Page 1

Szlakiem lubuskiego sportu Proszę, abyśmy wszyscy zmieniali obraz sportu powszechnego – powiedziała minister sportu Joanna Mucha. >>14

Operacja: oddłużenie szpitala w Gorzowie >>2

01 ‘13

www.lubuskie.pl |GZII-0451-2-1|2013AG

Prace nad Regionalnym Programem Operacyjnym dla województwa lubuskiego na lata 2014-2020 to nie tylko koncepcja wydatkowania środków z poziomu województwa. To wymagający szczególnej koordynacji element procesu zmierzającego do rozwoju Unii Europejskiej, państw członkowskich i przede wszystkim regionów. Skorzystamy na tym wszyscy.

Bardzo waż ne jest, aby do ku men ty wyż sze go rzę du, wy pra co wa ne w ra mach wspól nych sta no wisk, umoż li wia ły stwo rze nie Pro gra mu Re gio nal ne go od po wia da ją ce go na szym po trze bom, któ ry bę dzie na rzę dziem roz wią zy wa nia pro ble mów wo je wódz twa. Jed no cze śnie do ku ment ten po wi nien wy ty czać kie run ki roz wo ju na ko lej ne la ta, nie tyl ko

fot. archiwum UMWL

Lubuskie w nowej perspektywie Bulwar w Gorzowie został wyremontowany z pieniędzy LRPO z kończącej się właśnie perspektywy. To ulubione miejsce spotkań gorzowian. Im więcej pieniędzy trafi teraz do regionów, tym większe szanse na rozwój.

w aspek cie per spek ty wy fi nan so wej 2014 2020. Prace nad programem prowadzone są przez Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej. Program finansowany będzie z dwóch funduszy - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Z tego

względu została również podjęta współpraca z przedstawicielami departamentów odpowiedzialnych za wdrażanie Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 20072013 (w zakresie zagadnień gospodarczo - infrastrukturalnych) i komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (w zakresie zagadnień społeczno - socjalnych). >>3


www.lubuskie.pl

2 Tak chcemy oddłużyć szpital w Gorzowie Korzystając z przepisów ustawy o działalności leczniczej, można zmniejszyć gigantyczną kwotę zobowiązań gorzowskiego szpitala, która wraz z rezerwami i rozliczeniami międzyokresowymi wynosi ok. 271 mln zł. Stanie się to dzięki dotacji z Ministerstwa Zdrowia. Tłumaczymy, jak przebiegać będzie to historyczne oddłużenie. tyle otrzymamy z Ministerstwa Zdrowia. Ponadto, umorzeniu podlegać będzie kwota ok. 10 mln zł, wynikająca z zobowiązań publicznoprawnych, jakie województwo lubuskie przejmie od szpitala. Dlatego szacujemy, że kwota, o jaką możemy się ubiegać z rządowej dotacji, to ok. 130 -140 mln zł oraz ok. 10 mln zł umorzenia. Szpital zostanie zatem z zadłużeniem ok. 80 - 90 mln zł, ale będą to zobowiązania głównie wobec właściciela.

Ministerstwo Zdrowia pomoże szpitalowi w Gorzowie fot. archiwum UMWL

Ustawa o działalności leczniczej z 15 kwietnia 2011 r. precyzuje krok po kroku, jak należy przekształcić samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej w spółkę kapitałową i jakie zobowiązania mogą być umorzone, a na jakie zostanie przyznana dotacja celowa. Jeszcze w kwietniu ubiegłego roku marszałek Elżbieta Polak wysłała do Ministerstwa Zdrowia pismo z pytaniem w przedmiotowej kwestii. W odpowiedzi podsekretarz stanu Marek Haber wyliczył konkretnie, na umorzenie których zobowiązań może liczyć podmiot tworzący gorzowski szpital i na które zobowiązania może otrzymać dotację z budżetu państwa. W przypadku Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie restrukturyzacji podlegać będzie kwota ok. 236 mln zł (pozostałe ok. 35 mln zł to rezerwy i rozliczenia międzyokresowe, które są ujawnione w sprawozdaniu finansowym szpitala i służą wyłącznie rozliczeniom księgowym). Możemy otrzymać dotację z budżetu państwa na określone zobowiązania: - pożyczki w wysokości ponad 80 mln zł, które udzielił szpitalowi podmiot tworzący; - kredyt w wysokości ok. 30 mln zł, którego poręczycielem jest Samorząd Województwa Lubuskiego. Podmiot tworzący może się także ubiegać o dotację w wysokości umorzonych zobowiązań cywilnoprawnych oraz wynikających z nich odsetek, w wyniku zawartych ugod z wierzycielami. Negocjacje dopiero przed nami, więc trudno wyrokować, jakim efektem się zakończą. Liczyć się będzie każda złotówka! Bo tyle, ile wynegocjujemy,

Operacja pt. „Przekształcenie szpitala w Gorzowie” ma zostać przeprowadzona w pierwszej połowie 2013 r.

O tym, co zrobić z długiem, jaki pozostanie przy spółce, zadecydują radni sejmiku. Intencją zarządu województwa jest, by powołanie nowej spółki było oparte na stabilnych fundamentach.

GŁOS W WAŻNEJ SPRAWIE: RAdNA GRAŻyNA StAWOWczyk NA tEmAt PRzEkSztAŁcENIA GORzOWSkIEGO SzPItAlA W SPóŁkę Redakcja: Dlaczego radni podjęli decyzję o przekształceniu szpitala w spółkę akurat teraz? Grażyna Stawowczyk: Do tej pory wsparcie władz województwa dla lecznicy było astronomiczne. Szpital otrzymał łącznie 160 mln. Placówka realizowała wiele projektów unijnych,

które pozwoliły na poprawę funkcjonowania. Tego nie można zaprzepaścić i nadszedł moment, że dłużej z takim długiem funkcjonować się nie da. Dlatego zamierzamy uratować te inwestycje, jak i szpital. R: Czy przekształcenie zlikwiduje dług szpitala?

GS: Takie rozwiązanie, czyli przekształcenie w spółkę pozwala sięgnąć po dotację przygotowaną przez rząd na spłatę zobowiązań, czyli likwidację sporej części ogromnego długu. R: Czy na przekształceniu skorzysta pacjent? Jak wpłynie ono na jakość świadczonych usług?

GS: Dziś kontrakt lecznicy to prawie 200 mln zł rocznie. Każdy ubezpieczony będzie nadal leczony za darmo. Warunki leczenia znacznie się poprawią, bo kwotę przeznaczoną na spłatę długu będzie można wydać na nowy sprzęt, kolejne inwestyjcje, a zatem na rozwój placówki. >>4


www.lubuskie.pl

3 Nowa perspektywa dla Lubuskiego W styczniu br. został wysłany do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego wstępny zarys RPO 20142020. Natomiast założenia programu powinny zostać przyjęte przez Zarząd Województwa Lubuskiego pod koniec marca 2013 r. Wszystkie programy operacyjne, w tym regionalne, muszą odpowiadać na wyzwania zdefiniowane w dokumentach wyższego rzędu. Zgodnie z przyjętą w 2010 r. nową strategią na rzecz wzrostu i zatrudnienia Europa 2020, duży nacisk został położony na wartość dodaną inwestycji współfinansowanych z budżetu unijnego i ich znaczenie w osiąganiu wspólnych celów rozwojowych, natomiast fundusze Wspólnych Ram Strategicznych są obecnie postrzegane jako główne unijne instrumenty jej realizacji. Jako główne cele interwencji funduszy WRS w latach 2014-2020 wskazano: zwiększenie konkurencyjności gospodarki, poprawę spójności społecznej i gospodarczej oraz podnoszenie sprawności i efektywności państwa, które mają zostać osiągnięte poprzez realizację zadań w zakresie zwiększania zatrudnienia, wzrostu innowacyjności, zmian klimatu, edukacji i walki z ubóstwem. Niestety w dalszym ciągu brak jest ostatecznej informacji o wielkości środków, które będą mogły być rozdysponowane w ramach RPO 2014-2020. Zgodnie z przyjętym algorytmem (tzw. algorytmem berlińskim - 80/10/10) podziału środków, według wstępnych wyliczeń Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, województwo lubuskie na lata 2014-2020 ma otrzymać łączną kwotę w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 728 000 000,00 euro. Stanowi to ok. 23,14% środków więcej niż zaplanowano dla Lubuskiego w latach 2007-2013. W obecnej perspektywie 2007-2013 na realizację RPO oraz regionalnego komponentu PO KL (łącznie EFRR i EFS) województwo lubuskie otrzymało w pierwotnym rozdaniu (stan początkowy alokacji - 2007 r.) 591 181 176,00 euro. Z punktu widzenia województwa lubuskiego taki podział środków nie jest sprawiedliwy. Biorąc pod uwagę rozdanie z okresu 2007-2013 - nasz region otrzymał najniższą, po województwie opolskim, alokację w kraju. Proponowana wartość alokacji na lata 2014-2020 jeszcze bardziej pogłębi różnice rozwojowe Lubuskiego w stosunku do sąsiednich regionów po obu stronach granicy. Kolejny budżet na tak niskim poziomie uniemożli-

fot. archiwum LRPO

Pieniądze w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej mają być dzielone pomiędzy regiony wg algorytmu berlińskiego. Marszałek Elżbieta Polak walczy o zwiększenie środków unijnych na rozwój naszego województwa. Od tego zależy przyszłość Lubuszan.

Obwodnica Wschowy została wybudowana ze środków Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Teraz projektujemy przyszłość na kolejne lata. wia skuteczne konkurowanie z bardziej rozwiniętymi sąsiadami i efektywne realizowanie celu, jakim jest inteligentny i trwały rozwój. Marszałek Elżbieta Polak w dalszym ciągu czyni starania, aby kwota przyznana dla regionu była większa i odpowiadała niezbędnym potrzebom rozwojowym. W tym celu wystosowała pismo do minister rozwoju regionalnego, Elżbiety Bieńkowskiej, z prośbą o wyjaśnienie metodologii wyliczenia przydzielonej puli pieniędzy dla województwa. Spotkała się również z minister i zakwestionowała pierwotny podział środków oraz zwróciła uwagę na konieczność ponownej weryfikacji wysokości zaplanowanej alokacji i rozpoczęła starania o przyznanie większej puli pieniędzy dla Lubuskiego. Dokumenty unijne wyznaczające politykę rozwoju na najbliższe lata stawiają przed państwami członkowskimi, w tym także przed regionami, nowe wyzwanie. Dlatego też każdy region należący do Unii Europejskiej powinien określić, w jakiej dziedzinie, branży będzie się specjalizował i ująć to w swojej strategii rozwoju. W związku z tym zostały również rozpoczęte prace nad wyznaczeniem obszarów tzw. inteligentnych specjalizacji regionu, które zostaną zdefiniowane w ramach aktualizowanej Lubuskiej Regionalnej Strategii Innowacji. Wyznaczenie kluczowych kierunków rozwoju stanowi warunek wstępny dla realizacji Programu.

