Page 1

ESTATUTS CAPÍTOL PRIMER Constitució, denominació i règim jurídic Article 1.Segons l’article 22 de la Constitució Espanyola i per a un millor compliment del mandat del seu article 27 i concordants, així com de l’article 15 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, i també d’acord amb lo que disposa l’article 5 de la Llei Orgànica reguladora del Dret a la Educació i el Decret 202/87 del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, es constitueix a Barcelona una associació amb la denominació de ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D’ALUMNES ESCOLA ELS PORXOS, amb caràcter no lucratiu Article 2.Aquesta Associació, que té plena capacitat jurídica i d’obrar per al compliment dels seus fins, es regeix pels presents Estatuts i pels acords vàlidament adoptats pels seus òrgans de govern, i en tot cas, es regeix també per la normativa reguladora de les Associacions en general, estatal o autonòmica segons les respectives competències. CAPÍTOL SEGON Àmbit, domicili i fins Article 3.L’Associació tindrà el seu domicili social a Barcelona, Plaça Eduard Torroja, s/n. Tanmateix, aquest con altres possibles domicilis podran ser modificats per acord de la Assemblea General i amb la corresponent comunicació a la Administració. Article 4.L’Associació assumeix els següents objectius: 4.1- Donar recolzament i assistència als membres de l’associació, als pares, tutors, professors, alumnes i òrgans de govern del centre ESCOLA ELS PORXOS. 4.2- Promoure la participació dels pares dels alumnes en la Gestió del centre. 4.3- Ajudar als pares, mares i tutors dels alumnes en l’exercici del seu dret a intervenir en el control i la gestió del centre mentre estigui sostingut amb Fons Públics

Página 1 de 8


4.4- Promoure la representació i la participació dels pares i mares dels alumnes en els Consells Escolars dels centres públics i concertats i altres òrgans col·legiats. 4.5- Facilitar la col·laboració del centre en l’àmbit social, cultural, econòmic i laboral de l’entorn. 4.6. Col·laborar en les activitats educatives del centre i cooperar amb el consell Escolar en la elaboració de directives per la programació d’Activitats complementaries, extraescolars o de servei. 4.7- Promoure les activitats de formació de pares, tant des de la vessant cultural com la específica de responsabilització en l’educació familiar. 4.8- Promoure i realitzar altres activitats, que en el marc de la normativa educativa, assignin els estatuts respectius.

CAPÍTOL TERCER Socis Article 5.Seran socis de l’A.M.P.A, les mares i pares, o en el seu cas, els representants legals dels alumnes matriculats en el centre que manifestin la seva voluntat de pertànyer a dita entitat, contribuint al seu sostén amb les quotes a les que es refereix l’article 8è dels presents Estatuts. L’admissió dels socis es decisió de la Junta Directiva, la qual es prendrà tenint en compte l’acreditació de la condició de mare, pare o tutor de l’alumne o alumnes. Article 6.Drets i Obligacions dels socis. 6.1- Els socis tenen dret a participar en les activitats de l’Associació, intervenint en les seves Assemblees Generals, exponent queixes i suggeriments per escrit a la Junta directiva, o verbalment als delegats de curs. Aquests delegats ho tramitaran a la Junta en les seves reunions. 6.2- Els socis tenen veu en totes les reunions que es realitzin en la Junta directiva, així com veu i vot en totes les Assemblees Generals, tant ordinàries com extraordinàries. 6.3- Podran escollir als membres de la Junta Directiva, així com ser escollits per la mateixa. 6.4- Tenen dret a tenir una copia dels presents Estatuts Página 2 de 8


6.5- Hauran de contribuir econòmicament al suport de la associació i de les seves activitats, cobrin quotes i derrames acordades. 6.6- Deuran complir els acords reglamentaris adoptats per l’associació a traves dels seus diferents òrgans de govern, amb el fi d’aconseguir de la millor manera possible els objectius de l’associació. Article 7.Els socis podran ser donats de baixa per alguns dels següents motius: 7.1- Renuncia voluntària per escrit i dirigida a la Junta Directiva 7.2- Per perdre la condició de la pàtria potestat o representació legal de l’alumne 7.3- Per falta de pagament de la quota acordada 7.4- Per utilitzar l’Associació o el fet de ser soci per finalitats alienes a les estatuàriament assumides per la entitat. 7.5- Per realitzar activitats en contra de l’Associació, o que minvin la credibilitat davant els socis de la mateixa o d’altres entitats en les que es desenvolupen activitats conjuntes. Quan la baixa obeeixi als motius expressats en els apartats 7.3, 7.4 i 7.5; serà preceptiva l’obertura d’un expedient en el que es doni audiència al soci. L’acord de baixa, la tramitació del possible expedient, així com la comunicació de la esmentada baixa serà adoptat i realitzat per la Junta Directiva, amb ratificació expressa posterior realitzada en una Assemblea General. El soci podrà recórrer en contra de la resolució, davant l’Assemblea General en el període de quinze dies hàbils contant a partir del dia següent de la notificació de l’acord. CAPÍTOL QUART Règim econòmic Article 8.Aquesta Associació no té patrimoni fundacional. El pressupost anual estarà en acord a les aportacions i derrames que s’efectuïn. Per aconseguir els objectius, l’Associació disposarà dels següents medis econòmics:

Página 3 de 8


1.- L’import de les quotes dels socis 2.- Donatius i subvencions 3.- Ingressos obtinguts de les activitats que l’Associació realitzi 4.- Els interessos produïts pels fons de l’Associació En la primera Assemblea General anual, s’acordarà l’import màxim que es podrà gastar la Junta de Govern sense autorització expressa de la Assemblea. CAPÍTOL CINQUÈ Òrgans de Govern Article 9.L’Assemblea General de socis, és el màxim òrgan de govern de l’Associació i està constituïda per tots els socis. Tots els acords seran presos per la majoria simple dels socis presents, mediant votació, a excepció de: 1- Els acords presos en Assemblea General Extraordinària, en la que els vots favorables deuen de ser de dos terceres parts dels socis presents. 2- Per escollir a la Junta de govern, es requerirà la majoria relativa. Article 10.L’Associació serà regida per la Junta de Govern, escollida en l’Assemblea General. La Junta de Govern prendrà les decisions que es considerin oportunes per al bon funcionament de l’Associació, havent de ser posteriorment ratificades en Assemblea General. Article 11.L’Assemblea General es reunirà en sessió ordinària al menys TRES cops a l’any, per exercir competències que li confereixen els presents Estatuts. L’Assemblea General, ja sigui ordinària o extraordinària, es convocarà amb DEU dies d’antelació com a mínim, mediant comunicació escrita dirigida a cada soci, així com al tauler d’anuncis de l’Associació, en la que s’expressarà el corresponent Ordre del Dia. L’Assemblea General, tan ordinària o extraordinària, quedarà vàlidament constituïda en primera convocatòria quan estiguin presents o representats la majoria simple dels socis; i en segona convocatòria, Trenta minuts desprès, sigui quin sigui el nombre de socis. Article 12.L’Assemblea General Extraordinària podrà ser convocada per: 1.- Acord de la Junta de Govern 2.- Sol·licitud de, al menys, un 20% del total de Socis Página 4 de 8


Article 13.Només es considera un vot per unitat familiar o representació legal de l’alumne, encara que siguin mes germans matriculats al centre escolar. Article 14.Correspon a l’Assemblea General Ordinària de Socis: 1.- Fixar els principis i plans generals d’actuació de l’Associació 2.- Aprovar els pressupostos anuals, la memòria i l’estat de comptes de l’Associació. 3.- Escollir als membres de la Junta de Govern 4.- Escollir al Censor de Comptes a un soci 5.- Decidir en qualsevol qüestió proposada per la Junta de govern que no estigui reservada a la competència de l’Assemblea General Extraordinària 6.- Escollir i cessar al soci que la representi davant el Consell Escolar Correspon a l’Assemblea General Extraordinària de Socis: 1.- Acordar la disposició o alineació de béns o drets de l’Associació. 2.- Constituir federacions o adherir-se a les ja existents 3.- Aprovar, modificar i anular, quan sigui oportú, el Reglament Interior de l’Associació 4.- Aprovar, modificar i anular, l’articulat dels presents Estatuts 5.- Dissoldre l’Associació. Article 15.La Junta de Govern es l’Òrgan executiu de les disposicions preses per l’Assemblea, les quals tenen caràcter d’obligació, i es regirà pels presents Estatuts, així com per altres disposicions legals que es refereixin a aquesta classe d’associacions. La Junta de Govern estarà constituïda pels següents càrrecs: President/a Secretari/a Vicesecretari/a Delegat/da de cultura

