Page 1

‫‪12‬‬

‫سه‌شنبه ‪ 13‬دي‌‪ 90‬شماره ‪38‬‬

‫گل‌گشت‬

‫نگاه‬

‫كشور بدون‌‪4‬‬

‫ديدني‌هاي جزيره‬

‫‪THE PEAK‬‬ ‫اين تپه به دليل ديد بس��يار منحصر به فرد‬ ‫خود از ش��هر بين گردش��گران و س��اكنان اين‬ ‫كشور از شهرت خوبي برخوردار است‪ ،‬اما براي‬ ‫رسيدن به باالي آن بايد از وسيله‌اي ‪ 120‬ساله‬ ‫اس��تفاده كنيد كه نامش ‪ TRAM‬است‪ .‬اين‬ ‫در واقع همان ترامواس��ت كه با كابل به باالي‬ ‫تپه كشيده مي‌ش��ود و شما را به ارتفاع تقريبا‬ ‫‪ 400‬متري از سطح دريا مي‌برد‪.‬‬

‫‪Jumbo kingdom‬‬ ‫آيا تا به حال حس خوردن ش��ام در يكي از‬ ‫مجلل‌ترين كاخ‌هاي سلطنتي چيني را تجربه‬ ‫كرده‌ايد؟ اگر مايل به اين تجربه هستيد با كمي‬ ‫ولخرجي مي‌توانيد در يكي از معدود رستوران‬ ‫‪ 6‬س��تاره جه��ان در هنگ‌كن��گ خودت��ان را‬ ‫مهمان كنيد و واقعا مثل يك پادشاه ‪ ،‬شامي را‬ ‫نوش جان كنيد‪ .‬اين رستوران كه مانند كشتي‬ ‫شناوري ساخته شده تقريبا هر شب ‪ 2300‬نفر‬ ‫را پذيراي��ي‌و با خاطراتي خوش روانه منازل يا‬ ‫هتل‌هايشان مي‌كند‪.‬‬ ‫‪Ocean park‬‬ ‫‪ Aqua park‬ك��ه در واقع ي��ك آكواريوم‬ ‫بس��يار ب��زرگ اس��ت اي��ن ام��كان را ب��راي‬ ‫گردش��گران مهيا ساخته تا بتوانند از پايين به‬ ‫زندگ��ي واقعي حيوانات درياي��ي كه در باالي‬ ‫س��ر آنها شنا مي‌كنند نگاه كنند‪ .‬اين آكواريوم‬ ‫ح��دود ‪ 5000‬جانور درياي��ي را در خود جاي‬ ‫داده كه از ‪ 400‬گونه مختلف هستند‪.‬‬

‫‪Lei yue mun seafood bazzar‬‬

‫اي��ن ب��ازار ماهي‌فروش��ي از س��ال ‪1992‬‬ ‫ميالدي به دليل برگزاري مسابقات بين‌المللي‬ ‫ماهيگيري و پخت غذاهاي دريايي از ش��هرت‬ ‫جهان��ي برخ��وردار‌و به‌عنوان نقط��ه‌اي براي‬ ‫جذب گردش��گران نيز تبديل شده است‪ .‬البته‬ ‫اگ��ر از بوي ماهي و غذاه��اي دريايي ناراحت‬ ‫نمي‌ش��ويد‪ ،‬مي‌توانيد غذاي خ��ود را در ميان‬ ‫حوضچه‌هاي ماهي زنده انتخاب كنيد و دستور‬ ‫پخت آن را به سرآش��پز بدهيد اين بازار جاذبه‬ ‫ديگري هم براي ش��ما دارد و آن هم تماش��اي‬ ‫ماهي‌هاي بس��يار زيب��اي آكواريومي اس��ت‪.‬‬ ‫بخش��ي از اي��ن بازار به‌فروش��گاه‌هاي اين نوع‬ ‫ماهي‌ها تبديل شده است‪.‬‬

‫هنگ كنگ به آسمانخراش‌هايش شهرت دارد‬

‫‪Lan Kawi Fong‬‬ ‫هنگامي كه خورش��يد در سطح شهر غروب‬ ‫مي‌كن��د و درواق��ع م��ردم خودش��ان را براي‬ ‫استراحت آماده مي‌كنند اين منطقه تازه آماده‬ ‫زندگي مي‌ش��ود و س��رحال و شاداب شروع به‬ ‫كار مي‌كند‪ .‬رس��توران‌هاي متعدد و كافه‌هاي‬ ‫اين منطقه مكاني مناسب براي شب‌زنده‌داري‬ ‫و لذت بردن از يك وعده غذاي بسيار خوشمزه‬ ‫خواهد بود‪ .‬اگر اختالف ساعت و دوري از وطن‬ ‫خواب شما را مختل كرده مي‌توانيد شب خود‬ ‫را در اين منطقه به صبح برسانيد‪.‬‬

