Page 1

Výsledná analýza statistického šetření na téma ekologicky šetrná a konvenční mobilita v České republice a Moravskoslezském kraji

Šetření připraveno:

Regionálním environmentálním centrem (REC), Česká republika, o.p.s.

Šetření zpracováno:

Společností SANEP s.r.o. – Středisko analýz a empirických průzkumů

Doplňující analýza zpracována:

Společností SANEP s.r.o. – Středisko analýz a empirických průzkumů a REC Česká republika, o.p.s.

Šetření proběhlo:

08/2013

Statistické šetření bylo financováno prostřednictvím Programu podpory NNO Ministerstva životního prostředí a dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Projekt PAMMS byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt však nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.


Page |2

Statistické šetření Výsostné postavení spalovacích motorů se zdá býti neotřesitelné bez ohledu na alternativní formy dopravy. To se děje navzdory paletě možností jak forem dopravy, tak i nejrůznějších pohonů. Bohužel, netečnost a neinformovanost české veřejnosti o technologických možnostech nadále limituje plošné rozšíření alternativních pohonů a forem dopravy. Situace je o to smutnější, vezmeme-li v potaz technologickou zastaralost spalovacích motorů a fakt, že první z automobilů vyrobeny ve 30. letech 19. století byly poháněny elektromotorem. Statistické šetření mělo za cíl vyplnit bílé místo v dopravní mozaice tím, že zmapuje přístup veřejnosti ke konvenčním a alternativním formám dopravy a pohonů. Šetření proběhlo na celonárodní úrovni a osloveno bylo 11 549 respondentů. V rámci MS kraje, který je dlouhodobě sužován špatnou kvalitou ovzduší, bylo provedeno detailnější šetření, při kterém bylo osloveno 1 471 respondentů. Statistické šetření bylo složeno z 18 uzavřených otázek sestavených implementačním týmem projektu PAMMS. Reprezentativní vzorek odpovídal sociodemografickému rozložení obyvatel ČR dle údajů Českého statistického úřadu a šetření se účastnili obyvatelé starší 18 let. Z celkového počtu 31 182 dotázaných byl následně vytvořen reprezentativní vzorek na úrovni ČR a MS kraje. Průzkum proběhl mezi 19. – 29. srpnem 2013.


Page |3

Zastoupení dle použitých kvót

Pohlaví

Věk


Page |4

Měsíční příjem domácnosti

Vzdělání


Page |5

Výsledky šetření 1) Jak často využíváte jakýkoli dopravní prostředek, mimo používání služebních vozidel, za účelem cesty do zaměstnání, školy, nákupu, sportu, apod.?

MS kraj

ČR


Page |6

2) Kterému z uvedených ekologicky šetrných dopravních prostředků byste v případě možnosti dali přednost před konvenční dopravou? Konvenční doprava je definována jako dopravní prostředky, které jsou poháněny pouze spalovacím motorem.

MS kraj

ČR


Page |7

Nejvíce preferovanou alternativou konvenční dopravy v Moravskoslezském kraji jsou, na rozdíl od názoru celkové populace ČR, která preferuje vozidla na hybridní pohon, elektromobily. Důvodem této volby mohou být menší nároky obyvatel Moravskoslezského kraje na komfortnost, kterou poskytují vozidla na hybridní pohon, a jejich preference nových technologií, které mají výrazný vliv na zlepšení životního prostředí, které je v tomto kraji tématem číslo jedna. Druhou nejpreferovanější náhradou jsou pro obyvatele Moravskoslezského kraje stejně jako u obyvatel ČR vozidla poháněná CNG, což v této otázce může splývat i s pohonem na LPG, který je nejčastěji využívanou formou plynového pohonu.

Nejvíce preferovanou alternativou konvenční dopravy jsou z pohledu celé populace ČR vozidla na hybridní pohon. Důvodem pro tuto volbu může být jak skutečnost, že vozidla s tímto druhem pohonu jsou v podstatě identická s automobily s konvenčním pohonem, a navíc oproti např. elektromobilům, ale i vozidlům na CLG, nemají z pohledu provozu žádná omezení (dojezd, možnost dobíjení či doplnění plynu atd.). Druhou nejpreferovanější náhradou jsou vozidla poháněná CNG, což v této otázce může splývat i s pohonem na LPG, který je nejčastěji využívanou formou plynového pohonu.


