Page 1


Tartalom

Zimankó

Most, hogy beköszöntött a tél (és ezzel együtt a vizsgaidőszak is, brr), a ruhatárban pihenő kabátok és az udvarra merészkedő hallgatók száma fordítottan kezd aránylani egymáshoz. Ennek örömére telepedj egy radiátor mellé, és csöppenj vissza velünk a nyárba! Éld át újra a Gólyatábor izgalmait, vagy olvass közkedvelt nyári fesztiválokról. Akit a kultúrprogramok érdekelnek, az is megtalálja a magának valót ;)

AKTuálIs

E-index ......................................4

Karrierközpont.........................5

Quaestura ..................................5

Én ezt adom útravalónak nektek, hogy legyen mivel kikapcsolódni két ZH között. Kézbe a tollat, a sapkát, a könyvet, a kesztyűt, és vágjunk bele! Birta Emese

Bemutatkozik az új HÖK elnök ..........................................6

EMléKEző

Gólyatábor ................................8

Gólyatábor afterparty............10

EFOTT ...................................11

Campus fesztivál ....................12

RIpoRT

Interjú Gergely Ildikóval ......13

MEsélő

Amit az iskolában nem tanítanak.........................................14

Tekintetek határok nélkül .....16

Impresszum

MegHÖKkentő | XII. évfolyam 1. szám Az ELTE Tanító- és Óvóképző Kar lapja Megjelenik 400 példányban

Felelős kiadó: Galántai Tamás, az ELTE TÓK HÖK elnöke Főszerkesztő: Birta Emese Tördelés: Birta Emese

Design: Galántai Tamás

Munkatársak: Galántai Tamás, Kerényi-Nagy Levente, Kőszegi Tamás, Neszvecskó Anna, Puskás Adrienn, Stefanovics Tamás, Szabó-Sallay Éva, Szabó Richárd, Tarján Eszter Nyomda: Demax Művek Nyomdaipari Kft.

A szerkesztőség e-mail címe: foszerkeszto@tokhok.elte.hu Facebook oldalunk: facebook.com/tokmeghokkento

KulTúRA

@RC ........................................17

MINDENNApoK

Egy boszorka van ..................18

Közhelyek között...................19

HÖK-ös interjú: SziaBia!......21

Látogass múzeumba!.............24

Karácsonyi receptek ..............25

Képek helyett..........................26

Költőt keresünk! ....................26

3


Mindent az E-indexről

Az idei vizsgaidőszakban a megszokottól eltérően nem kell majd felvenni a leckekönyvet, mer t Eg yetemünkön bevezetésre ker ült az E-index. Az alábbiakban részletes infor mációt találhattok az írásbeli és szóbeli vizsgázás menetéről. í Rá s b El I

vIzs gA

Az érdemjeg yek megszerzésénél a megszokott menetrend lesz továbbra is, az oktató a kijavított vizsgák érdemjeg yeit a Neptunban rögzíti, a kapott érdemjeg yről a tanulmányi rendszeren keresztül fogsz elektronikus üzenetet kapni. Jeg ybeírásra nem ker ül sor, a végleges érdemjeg yed csak a Neptunban lesz rögzítve. Ug yanez vonatkozik a g yakorlati jeg yekre is. Ter mészetesen az oktató ezentúl is köteles lesz betekintési időpontot meg adni a HKR vonatkozó pontja alapján:

“69. § (2) A kijavított írásbeli vizsgadolgozatba és a sz igorlati vizsga írásbeli részébe való betekintést a hallgatóknak a vizsgaer edmény közlését követő eg y héten belül biztosítani kell. (3) A betekintés után a hallgató a megadott javítókulcs, illetve a kötelező szakirodalom alapján a javítás felülvizsgálatát kérheti a dolgozat javítójától."

s zób El I

4

vI zs g A

A Neptunon keresztül lehe-

tőséged lesz kinyomtatni eg y ig azolólapot, amely az adott félévben teljesítendő szóbeli vizsgáidat tar talmazza majd. Ez a lap szolgál ar ra, hog y az esetleges később észrevett érdemjeg yeltéréseket hitelesen igazolni tudd. Ennek megléte a szóbeli vizsgán nem kötelező, Te döntheted el, hog y viszed-e a lapot a vizsgára, a Te saját érdeked az, hog y eltérés esetén a rendelkezésedre álljon ez a dokumentum. A szóbeli vizsgán, index híján, fényképes ig azolvánnyal kell majd igazolnod mag ad. A megszerzett érdemjeg yet az oktató a vizsgalapon és a Neptunban rögzíti, valamint ha az ig azolólap nálad van, köteles ezen a lapon is aláírásával hitelesíteni a jeg yed.

MINDKéT

Es ETéb EN

vIzsgATípus

Amennyiben a Neptunban eg yáltalán nem, vag y rossz érdemjeg y ker ült rögzítésre, akkor a tanulmányi rendszeren keresztül, kér vény formájában kell jelezned a

hibát a vizsg aidőszakot követő 14. napon belül. A 2013/2014-es őszi szemeszterben az utolsó nap, hog y kifogással élj az érdemjeg yeddel kapcsolatban 2014. febr uár 14.! Szeretnénk felhívni a fig yelmeteket, ha ezen határidőig nem éltek a kifogással az érdemjeg yet illetően, akkor a Neptunban rögzített jeg y lesz végleges.

A határidő elmulasztása esetén kifogásnak kizárólag akkor van helye, ha a 14 napos időszakban ezt több mint 7 napon betegség vag y egészségüg yi ok akadáyoztatása miatt nem tudtad megtenni - ter mészetesen or vosi ig azolással kell bizonyítanod. Ha a jeg yed nem ker ült rögzítésre és nem is jelezted ezt a TO felé a megadott határidőn belül, a vizsgád érvénytelen!

A régi leckekönyv átvételéről érdeklődj a kari Tanulmányi Osztályon! For rás: ELTE Online


Elköltözött a Karrierközpont

Az ElTE Karrierközpontja idén ősztől megújult környezetben várja az érdeklődőket. A Bölcsészettudományi Kar A épületének (1088 Budapest, Múzeum kr t. 4., A épület -123) alagsorában személyes üg yfélszolgálat, saját képzőterem és hangulatos tanácsadó helyiség áll régi és új hallg atóik rendelkezésére. A K ar rierközpont – új helyen, de régi tevékenységét folytatva – olyan g yakorlatorientált tanfolyamokkal egészíti ki az eg yetem elméleti képzését, mint Az álláskeresés lépései, a Karrier menedzsment kurzus, a Sajtóreferens és szóvivő, illetve az Autóvezetés tanfolyam. A tréningek kedvező áron, vag y akár ing yen

adnak a diplomát kiegészítő, specializált tudást, de az ing yenes szolgáltatások között a személyre szabott kar rier-tanácsadás is szerepel.

A K ar rierközpont továbbá számos állásajánlatot, valamint az eg yetemi képzéshez illeszthető g yakornoki lehetőséget tud biztosítani az eg yetem hallg atóinak és végzettjeinek, akiket sok szeretettel vár az ELTE

Költözik a Quaestura

Hamarosan új helyen vár ja a hallgatókat a Quaestura iroda, immár az EHÖK mellett.

Az ELTE hallg atói üg yfélszolgálati irodája, a Quaestura új helyre költözik. Ebből kifolyólag 2013. december 12-én, csütör tökön és 13-án, pénteken az iroda zár va tart, és december 16án nyit ki az új helyen. Az

iroda az ELTE Állam- és Jogtudományi kara mellett nyílik, a pontos cím 1056 Budapest, Szerb utca 21-23, a bejáratot azonban az er re merőleges Királyi Pál utcából közelíthetitek meg. Emiatt fontos, hog y a még

Alumni Szer vezetbe is, hiszen ELTE-snek lenni eg y életre szól!

További részletekről és aktuális képzésekről informálódni az info@kar rier.elte.hu címen, vag y a kétheti rendszeresség gel megjelenő K ar rierközpont hírlevélből tudtok! For rás: ELTE Online

er re a félévre elintézendő üg yiteket ne erre a két napra teg yétek, illetve akinek esetleg az ideiglenes diákig azolványa jár le mostanában, és pont csütör tökön vag y pénteken menne megcsináltatni, hozza előrébb, vag y halassza el a dolgot. :) Birta Emese

5


Bemutatkozik az új HÖK elnök

Az Eötvös loránd Tudományegyetem Tanító- és óvóképző Kar Hallgatói Önkormányzatának Tisztújító Küldöttgyűlése 2013. november 7-én új HÖK elnököt választott. bizalmat az elkövetkező eg y évre.

