Page 1

‫روزنامه كسب و كار| سال اول‪ ،‬شماره ‪​|205‬شنبه ‪26‬بهمن ماه ‪1392‬‬

‫سازمان‬ ‫معاونگردشگريسازمانميراثفرهنگيخبرداد‬

‫رتبه‪ ۱۷‬ايران در بين كشور‌هاي امن‬ ‫گردشگريدنيا‬

‫معاون سازمان ميراث فرهنگي و صنايع‬ ‫دستي با بيان اينكه ‪ ۲۰‬كشور در دنيا به‬ ‫نوشته روزنامه گاردين به عنوان كشور‬ ‫امن گردشگري معرفي شدند‪ ،‬گفت‪ :‬با‬ ‫توجه به اهميت امنيت در گردشگري‪،‬‬ ‫ايران در اين بررسي در رتبه هفدهم قرار‬ ‫دارد‪ .‬مرتضي رحماني موحد با اشاره به‬ ‫اينكه استعدادهاي گردشگري بايد در كشور بازسازي شود‪ ،‬اظهار كرد‪:‬‬ ‫استفاده از قابليت‌هاي گردشگري با مديريت هماهنگ انجام مي‌شود‪.‬‬ ‫معاون گردشگري‪ ،‬صنايع دس��تي و ميراث فرهنگي با بيان اينكه تنوع‬ ‫محصوالت گردشگري در هر منطقه‌اي در ايجاد نشاط و توسعه اجتماعي‬ ‫موثر اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬جايگاهي كه ايران در اين زمين��ه در دنيا دارد باعث‬ ‫افسوس‌هاي پياپي مي‌شود‪.‬‬ ‫وي با تاكيد بر اينك��ه نگاه آينده​نگ��ر به صنعت توريس��م به مجموعه‬ ‫تصميم​س��از كش��ور كمك مي‌كند‪ ،‬بيان كرد‪ :‬مش��كل گردشگري در‬ ‫مديريت نادرست منابع است‪.‬‬ ‫رحماني موحد با اشاره به اينكه در يونس��كو پس از بررسي ‪ 52‬شهر به‬ ‫عنوان شهر گردشگر خالق معرفي ش��دند‪ ،‬تصريح کرد‪ :‬هفت عنصر در‬ ‫اين شهر‌ها مورد بررسي قرار گرفت‪ .‬وي وجود اين هفت عنصر در گيالن‬ ‫را مورد تاكيد قرار داد و گفت‪ :‬استعدادهاي گردشگري در استان گيالن‬ ‫بسيار متنوع و قابل توجه است‪.‬‬ ‫وي با تاكيد براينكه نگاه اقتصادي به دريا‪ ،‬س��واحل و جنگل در گيالن‬ ‫بايد بررسي شود‪ ،‬عنوان كرد‪ :‬مسئوالن بايد در بخش مديريت هماهنگ‬ ‫گردش��گري به صورت ملي وارد ش��وند‪ .‬به گ��زارش تس��نيم‪ ،‬معاون‬ ‫گردشگري سازمان ميراث فرهنگي و صنايع دستي با اشاره به ناامني‌هاي‬ ‫موجود در مصر‪ ،‬سوريه و ساير كشورهاي عربي اظهار كرد‪ :‬اين مهم‌ترين‬ ‫مزيت ب��راي ايران اس��ت‪ .‬رحماني موحد با اش��اره به بودجه مناس��ب‬ ‫گردشگري براي سال آينده تاکيد كرد‪ :‬توسعه زيرساخت‌ها اجازه استفاده‬ ‫از مزيت‌هاي گردشگري در توسعه ملي را فراهم مي‌كند‪.‬‬ ‫وي با اش��اره به ايجاد تمركز قانوني به فعاليت‌هاي سفر در كشور گفت‪:‬‬ ‫ستاد هماهنگ سفر با هماهنگي دستگاه‌هاي مرتبط ستادهاي استاني و‬ ‫استاندار در استان‌ها فعاليت مي‌كند‪.‬‬ ‫رحماني موحد به پژوهش رفتاري سفر در نوروز اشاره كرد و افزود‪ :‬براي‬ ‫اين امر پرسشنامه‌اي تهيه شده كه نتايج پژوهش در آن به عنوان مقاصد‬ ‫جديد و تحريك در سفر بررسي مي‌شود‪.‬‬

