Issuu on Google+

Associació de Mares Pares d' Alumnes ESCOLA ELS PORXOS

NÚMERO DE SOCI ______________ CURS ESCOLAR __________________

Plaça Eduard Torroja 12 08020 Barcelona Telèfon 93-266-24-20

BAIXA D’ACTIVITAT En / Na .................................................................................................................................................................... (nom de la persona que autoritza)

com a

..................................................................................................................................................................... (pare, mare o tutor)

de l’alumne

..…………………………………………………………………………….………………………….…….... (nom de l’alumne)

EXPON : Que causarà baixa de l’activitat extraescolar de .................................................................................................

pel següent MOTIU:

Signatura del pare/mare/tutor

Barcelona,……………. de ………………………….. ………. de 20……….


Baja Actividad Extraescolar