Page 1

KUUKIRI

Muutused Elva Gümnaasiumis

Aprill 2018


Elva Gümnaasium kutsub teadmisi omandama EVE SAUMETS ELVA GÜMNAASIUMI 7.- 12. KLASSIDE ÕPPEJUHT 9. klasside lõpetajatel on kätte jõudmas otsustavad ajad - peagi on tulemas põhikooli lõpueksamid ning juba märtsis saab jõudu katsuda Tartu linna gümnaasiumite ühiskatsetel. Enne kui suurde linna minna, tuleks silmad lahti hoida ka koduvallas. Kindlasti väärib kaalumist, kas mitte jääda kodukohale lähimasse kooli kui sellega kaasneb aja ja sõiduraha kokkuhoid ning mis peamine - siit võib saada sama hea hariduse kui mujalt. Elva Gümnaasium pakub alates sügisest 2018 uusi võimalusi nii õppekorralduses kui ka õppekavas. Siiani humanitaar-, reaal- ja kodanikukaitse õppesuunda panustanud gümnaasiumi õppekava viiakse üle moodulitele. Taoline õppekorraldus võimaldab õpilasel endal kokku panna huvidele vastava õppekava, õpetab otsuseid langetama ning oma valikuid läbi mõtlema. Moodulõppega tuleb kokku puutuda ühel või teisel viisil edaspidi ka ülikoolis.

Elva Gümnaasiumi õppekavas on alates sügisest kümme moodulit, igas moodulis on kuue kursuse mahus õppeaineid. Õpilane, kes soovib Elva koolis gümnaasiumihariduse omandada, peab riiklikele ja kooli poolt kehtestatud kohustuslikele kursustele valima lisaks kaks moodulit. 

Juba kooli sisse astudes märgib noor oma eelistused moodulite osas ning arvestab paraku ka võimalusega, et olenevalt asjaoludest ei pruugi esimene valik käiku minna. Mooduli avamist takistav asjaolu võib olla üksnes õpilaste, kes seda on valinud, väike arv. Moodul avatakse, kui selle vastu on huvi vähemalt kümnel õpilasel. Päris uus moodul teiste seas on draamamoodul (õpitakse üldisemalt sissejuhatust draamasse, teatrikujundust, tulemas on improteatri kursus ning koostöös Elva LendTeatriga algavad praktilised draamatunnid ning tuuakse välja lavastus). Uus on mehhatroonika moodul (õpitakse programmeerimist, koostöös Eesti Lennuakadeemiaga läbitakse drooni kokkupanemise kursus, visandatakse tootearendusprojekt, õpitakse materjalide töötlemistehnoloogiat ning tehnilist mehaanikat).

Siiani populaarne kodanikukaitse õppesuund ei kao kusagileendise õppesuuna ained on jagatud kodanikukaitse alus- ja süvamoodulisse. Kodanikukaitse moodulite õppeainete hulgas on enesekaitse, riigikaitse kursused, vetelpääste ning Päästeameti kursus, laskmisõpetus, topograafia, juhtimise ja suhtlemispsühholoogia kursused ning välilaager).


Jätkame ka loodusainete mooduli (põhirõhk on bioloogiakursustel, geoinformaatikal jne), reaalainete mooduli (erinevad füüsika ja keemiakursused), humanitaarmooduli (kirjanduse, kunsti, ajaloo ja meediakursused) ning võõrkeelte mooduliga (esialgu soome või saksa keel). Elva Gümnaasium teeb erinevate õppeainete osas koostööd Tartu Kõrgema Kunstikooli, Päästeameti, Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste, Politsei- ja Piirivalveameti ning Kaitseliiduga. Nimistusse lisanduvad Eesti Lennuakadeemia ning Eesti Maaülikool. Käivitamisel on kaks spordimoodulit koostöös FC Elva ja Tartu Ülikooliga. Spordimoodulite avamine selgub kevadel, seega tuleks hoolikalt jälgida reklaami ja kooli kodulehte. Ka valikainete osakaal suureneb. Elvas on mitmeid erialaspetsialiste, kes on valmis kooli panustama. Sellest aastast pakume vallaarhitekst Jaanika Saare eestvedamisel sisearhitektuuri kursust, jätkub koostöö Autosõit OÜga, kohalik pastor Peeter Tamm veab religiooniteemalist valikkursust ning kooli õpetajad on valmis pakkuma erinevaid kodunduse, Elva ajaloo, teadusteatri, projektijuhtimise, õpilasfirma loomise ja muid põnevaid kursuseid. Traditsiooniliselt jätkab neidudekoor. Elva Gümnaasium läheb sügisest üle perioodõppele ning osalistele paaristundidele gümnaasiumiastmes. Perioodõpe võimaldab õpilastel kontsentreeruda korraga vähematele õppeainetele ning aitab loodetavasti kaasa ka õpimotivatsiooni tõusule.

