Page 1

‫‪10‬‬

‫سه‌شنبه ‪ 11‬بهمن‌‪ 90‬شماره ‪41‬‬

‫موزه مرکزی پکن‬

‫س��فر به ش��هر پکن بدون بازدید از این موزه کامل نمي‌ش��ود‪.‬‬ ‫گرچه تعداد زیادی موزه اطراف ش��هر س��اخته شده و شاید هرگز‬ ‫فرصت بازدید از همگی آنها برای گردش��گران مهیا نباشد‪ ،‬اما اگر‬ ‫هر گردش��گری از این موزه بازدید کند‪ ،‬درس��ت مثل این است که‬ ‫کل موزهای اطراف ش��هر را‌دیده‌ اس��ت چون ای��ن موزه در واقع‬ ‫خالصه کل آنهاس��ت‪ .‬برای بازدید از این موزه به ‪ 2‬س��اعت وقت‬ ‫نیاز دارید و به یاد داش��ته باش��ید که روزهای دوش��نبه این موزه‬ ‫تعطیل است‪.‬‬

‫معبد الما‬

‫‪8‬‬

‫اي��ن معبد به عن��وان يك��ي از مذهبي‌تري��ن مكان‌هاي‬ ‫گردش��گري اين فهرس��ت خواهد بود‪ .‬اين معبد كه از ديرباز‬ ‫به عنوان اصلي‌ترين معبد بودائيان ش��هر بوده‪ ،‬امروزه نيز از‬ ‫جايگاه بس��يار ويژه‌اي در بي��ن پيروان اين مذهب برخوردار‬ ‫اس��ت‪‌3 .‬س��الن بس��يار بزرگ و مجل��ل اين معب��د در كنار‬ ‫حجره‌هاي بسيار زياد آن نشان از عظمت و جايگاه آن در ميان‬ ‫پيروان خود دارد‪ .‬مجس��مه بس��يار بزرگ بودا كه داخل اين‬ ‫معبد پرستش مي‌شود به عنوان اصلي‌ترين جاذبه گردشگري‬ ‫ش��ناخته شده اس��ت‪ .‬براي بازديد از اين معبد بسيار بزرگ و‬ ‫مهم مي‌توانيد از اتوبوس‌هاي ش��ماره ‪ 62‬و ‪ 13‬اس��تفاد ‌ه و ب‌ا‬ ‫مبلغ‌‪ 20‬يوان بليت ورودي تهيه كنيد‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫شهر ممنوعه (كاخ پادشاه)‬

‫پكن از قرن‌ها پیش به عنوان یكی از شهرهای اصلی این سرزمین‬ ‫پهن��اور بوده و در نهایت به عنوان پایتخت چین به جهانیان معرفی‬ ‫ش��د‪ ،‬اما بسرعت رشد كرد و توانست به یك كالنشهر بسیار مشهور‬ ‫تبديل ش��ود‪ .‬انتخاب منطقه تاریخی ش��هر ممنوعه به عنوان اولین‬ ‫مركزی كه باید از آن دیدن كرد دریچه و سرآغازی برای شروع یك‬ ‫سفر كوتاه در كشور چین برای هر گردشگری است كه فرصت كافی‬ ‫برای اقامت در شهر پكن را ندارد‪.‬‬ ‫‪ 9000‬اتاق س��اخته شده در ‪ 250‬هكتار زمین كه بین سال‌های‬ ‫‪ 1406‬تا ‪ 1420‬میالدی س��اخته ش��ده‌اند‪ ،‬خود گواه اين است كه‬ ‫شما را مجاب كند به تماشاي اين شهر برويد‪‌‌.‬گرچه بسیاری از آثار‬ ‫تاریخی این كاخ در دوران جنگ‌های خونی داخلی در این سرزمین‬ ‫از بی��ن رفت��ه‪ ،‬ام��ا حت��ی قدم زدن در میان آث��ار و بقایای این مجموعه عظیم تاریخی باعث القای حس ق��دم زدن در قرن ‪ 18‬میالدی‬ ‫اس��ت‪ .‬مهم‌ترین نكته برای بازدید از این مجموعه عظیم تاریخی این اس��ت كه كفش راحتي به پا داش��ته باشید‪ ،‬چون مسیری طوالنی‬ ‫پیش روی شماست‪ .‬اگر به تنهایی و بدون استفاده از تورهای گردشگری قصد بازدید از این كاخ تاریخی را دارید‪ ،‬بهترین گزینه برای‬ ‫ش��ما اس��تفاده از سیس��تم آنالین اطالعات برای شماست‪ .‬این سیستم با وسیله‌اي مانند رادیو كار می‌كند و با ورود هر بیننده‌ای شروع‬ ‫به توضیح در مورد این قس��مت خواهد كرد و تاریخچه‌ای بس��یار كامل را به چند زبان زنده دنیا با توجه به كثرت گردش��گران برای آنها‬ ‫پخش خواهد كرد‪ .‬در این صورت برای رسیدن به این مجموعه تاریخی می‌توانید از اتوبوس شماره یك كه مخصوص این كاخ در نظر‬ ‫گرفته شده استفاده كنید‪ .‬ساعات بازدید از این مجموعه از ‪ 8‌/‌30‬بامداد تا ‪ 17‬هر روز در قبال دریافت مبلغ ‪ 60‬یوان برای گردشگران‬ ‫امكان‌پذیر است‪.‬‬

