__MAIN_TEXT__

Page 1

PLA D’ACOLLIDA Escola d’adults Els Tarongers Aprovat pel Consell de Centre el dia 29 de juny de 2016


PLA D’ACOLLIDA

CFA ELS TARONGERS

ÍNDEX 1. Introducció

Pàg. 2

2. Contextualització

Pàg. 2

3. Objectius

Pàg. 3

4. Acollida de l’alumnat a. Servei d’informació continuat durant tot el curs b. Informació, inscripció i matriculació durant el període oficial c. Informació i Inscripció fora de termini d. Seguiment, avaluació i orientació

Pàg. 4

5. Acollida del professorat

Pàg. 6

6. Acollida del personal PAS a. Acollida del personal d’administració b. Acollida del personal de consergeria

Pàg. 8

7. Acollida dels representants de l’alumnat al Consell Escolar de Centre

Pàg. 10

8.

Seguiment i actualització del Pla d’Acollida

Pàg. 11

1


PLA D’ACOLLIDA

CFA ELS TARONGERS

1. INTRODUCCIÓ Aquest Pla d’Acollida pretén recollir totes les actuacions que permeten incorporar els i les alumnes i els professionals que arriben al centre a la vida i a la dinàmica de funcionament d’aquest. Les actuacions que aquí es recullen són orientatives, i es podran modificar i/o adaptar en el moment que es vagin presentant diferents perfils i necessitats.

2. CONTEXTUALITZACIÓ Durant més de 35 anys de funcionament, l’escola ha vist com anava canviant el perfil del seu alumnat, en la mateixa mesura que anava variant la composició social del barri i de la ciutat. L’oferta de l’escola s’ha anat adaptant, d’acord amb les seves possibilitats, a les noves demandes i perfils, tot i que cada vegada les necessitats de l’alumnat són més diverses. La manca d’una bona difusió de l’oferta de l’escola d’adults i dels períodes de preinscripció i matrícula, fa que moltes persones s’adrecin a l’escola un cop començat el curs i en qualsevol moment del calendari escolar. Fins i tot, quan ho fan dins del període oficial de preinscripció, no coneixen gaire bé què és el que poden trobar a l’escola ni si això respon a les seves necessitats. La seva atenció, orientació, rebuda i, en el seu cas, incorporació als diferents grups, requereix una bona organització i, sobretot, temps de dedicació, tant per part de les persones que fan l’atenció, com per part dels diferents coordinadors i tutors. Creiem que és molt important aquest primer contacte de les persones que s’adrecen a una escola amb aquesta. Una bona orientació i un bon acolliment poden determinar, moltes vegades, un resultat d’èxit. Malgrat tot, incorporar nous alumnes un cop començat el curs, sobretot en els nivells més inicials, és una tasca extraordinàriament complexa, que correspon ja a una acció tutorial.

2


PLA D’ACOLLIDA

CFA ELS TARONGERS

Pel que fa a la rebuda del professorat, cal tenir present que la nostra és una escola petita, amb un número reduït de docents. Aquest fet, presenta tant avantatges com dificultats. Malgrat que la mobilitat de la plantilla no ha estat gaire important en els darrers anys, cal preveure els mecanismes de rebuda de les noves incorporacions, perquè aquest fet pot variar molt en els propers cursos. Amb aquest document, volem deixar constància d’aquelles pautes que hem recollit fruit de l’experiència dels darrers anys i que anirem adaptant a mesura que es vagin presentant noves necessitats i possibilitats.

3. OBJECTIUS 

Informar i orientar a les persones que s’adrecen a l’escola.

Posar els mitjans per aconseguir que els nous alumnes coneguin el funcionament de l’escola i es puguin adaptar de la millor manera possible.

Incorporar i acollir els alumnes que s’adrecen a l’escola fora del termini establert oficialment, en la mida que hi hagi disponibilitat.

Acollir els nous professionals que s’incorporin al centre de manera que se’l facin seu i se’n sentin protagonistes i responsables del seu funcionament.