Elva Gümnaasiumi koolielu on põnev - toimib aktiivne õpilasesindus, toimuvad ainenädalad ja korraldatakse erinevaid üritusi.

Elva Gümnaasium tunneb uhkust vabariiklikku tõlkevõistluse üle, mida korraldatakse meie koolis,traditsiooniks on kasvamas kodanikukaitse õpilaste maastikuüritus “Tornist torni”. Loodusainete raames käiakse aktiivselt erinevatel loodusprogrammidel ja töötubades. Elvas on suurepärased võimalused sportimiseks, siin saab valida sobiva trenni või käia muusikakoolis.

Elva Gümnaasiumil on tore traditsioon alustada õppeaastat üheskoos lauluväljakul. Loodame Sind, Elva valla noor, näha kooli sisseastumisvestlusel ning 1. septembril kooli rongkäigus!

Kodukohta ja kodukoha kooli hindame ja väärtustame, kui me seal õppida või töötada tahame. Ootame Sind Elva Gümnaasiumisse teadmisi omandama!


Väärt võimalus Elva Gümnaasiumiskodanikukaitse suunitlus kui hüppelaud huvitavaks elukutseks riigiametis MAJOR KALLE KÕLLI Huvi riigikaitse ja julgeoleku temaatika vastu on muutunud viimastel aastatel järjest suuremaks. Kindlasti on see märgiks, et rahvas väärtustab üha enam oma riiki ning mõistab meie kõigi ühist vastutust panustada riigikaitsesse, et ka meie järeltulijad saaksid elada vabal maal. 2018.a sügisel alustab Elva Gümnaasiumis õpinguid juba viies lend kodanikukaitse õppesuunitlusel.  Algaval õppeaastal toimub esimest korda Elva Gümnaasiumis õppetöö moodulite põhimõttel, mis pakub õpilasele senisest rohkem valikuvõimalusi. Kodanikukaitse mooduli eesmärk on pakkuda laiapõhjalist ja mitmekesist haridust Eesti riigist ja selle toimimisest huvitatud noortele. Peamine sihtgrupp on noored, kes näevad oma tulevast karjääri riigistruktuurides. On tõsi, et riigi leib on peenike aga pikk kuid samas pakub töötamine riiklikes struktuurides kohusetundlikule, distsiplineeritud, laia silmaringiga ja entusiastlikule inimesele suurepäraseid karjäärivõimalusi, rohkelt täiendkoolitust ning meeletut palju põnevust ja huvitavaid väljakutseid paljudeks aastateks.

Elva Gümnaasiumi kodanikukaitse mooduli ülesanne on koolitada laia silmaringi, hea eneseväljenduse ja igakülgse ettevalmistusega noori Eesti kodanikke, kes on lisaks põhiainetele omandanud põhjalikud teadmised Eesti riigistruktuuride toimimise kohta. Tahame, et noored teaksid, missugused struktuurid kodanikke kaitsevad ja kuidas riik toimib. Kahest moodulist (kuhu omakorda mahub 12 suunapõhist ainekursust) koosneva programmi saab tinglikult jagada kolmeks osaks. 1. Traditsioonilised gümnaasiumi õppeained, kuhu on integreeritud suunitlusele omased teemad ning ülesanded, arvestades seejuures meie kooli eripära, asukohta ja traditsioone.

