Page 1

× ÒÔßÒÜ

Ê¿¬»®´¿²¼ Ô ÛÍÛÎÞÎ×ÛÚ Î»½¸¬-¾»®¿¬«²¹ º•® Ó–²²»® Æ« »«®»® Í«°»®ó×¼»» ³†½¸¬» ·½¸ »«½¸ ¸»®¦´·½¸ ¹®¿¬«´·»®»²ò Û«½¸ ¹·´¬ ³»·²» ر½¸¿½¸¬«²¹ò Ü»²² ¿«½¸ Ô·»½¸¬»²-¬»·² ¾®¿«½¸¬ Ó–²²»® ³·¬ ¼·»-»® -«°»®¬±´´»² Û·²-¬»´´«²¹ò É»·¬»® -±ò Ü¿²µ»ÿ Ý¿®±´·²» Õ·²¼´»óÍ°®»²¹»® Ù«º»® îçëô Ì®·»-»²¾»®¹

Î ÛÙ×ÑÒ

Ü·»¾»-óÜ«± µ´¿«¬» Ì®»-±® -¼¿òó Û·² Ü·»¾»-óÜ«± ¸¿¬ ¿³ Ó±²ó ¬¿¹³·¬¬¿¹ ¿«- »·²»³ Ê»®-·½¸»®«²¹-ó ¾•®± ·³ Æ»²¬®«³ Ú»´¼µ·®½¸- »·²»² Ì®»-±® ¹»-¬±¸´»²ò Ü·» Ú®»«¼» •¾»® ¼·» Þ»«¬» ¼•®º¬» -·½¸ ·² Ù®»²¦»² ¸¿´¬»²æ Ò»¾»² п°·»®»² ¾»º¿²¼»² -·½¸ ·³ Ù»´¼-½¸®¿²µ ²«® éë Ú®¿²µ»²ò Ô¿«¬ Ó·¬¬»·´«²¹ ¼»® б´·¦»· ª±³ Ü·»²-¬¿¹ ¸»¾»´¬»² ¼·» ¾»·¼»² Û·²¾®»½¸»® ©–¸®»²¼ ¼»® Ó·¬¬¿¹-°¿«-» ¼·» Û·²ó ¹¿²¹-¬•® ·³ »®-¬»² ͬ±½µ ¼»- Ù»¾–«ó ¼»- ¿«-ò ܱ®¬ »²¬©»²¼»¬»² -·» ¼»² ͬ»¸¬®»-±® «²¼ ´«¼»² ·¸² ·¸® ß«¬±ô ¼¿-·» ¼·®»µ¬ ª±® ¼»³ Ø¿«- ¹»°¿®µ¬ ¸¿¬ó ¬»²ò ʱ² ¼»² Ì®»-±®¼·»¾»² º»¸´¬ ¾·¶»¬¦¬ ¶»¼» Í°«®ò

Ó×ÌÌÉÑÝØô çò ÚÛÞÎËßÎ îððë

Í Û×ÌÛ

è

Û·² Ê·»®¬»´¶¿¸®¸«²¼»®¬ É·´¼³¿²¼´·óÙ«¹¹¿ Þ–®¹»® Ú¿-²¿½¸¬-«³¦«¹ ¦« ²»«»³ Ô»¾»² »®©»½µ¬ Þ»· ¸»®®´·½¸»³ ͱ²²»²-½¸»·² »®´»¾¬» ¼»® YÞ–®¹»®óÚ¿-²¿½¸¬-ó «³¦«¹X ¹»-¬»®² Ò¿½¸³·¬¬¿¹ -»·²»² ¦©»·¬»² Ú®•¸´·²¹ò

¾·´–«³-«³¦«¹ ª±² ¼»² Ñ´¼·»- ¼»® É·´¼³¿²¼´·óÙ«¹¹¿ô ¼»² Ù®•²¼«²¹-ó ³·¬¹´·»¼»®² «²¼ ¼»³ Ö«¾·´–«³-°®·²ó ¦»²°¿¿®ô ß®¬¸«® ͽ¸–¼´»® «²¼ ܱ®´· Í»´»ò

»µòó íë Ù®«°°»² ¿«- Ô·»½¸¬»²-¬»·² ²¿¸³»² ¿³ Ö«¾·´–«³-«³¦«¹ ¼»® É·´¼³¿²¼´·óÙ«¹¹¿ ¬»·´ «²¼ ¿²-½¸´·»-ó -»²¼ ©«®¼» ²±½¸ »·²³¿´ -± ®·½¸¬·¹ ¹»ó º»·»®¬ô ¾»ª±® ¼»® ß-½¸»®³·¬¬©±½¸ ¼·» Ú¿-¬»²¦»·¬ »·²´–«¬»¬ò Æ« ·¸®»³ îëó ¶–¸®·¹»² Ö«¾·´–«³ ´·»-- ¼·» É·´¼³¿²¼ó ´·óÙ«¹¹¿ ¼»² Þ–®¹»®óÚ¿-²¿½¸¬-«³ó ¦«¹ô ¼»® ª±² ¼»® Í¿³·²¿ ¿«º ¼»² ܱ®ºó °´¿¬¦ º•¸®¬»ô ©·»¼»® ¿«º´»¾»²ò Ò»¾»² ¼»² µ¿µ¿º±²·-½¸»² Õ´–²¹»² ¼»® Ù«¹ó ¹»²³«-·µ»² °®–-»²¬·»®¬»² -·½¸ ¿«½¸ ¼·» ª»®-½¸·»¼»²»² Þ»®¹»® Ú«²µ»²ó «²¼ Ò¿®®»²¦•²º¬» ³·¬ ±®·¹·²»´´»² É¿ó ¹»² «²¼ Ó¿-µ»² -±©·» É¿¹»²ó «²¼ Ú«--¹®«°°»² ¿«- ¼»³ Ѿ»®ó «²¼ Ë²ó ¬»®´¿²¼ò ß²¹»º•¸®¬ ©«®¼» ¼»® Ö«ó

Ù»´«²¹»²»- Ö«¾·´–«³-º»-¬ ß²-½¸´·»--»²¼ ¸»·¦¬»² ¼·» ª»®ó -½¸·»¼»²»² Ù«¹¹»²ô «²¬»® ·¸²»² ¿«½¸ ¼·» É·´¼³¿²¼´· Ñ´¼·»-ô ¼»² ¦¿¸´®»·½¸»² Ù–-¬»² ·³ ܱ®º-¿¿´ ²±½¸ »·²³¿´ -± ®·½¸¬·¹ »·² «²¼ -±®¹¬»² º•® ¬±´´» ͬ·³³«²¹ ¿³ Ö«¾·´–«³-º»-¬ò λ¹»- Ì®»·¾»² ¸»®®-½¸¬» ¿«½¸ ·² ¼»² Þ»·¦»²ô ¾»ª±® ³¿² ¼¿²² ·² ¼»² -°–ó ¬»² ß¾»²¼-¬«²¼»² ª±² ¼»® Ú¿-²¿½¸¬ îððë ß¾-½¸·»¼ ²»¸³»² ³«--¬»ò ܱ½¸ ²¿½¸ ¼»³ ¹»´«²¹»²»² Ö«¾·´–«³-«³ó ¦«¹ ¾´»·¾¬ ¦« ¸±ºº»²ô ¼¿-- ¿«½¸ ·³ ²–½¸-¬»² Ö¿¸® ©·»¼»® »·² Ú¿-²¿½¸¬-ó «³¦«¹ ·² Ì®·»-»²¾»®¹ -¬¿¬¬º·²¼»² ©·®¼ò

ر¸» Ù–-¬» ·² Ì®·»-»²¾»®¹æ Ü¿- Ю·²¦»²°¿¿® ¼¿®º ¾»·³ ˳¦«¹ ²¿¬•®´·½¸ ²·½¸¬ º»¸´»²ò

Û·²» Õ±³*¼·» ª±² Ù·´´»- ܧ®»µ λ¹·»æ ײ¹± Ñ-°»´¬

Í¿³-¬¿¹ô ïîò Ú»¾®«¿® îððë Ю»³·»®»

Ú®»·¬¿¹ô ïèò Ú»¾®«¿® îððë Ó·¬¬©±½¸ô îíò Ú»¾®«¿® îððë ܱ²²»®-¬¿¹ô îìò Ú»¾®«¿® îððë Ó·¬¬©±½¸ô ðîò Ó<®¦ îððë Ú®»·¬¿¹ô ðìò Ó<®¦ îððë ¶»©»·´- îðòðð ˸® ·³

Ì¿Õ·²±ô ͽ¸¿¿²ñÚÔ

ô ô ô ô ô

Ê·»´» Æ«-»¸»® «²¼ Æ«-»¸»®·²²»² ·² Ì®·»-»²¾»®¹æ Ü¿- Ы¾´·µ«³ º®»«¬ -·½¸ ¿«º ¼·» Ü¿®¾·»¬«²¹ ¼»® Yд«²¼»®¸••-´»®Xò ʱ®ª»®µ¿«º ʱ®ª»®µ¿«º ̸»¿¬»® ¿³ Õ·®½¸°´¿¬¦ô λ¾»®¿-¬®¿--» ïðô ÚÔóçìçì ͽ¸¿¿² øÓ±²¬¿¹ ¾·- Ú®»·¬¿¹ô ç ¾·- ïï ˸® «²¼ ïíòíð ¾·- ïè ˸®÷ Ì»´»º±² ððìîí îíé ëç êçô Ú¿¨ ððìîí îíé ëç êïô ÛóÓ¿·´ ª±®ª»®µ¿«ºà¬¿µò´·

̸»¿¬»® ¿³ Õ·®½¸°´¿¬¦ λ¾»®¿-¬®¿--» ïðô ÚÔóçìçì ͽ¸¿¿² øÓ±²¬¿¹ ¾·- Ú®»·¬¿¹ô ç ¾·- ïï ˸® «²¼ ïíòíð ¾·- ïè ˸®÷ Ì»´»º±² õìîíñîíé ëç êçô Ú¿¨ õìîíñîíé ëç êï ÛóÓ¿·´æ ª±®ª»®µ¿«ºà¬¿µò´·

Ó·¬ º®»«²¼´·½¸»® ˲¬»®-¬$¬¦«²¹ ¼»Õ«´¬«®¾»·®¿¬»- ¼»® Ú$®-¬´·½¸»² λ¹·»®«²¹

Õ¿µ±º±²·-½¸» Õ´–²¹»æ Ü·» Þ¿´¦²»® Yк†¸®¿--´»®X ø´·²µ-÷ «²¼ ¼·» ͽ¸¿¿²»® Yο¬¿¬–¬-½¸X ø®»½¸¬-÷ -°·»´¬»² ¦«³ ß¾-½¸´«-- ²±½¸ »·²³¿´ ¹®±-- ¿«ºò

Ú±¬±-æ Õ´¿«- ͽ¸–¼´»®


Ô×ÛÝØÌÛÒÍÌÛ×ÒÛÎ

Ó·¬¬©±½¸ô ïò Ó–®¦ îððê

Ê¿¬»®´¿²¼ ßÆ çìçð Ê¿¼«¦ › Ò®ò ìè

Ò«® ¼·» ®·½¸¬·¹»

Û·²-¬»´´«²¹ ¦<¸´¬ Ì îíç ëð ëð i ©©©ò¹«¬»²¾»®¹ò´·

Ó × Ì ß Ó Ì Ô × Ý Ø Û Ò Ð Ë Þ Ô × Õ ßÌ × Ñ Ò Û Ò P Ê Û Î Þ Ë Ò Ü Í š Ü Ñ Í Ì Í Ý Ø É Û × Æ

׳³»® ³·¬ ¼»® Ϋ¸»

ËÍóб´·¬·µ»® ·² Ô·»½¸¬»²-¬»·²

Ú«--¾¿´´»® ³·¬ -°»¦·»´´»² Ì»-¬-

ÔÞßóݸ¿«ºº»«®» ¬®¿·²·»®»²ô «³ Ù»©¿´¬ ·² ¼»² Þ«--»² ¦« ª»®¸·²¼»®²ò

Û®¾°®·²¦ ß´±·- ø®»½¸¬-÷ ¾»¹®•--¬ ¼»² Õ±²¹®»--¿¾¹»±®¼²»¬»² Ö¿³»- Í»²-»²¾®»²²»®ò

Ü·» Ô·»½¸¬»²-¬»·²»® Ò¿¬·±²¿´ó ³¿²²-½¸¿º¬ ©»·´¬» ¹»-¬»®² ·² Þ¿¼ ο¹¿¦ò

ͽ¸¿¼»² ·² Ó·´´·±²»²¸†¸»

ʱ¹»´¹®·°°» •¾»®¬®¿¹»² Ü·» ʱ¹»´¹®·°°» ¾®»·¬»¬ -·½¸ ·² Û«®±°¿ ©»·¬»® ¿«-ò ß«º ¼»® ¼»«¬-½¸»² ײ-»´ Ε¹»² ©«®¼» ¼¿Ê·®«- ¾»· »·²»® ¬±¬»² Õ¿¬¦» º»-¬¹»-¬»´´¬ò ¿°òó Ü·» ʱ¹»´¹®·°°» ·-¬ ·² Ü»«¬-½¸´¿²¼ »®-¬³¿´- ¿«º »·² Í–«¹»¬·»® •¾»®¹»-°®«²¹»²ò Ѿ ¼·» ¿«º Ε¹»² ª»®»²¼»¬» Õ¿¬¦» ¿¾»® ¿² ¼»® ¸±½¸°¿¬¸±¹»²»² Ê¿®·¿²¬» ¼»- ØëÒïóÊ·®«- -¬¿®¾ô ©«®¼» ·³ ¼»«¬-½¸»² Ú®·»¼®·½¸ó Ô±»ºº´»®óײ-¬·¬«¬ ¹»-¬»®² ²±½¸ «²¬»®-«½¸¬ò Ü»® Ю–-·¼»²¬ ¼»×²-¬·¬«¬- -¿¹¬»ô »- -»· -»·¬ ´–²¹»ó ®»³ ¿«- ß-·»² ¾»µ¿²²¬ô ¼¿-Õ¿¬¦»² -·½¸ ³·¬ ¼»³ Ê·®«- ¿²ó -¬»½µ»² µ†²²¬»²ô ©»²² -·» ·²º·ó ¦·»®¬» ʆ¹»´ º®»--»²ò Û·²» ß²ó -¬»½µ«²¹ ª±² Ó»²-½¸»² ¼«®½¸ ·²º·¦·»®¬» Õ¿¬¦»² -»· ¾·-´¿²¹ ¿¾»® ²±½¸ ²·½¸¬ ²¿½¸¹»©·»-»² ©±®¼»²ò Ò¿½¸ Û·²-½¸–¬¦«²¹ ¼»- ײ-¬·¬«¬- ¦»·¹¬ ¼»® Ú¿´´ ¿¾»® ¼·» ©¿½¸-»²¼» Ù»º–¸®´·½¸µ»·¬ ¼»- Û®®»¹»®- ØëÒïò Ü·» Õ¿¬¦» ©¿® ¾»· ¼»® Í«½¸» ²¿½¸ ª»®»²ó ¼»¬»² ʆ¹»´² ¹»º«²¼»² ©±®¼»²ò Ü·» Ô¿²¼»-®»¹·»®«²¹ ª±² Ó»½µó ´»²¾«®¹óʱ®°±³³»®² ª»®¿²ó ´¿--¬»ô ¼¿-- ¿¾ -±º±®¬ ¿´´» ·² ¼»² š¾»®©¿½¸«²¹-¹»¾·»¬»² ¬±¬ ¿«ºó ¹»º«²¼»²»² Õ´»·²-–«¹»®ô ¼·» ³·¬ ʆ¹»´² ·² Õ±²¬¿µ¬ ¹»µ±³ó ³»² -»·² µ†²²¬»²ô ¦« ¾»®¹»² «²¼ ¦« «²¬»®-«½¸»² -·²¼ò

Ò·½¸¬ ©·» ·² ¼»® ͽ¸©»·¦ ײ ¼»® ͽ¸©»·¦ º•¸®¬» ¼»® Ú¿´´ ¼»® ¼»«¬-½¸»² Õ¿¬¦» ¦« µ»·²»² ²»«»² Ó¿--²¿¸³»²ò Û·²» »®ó ¸†¸¬» ß´¿®³-¬«º» ¼®–²¹» -·½¸ ²·½¸¬ ¿«ºô -¿¹¬» ¼»® Ü·®»µ¬±® ¼»- Þ«²¼»-¿³¬- º•® Ê»¬»®·²–®ó ©»-»²ô Ø¿²- ɧ--ô «²¼ ª»®©·»¿«º ¼·» -»¸® -°»¦·»´´» Í·¬«¿¬·±² ³·¬ ª·»´»² ¬±¬»² ʆ¹»´² ¿«º Î•ó ¹»²ò ݸ®·-¬·¿² Ù®·±¬ô ݸ»º ¼»×²-¬·¬«¬- º•® Ê·®«-µ®¿²µ¸»·¬»² «²¼ ׳³«²°®±°¸§´¿¨»ô ¾»ó ¦»·½¸²»¬» ¼¿- ß²-¬»½µ«²¹-®·-·ó µ± º•® Õ¿¬¦»² ·² ¼»® ͽ¸©»·¦ ©»·¬»®¸·² ¿´- °®¿µ¬·-½¸ ¹´»·½¸ ²«´´ò Õ¿¬¦»² -±´´¬»² ¼»-¸¿´¾ ²·½¸¬ »·²¹»-°»®®¬ ©»®¼»²ò ɧ-³¿½¸¬» ¿«½¸ ¼¿®¿«º ¿«º³»®µó -¿³ô ¼¿-- ·² ¼»® ͽ¸©»·¦ ¾·-¸»® ²«® ·² »·²»³ ª±² ïîé «²¬»®ó -«½¸¬»² ʱ¹»´µ¿¼¿ª»®² ¼¿- Ê±ó ¹»´¹®·°°»óÊ·®«- ²¿½¸¹»©·»-»² ©±®¼»² ·-¬ò Ù»-¬»®² ©«®¼» ¿¾»® ¿«½¸ ¼»® »®-¬» Ê»®¼¿½¸¬-º¿´´ ·² »·²»³ Ø•¸²»®-¬¿´´ ¹»³»´¼»¬ò

