Page 1

ELVITA TRAVEL Αγαπώ τον εαυτό μου – ταξιδεύω ποιοτικά!

….. Δκείο ζαο πξνζθέξνπκε πνηόηεηα…..

ΥΡΙ΢ΣΟΤΓΔΝΝΑ ζηε ΜΟ΢ΥΑ 22/12 - 25/12/11 ε

1 εκέξα: ΘΔ΢΢ΑΛΟΝΙΚΗ – ΜΟ΢ΥΑ ΢πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην δύν ώξεο πξηλ ηελ αλαρώξεζε θαη απεπζείαο πηήζε γηα Μόζρα κε ηελ AEGEAN. Άθημε ζηε Μόζρα. Μεηαθνξά ζην μελνδνρείν. Καζ’ νδώλ ζα θάλνπκε ηελ πξώηε καο γλσξηκία κε πξσηεύνπζα ηεο Ρσζίαο. Αλ θαη μεθίλεζε σο άζεκν αθξηηηθό νρπξό, ε Μόζρα έθηαζε λα θπβεξλά ην έλα έθην ηεο γεο. Ζ ηζηνξία ηεο πόιεο ζεκαηνδνηήζεθε από ζηηγκέο δόμαο αιιά θαη παιηλδξνκήζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δύν αηώλσλ, θαηά ηνπο νπνίνπο πξσηεύνπζα ηεο Ρσζίαο ήηαλ ε Αγία Πεηξνύπνιε, ελώ ε Μόζρα αλαπαπόηαλ ζηηο δάθλεο ηεο σο ζεβάζκηα γεξαηά θπξία. Θα δνύκε ηελ νδό Σβεξζθάγηα, ην άγαικα ηνπ Μαγηαθόθζθηϊ, ηελ Πιαηεία ηνπ Πνύζθηλ, ην Γεκαξρείν ηεο Μόζραο, ην άγαικα ηνπ ηδξπηή ηεο πόιεο ηνπ Πξίγθηπα Γηνύξη Νηνιγθνξνύθηϊ (Μαθξνρέξεο), ηε Νηνύκα (Κνηλνβνύιην), ηελ Πιαηεία Θεάηξνπ (Σεαηξάιλαγηα) ζην θέληξν ηεο νπνίαο δεζπόδεη κία από ηηο πην δηάζεκεο ζθελέο όπεξαο θαη κπαιέηνπ ζηνλ θόζκν, ην Θέαηξν Μπνιζόη, ηελ Πιαηεία Λνπκπηάλθα κε ηα δηαβόεηα πξώελ γξαθεία ηεο KGB, ην άγαικα ηνπ Κύξηιινπ θαη Μεζνδίνπ, ηελ Πιαηεία Μαλέδ, ην γλσζηό θαηάζηεκα ΓΚΟΤΜ θαη ηελ θαξδηά ηεο Μόζραο ηελ Κόθθηλε Πιαηεία κε ηνλ Ναό ηνπ Αγίνπ Βαζηιείνπ, ην πάξθν ηνπ Αιεμάλδξνπ θαη Μλεκείν ηνπ Άγλωζηνπ ΢ηξαηηώηε. Άθημε θαη ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν. ε

2 εκέξα: ΜΟ΢ΥΑ Μεηά ην πξσηλό ζα θάλνπκε μελάγεζε πόιεωο. Οη επηζθέπηεο εληππσζηάδνληαη από ηελ πνιπηέιεηα θαη ηελ πνηθηιία ησλ αξρηηεθηνληθώλ ζηνηρείσλ ηεο πόιεο. «Ζ Μόζρα δελ είλαη κηα ζπλεζηζκέλε κεγάιε πόιε, από ηηο νπνίεο ππάξρνπλ ρηιηάδεο, ε Μόζρα δελ είλαη κηα ζησπειή κάδα από θξύεο πέηξεο ... όρη! έρεη ηε δηθή ηεο ςπρή, ηε δηθή ηεο δσή» - έγξαςε ν Ρώζνο ζπγγξαθέαο Μ. Λέξκνλησθ Θα μελαγεζνύκε ζην ρώξν ηνπ Κξεκιίλνπ. Ωο αθξόπνιε ησλ ηζάξσλ, σο θέληξν δηνίθεζεο ηεο ΢νβηεηηθήο Έλσζεο, σο έδξα ηεο Ρώζηθεο θπβέξλεζεο ζήκεξα, ην Κξεκιίλν ππήξμε πάληα ζύκβνιν ηνπ θξάηνπο. Θα δνύκε ηνλ Αλάθηνξν ηωλ ΢πλεδξίωλ, Κωδωλνζηάζην Ιβάλ ηνπ Μεγάινπ, ην Καλόλη ηνπ ηζάξνπ, ηελ Κακπάλα ηνπ ηζάξνπ, ην Αλάθηνξν ηωλ Παηξηαξρώλ, ην θηήξην απηό είρε αλνηθνδνκεζεί γηα ηνλ παηξηάξρε Νίθσλα ην 1652-6, νπ ζηεγάδεη ζήκεξα ην Μνπζείν Εσήο θαη Δθαξκνζκέλσλ Σερλώλ ηνπ 17 αηώλα, ζα επηζθεθζνύκε γξαθηθέο εθθιεζίεο ηεο Πιαηείαο ηωλ Καζεδξηθώλ.

