__MAIN_TEXT__

Page 1

Generalitat de Catalunya Departament d'Ensenyament Centre de Formació d’Adults Els Tarongers Mare de Déu de la Cisa, 80-92 08303 Mataró

PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL CURS 2018/2019

 Valoració positiva del Claustre el dia 10 d’octubre de 2018  Valoració positiva del Consell Escolar el dia 22 d’octubre de 2018  Aprovació per part de la direcció el dia 22 d’octubre de 2018


ÍNDEX  Introducció

2

 Objectius del curs i actuacions previstes

4

  

Millorar els resultats acadèmics Millorar la cohesió social i la participació Millorar la gestió administrativa i els documents del centre

4 6 9

 Organització i Funcionament

11

                 

11 12 13 13 13 13 14 14 16 17 18 19 25 26 30 36 36 37

Calendari del curs Calendari setembre 2018 Dates d’inici i d’acabament de les activitats Dies festius Horari del centre Horari d’atenció al públic Atenció d’alumnes fora de termini de preinscripció Reunions d’òrgans de govern i coordinació Calendari de Claustres i reunions pedagògiques 1r trimestre Calendari d’avaluacions trimestrals Resum de l’Oferta Formativa Detall de l’Oferta Formativa Horaris Biblioteca i servei préstec Horaris dels grups Espais/aularis Càrrecs directius i de coordinació del centre Tasques d’escola Programació d’activitats complementàries

 Retiment de comptes

38

1


INTRODUCCIÓ La Programació General Anual recull els objectius que ens proposem aconseguir durant el curs 2018/2019 i totes les informacions destacables a nivell d’organització i funcionament. Ens agradaria que fos una eina, útil i fàcil de consultar, a disposició de tota la comunitat educativa del CFA Els Tarongers. La PGA consta de dues parts: la primera amb els objectius principals d’aquest curs i la segona amb un recull d’aspectes relacionats amb l’organització i el funcionament del centre i el retiment de comptes. Aquests són alguns aspectes importants que ens agradaria remarcar: a) Aquest curs el Departament d’ensenyament, argumentant la baixada del nombre de matrícules de GES, ha suprimit una plaça. D’aquesta manera la plantilla quedarà integrada per 10’5 places docents. Tot i això, el Claustre comptarà amb 12 professors/es: 9 a jornada complerta, 1 a 2/3 de jornada, 1 a 1/2 de jornada i 1 a 1/3 de jornada. En relació al curs anterior, hi ha hagut dues incorporacions: una mestra que ocuparà la plaça que havia quedat vacant per jubilació i la seva substituta a temps parcial, que cobrirà una reducció de 1/3 de jornada. b) L’oferta formativa d’enguany serà de 28 grups. Una novetat remarcable és que el grup d’Etapa Instrumental 2, que fins ara s’oferia en horari de tarda, passa al matí per donar continuïtat als alumnes d’Etapa Instrumental 1. El grup d’Etapa Instrumental 3 passa a fer-se de 3 a 5 de la tarda. c) A nivell d’organització, un dels canvis destacats és la incorporació de personal del cos A als ensenyaments d’Etapa Instrumental i Català. També cal ressenyar que s’ha decidit dedicar una hora lectiva d’Etapa Instrumental 1 a l’acollida (matrícula viva) i al reforç amb els alumnes a qui costa més assimilar la mecànica de la lectoescriptura. d) Com ja és habitual, seguirem utilitzant tres aules de l’escola Camí del Cros, de dilluns a dijous, en horari de vespre. e) Aquest any l’escola fa 40 anys i hem decidit dedicar el tema transversal anual a la seva celebració. Es farà una taula rodona inaugural amb la participació d’exalumnes i exdocents, es gravarà un Lip dub, es farà la 3a edició dels Tastets de cuina d’arreu del món i tancarem els actes de commemoració amb un Taronjazz al pati de l’escola. 2


f) Com a membres de la Xarxa Europea d’escoles sense racisme i pel desenvolupament, ens comprometem a continuar treballant per aquest objectiu realitzant activitats que afavoreixin la cohesió social. g) Per últim, el Departament d’Educació segueix amb el cofinançament de la formació d’adults per part del Fons Social Europeu. L’experiència dels cursos passats va suposar moltíssima feina a nivell administratiu, fet que no compensa a nivell de recursos o dotacions per als centres de formació d’adults.

L’objectiu d’aquesta Programació és intentar que l’escola funcioni de la millor manera possible amb els recursos que tenim, essent fidels al nostre Projecte Educatiu, tot mantenint allò que creiem que funciona bé i intentant millorar allò que creiem que és millorable.

3


OBJECTIUS DEL CURS I ACTUACIONS PREVISTES

OBJECTIU 1

Millorar els resultats acadèmics

ESTRATÈGIA 1.1

Fomentar el treball competencial a la majoria d’ensenyaments

ACTUACIONS POTENCIAR L’ÚS DE LES TIC A E. INSTRUMENTAL 2 i 3, ANGLÈS I CATALÀ  Reprendre les activitats dels blogs d’aula d’E. Instrumental 2 i 3 amb la finalitat de treballar l’escriptura i la lectura a través de mitjans digitals.  Utilitzar la pissarra digital, sempre que sigui possible, a tots els ensenyaments de l’escola. TALLER COOPERATIU: PRACTIQUEM AMB LA PDI? (17 de setembre de 2018)

Potenciar l’ús del correu electrònic, dels diccionaris en línia, dels àudios i vídeos, de les apps... a anglès i català.  Incorporar aquests canvis metodològics a les programacions dels diferents ensenyaments. XARXA DE COMPETÈNCIES BÀSIQUES  Informar-nos sobre el funcionament de la xarxa de competències bàsiques: llegir documentació, visitar la seva pàgina web, assistir a la jornada informativa sobre la xarxa de competències bàsiques (17 de setembre de 2018)

 Consensuar amb el Claustre la participació a la xarxa de competències bàsiques de cara al curs 2019/2020. Explicar com funciona, quin compromisos comporta, quan seran les reunions de coordinació...