‫میدان تیان آن من‬

‫دومین مقصد گردش��گری ش��هر پكن‪ ،‬میدان « تیان آن من»‬ ‫اس��ت كه اصلی‌ترین مكان گردش��گری برای هر مسافری به شهر‬ ‫پكن محس��وب مي‌ش��ود‪ .‬این میدان كه در واقع قلب كالنش��هر‬ ‫پكن است به عنوان یكی از بزرگ‌ترین میادین جهان نیز مشهور‬ ‫شده است و پس از اتفاقات سال ‪ 1949‬میالدی امروزه از جایگاه‬ ‫ویژه‌ای برخوردار است‪ .‬طلوع و غروب خورشید در این میدان یكی‬ ‫از سوژه‌های اصلی عكاسان و گردشگرانی است كه از این سرزمین‬ ‫دی��دن می‌كنند‪ .‬البته پس از عكاس��ی‪ ،‬موزه ملی چین نیز دلیل‬ ‫دیگری برای بازدید از میدان تیان آن من در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫اگر قصد دیدن طلوع و غروب خورشید را در بهترین شرایط از نظر زاویه دید و باز بودن افق پیش رویتان دارید‪ ،‬بهتر است‬ ‫نیم‌س��اعت قبل از طلوع و غروب خورش��ید خودتان را به جایگاه مخصوص بازدیدكنندگان برس��انید تا بتوانید روی صندلی‬ ‫بنش��ینید‪ .‬راحت‌ترین راه برای رس��یدن به میدان ‪ ،‬اس��تفاده از اتوبوس برای گردشگران انفرادی خواهد بود‪ ،‬گردشگران برای‬ ‫بازدید كامل از این صحنه یعنی طلوع و غروب خورشید و بازدید از موزه ملی به ‪ 2‌/‌5‬ساعت وقت و ‪ 45‬یوان پول نیاز دارند‪.‬‬

‫رقص با اژدها‬

‫بي‌هائي پارك‬

‫اين پارك بزرگ كه در محوطه كاخ زمس��تاني امپراتور چين و‬ ‫در قس��مت شمال غربي شهر ممنوعه ساخته شده‪ ،‬از قديم االيام‬ ‫مورد توجه بس��ياري از مردم بوده اس��ت‪ .‬امروزه اين پارك با تنوع‬ ‫باالي گياهان و زيبايي اطراف خود تعداد زيادي از گردشگران را به‬ ‫س��مت خود مي‌كشد‪ .‬درياچه بسيار زيبا و ساختمان‌هاي باستاني‬ ‫آن براي بازديد گردش��گران دليلي مناس��ب و جالب ايجاد كرده و‬ ‫بهتري��ن راه براي رس��يدن به اين پارك اس��تفاده از اتوبوس‌هاي‬ ‫شماره ‪ 101‬و ‪ 103‬براي گردشگران انفرادي خواهد بود‪.‬‬

‫‪9‬‬

‫هفت اقليم‬

‫‪15‬‬

‫امسال نيز بيش از ‪ ۲۵۰‬ميليون نفر به منظور ديدار از خانواده خود در‬ ‫راهند‪ .‬بليت قطارها‪ ،‬اتوبوس‌ها‪ ،‬هواپيماها و كشتي‌ها از ماه‌ها پيش رزرو‬ ‫شده‌اند‪ .‬در اين روزها براي برخي افراد ‪ ،‬تجارت در بازار سياه بليت وسايل‬ ‫حمل و نقل عمومي درآمدهاي هنگفتي دارد‪ ،‬ولي در عين حال نيروهاي‬ ‫پليس شديدا با بازار سياه بليت مبارزه مي‌كنند و فروشندگان غير‌مجاز‬ ‫بالفاصله دستگير مي‌شوند‪.‬‬ ‫هر س��ال سفرهاي س��ال نو چيني‌ها بزرگ‌ترين جابه‌جايي انسان‌ها‬ ‫در جه��ان محس��وب مي‌ش��ود‪ .‬از هر ‪ 5‬چيني يك نف��ر در محلي دور از‬ ‫والدي��ن خود كار مي‌كند‪ .‬امس��ال ‪ ۱۸۸‬ميليون نفر با قطار‪ ۲۴ ،‬ميليون‬ ‫نفر با هواپيما و ‪ ۳۱‬ميليون نفر با كشتي و‬ ‫ميليون‌ها نفر ديگر با اتوبوس عازم ديدار از‬ ‫خانواده خود شده‌اند‪.‬‬ ‫ه��زاران نفر در ايس��تگاه مركزي قطار‬ ‫در چي��ن در صف‌ه��اي طوالني تا آخرين‬ ‫لحظه در انتظار به دست آوردن بليت قطار‬ ‫هستند‪ .‬براي نمونه زو چيافنگ‪ ،‬فروشنده‬ ‫پوش��اك كه از پكن عازم روستاي خود در‬ ‫جنوب چين اس��ت مي‌گويد‪ 6 ،‬ساعت در‬ ‫ايس��تگاه راه‌آهن معطل ش��ده و در پايان‬ ‫فق��ط بلي��ت قطار تا نيمه‌راه را به دس��ت آورده اس��ت‪ .‬او اضافه مي‌كند‪،‬‬ ‫س��ال‌هاي قبل ترجيح مي‌دادم در ش��لوغي س��ال نو در پكن بمانم ولي‬ ‫امس��ال چون والدينم نوه خود را هن��وز نديده‌اند‪ ،‬به ديدن آنها مي‌رويم‪.‬‬ ‫ميليون‌ها چيني موفق نمي‌ش��وند كه درست در روز شروع سال در كنار‬ ‫خانواده‌هايشان باشند‪.‬‬ ‫اگرچه در چين به طور رسمي تقويم گريگورياني به رسميت شناخته‬ ‫شده‪ ،‬اما سال نو سنتي در اين كشور با شكوه تمام جشن گرفته مي‌شود‪.‬‬ ‫تقويم چيني تركيبي از تقويم خورشيدي و قمري است‪ .‬سال نو در روز‬