54, Egnatia str., of.204, 546 24 Thessaloniki, tel: 2310 533293, 513011 fax: 2310 501534, www.elvita-travel.gr, e-mail: elvita@otenet.gr EOT 09.33.E.61.00.00024.0.1


ELVITA TRAVEL Αγαπώ τον εαυτό μου – ταξιδεύω ποιοτικά! Θα επηζθεθζνύκε ηνλ Καζεδξηθό Ναό ηνπ ΢ωηήξνο Υξηζηνύ, ζα πεξπαηήζνπκε ζηελ Γέθπξα ηνπ Παηξηάξρε. Ζ επόκελε καο ζηάζε είλαη ζηε ιίκλε «ησλ Κύθλσλ», δίπια ζηε κνλή Ννβνληεβηηζη - έλα εμαηξεηηθό αξρηηεθηνληθό νπ νπ κλεκείν ηνπ 16 -17 αηώλα. Σν κνλαζηήξη ηδξύζεθε από ηνλ ηζάξν Βαζίιεην Γ’ ην 1524 γηα λα γηνξηάζεη ε Ρσζία ηελ απειεπζέξσζε ηεο πόιεο ΢κνιέλζθ. Από δσ θαη ε δεύηεξε νλνκαζία ηνπ κνλαζηεξηνύ - ηεο Παλαγίαο ηεο πόιεο ΢κνιέλζθ. Δίλαη ίζσο ην σξαηόηεξν από ηα νρπξσκέλα εθθιεζηαζηηθά ζπγθξνηήκαηα πνπ ζρεκαηίδνπλ εκηθύθιην ζηα λόηηα ηεο Μόζραο, πεξηιακβάλεηαη ζηε Λίζηα ηεο Παγθόζκηαο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο ηεο UNESCO. Θα πεξάζνπκε από ηνπο ιόθνπο ηωλ ΢πνπξγηηηώλ, εθεί πνπ βξίζθεηαη ην Παλεπηζηήκην Λνκνλόζωθ, ζα ζαπκάζνπκε ην Παλόξακα ηεο πόιεο. Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν. ε

3 εκέξα: ΜΟ΢ΥΑ Μεηά ην πξσηλό ζα επηζθεθζνύκε ην κνπζείν Κνιόκελζθνγηε – πξώελ ζεξηλή θαηνηθία ησλ ηζάξσλ ηεο Ρσζίαο. Ξύιηλν ν αλάθηνξν ηνπ Αιεμέη Μηράηινβηηο, πνπ νλνκάδεηαη από ηνπο ζπγρξόλνπο ηνπ «όγδνν ζαύκα ηνπ θόζκνπ", ρηίζηεθε ην 17 αηώλα. Σν παιάηη εληππσζίαδε ηνπο επηζθέπηεο ηνπ κε ηελ εκθάληζή ηνπ θαη ηελ πινύζηα εζσηεξηθή δηαθόζκεζε.

ν

΢ην 18 αηώλα όηαλ ε πξσηεύνπζα κεηαθέξζεθε ζηελ Αγ. Πεηξνύπνιε, ην Κνιόκελζθνγηε έραζε ηελ αξρηθή ζεκαζία ηνπ, αιιά παξ’ όια απηά , ζπλέρηζε λα είλαη ε εμνρηθή θαηνηθία ησλ ηζάξσλ. Πξνζπαζνύζαλ λα ην δηαηεξήζνπλ, αιιά κεγάιν μύιηλν θηίξην ζηαδηαθά θαηαζηξεθόηαλ. Σν 1767, αθξηβώο εθαηό ρξόληα κεηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ, ιόγσ ηεο αθξηβήο ζπληήξεζεο ηνπ αλαθηόξνπ, ε απηνθξάηεηξα Αηθαηεξίλε Μεγάιε δηέηαμε λα ην απνζπλαξκνινγήζνπλ, αθνύ έθαλε ιεπηνκεξείο κεηξήζεηο θαη ζρέδηα. Λόγσ απηώλ ησλ πνιύηηκσλ εγγξάθσλ ζηε ζπλέρεηα ην παιάηη ζα κπνξνύζε λα απνθαηαζηαζεί. Ζ ηδέα ηεο αλνηθνδόκεζεο ηνπ παιαηηνύ ηέζεθε ζηε δεθαεηία ηνπ '90 ηνπ 20νπ αηώλα θαη ππνζηεξίρζεθε από ηελ θπβέξλεζε ηεο Μόζραο. Δίλαη ζαπκάζην κλεκείν Ρώζηθεο παξαδνζηαθήο αξρηηεθηνληθήο. Ζ ζπλνιηθή έθηαζε αλαθηόξνπ είλαη άλσ ησλ 7 ρηι. ηεηξαγσληθώλ κέηξσλ. Σν αλάθηνξν απνηειείηαη από 7 παιάηηα ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα: δηακεξίζκαηα ηζάξνπ, ηζαξίλαο θαη ησλ παηδηώλ ηνπο. Οη επηζθέπηεο ηνπ αξρνληηθνύ κπνξνύλ λα απνιαύζνπλ ηελ αηκόζθαηξα κηαο άιιεο επνρήο. Γηα ιίγε ώξα ζα κεηαθεξζνύκε ζηελ παιηά Ρσζία, ζπκκεηέρνληαο ζηελ ζεαηξηθή παξαδνζηαθή παξάζηαζε κε ηξαγνύδηα, ρνξνύο θαη παηρλίδηα. ΢ηε ζπλέρεηα ζα δνύκε ην Πάξθν ηεο Νίθεο. Σν Πάξθν δεκηνπξγήζεθε ζε αλάκλεζε ηνπ Μεγάινπ Παηξησηηθνύ Πνιέκνπ, όπσο νλνκάδνπλ νη Ρώζνη ην Β’ Παγθόζκην πόιεκν θαη νινθιεξώζεθε ην 1995, γηα λα γηνξηαζηεί ε επέηεηνο ησλ 50 εηώλ από ηε ιήμε ηνπ πνιέκνπ. Ζ θεληξηθή ιεσθόξνο κε ηεο θξήλεο νδεγεί ζην θεληξηθό Μλεκείν ηεο Νίθεο, έλαλ νβειίζθν ύςνο 142 κέηξσλ, πνπ ζρεδηάζηεθε πξνο ηηκήλ ηεο ζεάο Νίθεο ησλ αξραίσλ Διιήλσλ. Πίζσ από ην κλεκείν βξίζθεηαη ην ζνισηό, εκηθπθιηθό Μνπζείν ηνπ Μεγάινπ Παηξησηηθνύ Πνιέκνπ. Σειεηώλνπκε ηελ ζεκεξηλή καο μελάγεζε κε επίζθεςε ζην πεδόδξνκν Αξκπάη, όπνπ ζα έρεηε ρξόλν γηα αγνξέο ή γηα έλα θαθέ. Ζ πεδνδξνκεκέλε Παιηά Αξκπάη πιαηζηώλεηε από παιαηνπσιεία, θαηαζηήκαηα ξνύρσλ θαη αλακλεζηηθώλ, θαζώο ν από ππαίζξηα θαθέ, εζηηαηόξηα, πηηζαξίεο, θαζη-θνπλη θαη παξαδνζηαθέο ξώζηθεο πακπ (ηξαθηηξ). Σν 19 αηώλα ζηελ Παιηά Αξκπάη ζύρλαδαλ δσγξάθνη, κνπζηθνί, πνηεηέο, ζπγγξαθείο θαη δηαλννύκελνη. Οξηζκέλα από ηα ζπίηηα ζηα νπνία έκελαλ ζπληεξήζεθαλ θαη ζήκεξα ιεηηνπξγνύλ σο κνπζεία, ελώ θαη πνιιά άιια θηήξηα ηεο πεξηνρήο έρνπλ αλαπαιαησζεί θαη βαθεί ζε παζηέι ηόλνπο ηνπ κπιε, ηνπ πξάζηλνπ θαη ηεο ώρξαο. ΢ήκεξα δσγξάθνη, πιαλόδηνη κνπζηθνί θαη πνηεηέο αλαβηώλνπλ ηελ κπνέκ αηκόζθαηξα ηεο πεξηνρήο. Σν βξάδπ κπνξείηε λα δηαζθεδάζεηε κε δηάθνξνπο ηξόπνπο: λα πάηε ζην ζέαηξν, ζην ηζίξθν ή λα βγείηε γηα έλα πνηό … Δζείο απνθαζίδεηε. ε