OBJECTIU 1

Millorar els resultats acadèmics

ESTRATÈGIA 1.2

Millorar el coneixement i l’ús del català

ACTUACIONS FOMENTAR LA LECTURA: ● Dedicar alguna reunió de Coordinació per ensenyaments a analitzar per què els nostres alumnes no llegeixen i programar activitats que l’afavoreixin. ● Potenciar la lectura a tots els ensenyaments potenciant les biblioteques d’aula, creant nous LlibreTs, ampliant el fons bibliogràfic del centre (adquisició de dos lots de llibres per Nadal i Sant Jordi) ● Participar del recurs Autors a les aules (Toni Cotet?)

4


OBJECTIU 1

Millorar els resultats acadèmics

ESTRATÈGIA 1.3

Introduir mètodes innovadors d’aprenentatge

ACTUACIONS TREBALL PER PROJECTES AL GES ● Fer un projecte a GES 1 (Cerdanyola en directe) i a GES 2 (Mataró de cara al mar) on es treballin de forma globalitzada, durant 15 dies, els continguts dels mòduls del tercer trimestre. PROJECTES A COMPETIC 

Realitzar un miniprojecte, a finals del 1r i 2n trimestre, per anar preparant els alumnes de cara al projecte de final de curs.

TREBALL PER PROJECTES A ALTRES ENSENYAMENTS. Pensar com es pot començar a Introduir el treball per projectes en els ensenyaments d’Etapa Instrumental 3 i a anglès.

OBJECTIU 1

Millorar els resultats acadèmics

ESTRATÈGIA 1.4

Potenciar l’atenció individualitzada

ACTUACIONS POTENCIAR LA TUTORIA DE SEGUIMENT ● Fer reunions periòdiques amb els alumnes que tinguin problemes d’aprenentatge. ● Proporcionar-los-hi ajudes necessàries perquè avancin (reforç de matemàtiques, reforç de comunicació...). ● Crear un vincle de compromís entre l’alumne i el tutor. ADAPTACIÓ DELS MATERIALS, METODOLOGIES, AVALUACIONS ● Detectar, per part dels tutors, el nivell de competència curricular dels alumnes. ● Comunicar als altres professors del grup els alumnes amb problemàtiques diverses. ● Adaptar el mètode d’ensenyament, material, l’avaluació… dels alumnes que estiguin en aquesta necessitat.

5


OBJECTIU 2

Millorar la cohesió social i la participació

ESTRATÈGIA 2.1

Reduir l’abandonament i l’absentisme per causes no justificades

ACTUACIONS ACOLLIMENT I ORIENTACIÓ 

Potenciar l’atenció personalitzada en el moment de la preinscripció (entrevista amb un docent de l’ensenyament al qual es vol accedir, realització de proves de nivell inicial ...).

Mantenir l’horari d’atenció fora de termini per tal d’informar i apuntar, si s’escau, als alumnes que s’adrecen a l’escola fora del termini oficial de preinscripció. Dedicar una hora lectiva d’Etapa Instrumental 1 a l’acollida (matrícula viva) i al reforç amb els alumnes a qui costa més assimilar la mecànica de la lectoescriptura.

SEGUIMENT 

Aplicar el Pla d’Acció Tutorial. Fer una assemblea d’inici de curs, facilitar l’horari d’atenció de tutoria, potenciar el contacte amb els tutors a través de correu electrònic, realitzar assemblees per informar als alumnes del funcionament i programa d’activitats del centre, fer entrevistes i informes trimestrals individuals,...

Vetllar pels canvis de nivell, durant els primers 15 dies de classe, per tal d’ubicar correctament l’alumnat, dissenyar currículums adaptats a les necessitats dels alumnes, facilitar els canvis d’horari per motius laborals, flexibilitzar els criteris d’assistència per problemes de salut, familiars... CONTROL DE L’ASSISTÈNCIA I DE LES BAIXES 

Controlar l’assistència amb el suport de les llistes trimestrals d’assistència digitalitzades (Excel) i comunicar les baixes a secretaria mitjançant l’imprès corresponent.

6


OBJECTIU 2

Millorar la cohesió social i la participació

ESTRATÈGIA 2.2

Fomentar les relacions de l’escola amb l’entorn

ACTUACIONS RELACIONS AMB L’ENTORN 

Coordinar-se amb els Serveis Territorials Maresme-Vallès Oriental i la Direcció d’Ensenyament de l’Ajuntament de Mataró.

Coordinar-se amb les direccions de les escoles d’adults del Maresme-Vallès Oriental.

Coordinar-se amb els educadors de l’Espai Jove de Cerdanyola.

Coordinar-se amb l’Oficina d’informació a l’estranger (Marta Daví). Certificacions arrelament, xerrada informativa adreçada als alumnes d’Etapa Instrumental (2n trimestre)

Iniciar la coordinació amb l’OSAI (Oficina Social d'Atenció Integral).

Coordinar-se amb CARITAS Mataró.

Participar a la Comissió d’Adults del Consell de la Formació Professional de Mataró.

ACTIVITATS ESCOLA SENSE RACISME 

En col·laboració amb ACPP Catalunya (Assemblea de Cooperació per la Pau), continuar programant activitats que potenciïn valors com la solidaritat, el respecte, la tolerància i la igualtat (celebració del 8 de març, realització de tallers de conscienciació, projecció de documentals, Tastets de cuina d’arreu del món...).

ACTIVITATS SOLIDÀRIES 

Recollida de taps solidaris organitzada per Quatre Camins Solidari i la Fundació Asdent per ajudar a nens i nenes que pateixen malalties minoritàries.

 Potenciar la participació de l’alumnat com a voluntaris en la recollida d’aliments pel Gran Recapte en un supermercat del barri de Cerdanyola. 

Xerrada de divulgació científica sobre el càncer a càrrec de la Fundació de TV3.

ACTIVITATS D’ORIENTACIÓ 

Participar al SIOP (Setmana de la Informació i l’Orientació Professional).

ACTIVITATS CULTURALS I FESTIVES 

Realitzar activitats de caire tradicional i cultural (Celebració del 40è aniversari de l’escola, Festa de Nadal, Sant Jordi, sortida de maig, sopar...) per tal de fomentar la convivència entre l’alumnat dels diferents ensenyaments.