Kehalises kasvatuses õpitakse judot ja enesekaitset, ning sellele lisaks on võimalik läbida veel ka Vanglateenistuse poolt läbiviidav enesekaitse valikkursus. Geograafiasse on lisatud kursus „Topograafia ja geoinformaatika“, mille raames käivad oma missioonipiirkondi tutvustamas nii sõjalistes- kui tsiviilmissioonidel teeninud ohvitserid ja ametnikud.

Keemia lisakursuse „Toksikoloogia ja mürgid“ raames omandatakse teadmiseid ja oskuseid igapäevaelu probleemide

.

lahendamiseks, tehes seda eetiliselt ja oma tegevuse võimalikke tagajärgi hinnates. Õpitakse võimalikult probleemipõhiselt, igapäevaeluga seostatult. Selleks rakendatakse erinevad õppevorme: probleem- ja uurimuslik õpe, arutelud, ajurünnakud ja õppekäigud.


Riiklikus õppekavas ettenähtud kohustuslikke füüsika kursusi täiendab kodanikukaitse moodulis põnev ja praktiline kursus pealkirjaga „Füüsika riigikaitses“. Riigikaitse- ja julgeolekuvaldkonnas vajamineva inglisekeelse sõnavara ja terminoloogiaga tutvutakse kursuse „Erialakeel“ käigus. Sääraseid häid näited valikkursuste lõimimiseks traditsiooniliste õppeainetega lisandub tänu Elva Gümnaasiumi suurepärastele õpetajatele kodanikukaitse programmi pidevalt juurde.

2. Ainult õppesuunale mõeldud programmi koostamisel oleme võtnud aluseks riigikaitse laia käsitluse. - Esmalt mõtestame õppeaines „Kodanik ja ühiskond“ lahti riigi ning kodaniku rollid ja vastutuse. Räägime sise-, välis-, julgeoleku- ja eelarvepoliitikast. Anname ülevaate kohaliku omavalituse ülesannetest ning koostame huvitava grupitöö koduvalla arenduste teemal, mille esitamine toimub Elva Vallavalitsuses omavalitsuse- ja koolijuhtidest koosnevale komisjonile, kes ka ise kursuse läbiviimisele kaasa aitavad. - „Riigikaitse õpetust“ on meil tavapärase kahe kursuse asemel poole rohkem.  Sinna mahub piisavalt teoreetilist osa mõistmaks riigi kaitsmise vajadust, riigikaitse ülesehitust, iseseisvaid uurimustöid erinevatest relvasüsteemidest ja praktilisi tegevusi nii talvises kui suvises välilaagris. Välilaagrite läbiviimisel teeme koostööd Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste ja Kaitseliiduga. - Äärmiselt huvitav aine õppesuuna programmis on „Suhtlemispsühholoogia“, mille eesmärk on toetada tervikliku, iseseisva ja teisi arvestava kodaniku kujunemist. Seejuures õpib õpilane ennast paremini tundma, väärtustab ja arvestab suhtlemisel individuaalseid erinevusi, teab inimeste vahelise suhtlemise põhilisi seaduspärasusi ja mõistab nende rakendamise võimalusi igapäevaelus. - Esimese gümnaasiumiaasta kevadsemestril toimub „Vetelpääste kursus“, mille viib läbi Eesti Vetelpääste Ühing.  Kursuse läbinud õpilastele avaneb juba eeloleval suvel võimulus kandideerida tööle vetelpäästjana kuna koolis õpitu kvalifitseerub igati rahvusvahelise vetelpäästja litsentsi saamiseks. - Programmi mahub veel „Esmaabi kursus“, mille läbiviimiseks teeme koostööd Tartu Tervishoiu Kõrgkooliga, kellega meil on sõlmitud koostööleping. - „Juhtimise kursus“ on programmi lisatud eesmärgiga analüüsida juhi rolli ja vastutust ning annab õpilasele võimaluse hinnata enda võimeid ja stiili juhina erinevates situatsioonides.    - „Sisekaitse ja päästestruktuurid“ on kursus, milles anname ülevaate politsei, piirivalve ja päästeameti struktuuridest, ülesannetest, koolidest ja karjäärivõimalustest. Tänu Kaitseministeeriumi ja Elva Vallavalitsuse toele mahub programmi hulgaliselt erinevaid õppekäike ja külastusi- Kaitseväe väeosadesse, Kõrgemasse Sõjakooli ja Sisekaitseakadeemiasse. - Uue kursusena lisandub algaval õppeaastal programmi Elva Laskespordi klubi poolt läbiviidav „laskmise kursus“. Selle raames omandatakse nii teoreetilisi teadmiseid kui praktilisi oskusi erineva kaliibriga relvadest laskmisel.  3. Programmi kolmandaks osaks on kodanikukaitse teemalise uurimus- või praktilise töö koostamine. Viimase viie aastaga on kodanikukaitse õppesuuna õpilased loonud omajagu huvitavaid traditsioone. Enne õppetöö ametlikku algust toimub augusti viimastel päevadel kodanikukaitse mooduli valinutel õpilaste ja õpetajate ühine paadimatk ning septembri lõpus korraldavad õpilased gümnasistidele mõeldud maastikuvõistluse „Tornist Torni“.