‫ اميد خراساني‬

‫كش��ور زيب��اي جزي��ره‌اي و سرس��بز آس��يايي‬ ‫هنگ‌كنگ با مس��احت بس��يار كم خ��ود‪ ،‬جمعيت‬ ‫زيادي را در خود جاي داده و در واقع به رش��د خود‬ ‫در ارتفاع ادامه مي‌دهد چون در سطح كشور جايي‬ ‫براي گس��ترش و رش��د شهر نيست! به همين دليل‬ ‫بس��ياري از گردش��گراني كه از اي��ن جزيره ديدن‬ ‫مي‌كنن��د اگر از خطوط هواپيمايي اس��تفاده كنند‬ ‫هن��گام فرود آمدن هواپيم��ا در فرودگاه بين‌المللي‬ ‫هنگ‌كنگ با انبوهي از آس��مانخراش‌ها و تراكم آنها‬ ‫بسيار متعجب خواهند شد‪.‬‬ ‫براي رسيدن به اين سرزمين سرسبز و شلوغ بايد‬ ‫از يكي از خطوط هوايي استفاده كرده يا اين كه دل‬ ‫به دريا بزنيد و از كشتي‌هاي تفريحي براي رسيدن‬ ‫به اين جزيره زيبا اس��تفاده كنيد‪ ،‬اما بهترين گزينه‬ ‫هواپيماس��ت و بهترين آنها يك��ي از خطوط هوايي‬ ‫كشورهاي حوزه خليج فارس است‪.‬‬ ‫پ��س از رس��يدن به اين كش��ور (حاش��يه خليج‬

‫ف��ارس) و تعويض هواپيماي خود تقريبا ‪ 9‬س��اعت‬ ‫پرواز را تجربه خواهيد كرد‪ .‬هنگ‌كنگ تقريبا حدود‬ ‫‪ 6‬ساعت با ايران اختالف ساعت دارد‪ ،‬بنابراين تغيير‬ ‫س��اعت و فاصله طوالني پرواز باعث خس��تگي شما‬ ‫در اين س��فر خواهد ش��د و در روزه��اي اول اقامت‬ ‫خ��ود دچار بي‌خوابي ي��ا اصطالحا جت‌لگ خواهيد‬ ‫بود‪ ‌.‬هنگ‌كنگ با توجه به موقعيت جغرافيايي خود‬ ‫تابس��تان‌هايي بس��يار گرم و مرطوب و در زمستان‬ ‫هم خيلي س��رد اس��ت‪ .‬بنابراين بهترين زمان سفر‬ ‫ب��ه اين كش��ور اوايل بهار تا اوايل تابس��تان خواهد‬ ‫بود‪ .‬اگر قصد س��فر به اين كشور را داريد بهتر است‬ ‫به تنهايي اقدام كنيد چون هنوز ش��ركتي نتوانسته‬ ‫توره��اي ثابتي در اين مس��ير از ايران برقرار كند و‬ ‫ش��ايد پيدا كردن يك تور مسافرتي براي رسيدن به‬ ‫اين كشور بسيار دشوار باشد‪ .‬براي مسافرت خود به‬ ‫مدت يك هفته در اين كش��ور جزيره‌اي تقريبا بايد‬ ‫ح��دود ‪ 4000‬دالر هزينه در نظر بگيريد كه عمده‬ ‫هزينه ش��ما براي حمل ونقل هوايي خواهد بود‪ ،‬اما‬

‫ساعت شلوغي‬

‫براي رسيدن به مركز شهر كه البته شايد زياد هم دور نباشد مي‌توانيد از وسايل نقليه عمومي استفاده‬ ‫كنيد‪ ،‬نظم و انضباط‌ وسايل نقليه عمومي بسيار قابل تحسين و جالب توجه است‪ .‬با خريدن يك نقشه‬ ‫از داخل فرودگاه مي‌توانيد به س��ادگي مس��ير خود را پيدا كنيد‪ .‬به ياد داش��ته باشيد كه‌ معموال هزينه‬ ‫تاكس��ي بس��يار باال خواهد بود بنابراين دقت كنيد‪ 2.‬نوع وس��يله نقليه عمومي در اين كش��ور نظر شما‬ ‫را جلب خواهد كرد؛ يكي اتوبوس‌هاي دو طبقه بس��يار زيبا و مدرن امروزي اس��ت كه وقتي هوا آفتابي‬ ‫باش��د س��قف پالستيكي آنها را باز مي‌كنند تا مسافران بتوانند براحتي مناظر اطراف را ببينند و ديگري‬ ‫ترامواس��ت كه صداي دينگ دينگ آنها در همه خيابان‌ها ش��نيده مي‌ش��ود‪ .‬اين شهر در عين شلوغي و‬ ‫ازدحام‌باالي جمعيت بسيار منظم و مرتب است‪ .‬به عنوان مثال سيستم حمل و نقل عمومي اين كشور‬ ‫بسيار منظم و قابل اعتماد است‪.‬‬

