Page 1

gimiskiadvรกny_Layout 1 2011.01.25. 10:51 Page 1


gimiskiadvány_Layout 1 2011.01.25. 10:51 Page 2

PályakéPünK Az ELTE PPK HÖK információs kiadványa Felels kiadó: Tábori Anna HÖK Elnök Felels szerkeszt: Verderber Éva, Gáspár Anita Tördelszerkeszt: Klómer Georgina Fotó: Erdei Péter, Miskolczi Tamás Grafika: Erdei Péter Közremködtek: Czet Márton, Fehértavi Alexander, Iszlai Ádám, Märcz Balázs, Németh Anikó, Somoski Dániel, Radics Orsolya, Répási Károly, Salamon Krisztina, Tábori Anna, Verderber Éva Címünk: ELTE PPK HÖK, 1075 Budapest, Kazinczy utca 23-27.


gimiskiadvány_Layout 1 2011.01.25. 10:51 Page 3

Köszönt Kedves diákok, végzs hallgatók! Elször tavaly indítottuk útjára a PályakéPünK kiadványunkat, és örömmel tapasztaltuk azt a megszámlálhatatlan pozitív visszajelzést, amit Tletek, diákoktól kaptunk. Így, úgy döntöttünk, idén is kezetekbe vehetitek ezt a színes-szagos brossúrát, ami most is azt jelenti, hogy nem a szokványos, hivatalos formában nyerhettek betekintést szakjainkba, Karunk életébe. Ne lepdjetek meg tehát, hogy ebben nem a megszokott szakleírásokat, azok rózsaszín mázba burkolt hivatalos maszlagját találjátok, - habár az információk kedvéért a hivatalos leírások is belekerültek, - mi ennél sokkal többet igyekeztünk Nektek átadni. Ez a tájékoztató kifejezetten Nektek, középiskolai diákoknak készült, és nem tanárok vagy reklámszakemberek, hanem egyetemi diákok, azaz hallgatók írták meg véleményüket a szakjukról, arról hogy mit tanulhattok itt - ha minket választotok -, és nem utolsó sorban élményeiket, benyomásaikat karunkról. Persze újra hangoztathatnánk, hogy az ELTE az ország legnagyobb múltú, legöregebb egyeteme, és mennyi eredményünk van, de úgy gondoltuk ennél többet jelent, pár szinte szó arról, hogy mi, hallgatók hogyan érezzük magunkat a Pedagógiai és Pszichológiai Karon. Reméljük, hogy ötletet fog adni továbbtanulási dilemmáitokban, esetleg felkelti az érdekldéseteket szakjaink iránt. Egy év múlva ilyenkor már ti is biztosan valamely egyetem, fiskola polgárai lesztek, lezárva a gimnáziumi éveiteket, egy új, önálló vagy sokkal önállóbb életet kezdve. Reméljük, e kiadvánnyal felcsigáztuk az érdekldéseteket és találkozunk Veletek, elször a gólyatáborunkban, szeptembertl pedig egyetemünk ódon falai között. A legjobbakat kívánjuk a felvételitekhez!

Tábori Anna ELTE PPK HÖK Elnök

Verderber Éva ELTE PPK HÖK Tanulmányi Elnök

3


gimiskiadvány_Layout 1 2011.01.25. 10:51 Page 4

Pszichológia alapképzési szak A képzés célja A pszichológia elméleti alapismereteiben és alapvet módszereiben jártas, azokat hasznosítani tudó szakemberek képzése, akik szakmai vezetés mellett alkalmazott pszichológiai feladatok, résztevékenységek ellátására alkalmasak. A képzés során a hallgatók képessé válnak az egyének, a csoportok és szervezetek megismerésére, illetve fejleszti célú beavatkozásban való közremködésre. A végzettek kell mélység elméleti és módszertani ismerettel rendelkeznek a pszichológusképzés második ciklusban történ folytatásához. Az ideális jelentkezt • érdeklik az emberek, nyitott és megért; • képes és kész kapcsolatot teremteni másokkal, jól kommunikál; • társas helyzetekben képes az együttmködésre; • reális önismerettel rendelkezik és motivált saját szakmai önképzésére. Érettségi vizsgatárgyak A jelentkeznek két érettségi vizsgatárgyat kell választania: biológia, magyar, matematika, történelem, idegen nyelv (angol, német, francia vagy orosz) közül. A pszichológia évek óta a legnépszerbb szakok között van. Nagy a túljelentkezés, ennek megfelelen magas pontszám kell a nagyjából kétszáz hely egyikének megszerzéséhez. Fbb tárgyak, a képzés tartalma Az alapszak a hallgatóknak a lélektan fbb területeibe nyújt betekintést, széleskör alapozást és a fbb területeken illetve választott speciális témákban elmélyülést. Az általános lélektan az észlelés, a figyelem, a tanulás, az emlékezet, a képzelet, a gondolkodás, a tudat, a motiváció és az emóció témaköreit dolgozza fel. A személyiség-lélektan a fbb személyiségelméleteket mutatja be és a személyiség-diagnosztika alapvet módszertanával ismertet meg. A társadalom-lélektan a társas megismerés, a személyes interakciók, a csoportdinamika, a csoportok közötti viszonyok, és a társadalmi folyamatok vizsgálatába vezet be. A fejldés-lélektan a csecsemkortól az idskorig követi nyomon az emberi megismerés, affektív folyamatok, viselkedés és társas viszonyok alakulását. A pszichológiai alapképzés jelents mértékben támaszkodik a társtudományokra:

4


gimiskiadvány_Layout 1 2011.01.25. 10:51 Page 5

Pszichológia alapképzési szak élettani-anatómiai, társadalomismereti, kultúrakutatási közgazdaságtani valamint hangsúlyosan statisztikai és módszertani tárgyakat is tartalmaz a tanterv. Az alapképzés felsbb évfolyamain ugyanakkor mód van a pszichológia alkalmazott területeivel való ismerkedésre, a klinikai pszichológiai, a munkalélektani, nevelés-lélektani és a tanácsadás pszichológiájába bevezet tantárgyak keretében. Mindezek mellett a viselkedéselemzi munkához szükséges etikai és jogi ismereteket is elsajátítják a hallgatók, és a pszichológus szakma alapvet módszerein, a szakma történetén keresztül a pszichológus gondolkodásmódot is igyekszünk átadni. A képzésben jelents arányban szerepelnek a szemináriumi-gyakorlati kurzusok, melyek személyes élményt nyújtanak, képességeket, jártasságot fejlesztenek és módot adnak az oktató és a hallgató közötti személyes kapcsolatra. Mód van már az alapképzés során is a saját szakmai érdekldés kielégítésére és a viselkedéselemzi munkához szükséges alapvet készségek (pl. kommunikációs, önismereti, diagnosztikai) fejlesztésére. Elhelyezkedési lehetségek A pszichológiai alapszakot végzettek alkalmasak az okleveles pszichológus munkáját segít tevékenység végzésére minden nevelést, képzést, fejlesztést, újranevelést, korrekciót, gyógyító illetve rehabilitációs tevékenységet végz szervezetben, intézményben. Különösen alkalmasak egyéni, csoportos és szervezeti szint pszichológiai alkalmassági és egyéb vizsgálatok elvégzésére, standard pszichológiai eljárások alkalmazására. Az alapképzésre épül szakirányú továbbképzéseken azok is további szakmai ismereteket, jártasságot szerezhetnek, akik nem mesterképzést választják. Továbbtanulási lehetségek Az alapképzési szakon végzettek a pszichológiai képzést mesterszinten folytathatják, mellyel okleveles pszichológusi diplomát szerezhetnek. Ezen kívül továbbtanulhatnak, interkulturális pszichológia és pedagógia mesterszakon, andragógia mesterszakon, neveléstudományi mesterszakon és tanári mesterszakon is. Az ELTE PPK a mesterképzési szakon 2011 szén négy szakirányt indít: Klinikai és egészségpszichológiai szakirányt, Kognitívpszichológiai szakirányt, Tanácsadás- és iskolapszichológiai szakirányt, Társadalom és szervezetpszichológiai szakirányt. Képzési forma, tagozat alapképzés nappali tagozaton

