff IYe ±fe dIY ARY¦ffd³fÀ°ff³f IZY ¸fbïZ ´fSX ¸f°f·fZQûÔ IZY ¨f»f°fZ UWX ´ffdIYÀ°ff³f IYû Qe þf³fZ Uf»fe dUØfe¹f ÀfWXf¹f°ff SXûIY SXWXf WX` »fZdIY³f ÀfÔIZY°f dQ¹ff ±ff dIY Àf`³¹f Ad²fIYfdSX¹fûÔ IZY d»fE ´fidVfÃf¯f IYf¹fÊIiY¸f þfSXe SXWXZ¦ff. ´ffdIYÀ°ff³fe Ad²fIYfdSX¹fûÔ IZY d»fE d³f²ffÊdSX°f À»ffgMX IYû SXï IYSX³fZ ÀfZ ´f°ff ¨f»f°ff WX` dIY RÔYOX IYf SXûIYf þf³ff A¶f ´fidVfÃf¯f IYf¹fÊIYi ¸fûÔ ´fSX ·fe »ff¦fc WXû°ff WX`. ¦füSX°f»f¶f WX` dIY ´ffdIYÀ°ff³f AüSX A¸fZdSXIYf IZY ¶fe¨f ÀfÔ¶fÔ²fûÔ ¸fZÔ þ³fUSXe ¸fZÔ CXÀf Àf¸f¹f JMXfÀf Af ¦fBÊ ±fe þ¶f SXf¿MÑX´fd°f OXû³ff»OX MÑÔ´f ³fZ BÀ»ff¸ff¶ffQ ´fSX UfdVfÔ¦fMX³f ÀfZ ²fûJf EUÔ L»f IYSX³fZ AüSX Af°fÔIYUfdQ¹fûÔ IYû ÀfbSXdÃf°f ´f³ffWX QZ³fZ IYf AfSXû´f »f¦ff¹ff ±ff. A¸fZdSXIYe IYfÔ¦fiÀZ f ³fZ ´ffdIYÀ°ff³f SXÃff ÀfWXf¹f°ff IYû IY¸f IYSX 15 IYSXûOÞX OXf»fSX IYSX³fZ IZY d»fE EIY dU²fZ¹fIY ·fe ´ffÀf dIY¹ff ±ff.


³fBÊ dQ»»fe, SXdUUfSXX ,X 12 A¦fÀ°f 2018

d¶fþ³fZÀf

»fûIY»f ³¹fcþ AfgRY BÔdOX¹ff dSX»ff¹fÔÀf ³fZ VfbøY IYe ¶fÔ´fSX ÀfZ»f, E»fBÊOXe MXeUe ´fSX Àf¶fÀfZ AfIY¿fÊIY AfgRYSX

7UfÔ UZ°f³f Af¹fû¦f : WXþfSXûÔ ÀMXZVf³f ¸ffÀMXSX ¦fE WXOÞX°ff»f ´fSX

³fBÊ dQ»»fe: B»fZ¢MÑfgd³fIY CX°´ffQ ¶fZ¨f³fZ Uf»fe dSX»ff¹fÔÀf dOXdþMX»f ³fZ dOXdþMX»f BÔdOX¹ff ÀfZ»f VfbøY IYe WX`. ¹fWX 11 A¦fÀ°f ÀfZ VfbøY WXûIYSX 15 A¦fÀ°f °fIY ¨f»fZ¦fe. BÀf¸fZÔ IÔY´f³fe IYBÊ AfIY¿fÊIY AfgRYSX »ffBÊ WX`. ¦fifWXIYûÔ IYû CX°´ffQûÔ ´fSX LcMX IZY Àff±f 10% I`YVf¶f`IY ·fe d¸f»fZ¦ff. I`YVf¶f`IY AfgRYSX Àf·fe IiYZdOXMX AüSX OXZd¶fMX IYfOXÊ ´fSX CX´f»f¶²f WX`Ô. ¹fWX AfgRYSX dSX»ff¹fÔÀf dOXdþMX»f IZY QZVf·fSX ¸fZÔ CX´f»f¶²f Àf·fe ÀMXûSXûÔ ´fSX d¸f»fZ¦ff. QZVf IZY 800 VfWXSXûÔ ¸fZÔ IÔY´f³fe IZY ÀMXûSX WX`Ô. E¨fOXe E»fBÊOXe MXeUe 10990 ÀfZ VfbøY dSX»ff¹fÔÀf dOXdþMX»f IYf Àf¶fÀfZ AfIY¿fÊIY AfgRYSX 10990 ÷Y´fE ¸fZÔ E¨fOXe E»fBÊOXe MXeUe IYe VfbøYAf°f WX`. BÀf IYe¸f°f ¸fZÔ »f`´fMXfg´f ·fe CX´f»f¶²f WX`Ô. B³fIZY Àff±f RiYe¶fe ¸fÀf»f³f Afg»f B³f U³f d´fiÔMXSX EÔOX ÀffCXÔOX ¶ffSX ·fe AfgRYSX ¸fZÔ WX`Ô. SXZdRiYþSXZMXSX IYe VfbøYAf°fe IYe¸f°f 11490 ÷Y´fE ÀfZ VfbøY WX`. UfdVfÔ¦f ¸fVfe³f 10490 ÷Y´fE ÀfZ VfbøY WX`. IÔY´f³fe dUd·f³³f CX°´ffQûÔ ´fSX IYBÊ A¨LZ AfgRYSX »ffBÊ þû Af´fIZY d»fE U`»¹fc RYfgSX U±fÊ Àffd¶f°f WXû¦ff. Afg³f»ffB³f ·fe ÀfÀ°fZ d¸f»f SXWXZ CX°´ffQ BÊ-IYfg¸fÀfÊ UZ¶fÀffBMX A¸fZþ³f IYe RiYeOX¸f ÀfZ»f 9 A¦fÀ°f ÀfZ VfbøY WXû ¨fbIYe WX`. ÀfZ»f 12 A¦fÀ°f °fIY ¨f»fZ¦fe. ÀfZ»f ¸fZÔ B»fZ¢MÑfgd³f¢Àf ¦f`þZMXÐÀf AüSX A³¹f Àff¸ff³fûÔ ´fSX ¶fÔ´fSX LcMX d¸f»f SXWXe WX`. A¦fSX Af´fIZY ´ffÀf EÀf¶feAfBÊ IYf OXZd¶fMX IYfOXÊ WX`Ô °fû IbYL ´fiûOX¢MX ´fSX Ad°fdSXöY LcMX d¸f»f ÀfIY°fe WX`. A¸fZþ³f IYe RiYeOX¸f ÀfZ»f ¸fZÔ WXbUfUZ IZY ´fe20 »ffBMX À¸ffMXÊRYû³f ´fSX 6 WXþfSX ÷Y´f¹fZ °fIY IYf dOXÀIYfCXÔMX d¸f»f SXWXf WX`. 22,999 ÷Y´f¹fZ IYe IYe¸f°f Uf»ff ´fe20 »ffBMX ÀfZ»f ¸fZÔ 16,999 ÷Y´f¹fZ ¸fZÔ d¸f»f SXWXf WX`. WXbUfUZ IZY BÀf À¸ffMXÊRYû³f ¸fZÔ 16+2 MP IYf dSX¹fSX I`Y¸fSXf, 24 MP IYf RiYÔMX I`Y¸fSXf WX`. 5.84 BÔ¨f IYe MX¨fÀIiYe³f dOXÀ´f»fZ Uf»fZ BÀf À¸ffMXÊRYû³f ¸fZÔ 4 GB SX`¸f AüSX 64 GB IYe BÔMXSX³f»f ÀMXûSXZþ Qe ¦fBÊ WX`. RYû³f ¸fZÔ dIYdSX³f 659 ´fiûÀfZÀfSX AüSX 3000 mAh ¶f`MXSXe WX`.

³fBÊ dQ»»fe: 7UZÔ UZ°f³f Af¹fû¦f IYe ¸ffÔ¦f IYû »fZIYSX ·ffSX°fe¹f SXZ»f IZY WXþfSXûÔ ÀMXVZ f³f ¸ffÀMXSX Vfd³fUfSX (11 A¦fÀ°f) IYû WXOÞX°ff»f ´fSX SXWXZÔ¦fZ. Afg»f BÔdOX¹ff ÀMXZVf³f ¸ffÀMXÀfÊ EÀfûdÀfEVf³f (AISMA) ³fZ ¹fWX 24 §fÔMXZ IYe WXOÞX°ff»f ¶fb»ffBÊ WX`. CX³fIYe ¸ffÔ¦f WX` dIY 7UZÔ UZ°f³f Af¹fû¦f ¸fZÔ ÀMXVZ f³f ¸ffÀMXSXûÔ IZY Àff±f dIYE ¦fE ·fZQ·ffU IYû J°¸f dIY¹ff þfE. EÀfûdÀfEVf³f IYf QfUf WX` dIY 7UZÔ dU°°f Af¹fû¦f IYe dÀfRYfdSXVfûÔ IZY »ff¦fc WXû³fZ ÀfZ CX³fIYf ´fi¸fûVf³f IYf ÀIYû´f J°¸f WXû ¦f¹ff WX`. EÀfûdÀfEVf³f IZY ¸fb°ffd¶fIY ÀMXZVf³f ¸ffÀMXSX IYû ´fcSXZ IYgdSX¹fSX ¸fZÔ dÀfRYÊ EIY ´fi¸fûVf³f d¸f»fZ¦ff. EZÀff 7UZÔ dU°°f Af¹fû¦f IZY AÔ°f¦fÊ°f WXbAf WX`. EÀfûdÀfEVf³f IYf IYWX³ff WX` dIY BÀfÀfZ ÀMXZVf³f ¸ffÀMXSX IYe ´fi¦fd°f ÷YIY þfE¦fe. WXOÞX°ff»fe ÀMXZVf³f ¸ffÀMXSXûÔ IYf IYWX³ff WX` dIY ³fE UZ°f³f Af¹fû¦f ¸fZÔ dÀfRYÊ Qû ´fZ ÀIZY»f-4200 ÷Y´fE AüSX 4600

÷Y´fE WX`. BÀfIYf ¸f°f»f¶f CX³WXZÔ ´fcSXZ IYgdSX¹fSX ¸fZÔ dÀfRYÊ EIY ´fi¸fûVf³f d¸f»fZ¦ff. BÔdOX¹ff MXbOXZ IYe J¶fSX IZY A³fbÀffSX 4800 ÷Y´fE IYf ´fZ ÀIZY»f dÀfRYÊ RYfB³fZÔdVf¹f»f A´f¦fiZOXZVf³f WX`. EÀfûdÀfEVf³f ³fZ °feÀfSXZ ¸ffgdOXRYfBOX EV¹fûOXÊ IYgdSX¹fSX ´fiû¦fiZVf³f ÀIYe¸f (MACPS) IZY »ff·f ¸ffÔ¦fZ WXỒ. BÀf¸fZÔ ÀMXZVf³f ¸ffÀMXSX IZY ÀMÑZÀf AüSX ÀfZµMXe E»ffCXÔÀf IYf ´fifU²ff³f WX`. EÀfûdÀfEVf³f

IYf EIY ´fid°fd³fd²f¸fÔOX»f SX»Z f SXfª¹f ¸fÔÂfe SXfþZ³f ¦fûWXZ³f ÀfZ d¸f»ff ±ff. CX³WXûÔ³fZ A´f³ff ¸ffÔ¦f ´fÂf ¸fÔÂfe IYû ÀfüÔ´ff WX`. BÀf ¶fe¨f, ·ffSX°fe¹f SXZ»f ³fZ SXZ»fUZ ´fiûMXZ¢Vf³f RYûÀfÊ (RPF) ÀfZ IYWXf WX` dIY BÀf WXOÞX°ff»f IZY IYfSX¯f dIYÀfe ·fe °fSXWX IYe A³fWXû³fe ³fWXeÔ WXû³fe ¨ffdWXE. AfSX´feERY IYû dWXQf¹f°f IYe ¦fBÊ WX` dIY UWX SXZ»fUZ ÀMXZVf³fûÔ ´fSX ¹ffdÂf¹fûÔ IYe ÀfbdU²ff AüSX MѳZ fûÔ IYe AfUfþfWXe ¸fZÔ SX»Z f IY¸fʨffdSX¹fûÔ