Vicepresident/a Tresorer/a Delegat/da d’esports Vocals de les Activitats

Tots els càrrecs son honorífics i NO remunerats

Página 5 de 8


Article 16.1.1- Els càrrecs que constitueixen la Junta de Govern es renovaran cada DOS Anys, havent presentat la dimissió en l’última assemblea del curs i escollint-se els nous càrrecs en la primera assemblea del Curs següent. 1.2- Els càrrecs dimissionaris poden presentar-se a la reelecció, sent el límit de dos mandats consecutius o de tres d’alterns. 1.3- L’ordre de renovació serà; AÑO A.- President/a, vicesecretari/a, Delegat/da d’esports i la meitat dels vocals AÑO B.- Vicepresident/a, Tresorer/a, Secretari/a, Delegat/da de Cultura i la meitat dels vocals Article 17.La Junta de Govern assumirà les funcions de representació i direcció de l’Associació, tenint a més les següents atribucions: 1.- Resoldre l’admissió de nous socis 2.- Nombrar les delegacions i comissions que consideri necessàries per al bon funcionament de l’Associació 3.- Marcar les directrius oportunes per al correcte desenvolupament de les activitats 4.- Prendre qualsevol decisió que cregui oportuna per al bon funcionament de l’Associació, inclús aquelles que corresponent a l’Assemblea General, per la seva urgència siguin assumides per la Junta amb la posterior ratificació de l’Assemblea Article 18.Correspon al/la President/a; la representació de l’Associació; convocar i presidir la Junta de Govern, així com la Assemblea General de socis dirigint els debats, adoptar les mesures que consideri urgents per a la bona administració social; encarregar-se del compliment dels presents estatuts; subscriure junt amb el/la Secretari/a les actes de les sessions i tota classe de documents precedents de l’Associació. Article 19.Correspon al/la vicepresident/a, assumir accidentalment la presidència quan les circumstancies així ho estableixin, a més de realitzar una tasca de suport al/la president/a Article 20.Correspon al/la Secretari/a, la custòdia dels llibres, excepte el de comptabilitat, dels documents i del segell de l’Associació. Tanmateix ha de portar el registre dels socis, redactar les Actes de les reunions de la Junta de govern i de les Assemblees Generals. Lliurar certificats de tot lo que faci referència als llibres i documents, així com donar resposta a correspondència de l’Associació. Tot allò amb el vist i plau del/la president/a. Página 6 de 8


Article 21.Correspon al/la Vicesecretari/a, assumir accidentalment les funcions del secretari/a quan les circumstancies així ho estableixin, a mes de donar suport al secretari/a. Article 22.Correspon al/la Tresorer/a, la custòdia dels llibres de comptabilitat i els fons socials, així com de realitzar els cobraments i els pagaments que l’ Associació hagi d’efectuar. Tot allò sota supervisió del President/a; te a més la obligació de facilitar l’estat de comptes al Censor de les mateixes que hagi estat anomenat per l’assemblea en el moment que aquest així ho reclami. Article 23.Correspon al Delegat de Cultura, promoure, supervisar i coordinar totes les activitats que puguin ser considerades com a culturals i que s’efectuïn a i per l’Associació. Article 24.Correspon al Delegat de Esports, promoure, supervisar i coordinar totes les activitats esportives que s’efectuïn a i per l’Associació. Article 25.Correspon als Vocals d’activitats, supervisar el bon funcionament de l’activitat en concret sobre la qual exerceixin el seu control, notificant al Delegat/da qualsevol possible problema o suggeriment. Aquells que sent vocals no siguin socis de l’associació tindran veu però no vot en les reunions de la Junta de Govern. Article 26.Correspon al Censor de Comptes, el control de les comptes de l’Associació, podent realitzar aquest control en qualsevol moment de l’any i en especial abans de les Assemblees Generals. Article 27.Correspon als delegats de Curs, servir com a pont d’enllaç i comunicació entre els professors de les classes que correspongui i els pares/mares/tutors dels alumnes. Estudiar i proposar solucions a problemes que puguin sorgir en relació amb el seu curs. Assistir a les reunions de la Junta de Govern, en les que tindran condició de vocals.

Article 28.Página 7 de 8


Els acords de la Junta de Govern, es prendran per majoria simple de vots. Els empats que puguin haver-ne serien decidits pel vot de qualitat del/la President/a. La Junta de Govern es reunirà com a mínim un cop al mes. Article 29.Qualsevol qüestió no prevista en els presents Estatuts serà resolta per la Junta de govern, i posteriorment serà sotmesa a l’aprovació de la primera Assemblea General que es realitzi.

CAPÍTOL SISÈ Dissolució de l’Associació Article 30.Per dissoldre l’Associació, serà necessari un acord favorable pres per majoria de DOS TERCIS dels socis en una Assemblea General Extraordinària convocada per tal fi. Article 31.En cas de dissolució, la Junta de Govern assumirà la funció de comissió liquidadora; un cop satisfetes les obligacions pendents, si haguessin béns sobrants, aquests serien lliurats al centre per que siguin utilitzats per aquest, i exclusivament per a fins culturals.

Els presents Estatuts han estat aprovats per l’Assemblea General Extraordinària de l’Associació de Mares i Pres d’alumnes del C.E.I.M.P Joan Antoni Parera, en data del Quinze d’abril de mil nou cents noranta vuit, substituint als actualment en vigor.

EL/LA PRESIDENT/A

Página 8 de 8

EL/LA SECRETARI/A

Estatuts  
Estatuts  

Estatutos del Ampa

Advertisement