Page |8

3) Který ekologicky šetrný dopravní prostředek aktivně využíváte?

MS kraj

ČR


Page |9

Vedle konvenčních dopravních prostředků používá stejně jako většina populace ČR i většina obyvatel Moravskoslezského kraje nejčastěji kolo a příměstské regionální vlaky, coby ekologicky šetrné dopravní prostředky. Tato skutečnost hovoří zejména o tom, že většina domácí populace je závislá hlavně na konvenční dopravě a nehledá z mnoha důvodů její alternace v podobě ekologicky šetrných dopravních prostředků, jako např. elektromobily či elektrokola, ale i vozidla s hybridním pohonem, která jsou v ČR zastoupena ve velmi malém počtu. V odpovědi “Jiný” je pak zastoupeno používání vozidel poháněných LPG, které nebylo součástí výběru a které je zastoupeno u domácí populace v mnohonásobně větším počtu než CNG. Obzvláště to pak platí v rámci Moravskoslezského kraje. Vedle konvenčních dopravních prostředků používá většina domácí populace nejčastěji kolo a příměstské regionální vlaky, coby ekologicky šetrné dopravní prostředky. Tato skutečnost hovoří zejména o tom, že většina domácí populace je závislá zejména na konvenční dopravě a nehledá z mnoha důvodů její alternace v podobě ekologicky šetrných dopravních prostředků, jako jsou např. elektromobily či elektrokola, ale i vozidla s hybridním pohonem, která jsou v ČR zastoupena ve velmi malém počtu. V odpovědi “Jiný” je pak zastoupeno používání vozidel poháněných LPG, které nebylo součástí výběru a které je zastoupeno u domácí populace v mnohonásobně větším počtu než CNG.


P a g e | 10

4) Jaké jsou podle vás výhody ekologicky šetrné dopravy ve městech?

MS kraj

ČR


P a g e | 11

Exhalace a problémy s čistotou ovzduší trápí zejména obyvatele Moravskoslezského kraje, což se odráží i na názoru 83,9% obyvatel tohoto kraje, kteří si spojují ekologicky šetrné dopravní prostředky automaticky s lepším ovzduším, a vnímají tedy nižší množství emisí výfukových plynů jako hlavní výhodu ekologicky šetrné dopravy. Celkový počet takto smýšlejících respondentů je pak výrazně vyšší u obyvatel Moravskoslezského kraje než u obyvatel ČR.


P a g e | 12

5) Které z uvedených možností ekologicky šetrných dopravních prostředků považujete ve srovnání s konvenční dopravou, tedy dopravními prostředky poháněnými pouze spalovacím motorem, za méně pohodlné?

MS kraj

ČR


P a g e | 13

Je celkem přirozené, že ne vše co je ekologické či zdravé, musí být nutně i pohodlné či chutné. Za nejméně pohodlné tedy zcela logicky považuje ve srovnání s konvenční dopravou více jak třetina domácí populace jízdní kolo, které nemůže v komfortnosti a univerzálnosti konkurovat konvenčním dopravním prostředkům. Tento názor sdílí obyvatelé Moravskoslezského kraje s celkovou domácí populací ČR. Na rozdíl od většinové části populace, která za nejméně pohodlné považuje i příměstské regionální vlaky, obyvatelé Moravskoslezského kraje se k dané otázce staví mnohem pragmatičtěji a za méně pohodlné považují i elektrokola a elektromotocykly, které mohou docela dobře a efektivně fungovat např. v Praze, Brně či Plzni, ale již s většími problémy obstojí tento druh dopravy na venkově. Vysoká četnost odpovědi „Žádný“ pak může skrývat nemožnost posouzení či volby žádné z odpovědí z důvodu malé, či spíše žádné zkušenosti s uvedenými dopravními prostředky.


P a g e | 14

6) Které z uvedených možností ekologicky šetrných dopravních prostředků považujte z pohledu nákladů spojených s nákupem, provozem a používáním za příliš vysoké?