‫اگر تس��لط كامل به زبان انگليسي و امكان استفاده‬ ‫از اينترنت را داريد مي‌توانيد خطوط هوايي بس��يار‬ ‫ارزانقيمت‌تري را كه از كشورهاي عربي همسايه به‬ ‫مقصد هنگ‌كنگ پرواز كنند بيابيد و هزينه خود را‬ ‫كاهش دهيد‪‌.‬براي رزرو هتل هيچ نگراني نداش��ته‬ ‫باش��يد‪ ،‬هم از طريق اينترنت مي‌توانيد اقدام كنيد‬ ‫و ه��م هنگام ورود در ف��رودگاه امكان اين كار براي‬ ‫شما مهيا شده است ‪ .‬به‌طور كلي در اكثر كشورهاي‬ ‫دنيا اين امكان فراهم ش��ده بنابراين هيچ مش��كلي‬ ‫نخواهيد داش��ت‪ ،‬اما اگر با اينترنت اين كار را انجام‬ ‫مي‌دهي��د خوب زمان بگذاريد و حوصله كنيد چون‬ ‫ممكن است شرايط بسيار ايده‌آلي را براي رزرو هتل‬ ‫بيابي��د و اصال عجل��ه نكنيد‪ .‬به طور كلي از ش��بي‬ ‫‪50‬دالر به باال مي‌توانيد بس��ته ب��ه بودجه خودتان‬ ‫اطاق رزرو و از خدمات هتل استفاده كنيد‪.‬‬ ‫اگ��ر واقع��ا به دنبال وس��يله نقلي��ه ارزان قيمت‬ ‫هس��تيد بهترين گزينه شما كشتي‌هاي مسافربري‬ ‫بين جزيره‌هاس��ت كه در واقع اتوبوس‌هاي دريايي‬ ‫نام دارند‪ .‬اين اتوبوس‌ها در زمان معلوم و اسكله‌هاي‬ ‫مش��خصي پهلو مي‌گيرند و هر ب��ار تعداد زيادي از‬ ‫مسافران را به جزيره مقصد مي‌برند‪.‬‬ ‫عقيده خرافاتي مردم هنگ‌كنگ نس��بت به عدد‬ ‫‪ 4‬بس��يار جالب اس��ت‪ .‬آنها اعتق��اد دارند اين عدد‬ ‫يعن��ي «مرگ» و هرگز آنها را در بين ش��ماره‌هاي‬ ‫خود اس��تفاده نخواهند كرد به گونه‌اي كه ش��ما در‬ ‫آسمانخراش‌هاي اين كش��ور وقتي داخل آسانسور‬ ‫مي‌روي��د هرگز اين عدد را نخواهيد ديد و جاي اين‬ ‫عدد خاليست‪.‬‬ ‫م��ردم هنگ‌كنگ حتي از باورها و آرزوهايش��ان‬ ‫ب��ازاري براي درآمد تش��كيل داده‌ان��د‪ .‬در اين بازار‬ ‫تمامي وسايلي كه از كاغذ توليد شده را مي‌فروشند‬ ‫و با خريدن اين وس��ايل براي مردگان و س��وزاندن‬ ‫آنه��ا كن��ار خاكسترش��ان كمك مي‌كنن��د تا روح‬ ‫متوفي به آرزوهايش در دنياي پس از مرگ برس��د‪.‬‬ ‫به عنوان مثال ش��ما از كيك تولد تا لوازم آشپزخانه‬ ‫مثل يخچال را كه از كاغذ ساخته شده در اين بازار‬ ‫خواهيد ديد‪.‬‬ ‫از اين مسائل عمومي ساكنان اين كشور كوچك‬ ‫جزي��ره‌اي كه بگذري��م نوبت به برش��مردن مراكز‬ ‫تفريحي و توريس��تي اين كشور مي‌رسد‪ .‬اين كشور‬ ‫پرازدحام با برج‌هاي بلند خود كه بلندترين آنها برج‬ ‫‪ ACC‬است و از باالي آن مي‌توان كل كشور را ديد‪،‬‬ ‫مراكز ديدني و توريستي زيادي را در خود جاي داده‬ ‫كه هر ساله تعداد بي‌شماري از گردشگران گوشه و‬ ‫كنار دنيا را به س��مت خود مي‌كشند‪ .‬فروشگاه‌هاي‬ ‫بسيار مجلل كه اكثر آنها تا پاسي از شب باز هستند‪،‬‬ ‫معاب��د بس��يار قديمي و زيبا‪ ،‬مراك��ز تفريحي و‪ ...‬از‬ ‫جمله جاذبه‌ها هستند‪.‬‬

hongkong  

my visit from hongkong

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you