A Küldöttg yűlést megelőzően három nappal, tehát határidőn belül eg y ér vényes pályázat érkezett be az Ellenőrző Bizottsághoz. A szavazáson a 31 mandátumból 28 vett részt és adta le ér vényesen szavazatát. A szavazás eredményét dr. Kudron-Tonig old Nándor EB elnök hirdette ki: 28 mandátummal rendelkező szavazó 28 ér vényes szavazatot adott le, amelyből 27 „igen” és 1 „nem” volt. Íg y a Küldöttg yűlés nekem, Galántai Tamásnak szavazott 6

Szeretnék bemutatkozni. Galántai Tamás vag yok, neg yedéves tanító szakos hallgató. A Hallg atói Önkormányzathoz még gólyaként siker ült csatlakoznom 2010-ben, Varsányi Viktória elnöksége alatt. Eleinte a kari újság szerkesztéSoma sében segédkeztem tördelőként, illetve új arculatot ter veztem a lapnak. 2011-től Ellenőrző Bizottsági tagnak választottak meg a Küldöttg yűlésen. Az újság tördelésén továbbra is munkálkodtam, valamint újrater veztem és létrehoztam az új kari HÖK honlapot. 2012-ben megszereztem az infor matikai referens posztot, azóta is számos kiadványt ter veztem, és munkámmal aktívan segítettem a HÖK munkáját informatikai és más ter ületeken eg yaránt. Év végétől kom-

munikációs alelnöki tisztséget töltöttem be a HÖKben. Ennek köszönhetően aktívan tar tottam a kapcsolatot a K ari hallg atókkal és oktatókkal valamint az Eg yetemi Hallg atói Önkormányzattal.

E l NÖK s ég EM

A l A pElvEI

A megfelelő működés alapja a szer vezettség. Nag yon fontos, hog y valamennyi tisztségviselő tisztában leg yen az őt érintő célokkal és feladatokkal, megfelelően képzettek, felkészültek leg yenek a ter ületüket illetően, a teendőket koordináltan végezzék, és az utánpótlásra nag y hangsúlyt fektessenek. Szükségesnek tartom a Kari élet felpezsdítését változatos programokkal, szórakoztatóés kulturális rendezvényekkel.

Az elmúlt évek tapasztalataira alapozva ig yekszem ott változtatni, ahol hibákat tapasztaltunk a rendszerben, és fejleszteni ott, ahol er re szükség van.

éRDEKKépvIsElET ERős íTés E

MEg-

Anonim érdekvédelem: ki kell hangsúlyozni, hog y a HÖK alapvető feladata az érdekképviselet, érdekvédelem. Fontos, hog y a HKRben foglaltakat mind a hallg atók, mind az oktatók


fig yelembe veg yék, és annak rendelkezéseit maradéktalanul be is tartsák.

Tanszéki értekezletekre hallg atói delegáció: a tanszékeken a félévek során rendszeresen ér tekezleteket tar tanak. Kér ni szeretnénk, hog y ezekre a HÖK hallgatókat delegálhasson. Röviden a delegált az, aki a hallg atók, az oktatók és a HÖK Tanulmányi Bizottsága között mozog.

Oktatói Munka Hallg atói Véleményezése: úg y vélem, érdemes újrag ondolni az OMHV rendszerét a minőségbiztosítás javítása érdekében. A kérdéseket át kellene ír ni használhatóbb kérdésekre, az eg yes óratípusoknak megfelelően. Szeretném, hog y az eredmények teljesen publikusak leg yenek.

Online pályázás a Neptunon keresztül: leeg yszerűsíteni a K ari Ösztöndíjbizottság munkáját, és a hallgatóknak is könnyebbséget jelentene, ha a Neptunon keresztül lehetne pályázni a rendkívüli ösztöndíjra, az ISZTK-ra, stb. Ez mindenkinek időt spórolna.

T u D oMá Nyos

Mu NK A

Tudományos Diákköri Konferencia: mindenképpen népszerűsíteni szeretném a TDK-t. Szeretnénk létre-

hozni eg y tájékoztatót a TDK menetéről, hog y a hallgatók tudjanak róla, meg is értsék és kedvet is kapjanak a tudományos munkához.

Demonstrátorok: különösen szorgalmazzuk, hog y a hallgatók demonstrátori feladatokat vállalnak. Támogatjuk, és díjazzuk munkájukat. Tervezünk eg y tanszékekre lebontott, ajánlott demonstrátori létszámokat tartalmazó táblázatot.

K oMMu NIK á c Ió

Hatékonyabb kommunikáció: létrehoztuk az új HÖK honlapunkat, melyet változatlanul a tokhok.elte.hu címen ér tek el. Új aloldalakat hozunk létre, mint pl. a faliújság, felvételi tájékoztató, stb.

Kommunikációs szabályzat: hamarosan elkészül az a szabályzatunk, mely tar talmazza a kommunikációs stratégiáinkat, pl. hog yan és mely felületekre teszünk ki hirdetéseket, hog yan tájékoztatjuk a hallgatókat, stb.

K ari újságunk megújítása: számos változást ter vezünk, melyeket a közeljövőben ter vezünk bevezetni.

R END EzvéNy EK

A hag yományos rendezvényeinkkel nem ter vezünk szakítani. Megmaradna a gó-

lyatábor, gólyavetítés, gólyabál, K ari napok, Spor tnap, Folyosós bulik. Azonban új rendezvényeket szeretnénk bevezetni, mint pl: gólyahét (fór umokat tartanánk elsőéves hallgatóknak, változatos prog ramokat szer veznénk), kulturális prog ramok (külsős oktatókat hívnánk meg, tudományos-szakmai esteket szer veznénk, stb.), játékos esteket tar tanánk (pl. óriás Twister, Activity párbaj, stb.).

Ö s s zEFog l A lvA

Szeretném megerősíteni és átszer vezni a hallg atói érdekképviseletet, számos újítást ter vezek a HÖK eg yes bizottság ainak munkaszervezésében, fejleszteni kívánom a kommunikációs csator náinkat, támog atnám a kari tudományos munkát, új rendezvények bevezetését szorgalmaznám.

A továbbiakban is forduljatok a HÖK-höz bizalommal, minden felmerülő kérdésben ig yekszünk segíteni. Személyesen is megtaláltok minket a HÖK irodában, a tisztségviselőket pedig e-mailben is eléritek a honlapunkon közölt e-mail címeken. A honlapunk elérhetősége: tokhok.elte.hu. Galántai Tamás

7


Gólyatábor 2013

Idén immár 3. éve választotta a TóK HÖK a gólyatábor helyszínéül Fonyódligetet, mely most is remeknek bizonyult. Közel 280 gólya és 35 szervező töltött együtt három felejthetetlen napot.

Én is a szer vezők között voltam, és meglepődve láttam, hányan vár tak minket már reg gel 8-kor. Gyorsan kifüg gesztettük a tábor logóját a Déli pályaudvar kerengőjében, és elkezdődött… Sok lelkes kis gólya mosolygós arccal és reményekkel telve regisztrált,

8

majd megkeresték a csapatvezetőiket, akiktől a csapatnak megfelelő színű pólót is megkapták. Idén a HÖK-ösök a szuperhős-témát választották a tábor nak, és mindent ebben a témában dola m So g oztak fel. Az ismerkedés már a pályaudvaron megkezdődött, néhányan közösen mentek el, hog y feltankoljanak az útra 1-2 doboz sör rel, csokival, és esetleg eg y kevés ennivalóval is. A vonatútra a csopor tvezetők különböző ismerke- dős és csapatépítő játékokkal készültek, ezzel megkönnyítve és feloldva az elsődleges gátlásokat a tábo-

rozókban. Nag yjából az út második felében már feladatot kaptak gólyáink, amit lelkesen és összedolg ozva oldottak meg. A hosszú vonatút után még kisebb séta vár ta őket, majd megérkeztek a tábor ter ületére, ahol bemutatkozhattak a már korábban leér t főszer vezőknek, majd minden csapat elfoglalhatta a saját lakrészét. Kis pihenő után újabb ismerkedés, nevek memorizálása következett, majd a gólyák megnézhették az első jelenetét színdarabunknak, és a gólyatábori táncot, mely végigkísér te az elkövetkező napokat is. Még első nap elindultak a vetélkedők. Innentől kezdve mindennapos folyamattá vált a vetélkedés, színdarabnézés, tánc, evés, tánc, vetélkedés, eg ymás szívatása, tánc, vetélkedés és minden nap végén eg y hatalmas buli a zsibongóban, ahol eg yütt volt mind a nyolc csapat és a szer vezők is. A zenéről egész héten Dj Gomez és Dj Endy gondoskodott nekünk. Legtöbbször

