Page 1

‫‪14‬‬

‫‪3‬‬

‫هفت اقليم‬

‫چيني‌ها را جور ديگربايد ديد!‬ ‫علي شاهيده‬

‫دیوار چین‬

‫دیوار بزرگ چین كه یكی از اصلی‌ترین دالیل‬ ‫س��فر گردشگران و نماد بسیار ارزشمندی برای‬ ‫تمدن كهن چين ش��ناخته شده با ‪ 8‬راه ورودي‬ ‫هرس��اله پذي��راي تعداد زيادي از گردش��گران‬ ‫داخل��ي و خارجي اس��ت‪‌.‬گرچه قس��مت‌هاي‬ ‫اندكي از اين ديوار عظيم باقي‌مانده و بس��ياري‬ ‫از قس��مت‌هاي آن به دس��ت عوام��ل طبيعي و‬ ‫انس��ان از بين رفته است‪ ،‬اما هنوز هم به عنوان‬ ‫باشكو‌ه‌ترين ساخته دست بشر در سطح جهان‬ ‫از آن ياد مي‌شود‪.‬‬ ‫مهم‌ترين توصيه به گردشگران اين است كه‬ ‫با توجه به فصول مختلف سال و زمان سفرشان‬ ‫وسيله‌هاي الزم براي بازديد از اين آثار باستاني‬ ‫را همراه داشته باشند مثل عينك آفتابي‪ ،‬چتر‪،‬‬ ‫كفش مناسب و لباس گرم‪.‬‬ ‫قيم��ت بلي��ت ورودي اين دي��وار در فصول‬ ‫مختل��ف متفاوت و بي��ن ‪ 40‬تا ‪ 45‬يوان در نظر‬ ‫گرفته شده است‪ ،‬گردشگران انفرادي بهتر است‬ ‫براي رسيدن به اين ديوار از اتوبوس شماره ‪919‬‬ ‫استفاده كنند و براي بازديد از اين ديوار قديمي‬ ‫حداقل نياز به ‪ 3‬ساعت وقت خواهند داشت‪.‬‬

‫‪7‬‬

‫سه‌شنبه‪11‬بهمن‌‪ 90‬شماره ‪41‬‬

‫چین به عنوان یكی از اقتصادهای نوظهور آس�یا در قرن حاضر جهان‪ ،‬پس از كس�ب این مقام س�عی در تثبیت جایگاه خود در صنعت گردش�گری را نیز داشته و‬ ‫با توجه به عالقه بيش�تر س�اكنان این كره خاكی برای بازدید از این س�رزمین كهن به این خواس�ته نزدیك شده و عالوه بر مسائل اقتصادی‪ ،‬صنعت گردشگری این‬ ‫سرزمین پهناور نيز امروزه بسیار مشهور است‪.‬‬ ‫پكن كه به عنوان پایتخت سیاس�ی كش�ور چین ش�ناخته مي‌ش�ود با سرعت از یك شهر سنتی به شهري مدرن تبدیل ش�ده و همین تغییر باعث تعجب بيشتر‬ ‫گردشگران شده است‪ ،‬به طور كلی ساالنه میلیون‌ها نفر از این شهر تاریخی و كهن بازدید می‌كنند‪.‬‬ ‫در ده�ه گذش�ته هرگ�ز خواب به چش�م اين ش�هر نيامده اس�ت‪ ،‬به همی�ن دلیل هر روز چهره‌ای ت�ازه برای بازدیدكنن�دگان خود نمایان می‌كند و به تش�ویق‬ ‫بازدیدكنندگان خود می‌پردازد‪ .‬این خصوصیت پكن و نبود س�كون آن باعث ش�ده كه هرگردش�گری با هر‌گونه س�لیقه و عالقه در این كالنشهر بتواند از سفر خود‬ ‫لذت ببرد و هر چه را كه به جس�تجوی آن به این س�رزمین آمده براحتی بیابد‪ ،‬اما با توجه به برخی از س�فرهای تجاری و نبود وقت كافی برای اين گونه گردش�گران‬ ‫‪ 10‬منطقه تاریخی و باستانی در این شهر وجود دارد كه هرگز نباید دیدن آنها را فراموش كرد‪.‬‬ ‫گرچه برای بازدید از تمام مراكز دیدنی این ش�هر ش�اید ماه‌ها وقت الزم باش�د‪ ،‬اما در یك اقامت چند روزه هم می‌توان به اصلی‌ترین اماكن گردش�گری این شهر‬ ‫سر زد و ادعا كرد كه از شهر پكن بازدید كرده‌ایم‪ ،‬بنابراین هنگام سفركوتاه خود به شهر پكن هرگز این ‪ 10‬منطقه را فراموش نكنید‪ ،‬چون اگر آنها را ندیده باشید‬ ‫هرگز نمی‌توانید بگویید از شهر پكن دیدن كرده‌اید‪.‬‬