× ÒØßÔÌ

Ü·» Æ©»·¬» ײ´¿²¼ É·®¬-½¸¿º¬ Þ±«´»ª¿®¼ Í°±®¬ ͽ¸´¿¹´·½¸¬ Í»²·±®»² ÌÊóЮ±¹®¿³³» Õ«´¬«® ß«-´¿²¼ Ø»«¬»

î í P ïï ïîô ïí ïì ïë P ïè ïç îí îì îë îé îè

ÝØÚ ïòëð

ݸ·²¿óλ-¬¿«®¿²¬ ·² Þ«½¸- ¼«®½¸ Þ®¿²¼ ¦»®-¬†®¬ P Þ®¿²¼«®-¿½¸» «²¾»µ¿²²¬ Û·² Ù®±--¾®¿²¼ ¦»®-¬†®¬» ¹»-¬»®² Ó±®¹»² ¼¿- »¸»ó ³¿´·¹» ر¬»´ É»®¼»²¾»®¹ ·² Þ«½¸- º¿-¬ ª±´´-¬–²¼·¹ò Ó»²-½¸»² ¾´·»¾»² «²ª»®ó ´»¬¦¬ò Ü»® Í¿½¸-½¸¿¼»² ¾»´–«º¬ -·½¸ ¿«º •¾»® »·²» Ó·´´·±² Ú®¿²µ»²ò ÊÑÒ ÖßÒ×ÒÛ Õ›ÐÚÔ×

Ó·¬¬¿¹-¦»·¬æ Û- ®·»½¸¬ ²¿½¸ ª»®¾®¿²²¬»³ ر´¦ò Ù´¿--°´·¬¬»® «²¼ ª»®µ±¸´¬» Ú»²-¬»®´–¼»² ´·»ó ¹»² ¿«º ¼»® ͬò Ù¿´´»® ͬ®¿--» ·² Þ«½¸-ò ʱ³ ݸ·²¿óλ-¬¿«®¿²¬ ¹»¹»²•¾»® ¼»- É»®¼»²¾»®¹»®ó -»»- ·-¬ ³»¸® ±¼»® ©»²·¹»® ²«® ²±½¸ ¼·» Ú¿--¿¼»ô ¼·» Ø•´´»ô ³·¬ ¼»² ¹»´¾»² P ¶»¬¦¬ ¹®†--¬»²¬»·´¹®¿«-½¸©¿®¦»² P ͽ¸·²¼»´² •¾®·¹¹»¾´·»¾»²ò Ü·» ®«²¼ êð Ú»«»®©»¸®´»«¬» ª±² Þ«½¸- «²¼ Ù®¿¾- -·²¼ -»·¬ ¾¿´¼ ¿½¸¬ ͬ«²¼»² ·³ Û·²-¿¬¦ò Û®-¬ «³ ïï ˸® ¾®¿½¸¬»² -·» ¼¿Ú»«»®ô ¼¿- ·² ¼»² º®•¸»² Ó±®ó ¹»²-¬«²¼»² ·³ »¸»³¿´·¹»² Ø±ó ¬»´ É»®¼»²¾»®¹ ¿«-¾®¿½¸ô «²ó ¬»® Õ±²¬®±´´»ò Û·²·¹» Þ®¿²¼²»-ó ¬»® ®¿«½¸»² ²±½¸ ·³³»®ò Ü·» Ô†-½¸¿®¾»·¬»² ¹»-¬¿´¬»¬»² -·½¸ Y–«--»®-¬ -½¸©·»®·¹ «²¼ ¹»ó º–¸®´·½¸Xô ©·» Ú»«»®©»¸®µ±ó ³¿²¼¿²¬ α¾»®¬ Þ±²¼»®»® -¿¹¬ò Æ»·¬©»·-» ¾»º•®½¸¬»¬» ³¿² -±ó ¹¿®ô ¼¿-- ¼¿- Ù»¾–«¼» »·²-¬•®ó ¦»² µ†²²¬»ò Ю±¾´»³» ¾»®»·¬»ó ¬»² ¿«½¸ ¼·» ¬·»º»² Ì»³°»®¿¬«ó ®»²ò Ü·» ͬ®¿--»² «²¼ É»¹» «³ ¼»² Þ®¿²¼°´¿¬¦ ©«®¼»² ¼«®½¸ ¼¿- ¹»º®·»®»²¼» Ô†-½¸©¿--»® -°·»¹»´¹´¿¬¬ò

ͽ¸©·»®·¹» Ô†-½¸¿®¾»·¬»² ˳ ìòîð ˸® ©·®¼ ·³ ݸ·²¿ó λ-¬¿«®¿²¬ ¼»® Ú»«»®¿´¿®³ ¿«-¹»´†-¬ò Ú¿-¬ ¹´»·½¸¦»·¬·¹ ¾»ó ³»®µ¬ »·²» ß²©±¸²»®·² ¼¿-

ß½¸¬ ͬ«²¼»² Ü¿«»®»·²-¿¬¦æ Ü·» êð Ú»«»®©»¸®´»«¬» ª±² Þ«½¸- «²¼ Ù®¿¾- µ±²²¬»² ¼»² Þ®¿²¼ ·³ »¸»³¿´·¹»² ر¬»´ É»®¼»²¾»®¹ ²«® -½¸©»® «²¬»® Õ±²¬®±´´» ¾®·²¹»²ò Æ»·¬©»·-» ¾»º•®½¸¬»¬»² -·»ô ¼¿-- ¼¿- ¿´¬» Ù»¾–«¼» »·²-¬•®¦»² µ†²²¬»ò Ú±¬±æ Ó¿®¬·² É¿´-»® Ú»«»®ò Æ«³ Æ»·¬°«²µ¬ ¼»Þ®¿²¼¿«-¾®«½¸- ¾»º·²¼»² -·½¸ ¼»® Ж½¸¬»®ô »·²·¹» -»·²»® Ú¿ó ³·´·»²¿²¹»¸†®·¹»² «²¼ ß²¹»ó -¬»´´¬» ·³ Ø¿«-ò Ü·» -»½¸- л®ó -±²»² µ†²²»² -·½¸ ®»½¸¬¦»·¬·¹ «²¼ «²ª»®-»¸®¬ ·²- Ú®»·» ®»¬¬»²ò ß´- ¼·» Ú»«»®©»¸® »·²¬®·ºº¬ô ¾®»²²¬ »- ·³ Þ»®»·½¸ ¼»® Þ¿® ¾»®»·¬- ´·½¸¬»®´±¸ «²¼ ¼¿- Ú»«ó »® ¹®»·º¬ ¿«º ¿²¼»®» Ζ«³» •¾»®ò ׳³»® ©·»¼»® ¾®·½¸¬ ¿² ª»®-½¸·»¼»²-¬»² ͬ»´´»² ±ºº»²»Ú»«»® ¿«-ô ¼¿ »- -·½¸ •¾»® ¼·» Æ©·-½¸»²¾†¼»² ·³ ¿´¬»² Ù»ó

¾–«¼» °®±¾´»³´±- ·³ ¹¿²¦»² Ø¿«- ¿«-¾®»·¬»² µ¿²²ò

̱¬¿´-½¸¿¼»²á Ü·» Ú»«»®©»¸® ¾®¿«½¸¬ ¹®±-ó -» Ó»²¹»² ¿² Ô†-½¸©¿--»®ô «³ ¦« ª»®¸·²¼»®²ô ¼¿-- ¼·» Ú´¿³ó ³»² ¿«º Ò¿½¸¾¿®´·»¹»²-½¸¿ºó ¬»² •¾»®¹®»·º»²ò Æ©¿® µ†²²»² ¼·» ¾»²¿½¸¾¿®¬»² Ø–«-»® ¹»ó -½¸•¬¦¬ ©»®¼»²ô ¼»® ͽ¸¿¼»²ô ¼»® ·³ »¸»³¿´·¹»² ر¬»´ »²¬ó -¬»¸¬ô ·-¬ ¶»¼±½¸ ·³³»²-ò YÜ¿Û®¼¹»-½¸±-- ·-¬ µ±³°´»¬¬ ¿«-ó

¹»¾®¿²²¬Xô -¿¹¬ Ø¿²- Û¹¹»²ó ¾»®¹»®ô Ó»¼·»²-°®»½¸»® ¼»® Õ¿²¬±²-°±´·¦»· ͬò Ù¿´´»²ò YÜ·» Þ†¼»² -·²¼ ¬»·´©»·-» ¼«®½¸¹»ó ¾®±½¸»²òX Æ©¿® ¾´·»¾»² ¼·» ±¾»®»² ͬ±½µ©»®µ» ©»·¬¹»¸»²¼ ª±³ Ú»«»® ª»®-½¸±²¬ô ¼±®¬ ¶»ó ¼±½¸ ª»®«®-¿½¸¬» ¼¿- Ô†-½¸ó ©¿--»® ¹®±--» ͽ¸–¼»²ò Û®-¬»² ͽ¸–¬¦«²¹»² ¦«º±´¹» ¾»´–«º¬ -·½¸ ¼»® Í¿½¸-½¸¿¼»² ¿«º •¾»® »·²» Ó·´´·±² Ú®¿²µ»²ò Ò±½¸ µ¿²² ²·»³¿²¼ -¿¹»²ô ±¾ ¼¿Ù»¾–«¼» ®»-¬¿«®·»®¬ ±¼»® ¿¾¹»ó ¾®±½¸»² ©·®¼ò YÜ·» É¿¸®ó

Ü·» ²–½¸-¬» Ú¿-²¿½¸¬ µ±³³¬ ¾»-¬·³³¬ ¶¿µòó Ú•® ª·»´» ·-¬ »- ¬®¿«®·¹ô ¿¾»® ´»·¼»® ©¿¸®ò Ü·» ©±¸´ º®†¸ó ´·½¸-¬» Æ»·¬ ¼»- Ö¿¸®»- »²¼»¬» ¹»-¬»®² «³ Ó·¬¬»®²¿½¸¬ò Ó·¬ ¼»³ ¸»«¬·¹»² ß-½¸»®³·¬¬©±½¸ ¾»¹·²²¬ ¼·» Ú¿-¬»²¦»·¬ò ׸®»² ß«-µ´¿²¹ º¿²¼ ¼·» ¼·»-¶–¸®·¹» Ú¿-²¿½¸¬ ¿³ -± ¹»²¿²²¬»² Ú·ó ²¿´» º«®·±-± ·² Ì®·»-»²¾»®¹ò Ò¿½¸ ¼»³ Ì®·»-»²¾»®¹»® Ë³ó ¦«¹ -°·»´¬»² »·² ´»¬¦¬»- Ó¿´ ¿´´» Ù«¹¹»²³«-·µ»² ª±³ Ô¿²¼ ·³ Ì®·»-»²¾»®¹»® Í¿¿´ò ײ ¼»² ß«ó ¹»² ¼»® Ú¿-²¿½¸¬-º¿²- ·-¬ ¼»® Ú¿-²¿½¸¬-¼·»²-¬¿¹ º¿-¬ -½¸±² »·² Ì®¿«»®¬¿¹ò Õ»·² É«²¼»® ¿´ó -±ô ¼¿-- ª·»´» ͽ¸©¿®¦ ¬®¿¹»²ô -·½¸ ͽ¸©¿®¦ -½¸³·²µ»² «²¼ ¼·» »·²» ±¼»® ¿²¼»®» Ì®–²» ª»®ó ¹·»--»²ò ß¾»® »- ©¿® ¶¿ ²·½¸¬ ¼¿- ´»¬¦¬» Ó¿´ò Ü·» ²–½¸-¬» Ú¿-ó ²¿½¸¬ µ±³³¬ò Ì¿¬-–½¸´·½¸ ¾»ó ¹·²²¬ -·» -½¸±² ·² ¿½¸¬ Ó±²¿ó ¬»²ô ¿³ ïïò Ò±ª»³¾»® îððêò ÍÛ×ÌÛÒ ë Þ×Í ç

ß«º »·² É·»¼»®-»ó ¸»² ·³ ²–½¸-¬»² Ö¿¸®æ Ü·» Ù«¹¹»® ª±³ Ô¿²¼ ¾»®»·¬»ó ¬»² ¼»® Ú¿-²¿½¸¬ »·²»² ©•®¼·¹»² ß¾-½¸·»¼ò Ú±¬±æ Õ´¿«- ͽ¸–¼´»®

-½¸»·²´·½¸µ»·¬ô ¼¿-- »·² ̱¬¿´ó -½¸¿¼»² »²¬-¬¿²¼»² ·-¬ô ·-¬ -»¸® ¹®±--Xô -¿¹¬ Û¹¹»²¾»®¹»®ò Ú¿½¸´»«¬» ©»®¼»² ¼¿- Ù»¾–«¼» ·² ¼»² ²–½¸-¬»² Ì¿¹»² ·²-°·¦·»ó ®»² «²¼ ¾»«®¬»·´»²ô ±¾ »·²» λ-ó ¬¿«®¿¬·±² •¾»®¸¿«°¬ ³†¹´·½¸ ·-¬ò Ü·» Þ®¿²¼«®-¿½¸» ·-¬ ²±½¸ ²·½¸¬ ¾»µ¿²²¬ò Ü¿- ˲¬»®-«ó ½¸«²¹-¿³¬ ß´¬-¬–¬¬»² ¸¿¬ ¦«® Û®³·¬¬´«²¹ ¼»® Ë®-¿½¸» ¼·» µ®·ó ³·²¿´°±´·¦»·´·½¸»² Ú¿½¸¼·»²-¬» ¼»® Õ¿²¬±²-°±´·¦»· ͬò Ù¿´´»² ¾»·¹»¦±¹»²ò

Ê·»´ Ê»®¬®¿«»² º•® Ó»®µ»´ ¿°òó Ù»²¿« ïðð Ì¿¹» ²¿½¸ ¼»³ ß²¬®·¬¬ ¼»® ¹®±--»² Õ±¿´·ó ¬·±² ·² Ü»«¬-½¸´¿²¼ µ¿²² -·½¸ Þ«²¼»-µ¿²¦´»®·² ß²¹»´¿ Ó»®ó µ»´ •¾»® ¬®¿«³¸¿º¬» ͧ³°¿ó ¬¸·»©»®¬» º®»«»²ò Ø¿¬¬»² ·³ Ò±ó ª»³¾»® îððë ²±½¸ ìí Ю±¦»²¬ ¿´´»® Ü»«¬-½¸»² Ê»®¬®¿«»² ¦« ¼»® λ¹·»®«²¹-½¸»º·²ô -± -·²¼ »- ¶»¬¦¬ -±¹¿® êí Ю±¦»²¬ò Ü¿»®¹¿¾ »·²» ˳º®¿¹» ¼»- Ô»·°¦·ó ¹»® ײ-¬·¬«¬- º•® Ó¿®µ¬º±®ó -½¸«²¹ò ײ ¼»® ¹®±--»² Õ±¿´·ó ¬·±² ³¿½¸¬ ·² ¼»² ß«¹»² ¼»® Ü»«¬-½¸»² ¿«½¸ »·²¼»«¬·¹ ¼·» ˲·±² ¿«- ÝÜË «²¼ ÝÍË ¼·» ¾»--»®» Ú·¹«® ¿´- ¼·» ÍÐÜò ìð Ю±¦»²¬ -·²¼ ¼»® ß²-·½¸¬ô ¼¿-ÝÜË «²¼ ÝÍË ¾»--»®» λ¹·»ó ®«²¹-¿®¾»·¬ ´»·-¬»¬»² ¿´- ¼·» Í±ó ¦·¿´¼»³±µ®¿¬»²ò Ü·» ÍÐÜ ©·®¼ ²«® ª±² ¶»¼»³ Ú•²º¬»² ¿´- ¼»® ¾»--»®» Õ±¿´·¬·±²-°¿®¬²»® ¸»®ó ª±®¹»¸±¾»²ò ÍÛ×ÌÛ ïç


Ê¿¬»®´¿²¼

Ó×ÌÌÉÑÝØô ïò Ó ÎÆ îððê

Í Û×ÌÛ

ç

Ü·» Ú¿-²¿½¸¬ ¦« Ù®¿¾» ¹»¬®¿¹»²æ Ü·» ³¿®-½¸·»®»²¼»² Þ–®¹»® Ö±¼»®¬»·º»´ ©¿®»² »¾»²-± ¿³ ¬®¿¼·¬·±²»´´»² Ú¿-²¿½¸¬-«³¦«¹ ¾»¬»·´·¹¬ «²¼ ¬®¿«»®¬»² «³ ¼¿- Û²¼» ¼»® ²–®®·-½¸»² Æ»·¬ ©·» »- Ù«¹¹»²³«-·µ»² ¼»- ¹¿²¦»² Ô¿²¼»- ¬¿¬»²ò