Nowością w ramach RPO będzie realizacja Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). Jest to nowy instrument rozwoju terytorialnego, który przyczyni się do zwiększonego zaangażowania miast i ich obszarów funkcjonalnych w zarządzanie środkami strukturalnymi UE. Na obecnym etapie prac nad Założeniami Umowy Partnerstwa przewidziano realizację jednego ZIT dla obu miast wojewódzkich i ich obszarów funkcjonalnych. Alokacja na realizację ZIT będzie stanowiła dodatkowe środki programu przekazane z poziomu krajowego. Na finansowanie wszystkich ZIT w ramach RPO zakłada się wydzielenie środków finansowych w wysokości co najmniej 5% EFRR z tzw. rezerwy programowej. Środki te pomiędzy RPO będą dzielone według kryteriów określonych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Proces projektowania RPO 2014-2020 jest dłuższym postępowaniem, w trakcie którego dokument będzie podlegał ciągłym zmianom, konsultacjom z instytucjami, podmiotami oraz mieszkańcami województwa lubuskiego. Będzie to proces rozłożony w czasie. Ostateczny kształt programu będzie osiągnięty po zakończeniu wstępnych konsultacji, uzupełnieniu zapisów, przeprowadzeniu ewaluacji oraz wydaniu opinii środowiskowej, konsultacjach społecznych i negocjacjach z Komisją Europejską.


www.lubuskie.pl

4 RPO 2014-2020 Konsultacje założeń Proces programowania RPO 2014 - 2020 opiera się w równym stopniu na dokumentach strategicznych UE wynikających z 11 celów tematycznych koncentracji środków UE, jak też z zapisów przyjętej przez sejmik aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020. Stanowi ona najważniejszy dokument samorządu, który określa kierunki rozwoju regionalnego i wskazuje obszary szczególnej interwencji. Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego ma dać impuls do innowacyjnego rozwoju w latach 2014 - 2020 oraz kolejnych. Przy planowaniu RPO należy mieć na uwadze, że środki z UE muszą być wykorzystane jak najbardziej efektywnie. Za rząd Wo je wódz twa Lu bu skie go z ogrom ną dba ło ścią pod cho dzi do trans pa rent no ści pro ce su za twier dza nia za pi sów do ku men tów stra te gicz nych. Dla te go też sze ro ko sto so wa ny był in stru ment kon sul ta cji spo łecz nych przy przyj mo wa niu m.in. Stra te gii Roz wo ju Wo je wódz twa. Po dob ne za sa dy bę dą re ali zo wa ne przy uzgad nia niu tre ści po wsta ją ce go Re gio nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go na la ta 2014-2020. Wy ko rzy sta nie kon sul ta cji jest nie zwy kle istot ne na eta pie pro gra mo wa nia, po nie waż po zwa la ją uzy skać od po wie dzi na py ta nia, do ty czą ce zgod no ści za pro po no wa nych roz wią zań nie tyl ko z wy ma ga nia mi sta wia ny mi przez prze pi sy pra wa, ale przede wszyst kim, czy za pla no wa ne dzia ła nia od po wia da ją po trze bom i ocze ki wa niom po ten cjal nych be ne fi cjen tów. Cykl konsultacji społecznych zapoczątkowało spotkanie, które odbyło się 22 lutego w Zielonej

fot. archiwum UMWL

Na etapie programowania niezwykle ważne są konsultacje. Pozwalają odpowiedzieć na pytanie, czy zaplanowane działania odpowiadają potrzebom i oczekiwaniom potencjalnych beneficjentów. Do tej pory odbyły się spotkania z przedstawicielami uczelni wyższych naszego regionu.

W nowym okresie programowania uczelnie będą odgrywały ogromną rolę.

Górze. Zaproszono na nie przedstawicieli świata nauki z uczelni wyższych z południowej części województwa. Kolejne spotkanie zorganizowano w Gorzowie Wielkopolskim 4 marca, a uczestniczyły w nim władze szkół wyższych z północy regionu. Marszałek Elżbieta Polak, otwierając obie konferencje podkreśliła dużą rolę, jaką będą odgrywały uczelnie w nowym okresie programowania. Szczególnie ważna będzie współpraca naukowców z lokalnym biznesem w ramach funkcjonujących parków naukowo-technologicznych. Kon sulta cje z poten cjalny mi be ne fi cjen ta mi prowa dzone bę dą również za pomocą utworzonej stro ny in ter ne to wej www.rpo 2020.lu bu skie.pl. Znaj du ją się na niej naj nowsze in for ma cje doty czą ce RPO na la ta 2014-2020, w tym an kie ta doty czą ca propozy cji projektów do re ali za cji w la tach 2014-2020, w opar ciu o którą powsta je lu bu ska ba za projektów. W pra cach nad ba zą uczest ni czą wszy scy za in te re sowa ni, któ rzy do ce lo wo bę dą mo gli ubie gać się o wspar cie w ra mach RPO 2020. Zbie ra ne propozy cje in we sty cji posłu żą do ana li zy potrzeb re gionu, pla nowa nia podzia łu aloka cji i kie run ków kon cen tra cji środków w ra mach RPO 2020. Konsultacje na poziomie operacyjnym obejmują również współpracę z instytucjami i podmiotami, które poprzez swoje doświadczenie we wdrażaniu programów finansowanych ze środków UE lub specjalistyczną i praktyczną wiedzę w określonych obszarach będących przedmiotem wsparcia w ramach RPO, wzbogacają i wspomagają proces programowania.

RAdNy WOJEWódzkI mIROSŁAW mARcINkIEWIcz tRzymA kcIukI zA PRzEkSztAŁcAJący SIę SzPItAl W GORzOWIE ak bardzo potrzebny jest dobry, wyposażony w odpowiedni sprzęt i specjalistów szpital dostrzegamy, gdy jest taka potrzeba. To dotyczy nas wszystkich. Pojawia się pytanie – czy skutecznie może działać szpital z codziennymi wizytami komorników, bez płynności finansowej, z długami uniemożliwiającymi pracę.

J

Oczywiście nie. Możliwości działania w takich warunkach wyczerpały się. Pojawiła się realna szansa oddłużenia i restartu bez obciążenia długiem. Czy w tej trudnej sytuacji można z szansy nie skorzystać? Co w zamian? Szpital, jego pracownicy zasługują na to, by pracować normalnie, skupić się na leczeniu, rozwijać się. My, pacjenci,

tego oczekujemy. Należy podkreślić, że proces oddłużenia i przekształcenia to ważne i niezbędne zmiany, ale dla nas, pacjentów, nic się nie zmienia. Szpital realizuje kontrakt z NFZ. Tak jak dotąd zapewni nam leczenie i odpowiednie świadczenia medyczne. Zapytano mnie - jak się uczestniczy w podejmowaniu ta-

kich kluczowych decyzji? Odpowiadam – z pełną odpowiedzialnością. Za szpital i jego załogę, za stabilne bieżące działanie i za perspektywy oczekiwanego rozwoju, bo takie są nasze pacjentów potrzeby, a współczesna medycyna może je zaspokajać. Trzymam kciuki za skuteczne przeprowadzenie tego procesu.


www.lubuskie.pl

5 Większa rola miast w zarządzaniu pieniędzmi z Unii Europejskiej

Na obecnym etapie prac nad przygotowaniem przyszłej perspektywy finansowej Unii Europejskiej Zarząd Województwa Lubuskiego planuje, by w ramach RPO na lata 2014-2020 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) były realizowane na obszarze dwóch miast wojewódzkich - Zielonej Góry i Gorzowa Wlkp. oraz ich obszarach funkcjonalnych. Jednak Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przewidziało realizację jednego ZIT - w połączeniu dla miast Zielona Góra oraz Gorzów Wlkp. Po konsultacji z obiema stolicami regionu zarząd województwa zgłosił uwagi do propozycji MRR. Nasze stanowisko w tej kwestii jest następujące. Najlepszym rozwiązaniem byłaby realizacja ZIT za pośrednictwem jednej osi priorytetowej: Miasta i ich obszary funkcjonalne. W ramach osi wyodrębnione zostałyby dwa działania skierowane do obu stolic regionu. Wsparcie w ramach osi byłoby kompleksowe i dotyczyło wszystkich obszarów programu. Tym samym można będzie zwiększyć alokację na realizacje przedmiotowej osi z podstawowej alokacji programu. Czego oczekujemy od miast · Miasta wojewódzkie oraz ich ośrodki funkcjonalne powinny przygotować program działań ZIT dla danego terytorium, który będzie wspólnie wypracowanym porozumieniem. Program powinien obejmować wszystkie istotne obszary rozwojowe dotyczące danego terytorium oraz wskazywać inwestycje priorytetowe, które zostaną sfinansowane ze środków programu w pierwszej kolejności. Wsparcie w ramach ZIT z wykorzystaniem środków WRS w ramach RPO w zakresie ce-

fot. Anna Szatkowska/UM Zielona Góra

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne mają przyczynić się do realizacji zintegrowanej strategii rozwoju miejskiego. Przede wszystkim mają służyć większemu zaangażowaniu miast i ich obszarów w zarządzaniu pieniędzmi strukturalnymi UE. Właśnie tego tematu dotyczyły rozmowy marszałek Elżbiety Polak z włodarzami Zielonej Góry, prezydentem Januszem Kubickim i jego zastępcą.