5


gimiskiadvány_Layout 1 2011.01.25. 10:51 Page 6

Pszichológia alapképzési szak Finanszírozási forma államilag támogatott és költségtérítéses Felvételi irányszám 100 < 195 f Képzési id (a szak elvégzéséhez szükséges optimális képzési id) 6 félév Az oklevélben szerepl szakképzettség megnevezése viselkedéselemz

Pszichológia szak Amikor Hozzátok hasonló cipben jártam, azaz végzs voltam a gimiben, akkor azon a bizonyos felvételi rlapon, nálam csak a pszichológia szak jöhetett szóba. Nem is tudtam mást elképzelni. Szinte már láttam magamat, amint egy kevéssé megvilágított szobában, ülök egy hatalmas fotelban, és bszen jegyzetelem a kanapén fekv páciens szavait, miközben a mögöttem lév polcon súlyos brkötésben figyelnek a komolyabbnál komolyabb szakirodalmak. Álmom teljesüléséért természetesen teljes erbedobással küzdöttem, amire szükség is volt, hiszen a pszichológia is „divatszak”, így a bejutás nem volt egyszer. Ám a kitartó munka meghozta az eredményét, szeptember elején már ott ültem az eladásokon, és ittam a tanerk szavait. Sok minden változott azóta. Kiléptem az elképzelt rendelm szk falai közül, és kalandozásokra indultam a pszichológia végtelenül sokrét, színes, érdekes és izgalmas tudományában. Kirándulásokat tettem a szociálpszichológia világába, a fejldéslélektan mezeire,

6


gimiskiadvány_Layout 1 2011.01.25. 10:51 Page 7

Pszichológia alapképzési szak a személyiséglélektan ingoványos vidékére, belekóstoltam az affektív pszichológiába, ismerkedtem a pszichológusi etikával, és még sorolhatnám az eddigi két és fél év alatt szerzett élményeimet. Úgy érzem, hogy a pszichológia világának térképe még mindig csak körvonalazódik elttem, ám minden új ismerettel egyre élesebbek lesznek a vonalak, a határok, és a térképem egyes területeinek sajátosságai. Ám Titeket, akik még a sorsdönt „mi legyek, ha nagy leszek?”-dilemma eltt álltok, nyilván a konkrét tények érdekelnek, és nemcsak az én személyes vonzalmam a pszichológia, mint tudományterület iránt. Így egyértelm a kérdés: miért jó a pszichológia szak, és miért válasszátok ezt? A pszichológia szak rendkívüli nyitottságot, toleranciát, tudásvágyat igényel, ugyanakkor az erre a szakra járók között – saját tapasztalataim szerint – ezen képességek és tulajdonságok terén nagyfokú fejldés figyelhet meg az itt eltöltött id során. Rendkívül fontos továbbá az önismeret, az emberszeretet, és a jó kommunikációs készség is. A pszichológia szakterületeinek legnevesebb alakjai tartanak eladásokat, kurzusokat számunkra, átadva tudásuk legjavát. Az eladások mellett sok gyakorlaton vehettek részt, ahol az elméleti tudás elmélyítése mellett, gyakorlati feladatok és munkák megvalósítása, és a felmerül kérdések megvitatása az elsdleges cél. Ezek az alkalmak jó lehetséget biztosítanak a tanáraiddal való személyes interakcióra. A másik dolog, ami miatt élmény az ELTE-n pszichósnak lenni, az a jó társaság. Ez alatt nemcsak a jó bulikat, a táborokat, és a szervezett szakmai programokat értem, hanem a színes hétköznapokat is. Közös tanulások, együtt töltött órák közti szabadid, közös evészetek egy-egy kimerít nap után. Ebben a közegben nem azt érzem, hogy én is bekerültem egy többezres egyetem olvasztótégelyébe, hanem sokkal inkább azt, hogy fontos és értékes tagja vagyok egy olyan közösségnek, ahol az ember az els, mind a jövendbeli szakmánkat, mind a nagybets Életet tekintve.

Gáspár Anita harmadéves pszichológia szakos hallgató

7


gimiskiadvány_Layout 1 2011.01.25. 10:51 Page 8

Andragógia alapképzési szak A képzés célja Andragógusok képzése, akik a neveléstudományi, a pszichológiai, a jogi, a közgazdasági és a szociológiai tudásuk, valamint az állami, önkormányzati, a vállalkozói, a civil és a nonprofit szervezetekrl és intézményekrl, a munkaerpiac és a munkavállalás kapcsolatáról szerzett ismereteik alapján – szakirányú felkészültségüknek megfelelen – képesek a közmveldés, a közgyjtemény színterein, településeken, intézményekben, szervezetekben és közösségekben, a felnttképzés különböz területein közvetlen tervez, szervez, értékel, irányító, illetve animátori, tanácsadói munkakörök ellátására. Az ideális jelentkez Megalapozott társadalom -és emberképpel rendelkezik, képes kell empátiával más emberek esetleg nehéz élethelyzetének megoldásában segítséget nyújtani, jó szervez és áttekint képessége van, könnyen teremt kapcsolatot, jó kommunikációs készséggel rendelkezik. Érdekldése a kultúra lehet legszélesebb területére terjed ki. Fbb tárgyak • Alapozó társadalomtudományi tárgyak (pl.: filozófiatörténet, kommunikáció, számítástechnika, könyvtárismeret) • Pedagógiai-pszichológiai alapozás (pl.: pedagógia , didaktika, fejldéspszichológia, szociálpszichológia) • Közgazdasági, jogi, vezetéselméleti ismeretek, Európa tanulmányok, nemzetközi szervezetek • Andragógia, felnttoktatási-, képzési rendszerek, mveldéstörténet, kultúraközvetítés elmélete, intézményrendszerek, médiaismeret, kulturális/mvészeti menedzsment, kulturális vállalkozások, nonprofit szektor, szociokulturális animáció, Szakirányok Felnttképzési szervez Mveldésszervez Személyügyi szervez A felnttképzési szakirányon végzett szakemberek segíthetik a munkavállalókat abban, hogy megszerezhessék és folyamatosan megújíthassák a munkaerpiacon

8


gimiskiadvány_Layout 1 2011.01.25. 10:51 Page 9

Andragógia alapképzési szak való részvételhez szükséges készségeiket és ismereteiket, képesek legyenek az egész életen át tartó tanulás folyamatosan változó követelményrendszeréhez igazodni. Az andragógia szak mveldésszervez szakirányán végzettek a kulturális szakma „történelmi” elzményeit folytatva a felnövekv nemzedék eltt álló kihívások, a szabadid növekedésével együttjáró, a mveldési, közgyjteményi, közkulturális intézményekben, költségvetési, vállalkozási és civil szervezetekben végzend jövbeli kulturális feladatok ellátására készülnek fel. A szak személyügyi szervez szakirányának létesítésével a kilencvenes évek közepén az emberi erforrással foglalkozó szakemberek iránt robbanásszeren jelentkez munkaerpiaci igénynek felel meg az Egyetem. Az emberi erforrás-gazdálkodás nemzetközi tendenciáinak elméleti ismereteit a Magyarországon mköd külföldi vagy vegyes tulajdonú vállalatok él gyakorlatának megismerése alapozta meg, ugyanakkor k lesznek a szakirányon végzett hallgatók kompetenciáinak legfontosabb felhasználói. Nyelvi követelmények Az alapfokozat megszerzéséhez egy él idegen nyelvbl államilag elismert középfokú C típusú vagy azzal egyenérték nyelvvizsga szükséges. A szakma szépségei Az eligazodás képessége a közmveldés, a közgyjtemények, a felnttképzés, a települések és a közösségek fejlesztése területén. A felntt ember segítése a változó körülményekhez történ alkalmazkodásában. A szakma gyakorlatában, a másokkal való együttmködésben az empátia, tolerancia, rugalmasság, kreativitás és sikerorientáltság. Elhelyezkedési esélyek és lehetségek A közmveldés, közgyjtemények szinterein, településeken, intézményekben, civil szervezetekben, a felnttképzés különböz területein tervezi, szervezi, irányító feladatok, ezekhez kapcsolódó munkakörök ellátásában. A széles spektrumú bölcsész- és szakmai képzés miatt más munkakörökben is növeli az elhelyezkedés esélyeit.