MS kraj

ČR


P a g e | 15

Zjištění, že téměř polovina obyvatel Moravskoslezského kraje, stejně jako celé domácí populace, považuje elektromobily za nejnákladnější a provozně nejnáročnější ekologicky šetrný dopravní prostředek, svědčí o celkovém povědomí, které o tomto druhu dopravních prostředků v ČR, ale i v rámci Moravskoslezského kraje, panuje.


P a g e | 16

7) Infrastruktura, tedy podmínky pro provoz ekologicky šetrných dopravních prostředků, je podle Vašeho názoru:

MS kraj

ČR


P a g e | 17

Jako zásadní problém, a to obzvláště v Moravskoslezském kraji, se v přístupu domácí populace k ekologicky šetrným dopravním prostředkům jeví nedostatečné zajištění infrastruktury, což si myslí v souhrnu 80,7% obyvatel Moravskoslezského kraje, což je mnohem více než v případě celé ČR, kde je tato hodnota 69,5% procentních bodů.


P a g e | 18

8) Stávající úroveň infrastruktury, tedy podmínek pro provoz ekologicky šetrných dopravních prostředků, považujete za:

MS kraj

ČR


P a g e | 19

Kritický většinový názor na nedostatečnou infrastrukturu se pak odráží na demotivaci obyvatelstva získávat informace či přemýšlet o využívání ekologicky šetrných dopravních prostředků, a to v podobě v souhrnu 75,8% obyvatel Moravskoslezského kraje, pro něž je stávající stav podmínek pro využití ekologicky šetrných dopravních prostředků odrazující. I zde je tato hodnota vyšší než v případě obyvatel celé ČR, kde činí tento souhrn 61,5%.


P a g e | 20

9) Které z uvedených ekologicky šetrných dopravních prostředků splňují Vaše požadavky na osobní přepravu (pořizovací náklady, náklady na provoz, dojezd, doba nutná k dojezdu, atd.)?

MS kraj

ČR


P a g e | 21

Nepříznivá ekonomická situace většinové části domácí populace se pochopitelně odráží i v otázce ekonomické náročnosti pořízení a provozu dopravních prostředků, kdy jednoznačně nejdostupnějším ekologicky šetrným dopravním prostředkem se stejně jako u celkové domácí populace i u obyvatel Moravskoslezského kraje stává jízdní kolo. Ovšem v případě Moravskoslezského kraje jsou na rozdíl od názoru obyvatel ČR, kteří na druhém místě preferují příměstské a regionální vlaky, vozidla poháněná CNG, což může být zaměňováno i za vozidla poháněná LPG. Nicméně je zřejmé, že obyvatelé Moravskoslezského kraje dávají větší přednost individuální dopravě před meziměstskou a městskou dopravou, která je v tomto často kritizovaná z důvodu nedostatečného pokrytí. Nejméně je zvolena možnost elektromobilů, stejně jako je tomu v případě obyvatel ČR.


P a g e | 22

10) Máte dostatečné informace o dopravních prostředcích zahrnutých do ekologicky šetrné dopravy a možnostech jejich nákupu, nákladech na provoz a využití?

MS kraj

ČR


P a g e | 23

Vedle demotivující infrastruktury a vysokých pořizovacích nákladů se ukazuje jako zásadní problém v rozšiřování ekologicky šetrných dopravních prostředků v ČR i nedostatečná informovanost o této kategorii dopravních prostředků, která je souhrnně v případě Moravskoslezského kraje (74,5%) vyšší, než je tomu u obyvatel ČR (68,7%).


P a g e | 24

11) Jaký druh média informující o ekologických druzích dopravy byste uvítali?

MS kraj

ČR


P a g e | 25

Nejvíce preferovaným médiem je v případě obyvatel v Moravskoslezském kraji, stejně jako u celkové populace ČR, jednoznačně internet v podobě specializovaných webových stránek, na nichž by bylo možné souhrnně získávat informace o ekologických druzích dopravy. Internet se dlouhodobě stává primárním zdrojem informací pro nejširší spektrum veřejnosti, a to ve všech oblastech lidské činnosti. I přes tento fenomén však zůstávají tradiční média v čele s TV hlavním nositelem zásadních a „objektivních“ informací. Z tohoto pohledu je tedy pochopitelný zájem veřejnosti, aby vedle webových stránek byly požadované informace zveřejňovány i prostřednictvím televizních pořadů.


