Page 1

Złoża bogactwem regionu Jak Marszałek zabiega o region >> 3

Zarząd wspiera budowę kopalni >> 9

www.lubuskie.pl |GZII-064-8|2013AG

08 ‘13

Uczymy przez zabawę Tegoroczne Forum Funduszy Europejskich w Lubuskiem skierowane zostało do dzieci i młodzieży. Nieprzypadkowo wybrano dzień rozpoczęcia roku szkolnego - 2 września. Chcemy pokazać młodym ludziom, że to dla nich zmienia się region, dzięki programom unijnym, jakie w województwie lubuskim realizujemy. Dodatkowo przekonamy ich, że nie warto rezygnować z lekcji wuefu. rzygotowaliśmy multimedialne projekty przedstawiające najciekawsze inwestycje, doświadczenia naukowe, których zadaniem jest uczyć poprzez zabawę. Chcemy zachęcać dzieci i młodzież do aktywności umysłowej, ale także artystycznej i sportowej. Każdy, kto 2 wrześni przyjdzie na zielonogórski deptak, będzie mógł zagrać z naszymi złotymi koszykarzami, ale także uczestniczyć w warsztatach plastycznych czy tanecznych. Tych, którzy interesują się astronomią, czeka nie lada gratka wizyta w planetarium. Będzie też można skorzystać z badań profilaktycznych wykrywających wady postawy, które przeprowadzą specjaliści z Lubuskiego Ośrodka Rehabilitacji Ortopedycznej w Świebodzinie. Tematem wiodącym będą jednak fundusze europejskie. To właśnie dzięki dobrze wydawanym środkom unijnym powstają przecież w regionie inwestycje, które pobudzają rozwój gospodarczy. Już dziś widać, jak zmieniło się dzięki nim nasze otoczenie. (jm)

Program Forum Funduszy Europejskich >> 12

fot. Archiwum UMWR

P

Podczas Dni Województwa Lubuskiego w Gorzowie Wlkp. młodzi ludzie mogli sami przeprowadzić eksperymenty


www.lubuskie.pl

 strategicznaszansaLubuskiego W 2020 roku województwo lubuskie korzysta ze swojego położenia w sercu Europy. Rozwijają się innowacyjne sektory przemysłu. Coraz wyższy jest poziom usług. Kwitnie turystyka. Efektywne wykorzystanie środków unijnych zapewnia wysoki poziom życia. To tylko marzenia? Nie. To szansa na rzeczywistość.

rzyjęta przez Sejmik Województwa Lubuskiego w listopadzie 2012 r. Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 jest najważniejszym dokumentem strategicznym w regionie. Łączy w sobie diagnozę regionu, stojące przed nim wyzwania rozwojowe i aspiracje jego mieszkańców, a także inicjuje oraz rozwija mechanizmy współpracy pomiędzy samorządem terytorialnym, sferą biznesową i mieszkańcami województwa. Samorząd województwa, realizując ustalenia zawarte w nowej koncepcji rozwoju, chce przede wszystkim wzmocnić gospodarkę regionu w oparciu o dobrze wykształcony i kreatywny kapitał ludzki, poprawić dostępność komunikacyjną w zakresie powiązań zewnętrznych, jak i wewnętrznych oraz zapewnić spójność regionu w wymiarze społecznym i terytorialnym.

P

Silna gospodarka W celu urzeczywistnienia wizji rozwoju województwa w perspektywie do 2020 roku sformułowano cel główny i cztery cele strategiczne. Celem głównym jest wykorzystanie potencjałów woj. lubuskiego do wzrostu jakości życia, dynamizowania konkurencyjnej gospodarki, zwiększenia spójności regionu oraz efektywnego zarządzania jego rozwojem. Cele strategiczne to: 1. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka regionalna, 2. Wysoka dostępność transportowa i teleinformatyczna, 3. Społeczna i terytorialna spójność regionu, 4. Region efektywnie zarządzany. Woj. lubuskie ze względu na potencjał wewnętrzny i bardzo dogodne położenie w zjednoczonej Europie ma szanse stać się regionem silnym gospodarczo, z zaawansowaną technologią. To przekonanie spowodowało, że konkurencyjna i innowacyjna gospodarka jest celem strategicznym województwa. Realizacja tego celu podniesie atrakcyjność inwestycyjną, m.in. poprzez wspieranie tworzenia nowych i zagospodarowanie istniejących stref aktywności gospodarczej, organizację zintegrowanego systemu promocji inwestycyjnej regionu, ukierunkowywania

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra redaktor naczelna: Tatiana Mikułko-Kozłowska redaktor prowadząca: Anna Gogulska 68 456 55 66 redakcja.region@lubuskie.pl zespół redakcyjny: Marcin Nowak, Małgorzata Gabrysz-Hryniewicz, Marek Pych, Katarzyna Fedro, Agnieszka Sawicka, Mirosława Dulat, Joanna Malon, Marta Nieradka, Mirosław Gancarz, Monika Grygier, Jolanta Kramer-Pawlicka, Paweł Tyl, Wojciech Königsberg, Marta CzarneckaSusłowicz, Anna Markiewicz, Michał Iwanowski.

tworzonych stref gospodarczych. Zapewnienie trwałej konkurencyjności regionalnej będzie możliwe w warunkach stałej poprawy jakości kapitału ludzkiego. Odbędzie się to m.in. poprzez wspieranie uczelni wyższych w woj. lubuskim, które zapewniają wysoki poziom kształcenia, nowoczesną bazę dydaktyczną oraz powiązania z innymi ośrodkami naukowymi. Jednym z podstawowych warunków wysokiego poziomu rozwoju społeczno - gospodarczego jest odpowiednio rozwinięta sieć infrastruktury transportowej. Dokument zakłada, że do 2020 roku ukończona zostanie realizacja strategicznych przedsięwzięć drogowych, w tym m.in. drogi ekspresowej S3. Systemy transportu publicznego zarówno miejskie, jak wewnątrzregionalne, międzyregionalne i międzynarodowe ulegną rozbudowaniu, a ich jakość zostanie znacząco podniesiona. Na wszystkich obszarach regionu zapewniony zostanie dostęp do szerokopasmowego Internetu. Przeciw wykluczeniu Trzecim strategicznym celem województwa jest zapewnienie spójności regionu, zarówno w wymiarze społecznym jak i terytorialnym. Osiągnięcie tego celu będzie możliwe poprzez zwiększenie jakości i dostępności do różnego rodzaju usług społecznych i promocję włączenia zawodowego, a także poprzez zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Do 2020 r. podniesiona zostanie dostępność usług edukacyjnych i atrakcyjność kształcenia na wszystkich poziomach nauczania. Podjęte zostaną również działania mające na celu zwiększenie dostępu do usług medycznych. Wzrost zróżnicowanej oferty kulturalnej oraz liczby atrakcyjnych wydarzeń w tej dziedzinie przełoży się nie tylko na podniesienie jakości życia mieszkańców, ale będzie miało także wpływ na turystyczną atrakcyjność regionu. Duży nacisk zostanie położony na tworzenie coraz lepszych warunków do uprawiania sportu, zarówno wśród dzieci i młodzieży, jak i wśród dorosłych mieszkańców województwa. Polityka zmierzająca do zapewnienia spój-

ności społecznej będzie realizowana także poprzez budowę efektywnych instrumentów zwalczania form wykluczenia społecznego. Należy spodziewać się, że w perspektywie najbliższych lat znaczenia nabierać będą następujące, często zupełnie nowe oblicza wykluczenia społecznego: cyfrowe, energetyczne, ze względu na stan zdrowia, edukacyjne oraz dziedziczenie ubóstwa. Polityka społeczna będzie narzędziem wdrażania instrumentów, które pozwolą na ograniczenie skutków tego rodzaju zjawisk i procesów. Obszarem szczególnego zainteresowania i interwencji polityki regionalnej będą w woj. lubuskim obszary wiejskie. Do 2020 r. częściowo przezwyciężony zostanie problem utrudnionego dostępu bądź też ograniczony wachlarz usług publicznych. Sprawna administracja Zarządzanie rozwojem regionu będzie opierać się na sprawnej administracji, rozumianej jako sprawny i skoordynowany system realizacji i monitorowania osiągania celów strategii. Rosnące doświadczenie i profesjonalizm urzędów oraz ich pracowników skutkować będzie jeszcze wyższą efektywnością pozyskiwania i wdrażania funduszy unijnych oraz przyciągania inwestycji zewnętrznych przez jednostki samorządu terytorialnego. Wspierany będzie rozwój kapitału kulturowego i kreatywnego, który odgrywa coraz bardziej znaczącą rolę w gospodarce opartej na wiedzy i warunkuje innowacyjność, stanowiącą kluczowy mechanizm zmiany i rozwoju. Włączenie do udziału w procesie rozwoju regionu organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, reprezentantów różnorodnych, w tym nieformalnych, grup społecznych, przyczyni się do budowania trwałej tożsamości regionalnej. opr. (mi) „Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020” jest dostępna na stronie www.lubuskie.pl w zakładce Strategia.

IILUbUskIeForUmWInIarskIe uż 22 września na terenie

J

wielkopolskiego, śląskiego, mało-

skich win oraz szans na utożsa-

Muzeum Etnograficznego w

polskiego i oczywiście winiarze

mianie regionu z marką wina.