9


gimiskiadvány_Layout 1 2011.01.25. 10:51 Page 10

Andragógia alapképzési szak Továbbtanulási lehetségek Andragógia mesterszak (4 félév) elérhet szakképzettség: Okleveles andragógus, doktori képzés: Neveléstudományi Doktori Iskola Andragógia Alprogram Képzési forma, tagozat Egyetemi alapképzés nappali és levelez tagozaton Képzési id (a szak elvégzéséhez szükséges optimális képzési id) Nappali és levelez tagozaton 6 félév Az oklevélben szerepl szakképzettség megnevezése Andragógus (zárójelben megjelölve a szakirány)

Andreanna…? Androméda…? Andrademagógia…? Bizony hallottam már mindenféle próbálkozást ennek a nemes szakterületnek a megnevezésére, de hogy egy laikus elsre sikeresen ejtette volna ki száján a bvös szót – andragógia – olyan még nem történt meg. Sebaj, a hírnév nem minden, Hilary Clinton, Michael Jackson és a többiek is itt kezdték, úgyhogy lássuk is: mi a csuda az az andragógia? Az andragógiának – mint az összes többi, szakterületet jelz csudálatos kifejezésnek – is van jelentése. Az „androsz” embert jelent, a „gogia” pedig nevelést (ógörög nyelven). Összeragasztva a két szót némi szabadfordítással a felnttnevelés, felnttképzés kifejezést kapjuk. Joggal kérdezhetnétek: mi a csudát kell nevelni egy felnttön? Hát, bizony az új évezredben már nagyon is sokat! No nem azért,

10


gimiskiadvány_Layout 1 2011.01.25. 10:51 Page 11

Andragógia alapképzési szak mert a felnttek a harmadik évezredre egyetemesen elneveletlenedtek, hanem mert Európában gyökeresen megváltoztak a munkaerpiaci adottságok. A piaci igények olyan gyors ütemben változnak, hogy a munkaerpiac már sokszor nem tud lépést tartani az új igényekkel; egyes szakterületeken hirtelen túl sok ember dolgozik, míg más területeken hiány keletkezik. Ezek a dinamikus változások hívják életre a folyamatos képzések-átképzések igényét. Így született meg az LLL, vagyis a „Life Long Learning” koncepciója („Egész életen át tartó tanulás”). Az LLL-koncepció szerint a 21. század felntt emberének akár évtizedenként is szakterületet kell majd váltania ahhoz, hogy boldoguljon a munkaerpiacon. Ehhez természetesen átképzéseken, továbbképzéseken kell részt vennie, és rugalmasan kell viszonyulnia a piac változásaihoz. Egy felntt nevelési igényei természetesen teljesen mások, mint egy ifjú emberke igényei: a felntt más élettapasztalatokkal rendelkezik, van kialakult világképe, érték már súlyos csalódások, és így tovább. Ezért speciális felnttoktatókra, illetve oktatásszervezkre van szükség. Az andragógus nem elssorban a felntt oktatója, hanem inkább az oktatásának megszervezje. Felméri a munkaer meglév szakmai tudását, kompetenciáit, és az igényekhez igazítja a további képzést. Az andragógia azok számára nagyszer választás, akik a humán tudományok égisze alatt nevelkedtek, és szeretnének emberekkel illetve oktatással foglalkozni a továbbiakban.

Iszlai Ádám „Bambi” andragógia szakos hallgató

11


gimiskiadvány_Layout 1 2011.01.25. 10:51 Page 12

Pedagógia alapképzési szak A képzés célja A pedagógiai alapképzés célja általános pedagógiai mveltség nyújtása, és ehhez a mveltségi területhez kapcsolódó kompetenciák kialakítása. Mindezt a neveléstudományban és társtudományaiban felhalmozott értékek közvetítésével, elméleti alapozással és hangsúlyosan a gyakorlat megismertetésével látja el; ez utóbbival a munkába állást támogató készségek fejlesztését is vállalja. A pedagógia alapképzési szak az általános pedagógiai mveltség nyújtása mellett három irányban is biztosít szakképzettséget: nevelési, oktatási és kutatási asszisztenst képez. Az ideális jelentkez Azoknak a jelentkezését várjuk, • akik társadalmi kérdések iránt érzékenyek, akiknek fontosak embertársaik, szívesen segítik ket céljaik elérésében; • akik szeretnék megismerni az emberi fejldés, gondolkodás, viselkedés jellemzit; • akik érdekldnek a gyermekek, fiatalok valamint környezetük (család, óvoda/iskola/felsoktatás, média) közötti kapcsolat megismerése és segít támogatás iránt; • akiket érdekel a közoktatás rendszere, az ott dolgozók munkája, s a nevelés-oktatás világa a pedagógus és a tanuló szemszögébl egyaránt; • akiket érdekel az iskola, mint intézmény, és annak mködésében, fejlesztésében szeretnének részt vállalni; • akik szeretnék, hogy az óvoda, iskola, s a felsoktatás olyan legyen, amelyben a gyermekek, tanulók, hallgatók sokat tanulnak, eredményesen fejldnek, és ugyanakkor jól is érzik magukat. Érettségi vizsgatárgyak A pedagógia alapképzési szakra való bejutáshoz a következ érettségi vizsgatárgyak közül bármelyik kett választható: biológia, magyar, matematika, történelem és idegen nyelv (angol, német, francia, orosz – csak egy nyelv választható) közül. Fbb tárgyak A szakon a hallgatók megismerkednek a nevelés társadalmi kérdéseivel,

12


gimiskiadvány_Layout 1 2011.01.25. 10:51 Page 13

Pedagógia alapképzési szak történetével, intézményrendszerének alakulásával; a nevelés számára meghatározó személyiség-felfogásokkal, a pedagógiai folyamatok törvényszerségeivel, módszertani sajátosságaival, összefüggéseivel. Fbb tárgyak: Az iskola bels világa, Az iskolán kívüli nevelés rendszere, Gyermek, család, társadalom, Bevezetés a mveldés és a tudomány világába, A magyar és az egyetemes nevelés története, Differenciális oktatás elmélete, Esélyegyenlség és méltányos iskola, Neveléselmélet, Tanítás és tanulás, Tervezés és értékelés, Szociokulturális különbségek és az iskola, Pedagógiai kutatásmódszertan, Pedagógiai tapasztalatok és nézetek. A képzésben jelents arányban szerepelnek különböz nevelési intézményekben folytatott hospitálások, gyakorlatok, terep- és projektmunkák. Szakirányok A nevelési asszisztens szakirányon olyan szakemberek végeznek, akik képesek hatékonyan ellátni mind az iskolarendszer, mind az iskolarendszeren kívüli neveli feladatokat. Önállóan terveznek, szerveznek neveli tevékenységet, alkalmasak arra, hogy különböz életkorokban a gyermekek fejldését segít programokat szervezzenek, vezessenek. Az oktatási asszisztens szakirányon végzk képesek közremködni az iskolai és az iskolarendszeren kívüli oktatási (képzési, továbbképzési) tevékenységek elkészítésében, tervezésében, szervezésében. Képesek segíteni az ezen a területen dolgozó pedagógusok munkáját. A neveléskutatási asszisztens szakirányon végzk képesek közremködni iskolai és oktatásügyi kutatási-fejlesztési programok elkészítésében, felkészültek ilyen programok és a hozzájuk kapcsolódó pályázatok szervezésére, dokumentálására, közremködnek a kutatási-fejlesztési munka eredményeinek elterjesztésében, hasznosításában. Továbbtanulási lehetségek A pedagógiai alapképzési szakon végzk továbbtanulhatnak a neveléstudományi mesterképzési szakon, az andragógia mesterképzési szakon. A tanári pálya iránt érdekldk már a BA szinten felvehetnek ezirányú minor szakot, s a pedagógusképzésben folytathatják mesterszinten tanulmányaikat és tanári szakképzettséget szerezhetnek.