Æ«³ ͽ¸´«-- ²±½¸³¿´- ʱ´´¹¿- ¹»¾»² ß«-¹»´¿--»²» Ú¿-²¿½¸¬--¬·³³«²¹ ¿³ ˳¦«¹ ·² Ì®·»-»²¾»®¹ Ù»-¬»®² ¦±¹»² ¦¿¸´®»·½¸» Ò¿®®»² ¿«- ¼»³ ¹¿²¦»² Ô¿²¼ ²¿½¸ Ì®·»-»²¾»®¹æ Þ»·³ Ú¿-²¿½¸¬-«³¦«¹ô ¼»® ª±² ¼»® Í¿³·²¿ ¾·- ¦«³ ܱ®º°´¿¬¦ º•¸®¬»ô ¸»®®-½¸¬» ¿«½¸ ¼·»-»Ö¿¸® ¿«-¹»´¿--»²» ͬ·³³«²¹ò »µòó Ò¿½¸¼»³ ïççì ¼»® Þ»®¹»® Ú¿-ó ²¿½¸¬-«³¦«¹ ¼¿- ´»¬¦¬» Ó¿´ ¼«®½¸¹»ó º•¸®¬ ©«®¼»ô ´·»-- ¼·» É·´¼³¿²¼´·ó Ù«¹¹¿ ·³ ª»®¹¿²¹»²»² Ö¿¸® ¼·»-»² ¦«³ îëóÖ¿¸®óÖ«¾·´–«³ ©·»¼»® ¿«º´»ó ¾»²ò Ü¿- Û®¹»¾²·- ©¿® »·² ¬±´´»® Ë³ó ¦«¹ «²¼ ²¿½¸ ¼·»-»³ Û®º±´¹ ©¿® µ´¿®ô ¼¿-- ¿«½¸ ·³ Ö¿¸® îððê ©·»¼»® »·² Ú¿-²¿½¸¬-«³¦«¹ -¬¿¬¬º·²¼»² -±´´¬»ò ͱ ´·»¹¬ ²«² ¼·» Ñ®¹¿²·-¿¬·±² ¼»- ˳¦«ó ¹»- ·² ¼»² Ø–²¼»² ¼»® ײ¬»®»--»²¹»ó ³»·²-½¸¿º¬ YÞ–®¹»® Ò¿®®»²Xô ¼·» ¹»-ó ¬»®² »·²»² ¾»-±²¼»®»² Ú¿-²¿½¸¬-«³ó ¦«¹ °®–-»²¬·»®»² µ±²²¬»²ô ³·¬ íë Ù®«°°»² ¿«- ¼»³ ¹¿²¦»² Ô¿²¼ò

ß¾-½¸´«-¼»® º•²º¬»² Ö¿¸®»-¦»·¬æ Þ´·½µ ¿«º ¼»² Ú¿-²¿½¸¬-«³¦«¹ ¾»·³ ܱ®º°´¿¬¦ ·² Ì®·»-»²¾»®¹ò

ײ¼·¿²»®ô ͽ¸´•³°º»ô и¿®¿±²»² ß²¹»º•¸®¬ ©«®¼» ¼»® Æ«¹ ª±² ¼»² Ù¿®¼»óÓ–¼½¸»² «²¼ ¿²-½¸´·»--»²¼ ³¿½¸¬» ¼¿- Ю·²¦»²°¿¿® YÓ·®½± ×Ê ú ß²¶¿ ¼·» Ê×X ¼»² Æ«-½¸¿«»®² -»·²» ß«º©¿®¬«²¹ò ß«½¸ ¼·» Ù«¹¹»²³«-·µ»² ´·»--»² »- -·½¸ ²·½¸¬ ²»¸³»²ô ²±½¸ »·²ó ³¿´ º•® ͬ·³³«²¹ ¦« -±®¹»² «²¼ ¹¿ó ¾»² ¿³ ´»¬¦¬»² Ú¿-²¿½¸¬-¬¿¹ ²±½¸ ·¸® Þ»-¬»-ò Æ« ¼»² ¬®¿¼·¬·±²»´´»² Ì»·´²»¸ó ³»®² ·² Ì®·»-»²¾»®¹ ¦–¸´»² ¼·» ª»®ó -½¸·»¼»²»² Ù®«°°»² ¿«- ¼»³ Ú†®»²ó ©¿´¼ô Ô¿¬¬»²©¿´¼ô ¼»® ݸ¿´¾»®®•¬· «²¼ ¼»³ Ò·»¼»®¼±®ºô ¼·» ¿´- É·½µ· «²¼ ¼·»

-¬¿®µ»² Ó–²²»®ô ¿´- ͽ¸©¿³³µ±°ºô Ù–®¬²»® ±¼»® ͽ¸´•³°º» Ì»·´ ¼»- Ë³ó ¦«¹- ©¿®»²ò

Þ»¹»·-¬»®¬» Æ¿«²¹–-¬» Ó·¬ ·¸®»² »·²¦·¹¿®¬·¹»² ر´¦³¿-µ»² ¾»¹»·-¬»®¬»² ¼·» Ö±¼»®¬»·º»´ ¼·» Æ¿«²ó

¹–-¬» «²¼ ¿«½¸ ¼·» Ú¿-²¿½¸¬-¹»-»´´ó -½¸¿º¬»² ¿«- Ê¿¼«¦ «²¼ ͽ¸¿¿² ©¿®»² ¦« Ù¿-¬ ·² Ì®·»-»²¾»®¹ò Ü»® Ö«¹»²¼ó ¬®»ºº з°±´¬»® ¦±¹ «²¬»® ¼»³ Ó±¬¬± YÓ»¨·½±X ¦«³ ܱ®º°´¿¬¦ «²¼ ¿´- и¿ó ®¿±²»² °®–-»²¬·»®¬»² -·½¸ ¼·» Þ¿®ó -½¸©¿²µ»® ¿«- ͽ¸¿¿²ò Ù®•--» ª±² Ó¿²·¬« •¾»®¾®¿½¸¬»² ¼·» Ó«®»® Ζó

¾¿¹-»½¸¬»® ¿´- ײ¼·¿²»® «²¼ ¿´´»ô ¼·» »·²º¿½¸ ¼¿¾»· -»·² ©±´´¬»²ô -½¸´±--»² -·½¸ ¼»® ¾«²¬ ¹»³·-½¸¬»² Õ·²¼»®º«--ó ¹®«°°» ¿²ò Ü»² ß¾-½¸´«-- ¼»- ¬±´´»² ˳¦«¹- ¾·´¼»¬» ¼·» É¿¹»²¾¿«¹®«°°» Ì®·»-»²ô ¼·» ¼·»-»- Ö¿¸® ·¸®»² îðò Ù»ó ¾«®¬-¬¿¹ º»·»®² µ±²²¬»ò Ú•® ·²¬»®»-ó -¿²¬» Ø·²¬»®¹®«²¼·²º±®³¿¬·±²»² ¦«

¼»² »·²¦»´²»² Ù®«°°»² -±®¹¬» ¼»® Í°»¿µ»® Ú®¿²¦ Ù¿--²»®ò Ò¿½¸ ¼»³ ˳¦«¹ ¬®¿º ³¿² -·½¸ ·² ¼»² Þ»·¦»² ±¼»® ·³ Í¿¿´ô ©± ¼·» Ù«¹ó ¹»² ²±½¸ »·²³¿´ ®·½¸¬·¹ ʱ´´¹¿- ¹¿¾»²ô ¾»ª±® ³¿² ¼¿²² »²¼¹•´¬·¹ «²¼ ³·¬ Ì®–²»² ·² ¼»² ß«¹»² ª±² ¼»® Ú¿-²¿½¸¬ îððê ß¾-½¸·»¼ ²»¸³»² ³«--¬»ò

Þ«²¬»® Ú¿-²¿½¸¬-«³¦«¹ ·² Ì®·»-»²¾»®¹æ Ü·» ¬»·´²»¸³»²¼»² Ù®«°°»² ¾»¹»·-¬»®¬»² ¼¿- Ы¾´·µ«³ ³·¬ ¿µ¬«»´´»² ̸»³»² ©·» ¼»® ʱ¹»´¹®·°°» »·²»®-»·¬- «²¼ ¬®¿¼·¬·±²»´´»² Í«¶»¬- ©·» ¼»² ײ¼·¿²»®² ¿²¼»®»®-»·¬-ò

Ú±¬±-æ Õ´¿«- ͽ¸–¼´»®


Ê¿¬»®´¿²¼ Ô×ÛÝØÌÛÒÍÌÛ×ÒÛÎ

Ó × Ì ß Ó Ì Ô × Ý Ø Û Ò Ð Ë Þ Ô × Õ ßÌ × Ñ Ò Û Ò P Ê Û Î Þ Ë Ò Ü Í š Ü Ñ Í ÌÍ Ý Ø É Û × Æ ô ÌÛ Ôò õ ì î í î í ê ï ê ï ê

Ê»®-»«½¸¬» Ñ®¹¿²» ¬®¿²-°´¿²¬·»®¬

É É Éò ÊßÌ Û Î Ô ß Ò Ü ò Ô ×

Ó×ÌÌÉÑÝØô îïò ÚÛÞÎËßÎ îððé ¤ ÒÎò ìï ¤ ÝØÚ ïòèð

×ÒÔßÒÜ

ÍÐÑÎÌ

ͱ²²» «²¼ Õ«²-¬ó -½¸²»» ´±½µ»² ¦«®¦»·¬ ª·»´» É·²¬»®-°±®¬´»® ·²Íµ·¹»¾·»¬ Ó¿´¾«²ò ÍÛ×ÌÛ ë

ͬ¿®µ» Ô»·-¬«²¹»² ¼»Ô·»½¸¬»²-¬»·²»® Ø»®®»²óÌ»¿³- ·³ Í´¿´±³ ·² Ö¿½¿ò ÍÛ×ÌÛ ïë

Ù»-¿³¬´*-«²¹»² ¿«- »·²»®

Ø¿²¼

Ì îíç ëð ëð i ©©©ò¹«¬»²¾»®¹ò´·

Ü·» Ú¿-²¿½¸¬ µ±³³¬ ¾¿´¼ ©·»¼»®

ײ »·²»³ Í°·¬¿´ ·² Ú´±®»²¦ -·²¼ ¾»· ¼®»· Ì®¿²-°´¿²¬¿¬·±²»² ß·¼-󪻮ó -»«½¸¬» Ñ®¹¿²» •¾»®¬®¿¹»² ©±®ó ¼»²ò Ѿ ¼·» Û³°º–²¹»® ·²º·¦·»®¬ ©«®¼»²ô -¬»¸¬ ²¿½¸ ß²¹¿¾»² ¼»® ®¦¬» ²±½¸ ²·½¸¬ º»-¬ò YÛ- ¸¿²¼»´¬ «³ »·² –«--»®-¬ -½¸©»®©·»¹»²¼»³»²-½¸´·½¸»- Ê»®-¿¹»²Xô -¿¹¬» ¼»® ݸ»º ¼»- Ò¿¬·±²¿´»² Ì®¿²-°´¿²¬¿¬·ó ±²-óÆ»²¬®«³-ô ß´»--¿²¼®·± Ò¿²²· ݱ-¬¿ò Û- -»· ¼»® »®-¬» Æ©·-½¸»²º¿´´ ¼·»-»® ß®¬ -»·¬ Þ»¹·²² ¼»® Ì®¿²-ó °´¿²¬¿¬·±²»² ·² ׬¿´·»² ª±® ìð Ö¿¸ó ®»²ò ø-¼¿÷ ÍÛ×ÌÛ ïì

α§¿´ ³·¬ ²»«»³ Õ¿³°º»-³«¬ ͽ¸¿ºº¬ Í’¹±´‘²» α§¿´ ²±½¸ ¼»² ˳-½¸©«²¹á Ò¿½¸¼»³ ¼·» Õ¿²¼·ó ¼¿¬·² ¼»® º®¿²¦†-·-½¸»² ͱ¦·¿´·-¬»² º•® ¼·» Ю–-·¼»²¬-½¸¿º¬-©¿¸´ ·² ¦©»· Ó±²¿¬»² ·² »·² ˳º®¿¹»¬·»º ¹»-¬•®¦¬ ·-¬ô ¸¿¬ -·» ¦« ²»«»³ Õ¿³°º»-³«¬ ¹»º«²¼»²ò Ó·¬ »·²»³ Ú»®²-»¸¿«º¬®·¬¬ ª»®-½¸¿ºº¬» -·» -·½¸ λ-°»µ¬ò ß³ ³±®¹·¹»² Ó·¬¬©±½¸ ©·´´ α§¿´ ¼»® Y²»«»² и¿-»X ·¸®»É¿¸´µ¿³°º»- ³·¬ ¼»® ʱ®-¬»´´«²¹ »·²»- «³¹»¾¿«¬»² Õ¿³°¿¹²»²ó ¬»¿³- ©»·¬»®»² ͽ¸©«²¹ ¹»¾»²ò ø-¼¿÷ ÍÛ×ÌÛ ïî

ʱ¹»´¹®·°°» ¹®»·º¬ «³ -·½¸ ײ Ϋ--´¿²¼ ¾®»·¬»¬ -·½¸ ¼·» ʱ¹»´ó ¹®·°°» ¿«-ò É·» ¼·» ®«--·-½¸» Ê»¬»ó ®·²–®¾»¸†®¼» ³·¬¬»·´¬»ô ©«®¼» ¼¿¹»º–¸®´·½¸» ØëÒïóÊ·®«- ·² Æ«½¸¬ó ¾»¬®·»¾»² ·² ¼»² λ¹·±²»² Ì¿´¼±³ô Ò¿®±óÚ±³·²-µ «²¼ б¼±´-µ ·² ¼»® Ò–¸» ª±² Ó±-µ¿« ²¿½¸¹»©·»-»²ò Æ«²–½¸-¬ ©¿® ²·½¸¬ ¾»µ¿²²¬ô ±¾ »-·½¸ «³ ¼·» º•® ¼»² Ó»²-½¸»² ¾»ó -±²¼»®- ¹»º–¸®´·½¸» ¿-·¿¬·-½¸» Ê¿®·ó ¿²¬» ¼»- Ê·®«- ¸¿²¼»´¬»ò Þ»®»·¬- ¿³ Í¿³-¬¿¹ ©¿® ¿«º ¦©»· Þ¿«»®²¸†ó º»² ²¿¸» Ó±-µ¿« ¼·» ʱ¹»´¹®·°°» ²¿½¸¹»©·»-»² ©±®¼»²ò ø-¼¿÷

ØÛËÌÛ Ü·» Æ©»·¬» ײ´¿²¼ ß«-´¿²¼ ÌÊóЮ±¹®¿³³» Þ±«´»ª¿®¼ Í°±®¬ Í»²·±®»² Õ«´¬«® É·®¬-½¸¿º¬ Ô»¬¦¬»

î í P ïð ïî ïí ïì ïë P ïç îï îíô îì îë P îé îè

Ô·»½¸¬»²-¬»·²»® Ê¿¬»®´¿²¼ Ú•®-¬óÚ®¿²¦óÖ±-»ºóͬ®¿--» ïíô çìçð Ê¿¼«¦ ÛóÓ¿·´ λ¼¿µ¬·±²æ ®»¼¿µ¬·±²àª¿¬»®´¿²¼ò´· ÛóÓ¿·´ Ó¿®µ»¬·²¹æ ³¿®µ»¬·²¹àª¿¬»®´¿²¼ò´·

íðððè ç ééïèïè çîðððî

Ü·» Ú¿-²¿½¸¬ îððê ©«®¼» ¾»¹®¿¾»²æ Û·² ´»¬¦¬»- Ó¿´ -°·»´¬»² ·² Ì®·»-»²¾»®¹ ¿´´» Ù«¹¹»²³«-·µ»² ¼»- Ô¿²¼»- ¿«ºò

˳ Ó·¬¬»®²¿½¸¬ ¹·²¹ ¦«³·²¼»-¬ ¸·»®¦«´¿²¼» ¼·» Ú¿-²¿½¸¬ »²¼ó ¹•´¬·¹ ¦« Û²¼»ò É»²·¹»® ³·¬ п«µ»² «²¼ Ì®±³°»¬»²ô ¼¿º•® ³·¬ ¼»® »·²»² ±¼»® ¿²¼»®»² Ì®–²»ò ʱ² Ö¿²·²» Õ†°º´· Ú•® ª·»´» ·-¬ ¼·» Ú¿-²¿½¸¬ ¼·» ©±¸´ º®†¸´·½¸-¬» Æ»·¬ ·³ Ö¿¸®ò ˳-± -½¸´·³ó ³»®ô ©»²² -·» ¦« Û²¼» ¹»¸¬ò ׸®»² ß«-µ´¿²¹ º¿²¼ ¼·» ¼·»-¶–¸®·¹» º•²º¬» Ö¿¸®»-¦»·¬ ¿³ -±¹»²¿²²¬»² Ú·²¿´» º«ó

®·±-± ·² Ì®·»-»²¾»®¹ò Ò¿½¸ ¼»³ Ì®·»ó -»²¾»®¹»® ˳¦«¹ -°·»´¬»² »·² ´»¬¦¬»Ó¿´ ¿´´» Ù«¹¹»²³«-·µ»² ¼»- Ô¿²¼»·³ Ì®·»-»²¾»®¹»® Í¿¿´ò ײ ¼»² ß«¹»² ª·»´»® Ú¿-²¿½¸¬-º¿²- ·-¬ ¼»® Ú¿-²¿½¸¬-ó ¼·»²-¬¿¹ º¿-¬ -½¸±² »·² Ì®¿«»®¬¿¹ò Õ»·² É«²¼»® ¿´-±ô ¼¿-- ª·»´» ͽ¸©¿®¦ ¬®¿ó ¹»²ô -·½¸ ͽ¸©¿®¦ -½¸³·²µ»² «²¼ ¼·» »·²» ±¼»® ¿²¼»®» Ì®–²» ª»®¹·»--»²ò ß¾»® »- ©¿® ¶¿ ²·½¸¬ ¼¿- ´»¬¦¬» Ó¿´ò Ü·» ²–½¸-¬» Ú¿-²¿½¸¬ µ±³³¬òÌ¿¬-–½¸ó ´·½¸ ¾»¹·²²¬ -·» -½¸±² ·² ©»²·¹»® ¿´²»«² Ó±²¿¬»²ô ¿³ ïïò Ò±ª»³¾»® îððéò Ü·» Ø¿«°¬º¿-²¿½¸¬-¦»·¬ ©·®¼ ·³ Ö¿¸® îððè ¿¾»® -»¸® µ«®¦ ¿«-º¿´´»²ò