‫‪6‬‬

‫هوتونگ پري كپ‬

‫هفتمي��ن پله از اين فهرس��ت‬ ‫بس��يار جالب‪ ،‬ش��ايد مفرح ترين‬ ‫قس��مت اي��ن گ��ردش كوت��اه‬ ‫در ش��هر ش��لوغ پك��ن باش��د‪ .‬از‬ ‫گذش��ته‌هاي دور تخت‌هاي روان‬ ‫كه توسط بردگان كشيده مي‌شد‬ ‫نشان‌دهنده شكوه و جايگاه بسيار‬ ‫باالي اجتماعي بوده است ‪ .‬همين‬ ‫موضوع باعث شده كه اين قسمت‬ ‫از ت��ور م��ا ني��ز براي بس��ياري از‬ ‫گردشگران جالب باشد‪« .‬هوتونگ‬ ‫پري كپ» در واقع يك نوع كالس��كه يا ارابه اس��ت كه توسط انسان كشيده مي‌شود‪ .‬منطقه‬ ‫هوتون��گ در ش��هر پكن مركز اين گونه كالسكه‌هاس��ت و گردش��گران با كراي��ه يكي از آنها‬ ‫مي‌توانن��د هن��گام لذت بردن از س��واري خ��ود از مراكز ديدني اط��راف ـ كاخ پرنس گنگ‬ ‫‪ Gong’s Buliding‬و برج درام ـ بازديد كنند‪ .‬براي س��وار ش��دن اين‌گونه ارابه‌ها بايد ‪50‬‬ ‫تا ‪ 100‬يوان پرداخت كنيد‪.‬‬

‫‪5‬‬

‫‪‌10‬منطقه‌ای‌كه در‌ پكن‌باید به تماشايشان نشست‬

‫معبد بهشت‬

‫مقبره مينگ‬

‫‪4‬‬

‫اين مقبره كه در ‪ 50‬كيلومتري شمال غربي پكن واقع‌شده مجموعه‌اي‬ ‫از ‪ 13‬مقبره مربوط به پادشاهان گذشته چين است كه پيكر ‪ 17‬امپراتور‬ ‫را در خود جاي داده است ‪ .‬اين مجموعه مقبره‌ها كه از سال‌هاي ‪1368‬‬ ‫تا ‪ 1644‬ميالدي ساخته شده‌اند نمونه نمايان از تمدن و تاريخ چند قرن‬ ‫گذشته اين كشور خواهند بود‪ .‬اين مقبره‌ها از سال ‪ 1958‬ميالدي براي‬ ‫بازديد عموم بازگش��ايي ش��ده و به اين ترتيب هر س��اله تعداد زيادي از‬ ‫گردشگران را به خود جذب كرده است‪ .‬اين مجموعه معبدها كه در دل‬ ‫كوهس��تان ساخته شده‌اند محيطي بسيار جالب براي بازديد گردشگران‬ ‫ش��ناخته ش��ده و در مقام ششم اين فهرست قرار گرفته‪ ،‬اما به ياد داشته‬ ‫باش��يد كه به دليل داالن‌هاي بس��يار طوالني و باريك بودن اين مسيرها‬ ‫شايد مكان مناسبي براي افراد معلول نيست‪ .‬براي رسيدن به اين مقبره‌ها‬ ‫مي‌توان از اتوبوس‌هاي شماره ‪ 2 ،1‬و ‪ 3‬استفاده كرد و با توجه به فصل‪،‬‬ ‫مبلغ ‪‌30‬تا‌‪ 60‬يوان ورودي براي بازديد از آن درنظر گرفته شده است‪.‬‬

