Page 1

‫‪5‬‬

‫سه‌شنبه ‪ 18‬بهمن‌‪ 90‬شماره ‪42‬‬

‫مسكو‪ ،‬شهر كاخ‌ها‬

‫پایتخت كش��ور پهناور روس��یه یا شهر كاخ‌های سرخ به دالیل مختلف توانسته به عنوان‬ ‫پنجمین شهر از فهرست گردشگری ما انتخاب شود‪ .‬مهم‌ترین عوامل جذاب برای گردشگران‬ ‫این شهر وجود كاخ‌ها و ساختمان‌های بسیار زیبا و باستانی در این شهر بوده و هست‪ .‬این‬ ‫برج‌ها و كاخ‌های بسیار زیبا و رنگارنگ همانند نگینی درخشان در سرزمین تزارهای روس‬ ‫می‌درخش��د و درخش��ش آنها باعث جلب هزاران گردش��گر از سراسر جهان به سمت خود‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬البته سیس��تم حمل و نقل ریلی این كشور به عنوان یكی از اصلی‌ترین عوامل‬ ‫جذب هرچه بیشتر گردشگران بوده و هست‪.‬‬

‫پكن‪ ،‬شهر شلوغ‬

‫این پایتخت آس��یایی به عنوان شلوغ‌ترین و باستانی‌ترین‬ ‫ش��هر در كش��ور پهناور چین جایگاه هش��تم این فهرس��ت‬ ‫را ب��ه خود اختصاص داده اس��ت‪ .‬از گذش��ته‌های دور اكثر‬ ‫گردش��گران و ساكنان این كره خاكی عالقه‌مند بودند از راز‬ ‫و رمز زندگی چینی‌ها س��ر درآورند كه همین امر باعث ش��د‬ ‫تا صنعت گردش��گری این كشور بس��یار پررونق‌و از جایگاه‬ ‫ویژه‌ای برخوردار شود‪ .‬تمدن كهن و تاریخی سرشار از افت و‬ ‫خیز در كنار موزه‌ها و آثار باستانی بسیار جالب برای دیگران‬ ‫می‌تواند بهترین دلیل س��فر گردش��گران به سرزمین اژدها‬ ‫باشد‪ .‬بازدید از دیوار بزرگ چین و شهر ممنوع از مهم‌ترین‬ ‫عوامل جذب گردشگران غربی به این شهر و دیار است‪.‬‬

‫‪8‬‬

‫سیدنی‪ ،‬شهر تكنولوژي‬

‫‪7‬‬

‫هفت اقليم‬

‫لندن‪ ،‬شهر باران‬

‫پایتخ��ت انگلس��تان به عنوان‬ ‫اصلی‌تری��ن ش��هر تحصیل��ی در‬ ‫اروپاس��ت‪ .‬اي��ن ش��هر ب��ا مراكز‬ ‫علمی و آموزش��ی بس��یار معتبر‬ ‫در س��طح بین‌المللی بیش��ترین‬ ‫آم��ار دانش��جویان خارج��ی را به‬ ‫خ��ود اختصاص داده و از نظر آمار‬ ‫مهاجران در اروپا نیز مقام باالیی را‬ ‫كسب كرده است‪ .‬در واقع می‌توان‬ ‫گفت در این شهر ملیت و نژاد زیاد‬ ‫مهم نیس��ت‪ ،‬چون به دلیل تعداد‬ ‫باالی مهاجران از دیگر كش��ورها‬ ‫ب��ه لندن‪ ،‬واقعا نمی‌ت��وان به این‬ ‫موض��وع اهمی��ت داد‪ .‬لن��دن در‬ ‫زمینه گردشگری در رتبه چهارم این فهرست قرار گرفته و به عنوان يكي از ‪ 4‬شهر اصلی گردشگری جهان به شما‬ ‫معرفی ش��ده اس��ت‪ .‬دانشگاه‌های معتبر‪ ،‬ساختمان‌های تاریخی‪ ،‬قلعه‌های باستانی این شهر مه‌گرفته دركنار نحوه‬ ‫زندگی اصیل مردم انگلس��تان خود باعث جلب حداكثری گردش��گران به آن خواهد بود‪ .‬به یاد داش��ته باشید كه در‬ ‫لندن باید همیشه چتر به همراه داشته باشید تا خیس نشوید اگرچه به قول معروف زیر باران باید رفت‪. ...‬‬