‫خبر‬ ‫زمينهارتقايامنيتدرسرمايه‌گذاريگردشگري‬ ‫ايجادشود‬

‫نماينده شهرس��تان لنگرود در مجلس‬ ‫گفت‪ :‬بايد زمين��ه ارتق��اي امنيت در‬ ‫سرمايه‌گذاري گردشگري ايجاد شود‪.‬‬ ‫مه��رداد الهوت��ي در مراس��م معارفه‬ ‫مديركل جديد ميراث فرهنگي‪ ،‬صنايع‬ ‫دس��تي و گردش��گري گي�لان افزود‪:‬‬ ‫استعداد و توانمندي گردشگري كشور‬ ‫قابل مقايسه با گردشگري دنيا نيست اما در زمينه ورود گردشگر با ضعف‬ ‫مواجهيم‪ .‬وي اظهار كرد‪ :‬اگر فضا براي ورود گردشگر مهيا شود‪ ،‬نه تنها‬ ‫به لحاظ فرهنگي آسيب‌پذير نخواهيم بود بلكه زمينه انتقال فرهنگ به‬ ‫خارج از مرزها نيز فراهم مي‌شود‪ .‬يكي از داليل بروز عقب ماندگي‌ها در‬ ‫بحث گردشگري‪ ،‬پاسخگو نبودن است و بر همين مبنا پيشنهاد تبديل‬ ‫س��ازمان ميراث فرهنگي‪ ،‬صنايع دستي و گردش��گري به وزارتخانه در‬ ‫مجلس مطرح شده است‪.‬‬ ‫الهوتي ادام��ه داد‪ :‬باي��د زمينه توس��عه اقتصادي در كش��ور از طريق‬ ‫گردشگري مهيا شود چراكه اين صنعت به سمتي در حركت است تا به‬ ‫زودي رتبه نخست اقتصاد جهان را به خود اختصاص دهد‪.‬‬ ‫اين در حالي است كه معاون سياسي و امنيتي استاندار گيالن نيز بيان‬ ‫كرد‪ :‬براي ارتقاي صنعت گردش��گري در اس��تان‪ ،‬نباي��د تنها به بهبود‬ ‫وضعيت فعلي بسنده شود‪.‬‬ ‫محمد احمدي​پور افزود‪ :‬عالوه بر بهبود وضعيت فعلي‪ ،‬بايد پروژه‌هاي‬ ‫بزرگ قابل اجرا در گردش��گري مطرح و از آن حمايت شود‪ .‬وي اظهار‬ ‫كرد‪ :‬اجراي طرح‌هاي يادشده بايد به گونه‌اي باشد كه استان بتواند در‬ ‫آينده پذيراي گردشگران ايراني و غيرايراني بسياري شود‪ .‬يكي از اهداف‬ ‫تعيين شده براي دولت تدبير و اميد توسعه اقتصادي است و گردشگري‬ ‫و حمايت از اين بخش عامل مهمي در خلق حماس��ه اقتصادي اس��ت‪.‬‬ ‫گردشگري در استان بايد آسيب‌شناسي و ذائقه​سنجي شود و متناسب با‬ ‫مزيت‌هاي استان در اين زمينه برنامه‌ريزي صورت گيرد‪.‬‬ ‫وي گردشگري را امري فرابخشي دانست و از همه سازمان‌ها و متوليان‬ ‫امر خواست در زمينه ارتقا و توسعه صنعت گردشگري در استان تالش‬ ‫كنند‪ .‬در اين مراس��م رضا عليزاده ب��ه عنوان مدي��ركل جديد ميراث‬ ‫فرهنگي‪ ،‬صنايع دستي و گردشگري گيالن معرفي شد‪.‬‬