Soma


Soerii & Poolek Br utális nyár című dala csendült fel, melynek hallatán rögtön az egész tábor felpattant és eg yütt ropta. Táboraink nem épp arról híresek, hog y rengeteg fiú venne részt rajta, azonban ezen a nyáron szerencsésnek mondhattuk magunkat, minden csapatba siker ült eg y fiút beosztatnunk, akit a lányok kör ülrajonghattak. A tábor t videó és képek for májában is megörökítettük gólyáinknak, melyet a gólyavetítéskor láthattak hag yomány szerint. A három nap nag yon kifárasztott mindenkit, de úg y gon-

dolom, megér te. Rengeteg élménnyel g azdag odtunk, sok új ismerőst szerezhettünk, új barátság okat köthettünk, és legfőképpen eg yütt buliztunk. Remélem, a következő években is hasonlóan színvonalas és remek gólyatáborokat siker ül szer veznie a HÖK csapatának! Sok sikert! „Nag yon örülök, hog y elmentem a gólyatáborba, és eg yáltalán nem bántam meg , mert életem eg yik legjobb hár om napja volt. A közös beszélgetések, pr ogramok, bulik összehoztak minket és nag yon jó barátokra tettem

szert. Mindenkinek csak ajánlani tudom, mert felejthetetlen élmény, amiből nem szabad kimaradni, ha lesz rá lehetőségem, jövőr e segítőként veszek részt, hog y én is gazdagítsak másokat ilyen jó élményekkel.” - Mészáros Zsófia

„Jó volt. Tetszettek a feladatok, elég volt az alkohol, jó volt a HÖK munkája! Köszönjük, jövőr e meg próbáljuk átugrani a magasra rakott lécet.” - Stefanovics Tamás Puskás Adrienn

Soma 9


Gólyatábor afterparty

Az idén is egy őrületes, nagyon jól sikerült gólyatábort tudhatunk magunk mögött. Remek hangulat, felejthetetlen pillanatok és egy nagyon szuper társaság.

10

Ezt próbáltuk picit felidézni, megismételni a gólyatábor afterparty-n, szeptember 12-én. A buli 8 óra 30 perckor kezdődött a KCSSK-ban, a videó- és képvetítésre később, 9 óra kör nyékén ker ült sor. Szép számmal érkeztek a helyszínre a gólyák, szer vezők és még sokan mások az eg yetemről. A zenéről DJ Endy g ondoskodott, aki a

vetítésig bemelegítette a bulin résztvevőket. A bulislágerek mellett felcsendültek a gólyatábori zenék, Nánénáné, Úszkálunk, és az idei gólyatánc zenéje, a Br utális nyár. A táncokat lelkesen táncolta el mindenki újra. A gólyatábori csapatok újra eg yütt bulizhattak eg ymással és csoportvezetőikkel. Eg y-eg y ig azán lelkes gólya a csapatpólóját is büszkén viselte a par ty-n. Az idő eg yre esősebbre és hűvösebbre fordult, de ez senkinek nem szegte kedvét, a buli íg y is hamar beindult, a hangulat eg yre jobb lett. Mindeközben pedig a jelenlévők izg atottan vár ták a képek vetítését, remélve, hog y sem előnytelen, sem pedig kompromittáló képet nem látnak majd viszont

magukról. Nem is ér tem, mire g ondolhattak… Fotósunk megérkezésével eljött a vár t pillanat, először emlékezetes pillanatok, feladatok videóit, majd az egész gólyatábort végigkísérő képsorozatot nézhette végig mindenki a kivetítőn. Mindkettőt taps, ujjongás, hatalmas ováció övezte, rácsodálkozva és nevetve ismer t mindenki magára eg yeg y képen. Az összeg yűlt társaság boldog an emlékezett vissza a gólyatábor minden eg yes pillanatára, miközben a képeket nézte.A további jó zenék és az italakciók tovább fokozták a hangulatot, íg y ter mészetesen a vetítés után sem volt megállás. Az őr ület tovább folytatódott. Azt hiszem, mindenki nevében mondhatom, aki jelen volt, hog y remekül éreztük magunkat. A buli hajnalig kitartott, ilyen hangulat és társaság mellett ez nem is meglepő. Mindent összegezve tehát a gólyatábor ra megint eg y fantasztikus bulival emlékeztünk vissza! Tarján Eszter


EFOTT - Csak szabadon

Nyár, balaton-part, haverok, fesztivál...

2013-ban az Eg yetemisták és Főiskolások Ország os Turisztikai Találkozójára érkezők a balaton-par ti Zánkára érkezhettek. Az év legnag yobb hallg atói bulija június 25 és 30 között szórakoztatta a nag yjából 88 ezer fős vendégseregét. Első nap szokás szerint meg kellett küzdeni a fesztiválozás talán legrosszabb részével, a jeg yért való sorban állással, a csomagellenőrzéssel, majd nag y nehezen a sátorfelállítással is. Ezután irány a terepszemle, végigjár ni az összes színpadot, és persze memorizálni, hova is állítottuk azt a sátrat, hog y éjjel ne okozzon g ondot annak megtalálása. A héten rengeteg előadóval találkozhattunk, köztük néhány kül-

földivel is. Több színpadon párhuzamosan zajlottak a koncertek, a választás, hog y melyik előtt bulizzuk át az éjjelt, néha komoly fejtörést okozott. Akik a koncer tek helyett inkább disco-zenét hallgattak volna, ők is megtalálták a helyüket a hét alatt. És ha az éjjel nem fárasztottad ki mag ad elég gé, napközben vár tak a spor tprogramok, a civil sátrak játékokkal, a katapult, az EFOTTfigura, stand up comedy és persze a Balaton-part. Öt nap tömény buli, haverok, új ismerősök, alkohol, másnap, na és persze vicces sztorikból is jutott bő-

ven. Utolsó reg gel szomorúan vettük tudomásul, hog y véget ér t a fesztivál. Ott voltam, mikor az utolsó bulisátrat is bezár ták, sőt, a fesztivál ter ületéről úg y kellett kisöpörnie minket a biztonságiaknak. Nag yjából két óra alvás után elkezdtük lebontani a sátrat, és elhag ytuk a sátorhelyeket is. A hazaút kevésbé volt vidám, mint odafele, illetve nag yrészt mindenki végigaludta a Budapestig tar tó hosszú utat. Rossz volt visszajönni Pestre. Megmondom őszintén, kicsit nehéz összeszedni az emlékeimet a hétről, de biztosan állítom, remek volt. Nekem ez volt az első fesztiválom, de g arantálom, ott leszek 2014ben is Miskolctapolcán. És Te? Puskás Adrienn

11


Decemberben Debrecenről visszaemlékezés a campus fesztiválra

Nem elég, hog y kabát nélkül nem lehet már kint megmaradni, de ideje előszedni a téli kabátot is. Meg jön a vizsg aidőszak, aminek csak a tanulásról kéne szólnia… Na jó, ezt én sem g ondoltam komolyan. Szóval a nyár pont ennek az állapotnak az ellenkezője: hőség, buli, szabadság, szórakozás. Idén pedig rendesen felpörgettem a nyarat, fesztivál fesztivált követett.

Alighog y véget ér t az EFOTT, és volt némi időm pihenni, következett a Campus fesztivál. Dávid, az eg yik barátom g yőzködött, hog y látog assunk el Debrecenbe, mer t nem volt elég neki az eg y hét sátrazás, ő még kér ne belőle. Perszepersze, jó buli lesz – g ondoltam, végül beadtam a derekam.

12

Korábban alig hallottam a

Campusról. Némi utánajárást igényelt a dolog. A Campus fesztivált 2002 óta minden évben meg rendezik Debrecenben. Akkoriban még Vekeri-tó Fesztivál névvel startolt, pár száz résztvevővel; mostanra már ország os hír névre tett szer t a legnag yobb hazai fesztiválok között. Idén látog atottsági rekordot döntött a rendezvény: több mint 60.000 ember tombolt a debreceni Vidámparkban.