Strategia rozwoju miejskiego przyczyni się m.in. do poprawy stanu środowiska. lów tematycznych skoncentrowane będzie na niżej określonych kierunkach interwencji: · Rozwój zrównoważonego, sprawnego transportu łączącego miasto i jego obszar funkcjonalny; · Przywracanie funkcji społeczno-gospodarczych zdegradowanych obszarów miejskiego obszaru funkcjonalnego; · Poprawa stanu środowiska przyrodniczego na obszarze funkcjonalnym miasta; · Wspieranie efektywności energetycznej; · Wzmacnianie rozwoju funkcji symbolicznych budujących międzynarodowy charakter i po-

lubuSkIE NA dROdzE WSPóŁPRAcy z bRANdENbuRGIą inister Środowiska, Zdrowia i Konsumentów Kraju Związkowego Brandenburgia Anita Tack spotkała się z marszałek Elżbietą Polak oraz wicemarszałkiem Jackiem Hoffmannem w sprawie utworzenia rejestru raka oraz wprowadzenia

M

systemu transgranicznego benchmarkingu w opiece onkologicznej. Główny cele tego programu to redukcja niedogodności, które spowodowane są położeniem przygranicznym i wspólny rozwój regionu Polska (województwo lubuskie) – Brandenburgia.

nadregionalną rangę miejskiego obszaru funkcjonalnego oraz poprawa dostępu i jakości usług publicznych w całym obszarze funkcjonalnym. Obszary określone w programie ZIT powinny być zgodne ze Strategią Rozwoju Województwa Lubuskiego do 2020 roku oraz realizować cele określone dla regionalnego programu operacyjnego na lata 2014-2020. Przygotowując koncepcje funkcjonowania ZIT, należy określić zakres oczekiwanej delegacji zadań związanych z wdrażaniem RPO 2014-2020.

PREzydENcI, buRmIStRzOWIE I WóJtOWIE zAWSzE mIlE WIdzIANI arząd Województwa Lubuskiego chętnie spotyka się z władzami Zarządu Zrzeszenia Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów. Ostatnia wizyta, która odbyła się w urzędzie marszałkowskim dotyczyła m.in. instrumentów finansowych na projekty związane z ter-

Z

momodernizacją obiektów zabytkowych oraz projektów związanych z rozwojem ośrodków miejskich województwa lubuskiego, wzmocnieniem i przebudową wałów przeciwpowodziowych, spraw związanych z budową obwodnic dla miast i gmin, a także gospodarką odpadami.


www.lubuskie.pl

6

100 P

Już niedługo skróci się czas podróży pociągiem na trasie Zbąszynek - Czerwieńsk. Dla pociągów pasażerskich o 30 minut, dla pociągów towarowych – o 40 minut.

PKP zakończy w tym roku modernizację linii kolejowej nr 358 Zbąszynek - Gubin na odcinku Zbąszynek - Czerwieńsk, wraz z budową łącznicy kolejowej Pomorsko - Przylep. Dzięki budowie łącznicy nie będzie już konieczności wjeżdżania do Czerwieńska oraz przetaczania lokomotywy z jednego końca pociągu na drugi. Modernizacja umożliwi wzrost prędkości pociągów pomiędzy Czerwieńskiem a Zbąszynkiem z 80 do 100 km/h.Cała inwestycja kosztować będzie ponad 73

mln zł, z czego 35 742 722,14 zł stanowi dofinansowanie z Unii Europejskiej. Równolegle do tej inwestycji zostały już zrealizowane dwie inne, które w wydatny sposób likwidują dotychczasowe ograniczenia prędkości. To modernizacje linii kolejowej nr 203 Tczew - Kostrzyn na odcinku Krzyż - Kostrzyn oraz linii kolejowej nr 367 na odcinku Zbąszynek - Gorzów Wlkp. Wszystkie podejmowane zadania mają jeden cel: poprawę bezpieczeństwa i komfortu jazdy w przewozach pasażer-

fot. archiwum UMWL

km/h tyle pojedziemy lubuską koleją

Czy lubuska kolej osiągnie zawrotną prędkość? skich i towarowych, a w dalszej perspektywie - regionalny i krajowy rozwój gospodarczy województwa lubuskiego. Wymienione inwestycje wpisane są do Indykatywnego Planu Inwestycyjnego LRPO na lata 2007-2013. Uzupełnieniem jest zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń organizowanych przez województwo lubuskie. Na ten projekt zaplanowano kwotę 50 083 842,66 zł. Dofinansowanie ze środków unijnych wynosi 42 571 266,26 zł.

Tak promowaliśmy Lubuskie na targach ITB w Berlinie erlińska impreza to najważniejsze i najbardziej prestiżowe targi turystyczne na świecie, które są okazją do spotkania branży turystycznej, zwiększenia zainteresowania polskimi produktami turystycznymi oraz zapoznania się z trendami promocji państw, miast i regionów. Tar gi ITB Ber lin 2013 trwa ły od 6 do 10 mar ca br. Pierw sze go dnia tar gów od wie dził je wi ce mar sza łek Ma ciej Szy ku ła, któ ry spo tkał się m.in. z Ra fa łem Szmyt ke, Pre ze sem Pol skiej Or ga ni za cji Tu ry stycz nej, To ma szem Wik to rem, Pre ze sem Wielko pol skiej Or ga ni -

fot. archiwum UMWL

B

Radni wojewódzcy promowali Lubuskie na prestiżowych targach turystycznych.

za cji Tu ry stycz nej oraz Ca ta ri ną Er ceg, re pre zen tu ją cą Vi sit Ber lin, Li de rem pro jek tu „Part ner stwo - Od ra”. Polska na tar gach ITB jest obec na od ponad dwu dzie stu lat. W naszym pa wi lonie swoją ofer tę pre zen tu ją re giony z ca łej Polski oraz kra jowa bran ża tu ry stycz na. Te go rocz ne wy stą pie nie na sze go kra ju po świę co ne by ło głów nie pro mo cji tu ry stycz ne go pro duk tu prio ry te to we go, ja kim jest tu ry sty ka uzdro wi sko wa, Wal l ness i SPA, a tak że tu ry sty ce ak tyw nej. Swo je sto isko pod czas tar gów mia ło tak że wo je wódz two lu bu skie.


www.lubuskie.pl

7 Wybraliśmy najlepszą inwestycję w człowieka!

Na początku marca został rozstrzygnięty konkurs „Dobre praktyki Europejskiego Funduszu Społecznego w województwie lubuskim 2012”, organizowany przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego pod honorowym patronatem Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbiety Polak. Ideą przedsięwzięcia była promocja projektów, które najlepiej pokazują, jak można dobrze wykorzystywać środki z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projektodawcy mogli zgłaszać swoje projekty do 20 listopada 2012 r. Każde zgłoszenie musiało zawierać opis projektu, a także materiały (np. fotografie, nagrania video) ukazujące, jakie możliwości stworzyła dotacja oraz wskazać uzyskane dzięki nim efekty. Spośród wielu zgłoszonych projektów, które przeszły ocenę formalną, a następnie merytoryczną jury wybrało te, które jego zdaniem mogą posłużyć jako inspiracja dla przyszłych projektodawców. „Najlep szą lubu ską in we sty cją w czło wie ka” został projekt „Szko le nia przy pra wio ne suk cesem”, re ali zo wa ny przez fir mę Pod ra vka z Ko strzy na nad Od rą i skie ro wa ny do jej pra cow ni ków. Projekt za pew nia roz wój za so bów ludz kich, które są klu czo we dla re ali za cji ce lów biz ne so wych oraz stra te gii fir my. Cykl szko leń skie rowa ny jest do me ne dże rów, han dlow ców oraz spe cja li stów. Jak prze bie ga ła re ali za cja projektu oraz ja kie efekty da ły szkolenia, przed sta wia ją wy po wie dzi uczest ni ków: Szko le nia poma ga ją mi le piej zro zu mieć potrze by klien ta. Klien ci po strze ga ją mnie jak profe sjona li stę - twier dzi li uczest ni cy szkole nia. Jury przyznało również dwa wyróżnienia, które otrzymał projekt Punkt Przedszkolny „Czaruś” - wsparcie na rzecz upowszechniania edukacji przedszkolnej w Gminie Zielona Góra, realizowany przez Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP oraz Przedsiębiorczość akademicka wsparciem dla biznesu Ziemi Lubuskiej, realizowany przez Prymus Sp z o.o. Statuetkę dla najlepszej lubuskiej inwestycji w człowieka oraz dyplomy za wyróżnione projek-

fot. archiwum EFS

W województwie lubuskim liczba realizowanych projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przekroczyła już magiczny tysiąc! Zarówno ilość inicjatyw, jak i zakres wsparcia samego programu sprawiają, że wybranie jednego przedsięwzięcia nie jest rzeczą łatwą. Lubuski konkurs dobrych praktyk EFS 2012, ogłoszony pod koniec ubiegłego roku, został rozstrzygnięty! Jego laureatem została firma Podravka Polska za projekt Szkolenia przyprawione sukcesem.

Punkt Przedszkolny „Czaruś” - wsparcie na rzecz upowszechniania edukacji przedszkolnej. ty wręczyli: dyrektor departamentu EFS Marek Kamiński oraz lubuski poseł do Parlamentu Europejskiego Artur Zasada. Dodatkową nagrodą dla laureatów konkursu jest udział trzech reprezentantów (każdego z nagrodzonych projektów) w wyjeździe do Brukseli, który odbędzie się w lipcu br., a laureaci będą mieli okazję m.in. zwiedzić Parlament Europejski. Przedsiębiorczość akademicka wsparciem dla biznesu Ziemi Lubuskiej Działanie: 8.2 Transfer wiedzy Beneficjent: Prymus Sp. z o.o. Kwota dofinansowania: 584 320,18 zł Termin realizacji: 01.09.2010 - 30.11.2011 Opis projektu: Projekt miał na celu przygotowanie i kreowanie kompetencji uczestników (studentów, doktorantów, absolwentów oraz pracowników naukowych z województwa lubuskiego) do prowadzenia przedsiębiorstwa typu spin off/spin out oraz promocję idei przedsiębiorczości akademickiej. Punkt Przedszkolny „Czaruś” - wsparcie na rzecz upowszechniania edukacji przedszkolnej w Gminie Zielona Góra

Działania: 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej Beneficjent: Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP Kwota dofinansowania: 398 248,66 zł Termin realizacji: 01.11.2011 - 31.03.2013 Opis projektu: W ramach projektu „Czaruś” we wsi Łężyca dzieci pochodzące z obszarów wiejskich o niskim stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej mają szansę na taki sam start edukacyjny, jak ich rówieśnicy z miasta. Szkolenia przyprawione sukcesem Poddziałanie: 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Beneficjent: Podravka Polska Sp. z o.o. Kwota dofinansowania: 852 880,53 zł Termin realizacji: 01.01.2012 - 31.03.2013 Opis projektu: Projekt zakłada rozwój zasobów ludzkich, kluczowych w realizacji celów biznesowych strategii firmy. Projektodawca zaplanował szkolenia dla swoich pracowników z grup stanowiskowych pełniących istotną rolę w procesie rozwoju firmy: menedżerów, handlowców oraz specjalistów.