4 εκέξα: ΜΟ΢ΥΑ – ΘΔ΢΢ΑΛΟΝΙΚΗ Μεηά ην πξωηλό κεηαθνξά ζην αεξνδξόκην θαη αλαρώξεζε γηα Θεζζαινλίθε κε απεπζείαο πηήζε ηεο Aegean. 54, Egnatia str., of.204, 546 24 Thessaloniki, tel: 2310 533293, 513011 fax: 2310 501534, www.elvita-travel.gr, e-mail: elvita@otenet.gr EOT 09.33.E.61.00.00024.0.1


ELVITA TRAVEL Αγαπώ τον εαυτό μου – ταξιδεύω ποιοτικά!

ΚΑΛΑ ΥΡΙ΢ΣΟΤΓΔΝΝΑ !!!

Η ξνή ηνπ πξνγξάκκαηνο κπνξεί λα αιιάμεη αλ απηό θξηζεί απαξαίηεην γηα ηελ θαιύηεξε εμππεξέηεζε ηνπ γθξνππ. Αλαρώξεζε

Ξελνδνρεία

Γηαηξνθή

Σηκή ζπκκεηνρήο

Γηαθνξά κνλόθιηλνπ

Γηα θξαηήζεηο κέρξη 28/11/11 !!! 22/12-25/12/11

4*

Πξσηλό

425,00 €

135,00 €

525,00 €

135,00 €

Γηα θξαηήζεηο από 28/11/11 !!! 22/12-25/12/11

4*

Πξσηλό

΢ΣΗΝ ΣΙΜΗ ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ:

Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα νηθνλνκηθήο ζέζεο κε ηελ AEGEAN

(Ζ ηηκή έρεη ππνινγηζηεί βάζεη εηδηθνύ νηθνλνκηθνύ λαύινπ. ΢ε πεξίπησζε εμαληιήζεσο ησλ ζέζεσλ απηώλ ηα παθέηα ζα δίδεηαη ε δπλαηόηεηα θξάηεζεο ζηνλ ακέζσο επόκελν δηαζέζηκν λαύιν θαη ην παθέην ζα επηβαξύλεηαη κε ηελ δηαθνξά ησλ λαύισλ)

         

Γηακνλή ζε επηιεγκέλα μελνδνρεία 4* κε πξσηλό Μεηαθνξέο κε αζθαιή θιηκαηηδόκελα πνύικαλ ή minibus Ξελαγήζεηο, πεξηεγήζεηο θαη εθδξνκέο όπσο αλαθέξνληαη ζην πξόγξακκα. Διιελόθσλνη ηνπηθνί μελαγνί ΢πλνδόο / αξρεγόο ηνπ γξαθείνπ καο γηα γθξνππ από 15 αηόκσλ θαη πάλσ Δίζνδνη ζηα κνπζεία Βίδα Ρσζίαο (*) Αζθάιεηα Ηαηξνθαξκαθεπηηθή (γηα άηνκα θάησ ησλ 75 εηώλ) Αζθάιεηα Αζηηθήο Δπζύλεο (Interamerican, Αξ. ΢πκβνιαίνπ 9309455) Registration ζηα μελνδνρεία (ηνπηθνί θόξνη)

ΓΔΝ ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ:  Φόξνη αεξνδξνκίσλ – 145,00 € ΠΡΟ΢ΟΥΗ !!! Λόγσ ηεο ζπλερνύο αιιαγήο ηεο ηηκήο ηνπ πεηξειαίνπ, παξαθαινύκε λα επηβεβαηώλεηε ηελ ηειηθή ηηκή ησλ θόξσλ αεξνδξνκίσλ θαη επίλαπισλ θαπζίκσλ θαηά ηελ εμόθιεζε ηνπ ηαμηδηνύ ζαο  Δπηβάξπλζε ζηελ Ηαηξνθαξκαθεπηηθή Αζθάιεηα γηα άηνκα από 75 εηώλ θαη πάλσ – 4,00 € θαη’ άηνκν  Οηηδήπνηε δελ αλαθέξεηαη ζην πξόγξακκα ή αλαθέξεηαη σο πξναηξεηηθό. (*) Γηα ηελ έθδνζή ηεο βίδαο Ρσζίαο απαηηνύληαη: ΢πκπιεξσκέλε Αίηεζε ηνπ Πξνμελείνπ Μηα (1) θσηνγξαθία 3,5 x 4,5 (καη). Σν δηαβαηήξηό ζαο ππνγεγξακκέλν ηζρύνο 6 κήλεο κεηά ηελ ιήμε ηεο βίδαο 15 εκέξεο πξηλ από ηελ αλαρώξεζε. 54, Egnatia str., of.204, 546 24 Thessaloniki, tel: 2310 533293, 513011 fax: 2310 501534, www.elvita-travel.gr, e-mail: elvita@otenet.gr EOT 09.33.E.61.00.00024.0.1