Vidámpark. Nem éppen hag yományos fesztiválhelyszín. Előnye az igényesen rendben tar tott, hatalmas zöldövezet. Hátránya, hog y nem lehetett minden játékra felülni (noha a körbe-körbe forgó „hattyú cuccot” biztosan nem miattam vitték Debrecenbe); de azért a Telekom által szponzorált centrifugát kipróbáltam.

Több sátorban és szabadtéri placcon is ment koncer t, mind más-más zenei igényt elégített ki. Például a Nag yszínpadon fellépett a Csík Zenekar, a Quimby, a Brains, a Punnany Massif, a Tankcsapda, az Intim Torna Illegál, a Nabiha, valamint a „fő szenzáció”: Ákos. A Rézang yal Arénában ott volt többek közt Kowalsky meg a

Vega, a Road, a Depresszió, az Alvin és a Mókusok, Ganxsta Zolee és a Kartell, sőt, a The Subways is. A Telekom Teraszon Majkáékkal, Péterfy Borival, a Hősökkel, a PASO-val, a Belgával, a Kiscsillag g al, a Carboonfools-szal és a Vad Fr uttikkal is találkozhattunk.

A Domb Pódiumon minden nap volt Dumaszínház a legismer tebb tévés arcokkal. Nos, ők az EFOTT-on is felléptek, ott is részt vettem a dumaszínházas előadásokon. Azt azér t elvár tam volna, hog y ne teljesen ug yanazt a műsort nyomják le.

A felsoroltakon kívül rengeteg más fellépő megjelent a Campuson, de nag yon kevés itt a hely, hog y mindenről be lehessen számolni.

Összességében úg y jellemezném a Campus fesztivált, mintha ez eg y EFOTT light lenne. Eg g yel kevesebb napig tart a buli, valamenynyivel kisebb a helyszín és valamennyivel kevesebb is a fellépő. Ez a jeg yárakon is meglátszik, a Campus nem tar tozik a drág a fesztiválok közé, teljesen megfizethető a belépő.

Jövőre is a Vidámparkban lesz a Campus. Esélyes, hog y ellátog atok újra. Legalább nem fogok eltévedni a helyi busszal, mint legelőször. Galántai Tamás


Beszélgetés

olyan emberrel beszélgethettem, akinek munkája példaértékű lehet minden óvó számára, ezért interjúm alanya gergely Ildikó testnevelő tanárunk. Felsőfokú tanulmányait 1979-ben végezte el a Testnevelési Főiskolán, s pályafutását a Krisztina téri Általános Iskolában kezdte. Munkája elejétől foglalkozott kisg yer mekekkel, de az elhatározás, hog y rajtunk keresztül őket fejleszthesse, csak akkor vált ig azán világ ossá számára, amikor mindkét g yer meke óvodába ker ült, ahol szembesülnie kellett a szomorú ténnyel, hog y nincs megfelelő, a g yer mek számára fejlesztő testnevelés, hog y még labdával sem játszanak. Első könyvét 25 éve írta, miközben I. ker ületi ovisoknak és óvónőknek tartott bemutató testnevelésórákat az általános iskola tor nater mében. Ezek után ker ült a TÓK-ra, mint testnevelő tanár, már olyan tapasztalatokkal, amik nek bir tokában készen állt arra, hog y minket is felr uházzon kellő tudással, kreativitással és temérdek játékötlettel.

É: „Volt-e olyan negatív élmény, amitől úg y érezte nem éri meg, hog y minket tanítson?”

I: „Talán eg y, amikor elmentem az első osztályom öté-

ves osztálytalálkozójára, és kider ült, hog y abból a csapatból senki sem lett óvodapedagógus, pedig rengeteg energiát fordítottunk rájuk. Ezt nag y kudarcként éltem meg akkoriban.” É: „Ezzel szemben milyen pozitív élménye volt velünk, itt a TÓK-on?”

I: „A végzett tanítványaim folyamatos visszajelzést adnak ar ról, hog y jó az, amit tanítok, vag y amikor Ti segítséget és tanácsot kér tek tőlünk. Ez rengeteg erőt adott az évek során. És persze az is hatalmas sikerélmény, amikor az elsős zöldfülűekből a har madik év végére majdhog ynem profi testnevelő válik.”

É: „Ha újrakezdhetné mindazon jó és rossz dolg ok után, ami az elmúlt években tör tént, akkor is a tanítást választaná?”

I: „Igen, csak tanítanék. Ug yanezt csinálnám. A TFel eg yütt, szívesen újra járnám!” – mondja mosolyogva. „Nag yon szeretek tanítani, és nag yon szeretem a korosztályotokat, benneteket is nag yon szeretlek tanítani. Az ilyen rossz szemű-

eket is!” – itt cinkosan felnéz, ér tem, hog y rám g ondol, majd még hozzáteszi: „Rablóból lesz a legjobb pandúr!”Itt elmosolyodom, majd a mostanában felkapott kérdést teszem fel:

É: „Élt át burnout-ot, vag y ahhoz közeli állapotot?”

I: „Eg yáltalán nem. Eg yszerűen nem tudunk beleszürkülni abba, amit csinálunk, hiszen annyi szeretetet kapunk Tőletek. Nem is jut eszünkbe. Mindeg y, hog y milyen kevés a fizetés, de hidd el, a szeretet sehol sem ilyen nag y. A szeretetbe nem lehet belefáradni.” É: „Miér t érdemes pedagógussá válni, és annak is maradni?”

I: „Én CSAK a szeretetet tudom mondani. Annyi szeretetet és ölelést senki sem kap, mint eg y óvodapedagógus.” „Szer etni jó, de a módját tanítani kell. Föl akarunk állni, jár ni akarunk, de kell valaki, aki fogja a kezünket, segít megtartani az eg yensúlyunkat, terelget, és fölemel, ha elesünk.” Jeanette Winterson Szabó-Sallay Éva

13


Amit az iskolában nem tanítanak Avagy egy aktív óvodapedagógus mindennapjai

Az életben mindenki szembesül azzal, hogy az elképzelés nem mindig egyezik meg a valósággal, még akkor sem, ha azt a bizonyos elképzelést egyetemi szinten oktatják. Vannak ugyanis olyan helyzetek, amikre az iskola nem készít, nem is tud felkészíteni, mert a mindennapi élet néha egészen addig ismeretlen, ám azonnal megoldandó probléma elé állítja az embert. Különösen igaz ez a pedagógusokra, hiszen bárhogy is tervezünk el egy órát, egy foglalkozást, mindig számolnunk kell a váratlan eseményekkel.

A családomban akad egy óvónő, tőle hallottam először azt, hogy sosem a gyerekekkel van a gond, hanem a szülőkkel és az otthoni háttérrel. Hiszen mihez kezd a pedagógus, ha

14

megsimogatná a gyermek fejét, de az elhúzódik, mert verést vár? Mi csak arra kapunk felhatalmazást, hogy őrizzük és fejlesszük a gyermeket, arra nem, hogy a családját és az intézményen kívüli életét vizsgáljuk és bíráljuk. A legtöbb szülő úgy tekint az óvodára, mint

praktikus gyerekmegőrző intézményre, ahova akkor viszi be, illetve ahonnan akkor hozza el a gyermeket, amikor úgy gondolja, pedig egyszer a pedagógusnak is lejár a munkaideje. A protokoll szerint minden óvodának rendelkeznie kell

megfelelő mennyiségű munkaerővel, ami csoportonként két óvónőt és egy dadát jelentene (a további személyzeten túl), illetve tornaszobának is lennie kéne mindenhol. Ezzel szemben a költségvetés nem mindig engedi ezt meg, van olyan óvoda, ahol két csoportra jut egy dada, valamint aktív mozgásra kialakított helység sem áll a gyermekek rendelkezésére. A csoportszobában nincs elég hely ahhoz, hogy tizenöt-húsz gyermek kényelmesen tornázzon, sőt, ha pihenőidőben minden ágy a földre van téve, a pedagógusnak nincs helye a szobában lévő egyetlen felnőttek számára elhelyezett íróasztalhoz ülni. Pedig szüksége lenne arra a kevés időre, hiszen az adminisztrációt el kell valamikor végeznie, és a csoportnaplót nem


viheti haza. Így hát, ha időben el akar készülni a naplókkal és a fejlesztési tervezetekkel, korábban kell munkába mennie, vagy éppen a munkaidő letelte után kell még az intézményben maradnia.

esetleg őrjöngő hisztivel szembesül az óvónő. Ezer más dolga lenne, mégis hosszú percekig, akár órákig kell foglalkoznia azzal az egy gyermekkel, akiből valami kiváltott egy olyan ellenkezést, ami miatt kiabál, zokog, és nem engedi, hogy bárki hozzáérjen. Ilyen esetben is meg kell tudni oldani azt, hogy legyen egy olyan segítség, aki a másikat mosdóba viszi, a harmadiknak az orrát fújja egyedül, dada nélkül hogyan? Szerencsés esetben van olyan nagycsoportos, akit már meg lehet kérni arra, hogy menjen át a másik csoportba és kérjen segítséget, azonban ez mégsem a legjobb megoldás.