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


www.lubuskie.pl

8

Gotowanie Smak kuchni meksykańskiej

Babska akademia gotowania

Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Beneficjent: Powiat Nowosolski/Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Jana Pawła II w Nowej Soli Kwota dofinansowania: 232 472,00 zł

Działanie: 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich. Beneficjent: Fundacja „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” Kwota dofinansowania: 49 905,00 zł zawierającą przepisy projekcie realizowanym charską na terenie Nowego Mia- uczestniczek projektu. Zrealizowasteczka, Bytomia Odrzań- no także warsztaty, których założeskiego oraz Niegosławic udział niem było określenie celów dla kowzięło 15 kobiet. Były to osoby bez- biet na wsi, w tym rozwoju kobierobotne, nieaktywne zawodowo, cych organizacji pozarządowych. które samotnie wychowują dzieci Ważny był również aspekt informai nie posiadają doświadczenia zawodowego. Głównym celem projektu było umożliwienie uczestniczkom zdobycia nowych kompetencji i umiejętności w zakresie gotowania potraw tradycyjnych oraz savoirvivre’u kulinarnego. Podczas szkoleń nauczano m.in.: gotowania polskich zup, przyrządzania potraw mięsnych, wykonywania przystawek oraz Szkolenie fundacji „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”. zasad savoir-vivre’u przy stole. W ramach projektu cyjno-promocyjny projektu, ukazuprzeprowadzono 100 godzin szko- jący korzyści płynące z podnoszeleń teoretycznych i praktycznych, nia kwalifikacji zawodowych oraz opracowano i wydano książkę ku- istotę i sens nauki.

Zakończenie kursu kulinarnego w powiecie nowosolskim.

ajęcia realizowane w ramach projektu odbywały się pod hasłem „Ku mistrzostwu kulinarnemu” i były realizowane w Technikum Organizacji Usług Gastronomicznych. Uczniowie zgłębiali tajniki kuchni meksykańskiej. Kurs rozpoczął się wykładem na temat historii i rozwoju sztuki kulinarnej. Uczestni-

Z

cy projektu szkolili się także w zakresie carvingu. Zajęcia prowadził mistrz Polski, Marek Rybacki. Podczas zajęć uczestnicy dowiedzieli się, jak z warzyw i owoców wykonać dzieło sztuki. Kucharz może zadbać nie tylko o smak i zapach potrawy, ale jest w stanie stworzyć nowy, estetyczny wymiar żywności.

fot. archiwum EFS

fot. archiwum EFS

W

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


www.lubuskie.pl

9

jest trendy!

Lubuskie smakuje wszystkim, co w Polsce najlepsze – kultywowaniem tradycji regionu, poszukiwaniem i wcielaniem w życie nowych smaków, bogactwem natury i różnorodną ofertą kulinarną.

Gospodynie na medal. I sołtys też!

Nauka i zabawa istotą integracji

Działanie: 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich. Projektodawca: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze Kwota dofinansowania: 49 736,70 zł

Działanie: 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. Beneficjent: Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wielkopolskim. Kwota dofinansowania: 44 885,00 zł

który zakładał aktywizację zawodową oraz nabycie nowych umiejętności i kwalifikacji w zawodzie pozarolniczym. Zajęcia trwały od początku grudnia 2011r. do końca maja 2012 r. i odbywały się w Krępie. Jedenaście gospodyń miało możliwość wzięcia udziału w kursie pt. „Sztuka cateringu”, który składał się z zajęć teoretycznych, praktycznych oraz wsparcia psy cho lo gicz ne go i doradczego. Dwunastym uczestnikiem był sołtys, który dołączył do kobiet. Tematyka zajęć w ramach kursu obejmowała m.in. zagadnienia dotyczące tworzenia przedsiębiorTort wykonany podczas kursu kulinarnego Zakładu stwa z uwzględDoskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze. nieniem zagadśrodków Unii Europejskiej w ra- nień ochrony środowiska, a także mach Europejskiego Funduszu obsługi przyjęć okolicznościowych, Społecznego. Jednym z nich był obsługi konsumenta i warsztatów projekt „Gospodynie na medal”, z kształtowania wizerunku. akład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze w latach 2009/2012 zrealizował osiem projektów związanych z gotowaniem, przygotowaniem i obsługą przyjęć okolicznościowych, współfinansowanych ze

fot. archiwum EFS

fot. archiwum EFS

Z

Projekt realizowany przez Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wielkopolskim.

projekcie realizowanym od sierpnia do grudnia 2010 r. udział wzięło 12 osób po 50. roku życia, z powiatu międzyrzeckiego. W ramach projektu zrealizowano 64 godziny zajęć dydaktycznych. Zajęcia odbywały się w Trzcielu w Zespole Szkół Wojewódzkiego Zakładu Do-

W

skonalenia Zawodowego. Zorganizowano także dwie wycieczki, podczas których uczestnicy poznali zaplecze restauracji i zasady funkcjonowania zakładów gastronomicznych. W ramach projektu została wydana broszura kulinarna, w której zawarte są receptury wypróbowane podczas zajęć.

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


www.lubuskie.pl

10

WyBIERz SIę Na Wyc SzLaKIEm DREWNIa Kościoły drewniane w województwie lubuskim stanowią istotną wartość turystyczną. Przedstawiamy te najbardziej cenne oraz listę tych, które dopełniają wykaz kościołów drewnianych. Wsród nich są też świątynie szachulcowe. roku dzięki fundacji Radislausa Miesitschka wzniesiono duży kościół służący m.in. protestantom pochodzącym ze Śląska. Kościół filialny p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny jest zabytkiem klasy 0, który wraz z bramą-dzwonnicą i dawnym cmentarzem tworzy przepiękny zespół sakralny o niepowtarzalnych walorach historycznych. W latach 1907-1912 dzięki funduszom Seweryna Zakrzewskiego kościół został gruntownie odremontowany i rozbudowany o wieżę zaprojektowaną przez radcę budowlanego Leidicha. W latach 80. XX w. odnowiono XVII-wieczną polichromię przedstawiającą sceny Sądu Ostatecznego, oraz motywy roślinne.

Kościół p.w. Św. Szymona i Judy Tadeusza w Kosieczynie z XIV w. Kosieczyn to wieś, o której po raz pierwszy wspomniano w dokumencie z 1334 roku i później w 1396 roku, kiedy został opisany jako Koszeszino. Znajduje się tu drewniany kościół p.w. Św. Szymona i Judy Tadeusza. Z przeprowadzonej analizy dendrologicznej wynika, że do produkcji więźby i prezbiterium użyto drzew ściętych najprawdopodobniej w latach 1407-1416, a budowę tych elementów szacuje się na rok 1417, natomiast wieżę wzniesiono czternaście lat później, w 1431 roku. Kościół w Kosieczynie jest budowlą wzniesioną na planie prostokąta w konstrukcji zrębowej. Posiada jedną nawę, która wraz z prezbiterium pokryta jest dwuspadowym dachem, natomiast wieża zwieńczona jest hełmem namiotowym. We wnętrzu świątyni znajduje się barokowy ołtarz i późnorenesansowa ambona. Kościół filialny p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Chlastawie. Niegdyś Chlastawa należała do parafii w Kosieczynie. W 1637

fot. E. Laskowska

W spisie kościołów drewnianych znalazły się też kościoły szachulcowe. Szachulec to typ ściany szkieletowo-drewnianej, której wypełnienie stanowi glina wymieszana i zarobiona z sieczką, z trocinami lub wiórami czy też zarzucona na plecionkę z witek z łozy lub łodyg trzciny.

Magiczna wieża drewnianego kościoła w Chlastawie

Kościół p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Klępsku. Na podstawie badań drewna przeprowadzonych w 2006 roku szacuje się, że kościół ten został zbudowany w latach 13671377. Jest jednonawową budowlą sakralną z węższym prezbiterium, posiadającą dobudowaną wieżę o konstrukcji słupowej oraz murowaną zakrystię. Wnętrze kościoła wykonane jest w stylu gotycko-renesansowym. Najstarszym elementem wyposażenia jest wykonany około 1500 roku ołtarz w formie tryptyku, z rzeźbą Madonny z Dziecięciem. Około 1613 roku we wnętrzu kościoła powstały malowidła ścienne przedstawiające Sąd Ostateczny oraz sceny ze Starego i Nowego Testamentu.

DREWNIaNE KOścIOły W LUBUSKIEm: 1. Lubięcin - Kościół - dawny zbór ewangelicki p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa, z lat 1742-47 2. Bojadła - Kościół poewangelicki, dawny zbór luterański p.w. Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, z lat 1757 - 1758 3. Zielona Góra - Kościół - dawny zbór ewangelicki p.w. MB Częstochowskiej (pierwotnie p.w. Ogrodu Chrystusa), z lat 1746 - 1748 4. Lipno - Kościół - dawny zbór ewangelicki z 1842 r. 5. Trzebule - Kościół p.w. Świętego Jana Chrzciciela z 1670 r. 6. Klępsk - Kościół p.w. Nawiedzenia NMP z XVI w. (prawdopodobnie z 1581 r.). Część prezbiterium i nawy wcześniejsze - pochodzą z ok. XIV - XV w.