13


gimiskiadvány_Layout 1 2011.01.25. 10:51 Page 14

Pedagógia alapképzési szak Elhelyezkedési lehetségek A nevelés és az oktatás az egyik legtöbb embert foglalkoztató ágazat Magyarországon. A pedagógia szakterületén szerezhet tudásra így a munkaerpiac igen sok területén van szükség. Az alapképzésben szakképesítést szerz hallgatók tanulmányaik irányultságától függen képesek lesznek hatékony segítként közremködni az iskolarendszer, és az iskolarendszeren kívüli nevelési és oktatási feladatok szervezésében, lebonyolításában. E tevékenységekkel kapcsolatos operatív feladatok ellátásában az oktatási intézményekben, a fhatóságok, önkormányzatok, szakmai szolgáltatók, munkaügyi központok szakapparátusában, neveléssel-oktatással foglalkozó nonprofit intézményekben, ezen a területen mköd társadalmi és vallási szervezetekben, a médiában, valamint oktatási vállalkozásokban helyezkedhetnek el. A szak felkészít szabadids programok szervezésére, irányítására is. A szakon végzk képesek lesznek hatékonyan közremködni nevelési, oktatási és kutatási feladatok szervezésében, lebonyolításában. Képzési forma, tagozat alapképzés nappali tagozaton Finanszírozási forma államilag támogatott és költségtérítéses Felvételi irányszám 30 < 55 Képzési id (a szak elvégzéséhez szükséges optimális képzési id) 6 félév Az oklevélben szerepl szakképzettség megnevezése pedagógia alapszakos bölcsész

Mikor elküldtem a felvételi jelentkezésemet- annak ellenére, hogy els helyen jelöltem meg a szakot-, elképzelésem sem volt róla, hogy mit is jelent az, hogy pedagógia. Elolvastam a szakleírásokat, a tájékoztatókat, de amíg el nem kezdtem a tanulást, nem tudtam.

14


gimiskiadvány_Layout 1 2011.01.25. 10:51 Page 15

Pedagógia alapképzési szak Teljes személyiségformáláson esünk át a szakon. Legalábbis velem ez történt. Mióta a szakon tanulok sokkal türelmesebb lettem másokkal, könnyebben barátkozom, és könynyebben teremtek másokkal kapcsolatokat. Nyitottabb lettem, toleránsabb és elfogadóbb. Hamarabb észreveszem az összefüggéseket, és megtanítottak hogyan tegyek fel kérdéseket. Megtanultam reflektálni önmagamra, a munkámra. Folyamatosan fejldni szeretnék, fejleszteni önmagamat és másokat. Ezek azok a dolgok, amiket máshol nem kaptam volna meg. A kurzusok nagyobb részben gyakorlatok, így nem kell unalmas eladásokat hallgatnunk, helyette mi tartjuk az órákat, csoportban dolgozunk, és folyamatosan gondolkozunk. Az oktatók hozzánk igazítják az órák menetét, az elvárásokat közösen fogalmazzuk meg. A tananyag megértésében, feldolgozásában segít, hogy nagy átfedések vannak a kurzusok között. Sokszor van szó ugyanarról a témáról, de mindig, mindenhol egy kicsit más szemmel vizsgáljuk a problémákat. Így sokkal teljesebb képet alkothatunk, ami a tudás mélyebb és tartósabb elsajátításhoz vezet. A tanórákon kívül sem tudjuk levetkzni az identitást, így különféle programokat szervezünk: minden évben megrendezzük a pedtábort, ahova mindhárom évfolyamból érkeznek a szakos hallgatók, hogy egy hétvégét együtt töltsünk. Itt mind megismerkedhetünk, és megoszthatjuk egymással a tapasztalatainkat. Ez azért hasznos, mert a felsbb évesek rengeteg infóval látnak el minket: melyik tanár milyen, kinél érdemes az egyes kurzusokat felvenni, mire fordítsunk több figyelmet stb. Ezenkívül persze „játék határok nélkül”. Esténként pedig buli, buli, buli. :) Harmadévesként részt veszek a szakos mentorprogramban, ami azt jelenti, hogy segítséget nyújtunk az elséveseknek eligazodni az egyetemen világában. Bármilyen kérdéssel, kéréssel megkereshetnek (és meg is keresnek) minket. Havonta egyszer tartunk összejöveteleket, ahol még jobban, megismerhetjük egymást, megosztjuk a tapasztalatainkat, és persze sokat játszunk. A foglalkozások után pedig mind átmegyünk a „törzshelyünkre”, hogy egy pohár bor mellett kötetlenebbül beszélgethessünk. Azonban fontos, hogy ha valaki erre a pályára szeretne lépni, legyen elhivatott, szeresse a gyerekeket, akarjon és tudjon is velük dolgozni, tanulni, játszani, beszélgetni. Erre a pályára az embernek születnie kell. De ez még önmagában nem is elég. Hosszú és kitartó munkával fejlesztenie kell kommunikációs képességeit, empátiáját, türelmét, meg kell tanulnia, hogyan lehet a leghatékonyabban átadni a tudást. A szakon pedig ehhez minden segítséget megkapunk. Verderber Éva harmadéves pedagógia szakos hallgató

15


gimiskiadvány_Layout 1 2011.01.25. 10:51 Page 16

Rekrációszervezés és egészségfejlesztés alapképzési szak A képzés célja A rekreáció eredend célja és annak eredménye a minségi élet megélése. A rekreációs szakemberek képzésének célja ezen szemlélet terjesztése, valamint az, hogy a rekreációszervezk a fentiek megvalósulásához szükséges tevékenységek tervezésében, szervezésében és vezetésében gyakorlottá váljanak. Az ideális jelentkez Az ideális jelentkez nem kizárólag sportszeretnek vallja magát, hanem ezt kiegészíti környezettudatos szemlélettel, a társadalomtudományok területén való jártassággal, valamint jellemz rá, hogy az egészséges életmód területén is szeretné bvíteni ismereteit, de a kommunikáció és a nyilvános szereplés is ers oldala. Érettségi vizsgatárgyak (kettt kell választani) testnevelés vagy biológia vagy történelem vagy egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol) Fbb tárgyak Kötelez tárgyak: rekreációelmélet és -módszertan, szellemi rekreáció, kommunikációs készségfejlesztés, szabadidszociológia, animáció, táborozási ismeretek, fittségi vizsgálatok, mozgásprogramok, játékmester, rendezvényszervezés, terhelésélettan, rehabilitáció, zene és mozgás, táncok, aerobic, labdás-golyós játékok, gördülk, tenisz, sportmenedzsment, sportturizmus, egészségfejlesztés, rekreációs gyakorlat. Kötelez táborok: rekreációs nyitó tábor, havas tábor, vízitábor, rekreációs záró tábor. Választható tárgyak: addiktológia, andragógia, családtervezés, gerinctorna, gerontológia, kisebbségtudományi alapismeretek, masszázs, olvasókultúra – zenekultúra – vizuálkultúra, projektmenedzsment, röplabda, sajátos nevelési szükségletek pedagógiája, szociálpolitika, testnevelés- és sporttörténet.

Szakirányok Egyelre csak a rekreációszervez szakirány indul a szakon.

16


gimiskiadvány_Layout 1 2011.01.25. 10:51 Page 17

Rekreációszervezés és egészségfejleszétés alapképzési szak Elhelyezkedési lehetségek Elhelyezkedés a rekreáció valamennyi területén, így a nonprofit szektorban, állami fenntartású intézményekben és a versenyszférában lehetséges. Ezen belül szerepet találhat magának a friss diplomás akár a szabadid – a sport – a rendezvények és egyéb programok szervezése és lebonyolítása területén, akár a turizmus keretein belül, vagy a rekreációs edzések megvalósításának segítjeként, vezetjeként. A rekreációszervez szakirányon végzettek képessé válnak a rekreációhoz, a sporthoz kapcsolódó területeken szervezi, programvezeti, animátori, játékmesteri és instruktori feladatkörök betöltésére, a szabadid kulturált eltöltésének segítésével járulva hozzá a jól megélt, magasabb életminséghez vezet életvitelhez. Tanulási és továbbtanulási lehetségek Az érdekldk a képzés elejétl részt vehetnek a tudományos diákköri munkában (ami az egyik fontos feltétele lehet a mesterképzésbe való belépésnek), illetve részt vehetnek többféle hallgatói önszervezd klubban is. A felsbb évesek számára egyre szélesebb lehetség nyílik a külföldi részképzésben való részvételre is, például az ERASMUS program keretein belül. Diákjaink bekapcsolódhatnak továbbá az oktatók kutatási témáiba, ezzel is bvítve szakmai tudásukat, elmélyíthetik ismereteiket a tudományos kutatás területén. A BSc alapképzés után szakirányú (a rekreáció specializált területeire vonatkozó) továbbképzésben való részvételi lehetséget biztosítunk, illetve a rekreáció terület tanulmányok mellett és/vagy után a Sportszervez alapképzést is kínáljuk. Mesterszak indítása elkészítés alatt áll.