‫اول با پديدار شدن ماه آغاز مي‌شود‪ .‬به همين جهت اين گاهشمار را قمري‬ ‫نيز خوانده‌اند‪ .‬شروع سال نو چيني معموال در فاصله ‪ ۲۰‬ژانويه تا ‪ ۲۱‬فوريه‬ ‫است‌‪ .‬جشن سال نو ‪ 2‬هفته به طول مي‌انجامد و در روز پانزدهم با جشن‬ ‫معروف به جشن فانوس پايان مي‌پذيرد‪ .‬اين جشن در كشورهاي ديگري‬ ‫كه اقوام چيني در آن ساكنند‪ ،‬مانند ويتنام‪ ،‬مغولستان‪ ،‬مالزي‪ ،‬سنگاپور‪،‬‬ ‫تايلند‪ ،‬فيليپين‪ ،‬تايوان‪ ،‬كره و‪ ...‬نيز برگزار مي‌شود‪.‬‬ ‫به طور س��نتي به مناس��بت سال نو چيني‌ها خانه‌هاي خود را به طور‬ ‫كام��ل تمي��ز مي‌كنند و لباس‌ه��اي پاكيزه و نو مي‌پوش��ند‪ .‬رنگ قرمز‬ ‫خوش‌يمن تلقي مي‌شود‪ .‬خانه‌ها‪ ،‬كوچه‌ها و ميادين عمدتا به رنگ قرمز‬ ‫و با فانوس‌هاي س��رخ رنگ تزيين مي‌شوند‪.‬‬ ‫از رنگ سياه به عنوان سمبل عزاداري و رنگ‬ ‫سفيد سمبل خاكسپاري در اين روزها پرهيز‬ ‫مي‌شود‪.‬‬ ‫در ش��روع س��ال نو معم��وال چيني‌ها از‬ ‫خوردن گوش��ت خودداري‪ ‬مي‌كنند‪ .‬غذاي‬ ‫مخص��وص جش��ن كه عمدتا ش��يرين مزه‬ ‫اس��ت از روز قبل آماده مي‌شود‪ .‬بس��ياري‬ ‫در خانه‪ ‬ش��يريني‌هاي وي��ژه جش��ن را‬ ‫ني��ز مي‌پزند‪ .‬اعض��اي خانواده‪ ‬به‌دي��دن‬ ‫بزرگ‌ترهاي فاميل مي‌روند‪ .‬به‌طور س��نتي رقص معروف اژدها و رقص‬ ‫ش��ير در اين روزها در معابد و در خيابان‌ها برگزار مي‌ش��ود‪ .‬برنامه‌هاي‬ ‫فرهنگي و برگزاري كنسرت‌هاي بزرگ به اين جشن‌ها اختصاص دارند‪.‬‬ ‫از ديگر آداب اين روز دادن هديه به كودكان در پاكت‌هاي قرمز رنگ است‪.‬‬ ‫ب��راي بس��ياري از چيني‌ها كوتاه كردن م��و و خريد كفش نو در روزهاي‬ ‫جشن بديمن است و در مقابل خوردن خوراكي‌هاي شيرين و تميز كردن‬ ‫خانه خوش‌يمن تلقي مي‌شود‪ .‬در روز پانزدهم سال نو با ديدن ماه تمام و‬ ‫با برگزاري جشن فانوس‌ها مراسم سال نو به پايان مي‌رسد‪.‬‬

china  

tourism industry

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you