Viimase viie aastaga on kodanikukaitse õppesuuna õpilased loonud omajagu huvitavaid traditsioone. Enne õppetöö ametlikku algust toimub augusti viimastel päevadel kodanikukaitse mooduli valinutel õpilaste ja õpetajate ühine paadimatk ning septembri lõpus korraldavad õpilased gümnasistidele mõeldud maastikuvõistluse „Tornist Torni“.

Lisaks huvitavale kooliprogrammile ja suurepärastele õpetajatele on Elva suurepärane keskkond gümnaasiumihariduse omandamiseks. Elvas on: LOOVUST- meil on avatud noortekeskus, noortevolikogu, kooli ja huvikooli ringid: voolimine, kunst, näitekunst, laulmine, pilliõpe, animatsioon, tantsimine,... LOODUST- Elvat kutsutakse linnaks, mis puhkab metsas. Elvas ja Elva ümbruses on võimalik valida erinevaid võimalusi matkamiseks jalgsi, suuskadel või jalgrattal. MUUSIKAT- muusikakoolis on võimalik õppida järgmistel erialadel: klaver, akordion, viiul, klarnet, flööt, plokkflööt, saksofon, trompet, tromboon, metsasarv, eufoonium, kitarr, löökpillid, jazz-pop klaver, estraadilaul. Lisaks on meil koolis neidudekoor ning poiste ansambel, koolis tegutseb ka koolibänd. SPORTI- sportimisvõimalused on mitmekesised ja täienevad pidevalt vastavalt nõudlusele: korvpall, aeroobika, võimlemine, laskmine, võistlustants, jalgrattasport, tennis, kergejõustik, judo, võrkpall, jalgpall, laskesuusatamine, kahevõistlus, jõusaal. Koolil on olemas õpilaskorterid kaugemalt tulnud õpilaste jaoks ning stipendiumiprogramm.


Laskespordi kursus Elva Gümnaasiumis ELVA LASKESPORDIKLUBI TREENER KARL KONTOR Esmakordselt Eestis alustame 9.märtsil laskespordi kursuse läbiviimist Elva Gümnaasiumi kodanikukaitse õppesuuna 11. klassi õpilastele. Juhendajateks on Elva Laskespordiklubi treenerid Ave Nigul ja Karl Kontor, kuid laskmiste juurde kaasatakse ka teisi erinevate laskespordialade spetsialiste.

Kursuse eesmärk on anda noortele teadmisi ja oskusi relvade ohutuks ja sihipäraseks kasutamiseks laskespordi reegleid järgides. Teeme ülevaate laskespordi ajaloost, erinevatest relvadest ja nendest lastavatest harjutustest. Tutvustame kehtivat relvaseadust, laskespordi võistlusmäärusi, lasketiirude ehitust ja ohutusnõudeid. Praktilist laskmist õpime elektrooniliste laskeseadmete, õhkrelvade, sportrelvade, jahirelvade ja teenistusrelvade abil. Treenime edukaks laskmiseks vajalikke oskusi - sihtimist, hingamist, päästmist ja erinevaid laskeasendeid. Kursuse lõpus peaks õpilased olema suutelised sooritama politsei relvaeksamil nõutavate normide tasemel laskmist, tundma relvade materiaalosa ja töö põhimõtet, ohutustehnika nõudeid relvade kasutamisel, teadma relvaseaduse ja laskespordi võistlusmääruste tähtsamaid punkte. Nende oskuste ja teadmiste kontrolliks tuleb sooritada arvestus, mis koosneb teoreetilisest osast, kus on küsimustele valikvastused ja praktilisest laskmisest sportpüssi ja – püstoliga.