ELVITA TRAVEL Αγαπώ τον εαυτό μου – ταξιδεύω ποιοτικά!

ΦΩΣΑ Διιεληθά ή ΥΡΙ΢ΣΟΤΓΔΝΝΑ Ρωζηθά

ΑΓΙΑ ΠΔΣΡΟΤΠΟΛΗ – ΜΟ΢ΥΑ 02/01 – 08/01/12 ε

1 εκέξα: ΘΔ΢΢ΑΛΟΝΙΚΗ – ΑΓ. ΠΔΣΡΟΤΠΟΛΗ ΢πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην δύν ώξεο πξηλ ηελ αλαρώξεζε θαη απεπζείαο πηήζε γηα Μόζρα κε ηελ Aegean. Αιιαγή αεξνπιάλνπ θαη πηήζε γηα Αγ. Πεηξνύπνιε. Άθημε ζηελ Αγία Πεηξνύπνιε. Μεηαθνξά ζην μελνδνρείν. Η Αγία Πεηξνύπνιε ηδξύζεθε ην 1703 θαη κέζα ζε κία δεθαεηία έγηλε ε πξσηεύνπζα ηεο αραλνύο Ρσζηθήο ν Απηνθξαηνξίαο. Απέθηεζε ηε θήκε σο κία από ηηο σξαηόηεξεο επξσπατθέο πόιεηο. Σνλ 20 αηώλα άιιαμε νλνκαζία ηξείο θνξέο, επίζεο, έγηλε κάξηπξαο ηξηώλ επαλαζηάζεσλ θαη κηαο πνιηνξθίαο 900 εκεξώλ. Άθημε θαη ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν. Γηαλπθηέξεπζε.

ε

2 εκέξα: ΑΓΙΑ ΠΔΣΡΟΤΠΟΛΗ Μεηά ην πξσηλό μεθηλάκε ηελ μελάγεζε πόιεωο. Όζνη επηζθέθζεθαλ ηελ Αγία Πεηξνύπνιε έζησ κία θνξά, γηα πάληα αθήλνπλ εδώ ηελ θαξδηά ηνπο. Δίλαη ε πην καγηθή, εμσπξαγκαηηθή, αιιά ηαπηόρξνλα απζεληηθή πόιε ηεο Ρσζίαο. Θα δνύκε ηελ Πιαηεία ηνπ Παιαηηνύ θαη ηα Υεηκεξηλά Αλάθηνξα, ην άγαικα ηνπ Μεγάινπ Πέηξνπ θαη ηηο όκνξθεο γέθπξεο δηαθνζκεκέλεο κε γιππηά, πεξίηερλα θαλάξηα θαη θνκςνηερλήκαηα από ζθπξήιαην ζίδεξν, ηε ιεωθόξν Νέθζθη, ην πνιπθαηάζηεκα Γθνζηίληϊ Νηβνξ, ηελ Δθθιεζία ηεο Αλαζηάζεωο , ηνλ Ναό ηεο Παλαγίαο ηεο πόιεο Καδάλ, ην θηίξην ηνπ Ναπαξρείνπ, ηνλ Καζεδξηθό Ναό ηνπ Αγίνπ Ιζααθίνπ, ηνλ Ναό ηνπ Αγ. Νηθνιάνπ θαη ην Θέαηξν Μαξηίλζθη. ΢ην λεζί Βαζίιηεθζθητ ζα ζηακαηήζνπκε γηα ηηο όκνξθεο θσηνγξαθίεο ζην Βέινο (΢ηξέιθα) ηεο πόιεο, ζα δνύκε ην Παλεπηζηήκην ηεο Αγ. Πεηξνύπνιεο θαη ηελ Αθαδεκία ηωλ Καιώλ Σερλώλ, ην Φξνύξην Πέηξνπ θαη Παύινπ θαη ην θαηαδξνκηθό «Aurora».

54, Egnatia str., of.204, 546 24 Thessaloniki, tel: 2310 533293, 513011 fax: 2310 501534, www.elvita-travel.gr, e-mail: elvita@otenet.gr EOT 09.33.E.61.00.00024.0.1


ELVITA TRAVEL Αγαπώ τον εαυτό μου – ταξιδεύω ποιοτικά! ΢ηε ζπλέρεηα ζα μελαγεζνύκε ζην Φξνύξην Πέηξνπ θαη Παύινπ. Δίλαη ην παιαηόηεξν θηήξην ηεο πόιεο, ρηίζηεθε ην 1703 ζύκθσλα κε ηα ζρέδηα ηνπ Μεγάινπ Πέηξνπ. Ο αξρηθόο ζθνπόο ηνπ θξνπξίνπ ήηαλ λα ππεξαζπίζεη ην έδαθνο πνπ απνθηήζεθε πξόζθαηα από ηνπο ΢νπεδνύο. Δληνύηνηο, ε θύξηα ρξήζε ηνπ κέρξη ην 1917 ήηαλ σο πνιηηηθή θπιαθή. Ο Ναόο ηωλ Απνζηόιωλ Πέηξνπ θαη Παύινπ, παξ’ όιν πνπ είλαη πνιύ απιό ζην εμσηεξηθό ηνπ, έρεη έλα ζαπκάζην κπαξόθ εζσηεξηθό. Οη πεξηζζόηεξνη από ηνπο θπβεξλήηεο ηεο δπλαζηείαο ησλ Ρνκάλσθ ηεο Ρσζίαο είλαη ζακκέλνη εδώ. Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν. Δμεξεπλήζηε ηελ πόιε ηνπ Πέηξνπ … Τπάξρνπλ πνιιά ελδηαθέξνληα ζεκεία: θαη άιια κνπζεία (εάλ έρεηε αθόκα όξεμε), όκνξθεο θαθεηέξηεο πνπ ζεξβίξνπλ σξαίν δεζηό ηζάη, ζέαηξα θαη, βεβαίσο, καγαδηά…. Γηαλπθηέξεπζε ε

