Page 1

Associació de Mares Pares d' Alumnes ESCOLA ELS PORXOS

NÚMERO DE SOCI ____________ CURS ESCOLAR ______________

Plaça Eduard Torroja 12 08020 Barcelona Telèfon 93-266-24-20

ALTA BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ

En / Na .................................................................................................................................................................... (nom de la persona que autoritza) com a ...................................................................................................................................................................... (pare, mare o tutor) autoritzo a …………………………………………………………………………………………………………….…….... (nom de l’alumne) domicili …………………………………………………………………………………………………..…………….………

telèfons de contacte …………………………………………………………………………………..……………..………

que fa el curs ……………………………………………………………………….. a participar en la següent activitat:

ACTIVITAT

...................................................

HORARI

...................................................

(CAL OMPLIR UNA FITXA PER ACTIVITAT I PER ALUMNE)

DADES DE L' ENTITAT BANCÀRIA Nom del titular .................................................................................................................... Banc/Caixa d'estalvi............................................................................................................. ENTITAT

OFICINA XX

D.C. XX

NUMERO DE COMPTE XX

Signatura del titular Barcelona,……………. de ………………………….. ………. de 20………. NOTA : Durant el curs present la única forma de pagament de les activitats extraescolars serà a través de domiciliació BANCÀRIA, Els rebuts retornats pel banc generen una despesa a pagar pel soci en el proper rebut. La baixa de qualsevol activitat, es prega es notifiqui abans del dia 20 de cada mes, en els locals de l 'A.M.P.A., en cas contrari s'haurà d' abonar la mensualitat complerta.

Alta Actividad Extraescolar  

Documento para darse de Alta Extraescolar

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you