7. Kosieczyn - Kościół p.w. Świętego Szymona i Judy Tadeusza z XVI w. 8. Chlastawa - Kościół poewangelicki p.w. Narodzenia NMP (pierwotnie p.w. Świętego Kazimierza) z 1637 r. 9. Międzylesie - Kościół p.w. Jana Chrzciciela z lat 1833 - 1834 10. Rokitnica - Kościół p.w. Jadwigi Śląskiej, z lat 1832 - 1833 11. Niedźwiedź - Kościół poewangelicki p.w. Wniebowzięcia NMP z XIX w. 12. Mostki - Kościół p.w. MB Częstochowskiej z 1832 r. 13. Nowa Wioska - Kościół p.w. Świętej Anny z 1670 r. 14. Poźrzadło - Kościół p.w. Zwiastowania NMP z lat 1760 - 1766

15. Żelechów - Kościół p.w. Świętego Stanisława Biskupa z 1648 r. 16. Łagów - Kościół p.w. Ścięcia Jana Chrzciciela z 1929 r. 17. Boryszyn - Kościół p.w. Zwiastowania NMP z 1648 r. 18. Lubiechna Mała - Kościół poewangelicki p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego z 1669 r. 19. Święty Wojciech - Kościół p.w. Świętego Wojciecha z 1790 r. 20. Gorzyca - Kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa z 1736 r. 21. Kalsko - Kościół p.w. Świętego Bartłomieja Apostoła z lat 1692 - 93 22. Rudna - Kościół p.w. Świętego Mikołaja z 2. połowy XVIII w.


www.lubuskie.pl

11 W Lubuskiem swoim pięknem urzekają nas liczne obiekty o charakterze zabytkowym

zdjęcia E. Laskowska

cIEczKę aNych KOścIOłóW

Zdjęcia przedstawiają wspaniałe sklepienie kościoła w Klępsku oraz drewniany kościół w Kosieczynie

23. Kołczyn - Kościół p.w. Stanisława Kostki z 1776 r. 24. Oksza - Kościół p.w. MB Częstochowskiej z lat 1860 - 1863 25. Chwałowice - Kościół p.w. Antoniego Padewskiego z 1790 r. 26. Mosina - Kościół p.w. Świętego Michała z 1780 r. 27. Brzeźno - Kościół p.w. Narodzenia NMP z 1867 r. 28. Wysoka - Kościół poewangelicki p.w. Świętego Mikołaja z lat 1730 - 1735 29. Janczewo - Kościół p.w. MB Nieustającej Pomocy z lat 1733 - 1735 30. Gralewo - Kościół poewangelicki p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego z lat 1708 - 1709

31. Stare Polichno - Kościół p.w. Świętego Antoniego z 1826 r. 32. Santoczno - Kościół poewangelicki p.w. Przemienienia Pańskiego z 1767 r. 33. Lubiatów - Kościół poewangelicki p.w. Świętego Józefa z 2. poł. XVIII w. 34. Karwin - Kościół poewangelicki p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego (wcześniej p.w. Ducha Świętego) z 1711 r. 35. Przynotecko - Kościół poewangelicki p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej z 1718 r. 36. Pielice - Kościół poewangelicki p.w. Matki Bo żej Nie usta ją cej Po mo cy z 1. po ło wy XVIII w. 37. Przeborowo - Kościół poewangelicki p.w. Matki Boskiej z 1763 r.

38. Wołogoszcz - Kościół poewangelicki p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego z XVIII w.

Zgodnie z materiałem pochodzącym ze strony www.kosciolydrewniane.pl Informacje opracowano na podstawie „Przewodnika po zabytkach województwa lubuskiego”, Tom I - Krzysztof Garbacz oraz informacji dostępnych na stronach internetowych. Materiał zdjęciowy przekazany przez UM Zbąszynek.


www.lubuskie.pl

12 Nowe miejsca pracy dzięki lubuskiemu złotu 26 lutego br. rozpoczęto prace wiertnicze w miejscowości Kije (gm. Sulechów). - Życzę skuteczności i powodzenia - powiedziała marszałek Elżbieta Polak, przecinając wstęgę. Marszałek wyraziła nadzieję, że złoża, które kiedyś oglądała na zdjęciach satelitarnych, wkrótce będzie można zobaczyć na własne oczy.

Czy nasz region stanie się prawdziwym zagłębiem miedziowym?

bokość, by móc stwierdzić i zbadać w nich zawartość metali. W wymienionym otworze pierwsze wstępne pomiary zasobności w metale wykonał zespół pod kierownictwem prof. dr. hab. Stanisława Speczika oraz dr. hab. prof. PIG-BIP Sławomira Oszczepalskiego. Uzyskane wyniki badań pozwoliły na wyznaczenie obszaru o znaczeniu perspektywicznym, obejmującym 200 km2. W ostatnich dwóch latach działania prowadzone przez spółkę Mozów Copper, polegające na szczegółowym opracowaniu modelu prognostycznego złoża miedzi Mozów 1 oraz oszacowaniu zasobności na poziomie 40 mln ton miedzi oraz 60 tysięcy ton srebra, pozwoliły na podjęcie działań prowadzących do rozpoznania obszaru zasobnego w krusz-

fot. archiwum UMWL

Program na ten rok to pięć odwiertów na terenie Lubuskiego. - Mam nadzieję, że Region Lubuski okaże się dla miedzi szczęśliwy - powiedziała marszałek Elżbieta Polak podczas uroczystego rozpoczęcia prac wiertniczych. - Lubuskie kryje w sobie prawdziwe skarby, a ta inwestycja wpłynie na wzrost gospodarczy regionu, pomoże stworzyć nowe miejsca pracy - dodała marszałek i przecięła symboliczną wstęgę razem z Lyle'm Braatenem z Vancouver, prezesem Miedzi Copper Corporation. Obszar koncesji Mozów 1 pochodzi od nazwy najbogatszego pod względem zasobności w miedź i srebro otworu wiertniczego Mozów wykonanego w latach 90. ubiegłego wieku przez PGNiG w rejonie Sulechowa (na północ od Zielonej Góry). Firma PGNiG w ramach poszukiwania węglowodorów wykonała szereg otworów wiertniczych. Tylko część otworów osiągnęła odpowiednią głę-

Marszałek Elżbieta Polak rozmawia z dziennikarzami na temat rozpoczęcia prac wiertniczych. ce za pomocą prac geofizycznych oraz wiertniczych. Obecnie prowadzone prace kwalifikowane są do pierwszego etapu szczegółowego rozpoznania i udokumentowania złoża miedzi i srebra na obszarze koncesji Mozów 1. Na pierwszy etap prac zaplanowane zostało wykonanie dwóch wierceń w okolicy Sulechowa i Zielonej Góry, następnie czterech kolejnych wierceń w równomiernej siatce wierceń pozwalającej na udokumentowanie najbogatszej części złoża o zasobności kilkudziesięciu milionów ton miedzi. Dalsze prace będą polegały na rozpoznaniu i okonturowaniu złoża w jego skrajnym zasięgu. Drugi etap prac rozpoznawczych jest uzależniony od powodzenia pierwszego i może zakładać wykonanie kilkunastu dodatkowych otworów wiertniczych. W roku 2013 planowane jest w rejonie Zielonej Góry wykonanie dwóch pierwszych rozpoznaw-

czych otworów wiertniczych. Równolegle do rozpoznania złoża w koncesji Mozów 1 prowadzone będą prace na koncesji Sulmierzyce, Borzęcin oraz Janowo, by uzyskać w sumie 17 otworów wiertniczych. Złoże Mozów mimo dużej głębokości zalegania (ponad 2000 m) posiada bardzo wysokie zasoby miedzi i srebra oraz zajmuje obszar około 200 km2, dorównując, a czasem nawet przewyższając swoimi parametrami zasoby posiadane przez KGHM. Fakt bardzo bogatej mineralizacji jest głównym atrybutem do rozpoczęcia prac wiertniczych. MCC to kanadyjska firma, która ma kilka spółek w Polsce, zajmujących się poszukiwaniami miedzi i srebra. Wszystkie należą do międzynarodowego holdingu Lumina Capital, który wydobywa surowce w Kanadzie i Ameryce Południowej.


www.lubuskie.pl

13 LRPO wspiera przedsiębiorców Lubuski Regionalny Program Operacyjny przekazał już ponad 300 mln zł na rozwój lokalnej przedsiębiorczości. Pieniądze z programu pomagają lubuskim firmom realizować innowacyjne projekty oraz unowocześniać produkcję i usługi. Inwestycje przyczyniają się do rozwoju regionu. Beneficjenci tworzą nowe miejsca pracy, stają się też coraz bardziej konkurencyjni - nie tylko w skali województwa, ale także kraju.

tu estradowego oraz nagłośnieniowego o imponujących możliwościach i parametrach. Dofinansowanie, w ramach dwóch realizowanych projektów, przekroczyło 200 000 zł. Za te pieniądze zakupiono nowy sprzęt, który umożliwił firmie nagłośnienie wielu wydarzeń kulturalnych i muzycznych w regionie.

Przykłady firm, które już skorzystały z unijnego dofinansowania:

Muzyka o mocy tysięcy watów. Firma M.K. Music z Gorzowa Wlkp. uzyskała dwukrotnie wsparcie z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, co pozwoliło na zakupienie sprzę-

Zautomatyzowane drukowanie. Drukarnia Chroma także sięgnęła po dotację LRPO. Dofinansowanie w kwocie 1 700 000,00 zł pozwoliło na zakup offsetowej maszyny drukarskiej, która zautomatyzowała cały proces drukowania. Dzięki dotacji z LRPO firma odnotowała wzrost zatrudnienia o 93,54%, a także zwiększyła sprzedaż o 202,3%.

fot. archiwum UMWL

Relaks z Afrodytą. W Ośnie Lubuskim Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Sękpol zrealizowało projekt polegający na rozbudowie istniejącego wcześniej hotelu. Inwestycja, która kosztowała 3 605 288 zł, została wsparta kwotą 1 110 219 zł w ramach działania 2.2 Poprawa konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Przy istniejącym kompleksie Pensjonatu Afrodyta Spa, dzięki środkom z Unii Europejskiej, powstały 24 nowe pokoje. Pracę znalazło w nim 6 osób, m.in. terapeuci, którzy obsługują zakupione urządzenia do zabiegów redukujących tkankę tłuszczową i cellulit oraz zabiegów odmładzających przy wykorzystaniu fal radiowych.

Park Technologii i Logistyki Przemysłu Interior w podstrefie KSSSE w Nowej Soli został dofinansowany w ramach LRPO 2007-2013.