Zielonej Górze z siedzibą w

lubuscy. Marszałek Elżbieta Polak

Okazją do sprawdzenia jakości

Ochli odbędzie się II Lubuskie Fo-

dokona uroczystego otwarcia fo-

win będzie konkurs pn. Najlepsze

rum Etnograficzne. Wezmą w nim

rum.

wino II Lubuskiego Forum Wi-

udział zagraniczne delegacje z re-

W ramach imprezy odbędą się

gionów partnerskich Lubuskiego

prezentacje

oraz przedstawiciele winiarzy z

uprawy winorośli w naszym re-

województw:

gionie, konkurencyjności lubu-

podkarpackiego,

dotyczące

m.in.:

niarskiego oraz udział w Dożynkach Winiarskich - tradycyjnym święcie winiarzy lubuskich. Monika Grygier


www.lubuskie.pl

 Gra o rozwój naszego regionu Rozmowa z Elżbietą Polak, marszałkiem województwa lubuskiego

- Jakie inwestycje chcielibyśmy, by zostały ujęte w kontrakcie? - Wstępnie zgłosiliśmy listę kluczowych inwestycji ze Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego. Są na niej wszystkie inwestycje infrastrukturalne, a więc dokończenie budowy S3, węzłów A2, modernizacja dróg nr 22 i 24 na północy województwa, drogi nr 27 Zielona Góra-Żary, budowa mostów w Milsku, Krośnie Odrzańskim i Kostrzynie nad Odrą, przebudowa i modernizacja linii kolejowych, w tym Odrzanki i linii nr 203 z Krzyża przez Gorzów do Kostrzyna. W ramach kontraktu chcielibyśmy utworzyć Park Naukowo-Technologiczny w Gorzowie oraz wspierać rozwój już istniejących parków w Nowej Soli i Nowym Kisielinie. Do kontraktu zgłosiliśmy też infrastrukturę drogową kompleksu energetycznego Gubin-Brody, której jesteśmy właścicielami, a także inwestycje w infrastrukturę sportową w Drzonkowie i w Gorzowie. Zdaniem zarządu województwa kluczowe znaczenie dla rozwoju regionu lubuskiego ma też ochrona przeciwpowodziowa dorzecza Odry, rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej, czyli kontynuacja naszych e-projektów, modernizacja drogi wojewódzkiej nr 12 wraz z obwodnicami Wschowy, Szlichtyngowy i Szprotawy oraz rozwój infrastruktury badawczo-rozwojowej PWSZ w Sulechowie w kontekście transferu rozwiązań technologicznych do przemysłu. I te inwestycje także ujęliśmy w kontrakcie. Poza tym zgłosiliśmy projekty opracowane w ramach założeń Strategii Rozwoju Polski Zachodniej, a więc m.in. ponadregionalne specjalistycz-

fot. archiwum UMWL

- Przed nam negocjacje Kontraktu Terytorialnego. O co toczy się gra? - O kluczowe dla rozwoju regionu przedsięwzięcia. Kontrakt Terytorialny to swego rodzaju umowa zawarta pomiędzy Radą Ministrów, którą reprezentuje minister rozwoju regionalnego, a zarządem województwa. Określa ona priorytetowe cele i zadania o kluczowym znaczeniu dla rozwoju kraju, ale też danego województwa. Co więcej, Kontrakt Terytorialny określa sposób finansowania, koordynacji i realizacji, a także dofinansowania programów, które będą pomocne przy wdrażaniu umowy partnerstwa w zakresie polityki spójności, a zostały opracowane przez zarząd województwa. Innymi słowy, kontrakt będzie obejmował jedynie te przedsięwzięcia, które są najważniejsze ze względu na realizację celów strategii kraju oraz strategii dotyczącej województwa, w naszym przypadku regionu lubuskiego.

Lista inwestycji wstępnie zgłoszonych do Kontraktu Terytorialnego

ne centra usług medycznych, czyli także zakład radioterapii w Gorzowie. - Które mają największe szanse? - Tego właśnie będą dotyczyć negocjacje. Zależy nam na wszystkich inwestycjach, bo one służą realizacji określonych przez region celów. Część może być jednak finansowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, część z programów krajowych lub przy wsparciu budżetu państwa. Czekają nas trudne rozmowy jeśli chodzi o inwestycje sportowe w Drzonkowie i Gorzowie, bo sport w ogóle nie został ujęty w ramach kontraktu. Obszary do Kontraktu Terytorialnego wyznaczone przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego to innowacyjność i przedsiębiorczość, technologie informacyjno-komunikacyjne, transport, środowisko, energetyka, edukacja i rynek pracy, włączenie społeczne. Ale będziemy walczyć. - A kiedy wszystko powinno być jasne? - Harmonogram zakłada, że jeszcze w tym roku. Teraz przygotowujemy tzw. mandat negocjacyjny, który jest podstawą do rozpoczęcia rozmów. Jego zarys wraz z kluczowymi inwestycjami został przesłany do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na początku lipca. Ministerstwo wraz z innymi resortami analizuje zakres zgłoszonych przez nas inwestycji i możliwość ich finansowania. Obie strony powołują też zespoły negocjacyjne, które w ramach negocjacji będą musiały uzgodnić wykaz przedsięwzięć priorytetowych w ramach danego obszaru. Negocjacje Kontraktu Terytorialnego mają rozpocząć się jesienią, a negocjacje dotyczące Regionalnego Programu Operacyjnego ruszą w przyszłym roku. - Dziękuję.

Tatiana Mikułko-Kozłowska

 Rozwój Regionalnego Centrum Badawczego Park Naukowo-Technologiczny i Uniwersytet Zielonogórski Rozwój Parku Technologii i Logistyki Przemysłu INTERIOR w Nowej Soli Utworzenie Parku Naukowo-Przemysłowego dla Aglomeracji Gorzowskiej Rozwój infrastruktury badawczo-rozwojowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie w kontekście transferu rozwiązań technologicznych do przemysłu Infrastruktura drogowa w ramach kompleksu wydobywczo-energetycznego Gubin-Brody Dokończenie budowy drogi ekspresowej S3 Dokończenie węzłów A2 Przebudowa drogi nr 18 do parametrów autostrady Systemowa poprawa dostępności drogowej północy województwa poprzez modernizację dróg wojewódzkich 22 i 24 Rozwój drogi nr 27 Zielona Góra - Żary - autostrada A18 Modernizacja połączeń drogi S3 z Nowej Soli przez Kożuchów i Żagań/Szprotawę z autostradami A18/A4 Budowa przeprawy mostowej w Kostrzynie nad Odrą - północna obwodnica miasta Budowa mostu w Milsku Most na Odrze w Krośnie Odrzańskim wraz z obwodnicą Rozbudowa i modernizacja infrastruktury linii kolejowej nr 273 (CE-59) na odcinku Głogów - Zielona Góra - Kostrzyn („Odrzanka”) Rozbudowa i modernizacja infrastruktury linii kolejowej nr 203 na odcinku Krzyż - Gorzów Wlkp. - Kostrzyn n/O. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury linii kolejowych 275 na odcinku Miłkowice - Żagań oraz linii 14 na odcinku Żagań - Żary - Forst Rozbudowa i modernizacja infrastruktury i taboru transportu publicznego w obszarach funkcjonalnych Zielonej Góry (Lubuskie Trójmiasto) i Gorzowa Wlkp. Rozbudowa i poprawa wyposażenia lotniska w Babimoście Budowa bazy lotniczego pogotowia ratunkowego HEMS w północnej części województwa Modernizacja odrzańskiej drogi wodnej E-30 Modernizacja międzynarodowej drogi wodnej E-70 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie oraz w Gorzowie Wlkp. Ochrona przeciwpowodziowa dorzecza Odry. Rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej w województwie lubuskim. Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 12 wraz z obwodnicami Wschowy, Szlichtyngowy i Szprotawy. Projekty opracowane w ramach Założeń Strategii Rozwoju Polski Zachodniej Modernizacja Odrzańskiej drogi wodnej E-30 (ODW) Rozbudowa i modernizacja infrastruktury linii kolejowej nr 273 (CE-59) na odcinku Głogów - Zielona Góra - Kostrzyn („Odrzanka”) Dokończenie budowy drogi ekspresowej S-3 w ciągu CETC-ROUTE 65. Ponadregionalne specjalistyczne centra usług medycznych Sieci energetyczne Polski Zachodniej.


www.lubuskie.pl

 Zdrowyszpital?Tomożliwe! Szpital w Torzymiu to dowód, że przekształcenie wiąże się z lepszym poziomem leczenia. - Proces był trudny, ale było warto - mówi dyrektor lecznicy Janusz Dreczka. Przyjeżdżają tu pacjenci z chorobami serca i płuc nie tylko z Lubuskiego, ale i spoza województwa. W tym roku szpital obchodzi 60. urodziny. W lecznicy wciąż wykonywane są inwestycje. W latach 2011 i 2012 bieżących remontów i zakupów wykonane na 451 tys. zł. Wiedzę i zdolności lekarzy z Torzymia doceniają też pacjenci zza Odry. Korzystają z usług poradni kardiologicznej, porad geriatrycznych oraz komercyjnych badań diagnostycznych.

ełna nazwa to Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu Spółka z o.o. Lecznica w takiej formie prawnej powstała 3 września 2010 roku. Od początku realizowała działalność leczniczą w pełnym zakresie. Przejęła wszystkich pracowników, pacjentów, zakontraktowała nowe świadczenia i od 1 stycznia 2011 roku rozpoczęła z powodzeniem działalność leczniczą. Po dwóch latach działalności spółka utworzyła z zysku kapitał zapasowy zbliżony poziomem kapitałowi założycielskiemu (50 tys. zł). Za drugi rok obrotowy spółka podzieliła się zyskiem z właścicielem, czyli Samorządem Województwa Lubuskiego. To prawdopodobnie jedyny szpital w Polsce, który wypłacił dywidendę wspólnikowi.

P

Kapitałem są ludzie W spółce pracę znaleźli lekarze, pielęgniarki, pracownicy administracji i obsługi, którzy wcześniej byli zatrudnieni w sp zoz-ie. To dzięki ich pracy i zaangażowaniu szpital cały czas dobrze sobie radzi i jest konkurencyjny na rynku. - Jako Zarząd Spółki potrafiliśmy w taki sposób ustawić funkcjonowanie szpitala, że nasza wspólna praca okazała się po prostu sukcesem - podkreśla Janusz Dreczka. I dodaje, że nie obyło się bez kłopotów. Brak aktywów trwałych w postaci majątku po likwidowanym sp zoz-ie, brak możliwości odpisu funduszu odtworzeniowego, ponoszone wysokie opłaty dzierżawy, podatki lokalne, podatki od dochodu i uzyskiwanego przychodu, ubezpieczenie majątku… to tylko niektóre przeszkody. Patrząc na wynik finansowy szpitala widać, że poradziliśmy sobie z tymi przeciwnościami! - podkreśla dyrektor.