A segítség kevés, a tennivaló pedig nagyon sok. Hiszen a dada feladata lenne az, hogy ha egy foglalkozás közben az egyik gyermeknek mosdóba kell mennie, ő elvigye, mert ha az óvónő föláll és abbahagyja a foglalkozást, mire visszatér, ugyanaz már nem fogja érdekelni a csoportot. De mit lehet tenni, ha abból a kevés pénzből csoportonként csak egy fél dadára futja, és az éppen egy másik csoportban van? Ugyanez a helyzet áll fenn Ezek mind olyan gyakorlati akkor is, amikor egy nem várt, kérdések, amikre csak az idő és

a tapasztalat fog választ adni. Nem minden óvoda és nem minden pedagógus egyforma, de aki erre a pályára lép, az vállalja a szakma minden szépségét és nehézségét, mert ez így kerek és egész. Hiszen az óvónő csak áll és néz, mert nem tud hogy reagálni arra, mikor egy négyéves azt mondja neki, hogy "mit ugatsz nekem, te hülye *****". Tudja, hogy ezt honnan hozza, és beleszakad a szíve, amiért nem segíthet rajta, mert nincs rá kompetenciája, ugyanakkor mégsem adná fel semmiért a munkáját, amikor az ölébe mászik egy csillogó szemű kisgyerek. Birta Emese

A segítséget köszönöm N. Zsuzsa óvónőnek.

15


Tekintetek határok nélkül

Minden kisgyerek olyan világgal rendelkezik, melynek mi felnőttek csak egy-egy töredékébe nyerhetünk betekintést. ott ülnek velünk szemben, ott ülnek időnként az ölünkben, néhány cen-tire tőlünk, mégis minden, ami szívükben valójában van, számunkra rejtély. Egy valóságos csoda. Kik ők valójában?

Az igazság, hog y bárhog y is nézzük a dolg okat, sokszor nem nekik van szükségük a mi segítségünkre, hanem nekünk az övékére. Mer t vág yunk ar ra a kifog yhatatlan életre, ami tükröződik azokban a tiszta tekintetekben. Tenger nyi álom, lehetőség, határ talan szeretet, és oly sok érzelem, melyet mi az évek során megtanultunk magunkba szorítani, hog y vig yázzunk a szívünkre. Számukra talán nem is a tanulnivaló a legnag yobb harc az iskolában, hanem az az ébredés, mely során szépen lassan rájönnek, mi is ez a hely, ahol ők vannak. Rájönnek, hog y ahhoz, hog y emberek lehessenek, a titok-ra vig yázniuk kell. Azt látják, hog y az élet nehéz, és a nehézség kezelésére csak akkor lesznek képe-sek, mikor már ők is felnőttek. Felnéznek ránk. Úg y gondolom, ők vívják az élet legnag yobb harcait, míg mi azt gondoljuk, annyit láttunk, annyit tapasztaltunk és hibáztunk már, hog y telve 16

vag yunk annyi bölcsességgel, amennyivel képesek vag yunk utat mutatni nekik. Ők azok, akik erősebbek mindnyájunknál. Ott az első fájdalmak küszöbén, leg yen az kudarc otthon, vag y akár eg y rossz jeg y az iskolában. Néhány perc alatt megbékélnek és kacagnak tovább. Csöpp kis előzményekkel maguk előtt, ér tetlenül a problémák között folytatják az utat, és nem emlegetik a könnyeket. Nem hordják fel a rosszat, hanem mennek tovább. Kik vag yunk mi hozzájuk képest? Rossz emlékek őrzői, akik azt gondolják, a megbocsátás nag yobb fájdalmakat szül. Azt mondjuk, nem tör tént semmi,

aztán az idő múlásával ismét töprengünk, fel-emlegetjük magunknak, határokat szabunk a szeretetnek. Azt g ondoljuk, íg y helyes, íg y kell tenni, hog y ne sér üljünk. Azt mondjuk, igen, majd ők is felnőnek, és rájönnek, óvatosabbak lesznek… Eg y g yer mek nem azér t felejti el ezeket a sérelmeket, mer t nem tudna újra emlékezni rájuk, ha-nem azér t, mer t nem akar. Miér t vág yunk mindannyian vissza? Miér t akar unk mind g yerekek lenni? Azt mondjuk, azér t mer t az élet akkor olyan könnyű volt még. Valójában pedig azér t, mer t másként g ondolkodtunk. Tudtunk felejteni, megbocsátani, tudtunk nevetni és másnap ug yanúg y beszélgetni azzal, aki megbántott, mint azelőtt. Nem építettünk fel falakat magunk köré, nem küzdöttünk a szeretet ellen. Eg yszerűen csak éltünk a pillanatnak és mentünk tovább gátlások nélkül. Ők a legcsodálatosabb és legokosabban gondolkodó kis teremtmények, akik hordozzák azt az életfelfogást, azt a világ rengető hatalmat, amely nem a fájdalmakra épít jövőt, hanem csak a jelenben él. Neszvecskó Anna


@RC 2013

Hosszú évek óta nem volt akkora a pályázó kedv, mint amilyen az idei, 13. alkalommal kiírt @Rc plakátpályázatot jellemezte - közölte geszti péter, az @Rc egyik alapítója a kiállítás megnyitóján.

Az idén szeptember 6 és 22 között került megrendezésre az @RC kiállítás az Ötvenhatosok terén. A „Mi történt velünk?” című pályázatra több mint 1400 pályamű érkezett be, melyből a zsűri által legjobbnak ítélt 125 ker ült kiállításra. A fődíjat Frenyó Teodóra tudhatja magáénak, a „Rossz nevelés” című alkotásáért. A második helyezett Szabó Eszter Judit és Kun Dávid „Az nem lehet, hog y annyi…” című munkája lett, a har madik hely pedig Dobi Nórát és Gáspár Attilát illeti A „Már megint hiányzik” című alkotásér t. Az első három helyezés mellett különdíjakat is osztottak, a zsűrin és a szponzorokon kívül a látog atók is szavazhattak az @RC Facebook oldalán október 1-ig. A díjazottakról, a zsűriről és a pályázatról az @RClapban is olvashatnak az érdeklődők. Az idei kiállítás témája a „Mi tör tént velünk?”. A kiállításra három témában kiemelkedően sok pályamunka érkezett be. Ezek a következők: nemzeti dohánybolt, emig ráció, eg ysoros. Sokan

asszociáltak a politikára, sok a rendszerkritikus alkotás, ez nem kétséges. Azonban a plakátokon az emberek életérzésének, helyzetének eg yfajta reprezentálása is megjelenik. Az összkép rendkívül érdekesre siker ült. Érdekes, hog y ennyi óriásplakát, ezekkel a képekkel, ebben a témában mit is válthat ki az emberből... Eg y óriásplakát célja ug yanis alapvetően és általában az, hog y valamire felhívja a fig yelmet, közvetítsen valamiféle üzenetet akár eg yetlen eg y pillanat alatt. Milyen üzenete is van akkor az idei @RC plakátjainak? A kiállításon, saját tapasztalat által mondhatom, hog y akár eg y

plakát is, de főleg ilyen tömegben és ilyen tartalommal rendkívül erős érzelmeket idézhet elő önmagunkban. A plakátokat és az embereket nézve rengeteg gondolat felmer ülhet/felmer ülhetett a látogatókban. Például, hog y tényleg ilyen boldogtalanok vag yunk-e, tényleg ilyen kilátástalan-e a helyzetünk. Szerintem nem vag yok eg yedül, akinek a fejében ilyen és ehhez hasonló kérdések mer ültek fel. Kérdéses, hog y látva mindezt előrébb vag y hátrébb lépünk majd, és hog y a kiállítás, a beérkezett pályamunkák alkotói azt ér ték-e el, amit szerettek volna. Remélhetjük, hog y a képek megtekintése tanulság os volt mindenki számára. Tar ján Eszter

(arc-magazin.hu/arclap) 17


Egy boszorka van...