Mehhatroonikatulevikueriala juba täna! TOOMAS LAATSIT        EVE SAUMETS      TARMO POST        LAHZIT OÜ   7.-12. KLASSIDE ÕPPEJUHT        DIREKTOR Mehhatroonika on üks nooremaid ja kiiremini arenevaid tehnikasuundi nii Eestis kui ka mujal maailmas. Mehhatroonika baseerub tänapäevasel tootearendusel, lisaks põhjalikele mehaanikateadmistele on mehhatroonikaga tegeldes vajalik ka infotehnoloogia- ning elektroonika valdkonna tundmine.

Elva Gümnnasium on panustanud innovaatlilisse, tulevikku suunatud ja reaalainetel põhinevale tehnikasuunale. Pakume õpilastele järgmisel õppeaastal võimalust valida kümne erineva õppemooduli vahel, millest üks on mehhatroonika õppemoodul. Mehhatroonika õppemoodul koosneb kuuest erinevast kursusest, mis kokku moodustavad ühtse terviku. Mooduli väljund on tootearendusprojekt. Mehhatroonika moodulis õpitakse veel programmeerimst (õpitakse koostama programmeerimise baaskonstruktsioone ja lihtsamaid arvutiprogramme), töötlemistehnoloogiat (kaasaegsete materjalide töötlemise tehnoloogiad), tehnilist mehaanikat (teoreetilise mehaanika, tugevusõpetuse ja masinaelementide alusteadmised), joonestamist (kujutava geomeetria põhiteadmised, detailide ja koostude visandamine nii paberil kui ka joonestusprogrammi abil) ja “kirsiks tordil” on koostöös Eesti Lennuakadeemiaga drooni ehitamise kursus. Juhul kui mehhatroonika moodul osutub edukaks, on koolil valmidus pakkuda ka mehhatroonika jätkumoodulit - läbirääkimised Enics’i ja Eesti Maaülikooli tehnikainstituudiga on peetud ja mõlemapoolne valmisolek on olemas! Mehhatroonika mooduli väljatöötamisel on koolile suureks abiks valdkonda hästi tundev Toomas Laatsit, kes viib ise läbi ka tootearendusprojekti kursuse. Mehhatrooniku ülesandeks on paljuski just tooteprojektide täitmine ja koordineerimine, mis hõlmab mehaaniliste, elektrooniliste ja infotehnoloogiliste süsteemide koostööd ühes tänapäevases tootelahenduses. Tutvumine mehhatroonika algteadmistega võimaldab õpilastele õpingute edukat jätkamist Eesti Maaülikoolis või Tallinna Tehnikaülikoolis mehhatroonikainseneri erialal.