Képzési forma, tagozat alapképzés nappali tagozaton Finanszírozási forma nappali tagozaton: államilag támogatott és költségtérítéses Felvételi irányszám nappali tagozaton: 20<60 f

17


gimiskiadvány_Layout 1 2011.01.25. 10:51 Page 18

Rekrációszervezés és egészségfejlesztés alapképzési szak

Képzési id

nappali tagozaton 6 félév Az oklevélben szerepl szakképzettség megnevezése rekreációszervez és egészségfejleszt (megjelölve a szakirányt) Ha ezt az oldalt, ezeket a sorokat olvasod, akkor van szerencséd egy vérbeli rekreáció szakos hallgató véleményét megismerni az egyetemi életrl az ELTE – n. :) Sokan hiszik azt, hogy az egyetem nehéz, az egyetem teher, bizton állíthatom ez így is van :). De amit még biztosabban állíthatok, hogy ez, ami jelenleg is körülöleli napjaimat, tutira megéri, tutira megérte és remélem tutira meg is fogja érni.. Ettl a sortól csak akkor folytasd tovább, ha sportos beállítottságú vagy, szeretnél emberekkel foglalkozni, érdekel az emberi test, lélek és elme hármasa, valamint ha nem vagy még biztos benne, hogy hova szeretnél vagy szeretnél-e egyáltalán egyetemre jelentkezni. Ezzel a pár sorral nem az a célom hogy a felsoktatás felé irányítsalak, hanem hogy valamilyen formában értesülhess arról, mire számíthatsz ha minket választasz, és nem utolsó sorban, hogy megtudd: egyetemre járni tényleg jó. Új tapasztalatok, barátok, barátn vagy pasi, kinek mi, és egy teljesen más világ, egy újabb kapu a felntté vállashoz (amit még az iskolapadban szocializálódva élhetsz meg)? Ezt jelentené az Egyetem? Az eddigi iskolai élményeidtl eltéren, egy számodra teljesen új rendszert tapasztalhatsz meg. Az egyetemen teljesen a magad ura vagy, itt már tényleg igaz a mondás, magadnak tanulsz. Ezt a szabadon választott órarend, és a hírhedt vizsgaidszak is igazolja, amiket szintén a neked megfelel módon osztasz be. A rekiseket gyakran irigylik, nem csak, mert k a legsportosabbak, nem is igazán azért, mert évente több sportszakmai gyakorlatuk is van, amik feledhetetlen élményt adnak a különböz táborok keretében, hanem mert évrl évre a legösszekovácsoltabb társaság az összes szak közül. Az ELTE PPK - t amúgy sem kell félteni, hiszen évek óta mi visszük a „legjobb egyetemi közösség” címet, mert itt mindenki mindenkit ismer, ami részben köszönhet a karunk épületében megrendezett „mulatságoknak” is. De legyünk egy kicsit szak centrikusabbak: reki, reki, reki. Nagy szerencsénkre az órák többnyire kisebb - 20 f körüli - csoportokban zajlanak, így ezen a szakon közvetlenebb a tanárdiák kapcsolat, konkrétan a legtöbb tanár még a nevedet is tudja, nem úgy mint ott, ahol többszáz hallgató ül szemben egyetlen eladóval. Sport van? Hát, igen sport az van, az éppen elegend elméleti órák között igen csak jól jön a mozgás, van hogy napjában többször is. Én személy szerint már majdnem beletördtem, hogy az egyetemen az élsportoló múltam elveszik és eltunyulok majd, de erre nem nagyon van lehetség hála a lelkes tanárainknak. Belekóstolunk mindenbe a speedminton-tól a kosárlabdáig, a tenisztl a strand fociig, a szabályoktól a játék elsajátításáig. Nem a papír, a diploma ér a legtöbbet, az már lassan mindenkinek van, hanem ha egy kicsit is figyeltél, akkor magad is rájöhettél, hogy az épületekben a tanároktól megszerzett tudás szinte bármikor, az élet bármely területén segít helyesen mérlegelni a rád háruló feladatokat, egyszeren fogalmazva talpraesettségre nevelnek. Szóval nagyjából ilyen az élet az egyik rekis szemszögébl -ha nem hiszed utána járhatsz- , de még bven lenne mit mesélnem csak lassan kifogyok a sorokból. Répási Károly harmadéves rekreáció szakos hallgató

18


gimiskiadvány_Layout 1 2011.01.25. 10:51 Page 19

Sportszervez alapképzési szak (Bsc) A Sportszervez alapképzési szak 2010-ben indult elször az ELTE PPK-n.

A képzés célja: A magyarországi sportszervez képzések egységes, f célkitzés olyan sportszakemberek képzése, akik a testnevelés és sport területén szerzett vezeti (menedzseri) ismeretük birtokában a legkülönbözbb szakmai szervezetek (pl. országos sportági sportszövetségek, sportklubok, helyi és önkormányzati sportirányítási szervek, egyéb sportvállalkozások, stb.) tagjaként képesek eligazodni a modern piacgazdasági viszonyok, ezen belül a sportot átható társadalmi, gazdasági tényezk és folyamatok között. Feladatuk megkeresni, kitermelni és hatékonyan felhasználni a testnevelés és a sporttevékenység végzéséhez, rendezvények szervezéséhez szükséges anyagi, tárgyi és személyi erforrásokat, biztosítani a megfelel feltételeket.

Az ideális jelentkez: A sport szeretetén túl fontos a jó együttmködési, kommunikációs, kapcsolatteremtési és szervezkészséggel, valamint problémafelismer és problémamegoldó képességgel rendelkezik; ezeket pedig megtámogatja a képzés alatt elsajátított retorikai protokoll és sportdiplomáciai ismeret. A sporttudományi képzési területen belül talán sehol nem bír ilyen fontossággal az idegennyelv-ismeret, mint ennél a szaknál, hiszen a munka alapját a kommunikáció, a kapcsolatteremtés és a problémamegoldás képezi, nemcsak hazai viszonylatban, hanem a nemzetközi sport terepén egyaránt. Emellett a folyamatos tanulás-önképzés, valamint az újra való nyitottság kell, hogy jellemezze a jelentkezt.

Érettségi vizsgatárgyak Kettt kell választani a biológia, magyar, testnevelés, történelem vagy egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol – csak egy nyelv választható) közül.

19


gimiskiadvány_Layout 1 2011.01.25. 10:51 Page 20

Sportszervez alapképzési szak (Bsc) Fbb tárgyak Élettan, Etika, esztétika, Közgazdaságtan, Informatika, Európai Uniós alapismeretek, Tudományos kutatási ismeretek, Vezetéslélektan, Szervezetpszichológia, Általános statisztika, Pénzügy, Marketing, Sportpedagógia, Sportpszichológia, Edzéselmélet, Sportmenedzsment, Sportjog, Sportdiplomácia, Kondícionális képességek fejlesztése, Atlétika, Labdajátékok, Szabadidsportok, stb. Kötelez szakmai gyakorlatok budapesti és országos sportszervezeteknél, valamint kötelez szakmai táborok

Elhelyezkedési lehetségek: A végzs hallgatókat a sportegyesületeken és sportszervezeteken túl a rekreációs központok, rendezvényszervezéssel foglalkozó szervezetek is várják, de szakképzettségükre a területi és települési önkormányzati munka során is igényt tartanak: a fenti szervezeteknél vezeti, illetve szervezi tevékenységet folytathatnak. Nemcsak a meglév intézményi keretek között találhat magának feladatot egy sportszervez, hanem – amennyiben elég kreatív - önállóan kezdeményezve is létrehozhat testnevelési és sportszervezeteket, egyesületeket, szervezhet egy téma köré csoportosuló sportmozgalmat. Vezeti, szervezi feladatainak ellátása mellett vagy önálló tevékenységként nem utolsó sorban sportmarketing tevékenységet is végezhet.