Kto by pomyślał, że będąc w szpitalu można wziąć udział w wycieczce rowerowej. A jednak! Pacjent najważniejszy Spółka w Torzymiu oferuje wysokiej jakości usługi na sześciu oddziałach i w przyszpitalnych poradniach. Posiada także nowoczesny sprzęt diagnostyczny. Specjalizuje się w rehabilitacji kardiologicznej, a ostatnio także pulmonologicznej. Na leczenie i rehabilitację do Torzymia przyjeżdżają pacjenci z chorobami serca i płuc z całego regionu i województw ościennych. Choroby serca i układu krążenia stanowią, obok chorób nowotworowych, największe zagrożenie dla zdrowia i życia Polaków. Szacuje się, że choroby te odpowiedzialne są za około 50 proc. wszystkich zgonów w Polsce. - Ten szpital postawił mnie na nogi. Kilkutygodniowa rehabilitacja i jestem w pełni sił, choć wydawało się, że będzie ciężko - mówi pan Józef z Gorzowa. Dyrektor szpitala z dumą podkreśla, że lekarze w Torzymiu zajmują się też pacjentami po przeszczepie płuc i takimi, którzy przygotowują się do przeszczepu w ramach rehabilitacji oddechowej. Także badanie zaburzeń snu stało się niewątpliwie tzw. strzałem w dziesiątkę. Uznanie dla naszej pracy w tym obszarze wyrazili wybitni specjaliści - dodaje J. Dreczka.

Janusz Dreczka dyrektor lecznicy w Torzymiu

fot. archiwum prywatne

tys.złwyniósłzysk szpitalaw2011 roku.minionyrok zamknąłsię180 tys.złzysku

fot. Szpital Torzym

378

Z nadzieją w przyszłość W przyjętej przez Zarząd Spółki koncepcji zarządzania opracowano założenia do programu rozwoju szpitala do roku 2015. Zakładają one kilka strategicznych kierunków rozwoju. - Jednym z nich jest przyjęcie przez szpital, po osiągnięciu właściwego poziomu bazy leczniczej, roli lidera w regionie w leczeniu chorób układu oddechowego. W Lubuskim Centrum Pulmonologii świadczenia zdrowotne obejmować będą diagnostykę i leczenie chorób układu oddechowego - mówi dyrektor J. Dreczka. Spółka planuje rozwinąć rehabilitację onkologiczną z limfologią, rehabilitację diabetologiczną i rehabilitację geriatryczną. Chce się zająć także organizacją otwartego i zamkniętego lecznictwa geriatrycznego. Przemawiają za tym argumenty demograficzne, społeczne jak i biologiczne.

Od pierwszego dnia naszą misją stało się takie realizowanie założeń biznesowych, by osiągnąć właściwy poziom leczenia. Konsekwencją miał być dodatni wynik finansowy.

Tak tu leczą W szpitalu zarejestrowanych jest 238 łóżek w ramach leczenia na oddziałach: rehabilitacja kardiologiczna, rehabilitacja pulmonologiczna-nowe świadczenie, oddział pulmonologii, oddział pulmonologii i gruźlicy płuc, oddział pulmonologii z pododdziałem chemioterapii, zakład opiekuńczo-leczniczy. W szpitalu działają następujące poradnie: kardiologiczna, onkologiczna, gruźlicy i chorób płuc, alergologiczna, medycyny pracy i geriatryczna-nowe świadczenie. Trzy z nich: kardiologiczna, onkologiczna, gruźlicy i chorób płuc mają umowę z LOW NFZ. Katarzyna Kozińska


www.lubuskie.pl

 Spółka do zadań specjalnych Przez ostatnie miesiące w każdym numerze „Regionu” informowaliśmy o postępach w przygotowywaniu przekształcenia Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. A jak będzie funkcjonowała szpitalna spółka? adania spółki są bardzo ściśle określone w Akcie Założycielskim, który jest podpisywany notarialnie. Na pewno zmieni się nazwa lecznicy. Teraz pacjenci będą przyjmowani do Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Podobnie jak dotąd województwo lubuskie było podmiotem tworzącym dla szpitala, tak samo będzie stuprocentowym udziałowcem spółki. Zarząd spółki będzie liczył do trzech osób. Spółka, a leczy tak samo jak szpital Spółka będzie działać w oparciu o kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Oznacza to, że Fundusz nadal będzie płatnikiem usług medycznych. A zatem każdy ubezpieczony pacjent będzie miał możliwość leczyć się w placówce - jak dotąd - za darmo. Zakres świadczeń medycznych Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego (spółki) będzie taki sam, jak wcześniej. Spółkę będzie tworzyć pięć „przedsiębiorstw”: lecznictwo szpitalne przy ul. Dekerta, przychodnie specjalistyczne i diagnostyka przy ul. Dekerta, lecznictwo szpitalne przy ul. Walczaka, opieka długoterminowa przy ul. Walczaka oraz przychodnie specjalistyczne i diagnostyka przy ul. Walczaka. Szczegóły funkcjonowania oddziałów i poradni opisane są w Regulaminie Organizacyjnym spółki, który jest częścią Aktu Założycielskiego.

fot. archiwum UMWL

Z

Po przekształceniu szpital w Gorzowie nadal będzie świadczył wysokospecjalistyczne usługi Wiemy już co z majątkiem Na po cząt ku lip ca Sej mik Wo je wódz twa Lu bu skie go zde cy do wał, ja ka część ma jąt ku nie ru cho me go tra fi do Szpi ta la. Bu dyn ki i grun ty ma ją zo stać prze ka za ne apor tem, a słu żyć bę dą zwięk sze niu ka pi ta łu za ło ży ciel skie go spół ki.

Wspieramprzekształcenieszpitala

fot. archiwum UMWL

Barbara Kucharska, radna województwa

Obserwowałam przekształcenie szpitala powiatowego w Drezdenku. Wzbudzało ono wiele emocji i obaw zarówno wśród radnych powiatu, jak i lokalnej społeczności. W lipcu 2010 roku szpital w Drezdenku stał się spółką ze 100 proc. udziałem powiatu strzelecko-drezdeneckiego. Zadłużenie szpitala wynosiło wówczas ponad 20 mln zł, co stanowiło ok. 60 proc. całego budżetu powiatu. Samorząd przejął zadłużenie i w ramach rządowe-

go programu otrzymał dotację na ratowanie szpitala. Po oddłużeniu drezdenecki szpital powiatowy, jako spółka, zaczął się rozwijać, a nawet wypracowywać zyski! Poszerzył także swoją ofertę medyczną. Uruchomiono nowe poradnie, powstały nowe oddziały. Szpital regularnie inwestuje w nowoczesny sprzęt. Przykładem może być oddział intensywnej terapii, który dzięki nowoczesnym salom, sprzętowi najnowszej generacji i doświadczonej kadrze świadczy usługi na poziomie szpitala klinicznego. W ostatnim czasie placówka została rozbudowana i wyremontowana. Poprawiała się także obsługa pacjentów, wzrósł poziom świadczonych usług medycznych, a to wszystko w ramach kontraktu z Narodowego Funduszu Zdrowia. - Lecznica po przekształceniu radzi sobie dobrze. To wspólny sukces załogi, samorządu powiatowego oraz grupy osób dzięki, której szpital może się rozwijać - twierdzi Jerzy Hatała, prezes drezdeneckiej spółki. Wierzę, że podobny sukces po przekształceniu i oddłużeniu osiągnie gorzowska lecznica. Barbara Kucharska

Radni debatowali nad czterema wariantami przekazania majątku spółce. Ostatecznie zielone światło uzyskał wariant, który zakłada, że aportem zostaną przekazane spółce nieruchomości przy ul. Dekerta i część nieruchomości przy ul. Walczaka, które są niezbędne do prowadzenia działalności statutowej lecznicy. Łączna wartość tych budynków, budowli i gruntów to 139,5 mln zł. Po stronie województwa pozostaną nieruchomości o wartości ok. 7,5 mln zł. Spółka, spółka, ale co dalej? Przypomnijmy - zgodnie z ustawą o działalności leczniczej - w przypadku przekształcenia lecznicy w spółkę, możemy ubiegać się o dotację z budżetu państwa. - Wszystkie zobowiązania wymagalne zostaną przejęte przez samorząd. Od maja jesteśmy gotowi, by to zrobić. Przy szpitalu zostaną tylko zobowiązania krótkoterminowe, bieżące i należności narosłe od czerwca. Ten montaż jest bezpieczny zarówno dla szpitala jak i województwa - podkreśla marszałek Elżbieta Polak. Samorząd województwa przejmuje ok. 120 mln zł. Część zobowiązań zostanie umorzona, na część - otrzymamy dotację. Województwo lubuskie wystąpi o dotację z tytułu udzielonych pożyczek, kredytu w Reiffeisen, a także z tytułu uiszczonego podatku VAT od wniesionych aportem nieruchomości. Natomiast zobowiązania publiczno-prawne - po przekształceniu - będą podlegać umorzeniu. Według planu - jeszcze we wrześniu br. na ręce ministra zdrowia trafią odpowiednie wnioski o dotacje. Dzięki temu samorząd będzie mógł spłacić wierzycieli szpitala. Rozliczenie dotacji powinno nastąpić do końca 2013 r. Mirosława Dulat


www.lubuskie.pl

 radośćkierowców-kolejnyodcineks3! Od 22 sierpnia możemy jeździć nowym, 42-kilometrowym odcinkiem na trasie Międzyrzecz-Sulechów, tj. od węzła Międzyrzecz-Południe do węzła Jordanowo. To już ostatni w tym roku fragment S3 oddany do użytku. Dzięki inwestycjom czas przejazdu na trasie od Sulechowa do Międzyrzecza skrócił się o 20 minut.