Mali Europejczycy, wielki sukces. „Mali Europejczycy” to wybudowane w Kostrzynie nad Odrą niepubliczne przedszkole. Wartość inwestycji wyniosła ponad 2 mln zł, z czego 800 tys. zł to dotacja z LRPO. Przedszkole jest otwarte na indywidualne potrzeby dzieci i ich rodziców, a obejmując opieką 150 dzieci zaspokoiło niemal w całości realny popyt na lokalne usługi opiekuńczo-wychowawcze. W przedszkolu „Mali Europejczycy” pracę znalazło już szesnaście osób, a wzrost przychodów, jak podają właściciele, to 900%.

Biblioteka hybrydowa z ponad milionem książek owoczesny budynek stanął pomiędzy Collegium Neophilologicum Uniwersytetu Zielonogórskiego a budynkiem dydaktycznym nauk humanistycznych i społecznych. Ta nowa biblioteka jest częścią zadań inwestycyjno-remontowych uczelni, obok przebudowy domu studenckiego Wcześniak i inwestycji w ramach parku naukowo-technologicznego w Nowym Ki-

N

sielinie. Wszystkie projekty włączone zostały do Indykatywnego Planu Inwestycji Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2009-2013. Inwestycja warta jest blisko 30 mln zł, z czego 24 mln zł pochodzą z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Nowoczesna biblioteka hybrydowa łączy w sobie dwie przestrzenie rzeczywistą i wirtualną, bibliotekę

tradycyjną z cyfrową. W budynku jest miejsce na milion książek, ponad 600 tysięcy wolumenów w zamkniętym magazynie i około 450 tysięcy w części otwartej biblioteki. Czytelnicy mają do dyspozycji około 120 stanowisk komputerowych, rozmieszczonych na całej przestrzeni bibliotecznej. W przyszłości nowoczesne e-usługi świadczyć będzie także Woje-

wódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze. Dzięki 1,2 mln zł z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego zostanie stworzony system udostępniania zasobów informacyjnych, który umożliwi dostęp do wszystkich baz danych, zarówno aktualnie funkcjonujących w WiMBP, jak również zakupionych w czasie trwania projektu.

Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego - Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego


www.lubuskie.pl

14 z minister na szlaku lubuskiego sportu 28 lutego br. w Zielonej Górze odbył się Kongres Sportu Powszechnego. W kongresie udział wzięła minister sportu i turystyki Joanna Mucha. Była to okazja do wymiany doświadczeń i wspólnego zastanowienia się nad tym, co zrobić, by podczas światowych imprez sportowych częściej przeżywać momenty wielkich wzruszeń. się tym, co w lubuskim sporcie najlepsze. Marszałek Elżbieta Polak zabrała swojego gościa w podróż po obiektach sportowych. Podczas wizyty w naszym województwie minister Mucha odwiedziła inwestycje sportowe, które współfinansowane są ze środków unijnych. Pierwszym przystankiem było Centrum Rekreacyjno-Sportowe w Zielonej Górze, inwestycja współfinansowana ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Minister Mucha miała okazję zobaczyć basen z najdłuższą w Polsce zjeżdżalnią, salę zabaw, klub fitness, halę, w której trenowali koszykarze grupy młodzieżowej SKM Zastal Zielona Góra oraz salę rozgrzewkową, gdzie trwały rozgrywki szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w koszykówce. Kolejnym punktem wycieczki sportowym szlakiem był Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie, gdzie szefowa polskiego sportu wraz z marszałek Elżbietą Polak otworzyła halę tenisową, inwestycję współfinansowaną ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, budżetu województwa lubuskiego oraz Lubuskiego Regionalnego Progra mu Ope ra cyj ne go. - W Woje wódz kim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Drzonkowie w ciągu 4 lat zrealizowano 26 inwestycji. To jest przykład, że można, ale tylko wtedy, gdy jest współpraca i partnerstwo. A hala powstała dzięki środkom finansowym nie tylko z LRPO i budżetu województwa, ale również Ministerstwa Sportu i Turystyki. Pani Minister, dziękujemy! - mówiła marszałek.

fot. archiwum UMWL

Podczas kongresu marszałek Elżbieta Polak omówiła zadania realizowane przez województwo lubuskie w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu. Minister sportu Joanna Mucha podkreśliła, że w tym roku ministerstwo będzie wspierać inwestycje związane głównie ze sportem dzieci i młodzieży. Minister zwróciła uwagę, że choć w kraju poprawia się infrastruktura, to często obiekty są słabo wykorzystywane. Jej zdaniem brakuje również wykształconych kadr, które potrafiłyby przeprowadzić ciekawe zajęcia z młodzieżą. Jednym z punktów reformy sportu powszechnego ma być zmiana sposobu finansowania. Prawdziwe strategiczne myślenie o sporcie powinno być skonstruowane w taki sposób, że najpierw tworzy się diagnozę, a następnie robi badania. Jeśli nie mamy tych badań, nie możemy stworzyć strategii. Dlatego, zdaniem minister J. Muchy, trzeba podjąć wspólny wysiłek i określić, co jest priorytetem w danym regionie. - Dokumenty strategiczne samorządów nie wspominają o sporcie, a nawet jeśli, to są to wyjątki. Namawiam na krytyczne przyjrzenie się dotychczasowym planom dotyczącym sportu. Proszę jeszcze raz się zastanowić, czy to najlepiej służy naszym dzieciom - podkreśliła minister. Założenia nowych programów przygotowywanych przez ministerstwo zostaną podane w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Obecnie są one konsultowane. Dobry klubowy sponsoring to jest sieć wymiany usług - tłumaczyła minister J. Mucha. Podczas Kongresu Sportu Powszechnego w Zielonej Górze minister sportu i turystyki Joanna Mucha wręczyła odznaki „Za Zasługi dla Sportu”. Odznaka przyznawana jest trenerom oraz osobom wyróżniającym się szczególną aktywnością i uzyskującym wybitne osiągnięcia w działalności w zakresie sportu. Brązową odznakę otrzymała marszałek Elżbieta Polak. Na koniec wizyty odbył się panel dyskusyjny nt. „Kondycja sportowa województwa lubuskiego” z udziałem przedstawicieli jednostek samo-

Inwestując w sportowe Lubuskie, dbamy o rozwój fizyczny dzieci i młodzieży. rządu terytorialnego, przedstawicieli klubów sportowych, federacji sportu oraz związków sportowych. W ramach panelu prowadzona była dyskusja na temat stanu infrastruktury sportowej Lubuskiego, wychowania fizycznego dzieci i młodzieży, najpopularniejszych form aktywności fizycznej, w tym osób niepełnosprawnych oraz czynników, które warto zmienić, aby poprawić kondycję fizyczną mieszkańców, a także bazę sportową województwa. Wizyta minister Joanny Muchy w Zielonej Górze to nie tylko Kongres Sportu Powszechnego, który był okazją do dyskusji o przyszłości sportu. To także doskonała okazja do pochwalenia

Przez 5 lat w Lubuskiem powstało: 87 kompleksów „Moje Boisko Orlik 2012” przy łącznym wkładzie urzędu marszałkowskiego w wysokości 25 mln 601 tys. 227 zł

Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego - Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego


www.lubuskie.pl

zdjęcia archiwum LRPO

15

Lubuskie inwestycje w sport Budowa Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Zielonej Górze Beneficjent: Miasto Zielona Góra Wartość projektu ogółem: 150 888 175,94 zł Kwota dofinansowania: 31 338 307,27 zł Warto wiedzieć: zjeżdżalnia wodna w CRS to najdłuższa zjeżdżalnia w Polsce. Ma 210 metrów długości! Budowa krytej pływalni w Międzyrzeczu Beneficjent: Gmina Międzyrzecz Wartość projektu ogółem: 22 387 846,48 zł Kwota dofinansowania: 11 189 375,91 zł Warto wiedzieć: Atrakcją basenu jest niecka ze stali nierdzewnej, tzw. grota ze sztuczną falą oraz podwodne oświetlenie tafli wody. Na hali basenowej może jednocześnie przebywać 100 osób. Modernizacja kompleksu obiektów: Hotel, Basen kryty i sala konferencyjno-sportowa, wymiana istniejącej sieci cieplnej i wodociągowej, Hala Sportowa i Strzelnica Beneficjent: Województwo Lubuskie Wartość projektu ogółem: 6 106 339,21 zł Kwota dofinansowania: 2 502 598,02 zł Warto wiedzieć: WOSiR w Drzonkowie może pochwalić się największą w województwie halą tenisową. Na miłośników hippiki czeka najnowocześniejszy w Europie parkur jeździecki wraz z rozprężalnią. Budowa i wyposażenie sali sportowej oraz doposażenie Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sulęcinie Beneficjent: Gmina Sulęcin Wartość projektu ogółem: 4 151 510,68 zł Kwota dofinansowania: 2 075 755,34 zł Warto wiedzieć: Jeśli ktoś chciałby się sprawdzić na ściance wspinaczkowej, nie musi od razu jechać w góry. Wystarczy udać się do sali gimnastycznej gimnazjum w Sulęcinie. Pokaźnych rozmiarów ścianka jest atrakcją na zajęciach WF, a po lekcjach może tu przyjść każdy, kto chciałby spróbować swoich sił.

Lubuskie stawia na rekreację, bo nie ma lepszego wychowania dzieci niż wychowanie przez sport

Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego - Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego


www.lubuskie.pl

16 Produkty tradycyjne z przepisów naszych babć

zdjecia archiwum PROW

31 maja 2012 r. na Listę Produktów Tradycyjnych zostały wpisane kolejne produkty z naszego województwa - chleb z dodatkiem nasion lnu oraz chleb domowy na zakwasie. Obecnie w tym rejestrze znajduje się 13 produktów ściśle związanych z tradycją regionu lubuskiego.