‫بناهايتاريخيگيالن‬ ‫در امان ماندند‬

‫‪14‬‬

‫کسب‌و‌کار‬ ‫گردشگری‬

‫‪INFO @ biznews.ir‬‬

‫كميته بررسي وضعيت بناهاي تاريخي پس از بارش برف سنگين در استان گيالن از تمامي بناهاي موجود در استان بازديد و اعالم كرد‪ :‬با وجود آسيبي كه‬ ‫به منازل مسكوني وارده آمده هيچ​يك از بناها در اثر بارش برف آسيب جدي نديده‌اند‪ .‬رضا عليزاده‪ ،‬مديركل ميراث فرهنگي استان گيالن به مهر گفت‪:‬‬ ‫گروهي را براي بررسي وضعيت بناهاي تاريخي استان مامور كرديم تا گزارشي از ميزان آسيب​هاي به وجود آمده به بناهاي تاريخي در اثر بارش برف در‬ ‫استان گيالن ارائه كنند حتي عالوه بر آن‪ ،‬مسافراني كه در جاده‌ها دچار مشكل شده بودند با همكاري ستاد مديريت بحران در هتل​ها اسكان داده شدند‪.‬‬

‫گفت‌وگوي «كسب​وكار» با رئيس هيات‌مديره انجمن صنفي دفاتر خدمات مسافرت هوايي و جهانگردي ايران‬

‫بدونقراردادرسميسفرنرويد‬

‫جهان‬ ‫پيش‌بينيرشد‪181‬درصدي‬ ‫گردشگرانعربستانيانگليس‬

‫عماد عزتي‬

‫صداي پاي بهار كم​كم به گوش مي​رسد و روزهاي پرسفر ايرانيان آغاز مي​شود؛ در اين بين معضلي به نام انتخاب تورهاي گردشگري مناسب وجود دارد که براي تعطيالت‬ ‫نوروز ذهن بسياري از مسافران داخلي يا خارجي كشورمان را به خود مشغول مي‌کند‪ .‬براي اطالع از کم و کيف اين موضوع به سراغ محمدحسن كرماني‪ ،‬رئيس انجمن‬ ‫صنفي دفاتر خدمات مسافرت هوايي ايران رفتيم تا با چند و چون انتخاب تور گردشگري نوروزي مناسب آشنا شويد‪.‬‬