fot. GDDKiA

P

rzypomnijmy, od 11 lipca br. kierowcy mogą się cieszyć jazdą nową obwodnicą Świebodzina wybudowaną w ciągu drogi ekspresowej S3. Do użytku został oddany pięciokilometrowy odcinek węzła Świebodzin Północ Świebodzin Południe. Obwodnica połączyła wcześniej oddane fragmenty S3: - od węzła Jordanowo do węzła Świebodzin Północ (5 km) - oddany 27 maja br., - od węzła Świebodzin Południe do węzła Sulechów (20 km) - oddany 18 czerwca br. Trasa S3 prowadzi teraz ruch bezkolizyjnie nad skrzyżowaniem drogi nr 3 z drogą nr 92, co korzystanie wpłynie na płynność i bezpieczeństwo ruchu oraz skróci czas przejazdu. Powstająca ekspresowa droga S3 stanowi fragment trasy międzynarodowej E65, leżącej w transeuropejskim korytarzu transportowym. Najdłuższy odcinek drogi ekspresowej S3 leży właśnie na terenie województwa lubuskiego. Odległość granicy województwa zachodniopomorskiego do granicy województwa dolnośląskiego po trasie wynosi 184 km. Przypomnijmy, że w czerwcu br. rząd przyjął zmiany w realizowanym obecnie Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015. Na liście inwestycji drogowych przewidzianych do realizacji znalazła się przebiegająca przez województwo lubuskie droga krajowa S3 na odcinkach Sulechów - Legnica i Legnica - Lubawka. Harmonogram prac: • Odcinek zrealizowany Międzyrzecz - Sulechów Długość: 42,95 km Rozpoczęcie robót: 18 sierpnia 2010 r. Terminy oddania do użytkowania: 27 maja 2013 r. - od w. Świebodzin Północ do w. Jordanowo

Kiedy gotowa będzie cała trasa S3, podróż z południa na północ województwa, będzie czystą przyjemnością 18 czerwca 2013 r. - od w. Sulechów do w. Świebodzin Południe 11 lipca 2013 r. - od w. Świebodzin Południe do w. Świebodzin Północ • Odcinek w realizacji Gorzów Wlkp.- Międzyrzecz Długość: 37,6 km Rozpoczęcie robót: 14 lipiec 2011 r. Planowany termin oddania do użytkowania: maj 2014 r. maj 2014 - odc. od w. Skwierzyna Zachód do w. Międzyrzecz Południe łącznie z obwodnicą Skwierzyny maj 2014 - odc. od Gorzowa Wlkp. do w. Skwierzyna Zachód (18,5 km) • Odcinki w przygotowaniu 1. Obwodnica Gorzowa Wlkp. - druga jezdnia Długość: 11,7 km Ogłoszono przetarg: 5 czerwca 2013 r. Planowane rozpoczęcie robót: kwiecień 2014 r. Planowane zakończenie robót: IV kw. 2016 r. 2. Obwodnica Międzyrzecz - druga jezdnia

Długość: 6,4 km Ogłoszono przetarg: 5 czerwca 2013 r. Planowane rozpoczęcie robót: marzec 2014 r. Planowane zakończenie robót: IV kw. 2016 r. 3. Sulechów - Nowa Sól - druga jezdnia Długość: 43 km Ogłoszono przetarg: 21 czerwica 2013 r. Planowane rozpoczęcie robót: maj 2014 r. Planowane zakończenie robót (bez mostu na rz. Odrze): I połowa 2017 r. Planowane zakończenie robót (rozbiórka i budowa mostu na rz. Odrze): II połowa 2018 r. Długość odcinka realizowanego przez Oddział GDDKiA w Zielonej Górze (Gorzów Wlkp. - Nowa Sól): 143 km Szacunkowy koszt realizacji całego odcinka realizowanego przez Oddział GDDKiA w Zielonej Górze 3,5 mld zł Małgorzata Tramś-Zielińska W informacji wykorzystano materiał z GDDKiA w Zielonej Górze

ruszyłypracenadstrategiąrozwojuPolskiZachodniej race nad Strategią Rozwoju Polski Zachodniej nabrały tempa! Wiceminister Iwona Wendel zaprosiła marszałków województw Polski Zachodniej na spotkanie, które odbyło się 14 sierpnia w Warszawie. W jego trakcie dyskutowano o najważniejszych kwestiach dotyczących docelowego kształtu Strategii. Nasz region reprezentował wicemarszałek Bogdan Nowak. Marszałkowie zgodzili się z propozycjami MRR, żeby potencjały i cele opisane w Założeniach SRPZ zostały zebrane w trzy obszary strategiczne ukierunkowane na: wzmocnienie potencjału inwestycyjnego; wzmocnienie potencjału dla rozwoju gospodarki opartej na wiedzy oraz wzmocnienie po-

P

tencjału na rzecz współpracy. Reprezentanci województw przekonywali także, jak ważne w Strategii są zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa energetycznego (w tym rozbudowy elektroenergetycznych sieci przesyłowych) oraz bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, które ściśle wiąże się z utrzymaniem żeglowności rzek. Przypomnijmy, że już w kwietniu 2012 roku marszałkowie pięciu województw Polski Zachodniej przekazali minister Elżbiecie Bieńkowskiej „Założenia Strategii”. Konkretne działania ruszyły w styczniu 2013 roku. Odbyły się dwa spotkania przedstawicieli ministerstwa i urzędów marszałkowskich, podczas których uzgodniono podstawo-

we kwestie dotyczące dalszych prac. W uzgodnionych wówczas przez marszałków siedmiu kluczowych projektach znalazły się: Odrzańska Droga Wodna, dokończenie budowy drogi ekspresowej S3 w ciągu CETC-ROUTE 65, modernizacja linii kolejowych w ciągu CETC-ROUTE 65 (w tym tzw. Odrzanka), dokończenie budowy drogi ekspresowej S5. Budowa drogi ekspresowej S11, ponadregionalne specjalistyczne centra usług medycznych oraz sieci energetyczne Polski Zachodniej. Kolejne spotkanie w sprawie Strategii zostało ustalone na początek września we Wrocławiu. Maciej Nowicki Pełnomocnik Zarządu ds. Profilaktyki Spójności


www.lubuskie.pl

 Mądrze zainwestujmy w gospodarkę Jak zmieni się lubuska gospodarka do 2020 r.? Gdzie inwestować, żeby rynek pracy się rozwijał? Które branże gospodarki wspierać, żeby wyrównać dysproporcje między miastem a wsią? Nadszedł czas, żeby o tym dyskutować.

mlneurownowej perspektywie finansowej otrzymaLubuskie

fot. archiwum UMWL

900

Podczas konsultacji dla przedsiębiorców omawiano ważne dla regionu zagadnienia województwo lubuskie otrzyma 900 mln euro z unijnego funduszu rozwoju regionalnego na lata 2014-2020. To o ponad 300 mln euro więcej niż w kończącym się okresie programowania (2007-2013). Dzięki wydanym w ostatnich siedmiu latach funduszom, mamy z grubsza rozwiązane sprawy komunikacyjne w regionie: drogi, obwodnice, koleje, lotnisko. Poczynione już inwestycje będą pobudzać rozwój gospodarczy w najbliższych latach. Trzeba myśleć, na co i jak wydać następne fundusze. Ogólna wizja już jest. - Wyznaczyliśmy sobie cztery główne osie priorytetowe - mówi marszałek Elżbieta Polak. - Są to: rozwój oparty na wiedzy, czyli badania i rozwój; dostępność teleinformatyczna i światłowody; zrównoważony rozwój społeczny i terytorialny; sprawna i efektywna administracja. W ramach osi priorytetowych mamy wyznaczonych 11 obszarów tematycznych, które zawierają konkretne działania, konkretne typy projektów. Są to priorytety Strategii Rozwoju Województwa.

W

Po pierwsze przedsiębiorcy Zarząd województwa stawia przede wszystkim na przedsiębiorców, a konkretnie na małe i średnie firmy, bo to one wytwarzają lwią część PKB zarówno w skali kraju, jak i regionu. - Dla nich będzie największa pula środków, czyli 24 proc. całej alokacji Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - podkreśla marszałek Polak. - Pieniądze będą trafiać w mniejszym stopniu na infrastrukturę, a głównie na badania. Wybudowaliśmy parki technologiczne, zmodernizowaliśmy sale dydaktyczne na uczelniach. Teraz chodzi o to, żeby uczelnie prowadziły badania nie dla siebie, ale dla regionu, dla lokalnego przemysłu, żeby następował autentyczny transfer wiedzy z nauki do praktyki przemysłowej. W nadchodzącej perspektywie trzeba mniej budować, a bardziej wyposażać w specjalistyczny

sprzęt. A także współfinansować badania dla przedsiębiorców. Cała pula 900 mln euro dla Lubuskiego będzie podzielona w proporcach 71 proc. na projekty inwestycyjne (LRPO), a 29 proc. na projekty miękkie w ramach Kapitału Ludzkiego. W jakie branże inwestować? Ktoś powie: w turystykę, która stanowi nie tylko ważną gałąź lubuskiej gospodarki, ale w ostatnich latach - mimo kryzysu - przeżywa rozkwit, rozwijając się w tempie 4,4 proc. Branża turystyczna to 10 proc. światowego PKB, a krajem, którego obywatele najchętniej w Europie korzystają z wakacyjnych wojaży - są Niemcy. Ktoś inny powie: turystyka to nie wszystko. Bo jest jeszcze przemysł, są strefy ekonomiczne i miejskie strefy aktywności gospodarczej. Są złoża surowców energetycznych, które prędzej czy później trzeba zacząć eksploatować. Żeby te dylematy rozwiązać, trzeba dyskutować. W Lubuskiem odbyły się konsultacje założeń Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, z udziałem przedsiębiorców z północy i południa regionu, a także organizacji pozarządowych i instytucji otoczenia biznesu. - Po raz pierwszy przedsiębiorcy zostali tak bardzo docenieni. Naszym celem jest skoncentrowane wsparcie gospodarki opartej na wiedzy - mówiła po konsultacjach Katarzyna Drożak, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej Urzędu Marszałkowskiego. Docenione miasta i obszary zdegradowane Projekty będą rozpatrywane w procedurach konkursowych. Ale będzie także tzw. lista indykatywna projektów strategicznych dla rozwoju województwa. One będą realizowane poza konkursami. - Mówiąc o projektach strategicznych, trzeba powiedzieć o tzw. ZIT-ach, czyli Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych - podkreśla marszałek Polak. - Jesteśmy jedynym regionem, który będzie miał dwa ZIT-y: osobny dla Gorzowa, osobny dla