Czym są produkty tradycyjne? Definicja jest prosta: są to wyroby rolno - spożywcze pochodzące z konkretnych regionów, charakteryzujące się tradycyjną metodą produkcji. Wpisanie ich na Listę Produktów Tradycyjnych prowadzoną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest gwarantem, że receptury i metody, zgodnie z którymi produkt został wytworzony, funkcjonują w niezmienionej formie od co najmniej 25 lat. Korzyść z pojawienia się na rynku produktów opatrzonych takim certyfikatem jest dwojakiej natury: zyskują zarówno konsumenci, jak i mieszkańcy obszarów wiejskich, dla których taka produkcja stanowi pozarolnicze źródło utrzymania. Dzięki systemowi promocji produktów regionalnych i tradycyjnych chroni się także dziedzictwo kulturowe wsi. Ta strategia w prosty sposób przyczynia się do zwiększenia atrakcyjności wiejskich terenów oraz w konsekwencji wpływa na rozwój eko i agroturystyki. W Lubuskiem na Listę Produktów Tradycyjnych obejmującą 10 różnych kategorii zostało wpisanych 13 produktów: schab tradycyjny słubicki, kapusta kwaszona nadnotecka, strudel (strucla), Paska Bukowińska (pascha, chleb bukowiński), bochen chleba starowiejskiego, chleb domowy na zakwasie, chleb z dodatkiem nasion lnu, miód wielokwiatowy łąkowy z doliny Noteci, miód pitny - Trójniak, piwo wschowskie, wino gronowe, jarzębiak na winiaku, jarzębiak.

Nasze smaki to chleb na zakwasie, miód łąkowy, wino gronowe, schab tradycyjny słubicki, kapusta kwaszona

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach III Schematu Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Instytucja Zarządzająca Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi


www.lubuskie.pl

17 Dodatkowe miliony dla lubuskiej wsi Jednym z głównych celów działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich jest aktywizacja społeczności wiejskiej poprzez działalność lokalnych grup działania (LGD). Na terenie województwa lubuskiego działa dziesięć takich grup. podpisanie aneksów do umów z LGD, które ze strony samorządu województwa lubuskiego podpisał Stanisław Tomczyszyn, członek zarządu. Joanna Bagińska, Prezes Stowarzyszenia „LGD Działaj z Nami” podczas uroczystości podkreśliła, że dodatkowe środki przeznaczone zostaną na zadania, które do tej pory nie były ujęte w strategii, czyli ochronę przyrody i rozwój turystyki. Ponadto zrealizowane będą projekty związane z rewitalizacją cieków wodnych, uporządkowaniem parków, zagospodarowaniem terenów zielonych i małą architekturą zabytkową m.in. odnową starych cmentarzy i pomników.

Ogłoszony przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi konkurs pozwolił na zaplanowanie nowych bądź rozszerzenie istniejących celów i przedsięwzięć realizowanych przez lokalne grupy działania w ramach strategii rozwoju. W konkursie udział wzięły 154 lokalne grupy działania z terenu całej Polski, ostatecznie wybranych zostało 78 grup. Z województwa lubuskiego w konkursie wystartowało 6 lokalnych grup działania, a pozytywną weryfikację formalną i merytoryczną przeszły dwie grupy działania:

2. Stowarzyszenie „LGD Działaj z Nami”, które zajęło 64. miejsce z budżetem 5 000 000 zł, uzyskując w sumie 71 punktów. 31 stycznia 2013 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego odbyło się uroczyste

fot. archiwum PROW

1. Fundacja „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”, która zajęła 25. miejsce z budżetem 5 000 000 zł, uzyskując w sumie 81 punktów.

Członek zarządu Stanisław Tomczyszyn podczas ubiegłorocznych targów Agrotravel.

Będziemy promować naszą wieś na międzynarodowych targach ojewództwo lubuskie wybiera się do Kielc na V Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL, które trwają od 5 do 7 kwietnia. Targi w Kielcach to największa i najbardziej prestiżowa tego typu impreza w Polsce, ściąga wystawców z Europy. Ich celem jest prezentacja i promocja oferty wypoczynku na wsi oraz wymiana doświadczeń w zakresie turystyki na obszarach wiejskich. Możliwości promocyjne targów są

W

ogromne – gromadzą co roku 150 wystawców, a przewija się przez nie aż 20 tysięcy osób. W tym roku Agrot ra vel bę dzie to wa rzy szyć międzynarodowa sesja zatytu łowa na "In fra struk tu ra oko ło tu ry styczna jako element wzbogacający ofer tę ob sza rów wiej skich". W Kielcach zaprezentuje się m.in. Gospodarstwo Rolne Qzko z Siedliska, Browar Edi z Nowej Wsi oraz nowosolski producent wyrobów z wosku pszczelego Lesław Skonieczny.

Fundacja „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”, która działa na terenie dwóch województw: lubuskiego i dolnośląskiego, pieniądze przeznaczy na rozwój turystyki, rekreacji, miejsc wypoczynku dla mieszkańców, rozwój centrów pielgrzymkowych w miejscowościach Grodowiec i Jakubów. Z tych środków sfinansowane zostaną centra piknikowe, wypoczynkowe i obiekty rekreacyjno–sportowe.

Blisko 15 mln zł z rezerwy celowej na meliorację lisko 15 mln zł z rezerwy celowej na 2013 r. otrzyma województwo lubuskie na zadania związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych. Pieniądze, przyznane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pozwolą kontynuować działania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w Lubuskiem. Dokładnie 14 mln 418 tys. zł przeznaczone będzie na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na po-

B

trzeby rolnictwa, natomiast pula 263 tys. zł trafi do spółek wodnych na realizację zadań z zakresu utrzymania melioracji wodnych szczegółowych. Pieniądze te pozwolą znacznie poprawić sytuację w utrzymaniu wód publicznych i urządzeń melioracyjnych, które mają wpływ na utrzymanie właściwych stosunków wodnych na terenach zmeliorowanych. - Wszystkie te działania przyczyniają się do ochrony przeciwpowodziowej - powtarza członek zarządu Stanisław Tomczyszyn.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach III Schematu Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Instytucja Zarządzająca Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi


www.lubuskie.pl

18 Lubuskie przeciw przemocy Głównym jego celem było ograniczenie zjawiska prze mo cy w ro dzi nie ze szcze gól nym uwzględnieniem przemocy wo bec osób starszych oraz jej skutków widzianych w perspektywie całego województwa lubuskiego. Realizacja projektu miała służyć m.in. zwiększeniu świadomości społecznej dotyczącej zagrożeń płynących z przemocy w rodzinie, poszerzeniu wiedzy na temat skutków przemocy w rodzinie, zapobieganiu powielania złych wzorców rodzinnych i środowiskowych, propagowaniu prawidło wych wzor ców ro dzin nych, pro mo wa niu kon struk tyw nych form spę dza nia wspól ne go czasu z rodziną oraz zbadaniu skali społecznej i natężenia zjawiska przemocy wobec osób starszych w naszym regionie. Realizacja przedsięwzięcia zorganizowanego przy współudziale m.in. Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. przebiegła dwuetapowo. Pierwszym etapem było przeprowadzenie szerokiej kampanii społecznej „Lubuskie przeciw przemocy”. Działania te polegały m.in. na wyprodukowaniu i wielokrotnej emisji w regionalnej telewizji i rozgłośniach radiowych spotów telewizyjnych i radiowych, rozwieszeniu w województwie 2000 plakatów, wyprodukowaniu filmu edukacyjnego przez TVP3 w Gorzowie Wlkp., jego wielokrotną emisję telewizyjną oraz dystrybucję na płytach DVD w lubuskich placówkach edukacyjnych, jednostkach pomocy społecznej oraz organizacjach pozarządowych. Policja lubuska przeprowadziła cykl spotkań informacyjno-edukacyjnych, których adresatami były osoby starsze. Celem tych działań było m.in. zmniejszenie tzw. ciemnej liczby (nieujawnionych) przypadków przemocy w rodzinie

fot. archiwum UMWL

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze realizował projekt „Lubuskie przeciw przemocy”, który służył poprawie sytuacji rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie. Projekt odbywał się pod honorowym patronatem Elżbiety Polak, Marszałek Województwa Lubuskiego.

„Protestuj, tańcz, powstań! - Lubuskie wspierało akcję One Billion Rising. wobec osób starszych oraz edukacja seniorów w zakresie możliwości przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Spotkania odbywały się w domach pomocy społecznej, domach środowiskowych, świetlicach wiejskich, domach kultury, klubach seniora, uniwersytetach III wieku, urzędach gmin itp. Ogółem policjanci przeprowadzili 71 spotkań, w których uczestniczyło 1300 osób we wszystkich powiatach naszego regionu. Tematyka spotkań obejmowała przybliżenie uczestnikom procedur „Niebieskiej Karty”, praw ofiar przemocy w rodzinie, prawnych aspektów przemocy w rodzinie oraz prezentację placówek pomocowych dla ofiar przemocy w rodzinie.Założe-

PRzEWOdNIczący StOWARzySzENIA FRANcJA-POlSkA z WIzytą W SEJmIku styczniu br. gościem przewodniczącego sejmiku Tomasza Możejko był Christian Gasquet, Przewodniczący Stowarzyszenia Francja-Polska, Lot-Lubuskie. Spotkanie dotyczyło planów współpracy w zakresie uprawy winnic, a także dyskutowa-

W

no nad sposobami wykorzystania energii odnawialnej. Współpraca z francuskim Departamentem le Lot trwa od lat 90. Oficjalne porozumienie między naszym regionem a francuskim departamentem zostało podpisane 17 października 2008 r.

nia kampanii wpisały się w obchody Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej. W lutym br. razem z miliardem ludzi na całym świecie przeciwstawialiśmy się także przemocy wobec kobiet. Akcja „One Billion Rising – Nazywam się Miliard” odbyła się pod hasłem „Protestuj, tańcz, powstań!”. Protest przeciw przemocy przybrał wyjątkową formę – panie (i panowie) na całym świecie zatańczyli do piosenki „Break the Chain”. - Będziemy się solidaryzować z całym światem! Tańcem mówimy STOP przemocy wobec kobiet - powtarza marszałek Elżbieta Polak.