IYf ÀfWX¹fû¦f IYSXZÔ. BÀfIZY d»fE UWX À±ff³fe¹f Ad²fIYfdSX¹fûÔ AüSX ´fiVffÀf³f IYe ¸fQQ »fZ ÀfIY°fZ WXỒ. MÑZ³fûÔ IZY Af³fZþf³fZ ¸fZÔ IYûBÊ ¦fOÞX¶fOÞXe ³fWXeÔ WXû³fe ¨ffdWXE. CX²fSX, EÀfûdÀfEVf³f ³fZ IYWXf WX` dIY UWX MÑZ³f ÀfZUf ³fWXeÔ SXûIZY¦fe AüSX ÀMXZVf³f ¸ffÀMXSX A´f³fe OXйfcMXe IZY Af²ffSX ´fSX IYf¸f IYSXZÔ¦fZ. BÀf WXµ°fZ IYe VfbøYAf°f ¸fZÔ ¸fWXfSXf¿MÑX ÀfSXIYfSX IZY IYSXe¶f 17 »ffJ IY¸fʨffSXe 7UZÔ UZ°f³f Af¹fû¦f IYe dÀfRYfdSXVf »ff¦fc IYSX³fZ IYe ¸ffÔ¦f IYû »fZIYSX 7 A¦fÀ°f ÀfZ WXOXÞ°ff»f ´fSX ¨f»fZ ¦fE ±fZ. UWX 9 A¦fÀ°f °fIY WXOÞX°ff»f ´fSX SXWXZ. CX³fIYe ¸ffÔ¦f Àf`»fSXe WXfBIY IZY Àff±f-Àff±f 7UZÔ UZ°f³f Af¹fû¦f IYe dÀfRYfdSXVfûÔ þ»Q ÀfZ þ»Q »ff¦fc IYSX³fZ IYû »fZIYSX WX`. WXf»ffÔdIY BÀf WXOÞX°ff»f ¸fZÔ 1.5 »ffJ SXfþ´fdÂf°f Ad²fIYfSXe Vffd¸f»f ³fWXeÔ WX`Ô. SXfª¹f ÀfSXIYfSX ³fZ Àfû¸fUfSX (7 A¦fÀ°f 2018) IYû EIY ´fiÀ°ffU þfSXe dIY¹ff

IÔY´fd³f¹ffÔ ³fWXeÔ ¶fZ¨f ´ffEÔ¦fe ÀfÀ°ff Àff¸ff³f! ³fBÊ dQ»»fe : »fû¦f Afg³f»ffB³f Vffgd´fÔ¦f Qû UþWXûÔ ÀfZ IYSX°fZ WX`Ô. ´fWX»ff Àf¸f¹f ¶f¨f°ff WX`, QcÀfSXf CX°´ffQ ·fe ÀfÀ°ff d¸f»f°ff WX`, »fZdIY³f ÀfSXIYfSX ³fZ EIY EZÀfe BÊ-IYfg¸fÀfÊ ³fed°f IYf ¸fÀfüQf °f`¹ffSX dIY¹ff WX` dþÀfÀfZ ³f dÀfRYÊ Afg³f»ffB³f Vffgd´fÔ¦f IYf ¸fþf þf°ff SXWXZ¦ff ¶fd»IY Àff¸ff³f ·fe ÀfÀ°ff ³fWXeÔ d¸f»fZ¦ff. BÀf ³fed°f IZY °fWX°f dIYÀfe ·fe Afg³f»ffB³f dUIiYZ°ff IYe Àf¸fcWX IÔY´f³fe A±fUf ¸ffIZYÊMX ´»fZÀf IYû ´fi°¹fÃf A±fUf A´fi°¹fÃf °fSXeIZY ÀfZ CXÀfIZY ´»fZMXRYf¸fÊ ´fSX d¶fIY³fZ Uf»fZ dIYÀfe CX°´ffQ ¹ff ÀfZUfAûÔ IZY ¸fc»¹f IYû ´fi·ffdU°f IYSX³fZ IYe A³fb¸fd°f ³fWXeÔ WXû¦fe. ¸fÔÂfe ³fZ ³fed°f ¸fZÔ ¶fQ»ffU IYf d³fQZÊVf dQ¹ff BÊ-IYfg¸fÀfÊ IÔY´fd³f¹fûÔ ³fZ BÀf ³fed°f IYf dUSXû²f dIY¹ff WX`. BÀfIZY ¶ffQ Ufd¯fª¹f EUÔ CXôû¦f ¸fÔÂfe

ÀfbSXZVf ´fi·fb ³fZ Ad²fIYfdSX¹fûÔ ÀfZ IYWXf dIY UZ BÊIYfg¸fÀfÊ ³fed°f IZY ¸fÀfüQZ IZY d»fE EIY ¶ffSX AüSX ÀfÔ¶fÔd²f°f ´fÃfûÔ ÀfZ ´fSXf¸fVfÊ IYSXZÔ ¢¹fûÔdIY IbYL ´fiÀ°ffUûÔ ´fSX Af´fdØf¹ffÔ CXNXfBÊ ¦fBÊ WX`Ô. ¸fÔÂff»f¹f ÀfÔ¶fÔd²f°f IÔY´fd³f¹fûÔ ÀfZ IYSXZ¦ff ¶ff°f¨fe°f ¸fÔÂff»f¹f ³fZ EIY MXÐUeMX ¸fZÔ IYWXf dIY CXÀfZ BÊIYfg¸fÀfÊ ³fed°f IZY ¸fÀfüQZ ´fSX IbYL Af´fdØf¹ffÔ d¸f»fe WX`Ô dþÀfIZY ¶ffQ ¸fÔÂfe ³fZ B³WXZÔ QcSX IYSX³fZ IZY d»fE Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYû ÀfÔ¶fÔd²f°f ´fÃfûÔ ÀfZ EIY AüSX ¶ffSX dU¨ffSX-dU¸fVfÊ IYSX³fZ IYû IYWXf WX`. ¸fÔÂfe ¸fÀfüQf °f`¹ffSX WXû þf³fZ ´fSX JbQ ·fe CXÀfIYe Àf¸feÃff IYSXZÔ¦fZ. BÊ-IYfg¸fÀfÊ ³fed°f IZY VfbøYAf°fe ¸fÀfüQZ ¸fZÔ °fZþe ÀfZ ¶fPÞX°fZ BÀf ÃfZÂf IYe UÈdð IYe ¦fd°f °fZþ IYSX³fZ IZY d»fE IYBÊ IYQ¸f ÀfbÓffE ¦fE WXỒ.

'¹fbUfAûÔ ¸fZÔ ´fPÞXfBÊ IZY Àff±f IY¸ffBÊ IZY WXb³fSX dUIYdÀf°f IYSX³fZ IYe þøYSX°f' ³fBÊ dQ»»fe : IZYÔQie¹f ´fZMÑûd»f¹f¸f EUÔ ´fifIÈYd°fIY ¦f`Àf AüSX IYüVf»f dUIYfÀf U CXôd¸f°ff ¸fÔÂfe ²f¸fZÊÔQi ´fi²ff³f ³fZ Vfd³fUfSX IYû ¹fWXfÔ IYWXf dIY QZVf ¸fZÔ ¹fbUfAûÔ IYû SXûþ¦ffSX´fSXIY AüSX CX°´ffQIY dVfÃff IYe þøYSX°f WX`, dþÀfIZY d»fE IYüVf»f dUIYfÀf ´fSX dUVfZ¿f ²¹ff³f QZ³fZ IYe AfUV¹fIY°ff WX`. CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY dVfÃff EZÀfe WXû, dþÀf¸fZÔ ´fPÞXfBÊ IZY Àff±f-Àff±f IY¸ffBÊ IYSX³fZ IZY AUÀfSX WXûÔ. ´fZMÑûd»f¹f¸f ¸fÔÂfe ³fZ IYWXf, 'IYüVf»f dUIYfÀf IYf ÀfÔ¶fÔ²f AfÔIYfÃffAûÔ ÀfZ WX` AüSX ¹fbUfAûÔ ¸fZÔ CX³fIYe AfIYfÔÃffAûÔ IZY A³fbøY´f CX³fIYf IYüVf»f dUIYfÀf IYSX³fZ IYe AfUV¹fIY°ff WX`. ¹fbUfAûÔ ¸fZÔ ´fPÞXfBÊ IZY Àff±f-Àff±f IY¸ffBÊ IYSX³fZ IYf WXb³fSX dUIYdÀf°f IYSX³fZ IYe þøYSX°f WX`.' ´fiüôûd¦fIYe IZY ÃfZÂf ¸fZÔ þ¸fʳfe Af¦fZ ²f¸fZÊÔQi ´fi²ff³f SXûþ¦ffSX´fSXIY IYüVf»f dUIYfÀf IZY ¸fÀf»fZ ´fSX Af¹fûdþ°f SXf¿MÑXe¹f Àf¸¸fZ»f³f ¸fZÔ ¶fû»f SXWXZ ±fZ. CX³WXûÔ³fZ þ¸fʳfe IYf CXQfWXSX¯f QZ°fZ WXbE IYWXf dIY dõ°fe¹f dUV½f¹fbð IZY QüSXf³f þ¸fʳfe IYe A±fʽ¹fUÀ±ff ²UÀ°f WXû ¦fBÊ ±fe AüSX EIY QeUfSX JeÔ¨f IYSX þ¸fʳfe IYû Qû ·ff¦fûÔ ¸fZÔ ¶ffÔMX dQ¹ff ¦f¹ff ±ff, »fZdIY³f UWXfÔ IYe ÀfÔÀIÈYd°f ¸fZÔ IYûBÊ QeUfSX ´f`Qf ³fWXeÔ WXbBÊ AüSX »fû¦fûÔ IYe AfIYfÔÃffAûÔ ¸fZÔ IYûBÊ IY¸fe ³fWXeÔ dQJe, dþÀfIZY ¶fQü»f°f Afþ ´fiüôûd¦fIYe IZY ÃfZÂf ¸fZÔ þ¸fʳfe Af¦fZ WX`. ´fi²ff³f ³fZ IYWXf, 'WX¸fZÔ ·fe

12

= IZYÔQie¹f ´fZMÑûd»f¹f¸f EUÔ ´fifIÈYd°fIY ¦f`Àf AüSX IYüVf»f dUIYfÀf U CXôd¸f°ff ¸fÔÂfe ²f¸fZÊÔQi ´fi²ff³f ³fZ Vfd³fUfSX IYû ¹fWXfÔ IYWXf dIY QZVf ¸fZÔ ¹fbUfAûÔ IYû SXûþ¦ffSX´fSXIY AüSX CX°´ffQIY dVfÃff IYe þøYSX°f WX`, dþÀfIZY d»fE IYüVf»f dUIYfÀf ´fSX dUVfZ¿f ²¹ff³f QZ³fZ IYe AfUV¹fIY°ff WX`. ³fUû³¸fZ¿fe ÀfÔÀIÈYd°f dUIYdÀf°f IYSX³fZ AüSX Àf¸ffþ IYe ¸ffÔ¦f IZY A³fbøY´f U`dV½fIY À°fSX IZY ³fUf¨ffSX IYû ¶fPÞXfUf QZ³fZ IYe þøYSX°f WX`.' CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY IZYÔQi ÀfSXIYfSX ³fZ ¶ff¹fû¸ffÀf ÀfZ ¶ff¹fûµ¹fc»f ¶f³ff³fZ IYe ¹fûþ³ff VfbøY IYe WX`, dþÀf¸fZÔ ´f¹ffÊUSX¯f ÀfÔ¶fÔ²fe Àf¸fÀ¹ffAûÔ IYf Àf¸ff²ff³f IYSX³fZ IZY Àff±f-Àff±f SXûþ¦ffSX IZY AUÀfSX ·fe ´f`Qf WXûÔ¦fZ. ¸fÔÂfe ³fZ IYWXf, "BÀf ¹fûþ³ff IYû A¸f»feþf¸ff ´fWX³ff³fZ IZY ¶ffQ ´fÔþf¶f AüSX WXdSX¹ff¯ff ¸fZÔ dIYÀff³f ´fSXf»fe ³fWXeÔ þ»ffEÔ¦fZ AüSX CXÀfÀfZ dQ»»fe IYe WXUf Qcd¿f°f ³fWXeÔ