Zielonej Góry. Dajemy tutaj dużą swobodę miastom w zakresie rozdysponowania tych pieniędzy. Niech miasta same wybiorą sobie swoje projekty kluczowe i niech same nimi zarządzają. Samorządy zlokalizowane wokół miast będą więc musiały się porozumieć co do swoich priorytetów. Tak więc samorządy miast i gmin, w tym obie lubuskie stolice, powinny być usatysfakcjonowane. Jednak miasta to nie wszystko. Trzeba myśleć o tym, jak wyrównywać dysproporcje między rozwojem miast i wsi. - Będziemy mieli środki na tzw. obszary strategicznej interwencji (OSI) - wyjaśnia marszałek Polak. - U nas są to np. tereny popegeerowskie, mocno zaniedbane, mamy też tereny powojskowe, a także tereny objęte zagrożeniem powodziowym. One są niedoinwestowane, a teraz mamy pieniądze na te obszary. Będziemy optować za tym, żeby zwiększyć środki właśnie na obszary strategicznej interwencji ponad obowiązkowe 5 proc. alokacji. Podsumowując: 5 proc. byłoby na ZIT-y, a 20 proc. na obszary strategicznej interwencji, a w ramach tego znalazłoby się 25 projektów kluczowych. Cała alokacja funduszy w nowej perspektywie będzie oparta na tzw. Umowie Partnerstwa, która określa cele realizacji polityki spójności w Polsce w latach 2014-2020. Będzie ona dokumentem nadrzędnym wobec programów operacyjnych, w tym LRPO, który był szeroko konsultowany w naszym regionie w środowiskach biznesowych, samorządowych, pozarządowych i innych. Umowa Partnerstwa jest ściśle powiązana z wymaganiami stawianymi przez Komisję Europejską, strategią Europa 2020 oraz z celami rozwojowymi Polski na najbliższe lata. Lubuskie nie jest samotną wyspą i mimo pewnej odrębności cywilizacyjnej i tożsamości lubuskiej, musi realizować cele w powiązaniu z sąsiadami i w kontekście ogólnopolskim oraz europejskim. Michał Iwanowski


www.lubuskie.pl

 energiatodlanasprzyszłość - Jaką rolę pełni Regionalna Rada do spraw Energetyki przy Marszałku Województwa Lubuskiego? - Rada została powołana przez Zarząd Województwa Lubuskiego i jest ciałem opiniodawczodoradczym Marszałka Województwa Lubuskiego w zakresie m.in. wspierania działań samorządu województwa związanych z planowaniem energetycznym, współdziałania w przygotowaniu założeń do Strategii Energetycznej Województwa Lubuskiego oraz ich wdrożenia, jak również inicjowanie, monitorowanie rozwoju energetyki w województwie. Osoby powołane w skład rady są specjalistami w dziedzinie energetyki. - Czy województwo lubuskie posiada odpowiednie zabezpieczenie w moc energetyczną? - Województwo lubuskie jest w bardzo niekorzystnej sytuacji energetycznej. Moc generatorów w elektrowniach i elektrociepłowniach wynosi około 500 MW. Potrzeby są o wiele większe, bo aż 700 MW. Przez nasz region z północy na południe przebiega jedyna linia 220 KV. W razie awarii tej linii skutki mogą być dramatyczne. Miało miejsce wyłączenie awaryjne linii 110 KV na południu województwa, ta sytuacja sprawiła, że pozbawiono na kilka godzin zasilania Zielonej Góry i Gorzowa Wielkopolskiego. Podobna sytuacja jest z gazociągami, przez które nie ma możliwości przesyłu większej ilości gazu. - W jakim stopniu brak mocy energetycznej ogranicza rozwój województwa lubuskiego? - Rozwój województwa lubuskiego jest ograniczony przy braku odpowiedniej infrastruktury energetycznej. Nowe i nowoczesne zakłady pra cy po trze bu ją za pew nie nia od po wied niej mocy energetycznej. Zdarzały się przypadki, że potencjalni inwestorzy rezygnowali z budowy

fot. archiwum prywatne

Rozmowa z Leszkiem Turczyniakiem, radnym województwa lubuskiego

Leszek Turczyniak jest nie tylko radnym województwa, ale także członkiem Rady Krajowej i Rady Regionu PO, członkiem zarządu Regionu Lubuskiego oraz przewodniczącym PO powiatu krośnieńskiego. Funkcje pełnione w sejmiku województwa, to: wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, członek Komisji Gospodarki i Rozwoju Województwa, Komisji Współpracy Zagranicznej i Promocji Województwa oraz Komisji Statutowej, wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze oraz członek Regionalnej Rady ds. Energetyki przy Marszałku Województwa Lubuskiego. zakładów z powodu braku możliwości przyłączenia gazu czy odpowiedniej ilości mocy elektrycznej. - Jak należy rozwiązać kwestię bezpieczeństwa energetycznego w naszym regionie? - Potencjalnym bogactwem regionu są złoża węgla brunatnego, które należą do najzasobniejszych w kraju, położone są na terenie gmin Gubin i Brody. Z rozpoznania geologicznego wynika możliwość zaopatrzenia elektrowni o mocy 1600 MW lub wyższej przez okres kilkudziesięciu lat. W związku z tym planowana jest budowa kompleksu energetycznego. Jest to niezbędna inwe-

stycja, która rozwiązałaby problem energetyczny naszego regionu, a także częściowo Polski. Ważny jest również przesył gazu skroplonego z terminala ze Świnoujścia gazociągiem przez gminy Strzelce Krajeńskie, Zwierzyn, Santok, Deszczno, Skwierzyna, Przytoczna i Pszczew - dałby on możliwość podłączenia się do gazociągu przyszłym inwestorom i mieszkańcom tych gmin. Istnieje również potrzeba budowy nowych linii i stacji energetycznych, gdyż jest to tzw. wyjściowa w energetyce. Wygenerowaną energię elektryczną należy przesłać jak najszybciej do potencjalnych odbiorców. - Dziękuję. Paweł Tyl

budowaobwodnicynowejsoliprzyniesiewszystkimsamekorzyści o wielu latach starań doczekaliśmy się budowy obwodnicy Nowej Soli. Inwestycja realizowana jest w ramach Priorytetu 1, Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu, Działanie 1.1. Poprawa stanu infrastruktury transportowej w regionie. Obwodnica dofinansowana jest z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego kwotą 37,82 mln zł, zaś wkład budżetu województwa wynosi 8,77 mln zł. Wykonawcą projektu jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej

P

Górze. W ramach obwodnicy powstanie droga o długości 4 860 km. Jestem pewien, że pozytywne skutki powstania obwodnicy odczujemy wszyscy. Nowa obwodnica poprawi komfort życia nowosolan. Wyprowadzając z miasta cały ruch tranzytowy, usprawni komunikację, poprawi komfort jazdy. Zapewni poprawę dostępności komunikacyjnej, zwiększając jednocześnie spójność układów transportowych, przy równoczesnym podniesieniu bezpieczeństwa ruchu drogowego, polepszeniu klima-

tu akustycznego oraz redukcji zanieczyszczeń. Realizacja inwestycji wpłynie pozytywnie na warunki działania przedsiębiorczości w tym rozwój strefy ekonomicznej. Dzięki obwodnicy Nowa Sól zyska dostęp do ok. 100 ha terenów inwestycyjnych, co da szanse na pozyskiwanie nowych inwestorów, a co za tym idzie tworzenie nowych miejsc pracy tak bardzo pożądanych w naszym województwie oraz samej Nowej Soli. Ireneusz Ganczar Radny województwa lubuskiego


www.lubuskie.pl

 Złoża bogactwem regionu Koncepcja budowy kompleksu energetycznego Gubin-Brody napotykała wiele trudności. Mimo to, Zarząd Województwa od początku postrzegał ją jako szansę dla rozwoju całego regionu. Pod warunkiem, że powstaniu kopalni odkrywkowej będzie towarzyszyć budowa elektrowni. łoża węgla brunatnego na pograniczu Lubuskiego i Brandenburgii należą do największych w Europie. Po niemieckiej stronie Nysy Łużyckiej, w okolicach Cottbus, są one eksploatowane od wielu lat, można zwiedzać ogromne obszary zrekultywowane po odkrywkach. Terenom tym został nadany zupełnie nowy charakter, ziemia jest już wykorzystywana rolniczo, prowadzone są nasadzenia drzew. Po polskiej stronie granicy złoża tkwią jeszcze pod ziemią, na głębokości ok. 60 m. - To wielka szansa dla naszego regionu, zwłaszcza dla lubuskiego rynku pracy. Węgiel brunatny jest naszym bogactwem a nie zagrożeniem - mówiła marszałek Elżbieta Polak w wywiadach prasowych. - Stawiamy przecież na zrównoważony rozwój gospodarki z uwzględnieniem specyfiki regionu, jego walorów przyrodniczych oraz potrzeb przemysłu, handlu i usług. Budowie tego kompleksu będzie towarzyszyć wiele inwestycji infrastrukturalnych, na których skorzystają mieszkańcy. Przypomnijmy, że inwestorem budowy kompleksu ma być spółka PGE Gubin, należąca do państwowego giganta energetycznego PGE S.A. Budowa miałaby się zacząć w roku 2019, a zakończenie eksploatacji złóż potrwałoby do roku 2075. Inwestycja od samego początku cieszyła się wsparciem władz samorządowych województwa, co przejawiało się konkretnymi działaniami i znalazło swe odbicie w wielu dokumentach. Już 24 lipca 2009 r. został powołany Zespół ds. Wspierania Projektu Budowy Elektrowni, który zgromadził przedstawicieli samorządów, środowisk na-

Gazziemny-tokolejny surowiecenergetyczny,któryjest prawdziwymbogactwemZiemi Lubuskiej.26lipca2013r.nastąpiło otwarciekopalnigazuiropyPGniG s.a.wLubiatowiezudziałem premieraDonaldaTuskaimarszałek elżbietyPolak.Tonajwiększa kopalniawPolsce.Dziękitej inwestycjikrajowewydobycieropy wzrośniezobecnychok.500tys.ton roczniedook.840tys.ton, awydobyciegazusięgnie 100mlnmsześc.