3


PLA D’ACOLLIDA

CFA ELS TARONGERS

4. ACOLLIDA DE L’ALUMNAT 4.a. Servei d'informació continuat durant tot el curs ACCIONS

Atenció i informació a les persones interessades en l'escola i els cursos

QUAN

QUI

COM

En horari de consergeria

El/la conserge de l'escola

Mitjançant telèfon o personalment

En horari de secretaria

L'administrativa de l'escola

Mitjançant telèfon, personalment o via mail

En horari d'atenció de l'Equip Directiu (en casos excepcionals)

L'Equip Directiu de l'escola

Personalment, en cas necessari

RECURSOS

Fulls informatius amb els horaris de l'escola o adreces d'altres escoles de Mataró Full de registre de consergeria

4.b. Informació, inscripció i matriculació durant el període oficial ACCIONS

QUAN

QUI

COM

RECURSOS

Preinscripció. Presentació de la sol·licitud i documentació obligatòria

Durant els terminis oficials d'inscripció segons el L'administrativa de l'escola i calendari establert pel tot el claustre Departament d'Ensenyament

Personalment mitjançant una entrevista oral i, si cal, prova escrita per determinar el nivell concret

Fulls d'inscripció Horaris i oferta formativa de l'escola Proves de nivell Oferta formativa i adreces d'altres escoles de Mataró

Confirmació de la matrícula

Durant els terminis oficials d'inscripció segons el L'administrativa de l'escola i calendari establert pel tot el claustre Departament d'Ensenyament

Personalment

Llistes del Departament: admesos, admesos a altres centres, llista d'espera...

Tutoria de presentació del curs i entrevista personal tutor/a – alumne/a

Full de tutoria inicial Horari del grup

Acollir l'alumne per facilitar-li En horari de classe i de tutoria El/la tutor/a la integració al grup

4


PLA D’ACOLLIDA

CFA ELS TARONGERS

4.c. Informació i inscripció fora de termini ACCIONS

QUAN

QUI

COM

RECURSOS

Atendre, informar i prendre L'administrativa de l'escola i nota de les persones En horari d'atenció fora de els docents amb interessades en els cursos termini disponibilitat horària de l'escola

Entrevista personal

Fulls d'inscripció Horaris i oferta formativa de l'escola Proves de nivell Oferta formativa i adreces d'altres escoles de Mataró

Acollir l'alumne per facilitarEn horari de tutoria li la integració al grup

El/la tutor/a

Entrevista personal tutor/a Horari del grup – alumne/a Fulls de tutoria inicial

QUI

COM

RECURSOS

Entrevistes trimestrals

Informes d'avaluació i fulls d'autoavaluació

4.d. Seguiment, avaluació i orientació * ACCIONS

QUAN

Avaluar i orientar els alumnes en el seu procés d'aprenentatge i la seva continuïtat

En el moment de la incorporació de l'alumne i al Tutors/es final de cada trimestre

* El detall i temporització de totes les accions de seguiment, avaluació i orientació dels alumnes estan recollides en el Pla d’Acció Tutorial. 5


PLA D’ACOLLIDA

CFA ELS TARONGERS

5. ACOLLIDA DEL PROFESSORAT ACCIONS

QUAN

QUI

COM

RECURSOS *

Presentació del professorat i personal PAS.

Rebuda i trobada amb el Director/a

Trobada amb el/la Cap d’Estudis

El primer dia que el/la docent s’incorpora al Director/a centre si no s’ha fet abans.

Durant la primera setmana que el/la docent s’incorpora al centre

Cap d’Estudis

Explicació dels espais que utilitza l’escola i Carpeta amb còpia de la recorregut per les instal·lacions del documentació del centre centre. (PEC, NOFC, PGA, Pla Lliurar claus. d’Acollida, Pla d’Acció Tutorial, Calendari Anual, Lliurar la documentació del centre i explicar on pot trobar la Memòria del curs Instruccions del Departament d’Organització anterior i carpeta de procediments. i Funcionament...) Facilitar l’obtenció d’un e-mail de la Xtec (si el/la docent encara no el té) Lliurar l’horari personal i general del centre. Explicar qui són els/les Coordinadors/es dels ensenyaments que ha d’impartir i els/les companys/es amb qui s’ha de coordinar.