‫به عنوان يک فعال گردش�گري‬ ‫چ�ه توصي�ه‌اي ب�ه مس�افران‬ ‫نوروزي داريد؟‬ ‫نکت��ه بس��يار مهمي ک��ه مي​توانم‬ ‫بگويم اين اس��ت که فقط و فقط از‬ ‫آژانس‌هاي معتبر با عق��د قرارداد رس��مي و كتبي كه مهر‬ ‫آژانس روي آن زده ش��ده اقدام به خريد تور كنيد تا سفري‬ ‫مطمئن و خوشي را تجربه نماييد‪.‬‬ ‫چطور مي‌توان از اصالت آژانس گردشگري مطمئن شد؟‬ ‫براس��اس قوانين‪ ،‬اجازه كار و مجوزي که از س��وي سازمان‬ ‫ميراث فرهنگي براي دفاتر خدمات گردشگري صادر مي‌شود‬ ‫بايد در معرض ديد مراجعه‌كنندگان قرار گيرد؛ بنابراين اين‬ ‫نخستين راهكار و ساده‌ترين راه براي متقاضيان خريد تور از‬ ‫دفاتر است از طريق روابط عمومي سازمان ميراث فرهنگي‬ ‫استان‌ها نيز اين امر امكان​پذير است‪.‬‬ ‫اين موضوع براي مسافران حضوري به آژانس‌هاست‪،‬‬ ‫چه توصيه‌اي براي كساني كه از طريق اينترنت اقدام‬ ‫به خريد مي‌كنند‪ ،‬داريد؟‬ ‫بايد گفت هرچند اس��تفاده از دنياي مج��ازي كم​كم جاي‬ ‫واقعيت دفاتر خدمات گردشگري را در گوشه و كنار جهان‬ ‫گرفته اما اين تكنولوژي هنوز در كشورمان به كمال نرسيده‬ ‫و نقطه ضعف‌هاي بسياري دارد‪ .‬هنوز امنيت خريد از دنياي‬ ‫مجازي در كشورمان زياد نيست‪ ،‬بنابراين مهم‌ترين توصيه‬ ‫ما اين است كه مس��افران حداقل نام موسسه و آژانسي كه‬ ‫قصد خريد از آن را دارند چ��ك كنند تا ببينند مجوز دارد يا‬ ‫خير و در صورت امكان حتما قرارداد كتبي و رسمي دريافت‬ ‫كنند و به يك ايميل كه در آن تعداد روز سفرشان قيد شده‬ ‫اكتفا نكنند‪.‬‬ ‫نظر ش�ما درباره تفاوت زياد قيمت‌ها به ويژه در اين‬ ‫ايام چيست؟‬ ‫بازار سفر و گردشگري نيز همانند ديگر بازارهاي اقتصادي‬ ‫عمل مي‌كند و رابطه مستقيمي با عرضه و تقاضا دارد‪ .‬همه‬ ‫جاي دنيا در فصل س��فر قيمت‌ها افزايش مي‌يابد که ايران‬ ‫هم از اين قانون مستثنا نيست‪ ،‬بنابراين جاي ترديد نيست‬ ‫تفاوت قيمت به ويژه در ايام پيك مثل نوروز داشته باشيم‪ .‬اما‬ ‫نكته‌اي که در ايران درنظر گرفته نشده مديريت سفر است‬ ‫چون ديگر نقاط جهان همانطور كه در فصل س��فر قيمت‌ها‬ ‫را افزايش مي‌دهند در ديگر فصول ش��رايط سفر را تسهيل‬ ‫مي‌كنند تا عالقه‌مندان بتوانند زمان سفرهايشان را مديريت‬ ‫كنند اما در كشورما هنوز اين اتفاق نيفتاده و به يك‌باره كل‬

‫ايران در زمان تعطيالت نوروز تصميم به مسافرت مي‌گيرد‬ ‫كه اين نه​تنها باعث افت كيفيت خدمات سفر مي‌شود بلكه‬ ‫گاهي اوقات زمينه سودجويي‌هايي را فراهم مي‌كند‪.‬‬ ‫آيا فقط همين موض�وع باعث افزاي�ش و چندنرخي‬ ‫شدن تورهاي نوروزي مي‌شود؟‬ ‫اصل موضوع همين است اما يك يا دو دليل ديگر هم در اين‬ ‫زمينه موثر است؛ از جمله واس��طه​گري که آن هم به دليل‬ ‫افزايش يا رش��د بي‌دليل تعداد آژانس‌هاي مسافرتي داخل‬ ‫ايران است؛ چون بس��ياري از آنها نمي‌توانند خودشان براي‬ ‫عقد قراردادهاي چارتري با مقاصدش��ان اقدام كنند ناگزير‬ ‫زيرمجموعه آژانس‌هاي بزرگ‌تر يا هلدينگ‌ها خواهند شد‬ ‫كه همين موضوع دالل​ب��ازي و البته افزايش بي‌رويه قيمت‬ ‫را به دنبال خواهد داش��ت‪ .‬ب��ه عقيده من ابت��دا بايد تعداد‬ ‫آژانس‌هاي مس��افرتي ايران به اندازه معقول و با ش��رايطي‬ ‫مشخص برسد تا بتوانيم اين بازار فرعي يا همان دالل بازي‬ ‫را برطرف كنيم‪.‬‬ ‫در اين زمينه ستاد تسهيالت سفر يا هماهنگي سفر‬ ‫مي​تواند موفق باشد؟‬ ‫نکته مهم اين اس��ت که همه مردم از طريق تور س��فر نمي​‬ ‫کنند‪ ،‬پس وجود اين س��تاد در شهرستان‌ها مي‌تواند مفيد‬ ‫باشد اگر مديريت ش��ده و هدفمند باشند نه اينكه با پخش‬ ‫چند پوستر‪ ،‬نقشه‪ ،‬س��ي​دي و كتابچه كار تمام شود به هر‬ ‫حال هركاري كه بتواند سفرهاي نوروزي را دقيق و درست‬