Ördögűzés, démoni entitás, paranormális tevékenységek, a család új életet kezd egy új házban, női empátia, boszorkányság, okkult tudósok, megtörtént eset. A The conjuring a kliséhalmaz ellenére az idei év legrémisztőbb és legvérfagyasztóbb mozija. James Wan, a maláj rendező szám szerint hatodik horrorja megtörtént esetet dolg oz fel, igen pontosan és korhűen. Lor raine War ren „látó médium”, fér je, Ed, „démonológus”. Aktáik sokáig titkosak voltak, de okkult múzeumuk mellett a kivizsgált üg yeket is közszemlére tették. A film két ilyen esetet dolg oz fel, az eg yik Annabell, a démon által mozgatott baba (James Wan fabábu-fetisiszta), a másik a hangsúlyosabb Perron-család akta. Warrenéket

18

eg yik okkult órájuk alatt felkeresi Carolyn Per ron, aki idegen entitást érez az otthonában, mely már hetek óta tortúráztatja családját és őt. Lorraine a vizsgálat alatt kideríti, hog y a Rhode Island-i far mon a 19. században eg y boszorkány lakott, aki feláldozta g yer mekét a Gonosznak, majd felakasztotta magát, a halála után ott élő anyákat pedig mind megszállta, hog y ők és g yer mekeik az ő sorsára jussanak. Batsheba Sher man, valós személy, a 19. században élt,

boszorkányság g al vádolták meg g yer mekek meg öléséér t, de nem tudták rábizonyítani, íg y nem biztos, hog y az ő entitása szállta meg Carolyn Perront. A rendező a jól bevált módszereit alkalmazta ennél a filmjénél is; minimális költségvetésből kasszasiker t alkotott, eg yszerű sminkek és maszkok (kivéve a boszorkányt) kicsit hideg színek, és a már öszszeszokott szereplők (remélem, nem nyit külön színházat, mint a jobb napokat is megélt Tim Bur ton, akinek jó ideje nem volt vállalható műve). A minimális trükkök használatával elérte, hog y a film életszagú leg yen, dokumentum jellegű, vég re nem eg y CGI-technikás för medvényt kaptunk; a paranor mális jelenségek bemutatásánál nem ig azán siker ült újat alkotnia, láthatunk ág yból kihúzást, levitációt, telekinézist, fag yott levegőt. Nem mehetek el amellett, hog y az immár 40 éve készült Ördögűző óta senkinek sem siker ült sem felülmúlnia, sem új irányt felvennie ebben a témában.


Lehet, hog y tisztelgés az örök klasszikus előtt, lehet, hog y koppintás, akkor is feltűnnek a hasonlóságok, még Wan-nál is, bár ő egész eredetien oldotta meg, íg y inkább tisztelgésnek hat. A film csúcspontja eg yér telműen a démon kiűzése, zseniálisan van meg oldva a stílszerű monológ ok ellenére, főszereplő anyánkat a pincében eg y székhez kötözik és lefedik eg y fehér lepedővel, íg y ker ülik ki a már megszokott ördögűzős jeleneteket. A lepedőt a rítus végére átvérzi és széttépi a boszorkány, itt mutatják meg végre teljes valójában a

démont, akit eg y férfiszínész alakít, akit már láthattuk az Insidious-ban, hasonló szerepben. A színészi játékra nem igazán tudok neg atívumot mondani, kivéve, hog y Vera Far miga befejezhetné a botoxolást. A másik női főszereplőt megfor máló Lily Taylor-t én még nem láttam más alkotásban, de engem meg g yőzött, jól hozza a csemetéit féltő és szerető anyát, a válságban lévő, megszállt nőt, az őr ült boszorkányt és a bűnbánó anyát. A film befejezése igen giccsesre sikeredett, de az egész történetet átszövi a családcentrikusság,

Közhelyek között

„Az emberiség legősibb és legerősebb érzése a félelem, a legősibb és legerősebb félelem pedig az ismeretlentől való rettegés.” – H.p. lovecraft Mint a fenti idézet is állítja, az emberek szeretnek félni, rettegni, főleg ha ez komolyabb következmények nélkül jár. A hor ror, thriller, mint erre alapozott műfajok hosszú múltra tekintenek vissza. Edg ar Allan Poe és zseniálisan hátborzong ató versei, novellái, Lovecraft írásai, amelyeknek atmoszférája a lelked mélyét mar-

cang olják, mind-mind roppant eredetiek és hatásosak voltak a maguk idejében. De ug yaníg y megjelenik a félelem mint központi elem a filmes világban és az elmúlt évtizedekben a játékokban is (sőt, szerintem eg yes zenék is ide sorolhatók, bár ezzel sokan vitatkoznának, ezér t nem is firtatom tovább). Megannyi kultikus karakter,

az anyaság és a női empátia vonala, nag yon jól érzékelteti ezt a két női főszereplő. A rendezői munka kifogástalan, Wan ezt már az ujjából rázta ki, érkezik a folytatás, nem meglepő módon, a War ren-akták kiaknázhatatlanok, de az már nem a rendező keze alatt fog futni, kijelentette, hog y eg y ideig nem kíván több horror t rendezni, kipróbálná magát más műfajban is. Én kíváncsian várom, hisz már íg y is meghódította Amerikát. Mindenkinek csak ajánlani tudom ezt a filmet! Kerényi-Nag y Levente

helyszín, feg yver : a hokimaszkos Jason a tópar ton, Freddy kar mai talán még a mi álmainkban is, a „nag yszájú” sikoly, a TV-ből kimászó szépség, és persze az a kis triciklis pofa, akinek ha visszafele nézzük a filmjeit, g yakorlatilag eg y kedves öreg bácsiról szól, aki a rászor ulóknak különböző szer veket illetve végtag okat ajándékoz. De bár mennyire is töröm a fejem, az elmúlt évekből nem tudnék olyan hor rorfilmet mondani, amire a mai napig úg y emlékszem vissza, hog y na ez igen! vag y akár minimálisan is összerándulna a g yomrom 19


az emléktől. Eg y kicsit azt érzem, mint a lityi-lötyi limonádé vígjátékoknál… hog y kiür ülni látszik a műfaj. Ez köszönhető eg yrészt az ingerküszöb irreálisan mag asra tolódásának (míg Hitchcock idejében a legendás zuhanyjelenetet valószínűleg elfehéredő arcok kísér ték, addig mi a haverokkal a Fűrész aktuális része előtt azon ag yalunk, hog y nég y vag y inkább öt liter popcor n-nal menjünk neki a kalandnak – nem beszélve a híradóról, eg yszer ülj csak le, van olyan para mint bár melyik mezei horror). A másik lényeges tényező az olcsó, vásári látványelemek erőltetése, főleg a 3D megjelenése óta, ahol bőven elég annyi a műfaji feltételek kielégítéséhez, hog y párpercenként kidobálunk eg y pár csákányt, kést, baltát és/vag y bár milyen testrészt a közönség soraiba. Ám a fentiek mind-mind másodlag osak az alapötlet és a sztori „ár nyékában” úg ymond. És ez a legnag yobb probléma manapság. Mint az ostoba amerikai vígjátékoknál, itt is mintha az ördögtől valónak tűnnének az eredeti ötletek, meghökkentő fordulatok a nag y stúdiók számára, íg y a mozikba (és itt az indie filmektől tekintsünk el kicsit) ug yanazok a jellegtelen karak20

terek, érdektelen történetek és giccses, sablonszerű befejezések jutnak el újra és újra.

És pont a fenti „elvárásoknak” siker ült megfelelnie James Wan (akinek a nevéhez eg yébként a Fűrész első és eg yben legjobb része kötődik) legújabb filmjének, a The Conjuringnak, vag y mag yar ul: Démonok között (igen, megint megcsillant fordítóink nag yság a). Pedig az előzetes alapján egészen királynak tűnt az anyag, kiváltképp a tapsolós jelenet, bár már ekkor lehetett sejteni, hog y nag yon kétesélyes tör ténetről van szó. Eg yrészt tör ténhetett az, hog y kapunk eg y újabb átlag os „haunted house”-filmet, másrészt megújulhatott volna a műfaj – mellesleg nag yon sokan ezt vár ták, óriási volt a hype. Nem íg y lett. Bár mennyire is CGImentes, valóság os és aláírom, néhol nyomasztó atmoszférát teremtett a rendező (és persze a nem rossz, de nem is kiemelkedő színészek), bár mennyire is ig az

tör téneten alapuló filmet szállított (itt fontos megjeg yezni az „ig az tör ténet” – „ig az tör téneten alapuló” fogalmak közti különbséget, roppant lényeges), sajnos úg y fogunk felállni a székből, hog y ezt már láttuk nem eg yszer. Tudtuk pontosan, hog y ez fog következni (ezér t is fölösleges e pár rövid hasáb alatt belemennem a tör ténetbe, a szokásos párlépéses sémára bárki fel tudja húzni fejben) és úg y összességében, nem lepődtünk meg, nem borzongtunk, csak eg y – igaz, hog y nag yon tisztességes, de – újabb iparosmunkát láttunk, pedig ennek a műfajnak folyamatosan szüksége van a megújulásra, a meglepetésre.