Draamamoodul Elva Gümnaasiumi õppekavas EVE SAUMETS ELVA GÜMNAASIUMI 7.- 12. KLASSIDE ÕPPEJUHT Uuel õppeaastal käivitame Elva Gümnaasiumis draamamooduli. Soovitame selle mooduli valida õpilastel, kes on huvitatud teatrist ning kes soovivad end ka näitlemiskunstis praktiliselt proovile panna. Draamamooduli osas teevad Elva Gümnaasiumiga koostööd Elva LendTeater ja komöödiateater Ruutu10. Aire Pajur, kes veab Elva LendTeatrit ning Martin Junna komöödiateatrist Ruutu10 on olnud koolile suureks abiks mooduli väljatöötamisel ja visandamisel. Mooduli sissejuhatava kursusega jätkab juba teist aastat seda ainet õpetav meie enda kooli õpetaja Kätlin Tatar. Draamamoodulis on kokku kuue kursuse mahus õppeaineid. 10. klassis õpitakse sissejuhatust draamasse ning läbitakse õppeaine “Teater kui lugu”. Lisaks on plaanis kursus, mille raames õpetatakse teatrikujunduse põhitõdesid. Komöödiateatri Ruutu10 kaasabil saadakse paktilist teavet improteatri kohta. Draamamooduli “kroonijuveeliks” on aga kahe kursuse mahus läbi viidav õppeaine “Draamaõpetus”. Koostöös Elva LendTeatriga on plaanis draamamooduli valinud õpilastega lavale tuua ka üks teatritükk. Lavastuse loomisel on oluline kõigi draamahuviliste panusvaja läheb kostümeerijaid, lavakujundajaid, näitlejaid, jumestuskunstnikke jne. Kindlasti saab õpilane selle mooduli läbimisel teatrist rohkem aimu ning loodetavasti tekitavad saadud teadmised ka edaspidi huvi teatrite igapäevaelu ja lavastuste vastu. Tore on, kui  mõni noor saaks nakatatud teatripisikuga nii, et seoks oma tuleviku hiljem teatriga. Ootame kõiki teatrivaldkonnast huvitatud noori Elva Gümnaasiumisse õppima!


FC Elva ja Elva Gümnaasium kutsuvad gümnaasiumisse õppima TEIE FC ELVA Sügisel avatakse Elva Gümnaasiumis spordimoodul ehk noored saavad lisaks keskharidusele teadmisi treeningutega seotud ülesehitusest kuni ürituste juhtimiseni. Tuleb palju praktilisi ülesandeid ja võimalus lüüa kaasa Elva spordiklubide tegemistes. Marek Naaris: "Tegelikult meil spordiklass juba klubisiseselt toimib, ma olen isiklikult oma hõlma alla võtnud mitmeid noori, kes on õppinud üritusi planeerima-korraldama-analüüsima, projekte kirjutama ja treeninguid läbiviima. Võin uhkust tunda oma õpilaste Taavi Aaliste-, Andris Altsaare-, Marie Pau- ja Hans-Hendrik Karro üle. Meil on huvitav ja noored saavad ellu viia reaalseid sündmusi ja tunda päris seda olukorda, et iga õnnestumise nimel on vaja panna sisse palju energiat ja kaasata teisi inimesi." "Kutsun kõiki Elvasse õppima, sest soovin isiklikult anda edasi 15 aastaga kogetud situatsioone ja kuidas me neid lahendanud oleme." lisas Naaris


Miks Elva? TRIIN TIIMANN 11. KLASS Minu lugu algab juba palju varem, nimelt 7.klassist, kui ma ühel päeval, nagu täiesti tavaline 13-aastane, ootamalult otsustasin, et mina tahan minna Elvasse kooli. Miks? Ma ei tea.

Juba järgmisel nädalal astusin sisse uuest kooliuksest. Esmamuljet ma detailsusteni ei mäleta, sest pabin oli mulle kui tüdrukule omaselt väga suur. Ometi mäletan väga abivalmit garderoobitädi, kes aitas väikesest koolist tulnud tüdrukul üles leida oma õige garderoobi, ning mõistvaid õpetajaid, kes arvestasid minu kui uue õpilasega ja olid väga vastutulelikud. Ka söök oli väga hea. Põhikooli lõpuklassis, kui kõik uhkelt koolivahetuse plaane pidasid, teadsin mina, et jään lõpuni siia. Ma ei mõelnud kordagi, et äkki läheks ka, sest miks ma peaksin? Minu soov oli gümnaasiumisse minnes kindlasti astuda humanitaarsuunda - Elvas on humanitaarsuund. Igaüks jõuab nii palju ja nõnda kaugele kui palju ta ise pingutada viitsib. Justnimelt viitsib. Ja Elva Gümnaasiumis on selleks kõik võimalused olemas. Lisaks olen ma lootusetu unimüts - kooli on õpilaskorterist 15-minuti tee, see tähendab, ma saan kaua magada. Ma tahan tegeleda edasi enda hobidega - mu hobid on Elvas. Ma tahan enda sõprade ja perekonnaga palju koos olla - nad on Elvas. Ning mis kõige tähtsam: Elva linn ja kool olid juba nii minu, et äraminemine polnud minu valikus.