fot. archiwum UMWR

Z

26 lipca br. premier Donald Tusk wraz z marszałek Elżbietą Polak otworzyli kopalnię gazu i ropy w Lubiatowie ukowych, także ekologów. W jego spotkaniach uczestniczyli także parlamentarzyści zajmujący się sprawami energetyki. Kompleks energetyczny Gubin-Brody znalazł się na liście 25 inwestycji kluczowych (strategicznych) dla regionu lubuskiego. W Strategii Rozwoju Województwa, jako jeden z kierunków interwencji, wpisano „współpracę w celu budowy elektrowni w rejonie Gubin-Brody w oparciu o surowce z kopalni węgla brunatnego”. Ponadto lubuskie złoża węgla - jako potencjał produkcji energii elektrycznej na wielką skalę - zostały ujęte w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Woj. Lubuskiego. Obecnie w fazie konsultacji znajduje się Strategia Energetyki Woj. Lubuskiego (przygotowywana na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego przez katowicką firmę Energoekspert), która sporo uwagi poświęca złożom węgla w gminach Gubin i Brody, przedstawiając je jako strategiczne z punktu widzenia polskiej energetyki. W ramach Kontraktu Terytorialnego Zarząd Województwa wskazał tę inwestycję jako kluczo-

wą dla rozwoju regionu. Przy tej okazji Zarząd Dróg Wojewódzkich planuje wzmocnienie i rozbudowę infrastruktury drogowej w rejonie Żar, Lubska i Gubina, która w przyszłości miałaby służyć inwestycji energetyków. Podstawową sprawą jest konsekwencja i determinacja w doprowadzeniu nie tylko do rozpoczęcia eksploatacji węgla, ale przede wszystkim - do budowy elektrowni. Bo to elektrownia przyciągnie do regionu nowoczesną myśl techniczną, umożliwi współpracę z uczelniami, parkami naukowymi i stworzy dobrze płatne miejsca pracy w perspektywie wielu dziesięcioleci. Dlatego też pojawiające się inne koncepcje wykorzystania lubuskich złóż - m.in. transport Odrą węgla brunatnego spod Gubina do zespołu elektrowni Dolna Odra pod Szczecinem, co mogłoby wstrzymać budowę elektrowni w Gubinie - nie dadzą regionowi odpowiedniego impulsu rozwojowego. Bezwzględnym warunkiem pozytywnego oddziaływania inwestycji kopalnianej na region jest bowiem powstanie elektrowni. Michał Iwanowski


www.lubuskie.pl

 naszlakucysterskichcnót Klasztory zawsze budziły ciekawość ludzi. Życie toczyło się we wnętrzu zakonu, murami oddzielone od reszty świata. Zakon cysterski został założony w 1098 roku. Dorobek mnichów jest na tyle ciekawy, że Rada Europy postanowiła utworzyć szlak kulturowy poświęcony historii i dziedzictwu tego zakonu. zieje Szlaku Cysterskiego, który zalicza się do Szlaków Kulturowych Rady Europy, mają swój początek na przełomie XI i XII wieku. Jego ideą jest ukazanie wielowiekowej łączności kulturowej wszystkich krajów naszego kontynentu. We wrześniu 1990 roku w Krakowie uroczyście została otwarta polska część szlaku, która przebiega w ramach pętli: małopolskiej, pomorsko-kujawsko-chełmińskiej, śląskiej i wielkopolsko-lubuskiej. Szlak charakteryzuje się dużą ilością zabytków sakralnych. Obiekty te przyciągają swoją autentycznością i możliwością odwiedzenia budynków, których mury pamiętają czasy szarych mnichów. Lubuski szlak cysterski przebiega przez Babimost, Koźminek, Opalewo, Dąbrówkę Mł., Szczaniec, Ojerzyce, Kupienino, Wityń, Rzeczycę, Glińsk, Gościkowo - Paradyż, Szumiąca, Skoki, Międzyrzecz, Gorzycę, Chycinę, Bledzew, Bledzewko, Stary Dworek, Zemsko, Skwierzynę, Murzynowo, Santok, Janczewo, Różanki, Kłodawę, Mironice, Łośno, Lubocierz, Lipy - leśna stacja edukacyjna, do granicy województwa. Wschodnie odgałęzienie szlaku prowadzi z Zemska przez Popowo, Twierdzelewo, Rokitno, Lubikowo, Stołuń, Szarcz, Pszczew, Borowy Młyn, Wrony, Silną do granicy województwa. Na obecnych ziemiach wo-

zdjecia archiwum UMWL

D

Jednym z zachowanych do naszych czasów obiektów pocysterskich jest klasztor w Paradyżu-Gościkowie

Państwa różnią się od siebie kulturą, tradycją i historią, jednak cystersi, niezależnie od tego, gdzie mieli zakon, wszędzie wyznawali te same zasady: ciągłe doskonalenie się w miłości Boga i w cnotach.

jewództwa lubuskiego klasztory cysterskie powstawały tylko w epoce średniowiecza i ulokowane były w Zemsku, Bledzewie, Paradyżu (Gościkowo) i Mironicach. Jedynym zachowanym do naszych czasów obiektem pocysterskim jest klasztor w Paradyżu-Gościkowie. Dziś w jego murach znajduje się Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej oraz filia Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. W zabytkowych pomieszczeniach klasztoru przylegających do kościoła Wniebowzięcia NMP i św. Marcina znajduje się Muzeum Paradyskie. Można w nim zobaczyć bogaty zbiór pamiątek historycznych, jakie pozostawili po sobie cystersi paradyscy: cenne starodruki z XVII i XVIII (Tora - pięcioksiąg Mojżesza, "Dzieła" Tomasza a Kempis, "Roczne dzieje kościelne" Piotra Skargi,

Na przełomie lipca i sierpnia w Paradyżu odbywa się festiwal muzyki dawnej „Muzyka w Raju”

liczne księgi liturgiczne), zabytkowe monstrancje, naczynia i stroje liturgiczne (m.in.: bogato zdobiony krzyż procesyjny w stylu barokowym z XVII w., barokowa monstrancja pozłacana z przełomu XVII i XVIII w.), szaty liturgiczne i relikwiarze świętych wypożyczone z kolekcji przyklasztornego kościoła, która należy do bogatszych w skali Polski. Ponadto znajduje się tam kolekcja obrazów m.in.: portret trumienny Augustyna Dobrowolskiego - opata paradyskiego z XVIII wieku, obraz pędzla J. C. Schafflera z przełomu XVII/XVIII wieku - "Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny", którego wierna replika znajduje się w ołtarzu głównym paradyskiego kościoła, "Życiorys św. Bernarda z Clairvaux" - dzieło nieznanego malarza z XVII wieku oraz płaskorzeźba "Sądu ostatecznego" Herkulesa Christiana z XVIII wieku. Latem w murach klasztoru odbywa się festiwal muzyki dawnej "Muzyka w Raju". Dla zwiedzających udostępnione są: kościół seminaryjny, muzeum, ogrody. Zwiedzanie możliwe jest wyłącznie pod opieką przewodnika alumna seminarium. Liczne pamiątki po cystersach bledzewskich można odnaleźć także w kościele parafialnym p.w. św. Katarzyny i w sanktuarium Matki Boskiej w Rokitnie. Obiektami, które zachowały się do naszych czasów są m.in.: rezydencja letnia opatów bledzewskich w Starym Dworku oraz kościół w Rokitnie. Monika Grygier


www.lubuskie.pl

 Podziękowaliśmy za plony Od 24 do 25 sierpnia br. w Bogdańcu trwały dożynki - XV Lubuskie Święto Chleba połączone z XVIII Lubuskim Świętem Plonów. - Pragnę podziękować wszystkim rolnikom i ich rodzinom. Bez ciężkiej pracy, nie byłoby chleba na lubuskich stołach - mówiła marszałek Elżbieta Polak. roczystości zainaugurowała msza święta w kościele parafialnym celebrowana przez księdza biskupa Stefana Regmunta. - Błogosławimy dziś gospodarzy i modlimy się za dobre plony już na przyszły rok - podkreślał biskup Regmunt w kazaniu podczas mszy świętej. Po jej zakończeniu uczestnicy dożynek przeszli w barwnym korowodzie do Muzeum Techniki Wiejskiej w Bogdańcu. Wieńce niosły reprezentacje kilkunastu lubuskich gmin. Korowód otwierała uroczyście gmina Bogdaniec. - Chleb - wytwór pracy rolnika, ziarno, owoc pracy i nieprzespana noc piekarza. Chcemy dziś złożyć pokłon spracowanym rękom rzemieślników i rolników. Dziękuję zarządowi i pani marszałek, że możemy podwójnie świętować - mówiła podczas inauguracji uroczystości przy muzeum wójt Krystyna Pławska. Elżbieta Polak, marszałek województwa lubuskiego podkreślała, że mieszkańcy Bogdańca są fantastyczni. - Bez ciężkiej pracy rolników, nie byłoby chleba na lubuskich stołach. Pomagamy im środkami unijnymi. Mamy Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Program Operacyjny Ryby, Europejski Program Współpracy Transgranicznej i Kapitał Ludzki. Dzięki nim modernizowane są oczyszczalnie, wodociągi, świetlice, szkoły. Lubuska wieś jest naszym narodowym spichlerzem - mówiła Elżbieta Polak, która wraz z wójt Bogdańca Krystyną Pławską zostały odznaczone medalem Związku Rzemiosła Polskiego. Podczas Dożynek Wojewódzkich w Bogdańcu na scenie wystąpił Lubuski Zespół Pieśni i Tańca, który w tym roku obchodził jubileusz 60 lecia. W uroczystościach udział wzięli także członkowie zarządu województwa, przedstawiciele Sejmiku, radni, parlamentarzyści oraz samorządowcy. opr. (mt, ag, kk)

fot. archiwum UMWR

U

Marszałek Elżbieta Polak podczas Dożynek Wojewódzkich w Bogdańcu częstowała przybyłych chlebem

Swój jubileuszowy kocert miał Lubuski Zespół Pieśni i Tańca, który obchodzi 60. rocznicę powstania

W korowodzie dożynkowym szli m.in. wicemarszałek Maciej Szykuła i wójt Bogdańca Krystyna Pławska

LubuskierzekibędąkusićturystówzcałejPolski dniu 23 sierpnia br. włodarze nadodrzańskich