Lezárásként visszatér nék Lovecraft idézetéhez, miszerint az ismeretlentől való félelem a legnag yobb, a legnyomasztóbb, legerősebb érzés. Ezt enyhén parafrazálva kijelenthető, hog y ebben a műfajban az ismeretlent ne veg yük szó szerint, inkább az újdonság szinonimájaként gondoljunk rá. Ennél a filmnél sajnos ilyenről szó sem volt, eg y r utinosabb hor ror nézőnek itt közepes unalom lesz maximum, de nem félelem. És én pont ettől féltem… Kőszegi Tamás


SziaBia!

sándor bianka nevét minden olyan kari hallgató ismeri, aki igényelt bármilyen anyagi támogatást. A HÖK leköszönő szociális alelnökével olvashattok interjút. R: Nyilván tudod, hog y HÖK-ös inter júkkal jelentkezem a kari újságunkban. Téged is elsősorban emiatt kerestelek meg. Bia, mesélj kicsit! Ha jól tudom te sokáig ,,karjogi méltóság” voltál, de ug or junk inkább az elejére. Mikor ker ültél a TÓK-ra, és hog yan lettél HÖK tag?

B: 2011 szeptemberében ker ültem a TÓK-ra, és rettentően vár tam, hog y elkezdődjön az eg yetem. Már nyáron megismerkedtem pár leendő TÓK-ossal, akikkel azóta is töretlen a barátságunk, itt kezdődött minden. A HÖK igazából a gólyatáborban keltette fel a fig yelmemet. A csopvezek, az egész szer vezés, és eg y zseniális csapat. Számomra nem is volt kérdés, hog y jelentkezzek-e junior nak, mikor megkezdődik az év. Íg y lettem tag, és a mai napig ör ülök, hog y belevágtam.

R: Miér t éppen a szociális üg yek? Elhivatottság, vag y ez volt és megtetszett?

B: Először, mint mindenki, én is juniorként kezdtem, segítettem, amiben tudtam. Utána az Ellenőrző Bizottság tagjaként folytattam a munkámat, ter mészetesen már ennek is nag yon ör ültem. Kör ülbelül fél évig tartott ez az időszak, mikor felkér tek, hog y leg yek Szociális alelnök. Eleinte nem is g ondoltam rá, hog y pont ezen a ter ületen fog ok dolgozni, de izgatott voltam és nag yon tetszett az új kihívás, íg y belevágtam. Rengeteg segítséget kaptam mindenkitől, elsősorban Szabó Eszter től, akinek az utódja lettem, és ezúton is köszönöm neki a fáradozásokat. De megér te. Nekem mindenképp.

R: Hallg atóink körében nag yon sokan pályáznak ösztöndíjakra, melyikre pályáznak többen?

B: A „legismer tebb ösztöndíj” címét a rendszeres szociális támog atás nyerhetné el, vag y ahog y mindenki emlegeti, a „szoctám”. Nag y felelősséget vállal a K ari Ösztöndíj Bizottság ezzel a munkával, de a célunk, hog y

minél több hallg atónak segítsünk, és a lehető legjobban végezzük a munkánkat. Ezt a bizottság tagjai nevében is merem állítani. Nag yon sok hallgatónk folytat valamilyen tudományos, kulturális, spor t vag y éppen művészeti tevékenységet, íg y a másik ösztöndíj, amit kiemelnék, az ISZTK.

R: Gondolom, van eg y pontrendszer, ami alapján eldöntik eg y hallg ató juttatását, beleláttál a hallgatók magánüg yébe, mennyire nehéz kezelni az eg yéni sorsokat? Sajnálat?

B: Igen, sok esetben beleláttam magánüg yekbe, vag y, ahog y említetted, sorsokba. Próbáltam mindig reálisan szemlélni a dolg okat és jól átg ondolni a döntéseimet. Nem sajnálatnak hívnám ezt, inkább segíteni akarásnak. Amikor láttam eg y hallg atón, hog y csak eg y kicsit is szebbé tudtam tenni a napját, nekem az épp elég.

R: Elfog adom, hog y sokat kell dolgozni eg y-eg y pályázati időszak során, de mi tör ténik akkor, amikor ez nincs? Milyen feladatokat kell ellátni az általános érdekképviselet mellett?

B: Utalások minden hónapban vannak, íg y munka is akad bőven. Ha éppen nem a szociális üg yeket intéztem,

21


ug yanúg y segítettem az irodában másoknak, a Kari Tanács és Tanulmányi Bizottság üléseire jár tam, nem is volt időm unatkozni. R: Mosolyogsz, vidám vag y. Sok hallg ató ér telmetlen kérdései, esetleg többszörösen előforduló ug yanazon kérdések hallatán, hog y tudtál mag adon uralkodni? Volt rá szükség?

B: Eg yik kérdést sem mondanám értelmetlennek. Persze valóban fárasztó volt eg y nap ug yanar ra a kérdésre válaszolni többször is, de ezzel tudtam úg ymond „jót” tenni, és tudom, hog y eg y igen vag y eg y nem is nag yon sokat számíthat adott esetben. De nem is tudnék nem mosolyogni, ez már hozzám nőtt!

R: Mit jelentett a HÖK számodra? Kérlek, ne lég y általános.

B: Vidámság ot, barátság ot, munkát, és a mindennapokat. Már nem is tudom, hog y telne a napom a suliban, ha az első utam nem a 22

HÖK-be vezetne. Szerintem ezzel el is mondtam mindent.

R: Hog yan tutad a szabadidődet, munkádat összehangolva csinálni? B: Volt, amikor könnyen ment, és volt, amikor nehezebben. Először nag yon is

kérdés… Talán a közvetlenséget. Elég gé nyitott vag yok az emberek felé, szinte mindenkivel tudok eg y jót beszélgetni, és ezt a mai világban nag yon fontosnak tartom, amikor a legtöbben csak elmennek eg ymás mellett, pedig rengeteg ér tékes embert ismerhetnének meg. R: Mi az, ami motivált a munkádban?

B: Az, hog yha láttam, hog y amit csinálok, azt jól csinálom. Számomra eg y köszönöm is rengeteget jelentett, akár miről is leg yen szó. Szeretem az embereket és szeretek törődni másokkal.

nehéz volt, hiszen sok mindent kellett megtanulnom, de a végére kialakult eg y rendszer, és úg y látszik, bevált. Remélem ez íg y is marad.

R: Eg y jó tulajdonságodat ki tudod emelni? B: Ez mindig eg y nag yon jó

R: Éppen a napokban mondtál le a tisztségedről, és adtad át valaki másnak, hiszen nemsokára itt az utolsó szemesztered, sok a dolgod. Hog yan értékeled az elmúlt éveket? Hiányozni fog a munkád?

B: Voltak jobb és rosszabb pillanatok is, sok új feladat, de szerencsére a jó dolg ok nag yobb arányban voltak, és mostanra már elég zökkenő-


mentesen mentek. Persze, mint minden, amit szeret az ember, ez is hiányozni fog, de most eg y új korszak kezdődik, és kíváncsian várom, mit tar tog at. A következő Szociális alelnöknek pedig jó munkát és kitartást kívánok! R: Eddig minden inter júalanytól megkérdeztem, íg y tőled is: üzennél valamit a hallgaTÓKnak?