3 εκέξα: ΑΓΙΑ ΠΔΣΡΟΤΠΟΛΗ Μεηά ην πξσηλό ζα επηζθεθζνύκε ην HERMITAGE. Σν Δξκηηάδ είλαη έλα από ηα κεγαιύηεξα θαη παιαηόηεξα κνπζεία ζηνλ θόζκν, θαζώο θαη έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα αμηνζέαηα ηεο Αγίαο Πεηξνύπνιεο. Φηινμελείηαη ζε έλα ζπγθξόηεκα έμη θηηξίσλ, κεηαμύ απηώλ θαη ηα Υεηκεξηλά Αλάθηνξα, ζηηο όρζεο ηνπ πνηακνύ Νέβα. Αλάκεζα ζηα ζεκαληηθά εθζέκαηα ηνπ κνπζείνπ, πεξηιακβάλεηαη ε ζπιινγή έξγσλ δπηηθνεπξσπατθήο ηέρλεο κε έξγα ησλ Λενλάξλην ληα Βίληζη, Ωγθύζη Ρνληέλ, Πάκπιν Πηθάζν, Αλξί Μαηίο, Πσι Γθσγθέλ, Πσι ΢εδάλ, Κισλη Μνλέ, Ρέκπξαλη θαη άιισλ. Φηινμελνύληαη αθόκα εθζέκαηα από ηελ αξραία Διιάδα, ηελ Αίγππην θαη ηε Ρώκε, θαζώο θαη κεγάιεο ζπιινγέο εηδώλ θνζκεκαηνπνηταο. Ο ζπλνιηθόο αξηζκόο ησλ έξγσλ πνπ αλήθνπλ ζηηο ζπιινγέο ηνπ Δξκηηάδ μεπεξλνύλ ηα 3.000.000. Δίλαη αδύλαην λα δείηε ηελ ηεξάζηηα ζπιινγή ηνπ Δξκηηάδ ζε κία ή δύν επηζθέςεηο.

Αθνινπζεί εθδξνκή ζηελ πόιε Πνύζθηλ (βξίζθεηαη 30 ρικ. από ηελ Αγ. Πεηξνύπνιε)γηα λα θάλνπκε μελάγεζε ζην Σζάξζθνγηε ΢ειό. Σν πνιπηειέο αλάθηνξν ηνπ Σζάξζθνγηε ΢ειό ζρεδηάζηεθε ην 1752 από ηνλ Ραζηξέιη γηα ηελ ηζαξίλα Διηζάβεη. Δθείλε ην νλόκαζε Αλάθηνξν ηεο Αηθαηεξίλεο πξνο ηηκή ηεο κεηέξαο ηεο, Αηθαηεξίλεο Α’. Από ηηο αξρέο ηνπ 18νπ αη. ήηαλ ε ζεξηλή δηακνλή ησλ ηζάξσλ ηεο Ρσζίαο. Αηώλεο νιόθιεξνπο θξάηεζε ην ρηίζηκό ηνπ από Ρώζνπο αξρηηέθηνλεο, πνπ δεκηνύξγεζαλ έλα ζύλνιν εμαηξεηηθήο κεγαινπξέπεηαο. Σν ππέξνρν Αλάθηνξν ηεο Αηθαηεξίλεο είλαη έλα από ηα σξαηόηεξα κλεκεία ηνπ ξσζηθνύ κπαξόθ, εθεί βξίζθεηαη θαη ε θεκηζκέλε Κερξηκπαξέληα Αίζνπζα. Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν. ε

4 εκέξα: ΑΓΙΑ ΠΔΣΡΟΤΠΟΛΗ - ΜΟ΢ΥΑ Πξσηλό. Δάλ δελ πξνιάβαηε λα αγνξάζεηε θάπνην ζνπβελίξ ή ζέιεηε λα βγάιεηε αθόκε κηα-δπν όκνξθεο θσηνγξαθίεο – ηώξα είλαη ε επθαηξία …. ., γηαηί κεηά ζα έρνπκε αλαρώξεζε γηα Μόζρα κε express ηξέλν Sapsan ή αεξνπνξηθώο. Άθημε ζηε Μόζρα. Μεηαθνξά ζην μελνδνρείν. Καζ’ νδώλ ζα θάλνπκε ηελ πξώηε καο γλσξηκία κε πξσηεύνπζα ηεο Ρσζίαο. Αλ θαη μεθίλεζε σο άζεκν αθξηηηθό νρπξό, ε Μόζρα έθηαζε λα θπβεξλά ην έλα έθην ηεο γεο. Ζ ηζηνξία ηεο πόιεο ζεκαηνδνηήζεθε από ζηηγκέο δόμαο αιιά θαη παιηλδξνκήζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δύν αηώλσλ, θαηά ηνπο νπνίνπο πξσηεύνπζα ηεο Ρσζίαο ήηαλ ε Αγία Πεηξνύπνιε, ελώ ε Μόζρα αλαπαπόηαλ ζηηο δάθλεο ηεο σο ζεβάζκηα γεξαηά θπξία. Άθημε θαη ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν. ε