Ò¿½¸ ¼»³ êò Ö¿²«¿® ¸¿¾»² ¼·» Ù«¹ó ¹»²³«-·µ»² ¹»®¿¼» Ó¿´ ¼®»· ɱ½¸»²ó »²¼»² Æ»·¬ô «³ -·½¸ º•® ¼¿- Ø¿«°¬º¿-ó ²¿½¸¬-©±½¸»²»²¼» »·²¦«-°·»´»²ò Ü»® Ú¿-²¿½¸¬--±²²¬¿¹ º–´´¬ ¿«º ¼»² íò Ú»¾ó ®«¿®òß³ß-½¸»®³·¬¬©±½¸ô ¼»³ êò Ú»¾ó ®«¿®ô ·-¬ ¼¿²² ¿´´»- -½¸±² ©·»¼»® ª±®ó ¾»·ò ß-½¸»®³·¬¬©±½¸ Ó·¬ ¼»³ ¸»«¬·¹»² ß-½¸»®³·¬¬©±½¸ ¾»¹·²²¬ ¼·» Ú¿-¬»²¦»·¬òß² ¼·»-»³ Ì¿¹ ¸†®»² ¼·» Õ·®½¸¹–²¹»® ¼·» ɱ®¬» YÞ»ó ¼»²µ» Ó»²-½¸ô ¼¿-- ¼« ͬ¿«¾ ¾·-¬ «²¼ ©·»¼»® ¦«³ ͬ¿«¾ ¦«®•½µµ»¸®»²

Þ·´¼ Ü¿²·»´ ͽ¸©»²¼»²»®

©·®-¬Xò Í·» ´¿--»² -·½¸ ¼¿¾»· ͬ¿«¾ •¾»® ¼»² Õ±°º -¬®»«»² ±¼»® »·² Õ®»«¦ ¿«º ¼·» ͬ·®² ¦»·½¸²»²ò ß³ ß-½¸»®ó ³·¬¬©±½¸ -±´´¬» –¸²´·½¸ ©·» ¿³ Õ¿®ó º®»·¬¿¹ ¿«º Ú´»·-½¸ ª»®¦·½¸¬»¬ ©»®¼»²ò Ü·» Ú¿-²¿½¸¬ ¹»¸¬ »®-¬ ®·½¸¬·¹ ´±É»® -·½¸ ¬®±¬¦ ³•¼»® ß«¹»² «²¼ -½¸³»®¦»²¼»® Ù´·»¼»®² ²±½¸ ²·½¸¬ ª±² ¼»® Ú»-¬-¬·³³«²¹ ¬®»²²»² µ¿²²ô ®»·-¬ »²¬©»¼»® ²¿½¸ Þ¿-»´ôß°°»²¦»´´ó ß«--»®®¸±¼»² ±¼»® É¿®¬¿«ô ¼±®¬ ¹»¸¬ ¼·» Ú¿-²¿½¸¬ ·² ¼»² ²–½¸-¬»² Ì¿¹»² »®-¬ ®·½¸¬·¹ ´±-ò ÍÛ×ÌÛÒ ëô èô çô ïð

ß«¬±¸»®-¬»´´»® -±´´»² -·½¸ ¿² Õ´·³¿-½¸«¬¦óß«º´¿¹»² ¸¿´¬»²

Ó±¾·´º«²µ¾»¬®»·¾»®² ©·®¼ Õ«²¼»²¬–«-½¸«²¹ ª±®¹»©±®º»²

Ü·» ÛËó˳©»´¬³·²·-¬»® ¸¿¾»² -·½¸ ¹»-¬»®² ³»¸®¸»·¬´·½¸ º•® »·²» ¹»-»¬¦´·ó ½¸» Þ»¹®»²¦«²¹ ¼»® Ì®»·¾¸¿«-¹¿-ó Û³·--·±²»² ·³ ͬ®¿--»²ª»®µ»¸® ¿«-¹»ó -°®±½¸»²ò Ü»® ʱ®-½¸´¿¹ ¼»® ÛËóÕ±³ó ³·--·±²ô ¼»² ÝÑîóß«--¬±-- ª±² Ò»«ó º¿¸®¦»«¹»² ¾·- îðïî ¿«º »·²»² Ü«®½¸ó -½¸²·¬¬-©»®¬ ª±² ïîð Ù®¿³³ °®± Õ·´±ó ³»¬»® ¦« -»²µ»²ô -¬·»-- ¾»·³ ˳©»´¬ó ®¿¬ ·² Þ®•--»´ ¿«º ¾®»·¬» Æ«-¬·³³«²¹ò Ó»¸®»®» Ó·²·-¬»® ¾»¬±²¬»²ô -·» ¸–¬¬»² -·½¸ »¸®¹»·¦·¹»®» ʱ®¹¿¾»² ¹»©•²-½¸¬ò Ü·»-» ©¿®»² ³¿--¹»¾´·½¸ ª±² Ü»«¬-½¸ó ´¿²¼ ª»®¸·²¼»®¬ ©±®¼»²ò Þ»´¹·»²ô ›-¬»®®»·½¸ô ¼·» Ò·»¼»®´¿²¼»ô ×®´¿²¼ô ׬¿´·»² «²¼ Ü–²»³¿®µ »®µ´–®ó ¬»²ô ¼·» Þ»¹®»²¦«²¹ ¿«º ïîð Ù®¿³³ °®± Õ·´±³»¬»® µ†²²» ¿´´»²º¿´´- »·² »®-ó ¬»® ͽ¸®·¬¬ -»·²ò Ü»® ²·»¼»®´–²¼·-½¸»

Ü»® »«®±°–·-½¸» Ê»®¾®¿«½¸»®-½¸«¬¦ó ª»®¾¿²¼ ÞÛËÝ ¸¿¬ -–³¬´·½¸»² º•¸ó ®»²¼»² Ó±¾·´º«²µ¾»¬®»·¾»®² ª±®¹»ó ©±®º»²ô ¼·» Ù»¾•¸®»² º•® Ø¿²¼§ó Ù»-°®–½¸» ·³ ß«-´¿²¼ ²«® -»¸® -»ó ´»µ¬·ª ¹»-»²µ¬ ¦« ¸¿¾»²ò Û²¬¹»¹»² ¿´´»® Ü¿®-¬»´´«²¹»² ¼»® ˲¬»®²»¸ó ³»² °®±º·¬·»®¬»² ¼·» ³»·-¬»² Õ«²ó ¼»² ²·½¸¬ ª±² ¼»® Í»²µ«²¹ ¼»® -± ¹»ó ²¿²²¬»² α¿³·²¹óÙ»¾•¸®»² ·³ ª»®ó ¹¿²¹»²»² ͱ³³»®ô »®µ´–®¬» ÞÛËÝó Ü·®»µ¬±® Ö·³ Ó«®®¿§ ¹»-¬»®² ¿«º »·ó ²»® Ю»--»µ±²º»®»²¦ ·² Þ®•--»´ò

ͬ¿¿¬--»µ®»¬–® 绬»® ª¿² Ù»»´ ¾»¬±²¬» ¦«¼»³ô ¼·»-»® Ü«®½¸-½¸²·¬¬-©»®¬ -±´´¬» ¿´´»·² ¼«®½¸ ¼·» Û²¬©·½µ´«²¹ -°¿®-¿³»ó ®»® Ó±¬±®»² »®®»·½¸¬ ©»®¼»²ò Ü·» ÛËó Õ±³³·--·±² ¸¿¬¬» »²¬-°®»½¸»²¼» д–ó ²» ª±² ˳©»´¬µ±³³·--¿® Ü·³¿- ²¿½¸ Ю±¬»-¬»² ¼»® ¼»«¬-½¸»² ײ¼«-¬®·» «²¼ ¼»® Þ«²¼»-®»¹·»®«²¹ »²¬-½¸–®º¬ò Ò¿½¸ ¼»³ ¿µ¬«»´´»² ʱ®-½¸´¿¹ ³•-ó -»²ß«¬±¸»®-¬»´´»® »·²»² Ü«®½¸-½¸²·¬¬-ó ©»®¬ ª±² ïíð Ù®¿³³ °®± Õ·´±³»¬»® »®ó ®»·½¸»²ò Ü·» Û·²-°¿®«²¹ ¼»® ®»-¬´·½¸»² ¦»¸² Ù®¿³³ -±´´ •¾»® ª»®-¬–®µ¬»² Û·²ó -¿¬¦ ª±² Þ·±µ®¿º¬-¬±ºº»² «²¼ ¿²¼»®» ¬»½¸²·-½¸» Ó¿--²¿¸³»² »®®»·½¸¬ ©»®ó ¼»²ô ©¿- ¼·» Ò·»¼»®´¿²¼»ô Þ»´¹·»² «²¼ ›-¬»®®»·½¸ -½¸¿®º µ®·¬·-·»®¬»²ò É»·¬»®» ͬ¿¿¬»² –«--»®¬»² Æ©»·º»´ô ±¾ -·½¸ ¼·»ó -» ʱ®¹¿¾» «³-»¬¦»² ´¿--»ò ø¿°÷

Ò«® Ê·»´¬»´»º±²·»®»® °®±º·¬·»®»² ß´- Ò»¹¿¬·ªóÞ»·-°·»´ ¦·¬·»®¬» ¼»® Ê»®ó ¾®¿«½¸»®-½¸«¬¦ª»®¾¿²¼ »·² ß²¹»¾±¬ ¼»- º®¿²¦†-·-½¸»² Ó±¾·´º«²µ¾»¬®»·ó ¾»®- Ñ®¿²¹»ò Ü·»-»® ¾·»¬»¬ Ê»®¹•²-ó

¬·¹«²¹»² º•® Õ«²¼»² ¿²ô ¼·» ³·²¼»-ó ¬»²- ìð Ó·²«¬»² °®± Ó±²¿¬ ·³ ß«-ó ´¿²¼ ³·¬ ¼»³ Ø¿²¼§ ¬»´»º±²·»®»²ò YÜ·» ³»·-¬»² Ê»®¾®¿«½¸»® º¿¸®»² ²·½¸¬ ¶»¼»² Ó±²¿¬ ·² Ë®´¿«¾Xô µ®·¬·ó -·»®¬» ÞÛËÝóÛ¨°»®¬·² ܱ³·²·¯«» Ú±®»-¬ò ß«½¸ ¿²¼»®» Þ»¬®»·¾»®ô ©·®¼ ª±² ¼»® Ê»¾®¿«½¸»®-½¸«¬¦±®¹¿²·-¿¬·ó ±² µ®·¬·-·»®¬ô ¸–¬¬»² ¼·» Ю»·-» ´»¼·¹ó ´·½¸ º•® Ê·»´¬»´»º±²·»®»® ¹»-»²µ¬ò Ü»® Ê»®¾®¿«½¸»®-½¸«¬¦ª»®¾¿²¼ -°®¿½¸ ª±² »·²»³ ¹»¦·»´¬»² Ì–«ó -½¸«²¹-³¿²†ª»®ô ³·¬ ¼»³ ¼·» Ë²ó ¬»®²»¸³»² ±ºº»²¾¿® »·²» ¹»-»¬¦´·½¸» λ¹«´·»®«²¹ ª»®¸·²¼»®² ©±´´¬»²ò Ü·» ÛËóͬ¿¿¬»² ¾»®¿¬»² ¹»¹»²©–®ó ¬·¹ •¾»® »·²» ¹»-»¬¦´·½¸» Ü»½µ»´«²¹ ¼»® Ù»¾•¸®»² º•® Ø¿²¼§óÌ»´»º±²¿¬» ·³ ß«-´¿²¼ò ø¿°÷


× Ò Ôß ÒÜ

Ô×ÛÝØÌÛÒÍÌÛ×ÒÛÎ ÊßÌÛÎÔßÒÜ ¤ Ó×ÌÌÉÑÝØô îïò ÚÛÞÎËßÎ îððé

ç

ß´´»- ¸¿¬ »·² Û²¼» P ´»·¼»® Æ¿¸´®»·½¸» Ú¿-²–½¸¬´»® ¿«- ¼»³ ¹¿²¦»² Ô¿²¼ ¦±¹»² ¹»-¬»®² P ¦«³ ß¾-½¸´«-- ¼»® º•²º¬»² Ö¿¸ó ®»-¦»·¬ P ²¿½¸ Ì®·»-»²¾»®¹ P ·² ¼·» ´»¬¦¬» Ò¿®®»²¸±½¸¾«®¹ ¼»Ö¿¸®»-ò Ü»® ˳¦«¹ ¼»® YÞ–®¹–® Ú¿-²·½¸¬ îððéX º•¸®¬» ª±² ન¾±¼¿ ¾·- ·²Ü±®º¦»²¬®«³ò Í»·¬ ¼»³ îëóÖ¿¸®óÖ«¾·ó ´–«³ ¼»® É·´¼³¿²¼´·óÙ«¹¹¿ ¹»¸†®¬ ¼»® Ì®·»-»²¾»®¹»® Ú¿-²¿½¸¬-«³¦«¹ ©·»¼»® ¦« »·²»³ º»-¬»² Þ»-¬¿²¼¬»·´ ¼»® Ô·»½¸¬»²-¬»·²»® Ú¿-²¿½¸¬ò ͱ³·¬ µ±²²¬» ¿«½¸ ¸»«»® ¼·» Ò¿®®»²¦«²º¬ Ì®·»-»²¾»®¹ ©·»¼»® »·²»² ¿¾©»½¸-ó ´«²¹-®»·½¸»² «²¼ º¿®¾»²º®±¸»² Ë³ó ¦«¹ ¿«º ¼·» Þ»·²» -¬»´´»²ò Æ¿¸´®»·½¸» ͽ¸¿«´«-¬·¹» -–«³¬»² ¼·» ͬ®¿--»²ô «³ ¼·» ª·»´»² Ù®«°°»² ¦« ¾»-¬¿«²»²ò ̆ºº´·óα½µ»® «²¼ ݸ¿®´·» ݸ¿°´·²Ü·» íê Ù®«°°»² ¿«- ¼»³ ¹¿²¦»² Ô¿²¼ P ¼¿®«²¬»® ïè Ù®«°°»² ¿«- Ì®·»ó -»²¾»®¹ P ©«®¼»² ¿²¹»º•¸®¬ ª±² ¼»² Ù¿®¼»³–¼½¸»² «²¼ ¼»³ ¼·»-¶–¸®·¹»² Ю·²¦»²°¿¿® Ô»±°±´¼ ×ò «²¼ Þ·¿²½¿ ×ò ß«½¸ ¼·» Ù«¹¹»²³«-·µ»² -±®¹¬»² º•® ͬ·³³«²¹ «²¼ ¹¿¾»² ¿³ ´»¬¦¬»² Ú¿-ó ²¿½¸¬-¬¿¹ ²±½¸ »·²³¿´ ·¸® Þ»-¬»-ò Ó·¬ ·¸®»² »·²¦·¹¿®¬·¹»² ر´¦³¿-µ»² ¾»ó ¹»·-¬»®¬»² ¼·» Þ–®¹»® Ö±¼»®¬»·º»´ ¼·» Æ¿«²¹–-¬» »¾»²-± ©·» ¼·» ª·»´»² ©»·ó ¬»®»² ±®·¹·²»´´»² Ú«--¹®«°°»² P ³·¬ Û-µ·³±-ô ͽ¸»·½¸-ô Û´º»² «²¼ Ø»¨»² P «²¼ ¼·» ¿«º©»²¼·¹ ¹»-¬¿´¬»¬»² É¿¹»²ò ß«½¸ ¸»«»® ¦–¸´¬»² ª»®-½¸·»¼»²» Ù®«°°»² ¿«- ݸ–´¾»®®•¬·ô Ò·»¼»®ó

Ý·¿± Ú¿-²¿½¸¬ô Ì-½¸•-- Õ«--·ÿæ Ó¿®µ«- Þ»½µô ¿´·¿- Õ«--·ô ª»®´–--¬ ¼·» É·´¼³¿²¼´·óÙ«¹¹¿ò Û·² ´»¬¦¬»- Ó¿´ ¾´·»- »® ¹»-¬»®² ¦«³ Ú·²¿´» Ú«®·±-±ò

¼±®ºô ¼»³ Ô¿¬¬¿©¿´¼ «²¼ ¼»³ Ú†¸®»²ó ©¿´¼ ¦« ¼»² Ì»·´²»¸³»®²ò Ò¿½¸ ¼»³ ˳¦«¹ ©«®¼» ·² ¼»² Þ»·ó

¦»² ±¼»® ·³ ܱ®º-¿¿´ P ¾»·³ ¹®±--»² YÚ·²¿´» Ú«®·±-±X P©»·¬»®¹»º»·»®¬ô ©± ¿´´» Ù«¹¹»²³«-·µ»² ¼»- Ô¿²¼»- ¦«³

Ê·»´ Ö«²¹ª±´µæ Õ»·²» Ò¿½¸©«½¸--±®¹»² µ»²²»² ¼·» É·´¼³¿²¼´·ô Ì®·»-»²¾»®¹- Ù«¹¹»²³«-·µò

´»¬¦¬»² Ó¿´ ¿«º-°·»´¬»² «²¼ ¼·» Ò¿®ó ®»² ²±½¸ »·²³¿´ ®·½¸¬·¹ ʱ´´¹¿- ¹¿¾»²ô ¾»ª±® ³¿² ¼¿²² »²¼¹•´¬·¹ P ³·¬ »·ó

Þ·´¼»® Ü¿²·»´ ͽ¸©»²¼»²»®

²»³ ´¿½¸»²¼»² «²¼ »·²»³ ©»·²»²¼»² ß«¹» P ª±² ¼»® Ú¿-²¿½¸¬ îððé ß¾ó -½¸·»¼ ²»¸³»² ³«--¬»ò øµ¸»÷