B: Élvezzétek ki az eg yetemista éveket, mer t szerintem ennél jobbat keresve sem lehetne találni, olyan barátokat találhattok, akik mindig veletek lesznek. És ter mészetesen bár milyen

kérdéssel forduljatok hozzánk, hiszen ezért vag yunk, értetek vag yunk! :)

R: Köszönöm megtisztelő válaszaidat. A tisztség, amelyet betöltöttél, véleményem szerint nag yon fontos, példaér tékű feladat. Lehet, hog y száraznak tűnő, jogszabályokon és tör vényeken alapuló munka ez, de talán eg y-eg y adatlap ellenőrzése, javítása, valamelyest segítségnyújtás azoknak, akiknek szükségük van segítő kezekre. A továbbiakban sok szerencsét kívánok! Engedd meg kérlek, hog y beszélgetésünket a következő g ondolattal zárjam:

„A bajbajutott embereken tör ténő segíteni akarás ősidők óta az emberi érzelem, cselekvés ter mészetes velejárója. A segítségnyújtás iránti vág y eg yike az ember legősibb és legszebb veleszületett ösztöneinek. A modern civilizáció ug yan fokozatosan elnyomja ösztöneinket, keretek közé szorítja, mégis nem véletlen, hog y az empátia, az eg yüttérzés és a segítés az, amit összegezve a leg g yakrabban „emberségnek” nevezünk.” (DE-EFK 2005)

Szabó Richárd

A HÖK tisztségviselői

Név Galántai Tamás Radics Bernadett Kőszegi Tamás Tarján Eszter Boros Viktória Salga Kristóf Sipos Ágnes Puskás Adrienn Birta Emese Hajnal Antónia Bernadett Debrei Laura Győri Csenge Judt Gabriella dr. Kudron-Tonigold Nándor

Tisztség Elnök Irodavezető Gazdasági alelnök Tanulmányi alelnök Szociális alelnök Rendezvényszervező alelnök Kollégiumi alelnök Kommunikációs alelnök Főszerkesztő Sport referens Tudományos referens Esélyegyenlőségi referens Külügyi referens Ellenőrző Bizottság elnöke

E-mail cím elnok@tokhok.elte.hu irodavezeto@tokhok.elte.hu gazdasagi@tokhok.elte.hu tanulmanyi@tokhok.elte.hu szocialis@tokhok.elte.hu rendezveny@tokhok.elte.hu kollegium@tokhok.elte.hu kommunikacio@tokhok.elte.hu foszerkeszto@tokhok.elte.hu sport@tokhok.elte.hu tudomany@tokhok.elte.hu esely@tokhok.elte.hu kulugy@tokhok.elte.hu eb@tokhok.elte.hu

23


Látogass múzeumba - ingyen!

Kedved lenne megnézni egy-egy kiállítást, tárlatot, de úgy véled, túl drága a belépőjegy? íme néhány budapesti múzeum, mely bizonyos napokon ingyenes belépést biztosít! M A g yA R F Öl D RA j zI M ú zEu M

A hónap első hétvégéjén nem kell belépőjeg yet venniük azoknak, akik 26 éven aluliak, vag y 18 évnél fiatalabb diákot kísérnek.

M A g yA R N E M z E T I g A l é R I A , I pA R M ű v é s z E T I M ú z E u M , s z é p M ű v é s z E T I M ú zEu M , M A g yA R N EMzETI M ú zEu M A fenti múzeumok minden har madik szombaton ing yenes napot tartanak.

b u DA pEs TI T ÖRTéNETI M ú zEu M , p ETőFI I RoDA l MI M ú zEu M

Minden hónap utolsó szombatján ing yenes a belépés a két múzeumba.

M A g yA R T ERMés zETTu D oMá Ny I M ú zEu M , N épRA j zI M ú zEu M

A hónap első vasárnapján e két múzeum állandó kiállításait nézhetitek meg ing yen.

l u DwIg M ú zEu M , H A D TÖRTéNETI M ú zEu M , K Özl EK ED és I M ú zEu M

A hónap utolsó vasárnapján a fenti három múzeum biztosítja az ing yenes belépést a 26 éven aluliaknak, valamint a 18 évnél fiatalabb diákoknak és legfeljebb két kísérőnek.

Fontos dátumok

íme néhány dátum, amit érdemes fejben tartani ;) 2013. december 13.

2013. december 16.

2014. január 9.

2014. január 31. 24

Utolsó tanítási nap

A téli vizsgaidőszak kezdete

Várható utalási nap

A téli vizsgaidőszak vége


Nyakunkon a karácsony

Közösen feldíszített fenyőfa, gyönyörű fények, család, ajándékozás, lassú hóesés... Mindezt azonban sok készülődés előzi meg! íme egy kis segítség ;) M ézEs K A l á c s

Hozzávalók: • • • • • • • • • • •

500 g méz 1 kg liszt 25 dkg Rama 20 dkg cukor 2 tojás 2 kk szódabikarbóna 2 kk fahéj 2 kk szegfűszeg 2 kk g yömbér reszelt narancshéj + 2 tojás sárgája a kenéshez Elkészítés:

Melegítsd fel a vajat és a mézet, majd keverd össze őket. Add hozzá a lisztet, és a fűszereket, és g yúrd eg yenletes tésztává. Tedd hűtőbe fél órára, majd nyújtsd ki és szag g asd formákra. Tepsibe téve kend meg őket tojássárgával, és süsd a mézeskalácsokat előmelegített sütőben 180 °Con 7-12 percig! :)

T ojá s l IK őR

Hozzávalók:

• 6 tojás sárgája • 6 dl tej • 300 g cukor • 1 cs vaníliás cukor • 1 kk fahéj • 1 kk szegfűszeg • 2 dl vodka* Elkészítés:

FoRRAlT boR

Hozzávalók:

• 375 ml vörösbor • 1,8 dl víz • 2 fahéjrúd Forrald fel a tejet, majd várd • 13 egész szegfűszeg meg, hog y kihűljön! Keverd ki a tojássárgákat a cukorral, • 1 csillagánizs a vaníliás cukor ral és a • 4 ek cukor fűszerekkel, és ezt a kev• 2 széles citromkarika eréket add hozzá a kihűlt • fél citrom leve tejhez. Amikor eleg yüld, hozzáadhatod a vodkát*. Elkészítés: Rázd össze eg y üvegben, és Eg y lábasban for rald fel a tedd hűtőbe! Pár nap állás vizet a cukor ral és a után még finomabb, de eg y- fűszerekkel Öntsd hozzá a másfél hétnél tovább ne bort és csavard bele eg y fél tárold, mer t a tojás miatt citrom levét. Hag yd hűlni romlandó ;) eg y kicsit, dobd bele a citromkarikákat, és már ihatod *vodka: a lényeg az ízetlen is! szesz, g yóg yszer tári tisz-

taszesszel is készíthető.

Összeállította: Birta Emese

25


Képek helyett... Régi eg yezség volt: képek helyett szavakkal; Titkok lakattal, rázár va szavakkal, ajakkal. Régi kívánság volt: adj nekem világodból, Érezzem, ki rád gondol, ki rám gondol. Régi vigasz volt: ha nem látsz tisztán, írj. Az is hatalom, csak bánattal nevess, vele sírj. Régi emlék volt: halászd elő az emlékkönyved; A szavak igazak, a képek… a képek szörnyek. Régi vihar volt: eső eg y színes délután, Lépteid távolról szólnak, az üresség ajtaján Régi érzés volt: csöndes könnyek az esőben; Magam vag yok eg yedül, ének a bensőmben. Régi hang volt: belülről gitár és orgona; Ne nézd, kérlek! - csak a vérem folyt oda… Régi kép volt: megsárgult, g yűrött darab. A szavak megmaradnak, a szavak alszanak... Stefanovics Tamás

Költőket keresünk!

Ha szoktál verset írni, és úgy érzed, szeretnéd másokkal is megosztani gondolataidat, de eddig nem volt lehetőséged rá, akkor itt az alkalom!

A versek, amiket eg y-eg y ihletett pillanatodban papír ra vetsz, ott porosodnak a fiókban? Word-dokumentumok tömkelegét szór tad már tele rímekkel? Akkor ne habozz, küldd el a verseidet szerkesztőségünk e-mail címére, és mi megjelentetjük őket az újságban! Ter mészetesen büszkén vállalhatod a nevedet mellé, de ha inkognitóban szeretnél maradni, az is megoldható. ;)

Ha ezt a felhívást olvasod, de a rímek helyett inkább az atomkutatás érdekel, viszont azonnal ráismertél eg y barátodra, csopor ttársadra, akiről tudod, hog y rejtett tehetség, hívd fel a fig yelmét a lehetőség re! Az sem baj, ha az illető nem TÓK-os.

Szeretettel várjuk műveiteket a foszerkeszto@tokhok.elte.hu email címre! Birta Emese

26 A véleményeiteket szívesen vesszük a HÖK irodában, illetve a Facebookon: facebook.com/tokmeghokkento


MegHÖKkentő - 2013. december  

Az ELTE TÓK HÖK havilapja

Advertisement