5 εκέξα: ΜΟ΢ΥΑ Μεηά ην πξσηλό ζα θάλνπκε μελάγεζε πόιεωο. Οη επηζθέπηεο εληππσζηάδνληαη από ηελ πνιπηέιεηα θαη ηελ πνηθηιία ησλ αξρηηεθηνληθώλ ζηνηρείσλ ηεο πόιεο. «Ζ Μόζρα δελ είλαη κηα ζπλεζηζκέλε κεγάιε πόιε, από ηηο νπνίεο ππάξρνπλ 54, Egnatia str., of.204, 546 24 Thessaloniki, tel: 2310 533293, 513011 fax: 2310 501534, www.elvita-travel.gr, e-mail: elvita@otenet.gr EOT 09.33.E.61.00.00024.0.1


ELVITA TRAVEL Αγαπώ τον εαυτό μου – ταξιδεύω ποιοτικά! ρηιηάδεο, ε Μόζρα δελ είλαη κηα ζησπειή κάδα από θξύεο πέηξεο ... όρη! έρεη ηε δηθή ηεο ςπρή, ηε δηθή ηεο δσή» - έγξαςε ν Ρώζνο ζπγγξαθέαο Μ. Λέξκνλησθ. Θα δνύκε ηελ νδό Σβεξζθάγηα, ην άγαικα ηνπ Μαγηαθόθζθηϊ, ηελ Πιαηεία ηνπ Πνύζθηλ, ην Γεκαξρείν ηεο Μόζραο, ην άγαικα ηνπ ηδξπηή ηεο πόιεο ηνπ Πξίγθηπα Γηνύξη Νηνιγθνξνύθηϊ (Μαθξπρέξεο), ηε Νηνύκα (Κνηλνβνύιην), ηελ Πιαηεία Θεάηξνπ (Σεαηξάιλαγηα) ζην θέληξν ηεο νπνίαο δεζπόδεη κία από ηηο πην δηάζεκεο ζθελέο όπεξαο θαη κπαιέηνπ ζηνλ θόζκν, ην Θέαηξν Μπνιζόη, ηελ Πιαηεία Λνπκπηάλθα κε ηα δηαβόεηα πξώελ γξαθεία ηεο KGB, ην άγαικα ηνπ Κύξηιινπ θαη Μεζνδίνπ, ηελ Πιαηεία Μαλέδ, ην γλσζηό θαηάζηεκα ΓΚΟΤΜ θαη ηελ θαξδηά ηεο Μόζραο ηελ Κόθθηλε Πιαηεία κε ηνλ Ναό ηνπ Αγίνπ Βαζηιείνπ, ην πάξθν ηνπ Αιεμάλδξνπ θαη Μλεκείν ηνπ Άγλωζηνπ ΢ηξαηηώηε. Θα μελαγεζνύκε ζην ρώξν ηνπ Κξεκιίλνπ. Ωο αθξόπνιε ησλ ηζάξσλ, σο θέληξν δηνίθεζεο ηεο ΢νβηεηηθήο Έλσζεο, σο έδξα ηεο Ρώζηθεο θπβέξλεζεο ζήκεξα, ην Κξεκιίλν ππήξμε πάληα ζύκβνιν ηνπ θξάηνπο. Θα δνύκε ηνλ Αλάθηνξν ηωλ ΢πλεδξίωλ, Κωδωλνζηάζην Ιβάλ ηνπ Μεγάινπ, ην Καλόλη ηνπ ηζάξνπ, ηελ Κακπάλα ηνπ ηζάξνπ, ην Αλάθηνξν ηωλ Παηξηαξρώλ, ην θηήξην απηό είρε αλνηθνδνκεζεί γηα ηνλ παηξηάξρε Νίθσλα ην 1652-6, νπ ζηεγάδεη ζήκεξα ην Μνπζείν Εσήο θαη Δθαξκνζκέλσλ Σερλώλ ηνπ 17 αηώλα, ζα επηζθεθζνύκε γξαθηθέο εθθιεζίεο ηεο Πιαηείαο ηωλ Καζεδξηθώλ.

Θα επηζθεθζνύκε ηνλ Καζεδξηθό Ναό ηνπ ΢ωηήξνο Υξηζηνύ, ζα πεξπαηήζνπκε ζηελ Γέθπξα ηνπ Παηξηάξρε. Ζ επόκελε καο ζηάζε είλαη ζηε ιίκλε «ησλ Κύθλσλ», δίπια ζηε κνλή Ννβνληεβηηζη - έλα εμαηξεηηθό αξρηηεθηνληθό νπ νπ κλεκείν ηνπ 16 -17 αηώλα. Σν κνλαζηήξη ηδξύζεθε από ηνλ ηζάξν Βαζίιεην Γ’ ην 1524 γηα λα γηνξηάζεη ε Ρσζία ηελ απειεπζέξσζε ηεο πόιεο ΢κνιέλζθ. Από δσ θαη ε δεύηεξε νλνκαζία ηνπ κνλαζηεξηνύ - ηεο Παλαγίαο ηεο πόιεο ΢κνιέλζθ. Δίλαη ίζσο ην σξαηόηεξν από ηα νρπξσκέλα εθθιεζηαζηηθά ζπγθξνηήκαηα πνπ ζρεκαηίδνπλ εκηθύθιην ζηα λόηηα ηεο Μόζραο, πεξηιακβάλεηαη ζηε Λίζηα ηεο Παγθόζκηαο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο ηεο UNESCO. Θα πεξάζνπκε από ηνπο ιόθνπο ηωλ ΢πνπξγηηηώλ, εθεί πνπ βξίζθεηαη ην Παλεπηζηήκην Λνκνλόζωθ, ζα ζαπκάζνπκε ην Παλόξακα ηεο πόιεο. Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν. ε