7


OBJECTIU 2

Millorar la cohesió social i la participació

ESTRATÈGIA 2.3

Millorar el coneixement i l’ús del català per part de l’alumnat

ACTUACIONS COMPRENSIÓ I EXPRESSIÓ ORAL 

Mantenir el Grup de Conversa

Participar en el programa Voluntariat per la llengua per tal d’afavorir el coneixement i l’expressió oral del català.

Renovar el conveni de col·laboració amb el Consorci per a la Normalització Lingüística.

LECTURA Programar activitats de foment de la lectura a tots els ensenyaments: 

Mantenir el Racó de la Llengua.

Visitar la biblioteca Pompeu Fabra.

Ampliar la dotació de la biblioteca (Llibres de Lectura Fàcil, novel·les...)

Crear algun LLIBREt nou adequat per a l’Etapa Instrumental 1

Treballar la lectura amb la revista de l’escola a E. Instrumental i Català.

Potenciar el servei de préstec de la biblioteca de l’escola...

ESCRIPTURA 

Elaborar el Llibre i el mural de Sant Jordi amb un escrit de cada alumne.

Publicar la revista de l’escola Cadascú hi diu la seva.

8


OBJECTIU 3

Millorar la gestió administrativa i els documents del centre

ESTRATÈGIA 3.1

Actualitzar els documents del centre

ACTUACIONS INDICADORS AL PEC

Incloure indicadors d’avaluació als objectius del Projecte Educatiu de Centre, recentment aprovat. PLA TAC 

Elaborar i debatre l’esborrany del Pla TAC, tot tenint en compte algunes de les dades que ja havia recopilat la Coordinadora Informàtica anterior.

PROJECTE LINGÜÍSTIC 

Actualitzar el Projecte Lingüístic tenint en compte l’enquesta lingüística que es va realitzar el curs 2017/2018

● Redactar el document i presentar-lo al Claustre.

CARPETA DE PROCEDIMENTS 

Mantenir actualitzada la carpeta amb els procediments que faciliten el bon funcionament del centre: instruccions de confirmació i matriculació, ús dels ordinadors de l’escola, funcionament dels claustres, procediments de gestió econòmica, atenció fora de termini...

9


OBJECTIU 3

Millorar la gestió administrativa i els documents del centre

ESTRATÈGIA 3.2

Reduir la burocràcia del centre

ACTUACIONS Reduir la càrrega administrativa del personal docent: ● Digitalitzar el procés de confirmació de continuïtat pel curs següent (les fitxes grogues surten impreses amb les dades dels alumnes). ● Replantejar-nos la gestió i arxiu de fitxes i llistes d’assistència del FSE. ● Continuar millorant la gestió de les llistes d’assistència del centre. ● Replantejar el sistema de control de pagament de les quotes i el sistema de control d’autoritzacions de drets d’imatge dels alumnes.

 

Disposar d’un telèfon mòbil. Avançar el la creació d’un sistema de comunicació centralitzat per poder contactar ràpidament amb tot un grup-classe (whatsapp…).

10


ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT

1r. TRIMESTRE Del dilluns 3 al dilluns 10 de setembre Dimarts 11 de setembre FESTIU Dimecres 19 de setembre Divendres 12 d’octubre FESTIU Dijous 1 de novembre Divendres 2 de novembre Dijous 6 de desembre Divendres 7 de desembre Divendres 21 de desembre

FESTIU FESTIU FESTIU FESTIU

Confirmació i matrícula 11 DE SETEMBRE Inici de les classes EL PILAR TOTS SANTS Festa de lliure disposició DIA DE LA CONSTITUCIÓ Festa de lliure disposició Celebració del Nadal

Del 22 de desembre del 2018 al 7 de gener del 2019

VACANCES DE NADAL 2n. TRIMESTRE Dimarts 8 de gener Dijous 28 de febrer Dilluns 4 de març

1r. dia de classe 2n. trimestre Celebració del Dijous Llarder

FESTIU

(Dilluns de Carnaval)

Dilluns 25 de març

Festa de lliure disposició Inici 3r trimestre GES

Del 13 al 22 d’abril VACANCES DE SETMANA SANTA

3r. TRIMESTRE Dimarts 23 d’abril Dimecres 1 de maig Dissabte 4 de maig

FESTIU

Dilluns 20 de maig

FESTIU FESTIU

Dilluns 10 de juny

1r. dia de classe 3r. trimestre. Acte de Sant Jordi. DIA INTERNACIONAL DEL TREBALL Sortida Festa de lliure disposició FIRA DE MATARÓ

Divendres 14 de juny

Sopar de final de curs

Divendres 21 de juny

Últim dia d’activitats amb alumnes

11


DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

CALENDARI

DS

DM

1

2

D’INICI DE CURS

SETEMBRE DE 2018 CFA ELS TARONGERS

3

4

CLAUSTRE

REUNIÓ GES

(de 4 a 5:30 h)

a partir de les 15:30 h - Visita guiada

5

6

REUNIONS ANGLÈS I COMPETIC (de 4 a 5:30 h)

REUNIÓ ETAPA INSTRUMENTAL (de 4 a 5:30 h)

- Calendari de setembre - Presentació d’horaris - Funcionament de les preinscripcions

REUNIÓ CATALÀ (de 6 a 7:30 h)

de 6 a 8 hores INICI CONFIRMACIÓ de l’ALUMNAT NOU (preinscrit al juny) i PREINSCRIPCIONS FORA TERMINI

De 6 a 8 hores CONFIRMACIÓ i PREINSCRIPCIÓ ALUMNAT NOU

De 6 a 8 hores CONFIRMACIÓ i PREINSCRIPCIONS

De 6 a 8 hores CONFIRMACIÓ i PREINSCRIPCIONS

+ EXALUMNES

REUNIÓ PACFGS (de 20 a 21 h)

7 (de 10 a 12 hores)

8

9

CONFIRMACIÓ i PREINSCRIPCIÓ + EXALUMNES

TREBALL PERSONAL: Mirar programacions, materials, memòries... De 6 a 8 hores CONFIRMACIÓ i PREINSCRIPCIONS

+ EXALUMNES (Horari a escollir)

10

REUNIÓ ETAPA INSTRUMENTAL 3 (de 4 a 5:30 h) de 6 a 8 hores ACABA CONFIRMACIÓ i PREINSCRIPCIONS

+ EXALUMNES

11

LA DIADA

PROVES DE NIVELL INICIAL:

12

13

14

ESPAI PER REUNIONS I/O TREBALL PERSONAL

a partir de les 3:30 h

ESPAI PER REUNIONS I/O TREBALL PERSONAL

CORRECCIÓ PROVES -Acreditacions per proves de nivell inicial

CONFECCIÓ DE LLISTES

-GES i PACFGS > a les 6:30 h -EI + INF + ANGLÈS > 7:00 h 17 A les 3:30 h

CLAUSTRE - Guió 1r dia i tasques d’escola - Calendari del curs - Calendari claustres i reunions 1T - Tema transversal anual i JJCC - 40è aniversari de l’escola

TREBALL PERSONAL:

PUBLICACIÓ de les LLISTES ADMESOS GES, INF, ANG, PACFGS > 6:00 h CATALÀ i E. INST. > 7:00h

Preparar llistes d’assistència, tutories inicials...

18

19

20

21

ESPAI PER REUNIONS I/O TREBALL PERSONAL

Tutories i inici de curs

Tutories i inici de curs

Tutories i inici de curs

(grups tenen classe els dimecres)

(grups tenen classe els dijous)

(grups tenen classe els divendres)

Assemblees per tutories

Assemblees per tutories

ENTREVISTES ITINERARIS GES

TALLER COOPERATIU: PRACTIQUEM AMB LA PDI?

TRASLLAT DE MATERIALS al CAMÍ DEL CROS i TALLER PDI

a GES

a GES

ENTREVISTES ITINERARIS GES

i ESPECÍFIQUES a CFGS

ENTREVISTES ITINERARIS GES

Assemblea PACFGS

24 Inici de classes GES

25 Inici de classes PACFGS i

REUNIÓ GES - Projectes GES

15 16

22 23

Grups tutor/a nou/va

HORARI PERMANÈNCIA AL CENTRE fins inici activitat lectiva > DE 15:30 A 21:00 12


DATES D’INICI I D’ACABAMENT DE LES ACTIVITATS INICI Dimecres 19 de setembre de 2018 ACABAMENT Divendres 21 de juny de 2019 DIES FESTIUS DIES DE LLIURE DISPOSICIÓ    

Divendres 2 de novembre de 2018 Divendres 7 de desembre de 2018 Dilluns 4 de març de 2019 Dilluns 20 de maig de 2019

FESTES LOCALS  Dilluns 10 de juny de 2019 (La Fira)

HORARI DEL CENTRE MATINS  De dilluns a divendres de 09:00 a 13:00 TARDA i VESPRE  De dilluns a divendres de 15:00 a 21:30 HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC Secretaria 

De dilluns a dijous de 18:00 a 20:00 de la tarda.

Divendres de 10:00 a 12:00 del matí.

Atenció Equip Directiu Tots els dijous de 17:00 a 18:00 de la tarda

13


ATENCIÓ ALUMNES FORA DE TERMINI DE PREINSCRIPCIÓ Docent Núria

Ensenyament EI-Català

Elisabeth Albert Isabel

EI-Català PACFGS- GES Anglès

Lluís

Competic

Dia- Horari Divendres 9:30 a 10:30 i 10:4511:45 Divendres 19:00 a 21:00 Dilluns 17-18i dijous 9:00-11:00 Dimecres de 16:30 a 17:15 Divendres de 12:30 a 13:30 Dimarts 11:00-13:00

Aula A6 A6 Fons C. Fons C. A4

L’atenció fora de termini començarà el dilluns 1 d’octubre de 2018.

REUNIONS D’ÒRGANS DE GOVERN I DE COORDINACIÓ Òrgan o equip de professors Consell del centre

Periodicitat

REUNIONS ORDINÀRIES Dia setmana i hora

Com a mínim trimestral

Dilluns 22 d’octubre a les 20:00 h Següents a concretar

Mensual

Dimecres de 12:30 a 14:00 h

Reunions primer trimestre: Claustre de professors

Dimecres 10 d’octubre Dimecres 31 d’octubre Dimecres 28 de novembre * Els claustres del 2n i 3r trimestre es decidiran a l’últim Claustre del trimestre anterior.

Equip de Coordinació Pedagògica

Com a mínim trimestral

1a. reunió: dimecres 12 de desembre a les 12:30 h

Equip Directiu

Setmanal

Dimarts de 16:30-18:00h Dijous de 17:00 a 18:00 h

14


La participació de la comunitat educativa en la gestió del centre es porta a terme a través del Consell Escolar de Centre. El Consell es reuneix, com a mínim, una vegada al trimestre. Els membres del Consell Escolar de Centre que resten actualment són els següents: NOM

EN REPRESENTACIÓ DE

Francesc Iglesias

Director del Centre

Albert Bayé

Cap d’Estudis del Centre

Isabel Álvarez

Secretària del Centre

Eva Castells

Ajuntament de Mataró

Cristina Gómez

Professorat

Lluís València Carmen Jara Rosa Dalmau * Toni Pañella *

Professorat Professorat Professorat Professorat

Ángela Luna

Alumnes

M. Tránsito Gómez

Alumnes

Guillermo Castro

Alumnes

Seydi Nghansou

Alumnes

José Medina

Alumnes

Jordi Blanch

Personal PAS

* Baixes del sector professorat, per jubilació, que s’hauran de renovar a les properes eleccions.