Ù®•--»² ¸«´¼ª±´´æ ׸®± Ù²¿¼»² ¼¿- Ú¿-²¿½¸¬-°®·²¦»²°¿¿® ª±² «²¼ ¦« Ì®·»-»²¾»®¹ò

Ò±½¸ ³»¸® Ö«²¹ª±´µæ É–¸®»²¼ ¼·» »·²»² ¿´- Ó¿®µ»¬·²¹¬®«°°» ´«-¬·¹» Þ¿²µ»²©»®¾«²¹ ¾»¬®»·¾»²ô ´¿--»² -·½¸ ¿²¼»®» P ²¿³»²¬´·½¸ л¾¾´»- «²¼ п³°¿³ P ·² Ú®»¼ Ú»«»®-¬»·²- Ю¿½¸¬µ¿®±--» -°¿¦·»®»²º¿¸®»²ò

Ò·½¸¬ ¹»®¿¼» ¦«³ Ú•®½¸¬»²æ Ü¿- ¸¿¬¬» -·½¸ ¼·» Ø»¨» ¾»-¬·³³¬ ¿²¼»®- ª±®¹»-¬»´´¬å »®-½¸®»½µ»² ©±´´¬» -·» ¼»² -§³°¿¬¸·-½¸»² ¶«²¹»² Ó¿²²ô ²·½¸¬ »®º®»«»²ò ˲¼ -»´¾-¬ ¼¿- µ´»·²» Ú¿-²¿½¸¬-¾«¬¦· º·²¼»¬ ¼¿- ´«-¬·¹ò


Ê¿¬»®´¿²¼ Ô×ÛÝØÌÛÒÍÌÛ×ÒÛÎ

Ó × Ì ß Ó Ì Ô × Ý Ø Û Ò Ð Ë Þ Ô × Õ ßÌ × Ñ Ò Û Ò P Ê Û Î Þ Ë Ò Ü Í š Ü Ñ Í ÌÍ Ý Ø É Û × Æ ô ÌÛ Ôò õ ì î í î í ê ï ê ï ê

׬¿´·»²æ ß«- ¿«½¸ º•® ¼¿- п®´¿³»²¬

׬¿´·»²- Ю–-·¼»²¬ Ù·±®¹·± Ò¿°±´·ó ¬¿²± ©·´´ ±ºº»²¾¿® ¼¿- п®´¿³»²¬ ¿«º´†-»²ò Û® ¸¿¬ ¹»-¬»®² ß¾»²¼ ¼·» Ю–-·¼»²¬»² ¼»® ¾»·¼»² п®´¿ó ³»²¬-µ¿³³»®²ô Ú®¿²½± Ó¿®·²· øÍ»²¿¬÷ «²¼ Ú¿«-¬± Þ»®¬·²±¬¬· øß¾ó ¹»±®¼²»¬»²µ¿³³»®÷ô ¼¿®•¾»® ·²ó º±®³·»®¬ò Ü¿- ±ºº·¦·»´´» Û²¼» ¼»® Ô»¹·-´¿¬«®°»®·±¼» -±´´ Ò¿°±´·¬¿²± ¸»«¬» ¿²µ•²¼·¹»²ò ײ¼·-µ®»¬·±²»² ¦«º±´¹» µ†²²¬»² Ò»«©¿¸´»² ¿³ êò ±¼»® ¿³ ïíò ß°®·´ -¬¿¬¬º·²¼»²ò Æ«ó ´»¬¦¬ ©¿®»² ·³ ß°®·´ îððê п®´¿ó ³»²¬-©¿¸´»² ¿¾¹»¸¿´¬»² ©±®¼»²ò ß³ îìò Ö¿²«¿® ©¿® ¼·» λ¹·»®«²¹ ª±² α³¿²± Ю±¼· ²¿½¸ ¼»³ ß«-ó ¬®·¬¬ ¼»- Õ±¿´·¬·±²-°¿®¬²»®- ˼»«® ¿«- ¼»³ Ó·¬¬»ó´·²µ-óÞ•²¼²·- ¹»ó -¬•®¦¬ò Í»²¿¬-°®–-·¼»²¬ Ó¿®·²· ¸¿¬ó ¬» ª»®¹»¾»²- ¼»² Ê»®-«½¸ «²¬»®ó ²±³³»²ô »·²» š¾»®¹¿²¹-®»¹·»ó ®«²¹ ³·¬ ¼»® ß«º¹¿¾» ¦« ¾·´¼»²ô »·ó ²» É¿¸´®»½¸¬-®»º±®³ ¦« ª»®¿¾ó -½¸·»¼»²ò ø-¼¿÷ ÍÛ×ÌÛ îè

É É Éò ÊßÌ Û Î Ô ß Ò Ü ò Ô ×

Ó×ÌÌÉÑÝØô êò ÚÛÞÎËßÎ îððè ¤ ÒÎò îç ¤ ÝØÚ ïòèð

×ÒÔßÒÜ

ÍÐÑÎÌ

Ü·» Ú»«»®©»¸® ¸¿¬¬» ¾»·³ Þ®¿²¼ »·²»Ø¿«-»- ·² ͬ»¹ ¿´´» Ø–²¼» ª±´´ ¦« ¬«²ò ÍÛ×ÌÛ í

Ô·»½¸¬»²-¬»·² ¹»©·²²¬ Ì»-¬-°·»´ ¹»¹»² ¼·» Ê»®»·²·¹¬»² ß®¿¾·-½¸»² Û³·®¿¬» ³·¬ ïæðò ÍÛ×ÌÛ ïé

Ü»® -½¸²»´´-¬» É»¹ ¦«³

Ü®«½µ»®º±´¹

Ì îíç ëð ëð i ©©©ò¹«¬»²¾»®¹ò´·

Ú·²¿´» Ú«®·±-± ·² Ì®·»-»²¾»®¹

ͽ¸´¿¹ ¹»¹»² ¼·» Ó¿º·¿ Ü»² ·¬¿´·»²·-½¸»² Þ»¸†®¼»² ·-¬ ²¿½¸ »·¹»²»® Û·²-½¸–¬¦«²¹ »·² »®ó º±´¹®»·½¸»® ͽ¸´¿¹ ¹»¹»² ¼·» Ó¿º·¿ ¹»´«²¹»²æ Û·² Ù»®·½¸¬ ·³ -·¦·´·¿²·ó -½¸»² п´»®³± ±®¼²»¬» ¼·» Þ»ó -½¸´¿¹²¿¸³«²¹ ª±² Ó¿º·¿óÊ»®³†ó ¹»² ·³ É»®¬ ª±² ®«²¼ íðð Ó·´´·±ó ²»² Û«®± ¿²ò Ü¿- -»· ª»®¹´»·½¸¾¿® ³·¬ ¼»® Ú»-¬²¿¸³» »·²»- ©·½¸¬·¹»² Þ±--»- ¼»® µ®·³·²»´´»² Ê»®»·²·ó ¹«²¹ô -¿¹¬» ײ²»²³·²·-¬»® Ù·«´·¿²± ß³¿¬±ò Û® -»· •¾»®¦»«¹¬ ª±² ¼»® ͬ®¿¬»¹·»ô ¼»® Ó¿º·¿ ·¸® Ê»®³†¹»² ¦« »²¬¦·»¸»²ò Ü¿¼«®½¸ ©•®¼»² ¼»ó ®»² Ú•¸®«²¹-±®¹¿²» -½¸©»® ¹»¬®±ºó º»² «²¼ ¼·» ¹»-¿³¬» Ñ®¹¿²·-¿¬·±² ¹»-½¸©–½¸¬ò ײ-¹»-¿³¬ »®´·»-- ¼¿Ù»®·½¸¬ ·² п´»®³± -»½¸- Þ»-½¸´¿¹ó ²¿¸³«²¹-¾»º»¸´» ¹»¹»² ³»¸®»®» Ó¿º·¿óÚ•¸®»®ô «²¬»® ·¸²»² ¼»® ª±® Õ«®¦»³ ¦« îð Ö¿¸®»² Ø¿º¬ ª»®«®ó ¬»·´¬» ß²¬±²·²± ᬱ´±ô ݸ»º ¼»® п¹´·¿®»´´·óÚ¿³·´·»ò ø-¼¿÷

ØÛËÌÛ Ü·» Æ©»·¬» ײ´¿²¼ ÌÊóЮ±¹®¿³³» Þ±«´»ª¿®¼ Í°±®¬ Í»²·±®»² Õ«´¬«® ß«-´¿²¼ É·®¬-½¸¿º¬ Ü·» Ô»¬¦¬»

î í P ïì ïë ïê ïé P îî îí îé îè îç P íï íî

Ê¿¼«¦»® Ó»¼·»²¸¿«- ßÙ Ô·»½¸¬»²-¬»·²»® Ê¿¬»®´¿²¼ Ú•®-¬óÚ®¿²¦óÖ±-»ºóͬ®¿--» ïíô çìçð Ê¿¼«¦ ÛóÓ¿·´ λ¼¿µ¬·±²æ ®»¼¿µ¬·±²àª¿¬»®´¿²¼ò´· ÛóÓ¿·´ Í°±®¬®»¼¿µ¬·±²æ -°±®¬àª¿¬»®´¿²¼ò´· ÛóÓ¿·´ Ó¿®µ»¬·²¹æ ³¿®µ»¬·²¹àª¿¬»®´¿²¼ò´·

íðððê ç ééïèïè çîðððî

Ô¿«¬-¬¿®µ ª»®¿¾-½¸·»¼»¬æ Æ«³ ß¾-½¸´«-- ¼»® Ú¿-²¿½¸¬ -°·»´¬»² ·² Ì®·»-»²¾»®¹ ²±½¸ »·²³¿´ ¿´´» Ù«¹¹»²³«-·µ»² ¼»- Ô¿²¼»-ò

Ü·» Ú¿-²¿½¸¬ ©¿® ¼·»-»- Ö¿¸® µ•®¦»® ¿´- -±²-¬ô ¿¾»® ¹»²¿«-± ¸»·¬»® «²¼ ¸»º¬·¹ò ˳ Ó·¬¬»®ó ²¿½¸¬ ¹·²¹ ¦«³·²¼»-¬ ¸·»®¦«ó ´¿²¼» ¼·» º•²º¬» Ö¿¸®»-¦»·¬ ¦« Û²¼»ô ©¿- ª·»´» ¬®¿«®·¹ -¬·³³¬»ò ʱ² Ö¿²·²» Õ†°º´· YÜ»® Ó»²-½¸ ¾®¿«½¸¬ ¼·» ¬±´´»² Ì¿¹»ô ©»·´ »® ¼¿²² Ù»´»¹»²¸»·¬ ¸¿¬ô -·½¸ »·²ó ³¿´ ¿²¼»®- ³·¬ ¼»® É»´¬ ¦« «²¬»®¸¿´ó ¬»²Xô -¿¹¬ ¼»® Ð-§½¸±´±¹» ɱ´º¹¿²¹ Ñ»´-²»® «²¼ ¾»-½¸®»·¾¬ ¼·» Ú¿-²¿½¸¬ ¿´- »·²» ß®¬ Ð-§½¸±¸§¹·»²»ò Ú•® ª·»´» ·-¬ ¼·» ©±¸´ º®†¸´·½¸-¬» Æ»·¬ ·³ Ö¿¸® ̸»®¿°·» «²¼ λ¸¿¾·´·¬¿¬·±² ¦«¹´»·½¸ô »·² Ê»²¬·´ô «³ Ü¿³°º ¿¾¦«´¿--»²ò Ë®-°®•²¹´·½¸ ©¿® ¼·» Ú¿-²¿½¸¬ »·² µ·®½¸»²°±´·¬·-½¸»- ײ-¬®«³»²¬ò Ü»® Ù®«²¼¹»¼¿²µ» ©¿® »·²º¿½¸æ É»® -·½¸

»·²·¹» Ì¿¹» -¬®¿º´±- ¿«-¬±¾»² µ±²²¬»ô ©¿® ¸±ºº»²¬´·½¸ º•® ¼»² λ-¬ ¼»- Ö¿¸ó ®»- ®«¸·¹ ¹»-¬»´´¬ò ͽ¸©»®»® ß¾-½¸·»¼ Û·²- ·-¬ µ´¿®ô ©»® ª±³ ͽ¸³«¬¦·¹»² ܱ²²»®-¬¿¹ ¾·- ¹»-¬»®² ³»¸® ±¼»® ©»ó ²·¹»® ¼«®½¸º»·»®¬»ô ·-¬ ¸»«¬» ³·¬ Í·ó ½¸»®¸»·¬ ¿³ Û²¼» -»·²»® Õ®–º¬» ¿²¹»ó ´¿²¹¬ «²¼ ¼¿³·¬ ®«¸·¹ ¹»-¬»´´¬ò Ì®±¬¦ Û®-½¸†°º«²¹ ¬¿¬»² -·½¸ ª·»´» Ú¿-ó ²¿½¸¬-º¿²- -½¸©»®ô ª±² ·¸®»® ´·»¾-¬»² Ö¿¸®»-¦»·¬ ß¾-½¸·»¼ ¦« ²»¸³»²ò ׸®»² ¼·»-¶–¸®·¹»² ß«-µ´¿²¹ º¿²¼ ¼·» º•²º¬» Ö¿¸®»-¦»·¬ ·³ Ú·²¿´» Ú«®·±ó -± ·² Ì®·»-»²¾»®¹ò Ò¿½¸ ¼»³ Ì®·»-»²ó ¾»®¹»® ˳¦«¹ -°·»´¬»² »·² ´»¬¦¬»- Ó¿´ ¿´´» Ù«¹¹»²³«-·µ»² ¼»- Ô¿²¼»- ·³ Ì®·»-»²¾»®¹»® Í¿¿´ò ײ ¼»² ß«¹»² ª·»ó ´»® Ú¿-²–½¸¬´»® ·-¬ ¼»® Ú¿-²¿½¸¬-¼·»²-ó ¬¿¹ -½¸±² º¿-¬ »·² Ì®¿«»®¬¿¹ò Õ»·²É«²ó ¼»® ¿´-±ô ¼¿-- ª·»´» -½¸©¿®¦ ¬®¿¹»²ô -·½¸ -½¸©¿®¦ -½¸³·²µ»² «²¼ ¼·» »·²»

±¼»® ¿²¼»®» Ì®–²» ª»®¹·»--»²ô ©»·´ ¼·» Ú¿-²¿½¸¬-¾–´´»ô ¼·» ˳¦•¹» «²¼ Ó±²-¬»®µ±²¦»®¬» -½¸±² ©·»¼»® ª±®ó ¾»· -·²¼ò Ú¿-²¿½¸¬ îððç ©·»¼»® ´–²¹»® Û- ¾´»·¾¬ ¿¾»® »·² Ì®±-¬æ Ü·» ²–½¸-¬» Ú¿-²¿½¸¬ µ±³³¬ò Ì¿¬-–½¸´·½¸ ¾»¹·²²¬ -·» -½¸±² ·² »¬©¿- ³»¸® ¿´- ²»«² Ó±ó ²¿¬»²ô ¿³ ïïò Ò±ª»³¾»® îððèò Ü·» Ø¿«°¬º¿-²¿½¸¬-¦»·¬ îððç ©·®¼ ¼¿²² ©·»¼»® ´–²¹»® ¼¿«»®² ¿´- ·² ¼·»-»³ Ö¿¸®ò Ò¿½¸ ¼»³ êò Ö¿²«¿® ¸¿¾»² ¼·» Ù«¹¹»²³«-·µ»² ¿² -»½¸- ɱ½¸»²»²ó ¼»² Æ»·¬ô «³ -·½¸ º•® ¼¿- ¹®±--» Ú·²¿ó ´» »·²¦«-°·»´»²ò Ü»® ͽ¸³«¬¦·¹» ܱ²ó ²»®-¬¿¹ º–´´¬ ¿«º ¼»² ïçòô ¼»® Ú¿-ó ²¿½¸¬--±²²¬¿¹ ¿«º ¼»² îîò Ú»¾®«¿®ò ß-½¸»®³·¬¬©±½¸ Ó·¬ ¼»³ ¸»«¬·¹»² ß-½¸»®³·¬¬©±½¸ ¾»ó ¹·²²¬ ¼·» ª·»®¦·¹¬–¹·¹» Ú¿-¬»²¦»·¬ ¼»® ®†³·-½¸óµ¿¬¸±´·-½¸»² Ô·¬«®¹·»ò ß² ¼·»ó

Þ·´¼ Ü¿²·»´ ͽ¸©»²¼»²»®

-»³Ì¿¹ ¸†®»² ¼·» Õ·®½¸¹–²¹»® ¼·»É±®ó ¬» YÞ»¼»²µ» Ó»²-½¸ô ¼¿-- ¼« ͬ¿«¾ ¾·-¬ «²¼ ©·»¼»® ¦«³ ͬ¿«¾ ¦«®•½µµ»¸ó ®»² ©·®-¬Xò Í·» ´¿--»² -·½¸ ¼¿¾»· ͬ¿«¾ ¿«º ¼»² Õ±°º -¬®»«»² ±¼»® »·² Õ®»«¦ ¿«º ¼·» ͬ·®² ¦»·½¸²»²òß³ ß-½¸»®³·¬¬ó ©±½¸ -±´´¬» –¸²´·½¸ ©·» ¿³ Õ¿®º®»·¬¿¹ ¿«º Ú´»·-½¸ ª»®¦·½¸¬»¬ ©»®¼»²ò ײ É¿®¬¿« ¹»¸¬- »®-¬ ®·½¸¬·¹ ´±É»® ¬®±¬¦ ³•¼»® ß«¹»² «²¼ -½¸³»®ó ¦»²¼»® Ù´·»¼»® ²±½¸ ²·½¸¬ ¹»²«¹ ª±² ¼»® Ú»-¬-¬·³³«²¹ ¸¿¬ô ®»·-¬ ¿³ ¾»-¬»² ²¿½¸ Þ¿-»´ ±¼»® ß°°»²¦»´´óß«--»®ó ®¸±¼»²ô ¼»²² ¼±®¬ ¹»¸¬ ¼·» Ú¿-²¿½¸¬ ·² ¼»² ²–½¸-¬»² Ì¿¹»² »®-¬ ®·½¸¬·¹ ´±-ò ß¾»® ¿«½¸ ·² É¿®¬¿« -·²¼ ¿¾ ³±®¹»² ¿´´» Ú¿-²–½¸¬´»® ¹«¬ ¿«º¹»¸±¾»²ò ײ ¼»® É»·¬» -°·»´»² ¿¾ ïçòïç ˸® Ù«¹ó ¹»²³«-·µ»² «²¼ ·² ¼»² É·®¬-½¸¿º¬»² ¸»®®-½¸¬ º¿-²–½¸¬´·½¸» ͬ·³³«²¹ P ·² Ì®•¾¾¿½¸ ¾·- «²¼ ³·¬ ͱ²²¬¿¹ò ÍÛ×ÌÛÒ ìô ïï