‫آتن‪ ،‬شهر‌تاريخ‬

‫ش��نیدن نام این ش��هر باعث یادآوری شكوه و جالل‬ ‫رم باس��تان و روش زندگ��ي آنهاس��ت‪ .‬در عي��ن ح��ال‬ ‫عالقه‌مندان به تاريخ نيز صحنه‌هايي از نبردهاي معروف‬ ‫رم باس��تان را در ذه��ن خود مجس��م خواهند كرد‪ ،‬اما‬ ‫این‌بار جنگ و لشكركش��ی باعث محبوبیت نیست بلكه‬ ‫آثار تاریخی و باستانی این شهر باعث شده‌نامی ماندگار‬ ‫در ذهن اكثر گردشگران جهان باشد‪ .‬آتن در كنار تمام‬ ‫مراك��ز فرهنگ��ی و تاریخی خود كه س��االنه میلیون‌ها‬ ‫گردشگر را به سمت خود جلب می‌كند با رستوران‌ها و‬ ‫هتل‌های بسیار مناس��ب خود نیز جاذبه بیشتری برای‬ ‫ورود گردش��گران فراهم كرده اس��ت ‪ .‬البته نباید نقش‬ ‫آب و هوای بس��یار مناس��ب این ش��هر را نادیده بگیریم‪ .‬بيشتر گردش��گرانی كه از آتن بازدید كرده‌اند می‌گویند وقتی در مراكز‬ ‫باس��تانی ش��هر مش��غول قدم زدن هستیم عظمت و محبوبیت تاریخی این تمدن را به واقع از نزدیك حس كرده‌ایم‪ .‬بنابراين اگر‬ ‫شما هم عالقه‌مند هستيد‌ احساس يكي از سرداران رمي را داشته باشيد نام آتن را در هفتمين اولويت فهرست شهرهاي مورد‬ ‫عالقه خود قرار دهيد‪.‬‬

‫پایتخت استرالیا با جاذبه‌های مدرن خود توانسته دل هر گردشگری را برباید‪.‬‬ ‫‌به جرات مي‌توان گفت‌وقتی وارد این شهر می‌شوید تعجب خواهيد كرد چون‬ ‫هرگز نباید انتظار شهری تاریخی و باستانی‌داشته باشید بلكه وارد دنیای بسیار‬ ‫مدرن امروزی و قرن بیست و یكمی می‌شويد‪.‬‬ ‫در واقع این شهر مدرن با تكنولوژی نوین خود توانسته هر گردشگری را به‬ ‫س��مت خود جلب كند‪ .‬البته آب و هوا و رس��توران‌های این شهر مهاجرپذیر نیز‬ ‫خود به عنوان جاذبه‌ای فراموش نش��دنی در بین اكثر گردش��گران مطرح شده‬ ‫و از جایگاه ویژه‌ای برخوردار اس��ت‪ .‬به‌طور كل زندگی و جنب و جوش امروزی‬ ‫این ش��هر ‪ ،‬خود به عنوان اصلی‌ترین جنبه گردش��گری آن در كنار طبيعت و‬ ‫سواحل زيباي آن عنوان شده است‪.‬‬

‫‪9‬‬

‫‪4‬‬

‫‪15‬‬

‫استانبول ‪ ،‬شهر دوهزار مسجد‬

‫استانبول به عنوان پل ارتباطي بين اروپا و آسياست كه از گذشته‌هاي دور و دوران حكومت عثماني از اهميت ويژه‌اي چه از نظر‬ ‫تجاري و چه از نظر سياس��ي برخوردار بوده اس��ت‪ .‬مس��جد بس��يار بزرگ اياصوفي‌ا به نوعي نمادي از حكومت مسلمانان در اين شهر‬ ‫به‌عنوان اصلي‌ترين مركز گردشگري شناخته شده است‪ .‬اما اين پايتخت اقتصادي تركيه امروزه نيز به‌عنواني يكي از مهم‌ترين شهرهاي‬ ‫توريستي جهان شناخته شده است و وجود آثار باستاني در كنار درياي اين شهر توانسته ساالنه ميليون‌ها گردشگر را از سراسر جهان به‬ ‫سمت خود جلب كند و درآمد سرشاري‌ براي گردشگري كشور به ارمغان بياورد ‪ .‬تاريخ و تمدن بسيار غني اين شهر در كنار غذاهاي‬ ‫بسيار خوشمزه و محلي تركيه‪ ،‬از اصلي‌ترين داليل سفر بسياري از گردشگران جهان بخصوص اروپايي‌هاست‪ .‬استانبول را به نام ديگري‬ ‫نيز مي‌شناسند‪ ،‬شهر دوهزار مسجد لقب اين شهر اروپايي است كه بسياري از گردشگران را به سوي خود جلب كرده است‪.‬‬

‫‪10‬‬

city  

tourism magazine in IRAN

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you