‫مديريت كند‪ ،‬مفيد خواهد بود‪.‬‬ ‫امس�ال حجم مس�افرت‌هاي خارجي كاهش خواهد‬ ‫يافت؟‬ ‫يكي از فاكتوره��اي عمده تعيين مقصد س��فر براي مردم و‬ ‫مسافران‪ ،‬هزينه سفرهايشان اس��ت‪ .‬اگر مسافران ايراني را‬ ‫به دو بخش عمده كساني كه موقعيت مالي مناسبي دارند و‬ ‫قشر متوسط در سفرهاي خارجي تقسيم كنيم بايد بگويم در‬ ‫بخش اول هيچ تغيير عمده‌اي صورت نگرفته بلكه مي‌توان‬ ‫گفت به نوعي افزايش نيز خواهيم داشت اما در بخش دوم به‬ ‫عقيده من ممكن است مقاصد سفر تغيير كند نه تعداد آن؛‬ ‫اگر هم تغييري باشد زياد نخواهد بود‪.‬‬ ‫اگر مسافران با آژانس قرارداد ببندند و طي سفر خود‬ ‫با مشكلي مواجه شوند چه کار بايد بکنند؟‬ ‫همانطور كه قبال هم اشاره شد آژانس‌هاي مجاز و تاييد شده‬ ‫س��ازمان ميراث فرهنگي بايد مبلغي به عن��وان وديعه نزد‬ ‫سازمان داشته باش��ند تا در صورت بروز اختالف واحدهاي‬ ‫رسيدگي به ش��كايات در س��ازمان ميراث فرهنگي به اين‬ ‫موضوع رس��يدگي ش��ود‪ .‬تا آنجا كه مي‌دانم ش��وراي حل‬ ‫اختالف در اين زمينه تش��كيل ش��ده اس��ت‪ ،‬بنابراين اگر‬ ‫مسافران با آژانس مجاز عقد قرارداد رسمي كرده باشند در‬ ‫صورت بروز مشكل كه البته احتمال آن بسيار ضعيف است‬ ‫مي‌توانند با مراجعه به اين ش��ورا يا سازمان ميراث فرهنگي‬ ‫مورد اختالف را بررسي كنند‪.‬‬

‫گزارش ويژه‬

‫هفتمين نمايشگاه گردشگري‪ ،‬زير سايه سنگين برق جواهرات و تيك​تاك ساعت​ها‬ ‫رئيس س��ازمان ميراث فرهنگي‪ ،‬صنايع‬ ‫دستي و گردش��گري در مراس��م افتتاح‬ ‫نمايشگاه بين‌المللي خدمات و تجهيزات‬ ‫صنعت گردش��گري و هتل��داري ايران با‬ ‫ابراز اميدواري نسبت به خيزش جديد در‬ ‫حوزه گردش��گري گفت‪ :‬اولويت سازمان‬ ‫در ح��وزه گردش��گري ج��ذب و جل��ب‬ ‫گردشگران خارجي است‪.‬‬ ‫مسعود سلطاني‌فر در ادامه فضاي عمومي‬ ‫كش��ور را براي جذب گردشگران مساعد‬ ‫ارزيابي و اظهار كرد‪ :‬توس��عه گردشگري‪،‬‬ ‫تعامل فرهنگي با س��اير كشورها و بهبود‬ ‫روابط در تمامي زمينه‌ه��اي اقتصادي و‬ ‫سياسي را به دنبال دارد‪.‬‬ ‫وي در ادامه به ظرفيت‌ها و پتانسيل‌هاي‬ ‫كشور در زمينه گردش��گري اشاره كرد و‬ ‫افزود‪ :‬اميدواريم با توجه به سياست‌هاي‬ ‫تش��ويقي و حمايتي دول��ت تدبير و اميد‬ ‫ب��ه زودي خي��زش جدي��دي در ح��وزه‬