Miks ma jätkasin õpinguid Elva Gümnaasiumis? EGERT SILK 12 RE Esimese asjana tahan ma rõhutada, et õppida saab igal pool, kui noor seda ise soovib. Leian, et Elva Gümnaasiumi haridustasemes vms kõhklemine, kahtlemine, salgamine on suure hulga inimeste seas üks mage vabandus. Reaalsuses ihaldatakse iseseisvust, kodunt kaugele minemist, sest eks naabri õunad ole ikka need magusamad. Teisalt ei saa kõiki ühe puuga lüüa ning kindlasti leidub mustmiljon muud mõjukat põhjust mujale kooli minemiseks, kuid palju on just neid, kes tahavad lihtsalt minna. Üldiselt oli minu puhul tegu kindla otsusega ning kui aus olla, siis ma isegi ei teinud teistesse koolidesse katseid. Põhjuseid selliseks käitumiseks oli mitmeid ning tagantjärele mõeldes leian, et tehtud otsus oli igal juhul ainuõige. Mõjukaim põhjus jätkata õpinguid Elva Gümnaasiumis oli ajafaktor. 10 ndasse klassi minnes oli mul pooleli veel muusikakool ning tekkis mure, et Tartus õppides jääb huvitegevuseks liialt vähe aega. Lisaks koolitööle tekkis järjest juurde erinevaid väljundeid helitehnilises maailmas ning tänaseks on saanud huvitegevusest positiivses võtmes “töö,” mis võimaldab iseseisvalt “kommiraha” koguda. Elva Gümnaasiumi koolipere on igati vastutulelik ning paindlik ja vaatamata sellele, et õpetajad näevad, et panustan kohati rohkem aega tegevustele, mis ei hooma suuremahuliselt õppetööd, oleme alati leidnud lahendused ning ots-otsaga kenasti kokku tulnud. Selle eest olen ma tõesti südamest tänulik. Lisaks eelpool mainitule ei ole vähemtähtsad võimalused, mida Elva Gümnaasium pakub lisaks heale haridusele. Teist aastat on mul au eestvedada Elva Gümnaasiumi RežiiRingi, kus tutvume nii helitehnikaga kui ka helitehniku tööga. Tegu on ääretult huvitava väljundiga ning vahepeal jääb isegi mulje, et ägedad huvilised, kes ringitegevusest aktiivselt osa võtavad, pakuvad mulle kohati rohkem, kui saavad ise… Elva Gümnaasium on haridusasutusena tugev, ääretult paindlik ning kodune. Olen täielikult veendunud, et mujale õppima minnes ei oleks minu elu täna nii tegevusterohke ja mitmekülgne. Võimaluse eest ennast proovile panna, harida, vigadest õppida ja distsiplineerida - olen ma tänulik südamelähedasele kodukoolile. Kui kellelgi tekkis lugedes segadus ning näeb elu Elva Gümnaasiumis teistmoodi, siis tasub mõelda ütlusele: “Kuidas küla koerale nii ka koer külale.”