P a g e | 26

12) Která organizace či instituce by měla o ekologicky šetrné dopravě veřejnost informovat?

MS kraj

ČR


P a g e | 27

Na rozdíl od celkové populace ČR, v níž převažuje názor, že největším nositelem informací o ekologicky šetrné dopravě by mělo být Ministerstvo životního prostředí, obyvatelé Moravskoslezského kraje preferují jako nositele těchto informací města a obce. K nim mají místní obyvatelé mnohem blíže než k Ministerstvu životního prostředí, které může být v tomto kraji považováno za pragocentristickou organizaci. Nicméně Ministerstvo životního prostředí, které může vytvářet dotační tituly a motivace v podobě daňových úlev apod. či dotací na výrobu elektřiny, je zde na druhém místě. Ovšem obyvatelé Moravskoslezského kraje, stejně jako celková populace ČR, sdílí stejný názor, že poptávka po edukativní či osvětové činnosti neziskových institucí nebo vysokých škol není efektivní, a tedy ani prioritně žádoucí. Názor, že by mělo být největším nositelem informací o ekologicky šetrné dopravě Ministerstvo životního prostředí, naznačuje zažitou zvyklost, kdy se zejména ekologické programy stávají politickým tématem. V tomto duchu lze tedy z uvedeného výsledku šetření vyvodit, že by široká veřejnost uvítala motivační programy, jako je tomu v případě ekologických kotlů apod. Zatímco výrobce nabízí pouze produkt, Ministerstvo životního prostředí může vytvářet dotační tituly a motivace v podobě daňových úlev apod., či dotaci na výrobu elektřiny, což je evidentně daleko více žádoucí než poptávka po edukativní či osvětové činnosti neziskových institucí nebo vysokých škol.


P a g e | 28

13) Ekologicky šetrné dopravní prostředky považujete z pohledu bezpečnosti za:

MS kraj

ČR


P a g e | 29

Za zajímavé lze označit, že obyvatelé Moravskoslezského kraje, stejně jako celková populace ČR, považuje ekologicky šetrné dopravní dopravní prostředky za bezpečné. Tento názor může vycházet z asociace, že ekologické = bezpečné.


P a g e | 30

14) U kterých uvedených ekologicky šetrných dopravních prostředků a způsobů dopravy považujete nabídku na tuzemském trhu za neuspokojivou?

MS kraj

ČR


P a g e | 31

Z pohledu nabídky ekologicky šetrných dopravních prostředků na tuzemském trhu považuje téměř třetina obyvatel Moravskoslezského kraje, stejně jako celkové veřejnosti ČR, nabídku elektromobilů za nedostatečnou, což úzce souvisí s celkovou neinformovaností o tomto druhu dopravního prostředku, stejně jako s nedostatečnou infrastrukturou a cenovou ne-dostupností. Elektromobily se tak stávají ve všech sledovaných aspektech na jedné straně diskutovanou problematikou, ovšem na druhé straně v mnohém založenou spíše na spekulacích a mýtech než na skutečné realitě. Zajímavým zjištěním je i druhé místo, které v této otázce zaujal Carsharing, který by mohl být žádaným způsobem při spoluužívání dopravního prostředku, nicméně zatím ne příliš dostatečně zastoupeným v ČR.


P a g e | 32

15) Které z uvedených ekologicky šetrných dopravních prostředků preferujete z hlediska každodenního užívání?

MS kraj

ČR


P a g e | 33

Z ekologicky šetrných dopravních prostředků preferuje 23,5% respondentů jízdní kolo a 19,1% elektromobily. I v této otázce je patrná krajová odlišnost Moravskoslezského kraje od celostátního průměru, kdy obyvatelé Moravskoslezského kraje mají větší zájem o zlepšení životního prostředí, které mohou spatřovat ve větším využívání elektromobilů. Na rozdíl od celkové domácí populace totiž obyvatelé Moravskoslezského kraje vedle shodného jízdního kola preferují elektromobil, zatímco celková populace dává přednost využití elektrovozidel MHD. Zároveň je zde možné konstatovat shodně s výsledky celé ČR, že kolo je spíše dopravním prostředkem nejdostupnějším než nejpreferovanějším, a to pro určitou skupinu obyvatel, kteří ani neuvažují o jiných reálných možnostech.