‫گردشگري رخ دهد‪.‬‬ ‫سلطاني‌فر در ادامه اولويت سازمان ميراث‬ ‫فرهنگي در بخش گردش��گري را جذب‬ ‫گردشگران خارجي دانست و گفت‪ :‬لزوم‬ ‫توجه به گردش��گري داخلي امري روشن‬ ‫است اما اولويت سازمان ميراث فرهنگي‬

‫در ح��وزه گردش��گري‪ ،‬جل��ب و جذب‬ ‫گردشگران خارجي است‪.‬‬ ‫وي از اش��تغالزايي و ارزآوري ب��ه عنوان‬ ‫مزيت‌ه��اي حضور گردش��گران خارجي‬ ‫در كش��ور ياد ك��رد و بي��ان ک��رد‪ :‬ورود‬ ‫گردش��گران خارج��ي ع�لاوه ب��ر منافع‬

‫اقتص��ادي‪ ،‬موج��ب افزاي��ش تعامالت‬ ‫فرهنگي كشور با ساير ملل مي‌شود‪.‬‬ ‫اي��ن در حالي اس��ت كه هم��ه از اهميت‬ ‫برگ��زاري نمايش��گا ه‌هاي بين‌الملل��ي‬ ‫در صنعت گردش��گري با خبر هس��تيم‬ ‫و بس��ياري از كش��ورها س��عي مي‌كنند‬ ‫توانمندي‌هاي خود را با ميزباني اينگونه‬ ‫نمايش��گاه‌ها به جهان معرفي كنند ولي‬ ‫هم��واره برگزاري اي��ن نمايش��گاه‌ها در‬ ‫كش��ورمان با اما و اگرهايي بسيار درگير‬ ‫بوده كه متاسفانه از رسيدن نمايشگاه‌ها‬ ‫به ه��دف اصلي خ��ود جلوگي��ري كرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به هر حال هفتمين نمايشگاه بين‌المللي‬ ‫گردش��گري و صنايع وابسته با سخنراني‬ ‫رياس��ت س��ازمان مي��راث فرهنگي در‬ ‫مس��احتي ح��دود ‪ 13‬ه��زار ‪ 315‬متر و‬ ‫حضور ‪ 182‬شركت داخلي و ‪ 24‬شركت‬ ‫خارجي كارش را رسما آغاز كرد‪.‬‬