15


CALENDARI DE CLAUSTRES i REUNIONS DEL 1r TRIMESTRE Dimecres 19 de setembre De 12:30 a 14:00 hores

Activitats d’inici de curs

Dimecres 26 de setembre

GES

De 12:30 a 13:15 hores

Dimecres 26 de setembre

PACFGS

De 13:15 a 14:00 hores

Dimecres 3 d’octubre De 12:30 a 14:00 hores

INSTRUMENTAL

Dimecres 10 d’octubre De 12:30 a 14:00 hores

Dimecres 17 d’octubre De 12:30 a 13:15 hores

ANGLÈS

Dimecres 17 d’octubre

INFORMÀTICA CATALÀ

De 13:15 a 14:00 hores

Dimecres 24 d’octubre

GES

De 12:30 a 14:00 hores

Dimecres 31 d’octubre De 12:30 a 14:00 hores

Dimecres 7 de novembre De 12:30 a 13:15 hores

INSTRUMENTAL

Dimecres 7 de novembre

PACFGS

De 13:15 a 14:00 hores

Dimecres 14 de novembre De 12:30 a 13:15 hores

Dimecres 14 de novembre De 13:15 a 14:00 hores

Dimecres 21 de novembre De 12:30 a 14:00 hores

ANGLÈS

INFORMÀTICA GES CATALÀ

Dimecres 28 de novembre De 12:30 a 13:15 hores

Dimecres 5 de desembre De 12:30 a 14:00 hores

Dimecres 12 de desembre De 12:30 a 14:00 hores

Dimecres 19 de desembre De 12:30 a 14:00 hores

INSTRUMENTAL COORDINACIÓ PEDAGÒGICA Activitats de final de trimestre

16


CALENDARI D’AVALUACIONS TRIMESTRALS

ENSENYAMENT

3r trimestre

1r trimestre

2n trimestre

CATALÀ

entre el 10 i el 14 de desembre de 2018

entre el 8 i el 12 d’abril de 2019

entre el 11 i el 14 de juny de 2019

E. INSTRUMENTAL

entre el 10 i el 14 de desembre de 2018

entre el 8 i el 12 d’abril de 2019

entre el 11 i el 14 de juny de 2019

ANGLÈS

entre el 10 i el 14 de desembre de 2018

entre el 8 i el 12 d’abril de 2019

entre el 11 i el 14 de juny de 2019

INFORMÀTICA

entre el 10 i el 14 de desembre de 2018

entre el 18 i el 22 de març de 2019

entre el 11 i el 14 de juny de 2019

GES

entre el 17 i el 21 de desembre de 2018

entre el 18 i el 22 de març de 2019

entre el 11 i el 14 de juny de 2019

PACFGS

entre el 14 i el 18 de gener de 2019

entre el 29 d’abril i el 3 de maig 2019

17


RESUM OFERTA FORMATIVA DEL CENTRE

Oferta formativa CFA ELS TARONGERS - Curs 2018-2019

Ensenyaments Llengua catalana

Anglès

Informàtica

Cicle de formació instrumental Educació secundària

Nivell Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 Competic Competic Competic Competic Nivell I Nivell II Nivell III Nivell I Nivell II

Inicial 1 2 3

Curs de Preparació per a les proves d’accés a CFGS

Nº de grups 3 2 1 2 2 1 2 1 1 1 4 3 1 1 2 1

TOTAL GRUPS

28

18


DETALL OFERTA FORMATIVA ETAPA INSTRUMENTAL ETAPAI INSTRUMENTAL 1 Instrumental 1B MATÍ

Tutora: Núria

Aula: 6

Horari: dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres de 9:00 a 10:30 del matí

Inici de classes : dijous 20 de setembre a les 9:00 del matí.

Instrumental 1A MATÍ

Tutor: Núria

Aula: 6

Horari: dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres de 10:45 a 12:15 del matí

Inici de classes : dijous 20 de setembre a les 10:45 del matí.

Instrumental 1B VESPRE

Tutora: Elisabeth

Aula: Aula 6

Horari dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres de 18:30 a les 20:00

Inici de classes: dimecres 19 de setembre a les 18:30 del vespre.

Instrumental 1A VESPRE

Tutor: Elisabeth

Aula: Aula 6

Horari: dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres de 20:00 a les 21:30

Inici de classes: dijous 20 de setembre a les 20:00 del vespre.

19


ETAPA INSTRUMENTAL 2 i 3

Instrumental 2 MATÍ

Tutor/a: Carol

Aules: Biblioteca i4

Horari: dimarts, dimecres, dijous i divendres de les 9:00 a les 10:45

Inici de classes: dimarts 25 de setembre a les 9:00 del matí.

Instrumental 2B VESPRE

Tutor: Francesc

Aules: Biblioteca i aula 4

Horari: dimarts, dimecres, dijous i divendres de 19:00 a 20:45 del vespre

Inici de classes: dijous 20 de setembre a les 19:00 del vespre.

Instrumental 2A VESPRE

Tutora: Ester

Aules: Camí del Cros

Horari: dilluns, dimarts, dijous i divendres de 19:00 a 20:45 del vespre

Inici de classes: dijous 20 de setembre a les 19:00 del vespre al Camí del Cros.

Instrumental 3 TARDA

Tutora: Sílvia

Aules: Biblioteca i4

Horari: dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres de 15:00 a 17:00 de la tarda

Inici de classes: dijous 20 de setembre a les 15:00 de la tarda.

20


CATALÀ

CATALÀ 1 Català 1 TARDA

Tutor/a: Carol

Aula: 7

Horari: dimarts i divendres de 15:00 a 16:30 de la tarda

Inici de classes: dimarts 25 de setembre a les 15:00 de la tarda. Català 1A VESPRE

Tutora: Albert

Aula: Biblioteca

Horari: dilluns i dijous de 18:30 a 20:00 del vespre

Inici de classes: dijous 20 de setembre a les 18:30 del vespre. Català 1B VESPRE

Tutora: Sílvia

Aula: Camí Cros

Horari: dilluns i dimecres de 19:00 a 20:30 del vespre

Inici de classes: dimecres 19 de setembre a les 19:00 del vespre.

CATALÀ 2 Català 2 TARDA

Tutora: Ester

Aula: 7

Horari: dilluns i dimecres de 15:00 a 17:00 de la tarda

Inici de classes: dimecres 19 de setembre a les 15:00 de la tarda. Català 2 VESPRE

Tutora: Carme

Aula: Camí Cros

Horari: dimarts i dijous de 19:00 a 21:00 del vespre

Inici de classes: dijous 20 de setembre a les 19:00 del vespre.

CATALÀ 3 Català 3 VESPRE

Tutora: Ester

Aula: Horari: dimarts i divendres Aula 7 (dimarts al de 19:00 a 21:00 del vespre Camí del Cros)

Inici de classes: divendres 21 de setembre a les 19:00 del vespre a l’Aula 7

21


GRADUAT EN EDUACIÓ SECUNDÀRIA I PACFGS

GES 1 TARDA

Tutors: Carme i Lluís

Aula: 6

Horari: De dilluns a divendres de 15:00 a 18:00 de la tarda

Reunió de tutoria inicial: dijous 20 de setembre a les 15:00 de la tarda.