Tanulási és továbbtanulási lehetségek Az érdekldk a képzés elejétl részt vehetnek a tudományos diákköri munkában (ami egyik fontos feltétele lehet a mesterképzésbe való belépésnek), illetve részt vehetnek többféle hallgatói önszervezd klubban is. A felsbb évesek számára egyre szélesebb lehetség nyílik a külföldi részképzésben való részvételre is, például az ERASMUS program keretein belül (Porto, Barcelona, Madrid, Prágai Egyetemekkel van jelenleg szerzdésünk). Diákjaink bekapcsolódhatnak továbbá az oktatók kutatási témáiba, ezzel is bvítve szakmai tudásukat, elmélyíthetik ismereteiket a tudományos kutatás területén. Lehetség van külföldi szakmai jelleg tanulmányutakon való részvételre is, melyre az ehhez kapcsolódó pályázat ad lehetséget. Az alapszakot elvégzk mesterszakon (sportmenedzser) folytathatják tanulmányaikat, ennek elkészítése jelenleg folyamatban van az ELTÉ-n.

20


gimiskiadvány_Layout 1 2011.01.25. 10:51 Page 21

Sportszervez alapképzési szak (Bsc) Képzési forma, tagozat alapképzés nappali és levelez tagozaton

Finanszírozási forma nappali tagozaton: államilag támogatott és költségtérítéses levelez tagozaton: költségtérítéses

Felvételi irányszám nappali tagozaton: 20 < 60 levelez tagozaton: 20 < 25

Képzési id nappali és levelez tagozaton egyaránt 6 félév

Az oklevélben szerepl szakképzettség megnevezése Sportszervez

Kedves felvételiz diáktársak! Szeretném Nektek röviden bemutatni a sportszervez szakot itt a PPK-n, leginkább azért, hogy láthassátok, hogy miért is olyan jó választás ez. Az els érv, ami mellette szól, hogy rengeteg tudományos területrl szerezhettek ismereteket. Megtalálható többek közt a közgazdaságtan, pszichológia, jog, statisztika, de ezek mellett a testmozgás is szerepet játszik, hiszen megismerkedhettek az atlétika, futball, röplabda, kézilabda és gimnasztika sportágakkal is. Egyszerre épülnek a szellemi és testi képességek. Mindezt megkoronázza a kiváló tanári gárda. Segítkész és közvetlen oktatókra találhatsz a személyükben. A gyakorlati tudásra nagy hangsúlyt helyeznek, hiszen már az els félévben a „terepen” is lehetség nyílik a szakma mélyebb elsajátítására, kapcsolatok kiépítésére, melyekre a munkátok során nagy szükségetek lesz. Diplomásként az elhelyezkedés a különböz sportegyesületeknél, sportszövetségeknél, sportbizottságoknál valósul meg elssorban. szintén ajánlom mindenkinek a sportszervez szakot, akit érdekel a sport, de mellette szeretne olyan ismeretekkel gazdagodni, amelyek a mindennapi életben elengedhetetlen fontosságúak. Salamon Kriszti elséves sportszervez szakos hallgató

21


gimiskiadvány_Layout 1 2011.01.25. 10:51 Page 22

Közélet a PPK-n A Pedagógiai és Pszichológiai Kar önmagában is rengeteg közéleti lehetséget kínál. Ha élsz ezen lehetségek valamelyikével, akkor akár megcsillogtathatod színészi, esetleg zenei képességeidet, vagy mélyebben elmerülhetsz mások segítésében, a kar építésében, vagy egyéb remek kulturális eseményekben. Természetesen a kar nagy figyelmet szentel a hallgatók szakmai és tudományos fejldésének is, hogy késbb az innen kikerül fiatalok, a nálunk szerzett sokrét tudásuk és tapasztalataik révén könnyebben érvényesüljenek a szakmai szférában. De lássuk, mit is tartogat az ember számára a PPK! A Hallgatói Önkormányzat, vagyis HÖK - sok egyéb teendje mellett felels a kari közélet megszervezéséért. Igen sok eseményt k találnak ki, valósítanak meg, s koordinálnak. Csak hogy egy példát említsünk, amely mind kulturális mind tudományos téren megállja a helyét, a Kari napok programfüzér minden év tavaszán megvalósul, s remek kikapcsolódást és fejldési lehetséget nyújt az összes hallgatónak. A közélet támpillérei az önszervezd körök, melyeknek a lényege, hogy diákok saját indíttatástól vezérelve összeülnek, és saját érdekldésüknek és motivációiknak megfelel tevékenységben élik ki kreativitásukat, tehetségüket, szociális igényeiket. A PPK-nak meghatározó önszervezd körei a Vérrokonok csoport nevezet amatr színjátszó társulat, és a PUB (PPK Unplugged Band), a PPK saját gitárköre, zenekara. Ezekhez a szervezetekhez bárki kedve szerint csatlakozhat. Hallgatói kezdeményezésbl jött még létre a Pszichodiák Alapítvány, és a Kortárs Segít Csoport is. A Pszichodiák Alapítvány felels többek között a méltán nevezetes Pszinapszis nev rendezvény megvalósításáért. A Pszichodiák Alapítvány f célja a pszichológiai tudomány és pszichológiai kultúra terjesztése. Míg kezdetben csak az ELTE keretein belül mozgott, ma már országos szint ez a társaság. A Kortárs Segít Csoport f fela-

22


gimiskiadvány_Layout 1 2011.01.25. 10:51 Page 23

Közélet a PPK-n data minden olyan tevékenység, vagy szolgáltatás szervezése, és támogatása, amely az egyetemisták lelki egészségét védi és fejleszti. Információs és pszichológiai tanácsadást nyújtanak, problémás ügyekkel érdemes ket megkeresni. A Pszichodiák Alapítvány és a Kortárs Segít Csoport önkéntes hallgatókból áll. Ám ez még nem minden! A PPK kiemelt figyelmet fordít a hallgatók tudományos és szakmai fejldésére, melyekben a Tudományos Diákkörök (TDK) és az Illyés Sándor Szakkollégium munkája nyújt segítséget. A TDK-zó diákok egy tanár segítségével kutatnak egy ket érdekl specifikus témát, melybl aztán dolgozatot írnak, és aztán ezzel az OTDK-n (Országos Tudományos Diákköri Konferencia) szerepelhetnek, s érhetnek el kiváló helyezéseket. Az Illyés Sándor Szakkollégiumban pedig egy közösségen belül találkozhatnak sok újfajta gondolattal, tanulhatnak rengeteg dolgot. A szakkoli befogadja az érdekld, motivált diákokat, hogy kitágítsák szakmai ismereteiket, s együtt fejldjenek és vegyenek részt egy közösség életében. A kari kiadványok azok, amelyek a fentebb említett dolgoknak látható keretet biztosítanak. A PersPeKtíva cím folyóirat minden második héten jelenik meg, és informálja a hallgatókat a közéleti eseményekrl, az aktuális lehetségekrl, miközben szórakoztat is. A Tudományperspektíva félévente jelenik meg a tehetséges hallgatók kutatásainak publikációival, illetve az aktuális OTDK után megjelenik egy TDK-különszám is. Czet Márton ELTE PPK HÖK Tudományos és Kulturális Bizottsági Elnök

23


gimiskiadvány_Layout 1 2011.01.25. 10:51 Page 24

Animátori Kör Sziasztok, Märcz Balázs vagyok, de az ELTE-n mindenki csak Baluként ismer. Az én feladatom a karon a rendezvények kitalálása, megszervezése. Természetesen mindezt nem egyedül csinálom, hanem segítségemre vannak az animátorok is, akik a már fent említett feladatok mellett a bulik, és egyéb programok megvalósítását végzik. Szóval kik is ezek az animátorok? Olyan hallgatók, akik igazán sokat tesznek a kari közéletért. Kari bulikon k dolgoznak a ruhatárban, a büfében vagy épp a bejáratnál. Emellett segítenek hajnalban rendbe rakni az iskola épületét. Persze nem csak munkából áll animátornak lenni. Ez egy igazán jó kis közösség a közösségen belül. Mindannyian ismerjük egymást, sokan barátok vagyunk, együtt bulizunk, és sok közös programunk van. Az Animátori Kör külss része a Hallgatói Önkormányzatnak (továbbiakban: HÖK). Mi felelünk értük, és a mködésükért, k pedig segítenek nekünk, tehát függünk egymástól. Bármely hallgató tagja lehet a mi kis körünknek, aki elvégzi a játékos, ámbár igen sokoldalú és tanulságos képzésünket, aminek idtartama nem több egy félévnél. Miért érdemes animátornak lenni? Az animátorok rengeteg pozitív és hasznos tulajdonságot sajátítanak el dolgos éveik alatt. Belelátnak a rendezvények és táborok lebonyolításának rejtelmeibe, sok csapatépít játékot tanulnak meg, emellett a konfliktuskezelést is remekül elsajátítják. Fontos szempont, hogy a tanárok is megismerik ket, amely szintén pozitív fényt vethet rájuk és egyetemi pályafutásukra a késbbiekben. Azt hiszem, azt is nyugodt szívvel kimondhatom, hogy a hallgatók büszkék arra, hogy animátorok. Szeretik csinálni, tisztában vannak vele, hogy az  mindennapos munkájuk pótolhatatlan, és nagy szüksége van rájuk a karnak. Nélkülük kevésbé lennének színesek a hétköznapok, szinte nem is lennének kari bulik, rendezvények és táborok. A kari élet mozgatórugói, szorgos kis hangyák k, akik semmiben sem különböznek egy átlagos hallgatótól, k is csak egyek az egyetem több tízezer hallgatójából, de mégis boldogan mondják magukban:

„Én an i máto r vagyok ! ” Remélem, jövre találkozunk a képzésen!

24

Märcz Balázs, Balu ELTE PPK HÖK Rendezvényszervez Bizottsági Elnök


gimiskiadvány_Layout 1 2011.01.25. 10:51 Page 25

Delegált Kör

A Delegált Kör szakos hallgatói képviselkbl áll, akik a kar intézeti és tanszéki értekezletein képviselik a hallgatóság érdekeit, valamint évfolyamtársaiknak és szaktársaiknak nyújtanak segítségek tanulmányi ügyeikkel kapcsolatban. A Hallgatói Követelmény Rendszer kimondja, hogy hallgatóknak egyharmados arányban kell részt venni a kar intézeteiben, és ott ugyanolyan szavazati joggal rendelkeznek, mint az oktatók. Ezért, hogy szakos hallgatói képviselink képzettek legyenek, minden félév elején várjuk szeretettel a Delegált Képzésre jelentkezket, ahol elsajátíthatják az érdekképviselet alapjait, a tanulmányaikat illet fontos szabályzatrészeket. Fejlesztjük az oktatókkal való kommunikációs képességeiket, a vitakészségüket, és nem elhanyagolható szempontként egy jó közösség tagjaivá válhatnak. Ha a delegáltak tisztában vannak a saját tanulmányikat illet kérdésekkel, belelátnak a kar ügyeibe, és a kering hírek helyett pontos tájékoztatást tudnak nyújtani az évfolyamtársaiknak, valamint annál a tanszéknél lehetnek hallgatói képviselk, amelyik terület érdekeli ket a szakjukon belül. Ha szeretnéd tudni a hozzád intézett tanulmányi kérdésekre a válaszolokat, ha szeretnéd, hogy megismerjenek az oktatók, és ne csak egy arc legyél az évfolyamból, akkor már az egyetemi éveid kezdetén várunk szeretettel a képzésünkön, és az azt követ összetartó hétvégén, hogy delegált légy és büszke!

Németh Anikó ELTE PPK HÖK Delegált Koordinátor

25


gimiskiadvány_Layout 1 2011.01.25. 10:51 Page 26

Külföld Miért is utazz külföldre tanulni, és hogyan segíthet ebben az ELTE PPK? Talán Te is egyike leszel azoknak a hallgatóknak, akik majd az ELTE-n, a Bolognai rendszerben kezdik meg tanulmányaikat. Számodra különösen fontos lesz az, hogy pályázz majd a külföldi ösztöndíj a lehetségekre, mert mint azt bizonyára tudod, a harmadik év végén dl el, hogy ki mehet tovább a Master szintre, és kinek kell majd küzdenie a munkába állás nehézségeivel. Arról, hogy ki fog bekerülni a Master szint képzésbe sok minden fog dönteni, és közöttük kiemelt helyet fog betölteni a külföldön szerzett tapasztalat. Az ELTE kiemelten foglakozik a külföldi kapcsolatok kiépítésével, és a PPK a pszichológia és a neveléstudomány területén az országban egyedülálló kapcsolati rendszerrel rendelkezik, aminek a segítségével rengeteg külföldi tanulási lehetséghez, szakmai gyakorlati helyhez, és önkéntes munkákon való részvételhez juthatsz, amennyiben egyetemünk polgárává válsz majd a sikeres felvételi után. A következ indok, hogy ha fel tudod tüntetni az önéletrajzodban, hogy voltál valahol külföldön ösztöndíjas, hatalmas elnyhöz jutsz, és nem csak azért, mert elhiszik, hogy beszéled az adott ország nyelvét. Az, hogy valaki külföldön volt ösztöndíjas bizonyíték arra, hogy a pályázó kezdeményez típus, és minden körülmények között megáll a lábán, boldogul az új környezetben. Ez azért is nagyon fontos, mert ma már minden további nélkül elképzelhet, hogy nem Magyarországon fogsz életed végéig dolgozni, vagy nem itt fogod befejezni tanulmányaid. Az ELTE is remek lehetségeket kínál, ugyanis alapképzéseit igyekszik úgy alakítani, hogy onnan a külföldi egyetemek MA képzései is könnyen elérhetek legyenek, st a PPK-nak vannak olyan kapcsolatai is, amelyek lehetséget adnak ketts diploma megszerzésére más külföldi egyetemeken. A mai céges környezetben bármikor elfordulhat, hogy egy szép napon azt hallod a hétindító értekezleten, hogy „Fiam, maga holnaptól a hongkongi részlegünknél dolgozik”. Ilyenkor tudni fogod azt, hogy képes vagy megoldani ezt a problémát is, és új kapcsolatokat építeni a világ másik felén. Amikor állásinterjúra mész, és megkérdezik tled, hogy voltál-e külföldön tanulni, akkor erre kíváncsiak, nem arra, hogy perfekt vagy-e németbl. A harmadik indok persze személyes jelleg. Úgy gondolom, mindenkinek meg kell tapasztalnia azt, hogy milyen egy idegen országban élni. Ha fél évet lehúzol a helyiek között, úgy, hogy látod a problémáikat is mindennapi életüket, az alapveten meg fogja változtatni a világról addig alkotott elképzeléseidet. Minden ösztöndíjas, aki hazatér folyamatosan arról beszél, hogy mennyit is változott a kint töltött fél vagy egy év alatt, és hogy mikor megy vissza a kint szerzett barátaihoz. Fehértavi Alexander A külügyi bizottság elnöke

26


gimiskiadvány_Layout 1 2011.01.25. 10:51 Page 27

Gólyatábor 2010 Az én szerencsém Amikor végzs gimnazistaként els helyen adtam be a jelentkezésemet az ELTE PPK-ra, féltem. Azért, mert tudtam, vége a giminek, jönnek a fárasztó, komoly egyetemi évek, ideje tenni azért a képért, amit magamban kialakítottam a jövmrl. Ráadásul tudtam, ez a kép még számtalanszor változni fog. Bevallom, az érettségi utáni nagy szusszanás közepette, kezemben a felvételi értesítmmel, nem ez lebeget a szemem eltt, hanem az, hogy mégis kihez fogok én két szót szólni csomó vadidegen között a gólyatáborban. Szépen félretettem az értesítt és üveges szemekkel kétségbeesetten meredtem a gólyatábor meghívóra, miközben azon agonizáltam, hogy mit csinálhatnak most a barátaim az osztályomból, biztos lelkesebbek és határozottabbak, mint én. Az nem volt kérdés, hogy elmegyek, mert látni akartam, hogy hová kerülök a következ három évre, kik lesznek körülöttem. Az viszont kérdés volt, hogy vajon egészben jövök-e haza, ha egyáltalán hazajövök… Amint elérkezett az a bizonyos nyárvégi ítéletnap, remeg térddel és gyomorral botorkáltam a Délibe. Persze elre tudtam, melyik is a csapatom, hisz ezt megírták e-mailben, de az is fejtörést okozott, hogy hogyan fogom ket megtalálni. Pontosan három másodpercbe telt, mire rájöttem erre, elszállt az idegességem, és hirtelen elképeszt mennyiség energia és pozitív hozzáállás szállt meg. Körülnéztem, senki nem volt magabiztosabb nálam a társaim közül, ugyanabban a cipben jártunk. Ráadásul a csoportvezetim torkuk szakadtából üvöltötték a csapatnevünket, miközben megkaptuk a pólót és felfogtuk, hogy életünk egyik legizgalmasabb öt napjának a küszöbén ácsorgunk. Miért ne lépjünk hát elre?