6 εκέξα: ΜΟ΢ΥΑ Μεηά ην πξσηλό ζα επηζθεθζνύκε ην κνπζείν Κνιόκελζθνγηε – πξώελ ζεξηλή θαηνηθία ησλ ηζάξσλ ηεο Ρσζίαο. Ξύιηλν ν αλάθηνξν ηνπ Αιεμέη Μηράηινβηηο, πνπ νλνκάδεηαη από ηνπο ζπγρξόλνπο ηνπ «όγδνν ζαύκα ηνπ θόζκνπ", ρηίζηεθε ην 17 αηώλα. Σν παιάηη εληππσζίαδε ηνπο επηζθέπηεο ηνπ κε ηελ εκθάληζή ηνπ θαη ηελ πινύζηα εζσηεξηθή δηαθόζκεζε. ν ΢ην 18 αηώλα όηαλ ε πξσηεύνπζα κεηαθέξζεθε ζηελ Αγ. Πεηξνύπνιε, ην Κνιόκελζθνγηε έραζε ηελ αξρηθή ζεκαζία ηνπ, αιιά παξ’ όια απηά , ζπλέρηζε λα είλαη ε εμνρηθή θαηνηθία ησλ ηζάξσλ. Πξνζπαζνύζαλ λα ην δηαηεξήζνπλ, αιιά κεγάιν μύιηλν θηίξην ζηαδηαθά θαηαζηξεθόηαλ. Σν 1767, αθξηβώο εθαηό ρξόληα κεηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ, ιόγσ ηεο αθξηβήο ζπληήξεζεο ηνπ αλαθηόξνπ, ε απηνθξάηεηξα Αηθαηεξίλε Μεγάιε δηέηαμε λα ην απνζπλαξκνινγήζνπλ, αθνύ έθαλε ιεπηνκεξείο κεηξήζεηο θαη ζρέδηα. Λόγσ απηώλ ησλ πνιύηηκσλ εγγξάθσλ ζηε ζπλέρεηα ην παιάηη ζα κπνξνύζε λα απνθαηαζηαζεί. Ζ ηδέα ηεο αλνηθνδόκεζεο ηνπ παιαηηνύ ηέζεθε ζηε δεθαεηία ηνπ '90 ηνπ 20νπ αηώλα θαη ππνζηεξίρζεθε από ηελ θπβέξλεζε ηεο Μόζραο. Δίλαη ζαπκάζην κλεκείν Ρώζηθεο παξαδνζηαθήο αξρηηεθηνληθήο. Ζ ζπλνιηθή έθηαζε αλαθηόξνπ είλαη άλσ ησλ 7 ρηι. ηεηξαγσληθώλ κέηξσλ. Σν αλάθηνξν απνηειείηαη από 7 παιάηηα ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα: δηακεξίζκαηα ηζάξνπ, ηζαξίλαο θαη ησλ παηδηώλ ηνπο. Οη επηζθέπηεο ηνπ αξρνληηθνύ κπνξνύλ λα απνιαύζνπλ ηελ 54, Egnatia str., of.204, 546 24 Thessaloniki, tel: 2310 533293, 513011 fax: 2310 501534, www.elvita-travel.gr, e-mail: elvita@otenet.gr EOT 09.33.E.61.00.00024.0.1


ELVITA TRAVEL Αγαπώ τον εαυτό μου – ταξιδεύω ποιοτικά! αηκόζθαηξα κηαο άιιεο επνρήο. Γηα ιίγε ώξα ζα κεηαθεξζνύκε ζηελ παιηά Ρσζία, ζπκκεηέρνληαο ζηελ ζεαηξηθή παξαδνζηαθή παξάζηαζε κε ηξαγνύδηα, ρνξνύο θαη παηρλίδηα. ΢ηε ζπλέρεηα ζα δνύκε ην Πάξθν ηεο Νίθεο. Σν Πάξθν δεκηνπξγήζεθε ζε αλάκλεζε ηνπ Μεγάινπ Παηξησηηθνύ Πνιέκνπ, όπσο νλνκάδνπλ νη Ρώζνη ην Β’ Παγθόζκην πόιεκν θαη νινθιεξώζεθε ην 1995, γηα λα γηνξηαζηεί ε επέηεηνο ησλ 50 εηώλ από ηε ιήμε ηνπ πνιέκνπ. Ζ θεληξηθή ιεσθόξνο κε ηεο θξήλεο νδεγεί ζην θεληξηθό Μλεκείν ηεο Νίθεο, έλαλ νβειίζθν ύςνο 142 κέηξσλ, πνπ ζρεδηάζηεθε πξνο ηηκήλ ηεο ζεάο Νίθεο ησλ αξραίσλ Διιήλσλ. Πίζσ από ην κλεκείν βξίζθεηαη ην ζνισηό, εκηθπθιηθό Μνπζείν ηνπ Μεγάινπ Παηξησηηθνύ Πνιέκνπ. Σειεηώλνπκε ηελ ζεκεξηλή καο μελάγεζε κε επίζθεςε ζην πεδόδξνκν Αξκπάη, όπνπ ζα έρεηε ρξόλν γηα αγνξέο ή γηα έλα θαθέ. Ζ πεδνδξνκεκέλε Παιηά Αξκπάη πιαηζηώλεηε από παιαηνπσιεία, θαηαζηήκαηα ξνύρσλ θαη αλακλεζηηθώλ, θαζώο ν από ππαίζξηα θαθέ, εζηηαηόξηα, πηηζαξίεο, θαζη-θνπλη θαη παξαδνζηαθέο ξώζηθεο πακπ (ηξαθηηξ). Σν 19 αηώλα ζηελ Παιηά Αξκπάη ζύρλαδαλ δσγξάθνη, κνπζηθνί, πνηεηέο, ζπγγξαθείο θαη δηαλννύκελνη. Οξηζκέλα από ηα ζπίηηα ζηα νπνία έκελαλ ζπληεξήζεθαλ θαη ζήκεξα ιεηηνπξγνύλ σο κνπζεία, ελώ θαη πνιιά άιια θηήξηα ηεο πεξηνρήο έρνπλ αλαπαιαησζεί θαη βαθεί ζε παζηέι ηόλνπο ηνπ κπιε, ηνπ πξάζηλνπ θαη ηεο ώρξαο. ΢ήκεξα δσγξάθνη, πιαλόδηνη κνπζηθνί θαη πνηεηέο αλαβηώλνπλ ηελ κπνέκ αηκόζθαηξα ηεο πεξηνρήο. Σν βξάδπ κπνξείηε λα δηαζθεδάζεηε κε δηάθνξνπο ηξόπνπο: λα πάηε ζην ζέαηξν, ζην ηζίξθν ή λα βγείηε γηα έλα πνηό … Δζείο απνθαζίδεηε.