W

na lata 2007-2013. Jego głównym celem jest budowa i roz-

nym oraz budowę Lubuskiego Centrum Winiarstwa poło-

i nadwarciańskich gmin podpisali umowę

wój marki turystycznej w województwie lubuskim, dzięki

żonego na terenie winnicy w gminie Zabór. Współpraca

partnerską dotyczącą projektu „Lubuskie ak-

której nasz region będzie rozpoznawalny turystycznie za-

partnerska jednostek samorządu terytorialnego stanowi

tywne i turystyczne”, który zakłada m.in. budowę 10-ciu

równo w kraju, jak i za granicą. Ponadto projekt ma na ce-

przykład wyprzedzający wdrożenie instrumentu Komisji

przystani wodnych na rzekach Odrze i Warcie. - Jest to

lu budowę świadomości regionalnej, integrację środowisk

Europejskiej pod nazwą Zintegrowane Inwestycje Teryto-

szczególnie ważny projekt dla województwa lubuskiego,

lokalnych, wykreowanie oraz promocję spójnych produk-

rialne (ZIT), który obecnie jest na etapie przygotowań i konsultacji w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Gmi-

ponieważ realizowany jest w partnerstwie. Projekty, które

tów turystycznych, w tym aktywizację żeglugi rzecznej czy

tworzy się razem są najlepsze, bo na pewno zakończą się

kontynuację i kultywowanie tradycji winiarskich woje-

ny partnerskie w ramach porozumienia z urzędem mar-

sukcesem - mówiła podczas podpisania porozumienia w

wództwa lubuskiego. Osiągnięcie powyższych celów zo-

szałkowskim opracują dokumentację projektową zadania

Siedlisku marszałek Elżbieta Polak. Urząd Marszałkowski

stanie zapewnione poprzez działania: oznakowanie atrak-

inwestycyjnego. Po wybudowaniu każda z gmin będzie

przy współpracy z partnerami reprezentującym liczne

cji turystycznych województwa oraz miejsc na Lubuskim

bezpłatnie udostępniać społeczeństwu przystanie. Nato-

podmioty i jednostki samorządu terytorialnego będzie re-

Szlaku Wina i Miodu drogowymi znakami turystycznymi,

miast po zakończeniu projektu ww. mała infrastruktura

alizował projekt pn. „Lubuskie aktywne i turystyczne” w

budowę 10-ciu przystani wodnych na rzekach Odrze i

rzeczna zostanie przekazana im na własność.

ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

Warcie wraz z ich drogowym oznakowaniem turystycz-

Marzena Toczek


www.lubuskie.pl

 Stylowy ośrodek wypoczynkowy Nazywany jest przez niektórych „miejscem z duszą”. Pałac Wiechlice łączy w sobie historyczny urok z nowoczesnym, ekologicznym luksusem. Stylowe wnętrza sprawiają, że pobyt w jego murach to więcej niż wspaniały wypoczynek, to wyjątkowe doświadczenie. ałac Wiechlice to XVIII wieczny kompleks mieszczący się we wsi Wiechlice niedaleko Szprotawy. Do II wojny światowej był jednym z najpiękniejszych miejsc w południowo-zachodniej części Polski. Niestety, przez ostatnie 30 lat został całkowicie zdewastowany. Dopiero kiedy Zbigniew Czmuda (pochodzący z Lubelszczyzny) wykupił zgliszcza pałacowe, stworzył tam stylowy ośrodek wypoczynkowy. W 2007 roku rozpoczął jego rewitalizację. Kompleks otrzymał dwukrotnie dofinansowanie z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na łączną kwotę ponad 3 mln złotych. Jednak była to kropla w morzu potrzeb. - Chciałem odtworzyć dawne piękno pałacu według starej, niemieckiej sztuki budowlanej opartej na naturalnych składnikach mineralnych. I udało się! W listopadzie 2011 roku odbyło się uroczyste otwarcie pałacu - mówi Zbigniew Czmuda, właściciel.

P

Kiedyś w pałacu w Wiechlicach rezydowały wojska pruskie, carskie oraz francuskie z Napoleonem na czele

Dziś Pałac Wiechlice to jeden z najpiękniejszych obiektów tego typu w naszym województwie. Połączenie klasycznej elegancji ze współczesnymi rozwiązaniami sprawia, że kompleks jest przystanią dla szukających wypoczynku podróżników oraz ludzi biznesu. Luksusowe apartamenty, komfortowe pokoje oraz smaczne potrawy z pałacowej kuchni sprawiają, że odwiedzają go goście z różnych zakątków Polski. - Tradycyjna polska gościnność wyróżnia nas spośród innych obiektów w Polsce - podkreśla jego właściciel. W pałacu atrakcji jest sporo. Możemy odpocząć w zaciszu 1 ha winnicy i podziwiać 400 sadzonek, powędkować w stawie lub wybrać się na wycieczkę rowerową. W marcu tego roku w kompleksie otwarto także SPA & Wallness, w którym oprócz basenu, strefy saun, siłowni i sali fitness możemy

zdjęcia Pałac Wiechlice

Pałac Wiechlice dzięki swej dogodnej lokalizacji na skrzyżowaniu międzynarodowych szlaków turystycznych i biznesowych oraz bogatej infrastrukturze i niepowtarzalnej atmosferze jest idealnym miejscem na wszelkiego rodzaju konferencje, zjazdy i prestiżowe szkolenia korporacyjne.

W 2012 roku pałac w Wiechlicach otrzymał tytuł Lubuskiej Perły Turystycznej skorzystać z oferty gabinetów odnowy biologicznej, gabinetów kosmetycznych, czy zabiegowych (w tym również gabinetu medycyny estetycznej). W kompleksie znajduje się również sala bankietowa, gdzie odbywają się wesela i uroczystości okolicznościowe. Z kolei w sali dworskiej organizowane są szkolenia i różnego rodzaju konferencje. - To miejsce ma swój klimat i duszę. Chętnie do niego przyjeżdżamy, a jeszcze chętniej wracamy tak o Pałacu Wiechlice mówią jego goście.

Pałac Wiechlice to laureat wielu nagród i certyfikatów. W 2012 r. został uhonorowany tytułem Lubuskiej Perły Turystycznej. Posiada także nagrodę Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków „Lubuskie Konserwacje 2013” i wiele innych. Zbigniew Czmuda, właściciel pałacu, w tym roku otrzymał Złote Serce Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz tytuł Lubuszanina roku 2012. opr. (ag)

Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego - Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego


www.lubuskie.plWspółfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego - Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego


www.lubuskie.pl

 Stażysta w wieku plus? Tak, płaci Unia Europejska

fot. Dorota Świderska

Europejski Fundusz Społeczny wychodzi naprzeciw wymaganiom współczesnego rynku pracy. Razem z zielonogórskim WUP-em realizuje projekty, które pomagają znaleźć pracę. Dzięki nim osoby starsze i niepełnosprawne nabywają nowych umiejętności, biorą udział w szkoleniach oraz stażach zawodowych. A podczas ich odbywania - otrzymują stypendia.

Dzięki projektowi Europejskiego Funduszu Społecznego osoby w wieku 50 plus mogą nauczyć się nowych umiejętności, a swoje życiowe doświadczenie przekazać innym ojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze, korzystając z możliwości, jakie daje realizacja Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, podejmuje działania zmierzające do aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych. Aby były one skuteczne, wsparcie kierowane jest w pierwszej kolejności do tych Lubuszan, którzy mają największe trudności ze znalezieniem pracy i jej utrzymaniem. Jedną z grup, która napotyka na spore problemy ze znalezieniem zatrudnienia, są osoby po 50. roku życia. Stanowią one 25,1 proc. ogółu bezrobotnych, w tym 62,9 proc. to mężczyźni (dane własne WUP z I kwartału 2013 r.). Dostrzegając trudną sytuację osób starszych, Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze skutecznie zabiegał w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego o dodatkową kwotę 5 mln zł na konkurs dedykowany osobom po 50. roku życia. Konkurs w ramach Poddziałania 6.1.1 „Wsparcie osób po-

W

zostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy” został ogłoszony 24 czerwca, a nabór wniosków trwał do 31 lipca br. W projektach konkursowych wymagane były programy aktywizacji zawodowej obejmujące takie formy wsparcia jak: pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe i szkolenia. Projektodawcy musieli zapewnić uczestnikom możliwość odbycia staży lub praktyk zawodowych. Dodatkowo mogli także zaplanować takie projekty jak: subsydiowanie zatrudnienia, wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy, wsparcie inicjatyw na rzecz podnoszenia mobilności geograficznej, wsparcie adaptacyjne dla pracownika, który uzyskał zatrudnienie w ramach projektu lub dla osoby odbywającej staż, praktykę zawodową lub wolontariat. Aby zapewnić dużą efektywność wsparcia, od projektodawców wymagane było zapewnienie, że minimum 35 proc. uczestników projektu uzyska zatrud-

nienie. W przypadku osób niepełnosprawnych minimum to 20 proc. Dodatkowe punkty w procedurze oceny wniosków otrzymały projekty skierowane do osób niepełnosprawnych, które zarówno ze względu na wiek, jak i niepełnosprawność mają duże trudności w znalezieniu pracy. Premiowane były również projekty oferujące wsparcie osobom długotrwale bezrobotnym, a także obejmujące szkolenia umożliwiające nabycie kwalifikacji, które uprawniają do podjęcia zatrudnienia w branżach: energetyka odnawialna lub ochrona środowiska oraz szkolenia w zawodach deficytowych. Przypomnijmy, że WUP także we wcześniejszych latach wspierał osoby starsze na lubuskim rynku pracy. W ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki udział wzięło 2907 osób w wieku 50-64 lat, w tym 1538 kobiet. Ewa Hebdzyńska WUP Zielona Góra

