Page 1

FITXA DE    PROJECTE   _Títol:   Estudi   d’impacte   i   integració   paisatgística   d'un   projecte   de   restauració   de   la   Rectoria  de  Pallerols.    

_Àrees de  treball:  Medi  Ambient  i  Paisatge     _Equip:  Laura  Camprubí  (elrisell)  Ramon  Mallol  (Arquitecte)   _Calendari:  Juny  2013   _Descripció   del   projecte:  

Elaboració d'un   Estudi   d'impacte   i   integració  

paisatgística per  al  projecte  de  restauració  de  la  rectoria  de  Pallerols.  Tal  i  com  estableix  i   als  articles  48  i  49  del  Decret  Legislatiu  1/2010  i  als  articles  49  i  57  del  Decret  305/2006,  per   l’aprovació   de   projectes   d’actuacions   específiques   d’interès   públic   i   de   noves   activitats   i   construccions  en  sòl  no  urbanitzable  cal  que  el  pla  especial  urbanístic  o  el  projecte  incorpori   un   Estudi   d’Impacte   i   Integració   Paisatgística   amb   el   contingut   que   determinin   les   disposicions   aplicables   en   matèria   de   paisatge   i,   com   a   mínim,   una   diagnosi   raonada   del   potencial  impacte  i  una  exposició  de  les  mesures  correctores  que  es  proposen.   El  projecte  consta  dels  apartats  següents:     1.  DADES  BÀSIQUES     2.  PLANEJAMENT  I  INSTRUMENTS  DE  PAISATGE     3.  PAISATGE  A  ESCALA  TERRITORIAL   4.  PAISATGE  DEL  LLOC  I  PROJECTE   5.  ESTRATÈGIA,  CRITERIS  I  MESURES  D’INTEGRACIÓ  I  CONCLUSIONS

 


Àrea de  Paisatge  i  Medi  Ambient  

 

_Imatges:  

Paisatge  de  l’àmbit  d’estudi  

Relleu  i  morfologia  de  l’àmbit  d’estudi                

Secció longitudinal  de  l’àmbit  d’estudi  

Seccions  de  la  nova  edificació  (equip  redactor  del  projecte)    

/2  

Fitxa projecte pallerols  
Fitxa projecte pallerols  

Projecte d'impacte i integració paisatgística

Advertisement