WXû¦fe.' CX³WXûÔ³fZ IYWXf, 'WX¸ffSXZ ¹fWXfÔ ¶ffPÞX ÀfZ WXSX Àff»f °f¶ffWXe ¸f¨f°fe WX`. BÀfd»fE WX¸fZÔ ¶ffPÞX ´fi¶fÔ²f³f IZY d»fE JbQ IYû ÀfÃf¸f ¶f³ff³ff WXû¦ff.' BÀf ¸füIZY ´fSX þ¹f´fbdSX¹ff ¦fib´f IZY ¨fZ¹fSX¸f`³f dVfdVfSX þ¹f´fbdSX¹ff ³fZ IYWXf dIY UWX ¹fbUfAûÔ IYû SXûþ¦ffSX ´fSXIY dVfÃff ´fiQf³f IYSX³fZ IZY d»fE CX³f¸fZÔ IYüVf»f dUIYfÀf ´fSX dUVfZ¿f ²¹ff³f QZ°fZ WX`Ô, AüSX BÀfIZY IYfSX¯f CX³fIZY ÀfÔÀ±ff³f ÀfZ ´ffÀf WXbE LfÂf-LfÂffAûÔ IYû ³füIYSXe IZY d»fE ·fMXIY³ff ³fWXeÔ ´fOÞX°ff WX`. þ¹f´fbdSX¹ff ³fZ IYWXf, 'WX¸ffSXZ ´fi¶fÔ²f³f ÀfÔÀ±ff³f IZY dUôfd±fʹfûÔ IYf

Vf°f´fid°fVf°f ´»fZÀf¸fZÔMX WXû°ff WX`. WX¸f IYüVf»f dUIYfÀf ´fSX dUVfZ¿f øY´f ÀfZ ²¹ff³f QZ°fZ WX`Ô, dþÀfÀfZ dUôfd±fʹfûÔ ¸fZÔ JbQ IYf SXûþ¦ffSX ´f`Qf IYSX³fZ IYe QÃf°ff WXû.' þ¹f´fbdSX¹ff ÀIcY»f AfgRY d¶fþ³fZÀf IZY d³fQZVfIY EÀfIZY ¸fWXf´ffÂff ³fZ IYWXf, 'WX¸f BÀf ¶ff°f ´fSX dUVfZ¿f ²¹ff³f QZ°fZ WXỒ dIY WXSX Àff»f WX¸ffSXZ ¹fWXfÔ ÀfZ IY¸f ÀfZ IY¸f ´ffÔ¨f EZÀfZ ´fZVfZUSX d³fIY»fZÔ, þû JbQ A´f³ff ½¹fUÀff¹f JOÞXf IYSX ÀfIZYÔ AüSX QcÀfSXûÔ IZY d»fE ·fe SXûþ¦ffSX IZY AUÀfSX ÀfÈdþ°f IYSXZÔ.' CX³WXûÔ³fZ ¶f°ff¹ff dIY CX³fIZY ¹fWXfÔ ÀfZ d³fIY»fZ ´fZVfZUSXûÔ IYû ª¹ffQf°fSX ERYE¸fÀfeþe, ¶f`ÔdIÔY¦f AüSX ¶fe¸ff ÃfZÂf ¸fZÔ ³füIYdSX¹ffÔ d¸f»f SXWXe WX`Ô.

±ff, dþÀf¸fZÔ IYWXf ¦f¹ff dIY OXeE IYf 14 ¸ffWX IYf ´fZÔdOXÔ¦f EdSX¹fSX IYf ·fb¦f°ff³f þ»Q WXû¦ff. BÀfIZY ¶ffQ ¦fþMXZOX ARYÀfSX WXOÞX°ff»f ÀfZ A»f¦f WXû ¦fE ±fZ. þb»ffBÊ ¸fZÔ ¸fWXfSXf¿MÑ ÀfSXIYfSX ³fZ EZ»ff³f dIY¹ff ±ff dIY UWX A´f³fZ IY¸fʨffdSX¹fûÔ IYû þ³fUSXe 2019 ÀfZ 7UZÔ UZ°f³f Af¹fû¦f IYf »ff·f QZ³ff VfbøY IYSXZ¦fe. BÀf ´fSX IY¸fʨffSXe ³fZ°ffAûÔ IYf IYWX³ff WX` dIY ÀfSXIYfSX dÀfRYÊ AfVUfÀf³f QZ SXWXe WX`, »fZdIY³f A¶f BÀfÀfZ IYf¸f ³fWXeÔ ¨f»fZ¦ff. CXÀfZ WX¸ffSXe ¸ffÔ¦fZÔ °fbSX°Ô f ¸ff³f³fe WXû¦Ô fe. CXÀfZ 7UZÔ UZ°f³f Af¹fû¦f IYû °fbSX°Ô f »ff¦fc IYSX³ff WXû¦ff. ¸fWXfSXf¿MÑX SXfª¹f ÀfSXIYfSXe IY¸fʨffSXe ¸f²¹fU°feÊ ÀfÔ¦fNX³f IZY ¸fWXfÀfd¨fU AdU³ffVf QüÔQ ³fZ QfUf dIY¹ff dIY °feÀfSXZ EUÔ ¨fü±fe ßfZ¯fe IZY ÀfSXIYfSXe IY¸fʨffSXe IZY WXOÞX°ff»f ¸fZÔ Vffd¸f»f WXû³fZ IZY IYfSX¯f ÀfSXIYfSXe AÀ´f°ff»fûÔ ÀfdWX°f dUd·f³³f dU·ff¦fûÔ ¸fZÔ AfUV¹fIY ÀfZUfEÔ ´fi·ffdU°f WXbBÊ WXỒ.

´fZMÑû»f AüSX OXeþ»f IZY Qf¸f ¸fZÔ BþfRYf

³fBÊ dQ»»fe: QZVf IZY ¸fWXf³f¦fSXûÔ ¸fZÔ SXWX³fZ Uf»fZ CX´f·fûöYfAûÔ IYû Afþ ÀfSXIYfSXe °fZ»f IÔY´fd³f¹ffÔ ³fZ ÓfMXIYf dQ¹ff. QZVf IZY ¨ffSX ¸fWXf³f¦fSXûÔ-dQ»»fe, ¸fbÔ¶fBÊ, IYû»fIYf°ff, AüSX ¨fZ³³fBÊ ¸fZÔ °fZ»f IYe IYe¸f°fûÔ ¸fZÔ »f¦ff°ffSX QcÀfSXZ dQ³f BþfRYf WXû ¦f¹ff. BÔdOX¹f³f Afg¹f»f IYfg´fûSXÊZVf³f IZY SXZMX ¨ffMXÊ IZY ¸fb°ffd¶fIY dQ»»fe ¸fZÔ ´fZMÑû»f IYe IYe¸f°f Vfd³fUfSX IYû 77.23 ÷Y´fE ´fid°f »feMXSX, ¸fbÔ¶fBÊ ¸fZÔ 84.67 ÷Y´fE ´fid°f »feMXSX WX`, þ¶fdIY IYû»fIYf°ff AüSX ¨fZ³³fBÊ ¸fZÔ ´fZMÑû»f IYe IYe¸f°f IiY¸fVf: 80.18 ÷Y´fE AüSX 80.23 ÷Y´fE ´fid°f »feMXSX WX`. BÀfe ´fiIYfSX, OXeþ»f IYe IYe¸f°f dQ»»fe ¸fZÔ Vfd³fUfSX IYû 68.71 ÷Y´f¹fZ ´fid°f »feMXSX, ¸fbÔ¶fBÊ ¸fZÔ 72.94 ÷Y´fE ´fid°f »feMXSX WXû ¦fBÊ. þ¶fdIY, IYû»fIYf°ff ¸fZÔ 71.55 AüSX ¨fZ³³fBÊ ¸fZÔ 72.57 ÷Y´fE ´fid°f »feMXSX WX`. ÀfSXIYfSXe °fZ»f IÔY´fd³f¹ffÔ BÔdOX¹f³f Afg¹f»f, ·ffSX°f ´fZMÑûd»f¹f¸f AüSX dWX³QbÀ°ff³f ´fZMÑûd»f¹f¸f ³fZ ´fid°fdQ³f IZY Af²ffSX ´fSX Àfb¶fWX 6 ¶fþZ ³fBÊ IYe¸f°f °f¹f IYSX°fe WX`Ô. °fe³fûÔ IÔY´fd³f¹fûÔ ³fZ 11 A¦fÀ°f ¹ff³fe Vfd³fUfSX IYû ³fBÊ IYe¸f°fZÔ »ff¦fc IYSX Qe. dQ»»fe ¸fZÔ ´fZMÑû»f IYe IYe¸f°f IY¸f U`MX IYe UþWX ÀfZ Àf·fe ¸fWXf³f¦fSXûÔ ¸fZÔ Àf¶fÀfZ IY¸f WX`. ´fZMÑû»f IYe IYe¸f°f A¶f°fIY IYe Àf¶fÀfZ Vfe¿fÊ À°fSX 78.43 ÷Y´fE ´fid°f »feMXSX ´fSX 29 ¸fBÊ IYû ´fWXbÔ¨fe ±fe. CXÀfIZY ¶ffQ ÀfZ BÀf¸fZÔ d¦fSXfUMX IYf ÷YJ SXWXf ±ff. CXÀf dQ³f OXeþ»f IYf Qf¸f ·fe A´f³fe ÀfUfÊd²fIY °fZþe 69.30 ÷Y´f¹fZ ´fid°f »feMXSX ´fSX ±ff. ´feMXeAfBÊ IYe dSX´fûMXÊ IZY A³fbÀffSX, ÀfSXIYfSXe °fZ»f IÔY´fd³f¹ffÔ d´fL»fZ Àff»f ¸f²¹f þc³f ¸fZÔ WXSX ¸ffWX 1 AüSX 16 °ffSXeJ IYû °fZ»f IYe¸f°fûÔ IYe Àf¸feÃff IYSX³fZ IYe ´fi¯ff»fe IYû ¶fÔQ IYSX dQ¹ff AüSX ´fid°f dQ³f °fZ»f IYe¸f°f °f¹f IYSX³fZ IYe VfbøYAf°f IYe. IZYÔQi ÀfSXIYfSX dRY»fWXf»f ´fZMÑû»f ´fSX 19.48 ÷Y´fE ´fid°f »feMXSX E¢ÀffBþ OXйfcMXe UÀfc»f°fe WX`, þ¶fdIY OXeþ»f ´fSX 15.33 ÷Y´fE ´fid°f »feMXSX. SXfª¹f ÀfSXIYfSXZÔ A´f³fZ A³fbÀffSX U`MX »ff¦fc IYSX°fe WX`Ô.


³fBÊ dQ»»fe, SXdUUfSXX ,X 12 A¦fÀ°f 2018

²f¸fÊ

»fûIY»f ³¹fcþ AfgRY BÔdOX¹ff

13

þfd³fE Àff»f IZY BÀf AfdJSXe 'AfÔdVfIY Àfc¹fÊ ¦fiWX¯f' IYf ¢¹ff WXû¦ff AÀfSX ÀfIY°ff WX`Ü SXfdVf³fbÀffSX UÈ¿f·f, dÀfÔ¶f, UÈd›IY AüSX IbYÔ·f SXfdVf IZY þf°fIYûÔ ´fSX ´fi·ffU QZJf þf ÀfIY°ff WX`Ü BÀfÀfZ IY³¹ff SXfdVf Uf»fûÔ IYû »ff·f WXû ÀfIY°ff WX`Ü

AüSX ´fc¯fÊ Qû³fûÔ °fSXWX IYf WXû ÀfIY°ff WX`Ü AfÔdVfIY Àfc¹fÊ ¦fiWX¯f ¸fZÔ ¨fÔQi¸ff Àfc¹fÊ IZY IbYL WXe dWXÀÀfZ IYû PXIY°ff WX` AüSX þ¶f BÀf ³fþfSXZ IYû ´fȱUe ÀfZ QZJf þfE °fû Àfc¹fÊ EIY dOXÀIY IYe °fSXWX dQJfBÊ QZ°ff WX`Ü

¢¹ff WX` AfÔdVfIY Àfc¹fÊ ¦fiWX¯f?