P a g e | 34

16) Které z uvedených dopravních prostředků podle Vašeho názoru nejméně zatěžují životní prostředí, kvalitu vzduchu a lidské zdraví:

MS kraj

ČR


P a g e | 35

V otázce ekologické zátěže pochopitelně stojí jak v rámci celé ČR, tak i samotného Moravskoslezského kraje, na vítězném piedestalu jízdní kolo a za ním s dostatečným odstupem elektromobily, elektrokola a elektromotocykly. I v této otázce je zde ovšem kategorie 2,9% dotázaných, které lze považovat za ortodoxní milovníky spalovacích motorů, kteří na své motorové “miláčky” nedají dopustit.


P a g e | 36

17) Uvítali byste, pokud by byla zejména ve městech ČR postupně nahrazena konvenční doprava (tj. dopravní prostředky poháněné pouze spalovacím motorem) ekologicky šetrnými dopravními prostředky?

MS kraj

ČR


P a g e | 37

Otázka životního prostředí, a zejména pak stavu ovzduší v největších městech ČR stojí bezpochyby za míněním v souhrnu 80% obyvatel Moravskoslezského kraje, kteří by uvítali nahrazení konvenční dopravy ve velkých aglomeracích ČR ekologicky šetrnými dopravními prostředky. Nicméně i v této otázce existuje stále relativně vysoké procento obyvatel, které by tuto náhradu neuvítalo. V této otázce lze říci, že obyvatelé Moravskoslezského kraje by tuto možnost uvítali ve větším počtu, než jaký je celkový výsledek v rámci celé ČR.


P a g e | 38

18) Uvítali byste omezení vjezdu konvenčně poháněných vozidel (dopravních prostředků poháněných pouze spalovacím motorem) do městských částí a jejich nahrazení pěší, cyklistickou a městskou hromadnou dopravou?

MS kraj

ČR


P a g e | 39

Poněkud radikálněji se ozývají milovníci svých konvenčních dopravních prostředků, které představují zejména v rámci celé ČR stále drtivě převažující dominantu nad ostatními druhy dopravních prostředků, v otázce omezení konvenčních dopravních prostředků v případě městských částí a jejich nahrazení pěší, cyklistickou a městkou hromadnou dopravou. Tuto ekologicky šetrnou náhradu totiž podporuje v souhrnu již pouze těsná nadpoloviční většina obyvatel ČR a o něco více obyvatel Moravskoslezského kraje (52,3%). Zde jednoznačně převládá komfortnost vlastní konvenční dopravy nad byť ekologičtější náhradou, a to v jakékoli formě. Na druhé straně by tento názor mohl být výrazně odlišný, pokud by existovaly cenově dostupné, ekologicky šetrné alternativy, zejména v případě osobní dopravy.


P a g e | 40

Závěrečné shrnutí Z celkového pohledu na výsledky šetření provedeného na reprezentativním vzorku obyvatel ČR a Moravskoslezského kraje je zřejmá malá informovanost o možnostech ekologicky šetrných dopravních prostředků, které veřejnost považuje obecně za velmi nákladné. Za zásadní lze pak považovat skutečnost, že i přesto, že je zde evidentní poptávka zejména po elektromobilech, vedle vysokých pořizovacích nákladů je zde pro většinu veřejnosti odrazující nedostatečně vybudovaná infrastruktura umožňující bezproblémový provoz těchto vozidel, jejichž hlavním negativem je nedostatečný dojezd a nemožnost dobíjení. Za pozitivní lze pak považovat zjištění, že převládá názor, že jednou ze základních výhod ekologicky šetrných dopravních prostředků je zlepšení životního prostředí, ale překvapivě i zvýšení bezpečnosti.


P a g e | 41

Kontakt:

Regionální environmentální centrum (REC), Česká republika, o.p.s. Pobřežní 95/74 186 00 Praha 8 Email: CO.CzechRepublic@rec.org

WWW: czechrepublic.rec.org www.cistamobilita.cz

Výsledná analýza statistického šetření na téma ekologicky šetrná a konvenční mobilita v ČR  

Statistické šetření mělo za cíl vyplnit bílé místo v dopravní mozaice tím, že zmapuje přístup veřejnosti ke konvenčním a alternativním formá...

Advertisement