Mittenumbriline hindamine - kirgi tekitav teema Elva Gümnaasiumi I kooliastmes 1.-6. KLASSIDE ÕPPEJUHT ELE VOOL Sõna haridus kannab kaasajal oluliselt laiemat tähendust, kui ainult raamatutarkuse pähe õppimine ja hinnete panemine. Muutused on seotud ühiskonna, töömaailma ootuste ja  tehnoloogia arenguga ehk keskkonnaga, kus elavad meie lapsed praegu ja tulevikus. Üks muutustest, mida oleme rakendanud Elva Gümnaasiumi I kooliastmes kõige muu kõrval, on mittenumbriline hindamine ehk põhikooli- ja gümnaasiumseadusele toetudes kujundav hindamine. See tähendab, et õppimise tulemusi väljendatakse valdavalt sõnaliselt, mitte numbriliselt. Kooli on alati seostatud hinnete panemisega. Seetõttu on muutused numbriliselt sõnalisele hindamisele üleminekul rasked eelkõige kahele osapoolele - lapsevanemad ja  õpetajad. Lihtsam on üleminek aga kooliteed alustavatele 1. klassi lastele, sest nendel eelnev isiklik praktiline kogemus numbrilise hindamisega puudub. Küll aga lasub lastel surve ja hirm vanemate poolt, kes on harjunud numbrilise hindamisega. Vanemate kartus laste õppimise ja õpetamise kvaliteedi languses on sage eksiarvamus, mida tihti välja tuuakse. Hirm on asjatu, sest õpetaja töö on laste juhendamine ja õpetamine ning seda kõike kehtiva riikliku õppekava järgi. Kui võrrelda kahte hindamissüsteemi omavahel, siis numbrilisel hindamisel on õpetaja roll õpilaste teadmiste kontrollimine ja hinnete panemine. See soosib aga laste pingeritta seadmist ja sildistamist. Lapsed õpivad siis hinde, mitte teadmise või oskuse pärast. Sõnalisel hindamisel on aga õpetaja roll suunata last iseennast hindama ja anda tagasisidet edasise õppimistegevuse parandamiseks. Hinde puhul jääb tagasiside õpitulemuste osas pinnapealseks nii õppijale kui ka lapsevanemale ja seda kasutatakse sageli ära kui materiaalse tasu motivaatorit. Ehk “Kui sa saada kahe, siis sa ei saa …” või “Kui ma saan viie, siis saan …”. Olles ise lapsevanem, olen tihti kimbatuses ainult numbri pärast, mis ei anna mulle selgust, milles laps väga hästi hakkama saab või milles vajaks abistamist. Ebaõnnestumised  võivad aga olla tingitud ainult üksikutest lünkadest oskustes või teadmistes, mis on hinde puhul koondatud üheks keskmiseks. Seetõttu toetab sõnaline hindamine õpilast enam ja võimaldab veel midagi muuta – paremini või teistmoodi õppida ning õpetada. Muutused hindamises ei tähenda, et kõigest vanast tuleb lahti öelda. 

Ka numbriline hindamine (kui hindeskaala on suurem kui 5) saab olla kujundav ja vajalik näiteks mingi teema lõpus soovitud taseme kindlaks määramisel.


Sellisel juhul ei ole rõhk mitte laste omavahelisel vaid omandatud ja riiklike õpitulemuste võrdlemisel. Seega saavad nii numbriline kui ka sõnaline hindamine käia edukalt ka käsikäes ja teineteist täiendada. Elva Gümnaasiumi esimese kooliastme õpetajad on muutuse teel ja alles õpivad uut hindamissüsteemi efektiivselt rakendama. Kõige suurem piirang kiireteks muutusteks on aeg, sest klassid on üldjuhul suured. Seetõttu on muutuse mõju hindamiseks aeg olnud väga lühike vaatamata asjaolule, et käesoleval õppeaastal möödumas mittenumbrilise hindamise rakendamisest kaks aastat. Samas on õpetajad täheldanud selle lühikese aja jooksul juba laste väiksemat koolistressi ja oskust iseennast hinnata. Kuigi Elva Gümnaasium on hindamissüsteemi üleminekul veel “lapsekingades”, on meie eesmärk anda lastele head haridust ja arvestada iga õppijaga. Lisaks püüame üha enam kaasata hindamissüsteemi muutuse protsessi ka vanemaid koosolekute (nii üld kui ka klassi), mõttetalgute jne kaudu. Uuel õppeaastal (2018/19) on mittenumbrilisele hindamisele üle minemas ka 3. klass, kes lõpetab I kooliastme mittenumbrilise hindamisega esimese lennuna. 

Kuukiri Aprill 2018  

Kuukirja selles numbris on kokku võetud Elva Gümnaasiumi suured muudatused uueks õppeaastaks.

Kuukiri Aprill 2018  

Kuukirja selles numbris on kokku võetud Elva Gümnaasiumi suured muudatused uueks õppeaastaks.

Advertisement