‫كاخ تابستاني‬

‫اين كاخ باس��تاني در واقع بزرگ‌ترين باغ در ش��هر بس��يار شلوغ و پرجنب و جوش پكن است و به عنوان‬ ‫چهارمين مركز توريس��تي فهرس��ت ما در نظر گرفته ش��ده اس��ت‪ .‬اين باغ كه حدود ‪ 10‬مايل مربع وسعت‬ ‫دارد‪ ،‬در قس��مت ش��مال غربي ش��هر پكن بنا شده است‪ .‬آرامش و شادابي اين پارك در ميان كالنشهر پكن‬ ‫به عنوان يك نعمت ش��ناخته ش��ده و محل بس��يار مناسبي براي آرامش و تجديد قواست كه در فصول بهار‬ ‫و پاييز درياچه بس��يار بزرگ ‪ Kunming‬زير نور خورش��يد در اين باغ بزرگ و سرس��بز به عنوان نگيني‬ ‫درخشان‪ ،‬پيش چشم رهگذران و گردشگران خودنمايي مي‌كند‪.‬‬ ‫قسمت‌هايي از اين باغ كه مخصوص درختچه‌هاي كوچك و باغباني باستاني چين انتخاب شده به ثبت‬ ‫جهاني رسيده است‪ .‬براي رسيدن به اين باغ زيبا مي‌توانيد از اتوبوس‌هاي شماره ‪ 726‬و ‪ 718‬استفاده كنيد‬ ‫و با توجه به فصل‌هاي شلوغ سال مبلغي بين‌‪ 40‬تا‌‪ 50‬يوان ورودي اين مجموعه سرسبز است‪.‬‬

‫اين معبد يكي از اصلي‌ترين مراكز توريستي اين شهر در مكان پنجم فهرست ما قرار دارد‪ .‬اين معبد تاريخي كه طي ‪ 5‬دهه گذشته‬ ‫يكي از اصلي‌ترين مراكز دولتي و حكومتي است و كمتر كسي به آن دسترسي داشته‪،‬‬ ‫هميشه مورد توجه بوده است‪ .‬امروزه كه اين معبد براي بازديد عموم بازگشايي شده‬ ‫نيز از همان درجه اهميت برخوردار است‪.‬‬ ‫اي��ن معبد كه مركز پرس��تش انواع خدايان زمان‌هاي گذش��ته ب��ود و در آنها باد‪،‬‬ ‫خورشيد‪ ،‬ماه و زمين ستايش مي‌شد‪ ،‬امروزه مركزي براي انواع ورزش‌هاي صبحگاهي‬ ‫و عالقه‌مندان به طبيعت اس��ت و در گوش��ه و كنار اين معبد صداي سازهاي بسياري‬ ‫از عالقه‌مندان به موس��يقي نيز شنيده مي‌ش��ود و در كنار صداي پرندگان‪ ،‬محيطي‬ ‫بسيار مناسب نيز براي به تصوير كشيدن زيبايي‌هاي آن براي نقاشان و عالقه‌مندان‬ ‫به هنرهاي تجسمي مهياست‪ .‬اگر قصد داريد روحيه خودتان را تازه كنيد و سري به‬ ‫اين معبد بهشتي بزنيد‌ به‌‪ 35‬يوان ورودي و ‪ 2‬ساعت وقت نياز خواهيد داشت‪.‬‬

china visit  

tourism industry

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you