Ù»-»¬¦»-·²·¬·¿¬·ª» ¦«® Û²¬´¿-¬«²¹ ¼»® ͬ»«»®¦¿¸´»® É»²² »- «³ ¼·» ß«-¹¿¾»²°±´·¬·µ ¼»- Ô¿²¼»- ¹»¸¬ô ¾®·²¹¬ Ö±-»º Í»´» ¿«- Ê¿¼«¦ ¼·» ͬ·³³«²¹ ·² ¼»® Þ»ª†´µ»®«²¹ ¿«º ¼»² Ы²µ¬ò Ü·»-»- Ó¿´ ³·¬ »·²»® ײ·¬·¿¬·ª» ¦«³ Ù»-»¬¦ •¾»® ¼·» -¬¿¿¬´·½¸» л²-·±²-ª»®-·½¸»®«²¹ò ׳ Ú®•¸¶¿¸® îððì ³¿½¸¬» Ö±-»º Í»´» ª±² -·½¸ ®»¼»²ô ¿´- »® »®º±´¹®»·½¸ ¼¿Î»º»®»²¼«³ ¹»¹»² ¼»² Õ®»¼·¬ º•® ¼»² ß«-¾¿« ¼»- б´·¦»·¹»¾–«¼»- ¦«³ YÍ·ó ½¸»®¸»·¬-¦»²¬®«³X »®¹®·ººò íïôë Ó·´ó ´·±²»² Ú®¿²µ»² ¸–¬¬» ¼·»- ¼»² ͬ»«»®ó ¦¿¸´»® ¹»µ±-¬»¬ò ˲¬»® ¼»³ Ó±¬¬± YÙ±¸¬K- ²±½¸X -¿³³»´¬» »® ·²²»®¸¿´¾

ª±² ¦©†´º Ì¿¹»² •¾»® íêðð ˲¬»®ó -½¸®·º¬»²ò Þ»· ¼»® ¿²-½¸´·»--»²¼»² ß¾-¬·³³«²¹ ©«®¼» »® ª±² êèôí Ю±ó ¦»²¬ ¼»® ͬ·³³¾•®¹»® «²¬»®-¬•¬¦¬ò Í»·¬ Ô–²¹»®»³ ·-¬ Ö±-»º Í»´» ¿«½¸ ¼¿- Ú·²¿²¦¹»¾¿¸®»² «³ ¼·» -¬¿¿¬´·½¸» л²-·±²-µ¿--» »·² ܱ®² ·³ ß«¹»ò Ö»ó ¼»- Ö¿¸® ·³ Ø»®¾-¬ µ±³³¬ »- ·³ Ô¿²¼¬¿¹ ¦« µ®·¬·-½¸»² ʱ¬»²ô ©»²² ¼»® Æ«-½¸«-- ¼»- ͬ»«»®¦¿¸´»®- ¿² ¼·» Þ»¿³¬»²µ¿--» ¦«® Ü»¾¿¬¬» -¬»¸¬ò Û¸¿²¼»´¬ -·½¸ ·³³»® ©·»¼»® «³ Þ»·¬®–ó ¹» ·³ -·»¾»²-¬»´´·¹»² Þ»®»·½¸ò Yײ Æ»·ó ¬»² ²·»¼®·¹»® Ê»®¦·²-«²¹ ¼»® ß´¬»®-ó ¹«¬¸¿¾»² ³•--»² ª·»´»ß®¾»·¬²»¸³»®ô ¼·» ²·½¸¬ º•® ¼»² ͬ¿¿¬ ¿®¾»·¬»²ô ¿«º »·²»² Õ¿°·¬¿´¦«©¿½¸- ª»®¦·½¸¬»²ò

˲¼ ¿´- ͬ»«»®¦¿¸´»® ³•--»² -·» -±ó ¹¿® ²±½¸ ¼·» ͱ²¼»®¾»·¬®–¹» ¿² ¼·» -¬¿¿¬´·½¸» л²-·±²-µ¿--» º·²¿²¦·»ó ®»²Xô ³¿½¸¬» Ö±-»º Í»´» -»·²»³ Ë²ó ³«¬ ·² »·²»³ Ô»-»®¾®·»º ·³ Ò±ª»³ó ¾»® îððê Ô«º¬ò Ö»¬¦¬ ¸¿¬ »® ¹»¸¿²¼»´¬òÉ·» »® ·² »·ó ²»³ ¸»«¬» ª»®†ºº»²¬´·½¸¬»² Ô»-»®ó ¾®·»º ¾»µ¿²²¬ ¹·¾¬ô ¸¿¬ »® ·² ¼»® ª»®ó ¹¿²¹»²»² ɱ½¸» »·²» Ù»-»¬¦»-·²·¬·¿ó ¬·ª» ¿²¹»³»´¼»¬ò YÜ¿- ¾»-¬»¸»²¼» Ù»-»¬¦ •¾»® ¼·» л²-·±²-ª»®-·½¸»ó ®«²¹ º•® ¼¿- ͬ¿¿¬-°»®-±²¿´ -±´´ -± ¿¾ó ¹»–²¼»®¬ ©»®¼»²ô ¼¿-- ¼·»-» л²-·ó ±²-µ¿--» ·² Æ«µ«²º¬ ²¿½¸ ¼»³ Ю·²ó ¦·° ¼»- Þ»·¬®¿¹-°®·³¿¬»- ¿«º¹»¾¿«¬ ·-¬ «²¼ ͱ²¼»®¾»·¬®–¹» ¼»- ͬ¿¿¬»-

©»¹º¿´´»²Xô -½¸®»·¾¬ Í»´»ò Ü·»- ¾»ó ¼»«¬»¬ô ¼¿-- ¼·» л²-·±² ¼»® ͬ¿¿¬-¿²ó ¹»-¬»´´¬»² -·½¸ ²¿½¸ ¼»® Í«³³» ¼»® »·²¹»¦¿¸´¬»² Þ»·¬®–¹» ®·½¸¬»² -±´´ «²¼ ²·½¸¬ ©·» ¾·-¸»® ²¿½¸ ¼»³ Ê»®ó ¼·»²-¬ ·² ¼»² ´»¬¦¬»² Ö¿¸®»² ª±® ¼»® л²-·±²·»®«²¹ò Ò«² -»· »- ¿² λ¹·»®«²¹ «²¼ Ô¿²¼ó ¬¿¹ô ¦« °®•º»²ô ±¾ ¼·» ײ·¬·¿¬·ª» ¦«¹»ó ´¿--»² ©·®¼ò ×-¬ ¼·»- ¼»® Ú¿´´ô -± µ¿²² ¿¾ ¼»³ Æ»·¬°«²µ¬ ¼»® Õ«²¼³¿½¸«²¹ P ¹»³–-- Ö±-»º Í»´» »¬©¿ Ó·¬¬» Ó–®¦ P ³·¬ ¼»® ˲¬»®-½¸®·º¬»²-¿³³´«²¹ ¾»¹±²²»² ©»®¼»²ò Í»´» ®«º¬ л®-±²»²ô ¼·» -»·²» ß²-·½¸¬ ¬»·´»²ô ¿«ºô ·¸² ¾»·³ Í¿³³»´² ¼»® ˲¬»®-½¸®·º¬»² ¦« «²ó ¬»®-¬•¬¦»²ò ø¸¾÷


× Ò Ôß ÒÜ

Ô×ÛÝØÌÛÒÍÌÛ×ÒÛÎ ÊßÌÛÎÔßÒÜ ¤ Ó×ÌÌÉÑÝØô êò ÚÛÞÎËßÎ îððè

ïï

Ú«®·±-»- Ú¿-²¿½¸¬-º·²¿´»

Ù®«-»´·¹æ Ü·» Þ–®¹»® Ö±¼»®¬»·º»´ò

ß³ ´»¬¦¬»² Ú¿-²¿½¸¬-¬¿¹ ´·»--»² »- ¼·» ß²¸–²¹»® ¼»® º•²º¬»² Ö¿¸®»-¦»·¬ ²±½¸ »·²³¿´ ®·½¸¬·¹ µ®¿½¸»²ò Þ»· ˳¦«¹ «²¼ Ú·²¿´» Ú«®·±-± ·² Ì®·»-»²¾»®¹ µ¿³»² ¼·» Ò¿®®»² ª±´´ ¿«º ·¸®» Õ±-¬»²ò Ì®¿¼·¬·±²»´´»®©»·-» ©·®¼ ¼·» Ú¿-²¿½¸¬ ·² Ô·»½¸¬»²-¬»·² ·³³»® ³·¬ ¼»³ Ú·²¿ó ´» Ú«®·±-± ·² Ì®·»-»²¾»®¹ ¿¾¹»-½¸´±-ó -»²ò Æ«ª±® º·²¼»¬ ¿¾»® ¼»® Ì®·»-»²¾»®ó ¹»® ˳¦«¹ ¼«®½¸ ¼»² ܱ®ºµ»®² -¬¿¬¬ô

ß«º »·² É·»¼»®¸†®»² ¿² ¼»® Ú¿-²¿½¸¬ îððçæ Ü·» ̆®³´»¹«¹»® Ê¿¼«¦ò

¼»® ·² ¼·»-»³ Ö¿¸® ¾»®»·¬- ¦«³ îçò Ó¿´ ¼«®½¸¹»º•¸®¬ ©»®¼»² µ±²²¬»ò Ü»® ˳¦«¹ ¸–¬¬» ª±² ¼»² Ù´»·¬-½¸·®³º´·»ó ¹»®² ¿´- Í°»½·¿´ Ù«»-¬- »®†ºº²»¬ ©»®ó ¼»² -±´´»²òÉ»¹»² ¼»®É·²¼ª»®¸–´¬²·-ó -» µ±²²¬»² -·» ¿¾»® ²·½¸¬ •¾»® ¼·» ˳¦«¹--¬®»½µ» µ«®ª»²ò ͱ »®†ºº²»¬» ¼¿- Ì®·»-»²¾»®¹»® Ю·²¦»²°¿¿®ô η¬¿ «²¼ Ó¿®½± ª±² «²¼ ¦« Ô¿ª¿¼·²¿ô ¼»² ˳¦«¹ò Û- º±´¹¬»² ¼·» Ì®·»-»²¾»®¹»® Ò¿®®»²¦«²º¬ «²¼ ¼·» É·´¼³¿²¼´·ò ß«½¸ ©»²² ¼·» ͬ·³³«²¹ ¿«-¹»´¿--»² ©¿®ô -½¸©¿²¹ ¼±½¸ »·² ©»²·¹ É»¸³«¬

Ú¿-²¿½¸¬-¾»¹»·-¬»®¬æ ß«½¸ Ì®·»-»²¾»®¹- ʱ®-¬»¸»® Ø«¾»®¬ Í»´» ´·»-- -·½¸ ¼¿Ú·²¿´» Ú«®·±-± ²·½¸¬ »²¬¹»¸»²ò

³·¬ò Ê·»´» Ú¿-²–½¸¬´»® ¸¿¬¬»² -·½¸ -½¸©¿®¦» Õ®»«¦» ¿«º ¼·» É¿²¹»² ¹»ó ³¿´¬ô ¦«³ Æ»·½¸»²ô ¼¿-- ¼·» Ú¿-²¿½¸¬ ¾¿´¼ ¦« Û²¼» ·-¬ò Æ¿¸´®»·½¸» ´«-¬·¹» Ê»®µ´»·¼«²¹»² »®´»·½¸¬»®¬»² ¿¾»® ¼»² ß¾-½¸·»¼ ª±² ¼»® Ú¿-²¿½¸¬ò Þ»-±²ó ¼»®- º¿²¬¿-·»ª±´´ô ²–³´·½¸ ¿´- Þ»¬¬¼»ó ½µ»²ô ¸¿¬¬» -·½¸ ¼·» Ú¿-²¿½¸¬-¹®«°°» ݸ–´¾»®®•¬· ª»®µ´»·¼»¬ò Ü»² ß¾ó -½¸´«-- ¼»- ˳¦«¹- ¾·´¼»¬» ¼·» É¿ó ¹»²¾¿«¹®«°°» YÌ¿²µ-¬»´´¿¾»·¦Xò ײ-¹»-¿³¬ ©¿®»² íí Ù®«°°»²ô ¼¿ó ª±² -·»¾»² Ù«¹¹¿³«-·µ»²ô ¿³ ˳ó

¦«¹ ¾»¬»·´·¹¬ò Ó·¬ ¼»³ ˳¦«¹ ©¿® ¼»® ´»¬¦¬» Ú¿-²¿½¸¬-¬¿¹ ¿¾»® ²±½¸ ´¿²¹» ²·½¸¬ ¦« Û²¼»ò É–¸®»²¼ ·³ Ì®·»-»²ó ¾»®¹»® Í¿¿´ «²¼ ¿«º ¼»³ ܱ®º°´¿¬¦ ¼¿- Ú·²¿´» Ú«®·±-± ¾»¹¿²²ô -¬·»¹ ·² ¼»² Ì®·»-»²¾»®¹»® λ-¬¿«®¿²¬- ¼·» ´»¬¦¬» Þ»·¦»²óÚ¿-²¿½¸¬-°¿®¬§ò ß´´» ´·»½¸¬»²-¬»·²·-½¸»² Ù«¹¹¿³«-·µ»² -°·»´¬»² ¿¾ ïë ˸® ¾»·³ Ú·²¿´» Ú«®·±ó -± ·³ Í¿¿´òß«½¸ ©»²² ª·»´» Ú¿-²–½¸¬ó ´»® ¿³ Û²¼» ¼»® Ú¿-²¿½¸¬ «²¼ ¬®±¬¦ ¼»®»² Õ•®¦» »¬©¿- ¹»-½¸¿ºº¬ «²¼ ³•ó ¼» ©·®µ¬»²ô µ±²²¬»² ¼·» º»¬¦·¹»²

Þ·´¼»® Ü¿²·»´ ͽ¸©»²¼»²»®

觬¸³»² ¼»® Ù«¹¹»® ¼·» Æ«¸†®»® ²±½¸ »·²³¿´ ³·¬®»·--»²ò Þ»-±²¼»®¼·»É·´¼³¿²¼´·ô ¼·» ·³ Þ»®¹»® Í¿¿´ »·² Ø»·³-°·»´ ¸¿¬¬»²ô ¾»¹»·-¬»®¬»² ¼·» Ò¿®®»² «²¼ ¾®¿½¸¬»² ¼»² Í¿¿´ ¦«³ Õ±½¸»²ò Е²µ¬´·½¸ «³ Ó·¬¬»®²¿½¸¬ ©¿® ¼¿²² -½¸´·»--´·½¸ »²¼¹•´¬·¹ ͽ¸´«-- ³·¬ ¼»® ²–®®·-½¸»² Æ»·¬ò Ò«² ³•--»² -·½¸ ¼·» Ò¿®®»² ¾·- Ò±ª»³¾»® ¹»¼«´¼»²ô »¸» ©·»¼»® ¹»º»·»®¬ ©»®¼»² µ¿²²ò Æ«³ Ù´•½µ ©·®¼ ¼·» ²–½¸-¬» Ú¿-²¿½¸¬ ¿¾»® ©·»¼»® ´–²¹»® ¼¿«»®²ò ø´¿³÷

ͱ²²»²-½¸»·² «²¼ ¦¿¸´®»·½¸» Þ»-«½¸»®æ Ü»® ˳¦«¹ ·² Ì®·»-»²¾»®¹ ©«®¼» ª±® »·²·¹»² Ö¿¸®»² ©·»¼»® ·²- Ô»¾»² ¹»®«º»²ò

Ú¿²¬¿-·»ª±´´» Õ±-¬•³»æ ײ-¹»-¿³¬ íí Ù®«°°»² ¾»¬»·´·¹¬»² -·½¸ ¿³ ˳¦«¹ò Ô«-¬·¹» Ê»®µ´»·¼«²¹»² »®´»·½¸¬»®¬»² ¼»² ß¾-½¸·»¼ ª±² ¼»® Ú¿-²¿½¸¬ò

Ú®†¸´·½¸ ¾·- ¦«³ ͽ¸´«--æ Þ»·³ Ú·²¿´» Ú«®·±-± ·² Ì®·»-»²¾»®¹ º»·»®¬»² ª·»´» ¿«-¹»´¿--»²ô ¾·- »- -½¸´·»--´·½¸ ¸·»--æ Ì«-½¸ P «²¼ ¿«-ÿ Ú¿-²¿½¸¬ ¿¼»ò


Ê¿¬»®´¿²¼ Ô×ÛÝØÌÛÒÍÌÛ×ÒÛÎ

Ó × Ì ß Ó Ì Ô × Ý Ø Û Ò Ð Ë Þ Ô × Õ ßÌ × Ñ Ò Û Ò P Ê Û Î Þ Ë Ò Ü Í š Ü Ñ Í ÌÍ Ý Ø É Û × Æ ô ÌÛ Ôò õ ì î í î í ê ï ê ï ê