¢¹ff WX` Àfc¹fÊ ¦fiWX¯f IYe ¸ff³¹f°ff?

´fȱUe A´f³fe ²fbSXe ´fSX §fc¸f³fZ IZY Àff±fÀff±f A´f³fZ

BÀf Àff»f IYf AfdJSXe AüSX °feÀfSXf Àfc¹fÊ ¦fiWX¯f 11 A¦fÀ°f ¹ffd³f Vffd³fUfSX IYû dQJfBÊ QZ¦ffÜ ¹fZ AfÔdVfIY Àfc¹fÊ ¦fiWX¯f WXû¦ff, dþÀfIYf ¦fiWX¯f IYf»f 3 §fÔMXZ 28 d¸f³fMX IYf WX`Ü BÀf ¶ffSX ¹fWX AfÔdVfIY Àfc¹fÊ ¦fiWX¯f ´fȱUe IZY CXØfSXe ¦fû»ffðÊ ¸fZÔ dQJfBÊ QZ¦ff ¹ff³fe ·ffSX°f IZY »fû¦f BÀf ¦fiWX¯f IYf QeQfSX ³fWXeÔ IYSX ´ffEÔ¦fZÜ ¨fcÔdIY ¹fZ ·ffSX°f ¸fZÔ ³fWXeÔ dQJZ¦ff BÀfd»fE BÀfZ IZYU»f Afg³f»ffB³f QZJf þf ÀfIZY¦ffÜ BÀf ¶ffSX IYf Àfc¹fÊ ¦fiWX¯f ·ffSX°fe¹f Àf¸f¹ff³fbÀffSX

Qû´fWXSX 1 ¶fþIYSX 32 d¸f³fMX ÀfZ VfbøY WXûIYSX Vff¸f 5 ¶fþZ J°¸f WXû¦ffÜ ¦fiWX¯fIYf»f IYf Àfc°fIY »f¦f·f¦f 12 §fÔMXZ ´fWX»fZ »f¦fZ¦ffÜ AfBE þf³f°fZ WX` Àff»f IZY BÀf AfdJSXe Àfc¹fÊ ¦fiWX¯f IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ IbYL JfÀf ¶ff°fZÔÜ

IYWXfÔ dQJfBÊ QZ¦ff ¦fiWX¯f? BÀf ¶ffSX IYf AfÔdVfIY Àfc¹fÊ ¦fiWX¯f CXÂfe ¹fcSXû´f ÀfZ »fZIYSX ´fcUeÊ EdVf¹ff AüSX ÷YÀf ¸fZÔ dQJfBÊ QZ¦ffÜ ³ffÀff

IZY ¸fb°ffd¶fIY, B³f B»ffIYûÔ ¸fZÔ SXWX³fZ Uf»fZ »fû¦f 65 RYeÀfQe AfÔdVfIY Àfc¹fÊ ¦fiWX¯f IYf QeQfSX IYSX ´ffEÔ¦fZÜ ·ffSX°f IZY »fû¦f Àff»f IZY BÀf AÔd°f¸f Àfc¹fÊ ¦fiWX¯f IYû ³fWXeÔ QZJ ´ffEÔ¦fZÜ

I`YÀff SXWXZ¦ff AÀfSX? BÀf AfÔdVfIY Àfc¹fʦfiWX¯f IZY AÀfSX IYe ¶ff°f IYSXZÔ °fû ª¹fûd°f¿f IZY þf³fIYfSXûÔ IYf IYWX³ff WX` dIY dUQZVfûÔ ¸fZÔ IYf¹fÊSX°f »fû¦fûÔ ´fSX BÀfIYf ´fi·ffU ´fOÞX

ÀfüSX¸fÔOX»f IZY Àfc¹fÊ IZY ¨ffSXûÔ AûSX ·fe ¨f¢IYSX »f¦ff°fe WX`Ü QcÀfSXe AûSX, ¨fÔQi¸ff ´fȱUe IYe CX´f¦fiWX WX` AüSX CXÀfIZY ¨f¢IYSX »f¦ff°ff WX` BÀfd»fE þ¶f ·fe ¨fÔQi¸ff ¨f¢IYSX IYfMX°fZ-IYfMX°fZ Àfc¹fÊ AüSX ´fȱUe IZY ¶fe¨f Af þf°ff WX`, °f¶f ´fȱUe ´fSX Àfc¹fÊ ¦fiWX¯f AfÔdVfIY

= Àfc¹fÊ ¦fiWX¯f IZY QüSXf³f ´fcþf-´ffNX AüSX ¸fcd°fÊ ´fcþf ³fWXeÔ IYSX³fe ¨ffdWXEÜ =¦fiWX¯f IZY QüSXf³f Àfû³ff ³fWXeÔ ¨ffdWXEÜ = ¦fiWX¯f IZY UöY ¸fÔÂfûÔ IYf CX¨¨ffSX¯f IYSX³fZ IYf ¨f»f³f WX`Ü =A¦fSX Af´f §fSX ´fSX WXe WX`Ô °fû ³fWXf³fZ IZY ´ff³fe ¸fZÔ ¦fÔ¦ffþ»f d¸f»ffIYSX À³ff³f IYSXZÔÜ

AfÔdVfIY Àfc¹fÊ ¦fiWX¯f IYû QZJ³ff dIY°f³ff ÀfbSXdÃf°f WX`? Àfc¹fÊ ¦fiWX¯f ¨ffWXZ I`YÀff ·fe WXû CXÀfZ Jb»fe AfÔJûÔ ÀfZ ³fWXeÔ QZJ³ff ¨ffdWXEÜ WXf»ffÔdIY Àfc¹fÊ ¦fiWX¯f IYû QZJ³fZ IZY d»fE ¶ffþfSX ¸fZÔ IYBÊ °fSXWX IZY ¨fV¸fZ CX´f»f¶²f WXỒÜ B³f ¨fV¸fûÔ IYf BÀ°fZ¸ff»f IYSX Af´f A´f³fe AfÔJûÔ IYû ³fbIYÀff³f ´fWXbÔ¨ffE d¶f³ff BÀf J¦fû»fe¹f §fMX³ff IZY ÀffÃfe ¶f³f ÀfIY°fZ WX`ÔÜ

·fdU¿¹fRY»f ¸fZ¿f

ÀfRY»f°ff IZY d»fE dIYÀfe ·fe ¸fÔdQSX ¸fZÔ ÷YBÊ, §fe AüSX d¸fßfe Qf³f QZÔÜ

d¸fNXfBÊ IZY Àff±f ´fe»ff RcY»f SXJZÔ AüSX §fe IYf Qe´fIY ·fe »f¦ffEÔÜ

²f³fb Afþ ÀfIYfSXf°¸fIY SXWXZÔ AüSX WXSX ¸ff¸f»fZ ´fSX Jb»fZ dQ¸ff¦f ÀfZ dU¨ffSX dÀfÔWX IYSX³fZ IZY d»fE °f`¹ffSX SXWXZÔÜ ÀfIYfSXf°¸fIY SXWXZÔ¦fZ °fû IYûBÊ ·fe Af´fIZY Àff¸f³fZ Afþ ¶fOÞXe ´»ffd³fÔ¦f IYSX³fZ AüSX R`YÀf»fZ »fZ³fZ IZY d»fE dQ³f A¨Lf WX`Ü IYfRYe »fÔ¶fZ AÀfZÊ IZY ¶ffQ Afþ IYf dQ³f ÀfbJ ´fiQf³f IYSX³fZ Uf»ff SXWXZ¦ff ³fWXeÔ dMXIY ÀfIZY¦ffÜ Afþ IZY dQ³f IYe ÀfRY»f°ff IZY d»fE WX³fb¸ff³f ¸fÔdQSX dIYÀfe ³fE IYf¸f IYe VfbøYAf°f IZY d»fE Àf¸f¹f ÀfWXe WX`ܲf³f IY¸ff³fZ IZY IYBÊ Af¦fZ ¶fPÞX³fZ IYf IYûBÊ A¨Lf ¸füIYf d¸f»f ÀfIY°ff WX`Ü ³fE AUÀfSXûÔ ´fSX IZY ´fbþfSXe IYû ¸feNXe SXûMXe AüSX »ff»f IY´fOÞXf Qf³f IYSXZÔÜ ´fi´fûÀf»f Af´fIYû d¸f»f ÀfIY°fZ WX` | Afþ IZY dQ³f IYe ÀfRY»f°ff IZY d»fE dU¨ffSX IYSXZÔÜ CX»fÓfZ WXbE ¸f`MXÀfÊ Afþ Àfb»fÓf ÀfIY°fZ WX` | Afþ IZY dQ³f IZY UÈ¿f SXûMXe ´fSX ³f¸fIY AüSX ÀfSXÀfûÔ IYf °fZ»f »f¦ffIYSX IYüUûÔ IYû dJ»ffEÔÜ | ÀfRY»f°ff IZY d»fE ¸ff°ff d´f°ff IYe ´fdSXIiY¸ff IYSXIZY §fSX ÀfZ d³fIY»fZ| ¸fIYSX

÷YIYfUMXZÔ AüSX A³fÀfb»fÓfZ ¸ff¸f»fûÔ IYû LûOÞXIYSX Afþ Af¦fZ ¶fPÞX³fZ IYe IY³¹ff Afþ Af´fIYû WXSX IYf¸f ÀffU²ff³fe ÀfZ IYSX³ff ¨ffdWXEÜ IYûBÊ Af´fIYû IYûdVfVf IYSXZÔÜ Af´fIYû A´f³fZ IYf¸fIYfþ ÀfZ þbOÞXZ ³fE AfBdOX¹ffþ d¸f»f Afþ IZY dQ³f ¶fOÞXe dþ¸¸fZQfSXe d¸f»f³fZ IYe ÀfÔ·ffU³ff ¶f³f SXWXe WX`Ü ¶»fZ¸f ·fe IYSX ÀfIY°ff WX`Ü UfWX³fûÔ ÀfZ ·fe Af´fIYû ÀffU²ff³f SXWX³ff WXû¦ff | ÀfIY°fZ WX`ÔÜ dIYÀfe IYe ¶fbSXfBÊ ÀfZ ¶f¨fZÔÜ Afþ IZY dQ³f IYe ÀfRY»f°ff IZY d»fE BÀf¸fZÔ CX»fÓfIYSX Af´fIZY QcÀfSXZ IYf¸f A²fcSXZ SXWX ÀfIY°fZ WX`ÔÜ þ»Q¶ffþe ¸fZÔ ¨f»fe Af SXWXe ´fbSXf³fe ´fSXZVffd³f¹fûÔ ´fSX ³fE dÀfSXZ ÀfZ dU¨ffSX IYSX³ff WXû¦ffÜ d¶f»U´fÂf IZY ´fü²fZ IYe ´fcþf ´fdSXIiY¸ff IYSXZ | IbYL ¦f»f°f R`YÀf»fZ ·fe Af´f »fZ ÀfIY°fZ WX`ÔÜ Afþ IZY dQ³f IZY ÀfRY»f°ff IZY Afþ IZY dQ³f IZY ÀfRY»f°ff IZY d»fE ¶fcÔQe IZY »fçc ¶f¨¨fû ¸fZÔ ¶ffMXZ| d¸f±fb³f d»fE A´f³fZ d´f°fSXûÔ IZY °fÀUeSX IZY Àf¸fÃf QZVfe §fe IYf Qe´fIY þ»ff¹fZ Ü