‫دولت انگليس پيش‌بيني كرد تعداد گردشگران‬ ‫عربستاني اين كش��ور در س��ال ‪ 2020‬رشد‬ ‫‪181‬درصدي را تجربه كند‪ .‬در ش��رايطي كه‬ ‫تسهيل صدور ويزا براي گردشگران عربستاني‬ ‫براي سفر به انگليس‪ ،‬سيل گردشگران ثروتمند‬ ‫عربستاني را به اين كشور سرازير كرده است‪،‬‬ ‫پيش‌بين��ي مي‌ش��ود در س��ال ‪ 2020‬تعداد‬ ‫گردشگران عربس��تاني انگليس در مقايسه با‬ ‫سال ‪ 2013‬حدود ‪181‬درصد رشد يابد‪.‬‬ ‫به گ��زارش العربي��ه‪ ،‬مدير س��ايت «ويزيت‬ ‫بريتي��ن» متعلق ب��ه دولت انگلي��س كه در‬ ‫روزهاي گذش��ته براي ش��ركت در همايشي‬ ‫با هدف جذب بيش��تر گردشگران عربستاني‬ ‫به انگليس به ش��هر جده س��فر كرده از رشد‬ ‫‪13‬درصدي گردشگران عربستاني در سه‌ماهه‬ ‫پاياني سال ‪ 2013‬در مقايس��ه با سال ‪2012‬‬ ‫خبر داده كه علت اصلي آن تسهيل صدور ويزا‬ ‫براي گردشگران عربستاني بوده‪ ،‬اين در حالي‬ ‫است كه از حدود يك ماه قبل با حذف نياز به‬ ‫ويزا براي سفر گردش��گران چهار كشور عربي‬ ‫امارات‪ ،‬عمان‪ ،‬قطر و كويت به انگليس‪ ،‬سيل‬ ‫گردش��گران عرب به انگليس س��رازير شده و‬ ‫پيش‌بيني مي‌شود در ماه‌هاي آتي نيز با حذف‬ ‫نياز به ويزا براي گردشگران عربستاني‪ ،‬تعداد‬ ‫گردشگران عربس��تاني اين كش��ور هم رشد‬ ‫چش��م‌گيري يابد‪ .‬گردش��گران عربستاني به‬ ‫صرف مبالغ هنگفت مشهور بوده و در هر سفر‬ ‫بطور متوس��ط ‪2500‬پوند در انگليس هزينه‬ ‫مي‌كنند‪ .‬در اين راستا دولت انگليس با هدف‬ ‫جذب بيشتر گردشگران عربستاني قصد دارد‬ ‫پروازهاي بين لندن و ري��اض را افزايش دهد‪،‬‬ ‫خطوط پروازي بين لندن و جده نيز راه‌اندازي‬ ‫مي‌شود كه حاصل آن رشد ‪ 20‬تا ‪25‬درصدي‬ ‫گردشگران عربستاني انگليس در سال جاري‬ ‫ميالدي خواهد بود‪.‬‬

‫جايزهگردشگريتايوان‬ ‫دردستكمدينآمريكايي‬

‫راب اشنايدر‪ ،‬كمدين مشهور آمريكايي جايزه‬ ‫گردشگري تايوان را به خانه برد‪ .‬طبق اعالم‬ ‫مقامات صنعت گردشگري تايوان اين كمدين‬ ‫مشهور هاليوودي طي سال‌هاي اخير نقش‬ ‫بسزايي در رشد صنعت گردشگري اين جزيره‬ ‫زيبا داشته است‪.‬‬ ‫به گزارش ايسنا‪ ،‬اين جايزه از سوي آژانس‌هاي‬ ‫مسافرتي و ديگر سازمان‌هاي فعال در حوزه‬ ‫صنعت گردش��گري تايوان كه در اين جزيره‬ ‫زيبا يا خارج از آن به فعاليت مشغولند با حضور‬ ‫نمايندگاني از ژاپن‪ ،‬كره​جنوبي‪ ،‬هنگ‌كنگ‪،‬‬ ‫ماكائو‪ ،‬سنگاپور‪ ،‬مالزي‪ ،‬آمريكا و كشورهاي‬ ‫اروپايي در هتلي در تايپه به وي اهدا شد‪ .‬اداره‬ ‫گردشگري تايوان علت اصلي اهداي اين جايزه‬ ‫به راب اشنايدر ‪50‬ساله را تالش‌هاي فراوان‬ ‫وي در جهت معرفي جاذبه‌هاي گردشگري‬ ‫تايوان در ديگر كش��ورها طي سال‌هاي اخير‬ ‫اعالم كرده است‪ .‬اشنايدر يكي از موفق‌ترين‬ ‫كمدين​ه��اي آمريكا ب��وده و بازيگ��ر اصلي‬ ‫مجموع��ه تلويزيوني كم��دي راب محصول‬ ‫آمريكا به شمار مي​رود كه شبكه سي‌بي‌اس‬ ‫آن را در ‪8‬قسمت ‪۲۲‬دقيقه‌اي در سال ‪2012‬‬ ‫به روي آنتن برد‪.‬‬ ‫همچنين در اين مراسم جايزه‌اي نيز به يكي از‬ ‫برنامه‌سازان شبكه تلويزيوني ملي كره‌جنوبي‬ ‫به‌دليل ساخت چند مستند تلويزيوني ويژه‬ ‫معرفي جاذبه‌هاي گردشگري تايوان اهدا شد‪.‬‬