Ù´•½µ ·³ ˲¹´•½µ ¾»· Ø¿´´»²»·²-¬«®¦

Ò«® ³·¬ ª·»´ Ù´•½µ ·-¬ ¹»-¬»®² Ó±®ó ¹»² ¾»·³ Û·²-¬«®¦ »·²»® ª±® ¼®»· Ö¿¸®»² »®¾¿«¬»² Ü®»·º¿½¸¬«®²¸¿´´» ·² ͬò Ù¿´´»² ²·»³¿²¼ ª»®´»¬¦¬ ©±®¼»²ò Û- »²¬-¬¿²¼ »·² Ó·´´·±²»²ó -½¸¿¼»²ò Ü·» Û·²-¬«®¦«®-¿½¸» ©¿® ¦«²–½¸-¬ «²µ´¿®ò Ü»® ͽ¸²»» ±¼»® ¼·» ͬ¿¬·µ ¿´´»·² µ†²²»² ¶»¼±½¸ ²·½¸¬ º•® ¼»² Û·²-¬«®¦ ª»®¿²¬©±®¬ó ´·½¸ ¹»©»-»² -»·²ò ˳ êòïð ˸® ¹·²¹ ¼»® ß´¿®³ ¾»· ¼»® µ¿²¬±²¿´»² Ò±¬®«º¦»²¬®¿´» »·²ò Þ»®»·¬- ©»²·¹» Ó·²«¬»² -°–¬»® -»· ¼·» Ú»«»®©»¸® ª±® Ñ®¬ ¹»©»-»²ô -¿¹¬» Ó»´½¸·±® Ε¼´·²¹»®ô Û·²-¿¬¦´»·¬»® ¼»® Þ»ó ®«º-º»«»®©»¸® ͬò Ù¿´´»²ò Ü»² Û·²ó -¿¬¦µ®–º¬»² ¾±¬ -·½¸ »·² »®-½¸®»ó ½µ»²¼»- Þ·´¼ò Ü¿- Ü¿½¸ «²¼ »·²» ß«--»²©¿²¼ ¼»® ëð Ó»¬»® ´¿²¹»²ô îê Ó»¬»® ¾®»·¬»² «²¼ ¦»¸² Ó»¬»® ¸±¸»² Ü®»·º¿½¸¬«®²¸¿´´» ©¿® µ±³°´»¬¬ »·²¹»-¬•®¦¬ò Ò¿½¸ »·²»® ¸¿´¾»² ͬ«²¼» ©¿® µ´¿®ô ¼¿-- ²·»ó ³¿²¼ ·² ¼»® Ø¿´´» ©¿®ò Õ¿²¬±²-ó ¾¿«³»·-¬»® É»®²»® Þ·²±¬¬± ¦»·¹¬» -·½¸ ®¿¬´±-æ YÉ·® -¬»¸»² ª±® »·²»³ Ζ¬-»´òX š¾»® ¼·» ˲º¿´´«®-¿½¸» µ±²²¬» »® ²±½¸ µ»·²» ß«--¿¹»² ³¿½¸»²ò Ü·» Ø¿´´» -»· ²¿½¸ ²»«-ó ¬»² ͬ¿²¼¿®¼- ¹»°´¿²¬ «²¼ ¹»¾¿«¬ ©±®¼»²ò Û·¹»²¬´·½¸ ¸–¬¬» ¼¿- Ü¿½¸ »·²» ͽ¸²»»´¿-¬ ª±² ¾·- ¦« »·²»³ Ó»¬»® ¿«-¸¿´¬»² ³•--»²ò Æ«³ Æ»·¬°«²µ¬ ¼»- Û·²-¬«®¦»- ´¿¹»² ®«²¼ ìë Æ»²¬·³»¬»® ͽ¸²»» ¿«º ¼»³ Ü¿½¸ò ß«- Í·½¸»®¸»·¬-¹®•²ó ¼»² ©«®¼» ª»®¿²´¿--¬ô ¼¿-- -–³¬´·ó ½¸» Ø¿´´»²ô ¼·» ¼»³ Õ¿²¬±² ͬò Ù¿´´»² ¹»¸†®»²ô ª±³ ͽ¸²»» ¹»®–«³¬ ©»®¼»²ò ø-¼¿÷

Þ»¹·²² ¼»® Ú¿-¬»²¦»·¬ Ø»«¬» ·-¬ ß-½¸»®³·¬¬©±½¸ô ¼»® »®-ó ¬» Ì¿¹ ¼»® ìðó¬–¹·¹»² ʱ®¾»®»·ó ¬«²¹-¦»·¬ô ¼»® Ú¿-¬»²¦»·¬ô ¿«º ¼¿Ú»-¬ ¼»® ß«º»®-¬»¸«²¹ Ö»-« ª±² ¼»² ̱¬»² ¿² Ñ-¬»®²ò Ø»«¬» ª»®¦·½¸¬»² µ¿¬¸±´·-½¸» Ù´–«¾·¹» ¿«º Ú´»·-½¸ò

É É Éò ÊßÌ Û Î Ô ß Ò Ü ò Ô ×

Ó×ÌÌÉÑÝØô îëò ÚÛÞÎËßÎ îððç ¤ ÒÎò ìì ¤ ÝØÚ ïòèð

×ÒÔßÒÜ

ÍÐÑÎÌ

Ü¿- Û®¦¾·-¬«³ -¬»´´¬ ¼·» Ю±¶»µ¬» ª±®ô ¼·» ³·¬ ¼»³ Ú¿-¬»²±°º»® «²¬»®ó -¬•¬¦¬ ©»®¼»²ò ÍÛ×ÌÛ ë

Þ»·³ Ì¿´»²¬»½«° -·²¼ »®-¬» Û²¬-½¸»·¼«²¹»² ¹»º¿´´»²ò Ø»«¬» ¹»¸¬©»·¬»®ò ÍÛ×ÌÛ ïê

ͬòóÔ«¦·óͬ®¿--» ïè ÚÔóçìçî Û-½¸»² Ì õìîí íéí éí ëð ©©©ò¼·¹·°®·²¬ò´·

Ì®–²»² ¦«³ ß¾-½¸·»¼ Æ«³·²¼»-¬ ¸·»®¦«´¿²¼» ¹·²¹ «³ Ó·¬¬»®²¿½¸¬ ¼·» Ú¿-²¿½¸¬ ¦« Û²¼»ò Ü¿- ¹®±--» Ú·²¿´» ©«®¼» ¹»-¬»®² ·² Ì®·»-»²¾»®¹ ¹»º»·»®¬ò Ò¿½¸ ¼»³ ˳¦«¹ -°·»´¬»² ²±½¸ »·²³¿´ ¿´´» Ù«¹¹»²ó ³«-·µ»² ¼»- Ô¿²¼»-ò ʱ² Ö¿²·²» Õ†°º´· ͽ¸†² ©¿®-ÿ ͱ -½¸†²ô ¼¿-- »·²·¹» Ú¿-²–½¸¬´»® ¹»-¬»®² ·¸®» Ì®–²»² ²·½¸¬ ¦«®•½µ¸¿´¬»² µ±²²¬»²ô ©»·´ ·¸®» Ô·»¾ó ´·²¹-¦»·¬ ¼»- Ö¿¸®»- -½¸±² ©·»¼»® ª±®ó ¾»· ·-¬ò ײ ·¸®»² ß«¹»² ·-¬ ¼»® Ú¿-ó ²¿½¸¬-¼·»²-¬¿¹ º¿-¬ »·² Ì®¿«»®¬¿¹òÊ·»ó ´» ©¿®»² -½¸©¿®¦ ¹»µ´»·¼»¬ «²¼ ¸¿¬ó ¬»² -½¸©¿®¦» ͽ¸³·²µ» ·³ Ù»-·½¸¬ô ¿´- -·» -·½¸ ·² Ì®·»-»²¾»®¹ ¦«³ Ú·²¿´» Ú«®·±-±ô ¼»³ ´»¬¦¬»² ؆¸»°«²µ¬ ¼»® Ô·»½¸¬»²-¬»·²»® Ú¿-²¿½¸¬ô ª»®-¿³³»´ó ¬»²ò Í»·¬ ܱ²²»®-¬¿¹ ¹·²¹ »- ͽ¸´¿¹ ¿«º ͽ¸´¿¹æ Ú¿-²¿½¸¬-¾–´´»ô Ó±²-¬»®ó µ±²¦»®¬» «²¼ ˳¦•¹»ò ˲¦–¸´·¹» Ò¿®®»² -±®¹¬»² º•® »·² ¾«²¬óº®†¸´·ó ½¸»- Ì®»·¾»² «²¼ º´•½¸¬»¬»² º•® »·²·¹» Ì¿¹» ¿«- ·¸®»³ ß´´¬¿¹ô ©¿- ¿«- °-§ó ½¸±´±¹·-½¸»® Í·½¸¬ ¼«®½¸¿«- ©•²ó -½¸»²-©»®¬ ·-¬ò Û- ¸»·--¬ -±¹¿®ô ¼¿-¼·» Ú¿-²¿½¸¬ ¼¿- Í»´¾-¬©»®¬¹»º•¸´ ª»®¾»--»®¬ «²¼ ª±®•¾»®¹»¸»²¼ Û®ó ´»·½¸¬»®«²¹ ª»®-½¸¿ºº¬ò Ú•® Ð-§½¸±´±ó ¹»² ·-¬ ¼·» Ú¿-²¿½¸¬ »·²» ß®¬ Ð-§½¸±ó ¸§¹·»²» P »·² Ê»²¬·´ô «³ Ü¿³°º ¿¾¦«ó ´¿--»²ò Ë®-°®•²¹´·½¸ ©¿® ¼·» Ú¿-²¿½¸¬ »·² µ·®½¸»²°±´·¬·-½¸»- ײ-¬®«³»²¬ò Ü»® Ù»¼¿²µ» ¼¿¸·²¬»®æ É»® -·½¸ »·²·ó ¹» Ì¿¹» -¬®¿º´±- ¿«-¬±¾»² µ±²²¬»ô ©¿® ¸±ºº»²¬´·½¸ º•® ¼»² λ-¬ ¼»- Ö¿¸®»- ®«ó ¸·¹ «²¼ ¾®¿ªò Ô¿²¹» Ú¿-²¿½¸¬ ·³ Ö¿¸® îðïï Ϋ¸·¹ «²¼ ¾®¿ªô ¾·- ¼·» ²–½¸-¬» Ú¿-ó ²¿½¸¬ ¾»¹·²²¬ò Ü¿- ©·®¼ ·² ©»²·¹»® ¿´²»«² Ó±²¿¬»²ô ¿³ ïïò Ò±ª»³¾»® îððçô ¼»® Ú¿´´ -»·²ò Ü·» Ø¿«°¬º¿-ó ²¿½¸¬-¦»·¬ îðï𠼿«»®¬ ¼¿²² ¾·- Ó·¬ó ¬» Ú»¾®«¿®ò Ü»® ͽ¸³«¬¦·¹» ܱ²²»®-ó ¬¿¹ º–´´¬ ¿«º ¼»² ïïòô ¼»® Ú¿-²¿½¸¬-ó

Û·²» -½¸†²» Æ»·¬ ¹»¸¬ ¦« Û²¼»æ Ú•® ®·½¸¬·¹» Ú¿-²¿½¸¬-´·»¾¸¿¾»® ·-¬ ¼»® Ú¿-²¿½¸¬-¼·»²-¬¿¹ »·² Ì®¿«»®¬¿¹ô ¿² ¼»³ ¿«½¸ ¼·» »·²» ±¼»® ¿²¼»®» Ì®–²» º´·»--¬ò Þ·´¼ Ü¿²·»´ ͽ¸©»²¼»²»®

-±²²¬¿¹ ¿«º ¼»² Ê¿´»²¬·²-¬¿¹ô ïìò Ú»¾ó ®«¿®ò É·®µ´·½¸ º®»«»² ¼•®º»² -·½¸ ¼·» »·²ó ¹»º´»·-½¸¬»² Ú¿-²–½¸¬´»® ¿«º ¼·» Ú¿-ó ²¿½¸¬ ·³ Ö¿¸® îðïï P ¼·» ·-¬ ²–³´·½¸ ¾»-±²¼»®- ´¿²¹ò ß-½¸»®³·¬¬©±½¸ ·-¬ »®-¬ ¿³ çò Ó–®¦ò Ü¿- ¾»¼»«¬»¬ô ¼¿-¼·» Ù«¹¹»²³«-·µ»² ²¿½¸ ¼»³ êò Ö¿ó ²«¿® ²»«² ɱ½¸»²»²¼»² Æ»·¬ ¸¿¾»²ô «³ -·½¸ º•® ¼¿- ¹®±--» Ú·²¿´» »·²¦«ó -°·»´»²ò Ô¿²¼»-°±´·¦»· ¦«º®·»¼»² Ü·» Ô¿²¼»-°±´·¦»· ¦·»¸¬ »·²» °±-·¬·ª» Þ·´¿²¦ ¼»® ¼·»-¶–¸®·¹»² Ú¿-²¿½¸¬ò Û-»· ²«® ¦« ©»²·¹»² Æ©·-½¸»²º–´´»² ¹»ó µ±³³»²æ Û·²·¹» ο«º»®»·»² «²¼ ©»ó ²·¹» Í¿½¸¾»-½¸–¼·¹«²¹»²ô «²¬»® ¿²ó

¼»®»³ ¦•²¼»¬»² ˲¾»µ¿²²¬» ¦©»· Ó±º¿- ·² ͽ¸¿¿² ¿²ò Û·² ˳¦«¹-¾»ó -«½¸»® ª»®´»¬¦¬» -·½¸ ¿³ ͱ²²¬¿¹ ·² ͽ¸¿¿²ò Û® ©«®¼» ª±² »·²»³ Ú¿-ó ²¿½¸¬-©¿¹»² ¿²¹»º¿¸®»² «²¼ ¾®¿½¸ -·½¸ »·² Þ»·²ò Ê»®»·²¦»´¬ µ¿³ »- ¦« ʱ®º–´´»² ©»¹»² •¾»®³–--·¹»³ ß´µ±ó ¸±´µ±²-«³ò ײ ¼·»-»³ Æ«-¿³³»²ó ¸¿²¹ »®©–¸²¬» Ü¿²·»´ É»²¿©»-»®ô Ю–-·¼»²¬ ¼»Í¿³¿®·¬»®ª»®»·²Í½¸¿¿²ô ¼¿-- ¼·» п¬·»²¬»² ·³³»® ¶•²ó ¹»® ©»®¼»²ò Þ»¹·²² ¼»® Ú¿-¬»²¦»·¬ Ó·¬ ¼»³ ¸»«¬·¹»² ß-½¸»®³·¬¬©±½¸ ¾»¹·²²¬ ¼·» ª·»®¦·¹¬–¹·¹» Ú¿-¬»²¦»·¬ ¼»® ®†³·-½¸óµ¿¬¸±´·-½¸»² Ô·¬«®¹·»òß² ¼·»-»³ Ì¿¹ ©·®¼ ·² ¼»² Õ·®½¸»² ¿´-

ͧ³¾±´ ¼»® Þ«--» «²¼ λ·²·¹«²¹ »·² ß-½¸»µ®»«¦ ª±³ Ю·»-¬»® ¿«º ¼·» ͬ·®² ¼»® Ù´–«¾·¹»² ¹»¦»·½¸²»¬ ±¼»® ß-½¸» ¿«º ¼»² Õ±°º ¹»-¬®»«¬ò Þ»· ¼·»-»® Õ®»«¦¦»·½¸²«²¹ -°®·½¸¬ ¼»® Ю·»-¬»® ¼·» ɱ®¬»æ YÙ»¼»²µ» Ó»²-½¸ô ¼¿-- ¼« ¿«- ͬ¿«¾ ¾·-¬ «²¼ ¦«³ ͬ¿«¾ ©·®-¬ ¼« ¦«®•½µµ»¸®»²òX Ò±½¸ ³»¸® ²–®®·-½¸» Ì¿¹» É»® ²¿½¸ ¼»² ²–®®·-½¸»² Ì¿¹»² ·² Ô·»½¸¬»²-¬»·² ²±½¸ ²·½¸¬ ¹»²«¹ ª±³ Ú»·»®² ¸¿¬ô ®»·-¬ ¿³ ¾»-¬»² ²¿½¸ Þ¿-»´ô ß°°»²¦»´´óß«--»®®¸±¼»² ±¼»® »·²º¿½¸ •¾»® ¼»² θ»·² ²¿½¸ É¿®¬¿«ô ¼»²² ¼±®¬ ¹»¸¬ ¼·» Ú¿-²¿½¸¬ ·² ¼»² ²–½¸-¬»² Ì¿¹»² »®-¬ ®·½¸¬·¹ ´±-ò ÍÛ×ÌÛÒ ëô ïð

ÍÛ×ÌÛ ë

ØÛËÌÛ Ü·» Æ©»·¬» ײ´¿²¼ ß«-´¿²¼ ÌÊóЮ±¹®¿³³ Þ±«´»ª¿®¼ Í°±®¬ Ì·»®´»óÍ·¬¿ Í»²·±®»² Þ´·½µ°«²µ¬ Õ«´¬«® É·®¬-½¸¿º¬ Ü·» Ô»¬¦¬»

î í P ïð ïî ïí ïì ïë P ïè ïç îð îï îíô îì îë P îé îè

Ê¿¼«¦»® Ó»¼·»²¸¿«- ßÙ Ô·»½¸¬»²-¬»·²»® Ê¿¬»®´¿²¼ Ô±ª¿ Ý»²¬»®ô çìçð Ê¿¼«¦ô Ú¿¨ õìîí îíê ïê ïé ÛóÓ¿·´ λ¼¿µ¬·±²æ ®»¼¿µ¬·±²àª¿¬»®´¿²¼ò´· ÛóÓ¿·´ Í°±®¬®»¼¿µ¬·±²æ -°±®¬àª¿¬»®´¿²¼ò´· ÛóÓ¿·´ Ó¿®µ»¬·²¹æ ³¿®µ»¬·²¹àª¿¬»®´¿²¼ò´·