°fb»ff

IbYÔ·f

UÈd›IY

¸fe³f

Afþ IYf¹fÊÃfZÂf ¸fZÔ CX°ffSX-¨fPÞXfU IYe dÀ±fd°f ¶f³f³fZ IYe ÀfÔ·ffU³ff WX`Ü d¶fþ³fÀf RYe»OX ¸fZÔ A¨Lf SXWXZ¦ff ,IYûBÊ ¶fOÞXf IYfg³MÑ`¢MX ²f³f IY¸ff³fZ Afþ dIYÀfe ·fe °fSXWX IYf E¢À´fZSXe¸fZÔMX , ´fi¹fû¦f IYSX°fZ ÀfZ ¶f¨fZ Ü ª¹ffQf IYûBÊ ¶fOÞXf UfQf ¹ff R`YÀf»ff ·fe Afþ IYSX³fZ ÀfZ ¶f¨fZÔÜ Afþ WXû³fZ Uf»fe ª¹ffQf°fSX ¶ff°f¨fe°f AüSX ÀfüQZ¶ffþe ¸fZÔ ÀffU²ff³f SXWX³ff WXû¦ffÜ Afþ IZY IYf pû°f ¶f³f ÀfIY°ff WX`Ü ¹fdQ Af´f IYf¹fÊÃfZÂf ¸fZÔ ª¹ffQf CX»fÓf³fZÔ ¸fWXÀfcÀf þ»Q¶ffþe ,CX°ffU»ff´f³f,þûdJ¸f CXNXf³fZ IYe ´fiUdØf ,AûUSX IYfgd³RYOXZÔÀf dQ³f IYe ÀfRY»f°ff IZY d»fE WX³fb¸ff³f ¸fÔdQSX ¸fZÔ BÂf »f¦ff ¦fb»ff¶f IYf ´fb¿´f IYSX SXWXZ WXûÔ °fû CXÀfIZY d»fE ·fe Af´fIYf SXfÀ°ff ÀffRY WXû³fZ þf SXWXf WX`ÜAfþ ÀfZ A´f³fZ Af´f IYû QcSX SXJ³fZ IYf ´fi¹ffÀf IYSXZÜAfþ IZY dQ³f IZY ÀfRY»f°ff IZY dQ³f IYe ÀfRY»f°ff IZY d»fE ¶fÔQSXû IYû ¦fbOÞX ¨f³ff dJ»ff¹fZ | IZY d»fE WX³fb¸ff³f ¨ff»feÀff IYf ´ffNX IYSXZ | A´fʯf IYSXZ |

IYIYÊ

Afþ Àfû¨f AüSX ½¹fUWXfSX IYû ÀfÔ°fbd»f°f SXJ³fZ IYe IYûdVfVf IYSXZÔÜ Afþ IYf¹fÊÃfZÂf ¸fZÔ Àf¸f¹f Af´fIZY RZYUSX ¸fZÔ WXû ÀfIY°ff WX`Ü d¶fþ³fZÀf ¸fZÔ Afþ Af´f IbYL EZÀfZ IYf¸fûÔ IYe ´»ffd³fÔ¦f IYSXZ dþ³fÀfZ Af´fIYû dIYÀfe ´fSX ª¹ffQf ·fSXûÀff IYSX³ff AüSX dOX´fZÔOX SXWX³ff Af´fIZY d»fE NXeIY ³fWXeÔ ¶fPÞXûØfSXe IZY ¹fû¦f ¶f³f SXWXZ WX`ÔÜA´f³fe B¸fZþ AüSX ½¹fdöY°U IYû »fZIYSX Àf¢ÀfZÀf d¸f»f ÀfIY°fe WX`Ü IYf¸fIYfþ, d¶fþ³fZÀf AüSX IYdSX¹fSX ÀfZ þbOÞXZ WX`Ü A´f³ff IYf¸f J°¸f IYSX³fZ IZY ¶ffQ, QcÀfSXZ IYe ¸fQQ þøYSX IYSXZÔÜ Afþ ÀffU²ff³f SXWXZÜUfWX³f ¨f»ff°fZ Àf¸f¹f ÀffU²ff³fe SXJZ | Afþ IZY dQ³f IYe »fû¦fûÔ d³fd›°f °füSX ´fSX IbYL RYf¹fQf WXû¦ff Ü´fe´f»f IZY ´fZOÞX IZY ³fe¨fZ ´fe»fe IZY dQ³f IYe ÀfRY»f°ff IZY d»fE WX»Qe d¸fdßf°f Qc²f IYf ÀfZU³f AUV¹f IYS


³fBÊ dQ»»fe, SXdUUfSXX ,X 12 A¦fÀ°f 2018

JZ»f

»fûIY»f ³¹fcþ AfgRY BÔdOX¹ff

AÔOXSX19 dIiYIZYMX: ¹fVfÀUe IYf Vf°fIY, ·ffSX°f ³fZ ßfe»fÔIYf ÀfZ þe°fe U³fOXZ ÀfeSXeþ

¸fûSXf°fbUf: Àf»ff¸fe ¶f»»fZ¶ffþ ¹fVfÀUe þf¹fÀfUf»f (³ff¶ffQ 114) IZY Vff³fQfSX Vf°fIY IZY Q¸f ´fSX ·ffSX°fe¹f AÔOXSX-19 dIiYIZYMX MXe¸f ³fZ ´ffÔ¨fUZÔ AüSX d³f¯ffʹfIY U³fOXZ ¸f`¨f ¸fZÔ VfbIiYUfSX IYû ßfe»fÔIYf IYû AfNX dUIZYMX ÀfZ WXSXfIYSX ´ffÔ¨f ¸f`¨fûÔ IYe U³fOXZ ÀfeSXeþ 3-2 ÀfZ A´f³fZ ³ff¸f IYSX »fe. ¸fZþ¶ff³f ßfe»fÔIYf ³fZ ¹fWXfÔ °ffBSXû³fZ RY³ffOXÊû ÀMXZdOX¹f¸f ¸fZÔ MXfgÀf þe°fIYSX ´fWX»fZ ¶f»»fZ¶ffþe IYSX°fZ WXbE ³fü dUIZYMX ´fSX 212 SX³f IYf ÀIYûSX ¶f³ff¹ff, dþÀfZ ·ffSX°f ³fZ 42.4 AûUSX ¸fZÔ Qû dUIZYMX JûIYSX WXfdÀf»f IYSX d»f¹ff. þf¹fÀfUf»f ³fZ 128 ¦fZÔQûÔ ´fSX AfNX ¨füIZY AüSX °fe³f L¢IYZ »f¦ffE. BÀfIZY A»ffUf QZUQØf ´fdOXIY»f ³fZ 48 ¦fZÔQûÔ ´fSX LWX ¨füIYûÔ IYe ¸fQQ ÀfZ 38 AüSX ´fU³f VffWX ³fZ 45 ¦fZÔQûÔ ´fSX °fe³f ¨füIYûÔ AüSX EIY L¢IYZ ÀfWXfSXZ 36 SX³f IYf ¹fû¦fQf³f dQ¹ff. IY~f³f Af¹fʳf þb¹ff»f ³fZ ³ff¶ffQ 22 SX³f ¶f³ffE. ßfe»fÔIYf IZY d»fE »fdÃf°ff ¸ff³fdÀfÔ¦fZ AüSX AdUÀIYf »fÃf¯f IYû EIY-EIY dUIZYMX d¸f»ffÜ BÀfÀfZ ´fWX»fZ, ßfe»fÔIYf IYe MXe¸f ·ffSX°f IYe IYÀfe ¦fZÔQ¶ffþe IZY Àff¸f³fZ ³fü dUIZYMX ´fSX 212 SX³f WXe ¶f³ff ÀfIYe. ¸fZþ¶ff³f MXe¸f IZY d»fE dUIZYMXIYe´fSX ¶f»»fZ¶ffþ d³fSXûVf³f dOXIYUZ»ff Vf°fIY ¶f³ff³fZ ÀfZ ¨fcIY ¦fE. CX³WXûÔ³fZ 137 ¦fZÔQûÔ ´fSX Àff°f ¨füIYûÔ IYe ¶fQü»f°f 95 SX³f ¶f³ffE. ³fûUfd³fQb RY³ffOXÊû ³fZ 68 ¦fZÔQûÔ ´fSX ´ffÔ¨f ¨füIZY AüSX EIY L¢IYf »f¦ff¹ff °f±ff 50 SX³f IYe ´ffSXe JZ»fe. MXe¸f IZY Àff°f ¶f»»fZ¶ffþ QWXfBÊ IYf AfÔIYOÞXf ·fe ³fWXeÔ Lc ÀfIZY. ·ffSX°f IYe AûSX ÀfZ ¸fûdWX°f þfÔ¦fOÞXf ³fZ 30 SX³f QZIYSX ÀfUfÊd²fIY Qû dUIZYMX d»fE. BÀfIZY A»ffUf Aþ¹f QZU ¦füOÞX, dÀfõf±fÊ QZÀffBÊ, WX¿fÊ °¹ff¦fe, Af¹fb¿f ¶fQü³fe AüSX Àf¸feSX ¨fü²fSXe IYû EIY-EIY dUIZYMX d¸f»ff.

¸fûWX¸¸fQ Vf¸fe IYe BÀf ¦fZÔQ ´fSX ·ffSX°fe¹f ¶f»»fZ¶ffþûÔ IYe °fSXWX »ff¨ffSX WXbE þZd³fÔ¦Àf »ffgOXÐÀfÊ »fÔQ³f : ·ffSX°f AüSX BÔ¦»f`ÔOX IZY ¶fe¨f ¨f»f SXWXZ QcÀfSXZ MXZÀMX ¸f`¨f ¸fZÔ MXe¸f BÔdOX¹ff IYe ´ffSXe ÀfÀ°fZ ¸fZÔ dÀf¸fMX³fZ IZY ¶ffQ, BÔ¦»f`ÔOX IYe ¶f»»fZ¶ffþe IZY Àff¸f³fZ ·ffSX°fe¹f ¦fZÔQ¶ffþe IYf Àff¸f³ff IYSX³fZ IYe ¨fb³fü°fe ±fe. °feÀfSXZ dQ³f IZY ´fWX»fZ ÀfÂf IYe VfbøYAf°f ¸fZÔ »f¦ff dIY ·ffSX°fe¹f ¦fZÔQ¶ffþ BÔ¦»f`ÔOX ´fSX WXfUe ³fWXeÔ WXû ´ffEÔ¦fZÔ,»fZdIY³f ¸fûWX¸¸fQ Vf¸fe ³fZ IZYMX³f þZd³fÔ¦Àf IYf dUIZYMX EZÀff d»f¹ff dIY BÔ¦»f`ÔOX IYf dUV½ffÀf dWX»f WXe ¦f¹ff. ·ffSX°f IYû 8UZÔ AûUSX ¸fZÔ ´fWX»fe ÀfRY»f°ff d¸f»f ÀfIYe. ¸fûWX¸¸fQ Vf¸fe ³fZ IZYMX³f þZd³fÔ¦Àf IYû 11 SX³f IZY d³fþe ÀIYûSX ´fSX E»f¶feOX¶»¹fc AfCXMX dIY¹ff. CXÀf Àf¸f¹f BÔ¦»f`ÔOX MXe¸f IYf ÀIYûSX 28 SX³f ±ff. BÔ¦»f`ÔOX IZY ¶f»»fZ¶ffþ Ed»fÀMXSX IbYIY AüSX IZYMX³f þZd³fÔ¦Àf IYû ·ffSX°f IZY ¦fZÔQ¶ffþûÔ ³fZ ´fSXZVff³f °fû dIY¹ff »fZdIY³f CX³f ´fSX WXfUe ³fWXeÔ WXû ÀfIZY ±fZ. ¸fûWX¸¸fQ Vf¸fe ³fZ RbY»f »fZÔ±f ¦fZÔQ OXf»fe AüSX þZd³fÔ¦Àf ´fcSXe °fSXWX ÀfZ BÀf IYSXe¶f IYSXe¶f ¹ffIYÊSX þ`Àfe ¦fZÔQ ´fSX ¶feMX WXû ¦fE AüSX ¦fZÔQ CX³fIZY ´f`OX IYû