GES 2 TARDA

Tutor: Albert

Aula: 5

Horari: De dilluns a divendres de 15:00 a 18:00 de la tarda

Reunió de tutoria inicial: dijous 20 de setembre a les 15:00 de la tarda.

GES 2 VESPRE

Tutora: Cristina

Aula: 5

Horari: De dilluns a divendres de 18:30 a 21:30 de la tarda

Reunió de tutoria inicial: dimecres 19 de setembre a les 20:00 del vespre.

PACFGS

MATÍ

Tutor: Lluís

Aula: 5

Horari: De dimarts a divendres de 9:00* a 12:30 del matí

Reunió de tutoria inicial: divendres 21 de setembre a les 9:00 del matí.

22


COMPETIC

COMPETIC Inicial MATÍ

Tutor/a: Carol

Aula 4

Horari: dimarts i dijous de 11:00 a 12:30 del matí

Inici de classes: dimarts 25 de setembre a les 11:00 del matí.

COMPETIC Inicial VESPRE

Tutora: Elisabeth

Aula 4

Horari: dilluns i dimecres de 20:00 a 21:30 de la tarda

Inici de classes: dimecres 19 de setembre a les 20:00 del vespre.

COMPETIC 1 TARDA

Tutor: Francesc

Aula 4

Horari: dimarts i dijous de 15:00 a 16:30 de la tarda

Inici de classes: dijous 20 de setembre a les 15:00 de la tarda.

COMPETIC 2 VESPRE

Tutor: Francesc

Aula 4

Horari: dilluns i dimecres de 18:00 a 20:00 del vespre

Inici de classes: dimecres 19 de setembre a les 18:00 del vespre.

COMPETIC 3 TARDA

Tutor: Lluís

Aula 4

Horari: dilluns i dimecres de 16:30 a 18:00 de la tarda

Inici de classes: dimecres 19 de setembre a les 16:30 de la tarda.

23


ANGLÈS

Anglès 1 MATÍ

Tutora: Isa

Aula 7

Horari: dimarts i divendres de 11:00 a 12:30 del matí

Inici de classes: divendres 21 de setembre a les 11:00 del matí.

Anglès 1 VESPRE

Tutora: Isa

Aula 7

Horari: dimarts i dijous de 20:00 a 21:30 del vespre

Inici de classes: dijous 20 de setembre a les 20:00 del vespre.

Anglès 2 MATÍ

Tutora: Carme

Aula 7

Horari: dimecres i divendres de 9:15 a 11:00 del matí

Inici de classes: dimecres 19 de setembre a les 9:15 del matí.

Anglès 2 VESPRE

Tutora: Isa

Aula 7

Horari: dimarts i dijous de 18:15 a 20:00 del vespre

Inici de classes: dijous 20 de setembre a les 18:15 del vespre.

Anglès 3 VESPRE

Tutora: Cristina

Aula 7

Horari: dilluns i dimecres de 18:00 a 20:00 del vespre

Inici de classes: dimecres 19 de setembre a lesº18:00 del vespre.

24


HORARIS HORARI BIBLIOTECA SALA D’ESTUDI 9:00

10:45 11:00

SALA D’ESTUDI

SALA D’ESTUDI SALA D’ESTUDI

SALA D’ESTUDI

SALA D’ESTUDI

13:00 15:00 16:00 17:00

SALA D’ESTUDI 18:30

21:00

SERVEI DE PRÉSTEC

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

SERVEI DE PRÉSTEC

SERVEI DE PRÉSTEC

MATÍ

MATÍ

SERVEI DE PRÉSTEC TARDA-VESPRE

25


HORARI CFA ELS TARONGERS HORARIS GRUPS MATÍ______ DILLUNS

DIMARTS

___

DIMECRES

ETAPA INSTRUMENTAL 1B

CURS 2018-2019

DIJOUS

MATÍ AULA 6

DIVENDRES TUTORA:

NÚRIA

9:00

9:30

NÚRIA

NÚRIA

NÚRIA

CAROL

NÚRIA

10:30

ETAPA INSTRUMENTAL 1A

MATÍ AULA: 6

TUTOR:

NÚRIA

10:45

NÚRIA

CAROL

NÚRIA

NÚRIA

NÚRIA

12:15

11:45

ETAPA INSTRUMENTAL 2

MATÍ AULA BIBLIOTECA

TUTORA:

CAROL

9:00

CAROL

CAROL

ELISABETH

ESTER

10:45

COMPETIC INICIAL

MATÍ

AULA: 4

TUTORA: CAROL

11:00

CAROL

CAROL

12:30

ANGLÈS 2

MATÍ

AULA: 7

TUTORA: CARME

9:15 CARME

CARME

11:00

ANGLÈS 1

MATÍ

AULA: 7

TUTORA: ISA

11:00 ISA

ISA

12:30

PACFGS

AULA: 5 (esp. dim/dj A5/A4/A7)

TUTOR: LLUÍS

9:00 9:30

LLUÍS

ALBERT/SÍLVIA

CRISTINA

LLUÍS

CARME

SÍLVIA/ALBERT

CARME

11:00 CRISTINA 12:30

26


HORARIS GRUPS TARDA DILLUNS CATALÀ 1

DIMARTS

__________ _CURS 2018-2019

DIMECRES AULA: 7

DIJOUS

DIVENDRES TUTORA: CAROL

15:00

CAROL

CAROL 16:30

CATALÀ 2

AULA: 7

TUTORA: ESTER

15:00

ESTER

ESTER

17:00

AULA: BIBLIOTECA/4 (dv)

E. INSTRUMENTAL 3 TARDA

TUTORA: SILVIA

15:00

CRISTINA SÍLVIA

ESTER

IMMA

SÍLVIA 16:30

17:00

CRISTINA

17:30

GES 1r. nivell

AULA: 6

TUTORS: CARME/LLUÍS

15:00 Carme

Silvia

Isa

Lluis

Isa

Lluís

Carme

Silvia

Elisabeth

16:30 Elisabeth

18:00 18:30

REFORÇ COM GES-1 Ester

Moodles:

REFORÇ MCT GES-1

Elisabeth,

Elisabeth

GES 2n nivell

AULA:

Cristina

5

TUTOR: ALBERT

15:00 Cristina

Carme

Lluís

Albert

Sílvia

Carme

Sílvia

Cristina

Lluís

Albert

REFORÇ COM GES-2 ESTER

REFORÇ MCT GES-2 LLUIS

16:30

18:00 18:30

Moodles Sílvia

Moodles Cristina

27


DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

COMPETIC 1

DIJOUS

AULA: 4

DIVENDRES TUTOR: FRANCESC

15:00 FRANCESC

FRANCESC

16:30

COMPETIC 3

AULA: 4

TUTOR : LLUÍS

16:30 LLUÍS

LLUÍS

18:00

HORARIS GRUPS VESPRE DILLUNS

DIMARTS

CATALÀ 1 A

___________

CURS 2018-2019

DIJOUS

DIVENDRES

DIMECRES

AULA: BIBLIOTECA

TUTORA: ALBERT

18:30

ALBERT

ALBERT

20:00

CATALÀ 1 B

AULA: C.CROS

TUTORA: SÍLVIA

19:00

SÍLVIA

SÍLVIA

20:30

CATALÀ 2

AULA:

C. CROS

TUTORA: CARME

19:00

CARME

CARME

21:00

CATALÀ 3

AULA: C. CROS I A7 (div)

TUTORA: ESTER

19:00

ESTER

ESTER

21:00

E. INSTRUMENTAL 1.B

AULA: A6

TUTORA: ELISABETH

18:30

19:00

ELISABETH

ELISABETH

ELISABETH

ELISABETH

ELISABETH

20:00

E. INSTRUMENTAL 1.A

AULA: A6

TUTORA: ELISABETH

20:00

ELISABETH IMMA 21:30

ELISABETH

IMMA

ELISABETH 21:00

28


DILLUNS

DIMARTS

E. INSTRUMENTAL2.B

DIMECRES

DIJOUS

AULA: BIBLIOTECA (dj A4)

DIVENDRES TUTOR : FRANCESC

19:00 FRANCESC

ESTER

FRANCESC

FRANCESC

20:45

E. INSTRUMENTAL 2.A

AULA: CROS (div A4)

TUTORA: ESTER

19:00

ESTER

CRISTINA

IMMA

ESTER

20:45

GES 2n. nivell 18:00

Moodles Sílvia

AULA: 5

TUTORA: CRISTINA

Moodles Cristina

REFORÇ COM- GES 2 ESTER

Reforç MCT- GES 2 LLUÍS

Sílvia

Lluís

Sílvia

Carme

Albert

Cristina

Lluís

Cristina

18:30 Carme 20:00 Albert 21:30

COMPETIC INICIAL

AULA: 4

TUTORA: ELISABETH

20:00

ELISABETH

ELISABETH

21:30

COMPETIC 2

AULA: 4

TUTOR : FRANCESC

18:00 FRANCESC

FRANCESC

20:00

ANGLÈS 2

AULA: 7

TUTORA: ISA

18:15 ISA

ISA

20:00

ANGLÈS 3

AULA: 7

TUTORA: CRISTINA

18:00 CRISTINA

CRISTINA 20.00

ANGLÈS 1

AULA: 7

TUTORA: CARME

20.00 ISA

ISA

21.30

29


ESPAIS CFA ELS TARONGERS AULA: BIBLIOTECA

9:00 INSTRUMENTAL 2

INSTRUMENTAL 2

INSTRUMENTAL 2

10:45 11:00

13:00

15:00 INSTRUMENTAL3 16:00

INSTRUMENTAL 3

INSTRUMENTAL 3

INSTRUMENTAL 3

INSTRUMENTAL 3

17:00

18:30

CATALÀ 1A

20:00

CATALÀ 1A INSTRUMENTAL 2B

INSTRUMENTAL 2B

INSTRUMENTAL 2B

20:45

30


AULA 4 (Aula d’Informàtica) DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

09:00 PACFGSBIOLOGIA

10:45

ETAPA INSTRUMENTAL 2

11:00 COMPETIC INICIAL

COMPETIC INICIAL

COMPETIC 1

COMPETIC 1

ACTIC

12:30

15:00 16:00

INSTRUMENTAL 3

16:30

COMPETIC 3

GES 1 TARDA TIC (1erT)