íðððç ç ééïèïè çîðððî

›-¬»®®»·½¸ ©·´´ ¿³ Þ¿²µ¹»¸»·³²·- º»-¬¸¿´¬»²

É·´´·¿³-±² ª»®´–--¬ ß®¹»²¬·²·»²

Ü·» ͽ¸©»·¦ »®¸–´¬ ·³ ͬ®»·¬ «³ ¼¿- Þ¿²µ¹»¸»·³²·- ˲¬»®ó -¬•¬¦«²¹ ¿«- É·»²ò ›-¬»®®»·½¸Þ«²¼»-µ¿²¦´»® É»®²»® Ú¿§ó ³¿²² »®µ´–®¬» ¿³ Ü·»²-¬¿¹ ·² »·²»³ ײ¬»®ª·»© ³·¬ ¼»® YÌ¿ó ¹»--½¸¿«X ¼»- ͽ¸©»·¦»® Ú»®²ó -»¸»²-ô ¼¿-- -»·²» λ¹·»®«²¹ º•® ¼·» Þ»·¾»¸¿´¬«²¹ »·²-¬»¸»ò

ß«º Ü®«½µ ¼»® ¿®¹»²¬·²·-½¸»² λ¹·»ó ®«²¹ ¸¿¬ ¼»® «´¬®¿µ±²-»®ª¿¬·ª» Þ·ó -½¸±º «²¼ ر´±½¿«-¬óÔ»«¹²»® Î·ó ½¸¿®¼ É·´´·¿³-±² ¼¿- Ô¿²¼ ¿³ Ü·»²-ó ¬¿¹ ª»®´¿--»²òß«º Ú»®²-»¸¾·´¼»®² ©¿® ¦« -»¸»²ô ©·» »® P ³·¬ ͱ²²»²¾®·´´»ô Þ¿-»¾¿´´µ¿°°» «²¼ -½¸©¿®¦»® Ö¿½µ» ¾»µ´»·¼»¬ P ¿«º ¼»³ Ú´«¹¸¿º»² »·²»² λ°±®¬»® ³·¬ ¼»® Ú¿«-¬ ¾»¼®±¸¬»ò Ü·» λ¹·»®«²¹ ¸¿¬ ·¸² ¿³ ª»®¹¿²¹»²»² ܱ²²»®-¬¿¹ ¿«º¹»º±®¼»®¬ôß®¹»²¬·²·»² ¾·²²»² ¦»¸² Ì¿¹»² ¦« ª»®´¿--»²ô ¿²ó ¼»®²º¿´´- ©»®¼» »® ¿«-¹»©·»-»²ò É·´ó ´·¿³-±² ´»¾¬» -»·¬ îððí ·² ß®¹»²¬·ó ²·»²ò Û® ¸¿¬¬» ¿³ îïò Ö¿²«¿® ·³ -½¸©»¼·-½¸»² Ú»®²-»¸»²- »®µ´–®¬ô ¼¿-- ·² ¼»² Õ±²¦»²¬®¿¬·±²-´¿¹»®² ¼»¼»«¬-½¸»² ÒÍóλ¹·³»- µ»·² »·²¦·¹»® Ö«¼» ª»®¹¿-¬ ©±®¼»² -»·ò ø-¼¿÷

YÉ·® ©»®¼»² «²-»®» ͬ·³³» ©»·¬»®ó ¸·² º•® ¼¿- Þ¿²µ¹»¸»·³²·- »®¸»¾»²ô ©»·´ ©·® ¹´¿«¾»²ô ¼¿-- ³¿² «²¬»®ó -½¸»·¼»² ³«-- ¦©·-½¸»² -¬®¿º®»½¸¬´·ó ½¸»® Ê»®º±´¹«²¹ «²¼ ¼»³ λ½¸¬ ¿«º Ü¿¬»²-½¸«¬¦ ¼»® Þ•®¹»®òX Û® ¸¿¾» ¹«¬» ß®¹«³»²¬» ¼¿º•® «²¼ µ†²²» ¾»ó ´»¹»²ô ¼¿-- ¼¿- Þ¿²µ¹»¸»·³²·- ¼»® Ê»®º±´¹«²¹ ª±² ͬ®¿º¬¿¬»² ²·½¸¬ ·³

É»¹» -¬»¸»ò Ü·» Ô·»º»®«²¹»² ª±² Õ«²¼»²¼¿¬»² ¼«®½¸ ¼·» ËÞÍ ¿² ¼·» ËÍóÞ»¸†®¼»² ·-¬ º•® ¼»² Õ¿²¦´»® »·² Û²¬¹»¹»²µ±³³»² »·²»® Þ¿²µò Ú•® ›-¬»®®»·½¸ «²¼ -»·² Þ¿²µ¹»¸»·³²·–²¼»®» -·½¸ ¼¿¼«®½¸ ²·½¸¬-ò Û·²»² YÕ«¸¸¿²¼»´X ³·¬ ¼»³ Þ¿²µ¹»¸»·³ó ²·- ©»®¼» »- ²·½¸¬ ¹»¾»²ô -¬»´´¬» Ú¿§ó ³¿²² ·³ ײ¬»®ª·»© µ´¿®ò Ô±²¼±² «²¼ п®·- ³¿½¸»² Ü®«½µ Ü»«¬-½¸´¿²¼ «²¼ ¿²¼»®» ÛËóÔ–²¼»® µ–³°º»² -½¸±² -»·¬ Ô–²¹»®»³ ¹»¹»² ͬ»«»®±¿-»² ¿«º¹®«²¼ ¼»- Þ¿²µ¹»ó ¸»·³²·--»-ò Ü¿¾»· ¹»®·»¬»² ²»¾»² ¼»® ͽ¸©»·¦ «²¼ Ô·»½¸¬»²-¬»·² ¿«½¸ ¼·» ÛËóÕ±´´»¹»² Ô«¨»³¾«®¹ «²¼ ›-ó ¬»®®»·½¸ ·²- Ê·-·»® ª±² Þ»®´·²ò Ò«² ©±´´»² ¿«½¸ Ô±²¼±² «²¼ п®·- «²¼ ©»·¬»®» ͬ¿¿¬»² ·² ¼»² ËÍß Ü®«½µ

³¿½¸»²ô «³ ¼·» ͬ»«»®º´«½¸¬ ¦« «²ó ¬»®¾·²¼»²ò É»·¬»®»- ʱ®¹»¸»² ·² ¼»® ͽ¸©»·¦ É»²² ¼»® Þ«²¼»-®¿¬ ¸»«¬» ¦« -»·²»® ¿´´©†½¸»²¬´·½¸»² Í·¬¦«²¹ ¦«-¿³³»²ó ¬®·¬¬ô ¼¿²² ©»®¼»² ¼·» ̸»³»² ËÞÍ «²¼ Þ¿²µ¹»¸»·³²·- ¿«º ¼»® ±ºº·¦·»´´»² Ì®¿µ¬¿²¼»²´·-¬» º»¸´»² P -± ©·» -½¸±² ´»¬¦¬» ɱ½¸»òÌ®±¬¦¼»³ ¼•®º¬» ¼·» Æ«ó µ«²º¬ ¼»- Ú·²¿²¦°´¿¬¦»- ͽ¸©»·¦ »·²»¼»® ¼±³·²·»®»²¼»² ̸»³»² ¾»· ¼»® Æ«-¿³³»²µ«²º¬ -»·²ò Ù®«²¼´»¹»²¼» -¬®¿¬»¹·-½¸» É»·½¸»²-¬»´´«²¹»² -·²¼ º•® ¸»«¬» ²¿½¸ ß²-·½¸¬ ª±² Þ»±¾¿½¸ó ¬»®² ¿«- ¼»® Ê»®©¿´¬«²¹ »¸»® ²·½¸¬ ¦« »®©¿®¬»²ò ܱ½¸ ³«-- -·½¸ ¼·» Ô¿²¼»-ó ®»¹·»®«²¹ ¼®·²¹»²¼ ¿«º »·²»² «²¹»º–¸ó ®»² Æ»·¬°´¿² º•® ¼¿- ©»·¬»®» ʱ®¹»¸»² »·²·¹»²ò ø-¼¿÷ ÍÛ×ÌÛ îï

ÍÛ×ÌÛ ïî


× Ò Ôß ÒÜ

Ô×ÛÝØÌÛÒÍÌÛ×ÒÛÎ ÊßÌÛÎÔßÒÜ ¤ Ó×ÌÌÉÑÝØô îëò ÚÛÞÎËßÎ îððç

ïð

Ú·²¿´» Ú«®·±-± ·² Ì®·»-»²¾»®¹

Ü·» ͽ¸†²» «²¼ ¼·» Þ·»-¬»®æ Ü·» Ö±¼»®¬»·º»´ ¿«- Ì®·»-»²¾»®¹ -»¸»² ¦©¿® ¹®«-»´·¹ ¿«-ô -·²¼ ¿¾»® »·¹»²¬´·½¸ ¹¿²¦ ´·»¾ò

Ù»-¬»®² ©¿® »- -± ©»·¬æ Ü·» Ú¿-²¿½¸¬ îððç º¿²¼ ·¸® Û²¼» ·² Ì®·»-»²¾»®¹ò Ü»® ¬®¿¼·¬·±²»´´» ˳¦«¹ «²¼ ¼¿- ¹®±--» Ú·²¿´» Ú«®·±-± -±®¹¬»² ¿´´»®¼·²¹¬®±¬¦¼»³ º•® ¬±´´» ͬ·³³«²¹ «²¬»® ¼»² Ú¿-²–½¸¬´»®²ò ß«½¸ ¼·»-»- Ö¿¸® ¹·²¹ ¼·» Ú¿-²¿½¸¬ º•® ¼·» ³»·-¬»² ª·»´ ¦« -½¸²»´´ ª±®¾»·ò

ײ Ì®·»-»²¾»®¹ ©«®¼» ¼·» Þ»»®¼·¹«²¹ ¿¾»® ³·¬ ª·»´ ¹«¬»® Ô¿«²» ¿«-¹»´¿-ó -»² ¾»¶«¾»´¬ò ˳ ïíòíð ˸® ¾»¹¿²² ¼»® ¬®¿¼·¬·±²»´´» YÞ–®¹–®X Ú¿-ó ²¿½¸¬-«³¦«¹ò Ó·¬ ·²-¹»-¿³¬ íè Ù®«°°»² ¦»·½¸²»¬» -·½¸ ¼·»-»® ©·»ó ¼»®«³ ¼«®½¸ Ê·»´º¿´¬ «²¼ ©·¬¦·¹» Ì»·´²»¸³»® ¿«-ò Ü·» YÞ–®¹–® Ú¿-²·½¸¬X º»·»®¬ ¼·»ó -»- Ö¿¸® ¹´»·½¸ ¦©»· Ö«¾·´–»²æ Ü»² íðò ˳¦«¹ «²¼ ¼¿- ìðó¶–¸®·¹» Þ»ó

Ú®·-½¸» Ó·´½¸ ¹»º–´´·¹á ß«º ¼·» Ù»-«²¼¸»·¬ ¼»® ˳¦«¹óÞ»-«½¸»® ©«®¼» ²¿¬•®´·½¸ ¿«½¸ ¹»¿½¸¬»¬ò

YÉ·® ¦·»¸»² ¹´»·½¸ ¼·» Ô†½¸»® ¿«- ¼»³ Õ–-» òòòXæ Ü·» Ú«--¹®«°°»² °®–-»²¬·»®¬»² µ®»¿¬·ª» «²¼ º¿®¾»²°®–½¸¬·¹» Õ±-¬•³»ò Þ·´¼»® Ü¿²·»´ ͽ¸©»²¼»²»®

-¬»¸»² ¼»® Ì®·»-»²¾»®¹»® Ò¿®®»²ó ¦«²º¬ò Ô»·¼»® ©«®¼» ¿«½¸ ¼»® ¼·»-ó ¶–¸®·¹» ˳¦«¹ ª±³ -½¸´»½¸¬»² É»¬ó ¬»® ²·½¸¬ ª»®-½¸±²¬æ Û- -½¸²»·¬» ¼»² ¹¿²¦»² Ì¿¹ô ¾»¹´»·¬»¬ ª±² ®»½¸¬ ¼·½¸ó ¬»³ Ò»¾»´ò Ú·²¿´» Ú«®·±-± ·³ Í¿¿´ Ò¿½¸ ¼»³ ˳¦«¹ ª»®-¿³³»´¬»² -·½¸ ¼·» Þ»-«½¸»® «²¼ Ì»·´²»¸³»® ¿«º ¼»³ ܱ®º°´¿¬¦ô ·² ¼»² «³´·»¹»²ó

¼»² Ù¿-¬-¬–¬¬»² «²¼ ·³ Ì®·»-»²¾»®ó ¹»® ܱ®º-¿¿´ò Ó¿«-·K- Ó¿®±²· «²¼ ©»·¬»®» ͬ–²¼» ¾±¬»² ª»®-½¸·»¼»²» Ù»¬®–²µ» «²¼ Ê»®°º´»¹«²¹ ¿²ò Æ«ó ²–½¸-¬ -°·»´¬»² ¼·» YÌ«¿®¾¿¹«¹»®X «²¼ ¼·» YÌ®»-²»® Ó±-½¸¬¹•¹»´»®X ¿«º ¼»³ ܱ®º°´¿¬¦ô ¿´´»®¼·²¹- ¦±¹»² »- ¼¿²² ¼·» ³»·-¬»² ª±®ô ¿² ¼»® É–®ó ³» ¦« ª»®©»·´»²ò Ü¿- ¹®±--» Ú·²¿´» º¿²¼ ·³ ܱ®º-¿¿´ -¬¿¬¬ò Ö»¼» Ù«¹¹¿ó ³«-·µ -°·»´¬» ¿«º ¼»® Þ•¸²» ²±½¸

ß«º »·² É·»¼»®¸†®»² ¿² ¼»® Ú¿-²¿½¸¬ îðïðæ Ü·» Ì«¿®¾¿¹«¹»® Û-½¸»²ô ¼·» ¼·»-»Ö¿¸® ¿´- Ϋ--»² «²¬»®©»¹- ©¿®»²ò

»·²·¹» ͬ•½µ» P ¼¿- ´»¬¦¬» Ó¿´ ¿² ¼»® ¼·»-¶–¸®·¹»² Ú¿-²¿½¸¬ò Ü«®½¸ ¼»² ß«º¬®·¬¬ ¿´´»® Ù«¹¹¿³«-·µ»² ¼»Ô¿²¼»-ô ¿¾»® ª·»´´»·½¸¬ ¿«½¸ ©»¹»² ¼»® Õ–´¬» «²¼ ¼»- ͽ¸²»»¬®»·¾»²¼®¿«--»² º•´´¬» -·½¸ ¼»® Í¿¿´ -»¸® -½¸²»´´ò ͱ ©¿® ¿«½¸ ¼·»-»- Ö¿¸® ¼·» Þ»»®¼·¹«²¹ ²·½¸¬ ¬®¿«®·¹ô -±²¼»®² »¸»® »·² ß²´¿--ô «³ ²±½¸ »·² ´»¬¦¬»³¿´ -± ®·½¸¬·¹ ¿«-¹»´¿--»² ¦« º»·»®²ò ø®¾¿÷

Í•--æ Û·²» µ´»·²» Άº·óÍ°·²²» -½¸´–¹¬ ¼»² Ì¿µ¬ ³·¬ò

Ô¿«¬-¬¿®µ ª»®¿¾-½¸·»¼»¬ Ò¿½¸ ¼»³ ˳¦«¹ -°·»´¬»² ¿³ Ú·²¿´» Ú«®·±-± ²±½¸ »·²³¿´ ¿´´» Ù«¹¹¿³«-·µ»² ¼»- Ô¿²¼»- ·³ Ù»³»·²¼»-¿¿´ Ì®·»-»²¾»®¹ô «³ ¼·» Ú¿-²¿½¸¬ º•® ¼·»-»- Ö¿¸® ¦« ¾»»®¼·¹»²ò Ü·» к†¸®¿--´»® Þ¿´¦»®-ô ¼·» Ó±-½¸¬¹•¹»´»® Ì®·»-»²ô ¼·» ̆®³´»¹«¹»® Ê¿¼«¦ô ¼·» Άº·-½¸®»²¦»® ͽ¸¿¿²ô ¼·» д«²¼»®¸••-´»® ͽ¸¿¿²ô ¼·» Ì«¿®¾¿¹«¹»® Û-½¸»²ô ¼·» ο¬¿¬–¬-½¸ ͽ¸¿¿² «²¼ ²¿¬•®´·½¸ ¼·» É·´¼³¿²¼´· Ì®·»-»²¾»®¹ ¿´- Ô±µ¿´³¿¬¿¼±®»² -°·»´¬»² ²±½¸ »·²³¿´ ·¸®» ¾»-¬»² ͬ•½µ»ò Þ·´¼»® Ü¿²·»´ ͽ¸©»²¼»²»®

Þ»· «²- ¼¿«»®¬ ¼·» Ú¿-²¿½¸¬ »¬©¿- ´<²¹»®ÿ ׳°®»--·±²»² ¼»® Ô·»½¸¬»²-¬»·²»® Ú¿-²¿½¸¬ îððç ¶»¬¦¬ «²¬»®æ

© © ©ò ª ¿ ¬ » ® ´ ¿ ² ¼ ò ´ · ñ º ± ¬ ± ¹ ¿ ´ » ® · »


/7527ea0f  
/7527ea0f  

http://demo.elrada.com/narrenzunft/pdf/7527ea0f.pdf

Advertisement