=¸fûWX¸¸fQ Vf¸fe ³fZ ·ffSX°f IYû ´fWX»ff dUIZYMX CXÀfe AÔQfþ ¸fZÔ dQ»ff¹ff dþÀf °fSXWX ÀfZ BÔ¦»f`ÔOX IZY ¦fZÔQ¶ffþ ·ffSX°fe¹f ¶f»»fZ¶ffþûÔ IYû AfCXMX IYSX SXWXZ ±fZ Lc°fe WXbBÊ dÀ»f´f IYe AûSX ¨f»fe ¦fBÊ. Vf¸fe IYe E»f¶feOX¶»¹fc IYe A´fe»f IYû AÔ´ff¹fSX ³fZ RYüSX³f ¸fÔþcSX IYSX þZd³fÔ¦Àf IYû AfCXMX IYSX dQ¹ff. BÀfIZY ¶ffQ þZd³fÔ¦Àf ³fZ SXe½¹fc ·fe d»f¹ff »fZdIY³f UWX ¶fZIYfSX ¦f¹ff. BÔ¦»f`ÔOX IZY d»fE VfbøYAf°f IbYIY AüSX þZd³fÔ¦Àf ³fZ IYe. UWXeÔ ·ffSX°fe¹f ¦fZÔQ¶ffþe IYe VfbøYAf°f BÊVffÔ°f Vf¸ffÊ AüSX ¸fûWX¸¸fQ Vf¸fe ³fZ IYe. BÀf ´ffSXe ¸fZÔ ·ffSX°fe¹f ¦fZÔQ¶ffþûÔ IZY ´ffÀf JbQ IYû Àffd¶f°f IYSX³fZ IYf EIY ¶fZWX°fSXe³f AUÀfSX ±ff.

SXÀfZ»f ³fZ dÀfRYÊ 40 ¦fZÔQûÔ ¸fZÔ NXûIYf Vf°fIY, dUÀRYûMXIY ´ffSXe ¸fZÔ þOÞX OXf»fZ 13 L¢IYZ ³fBÊ dQ»»fe: I`YSXZd¶f¹f³f ´fied¸f¹fSX »fe¦f (Àfe´feE»f) ¸fZÔ Afg»fSXfCXÔOXSX AfÔQiZ SXÀfZ»f ³fZ dMѳf¶f`¦fû ³ffBMX SXfBOXÀfÊ IZY dJ»ffRY 49 ¦fZÔQûÔ ¸fZÔ 121 SX³fûÔ IYe ³ff¶ffQ °fcRYf³fe ´ffSXe JZ»fe. SXÀfZ»f ³fZ ´fWX»fe ¶ffSX MXe20 ¸fZÔ °ff¶fOÞX°fûOÞX 13 L¢IYûÔ IYe ¸fQQ ÀfZ ¸fWXþ 40 ¦fZÔQûÔ ¸fZÔ A´f³fZ 100 SX³f ´fcSXZ IYSX d»fE. BÀf dJ»ffOÞXe IYe ¶fQü»f°f þ¸f`IYf ³fZ dMѳf¶f`¦fû ³ffBMX SXfBOXÀfÊ ´fSX þe°f QþÊ IYSX »fe. QSXAÀf»f, UZÀMXBÔOXeþ ¸fZÔ ¨f»f SXWXZ Àfe´feE»f ¸fZÔ þ¸f`IYf IZY dQ¦¦fþ dJ»ffOÞXe AfÔQiZ SXÀfZ»f A´f³fe ´fcSXe RYfg¸fÊ ¸fZÔ ³fþSX AfE. CX³fIYe MXe¸f IZY Af¦fZ MXeIZYAfSX MXe¸f ³fZ 20 AûUSX ¸fZÔ 224 SX³fûÔ IYf »fùf SXJf ±ff. ÀfSXZ»f IZY ¸f`Qf³f ´fSX CX°fSX³fZ ÀfZ ´fWX»fZ þ¸f`IYf IZY 41 SX³fûÔ ´fSX 5 dUIZYMX d¦fSX ¨fbIZY ±fZ. ¸f¦fSX BÀfIZY ¶ffQ þ`ÀfZ WXe AfÔQiZ SXÀfZ»f ³fZ ¶f»»fZ¶ffþe ÀfÔ·ff»fe °fû ´fcSXe ¶ffþe ´f»fMX ¦fBÊ. BÀf °fcRYf³fe Afg»fSXfCXÔSX ³fZ ¸f`Qf³f ´fSX Af°fZ WXe dÀfRYÊ

40 ¦fZÔQûÔ ¸fZÔ Vf°fIY ´fcSXf IYSX d»f¹ff. BÀfÀfZ ´fWX»fZ 22 ¦fZÔQûÔ ¸fZÔ A´f³ff A²fÊVf°fIY ´fcSXf IYSX d»f¹ff ±ff. AfÔQiZ SXÀfZ»f Àfe´feE»f ¸fZÔ Qû ¶ffSX Vf°fIY NXûIYSX Bd°fWXfÀf SX¨f ¨fbIZY WX`Ô. BÀfÀfZ ´fWX»fZ ·fe CX³WXûÔ³fZ dMѳf¶f`¦fû IZY dJ»ffRY WXe Vf°fIY NXûIYf ±ff. ¶f°ff QZÔ dIY dMѳf¶f`¦fû ³ffBMXSXfBOXÀfÊ IZY IY~f³f I`YSXZd¶f¹ffBÊ dJ»ffOÞXe OXÐUZ³f ¶ffUû WX`Ô AüSX BÀf

MXe¸f IZY ¸ffd»fIY ¶ffg»feUbOX Ad·f³fZ°ff VffWX÷YJ Jf³f WX`Ô. ¦fZÔQ¶ffþe ¸fZÔ dIY¹ff IY¸ff»f ¹fWXe ³fWXeÔ, dMѳf¶f`¦fû IZY dJ»ffRY ¦fZÔQ¶ffþe IYSX°fZ WXbE ¶f`ÔOX³f ¸f`¢IY»f¸f, OXÐUZ³f ¶fifUû AüSX Q³fZVf SXf¸fQe³f IYû »f¦ff°ffSX EIY IZY ¶ffQ EIY SXÀfZ»f AfCXMX IYSX°fZ ¦fE. ¹fWXfÔ AfÔQiZ SXÀfZ»f ³fZ »f¦ff°ffSX °fe³f dUIZYMX »fZIYSX WX`dMÑIY »fe. 8 L¢IYZ AüSX 12 ¨füIYûÔ IZY Àff±f þOÞXf Vf°fIY BÀfÀfZ ´fWX»fZ MXe-20 ¶»ffÀMX ¸f`¨f IYe 61 ¦fZÔQûÔ ¸fZÔ 8 L¢IYûÔ AüSX 12 ¨füIYûÔ IYe ¸fQQ ÀfZ 123 SX³f þOÞX³fZ Uf»fZ B¹ff³f IYfgIY¶fZ³f EIY WXe dQ³f ¸fZÔ dIiYIZYMX þ¦f°f IYe ÀfbdJʹfûÔ ¸fZÔ WX`Ô.BÔ¦»f`ÔOX ¸fZÔ ¨f»f SXWXZ MXe-20 ¶»ffÀMX ¸fZÔ ¶f`MXÐÀf¸f`³f B¹ff³f IYfgIY¶fZ³f ³fZ ¦»fcÀMXSXVfSX MXe¸f IZY d»fE 61 ¦fZÔQûÔ ¸fZÔ 123 SX³f ¶f³ff OXf»fZ ±fZ.

¶fifUû IZY ¦ff³fZ ´fSX VffWX÷YJ Jf³f ³fZ dIY¹ff þ¸fIYSX OXfÔÀf

³fBÊ dQ»»fe: I`YSXd¶f¹ffBÊ dJ»ffOÞXe OXÐUZ³f ¶fifUû ³fZ A´f³ff ³f¹ff ¦ff³ff 'bowl them out." Afd²fIYfdSXIY °füSX ´fSX dSX»feþ IYSX dQ¹ff WX`. ¦ff³fZ IZY BÀf UedOX¹fû ¸fZÔ ¶ffg»feUbOX IZY VfWXÔVffWX VffWX÷YJ Jf³f ´fSXRYfg¸fÊ IYSX°fZ WXbE ³fþSX Af SXWXZ WX`Ô. ´f°ff WXû dIY ¶fifUû B³f dQ³fûÔ I`YSXZd¶f¹f³f ´fied¸f¹fSX »fe¦f (Àfe´feE»f) IZY d»fE JZ»f SXWXZ WX`Ô AüSX CX³fIYe MXe¸f dMѳf¶ff¦fû ³ffBMX SXfBOXÀfÊ IZY ¸ffd»fIY VffWX÷YJ Jf³f WXỒ. dIiYIZYMXSX ¶fif¶fû ³fZ A´f³fZ AfgdRYdVf¹f»f BÔÀMXf¦fif¸f AüSX dMXÐUMXSX AIYfCXÔMX ´fSX 2.20 d¸f³fMX IZY BÀf ¦ff³fZ IYf EIY UedOX¹fû VfZ¹fSX IYSX d»fJf, 'Afþ ¸fỒ³fZ Afd²fIYfdSXIY °füSX ´fSX TKR (dMѳf¶ff¦fû ³ffBMX SXfBOXÀfÊ) IYf EÔ±f¸f Àffg³¦f »ffg³¨f dIY¹ff WX`. 'Bowl Them Out' IYû ¸f`Ô³fZ þûþû IZY Àff±f d¸f»fIYSX d»fJf WX`, dþÀfZ wiz ³fZ ´fiûOXйfcþ dIY¹ff WX`. MXeIZYAfSX IZY BÀf Àffg³¦f IZY d»fE ¸f`Ô VffWX÷YJ Jf³f IYf VfbdIiY¹ff AQf IYSX³ff ¨ffWXcÔ¦ff. ¹fWX ¸fZSXZ d»fE Àf´f³fZ IZY Àf¨f WXû³fZ þ`Àff WX`. UWXeÔ, VffWX÷YJ Jf³f ³fZ A´f³fe MXe¸f IZY IY~f³f OXÐUZ³f ¶fifUû IYe °ffSXeRY ¸fZÔ MXÐUeMX dIY¹ff WX`. AfBÊ´feE»f 2018 IZY Àfeþ³f IZY QüSXf³f BÀf I`YSXd¶f¹ffBÊ dJ»ffOÞXe ³fZ 'SX³f Q U»OXÊ' ¦ff³ff dSX»feþ dIY¹ff ±ff. ¶fifUû IZY ¦ff³fûÔ IYe ²fb³fûÔ ´fSX

15

=¶fifUû B³f dQ³fûÔ I`YSXZd¶f¹f³f ´fied¸f¹fSX »fe¦f (Àfe´feE»f) IZY d»fE JZ»f SXWXZ WX`Ô AüSX CX³fIYe MXe¸f dMѳf¶ff¦fû ³ffBMX SXfBOXÀfÊ IZY ¸ffd»fIY VffWX÷YJ Jf³f WX`Ô. dUSXfMX IYûWX»fe, IZYE»f SXfWXb»f AüSX WXSX·fþ³f dÀfÔWX d±fSXIY°fZ ³fþSX AfE ±fZ. A´f³fZ BÀf ¦ff³fZ IZY ´ffg´fb»fSX WXû³fZ IZY ¶ffQ ¶fifUû ³fZ Àf´fûMXÊ IZY d»fE VfbdIiY¹ff ±ff. ¶f°ff QZÔ dIY MXe-20 U»OXÊ IY´f 2016 IZY QüSXf³f OXÐUZ³f ¶fifUû IYf ¦ff³ff '¨f`Ôd´f¹f³f' ·fe IYfRYe ´ffg´fb»fSX WXbAf ±ff. AfBÊ´feE»f ¸fZÔ ·fe ¶fifUû BÀf ¦ff³fZ ´fSX

´fSXRYfg¸fÊ IYSX ¨fbIZY WX`Ô. WXSXRY³f¸fü»ff dJ»ffOÞXe OXÐUZ³f ¶fifUû AfBÊ´feE»f ¸fZÔ ¨fZ³³fBÊ Àfb´fSXdIÔY¦Àf IYe °fSXRY ÀfZ JZ»f°fZ WX`Ô. AfBÊ´feE»f dSXIYfgOXÊ Àff»f 2015 ¸fZÔ ¶fiZUû ³fZ 16 ¸f`¨fûÔ ¸fZÔ ÀfUfÊd²fIY 26 dUIZYMX »fZIYSX CXÀf Àff»f IYe ´f´fÊ»f I`Y´f WXfdÀf»f

IYe ±fe. 22 SX³fûÔ ´fSX 3 dUIZYMX CX³fIYf ÀfUÊßfZâ ´fiQVfʳf SXWXf ±ff. A¶f °fIY dIYÀfe ·fe AfBÊ´feE»f ¸fZÔ Àf¶fÀfZ ª¹ffQf dUIZYMX »fZ³fZ IYf dSXIYfgOXÊ ·fe ¶fifUû IZY ³ff¸f WX`. Àff»f 2013 IZY 18 ¸f`¨fûÔ ¸fZÔ ÀfUfÊd²fIY 32 dUIZYMX d»fE ±fZ. BÀf Àfeþ³f ¸fZÔ ·fe 32 SX³f ´fSX 4 dUIZYMX CX³fIYf ¶fZÀMX ´fiQVfʳf SXWXf.