27


gimiskiadvány_Layout 1 2011.01.25. 10:51 Page 28

Gólyatábor 2010 Ami ezután következett, leírhatatlan. 120 óra folyamatos pörgés. Rengeteg új arc, csapatépítés, játék, feladat, buli. A csapatom fantasztikus volt, a mai napig összejárunk, hiába szóródtunk szét az ELTE Pedagógia és Pszichológia Karának öt ujján. Megízlelhettük az esszenciáját annak, hogy milyen is a vérbeli PPK-s életérzés és ezt kísérhettük számtalan tradicionális kari himnusszal, új barátokkal, közös élményekkel. Például azzal, amikor egy kocsi platóján kuporogva a záporban száguldottunk vissza a táborba, egy (nem is olyan) közeli faluból, hogy feltegyük a pontokat a tabellára, és teljesítsük minden aznapi küldetésünket. A vonaton hazafelé mosolyogva gondoltam vissza arra, hogy mennyire feleslegesen aggódtam az egész miatt, nem is érdekelt, hogy nincs már hangom, hála a sok kiabálásnak és éneklésnek. Azóta csak egyre jobban megszerettem a kart, a szakomat (hála az óráimnak és a szaktársaimnak), a programokat, a közösséget, mindent. Pedig a kezemben a felvételi tájékoztatóval még nem is sejtettem, hogy ekkora szerencse ért azzal a két szóval, hogy „Fel vétel t n yert.” Remélem, jövre ti is hasonlóképp vélekedtek majd! :)

Radics Orsi elss pszichológia szakos hallgató

28


gimiskiadvány_Layout 1 2011.01.25. 10:51 Page 29

Gólyabál 2010 Szergej vagyok, Oroszországból jöttem, és évek óta a Kazinczy utcában lakom. Engem kértek fel, hogy meséljek a gólyabálról, hiszen végig ott voltam, sok mindent láttam, hallottam, de engem talán senki nem vett észre, így objektíven tudok beszámolni az élményeimrl. Már hetekkel az október 22-ei gólyabál eltt lázban égett a diákság. A lányokat és a fiúkat egyaránt az izgatta, hogy a lányok mit vesznek fel. Ám míg a lányokat az idei divatszínek foglalkoztatták, a fiúk inkább a dekoltázstrend kérdésében merültek el jobban… És ez így is van rendjén. Idnként egy-egy szervez is belém szaladt, így ket is meghallgattam, mi hol tart, hogy alakulnak a dolgok. Hihetetlenül sokat dolgoztak a maximális profizmusra törekedve, és a végeredményt tekintve azt kell mondanom teljesen megérte, és minden elismerésen az övék. Ahogy elérkeztünk a bál napjához, az otthonomat sok lelkes kéz ünnepi díszbe öltöztette, hogy a fél kilences kapunyitásra minden tökéletes legyen. Miután minden a helyére került már csak a vendégsereg hiányzott, akik aztán annak rendje és módja szerint szép lassan el is kezdtek szállingózni. Én az aulában foglaltam helyet, a színpaddal szemben, hogy mindent és mindenkit jól láthassak. Kilenc órakor került sor a bál egyik f attrakciójára, a gólyákból és felsbbévesekbl álló párok nyitótáncára. Elhatároztam, hogy élménybeszámolómból nem hagyom ki azon körülmény leírását sem, hogy ezek a fiatal és lelkes táncosok mennyi energiát és idt áldoztak a bálozó közönség elbvölésére, amiért óriási dícséretet érdemelnek. A gyönyör fehér ruhákban pompázó hölgyek, és a frakkban úriemberekké avanzsált fiúk csodálatos koreográfiával kápráztatták el a nézket. Ezután a kell hangulat megteremtése végett sokan zarándokoltak el a kedves és szolgálatkész büfésekhez, akik nagy választékkal várták a szomjazó tömeget. Innentl már semmi nem tarthatta vissza az ifjúságot az igazi pépékás bulizás megkezdésétl. Engem ekkor ért az els sokk, ugyanis egy magával ragadó fiatalember egyszeren kézenfogott és lecipelt az alagsori dohányzóba. Mikor leértünk már nem bántam fiatal barátom határozottságát, mert lent többen voltak, így végre idt tudtam sza-

29


gimiskiadvány_Layout 1 2011.01.25. 10:51 Page 30

Gólyabál 2010 kítani arra is, hogy végignézzem a bálozók toalettjét, az idei smink és frizuratrendet. Ugyanis, habár nem vagyok képzett újságíró, tudom, hogy ilyenekrl is illik szót ejtenem ebben a cikkben. Nem értek a divathoz, talán ezért nem is tudok messzemen következtetéseket levonni, ám azt biztosan mondhatom, hogy az idei gólyabált a sokszínség határozta meg. A kis,- és nagyestélyik kavalkádja, kosztümök, és egyszer szoknya-fels variációk is feltntek a lányokon. A fiúknál általános tendencia volt a „nyakkendtlenség”, amit magyarázhatunk divattal, kényelemmel, vagy a gyengébbik nem által jobban díjazott laza elegancia dominálásával. Persze voltak olyanok, akik viselték e ruhadarabot, és nagyon jól állt nekik. Összességében azt kell mondanom, hogy öröm volt végignézni a báli díszbe öltözött egyetemi ifjúságon, mert mindenki a saját egyéniségének és ízlésének megfelel ruhát választott, amiben aztán egész este sugárzóan szép illetve helyes volt. A dohányzó késbb átjáróházzá változott, fiúk és lányok jöttek és mentek, st amikor a Vad Fruttik a húrok közé csaptak, szinte teljesen ki is ürült a helyiség, hiszen a zenekar óriási hangulatot csinált odafennt, amire a tömeg egyszeren nem tudott nemet mondani. Késbb a tombolásban megfáradt fiatalság visszatért az alagsorba, hogy megpihenjen. Erre pedig a PPKávézónál alkalmasabb helyet keresve sem találhattak volna, ami olyan volt, mint egy kis és (viszonylag) csendes oázis: koffeintartalmú italokkal várta az elpilledt bálozókat. Az éhezknek a Pizzáschok nyújtottak elssegélyt, míg a borra, macifröccsre, vagy vörösboroskólára szomjazók a Borozóban lelhettek vigaszra. Így mindenki megtalálhatta a kedvére valót, a sokszínség itt is visszaköszönt a szervezk igényességének hála. Én sajnos rendeltetésembl fakadóan helyváltoztató mozgásra nem vagyok képes, csak akkor ha valaki magával visz , így ezekrl a helyekrl csak a lelkes bálozóktól hallottam, ám az  beszámolóik mindenért kárpótoltak. És persze a hangulat is, ami fenomenális volt. Sokan mellém huppantak, és akadtak olyanok is, akik egyenesen az ölembe ültek, beszélgetés céljából. Hallottam komoly és komolytalan beszélgetéseket, rengeteg nevetést, és mókázást. Többen aztán visszatértek a parkettre, és Gomesnak hála végkimerülésig ropták, az „este” méltó lezárásaképp. Azt hiszem az élménybeszámolóm után, sokakban felmerül a kérdés, ki is vagyok én? Többetekkel, pedig már találkoztam, hiszen én Szergej vagyok, a szék. Származási helyem: Oroszország. Lakóhelyem: a Kazy. Általában unalmasak a hétköznapjaim, de ez a gólyabál életreszóló élmény volt, köszönöm Nektek. Gáspár Anita

30


gimiskiadvány_Layout 1 2011.01.25. 10:51 Page 31

Hasznos linkek: ppk.elte.hu ppkhok.elte.hu felveteli.elte.hu karrier.elte.hu ha kérdésed van, bátran írj a tanulmanyi@ppkhok.elte.hu címre


gimiskiadvรกny_Layout 1 2011.01.25. 10:51 Page 32

Pályaképünk  

Pályaképünk

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you