ε

7 εκέξα: ΜΟ΢ΥΑ – ΘΔ΢΢ΑΛΟΝΙΚΗ Μεηά ην πξωηλό κεηαθνξά ζην αεξνδξόκην θαη αλαρώξεζε γηα Θεζζαινλίθε κε απεπζείαο πηήζε ηεο Aegean.

ΥΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ !!! Η ξνή ηνπ πξνγξάκκαηνο κπνξεί λα αιιάμεη αλ απηό θξηζεί απαξαίηεην γηα ηελ θαιύηεξε εμππεξέηεζε ηνπ γθξνππ. Αλαρώξεζε

Ξελνδνρεία

Γηαηξνθή

Σηκή ζπκκεηνρήο

Γηαθνξά κνλόθιηλνπ

Γηα θξαηήζεηο κέρξη 01/12/11 !!! 02/01-08/01/12

4*

Πξσηλό

695,00 €

160,00 €

795,00 €

160,00 €

Γηα θξαηήζεηο από 01/12/11 !!! 02/01-08/01/12

4*

Πξσηλό

΢ΣΗΝ ΣΙΜΗ ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ:

Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα νηθνλνκηθήο ζέζεο κε ηελ AEGEAN

(Ζ ηηκή έρεη ππνινγηζηεί βάζεη εηδηθνύ νηθνλνκηθνύ λαύινπ. ΢ε πεξίπησζε εμαληιήζεσο ησλ ζέζεσλ απηώλ ηα παθέηα ζα δίδεηαη ε δπλαηόηεηα θξάηεζεο ζηνλ ακέζσο επόκελν δηαζέζηκν λαύιν θαη ην παθέην ζα επηβαξύλεηαη κε ηελ δηαθνξά ησλ λαύισλ)

Αεξνπνξηθό εηζηηήξην (νηθνλνκηθή ζέζε) γηα κεηαθνξά Μόζρα-Αγ. Πεηξνύπνιε 54, Egnatia str., of.204, 546 24 Thessaloniki, tel: 2310 533293, 513011 fax: 2310 501534, www.elvita-travel.gr, e-mail: elvita@otenet.gr EOT 09.33.E.61.00.00024.0.1


ELVITA TRAVEL Αγαπώ τον εαυτό μου – ταξιδεύω ποιοτικά!           

Δηζηηήξην ηξέλνπ Sapsan ή αεξνπνξηθό εηζηηήξην (νηθνλνκηθή ζέζε) γηα κεηαθνξά Αγ. Πεηξνύπνιε - Μόζρα Γηακνλή ζε επηιεγκέλα μελνδνρεία 4* κε πξσηλό Μεηαθνξέο κε αζθαιή θιηκαηηδόκελα πνύικαλ ή minibus Ξελαγήζεηο, πεξηεγήζεηο θαη εθδξνκέο όπσο αλαθέξνληαη ζην πξόγξακκα. Διιελόθσλνη ηνπηθνί μελαγνί ΢πλνδόο / αξρεγόο ηνπ γξαθείνπ καο γηα γθξνππ από 15 αηόκσλ θαη πάλσ Δίζνδνη ζηα κνπζεία Βίδα Ρσζίαο (*) Αζθάιεηα Ηαηξνθαξκαθεπηηθή (γηα άηνκα θάησ ησλ 75 εηώλ) Αζθάιεηα Αζηηθήο Δπζύλεο (Interamerican, Αξ. ΢πκβνιαίνπ 9309455) Registration ζηα μελνδνρεία (ηνπηθνί θόξνη)

ΓΔΝ ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ:  Φόξνη αεξνδξνκίσλ – 165,00 € ΠΡΟ΢ΟΥΗ !!! Λόγσ ηεο ζπλερνύο αιιαγήο ηεο ηηκήο ηνπ πεηξειαίνπ, παξαθαινύκε λα επηβεβαηώλεηε ηελ ηειηθή ηηκή ησλ θόξσλ αεξνδξνκίσλ θαη επίλαπισλ θαπζίκσλ θαηά ηελ εμόθιεζε ηνπ ηαμηδηνύ ζαο  Δπηβάξπλζε ζηελ Ηαηξνθαξκαθεπηηθή Αζθάιεηα γηα άηνκα από 75 εηώλ θαη πάλσ – 8,00 € θαη’ άηνκν  Οηηδήπνηε δελ αλαθέξεηαη ζην πξόγξακκα ή αλαθέξεηαη σο πξναηξεηηθό. (*) Γηα ηελ έθδνζή ηεο βίδαο Ρσζίαο απαηηνύληαη: ΢πκπιεξσκέλε Αίηεζε ηνπ Πξνμελείνπ Μηα (1) θσηνγξαθία 3,5 x 4,5 (καη). Σν δηαβαηήξηό ζαο ππνγεγξακκέλν ηζρύνο 6 κήλεο κεηά ηελ ιήμε ηεο βίδαο 15 εκέξεο πξηλ από ηελ α

54, Egnatia str., of.204, 546 24 Thessaloniki, tel: 2310 533293, 513011 fax: 2310 501534, www.elvita-travel.gr, e-mail: elvita@otenet.gr EOT 09.33.E.61.00.00024.0.1

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΙ ΦΩΤΑ στη ΡΩΣΙΑ  
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΙ ΦΩΤΑ στη ΡΩΣΙΑ  

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΙ ΦΩΤΑ στη ΡΩΣΙΑ