QcÀfSXZ dQ³f IZYU»f 35.2 AûUSX IYf WXe JZ»f WXû ÀfIYf ±ff dþÀf¸fZÔ MXe¸f BÔdOX¹ff IYe ´fWX»fe ´ffSXe IZYU»f 107 SX³f ´fSX dÀf¸fMX ¦fBÊ ±fe. ´fWX»fe ´ffSXe ¸fZÔ ·ffSX°f IYe AûSX ÀfZ Àf¶fÀfZ ª¹ffQf SX³f SXdU¨fÔQi³f AdV½f³f ³fZ ¶f³ffE . CX³WXûÔ³fZ 29 SX³fûÔ IYe ´ffSXe JZ»fe. CX³fIZY ¶ffQ Àf¶fÀfZ ª¹ffQf 23 SX³f IY~f³f dUSXfMX IYûWX»fe (23) SX³f ¶f³ffE. BÔ¦»f`ÔOX IYe AûSX ÀfZ Àf¶fÀfZ ª¹ffQf ´ffÔ¨f dUIZYMX þZ¸Àf EÔOXSXÀf³f ³fZ d»fE. CX³fIZY »ffgOXÐÀfÊ ¸fZÔ 99 MXZÀMX dUIZYMX WXû ¦fE WX`Ô. ¸f`¨f IYf ´fWX»ff dQ³f ¶ffdSXVf IYe ·fZÔMX ¨fPÞX ¦f¹ff ±ff AüSX d¶f³ff EIY ·fe ¦fZÔQ RZYÔIZY SXï IYSX dQ¹ff ¦f¹ff ±ff. EÔOXSXÀf³f ³fZ 20 SX³f QZIYSX ´ffÔ¨f dUIZYMX d»fE. dIiYÀf Uû¢Àf IYû Qû ÀfRY»f°ffEÔ d¸f»feÔ. ÀMXbAMXÊ ¶fifgOX AüSX Àf`¸f IbYSX`³f IYû EIY-EIY dUIZYMX d¸f»ff. BÀf ¸f`¨f ¸fZÔ Àf¶f IbYL BÔ¦»f`ÔOX IZY ´fÃf ¸fZÔ WXbAf dÀfUfE RYed»OXÔ¦f IZY. BÔ¦»f`ÔOX IZY RYe»OXSX A¦fSX AfE ¸füIYûÔ IYû »f´fIY »fZ°fZ °fû MXe¸f BÔdOX¹ff IYfRYe ´fWX»fZ WXe AfCXMX WXû ¦fBÊ WXû°fe.

UeUeEÀf »føf¯f, IbY¸ffSX ÀfÔ¦fIYfSXf AüSX AfIYfVf ¨fû´fOÞXf IZY ¶fe¨f WXbBÊ ¸fþZQfSX ¨f`dMXÔ¦f

³fBÊ dQ»»fe: MXe¸f BÔdOX¹ff IZY ´fcUÊ dIiYIZYMXSX UeUeEÀf »føf¯f AfþIY»f ÀfûVf»f ¸fedOX¹ff ´fSX ¶fWXb°f Ed¢MXU WX`Ô. UWX dMXÐUMXSX ´fSX A´f³fZ R`Y³Àf IZY Àff±f ¶ff°f¨fe°f IYSX³ff ´fÀfÔQ IYSX°fZ WX`Ô. BÀfIZY Àff±f WXe UWX A´f³fZ dMXÐUMXSX ´fSX ·ffSX°f AüSX BÔ¦»f`ÔOX IZY ¶fe¨f ¨f»f SXWXZ QcÀfSXZ MXZÀMX IYf dUãZ¿f¯f ·fe IYSX°fZ SXWX°fZ WX`Ô. »ffgOXÐÀfÊ MXZÀMX ¸fZÔ dVfJSX ²U³f IYû ¶ffWXSX dIYE þf³fZ IYe CX³WXûÔ³fZ Àf£°f Af»fû¨f³ff IYe ±fe. CX³WXûÔ³fZ dVfJSX IYû ¶ffWXSX dIYE þf³fZ ´fSX d³fSXfVff ´fiIYMX IYe ±fe. BÀfIZY Àff±f WXe »ffgOXÐÀfÊ MXZÀMX IZY QcÀfSXZ dQ³f UeUeEÀf »føf¯f ³fZ A´f³fZ dMXÐUMXSX WX`ÔdOX»f ÀfZ EIY MXÐUeMX dIY¹ff AüSX R`Y³Àf ÀfZ IYWXf dIY UZ CX³fÀfZ IbYL ·fe ÀfUf»f ´fcL ÀfIY°fZ WXỒ. UeUeEÀf »føf¯f IZY BÀf MXÐUeMX ´fSX CX³fIZY R`Y³Àf ³fZ þ¸fIYSX ÀfUf»f ´fcLZ. BÀfe IYOÞXe ¸fZÔ IYBÊ dQ¦¦fþ ·fe BÀf ¨f`MX ¸fZÔ VfSXeIY WXbE. IY¸fZÔMXZMXSX AüSX ´fcUÊ ·ffSX°fe¹f dJ»ffOÞXe AfIYfVf ¨fû´fOÞXf AüSX IbY¸ffSXf ÀfÔ¦fIYfSXf IZY ¶fe¨f BÀf QüSXf³f ¸fþZQfSX ¶ff°f¨fe°f WXbBÊ. UeUeEÀf »føf¯f ³fZ Ad²fIÈY°f dMXÐUMXSX WX`ÔOX»f ´fSX R`Y³Àf ÀfZ dIiYIZYMX ´fSX ÀfUf»f Af¸fÔdÂf°f dIYE AüSX ´fcSXf dQ³f UWX B³f ÀfUf»fûÔ IZY þUf¶f QZ³fZ ¸fZÔ d¶fþe SXWXZ. þ¶f UWX B³fIZY þUf¶f QZ SXWXZ ±fZ °fû ´fcUÊ dIiYIZYMXSX IbY¸ffSX ÀfÔ¦ffIYfSXf AüSX AfIYfVf ¨fû´fOÞXf ³fZ CX³fÀfZ IbYL Aþe¶f °fSXWX IZY ÀfUf»f ´fcLZ. AfIYfVf ³fZ EIY dMÑIYe ÀfUf»f ÀfUf»f ´fcLf, ¢¹ff Af´f IY·fe dIYÀfe EZÀff ½¹fdöY ÀfZ d¸f»fZ WXû þû A¨Lf, ¶fWXb°f A¨Lf ¹ff ¶fWXb°f ¶fWXb°f A¨Lf ³f WXû. »føf¯f ³fZ BÀfIYf Jc¶fÀfcSX°f þUf¶f dQ¹ff, þû WX¸fZÔ dþÀf øY´f ¸fZÔ d¸f»f°ff WX`,


³fBÊ dQ»»fe, SXdUUfSXX ,X 12 A¦fÀ°f 2018

¸f³fûSXÔþ³f

»fûIY»f ³¹fcþ AfgRY BÔdOX¹ff

16

dRY»¸f 'Àf°¹f¸fZU þ¹f°fZ' ¸fZSXZ d»fE MXd³fÔʦf ´ffgBÔMX Àffd¶f°f WXû¦fe: A¸fÈ°ff Jf³fdU»fIYSX dRY»¸f 'Àf°¹f¸fZU þ¹f°fZ' ¸fZÔ ¸f³fûþ ¶ffþ´fZBÊ IYe ´f}e IYf dIYSXQfSX d³f·ff SXWXe E¢MÑZÀf A¸fÈ°ff Jf³fdU»fIYSX DY´fSX Uf»fZ IYf VfbdIiY¹ff AQf IYSX°fZ ³fWXeÔ ±fIY°fe WX`Ô dIY CX³fIYe BÀf Àff»f dSX»feþ WXbBÊ Qû³fûÔ dRY»¸fZÔ QZVf·fdöY ´fSX Af²ffdSX°f WX`. MXZ»fedUþ³f, ¸fSXfNXe dÀf³fZ¸ff AüSX A¶f ¶ffg»feUbOX ¸fZÔ IYf¸f IYSX SXWXe A¸fÈ°ff Jf³fdU»fIYSX A´f³fe Af³fZ Uf»fe dRY»¸f Àf°¹f¸fZU þ¹f°fZ IYû »fZIYSX IYfRYe CX°ÀffdWX°f WX`Ô. CX³fIYf ¸ff³f³ff WX` dIY ¹fWX dRY»¸f

,

A¸fÈ°ff IYf IYWX³ff WX` dIY dRY»¸f 'SXfþe' ÀfZ »fZIYSX 'Àf°¹f¸fZU þ¹f°fZ' IYf ÀfRYSX QZVf·fdöY ÀfZ ·fSXf SXWXf

CX³fIZY ¶ffg»feUbOX IYdSX¹fSX IZY d»fE þøYSX EIY MXd³fÔʦf ´ffgBÔMX Àffd¶f°f WXû¦fe. Af´fIYû ¶f°ff QZÔ dIY A¸fÈ°ff dRY»¸f 'SXfþe' ¸fZÔ dUIYe IYüVf»f IYe ·ff·fe IYf dIYSXQfSX d³f·ff°fe WXbBÊ ³fþSX AfBÊ ±fe. Afd»f¹ff ·f˜, dUIYe IYüVf»f dIY ¹fWX dRY»¸f ³f dÀfRYÊ »feOX E¢MXÀfÊ ¶fd»IY A¸fÈ°ff Jf³fdU»fIYSX IZY d»fE ·fe RYf¹fQZ¸fÔQ Àffd¶f°f WXbBÊ. QZVf ´fiZ¸f ,QZVf·fdöY IZY °ff³fZ-¶ff³fZ ¸fZÔ ¶f³fe dRY»¸f SXfþe IZY ¶ffQ A¸fÈ°ff A¶f Àf°¹f¸fZU þ¹f°fZ ¸fZÔ ³fþSX Af³fZ Uf»fe WX`Ô. BÀf dRY»¸f ¸fZÔ QZVf ¸fZÔ WXû SXWXe A³fbd¨f°f §fMX³ffAûÔ IZY dJ»ffRY þû þÔ¦f ¨f»f SXWXe WX` CXÀf »fOÞXfBÊ IYf dWXÀÀff A¸fÈ°ff ·fe WXû³fZ Uf»fe WX`.