Memòria curs anterior i carpeta de procediments

Lliurar programacions dels ensenyaments i matèries a impartir.

Horaris personals i general del centre

Explicar la ubicació de l’arxiu digital i en paper del material didàctic * Tots els documents que es citen en aquest document només es lliuraran si prèviament han estat presentats i/o aprovats per l’òrgan corresponent.

6


PLA D’ACOLLIDA

ACCIONS

Trobada amb el/la Secretari/a

CFA ELS TARONGERS

QUAN

Durant la primera setmana que el/la docent s’incorpora al centre

QUI

Secretari/a

COM

RECURSOS *

Omplir fitxa amb dades personals, proporcionar un prestatge a la Sala de Professors, lliurar llistes dels alumnes de les classes que ha d’impartir, explicar quins formularis s’han d’omplir en cas d’absència, d’altes o baixes d’alumnes, activitats extraescolars...

Fitxa de dades personals docents

Facilitar l’accés a l’ ATRI (si el/la docent encara no el té) i explicar el funcionament de l’Escriptori Virtual del centre.

Trobada amb el/la Coordinador/a Informàtica

Trobada amb el/la Coordinador/a de Riscos Laborals

Durant la primera setmana que el/la docent s’incorpora al centre

Durant el primer mes que el/la docent s’incorpora al centre

Coordinador/a Informàtica

Facilitar les adreces de la pàgina web, el Moodle i Facebook del centre.

Model llistes d’assistència, formularis de Secretaria... Escriptori Virtual

Full informatiu Els Tarongers a Internet.

Explicar el funcionament dels usuaris i carpetes del servidor, l’accés al wi-fi de l’escola a través d’Eduroam...

Coordinador/a Explicar el Pla d’emergència. de Riscos Mostrar on són les farmacioles. Laborals Explicar la ubicació dels centres mèdics on adreçar-se en cas d’accident laboral.

Pla d’emergència Indicacions de què fer en cas d’emergència...

* Tots els documents que es citen en aquest document només es lliuraran si prèviament han estat presentats i/o aprovats per l’òrgan corresponent. En cas d’incorporacions de docents a mig curs o substitucions de curta durada, les accions dels membres de l’Equip Directiu es concentraran en una sola reunió.

7


PLA D’ACOLLIDA

CFA ELS TARONGERS

6. ACOLLIDA DEL PERSONAL PAS 6.a. Acollida del personal d’administració ACCIONS

QUAN

QUI

COM

RECURSOS

Presentació del professorat i de la resta del personal PAS. Trobada amb el Director/a

Trobada amb el/la Secretària

Trobada amb el/la Coordinador/a Informàtica

Trobada amb el/la Coordinador/a de Riscos Laborals

El primer dia que l’auxiliar administratiu Director/a s’incorpora al centre

Explicació de l’oferta formativa, del Projecte Educatiu i dels espais que utilitza l’escola. Facilitar l’obtenció de l’e-mail de l’Xtec (si l’auxiliar administratiu encara no el té), Recorregut per les instal·lacions del centre.

Omplir fitxa amb les dades personals. Assignar un lloc de treball a secretaria El primer dia que Secretari/a Explicar l’horari, les tasques i els l’auxiliar administratiu procediments bàsics de Secretaria. s’incorpora al centre Explicar el funcionament de l’Escriptori Virtual de l’escola. Facilitar les adreces de la pàgina web i del Durant la primera Facebook del centre. Coordinador/a setmana que l’auxiliar Explicar el funcionament dels ordinadors de Informàtica administratiu Secretaria, dels usuaris i carpetes del s’incorpora al centre servidor, l’accés al wi-fi de l’escola a través d’Eduroam... Durant la primera setmana que l’auxiliar administratiu s’incorpora al centre

Coordinador/a Explicar el Pla d’emergència. de Riscos Mostrar on són les farmacioles. Laborals Explicar la ubicació dels centres mèdics on adreçar-se en cas d’accident laboral.