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


www.lubuskie.plPublikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


www.lubuskie.pl

 Praca, która przynosi wymierne efekty Dzięki projektowi „Biorę los w swoje ręce” w naszym regionie powstały 32 nowe firmy, przeprowadzono ponad 1050 godzin szkoleń, a prawie 1,5 mln zł trafiło do uczestników przedsięwzięcia na rozwój i utrzymanie nowo powstałych firm. Cel został osiągnięty. Praca przyniosła efekty. gminie Zwierzyn od czerwca 2011 r. do czerwca 2013 r. realizowany był projekt pt. „Biorę los w swoje ręce” w ramach Poddziałania 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dzięki projektowi w naszym regionie powstały 32 nowe firmy, przeprowadzono ponad 1050 godzin szkoleń i doradztwa oraz wpłacono uczestnikom prawie 1,5 mln zł na powstanie, rozwój i utrzymanie firm. Uczestnikami przedsięwzięcia byli krótkotrwale bezrobotni (nie dłużej niż 6 miesięcy), osoby przewidziane do zwolnienia z przyczyn od nich niezależnych oraz zatrudnieni u pracodawców przechodzących procesy adaptacyjnie i modernizacyjne. Lubuszanie, którzy wzięli udział w projekcie, po ukończeniu bloku szkoleniowo-doradczego otrzymali jednorazową inwestycję na łączną kwotę 1 197 561 zł - po ok. 37 423 zł na osobę. Dodatkowo przez pół roku prowadzenia firmy, uczestnicy mogli skorzystać z podstawowego wsparcia pomostowego w wysokości do 1200,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności gospodarczej. A przez następne sześć miesięcy otrzymywali tzw. przedłużone wsparcie pomostowe w wysokości ok. 1125 zł na osobę. Zdaję sobie doskonale sprawę z tego, że początki są trudne, ale z doświadczenia wiem, że ambicję ludzką i determinację trudno jest pokonać. Wierzę, że uzyskana w trakcie szkoleń i spotkań

fot. archiwum EFS

W

Po zakończeniu projektu, uczestnicy ze zdwojoną energią i uśmiechem na twarzach zabrali się za pracę wiedza oraz umiejętności w wymierny sposób przełożą się na sukcesy zawodowe uczestników. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji projektu za każdą najmniejszą pomoc, za

każdą chwilę namysłu nad naszą inicjatywą, za każdą minutę pracy. Magdalena Jaroszek Kierownik Projektu

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


www.lubuskie.pl

 babimojszczyzna-nasze regionalnedziedzictwo Ziemię Babimojską wyróżnia nie tylko zróżnicowana historia, ale również odmienna kultura i gwara. Od wieków mieszkańcom przygrywał kozioł weselny. Do tej pory w Starym i Nowym Kramsku można usłyszeć kilka słów „po krumsku”. Na lotnisku w Babimoście 22 listopada 1961 roku wylądował kosmonauta Jurij Gagarin. d blisko 50 lat działa Towarzystwo Miłośników Ziemi Babimojskiej. To organizacja, która ukazuje piękno tej ziemi i promuje jej walory. Dzięki staraniom Towarzystwa ukazała się już druga książka poświęcona dziejom Babimostu i jego okolicom. „Babimojszczyzna. Dziedzictwo historyczne i kulturowe” to 100stronicowe wydanie napisane przez amatorów. Książkę rozpoczyna opowieść o jednostce wojskowej w Babimoście, która w okresie powojennym przez 50 lat nadawała ton życiu mieszkańców. Kolejny rozdział opowiada o dumie Babimojszczyzny, pochodzącym z Nowego Kramska księdzu Łucjanie Królikowskim, który razem z armią gen. Władysława Andersa kroczył szlakiem bojowym przez Kazachstan, Uzbekistan i Kirgizję, aż trafił do Persji, a później do Iraku. Kulminacją jego podróży była Afryka Równikowa, gdzie zajmował się polskimi dziećmi z Kresów Wschodnich, które podobnie jak on zostały wywiezione na Sybir. W Polsce pojawił się dopiero w latach 60. Mimo sędziwego wieku (obecnie ma 94 lata) jest bardzo zaangażowany we współpracę z mieszkańcami Nowego Kramska i Ziemi Babi-

O

Czytając książkę, poznamy m.in. zwyczaje i tradycje mieszkańców oraz historię powstania babimojskiego herbu.

mojskiej. Kolejną dumą Babimojszczyzny jest Zbigniew Jujka. To znany twórca rysunków satyrycznych. Jego życie wiąże się z Nowym Kramskiem. Obecnie mieszka w Gdańsku. Barwną postacią przedstawioną w książce jest także Wiesław Sauter - pochodzący ze Śląska. Ten wybitny badacz dziejów Babimostu przez długie lata był kierownikiem szkoły w Nowym Kramsku. Czytając książkę, dowiemy się także o działającej od 350 lat grupie Cech Rybacki, o panujących na tej ziemi zwyczajach, tradycjach i legendach. Poznamy historię germanizacji Babimostu i legendę obecnego herbu tych ziem. Publikacja ukazała się dzięki wsparciu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Autorom należy się pochwała za wytrwałą pracę w zbieraniu dokumentów i fotografii. Książka trafiła do lokalnych bibliotek oraz do najważniejszych książnic w kraju m.in.: Biblioteki Narodowej w Warszawie, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu Wrocławskiego. Była także rozdawana mieszkańcom Babimostu. Jolanta Kramer-Pawlicka

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach III Schematu Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Instytucja Zarządzająca Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi


www.lubuskie.pl

 Małomicki Ośrodek Kultury znowu tętni życiem

fot. Małomicki Ośrodek Kultury

Mieszkańcy Małomic mówią, że mają ośrodek na miarę XXII wieku. I z tą opinią trzeba się zgodzić. Dzięki unijnym pieniądzom kompleks stał się nowoczesnym centrum kultury dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Mieści się w nim sala kinowa, w której projekcje odbywają się bezpłatnie, a zajęcia z zumby - to absolutny hit.

W Małomickim Ośrodku Kultury odbywają się zajęcia m.in. z zumby i informatyki. Swój kącik maja również najmłodsi małomiczanie. cześniej w budynku mieściła się szkoła, a po jej likwidacji - ośrodek kultury. Jednak pomieszczenia zupełnie nie były przystosowane do prowadzenia działań kulturalnych. W ramach unijnej inwestycji podzielono obiekt zgodnie z nowym funkcjami. Powstały sale tematyczne m.in.: sala do tańca, sala dla młodzieży i dzieci, sali dla dorosłych oraz sala projekcyjna. W budynku wydzielono oddzielną część z przeznaczeniem dla seniorów. Teraz spotykają się tu m.in. miłośnicy kina i wędkarze. W ośrodku ćwiczą i przygotowują się do występów członkinie zespołu śpiewaczego „Małomiczanki”, który odnosi coraz większe sukcesy. Dzięki dofinansowaniu blisko 350 tys. zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w gmachu zostało wymienione wszystko. Przed budynkiem pojawiły się wiatrołapy i wejścia dla niepełnosprawnych. Dotacja pozwoliła również na wymianę instalacji elektrycznej, przeciwpożarowej, odgromowej, wodno-kanalizacyjnej, gazowej oraz oddymiającej. W ramach projektu zakupiono także wyposażenie sali kinowej i sali tanecznej. - Małomice musiały postawić na nowoczesność. MOK jest prawdziwą perłą miasta, z której wszyscy jesteśmy dumni - mówi dyrektor MOK-u Urszula Wityńska. Hitem Małomickiego Ośrodka Kultury są bezpłatne projekcje filmów w sali kinowej. Jak tłuma-

W

350

tys.zł,takie dofinansowanie otrzymałmałomicki ośrodekkultury

czy dyrektor Urszula Wityńska, przy sali projekcyjnej liczącej 36 miejsc bilety byłyby bardzo drogie. Dlatego małomiczanie do kina mogą chodzić bezpłatnie. - Chodzi o to, aby mieszkańcy mieli jak największy dostęp do kultury - dodaje dyrektor Wityńska. Na filmy do MOK-u przyjeżdżają także goście z pobliskich miejscowości, np. z Żagania, ze Szprotawy, a nawet z oddalonych o 70 km Bojadeł. Poza tym w ośrodku odbywają się im-

prezy kulturalne oraz zajęcia taneczne. Młodzież ćwiczy zumbę, taniec towarzyski i nowoczesny. Ma także szansę rozwijać swoje zdolności na zajęciach plastycznych, fotograficznych czy informatycznych. Inwestycję udało się zrealizować w ramach projektu „Rozbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku szkolnego z przeznaczeniem na Małomicki Ośrodek Kultury”. Przebudowa ośrodka kultury w Małomicach to projekt złożony w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Do tej pory w naszym regionie udało się zmodernizować z tej puli pieniędzy kilkadziesiąt świetlic wiejskich oraz domów kultury w małych miastach. Z „Odnowy i rozwoju wsi” również powstają nowe obiekty kulturalne oraz place zabaw, tereny rekreacyjne i sportowe (łącznie 103 obiekty). W okresie wakacji MOK był organizatorem „Miasteczka Dziecięcego”. Przez sześć tygodni dzieci i młodzież nie tylko z Małomic, ale i z różnych stron Polski, uczestniczyły w zabawach i konkursach. - Dom kultury w Małomicach wygląda imponująco. Darmowy dostęp do dóbr dla mieszkańców przyczyni się do rozwoju społecznego całego regionu - podkreśla członek zarządu Stanisław Tomczyszyn i dodaje - Małomicki Ośrodek Kultury to wzór do naśladowania. Jolanta Kramer- Pawlicka

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach III Schematu Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Instytucja Zarządzająca Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi


www.lubuskie.pl

 konkurs„amożemorze?”rozstrzygnięty! Laureatami konkursu zostali: autor wiersza „Lubuskiemu morze bliżej…” Damian Piątek z Rzepina oraz autor pracy plastycznej „Kochamy morze!” ośmioletni Wojciech Kuźmiak z Żar. Finaliści w nagrodę otrzymali rodzinny przelot na trasie Zielona Góra/Babimost - Gdańsk - Zielona Góra/Babimost.

Lubuskiemu morze bliżej... A może morze? Polskie, piękne morze, Bliskie Pomorzanom, Dalekie Lubuszanom, Dalekie, lecz już bliskie, Bo mamy połączenie między lotniskiem a lotniskiem. Wakacje nad morzem, Wakacje w Lubuskiem, Atrakcje są wszędzie, Odwiedź Pomorskie, Odwiedź Lubuskie. Lubuskie winnice, Pomorskie kotwice, My zawsze widzimy w tych regionach życie. Zielonogórska Palmiarnia, Gdańska kawiarnia, Piękna okolica, Zawsze ludzi zachwyca. W „bąbelkowym” samolocie, Z lotu przyjemności krocie, Zawsze szybko, miło, sprawnie, Z taką linią jest zabawnie, Już w godzinę plaża, morze, Teraz każdy już tak może. My w Lubuskiem, Wy w Pomorskiem, Pozwiedzamy troszkę Polskę, W obu miejscach jest przepięknie, Że każdemu serce zmięknie, Lecz w Lubuskiem jest najpiękniej! Damian Piątek

Autorem zwycięskiej pracy jest ośmioletni Wojciech Kuźmiak z Żar. Laureatom serdecznie gratulujemy.

Region 8/2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you