IYf¹fSXf SXfþ´fc°f ¸fbÔ¶fBÊ IYe EIY ´fiûRZYVf³f»f ¸ffgOX»f EUÔ Ad·f³fZÂfe WX` þû A´f³fZ ÀUL³Q AÔQfþ AüSX Jc¶fÀfcSX°f AQfAû IZY d»fE þf³fe þf°fe WX`

EIY Af¸f AfQ¸fe AüSX ´fbd»fÀf Uf»fûÔ IZY ¶fe¨f IYe IYWXf³fe WX` Àf°¹f¸fZU þ¹f°fZ. ·fiáf¨ffSX AüSX ¸fdWX»ffAûÔ IZY dJ»ffRY WXû SXWXZ A´fSXf²f IZY dU¿f¹f ´fSX ¶f³fe Àf°¹f¸fZU þ¹f°fZ BÀf QüSX IYe dRY»¸fûÔ ÀfZ A»f¦f JOÞXf IYSX°fe WX`. A¸fÈ°ff ³fZ ¶f°ff¹ff IYe dRY»¸f Àf°¹f¸fZU þ¹f°fZ ¸fZÔ ¸f³fûþ ¶ffþ´fZBÊ IYe ´f}e ÀfdSX°ff IYf dIYSXQfSX CX³WXûÔ³fZ dIY¹ff WX`. ¸f³fûþ ¶ffþ´ffBÊ A´f³fZ Af´f ¸fZÔ EIY BÔÀMXeMXйfcVf³f WX`Ô AüSX þfg³f A¶fifWX¸f ³f dÀfRYÊ ¶fOÞXZ ´fQZÊ ´fSX ¶fd»IY SXe¹f»f »ffBRY ¸fZÔ ·fe »ffSXþSX Q`³f »ffBRY I`YSXZ¢MXSX WX`Ô. ¸f³fûþ ¶ffþ´fZBÊ IZY Àff±f Àfe³f IYf dþIiY IYSX°fZ WXbE A¸fÈ°ff IYWX°fe WX`Ô dIY ¸f³fûþ þe WX¸fZVff dþ°f³ff ¦fÔ·feSX ³fþSX Af°fZ WX`Ô CX°f³ff SXWX°fZ ³fWXeÔ ±fZ. ¸fþfIY IYSX³ff CX³fIYf EIY IYf¸f SXWX°ff ±ff. WXf»ffÔdIY Àfe³f IZY QüSXf³f CX³fIYe °fSXRY ÀfZ IYfRYe IYû-Afg´fSXZVf³f ·fe d¸f»f°ff ±ff. 15 A¦fÀ°f IYe °ffSXeJ BÀf ¶ffSX CX³fIZY d»fE JfÀf WX` ¢¹fûÔdIY CX³fIYe dRY»¸f Àf°¹f¸fZU þ¹f°fZ dSX»feþ WXû SXWXe WX`. ¶f¨f´f³f IYe ¹ffQûÔ IYû ¹ffQ IYSX°feÔ A¸fÈ°ff ¶f°ff°fe WX`Ô dIY ¸fû°fe¨fcSX IZY »fçc IYû d¸fÀf IYSX°fe WX`Ô þû dIY ÀIcY»f ¸fZÔ d¸f»ff IYSX°fZ ±fZ WXf»ffÔdIY A´f³fe WXe dSX»feþ WXbBÊ dRY»¸f SXfþe IYf ¦ff³ff ¦ff°fZ ³fWXeÔ ±fIY°feÔ- "EZ U°f³f ¸fZSXZ U°f³f Af¶ffQ SXWXZ °fc." BÀf dRY»¸f IZY VffgMXÊ ¸fZÔ ·fe A¸fÈ°ff Jf³fdU»fIYSX Afd»f¹ff ·f˜ IZY Àff±f ³fþSX Af°fe WX`Ô. A¸fÈ°ff IYf ¸ff³f³ff WX` dIY »feOX SXû»f UWX IYSX³ff þøYSX ¨ffWX°fe WX`Ô »fZdIY³f A¨Le dRY»¸fûÔ ¸fZÔ A¨LZ dIYSXQfSX IYSXIZY ·fe UWX JbVf WX` dþÀfÀfZ CX³WXZÔ ´fWX¨ff³f d¸f»f°fe WX`. A¦fSX dIYÀfe dIYSXQfSX IYe ¨ffSX »ffB³f CX³WXZÔ d¸f»fe WX` °fû UWX CXÀfZ ¶fZWX°fSXe³f °fSXeIZY ÀfZ IYSX³fZ ¸fZÔ dUV½ffÀf SXJ°fe WX`Ô. þWXfÔ EIY AûSX QZVf IZY ÀU°fÔÂf°ff dQUÀf IYû IbYL WXe UöY ¶ffIYe SXWX ¦f¹ff WX` EZÀfZ ¸fZÔ þfg³f A¶fifWX¸f ¸f³fûþ ¶ffþ´fZBÊ IYe dRY»¸f Àf°¹f¸fZU þ¹f°fZ »fû¦fûÔ IYf dIY°f³ff ´¹ffSX ¶fMXûSX ´ff°fe WX`

'd¶f¦f ¶ffgÀf 12' IZY ´fiû¸fû IYe ´fWX»fe °fÀUeSX AfBÊ Àff¸f³fZ, Àf»f¸ff³f Jf³f IZY Àff±f ³fþSX AfBÊÔ ¹fZ dRY»¸fe þûdOÞX¹ffÔ EIY ¶ffSX dRYSX ÀfZ LûMXZ ´fQZÊ IZY RZY¸fÀf dSX¹fd»fMXe Vfû 'd¶f¦f ¶ffgÀf' 12 UZÔ Àfeþ³f IZY Àff±f Uf´fÀf Af SXWXf WX`. d´fL»fZ IYBÊ Àfeþ³f IYe °fSXWX BÀf ¶ffSX ·fe Vfû IYû Àfb´fSXÀMXfSX Àf»f¸ff³f Jf³f WXûÀMX IYSXZÔ¦fZ. ¸fedOX¹ff dSX´fûMXÐÀfÊ ¸fZÔ ¹fWX J¶fSX Af SXWXe WX` dIY 16 dÀf°fÔ¶fSX IYû ¦fi`ÔOX ´fied¸f¹fSX IZY Àff±f Vfû IYû QVfÊIYûÔ IZY Àff¸f³fZ ´fZVf dIY¹ff þf¹fZ¦ff. Vfû IZY ´fiû¸fû IYe VfcdMXÔ¦f ´fcSXe WXû ¨fbIYe WX` AüSX þ»Q WXe BÀfZ dSX»feþ dIY¹ff þf¹fZ¦ff. ´fiû¸fû ÀfZ þbOÞXe EIY °fÀUeSX ÀfûVf»f ¸fedOX¹ff ´fSX Uf¹fSX»f WXû SXWXe WX`, dþÀf¸fZÔ Àf»f¸ff³f dRY»¸f 'IYSX¯f Aþbʳf' AüSX 'SXf¸f »fJ³f' IZY ´fûÀMXSX IZY Àff±f JOÞXZ ³fþSX Af SXWXZ WX`Ô. ¸fbÔ¶fBÊ d¸fSXSX IYe dSX´fûMXÊ IZY ¸fb°ffd¶fIY, 'd¶f¦f ¶ffgÀf 12 IYe ´fiû¸fû VfcdMXÔ¦f ´fcSXe WXû ¨fbIYe WX`. BÀf ¶ffSX ±fe¸f 'þûOÞXe' WX`, BÀfd»fE Àf»f¸ff³f BÀf ´fiû¸fû ¸fZÔ ¶ffg»feUbOX IYe dWXMX þûdOÞX¹fûÔ IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ

EIY ¶ffSX dRYSX ÀfZ LûMXZ ´fQZÊ IZY RZY¸fÀf dSX¹fd»fMXe Vfû 'd¶f¦f ¶ffgÀf' 12 UZÔ Àfeþ³f IZY Àff±f Uf´fÀf Af SXWXf WX`. d´fL»fZ IYBÊ Àfeþ³f IYe °fSXWX BÀf ¶ffSX ·fe Vfû IYû Àfb´fSXÀMXfSX Àf»f¸ff³f Jf³f WXûÀMX IYSXZÔ¦fZ ¶ff°f IYSX°fZ WXbE dQJZÔ¦fZ.' BÀf dSX´fûMXÊ ¸fZÔ Af¦fZ ¶f°ff¹ff ¦f¹ff WX` dIY ´fiû¸fû IYe VfcdMXÔ¦f EZÀfZ ÀfZMX ´fSX WXbBÊ WX`, þWXfÔ IYe QeUfSXûÔ ´fSX ¶ffg»feUbOX dRY»¸fûÔ IYe RZY¸fÀf þûdOÞX¹fûÔ IZY ´fûÀMXÀfÊ »f¦fe WXbE ±fZ.

Af¦fZ BÀf dSX´fûMXÊ ¸fZÔ ¶f°ff¹ff ¦f¹ff WX` dIY ¨f`³f»f ´fiû¸fû ¸fZÔ dQ»f¨fÀ´f °fSXeIZY ÀfZ Vfû IZY ±fe¸f AüSX RYfg¸fZÊMX IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ §fû¿f¯ff IYSX³ff ¨ffWX°ff WX`, BÀfd»fE Àf»f¸ff³f A´f³fZ IbYL dWXMX ¦ff³fûÔ ´fSX

OXfÔÀf ¸fc½Àf IYSX°fZ WXbE ·fe dQJfBÊ QZÔ¦fZ. WXf»f WXe ¸fZÔ ÀfûVf»f ¸fedOX¹ff ´fSX Uf¹fSX»f WXbBÊ J¶fSXûÔ IYe ¸ff³fZ °fû IYfg¸f³fÀfÊ IYe 6 þûdOÞX¹fûÔ ¸fZÔ ÀfZ EIY þûOÞXe IYf ³ff¸f IÔYRY¸fÊ WXû ¦f¹ff WX`. 'd¶f¦f ¶ffgÀf 10' IZY dU³fSX ¸f³fUeSX ¦fbþÊSX IZY ¶ffQ EIY¶ffSX dRYSX ÀfZ ³fûEOXf ÀfZ IÔYMXZÀMXZÔMX IYû ¨fb³ff ¦f¹ff WX`. ³fûEOXf IZY SXWX³fZ Uf»fZ SXfgd¶f³f ¦fbþÊSX AüSX CX³fIYe QfQe BÀf ¶ffSX IYfg¸f³fSX þûOÞXe IZY øY´f ¸fZÔ ³fþSX Af ÀfIY°fe WX`. SXfgd¶f³f ³fZ ÀfûVf»f ¸fedOX¹ff ´fSX JbQ BÀf ¶ff°f IYe ´fbdá IYe WX` dIY CX³fIYf Àf»fZ¢Vf³f 'd¶f¦f ¶ffgÀf 12' IZY d»fE WXû ¦f¹ff WX`. Vfû ¸fZÔ ¨fb³fZ þf³fZ IYe JbVfe ¸ff³f°fZ WXbE SXfgd¶f³f ³fZ IYBÊ °fÀUeSXZÔ A´f³fZ BÔÀMXf¦fif¸f AIYfCXÔMX ´fSX VfZ¹fSX ·fe IYe WX`Ô. Af´fIYû ¶f°ff QZÔ dIY BÀf ¶ffSX Vfû IZY RYfg¸fZÊMX IYû ¨fZÔþ dIY¹ff ¦f¹ff WX`, dþÀfIZY °fWX°f IÔYMXZÀMXZÔMXÐÀf IYû þûOÞXe ¶f³ffIYSX d¶f¦f ¶ffgÀf IZY §fSX ¸fZÔ ·fZþf þf¹fZ¦ff. d¶f¦f ¶ffgÀf 12 ¸fZÔ IbY»f 13 þûdOÞX¹fûÔ IYû ·fZþf þf¹fZ¦ff, dþÀf¸fZÔ 7 þûdOÞX¹ffÔ IYfg¸f³fÀfÊ IYe WXûÔ¦fe AüSX 6 þûdOÞX¹ffÔ ÀfZ»fZd¶fiMXe IYe WXûÔ¦fe.

Local news of india 18 August 2018  
New
Advertisement