‫آبشار سنگين‌آباد‪ ،‬جاذبه‌اي زمستاني در قروه‬ ‫شنبه‌اي ديگر از راه رسيد و «كسب و كار» براي معرفي جاذبه‌اي تازه به شما مهيا شد‪.‬‬ ‫هرچند در آخرين روزهاي بهمن ماه بيشتر به فكر تدارك تعطيالت نوروز هستيم و‬ ‫براي انجام كارهاي عقب افتاده برنامه‌ريزي مي‌كنيم اما به هر حال آخر هفته‌ها نيز‬ ‫امكان گشت و گذار فراهم است‪ .‬اگر عالقه‌مند به يخ​نوردي هستيد و اطالعات كافي از‬ ‫آن داريد لوازم موردنياز اين ورزش مهيج را‌برداريد كه «كسب​وكار» از جاذبه‌اي بي‌نظير‬ ‫براي ش��ما خواهد گفت اما هرگز فراموش نكنيد ايمني اصلي‌ترين راه لذت بردن از‬ ‫گل‌گشت‌هاي زمستاني ماست‪ .‬ديدن جاذبه‌هاي طبيعي استان كردستان اگرچه در‬ ‫فصلبهاروتابستانبسياردلچسباستامايخبستنآبشارسنگين‌آباددرقروه‪،‬فرصتي‬ ‫فراهم كرده تا يخ‌نوردان براي تمرين توانايي خود و البته عالقه‌مندان اين نوع تفريح‬ ‫زمستاني به اين آبشار بار سفر ببندند پس شما هم دست به‌كار شويد تا يخ‌ها آب نشده‬ ‫از آن لذت ببريد‪ .‬آبشار قلوز يا سنگين‌آباد در روستاي سنگين‌‌آباد در‪ 8‬كيلومتري شهر‬ ‫قروه قرار دارد‪ .‬قلوز در زبان محلي به معني صعب‌العبور و ديواره سنگي است‪ .‬اين كوه‬ ‫سه قله دارد‪ .‬قله‌هاي سه‌گانه قلوز‪ ،‬قلوز كوچك‪ ،‬قلوز وسط‪ ،‬قلوز بزرگ‪ ،‬در جنوب قروه‬ ‫واقع شده است‪ .‬ارتفاع بلندترين قله آن ‪ 3100‬متر است‪ ،‬قله‌هاي آن از سمت جنوب‬ ‫مشرف به روستاهاي پيرسليمان و امين‌آباد است‪ .‬از سمت غرب به روستاهاي قلعه و‬

‫سرتيپ‌آباد و همچنين قله «زرده چرمو» با ارتفاع‪3‬هزار متر در سرتيپ‌آباد قرار دارد كه‬ ‫از سمت شرق مشرف به روستاي سرقل‪ ،‬ميهم عليا و ميهم سفلي است‪.‬‬ ‫براي صعود به قله اصلي قلوز ابتدا از قروه به سمت روستاي قلعه كه در ‪2‬كيلومتري و‬ ‫سپس به روستاي سنگين‌آباد كه در‪8‬كيلومتري و جنوب قروه واقع شده است مي‌توان‬ ‫حركت كرد كه آبشار قلوز يا سنگين‌آباد در يك كيلومتري اين روستا واقع شده است‪.‬‬ ‫به ياد داشته باشيد براي استفاده از اين جاذبه طبيعي عالوه بر تجهيزات ايمني و البته‬ ‫بند راه نيازمند وسيله نقليه‌اي مطمئن هستيد‪.‬‬

Atfl00000220 0012  

Tourism

Advertisement