17:30

COMPETIC 3

18:00 COMPETIC 2

COMPETIC 2

19:00

19:30 INSTRUMENTAL 2B

20:00 20:45

COMPETIC INICIAL

INSTRUMENTAL 2A

COMPETIC INICIAL

21:30

31


AULA 5 DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

9:00 9:30

PACFGS

PACFGS

PACFGS

PACFGS

PACFGS

PACFGS

PACFGS

PACFGS

GES 2

GES 2

GES 2

GES 2

GES 2

GES 2

GES 2

GES 2

GES 2

GES 2

Moodles

Moodles

Reforรง com

Reforรง mct

GES 2

GES 2

GES 2

GES 2

GES 2

GES 2

GES 2

GES 2

GES 2

GES 2

11:00

12:30

15:00

16:30

18:00 18:30

20:00

21:30

32


AULA 6 DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

9:00 9:30

9:30 ETAPA INSTRUMENTAL 1B

ETAPA INSTRUMENTAL 1B

ETAPA ETAPA INSTRUMENTAL INSTRUMENTAL 1B 1B

ETAPA INSTRUMENTAL 11:45 1A

ETAPA INSTRUMENTAL 1A

ETAPA ETAPA INSTRUMENTAL INSTRUMENTAL 1A 1A

10:30 10:45

12:15

ETAPA INSTRUMENTAL 1B ETAPA INSTRUMENTAL 1A 11:45

15:00

GES 1

GES 1

GES 1

GES 1

GES 1

GES 1

GES 1

GES 1

GES 1

GES 1

16:30

18:00 18:30

Reforรง COM

Reforรง MCT

18:30

19:00

ETAPA INSTRUMENTAL 1B

ETAPA INSTRUMENTAL 1B

ETAPA ETAPA INSTRUMENTAL INSTRUMENTAL 1B 1B

ETAPA INSTRUMENTAL 1A

ETAPA INSTRUMENTAL 1A

ETAPA ETAPA INSTRUMENTAL INSTRUMENTAL 1A 1A

20:00 20:00

21:30

Moodle

ETAPA INSTRUMENTAL 1B ETAPA INSTRUMENTAL 1A 21:00

33


AULA 7 DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

9:15

ANGLÈS 2

ANGLÈS 2

10:00 11:00

PACFGSBiologia

ANGLÈS 1

ANGLÈS 1

12:30

15:00

CATALÀ 2

CATALÀ 1

CATALÀ 1

CATALÀ 2

16:30

17:00 17:45

18:00

GRUP CONVERSA

18:15 18:45

19:00

ANGLÈS 3

ANGLÈS 3 ANGLÈS 2

ANGLÈS 2

CATALÀ 3

20:00

ANGLÈS 1

ANGLÈS 1

21:00 21:30

FONS DEL CORREDOR 9:00

ESPAI DE TUTORIA, REUNIONS ... 21:30

34


CAMÍ DEL CROS AULA 5è B DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

19:00

20:45

ETAPA INSTRUMENTAL 2A

ETAPA INSTRUMENTAL 2A

ETAPA INSTRUMENTAL 2A

AULA 2 5è A DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

CATALÀ 2

CATALÀ 1

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

19:00 20:30

CATALÀ 1

CATALÀ 2

21:00

AULA 3 4t B DILLUNS

DIJOUS

DIVENDRES

19:00 CATALÀ 3 21:00

35


Càrrecs directius i de coordinació del centre Càrrecs reconeguts per l’administració

Direcció

Francesc Iglesias

Cap d’Estudis

Albert Bayé

Secretària

Isabel Álvarez

Coordinador d’Informàtica

Lluís València

Coordinadora LIC

Ester Benito

Coordinadora de Riscos Laborals

Cristina Gómez

Coordinador de GES

Albert Bayé

Coordinador de proves d’accés a CFGS

Lluís València

Coordinadora Ensenyaments Inicials i Etapa Instrumental Coordinadora de Competències per a la Societat de la Informació

Francesc Iglesias Isabel Álvarez

Tasques d’Escola Biblioteca

Núria Estradé Carol Sánchez/ Imma Cruz Lluís València (assessorament tècnic)

Revista

M. Carme Jara Albert Bayé

Activitats

Lluís València

Comissió de festes

Isabel Álvarez

Associació d’Alumnes

Albert Bayé Francesc Iglesias

Material

Cristina Gómez Sílvia Heras

Manteniment Pàgina Web

Elisabeth Noè Lluís València (assessorament tècnic)

Grup de conversa

Ester Benito

36


PROGRAMACIÓ D’ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES Aquest curs el claustre ha decidit que el tema transversal a treballar estigui relacionat amb el 40è aniversari de l’escola

PRIMER TRIMESTRE  Dimarts 30 d’octubre Taula rodona d’inici de curs. Col·loqui d’exalumnes i professors/es que explicaran el seu pas per l’escola en commemoració del seu 40è aniversari.  Dijous 8 novembre sortida dels grups de GES 2 a les aigües de Mataró.  Dimarts 13 de novembre Xerrada de divulgació científica a càrrec de la Fundació de la Marató de TV3  Dimecres 28 de novembre LIP DUB amb vista aèria de l’escola.  Dijous 29 de novembre Taller sobre la Violència de Gènere adreçada als grups de GES, Competic, anglès...  Divendres 21 de desembre, celebració de la FESTA de NADAL: mural, cantada de nadales, tió, neules i torrons, ball ...

SEGON TRIMESTRE  Dijous 28 de febrer, Dijous Llarder, celebració dels Tastets de cuina d’arreu del món, activitat vinculada al 40è aniversari del CFA Els Tarongers  Xerrada sobre sexe segur: STOP SIDA; adreçada als grups de GES.  Visita a la Nau Gaudí amb els alumnes de GES 2 que cursin el mòdul Art i Artistes.  Dijous 8 de març, activitat commemorativa del Dia Internacional de la Dona.  A finals del 2n trimestre o principis del 3r, participació a la Setmana de la Informació i Orientació Professional (SIOP) amb els alumnes de Ges.

TERCER TRIMESTRE  Dilluns 23 d’abril. Acte de Sant Jordi: lectura dels escrits del alumnes, elaboració d’un mural, lliurament de la revista, roses ...  Dissabte 4 de maig, sortida de tot un dia, per conèixer un indret de Catalunya.  Taller sobre els estereotips. Adreçada als alumnes de GES.  Visita d’un autor/a en coordinació amb el servei Autors a les Aules. Activitat adreçada als alumnes de GES que hauran llegit el llibre corresponent.

37


 El 17 de maig, Taronjazz i tallers tot el dia. Commemoració del 40è aniversari de l’escola.  Divendres 14 de juny, SOPAR DE FINAL DE CURS Altres activitats previstes pendents de concretar la data : Encara falta concretar d’altres activitats complementàries anada al teatre, xerrades, visites... ). La concreció d’aquestes activitats es farà des de les reunions de claustre, si l’activitat afecta a tots els alumnes de l’escola, o d’ensenyament, si s’adrecen a algun grup o nivell en concret.

RETIMENT DE COMPTES L’Equip Directiu informarà al Claustre i al Consell Escolar de totes les actuacions que es vagin realitzant durant el curs: presentarà els documents que es vagin elaborant, donarà a conèixer els resultats de l’enquesta de satisfacció, comunicarà els resultats obtinguts en els diferents ensenyaments... Aquest traspàs d’informació es farà com a mínim un cop al trimestre. A final de curs hi haurà reunions de valoració dels diferents ensenyaments i una convocatòria de Claustre i de l’Equip de Coordinació Pedagògica per valorar el grau d’assoliment dels objectius plantejats a la Programació General Anual. Per acabar, també es farà una reunió del Consell Escolar de Centre on s’explicarà com ha anat el curs i el grau d’acompliment dels objectius previstos. Totes les valoracions i propostes de millora de cara al curs següent quedaran recollides a la Memòria Anual del Centre.

38


39

Profile for els tarongers

Programació anual de centre  

Programació anual de centre  

Advertisement