Carpeta amb còpia de la documentació del centre (PGA...)

Fitxa de dades personals personal PAS Accés a l’escriptori Virtual.

Full informatiu Els Tarongers a Internet.

Pla d’emergència Indicacions de què fer en cas d’emergència...

8


PLA D’ACOLLIDA

CFA ELS TARONGERS

6.b. Acollida del personal de consergeria

ACCIONS

QUAN

QUI

COM

RECURSOS

Presentació del professorat i de la resta del personal PAS.

Trobada amb el Director/a

El primer dia que el/la conserge s’incorpora Director/a al centre

Explicació de l’oferta formativa, del Projecte Educatiu i dels espais que utilitza l’escola. Recorregut per les instal·lacions del centre. Omplir fitxa amb les dades personals. Explicar l’horari, les tasques i els procediments bàsics de Consergeria. Lliurar joc de claus del centre i sol·licitar codi d’alarma. Explicar el funcionament de l’aplicatiu de manteniment de l’Ajuntament.

Trobada amb el/la Coordinador/a Informàtica

Trobada amb el/la Coordinador/a de Riscos Laborals

Durant la primera setmana que el/la conserge s’incorpora al centre

Durant el primer mes que el/la conserge s’incorpora al centre

Coordinador/a Informàtica

Carpeta amb còpia de la documentació del centre (PGA...) Fitxa de dades personals personal PAS

Facilitar les adreces de la pàgina web i el Facebook del centre. Explicar el funcionament de l’ordinador de consergeria i dels usuaris i carpetes del servidor.

Coordinador/a Explicar el Pla d’emergència. de Riscos Mostrar on són les farmacioles. Laborals Explicar la ubicació dels centres mèdics on adreçar-se en cas d’accident laboral.

Full informatiu Els Tarongers a Internet.

Pla d’emergència Indicacions de què fer en cas d’emergència...

9


PLA D’ACOLLIDA

CFA ELS TARONGERS

7. ACOLLIDA DELS REPRESENTANTS DE L’ALUMNAT AL CONSELL ESCOLAR DE CENTRE 7.a. Després d’unes eleccions ACCIONS

QUAN

QUI

Presentació del Consell Escolar de Centre.

A la reunió de constitució El/la Director/a del Consell Escolar.

Lliurament de la documentació de centre.

A la reunió de constitució El/la Secretari/a del Consell Escolar.

COM

RECURSOS

Explicació del nombre de membres de cada sector, les funcions, el funcionament, calendari habitual, mecanismes Projecte Educatiu, les de renovació ... del Consell NOFC i la Programació Escolar. General Anual. Lliurar una còpia del Projecte Educatiu, les NOFC i la Programació General Anual.

7.a. Per substitució d’un membre per baixa ACCIONS

QUAN

QUI

Presentació del Consell Abans de la primera Escolar de Centre i lliurament El/la Director/a reunió a la que assisteixi de documentació.

COM

RECURSOS

Explicació del nombre de membres de cada sector, les funcions, el funcionament, calendari habitual, mecanismes Projecte Educatiu, les de renovació ... del Consell NOFC i la Programació Escolar. General Anual. Lliurar una còpia del Projecte Educatiu, les NOFC i la Programació General Anual.

10


PLA D’ACOLLIDA

8.

CFA ELS TARONGERS

SEGUIMENT I ACTUALITZACIÓ DEL PLA D’ACOLLIDA

A la reunió de Coordinació Pedagògica de juny, on es fa la valoració del curs i la planificació del curs següent, es farà una valoració del funcionament del Pla d’Acollida i, si escau, es faran propostes de millora per a què siguin debatudes pel Claustre i aprovades posteriorment pel Consell Escolar.

11

Profile for els tarongers

Pla d'acollida  

Pla d'acollida  

Advertisement