WROtA zAbytkOWEGO PARAdyŻA OtWARtE dlA INtERNAutóW rudno dostępny dla zwiedzających kompleks należący do Wyższego Seminarium Duchownego w Gościkowie – Paradyżu można teraz podziwiać nawet nie ruszając się z domu. Wirtualny spacer po Paradyżu jest możliwy dzięki pieniądzom z Programu Rozwoju Obsza-

T

rów Wiejskich. Przedsięwzięcie było realizowane jako „mały projekt” w ramach „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju” PROW 2007-2013. Ze środków PROW-u powstaną jeszcze m.in. przewodnik, folder w językach polskim i niemieckim oraz przewodnik multimedialny na płycie CD.


www.lubuskie.pl

19 Spotkanie Przewodniczących Sejmików Województw RP Sejmik Województwa Lubuskiego reprezentował Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego Tomasz Możejko. Warszawskie spotkanie to początek ogólnopolskiej debaty nad udoskonaleniem sytemu samorządowego w Polsce. - Prezydencka ustawa wywołała ożywioną dyskusję w środowisku przewodniczących sejmików i niższych szczebli powiatowych. W Polsce funkcjonuje system samorządowy w skali trójstopniowej, czyli: gmina, powiat, województwo. Należy zastanowić się nad tym, poprzez jakie działania można go skutecznie udoskonalać– mówił przewodniczący sejmiku. Zdaniem przewodniczącego projekt ustawy daje samorządom konkretne kompetencje. – Przede wszystkim uaktywnia samorządy gminne, powiatowe i wojewódzkie. Daje możliwość stworzenia porozumienia gmin, powiatów w celu jak najlepszego wykorzystania nowej transzy środków unijnych na lata 2014-2020 – wyjaśnia. Przewodniczący Sejmików Województw RP wypracowali

fot. archiwum BS

W Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie konsultacyjne członków Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw RP. Głównym tematem spotkania był najnowszy projekt ustawy Prezydenta RP o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego.

Województwo lubuskie reprezentował przewodniczący sejmiku Tomasz Możejko. stanowiska m.in. w sprawie przyznania sejmikom ustawowych kompetencji dotyczących funduszy europejskich oraz w sprawie walki z zanieczyszczeniem powietrza na terenie całej Polski. W spo-

tkaniu udział wzięli m.in. Olgierd Dziekoński, Sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP oraz prof. Jerzy Regulski, doradca Prezydenta RP ds. samorządu terytorialnego.

Jakie korzyści dla regionu przyniesie kopalnia w Gubinie? ojewództwo lubuskie przymierza się do realizacji największej w historii regionu inwestycji – budowy kompleksu wydobywczo-energetycznego Gubin-Brody. W minionym kwartale odbyły się dwa ważne, tematycznie ze sobą powiązane spotkania w tej sprawie. W obu spotkaniach uczestniczył radny województwa Leszek Turczyniak, którego poprosiliśmy o krótkie podsumowanie.

W

R: - Jest pan zwolennikiem budowy kompleksu wydobywczo-energetycznego Gubin-Brody. Jakie widzi pan w nim korzyści dla regionu lubuskiego? LT: - Korzyści będzie mnóstwo. Od stworzenia nowych miejsc pracy, pod nie sie nia sto py ży cio wej mieszkańców gmin, powiatów oraz województwa poprzez nowe kierunki nauczania w lubuskich szkołach i uczelniach. Docelowo w komplek-

sie wydobywczo-energetycznym będzie pracowało około 2 tys. osób, do tego należy uwzględnić współczynnik firm kooperujących z regionu lubuskiego, to jest następne około 10 tys. miejsc pracy. Przewiduję również wzrost ludności w naszym re gio nie oraz zmia nę kie run ku, w jakim zmierza lubuska gospodarka. Generalnie zapewni to ożywienie gospodarcze w regionie, które powiązane z unijnymi funduszami i środkami z budżetu państwa powinno wywindować nas do pierwszej czwórki czy piątki polskich województw.

R: - W sąsiednim województwie elektrownia Turów pracuje nieprzerwanie od 1962 roku, znacząco wpływa na rozwój regionu i jest jednym z największych pracodawców w województwie dolnośląskim. Czy nasz region ma szansę powtórzyć sukces sąsiada?

LT:- Ja nie tylko wie rze, ale je stem prze kona ny, że nasz re gion ma tę szan sę. My ślę, że dzia ła nia podej mowa ne przez sa morząd woje wódz twa oraz par la men ta rzy stów spowodu ją, że ta in we sty cja zosta nie ob ję ta progra mem rzą dowym, bo prze cież przy dzi siej szym kry zy sie jest to je dy na droga do popra wy wzrostu ekonomicz ne go w na szym woje wódz twie. Zresz tą wy star czy się prze je chać w tamten re gion i zoba czyć, jak sprawnie funkcjonu ją tam sa mo rzą dy. Licz ne in we sty cje, dobrze funkcjonu ją ce szkoły, wzor cowa in fra struktu ra drogowa, wodocią gi, ka na li za cja, trans port, ochro na zdro wia to wszyst ko jest wy ni kiem wy sokich dochodów gmin powsta łych dzię ki za równo sa mej kopalni, jak i elektrow ni Tu rów. Mam na dzie ję, że nasz re gion również w nie da le kiej przy szłości cze ka przy spie szony roz wój.

R: - Czy w najbliższym czasie przewidziane są kolejne spotkania związane z inwestycją? Czego mia łyby do tyczyć? LT: - Oczywiście, teraz takie spotkania będą się często odbywać. Ich celem głównym będzie określenie dalszych poczynań dotyczących powstania przyszłego kompleksu. Samorząd województwa uczyni to razem z parlamentarzystami, samorządami i stowarzyszeniami lokalnymi. Przygotowujemy szereg spotkań i konferencji dotyczących różnych aspektów związanych z przyszłą inwestycją. Od rolnictwa poprzez planowanie przestrzenne i urbanistyczne zagospodarowania terenu, a także przedsiębiorstwa, które chcą inwestować w kompleks wydobywczo-energetyczny Gubin-Brody. Liczę, że ludzie dobrej woli, którym zależy na dobru mieszkańców gmin Brody i Gubina oraz całego regionu lubuskiego, będą wspierać nasze działania.


www.lubuskie.pl

20 Książka o naszych winnicach na miarę wawrzynu! Uroczysta gala pod honorowym patronatem Marszałek Województwa Lubuskiego odbyła się w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze, a udział w niej wziął wicemarszałek Maciej Szykuła. Gala rozpoczęła się przedstawieniem teatralno-poetyckim „Tuwim wystawiony” z udziałem lubuskim aktorów oraz gościa specjalnego Zdzisława Wardejna. Laureatem XIX Lubuskiego Wawrzynu Literackiego 2012 został Krzysztof Fedorowicz za książkę pt. „Grünberg”, która była dofinansowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. - Dyplom honorowy za całokształt twórczości jury pośmiertnie przyznało Kazimierzowi Furmanowi. Debiutem literackim 2012 roku okazał się tomik poezji „Chrząszczenie” Artura Wodarskiego, natomiast odznaczenie na walory edytorskie książki wydanej w 2012 roku odebrał Zygmunt Marek Piechocki, autor pomysłu wizualnego i wydawca książki własnego autorstwa „W pobliżu rozumienia: tryptyk okazjonalny”. Podczas uroczystej gali, która zorganizowana zo-

fot. archiwum UMWL

U

28 lutego br. odbyła się gala wręczenia nagród literackich: XIX Lubuskiego Wawrzynu Literackiego 2012 oraz VIII Lubuskiego Wawrzynu Naukowego 2012. Jury doceniło bajeczną powieść o prawdziwych winnicach i historyczną publikację o dziejach harcerstwa na Ziemi Lubuskiej.

Laureat Lubuskiego Wawrzynu Literackiego 2012 - Krzysztof Fedorowicz.

sta ła w ra mach cy klu spotkań li te rac kich „Czwartku Lubuskiego” jury przyznało także Lubuskie Wawrzyny Naukowe 2012. Laureatem, który otrzymał Srebrne Pióro VIII edycji Lubuskiego Wawrzynu Naukowego 2012 został Przemysław Bartkowiak za książkę „Dzieje harcerstwa na Ziemi Lubuskiej w latach 1945-1989”. Dyplom za najlepszą książkę popularno-naukową przyznano Zbigniewowi Czarnuchowi za pozycję „Nad Wartą i wśród lasów. O dawnych i współczesnych mieszkańcach witnickich wsi = An der Warthe inmitten von Wäldern. Eine Geschichte über ehemalige sowie heutige Bewohner der Dörfer in der Gemeinde Witnica” oraz Irenie i Romanowi Gatys za dwujęzyczną powieść pt.„Żarska porcelana 1888-1945 Sorauer Porzellan”. Podczas tegorocznej gali Grzegorz Chwalibóg za ujawnioną w książce fascynację za wodem dzien ni ka rza, świet ną nar ra cję i ogromny hart ducha odebrał Nagrodę Specjalną Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej oddziału w Zielonej Górze za pozycję pt. „Tato – zrób sobie z lotu ptaka”.

olsko-Niemieckie Dni Muzyki nad Odrą są festiwalem, który posiada największe tradycje muzyczne Wschodniej Brandenburgii. 1 marca br. w Filharmonii Zielonogórskiej zabrzmiały pierwsze transgraniczne dźwięki polsko-niemieckich spotkań z muzyką, nad którymi honorowy patronat objęła marszałek Elżbieta Polak. - Muzyka budzi w sercach pragnienie dobrych czynów. To nie tylko wyjątkowa uczta dla wytrawnych melomanów i promocja muzyki z różnych stron Europy, ale przede wszystkim budowanie niewidzialnych mostów przyjaźni i więzi między naszymi narodami - mówiła marszałek, witając gości z Brandenburgii. Melomanów zgromadzonych w sali

P

Międzynarodowego Centrum Muzycznego powitała także prof. Sabine Kunst, minister nauki, badań i kultury kraju związkowego Brandenburgia, która podkreśliła ponadczasowe wartości muzycznych spotkań po obu stronach Odry. W tym roku miłośnicy muzyki mogli wysłuchać 33 koncertów w kilkunastu miastach. Dni Muzyki nad Odrą 2013 obrały sobie za hasło „Muzykę w dialogu”, a dzięki współpracy z konserwatoriami z Berlina, Moskwy i Białorusi publiczności zaprezentowali się artyści na wysokim światowym poziomie. Miejsca, w których odbywały się koncerty, to m.in. Frankfurt (Oder), Zielona Góra, Berlin, Gorzów Wlkp., Szczecin, Słubice, Sulechów, Rzepin i Żary.

fot. archiwum UMWL

„muzyka w dialogu” mostem przyjaźni i więzi

W ramach festiwalu odbyły się 33 koncerty w kilkunastu miastach

Region 01/2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you