Page 1

2013 03

Newsletter čisté mobility Občasník pro zájemce o eletromobilitu, cyklodopravu a další šetrné způsoby dopravy.

Výsledná analýza statistického šetření na téma ekologicky šetrná a konvenční mobilita v České republice a Moravskoslezském kraji V tomto vydání vám nabízíme výběr z nedávno provedeného statistického šetření na téma mobility v České republice a Moravskoslezském kraji. Statistické šetření bylo složeno z osmnácti uzavřených otázek sestavených projektovým týmem Regionálního environmentálního centra. Reprezentativní vzorek odpovídal sociodemografickému rozložení obyvatel ČR dle údajů Českého statistického úřadu a šetření se účastnili obyvatelé starší 18 let. Z celkového počtu 31 182 dotázaných byl následně vytvořen reprezentativní vzorek na úrovni ČR a MS kraje. Statistické šetření mělo za cíl vyplnit bílé místo v dopravní mozaice tím, že zmapuje přístup veřejnosti k nejrůznějším formám dopravy a dopravních pohonů. Šetření proběhlo na celonárodní úrovni a výsledný vzorek obsahuje odpovědi 11 549 respondentů. V rámci MS kraje, který je dlouhodobě sužován špatnou kvalitou ovzduší, bylo provedeno detailnější šetření, při kterém bylo osloveno 1 471 respondentů.

tivním zjištěním, které je více patrné v MS kraji a obecně v menších městech s kratšími vzdálenostmi. Velkoměsta a postupná suburbanizace měst jsou hlavní příčinou zvýšené motorizace dopravy, především pak individuální automobilové dopravy. Který ekologicky šetrný dopravní prostředek aktivně využíváte? MS kraj

ČR

ČR

což zdůrazňuje postupně zesilující povědomí o nutnosti systémové změny v oblasti přepravy osob, ale i zboží. Máte dostatečné informace o dopravních prostředcích zahrnutých do ekologicky šetrné dopravy a možnostech jejich nákupu, nákladech na provoz a využití?

Jak často využíváte jakýkoli dopravní prostředek, mimo používání služebních vozidel, za účelem cesty do zaměstnání, školy, nákupu, sportu apod.? MS kraj

ČR

Výsledek poukazuje na zajímávý fakt, a to že velké procento lidí není závislé na každodenním použití dopravního prostředku. Dá se tedy usuzovat, že pro svoji přepravu využívají chodníky, případně jízdní kola, která u nás stále ještě nejsou tak úplně vnímána jako běžný dopravní prostředek. Každopádně tak velké procento lidí nevyužívající dopravní prostředky je pozi-

MS kraj

MS kraj

Výsledky pouze podtrhují prozatím propastný rozdíl mezi využíváním jízdního kola, příměstské a regionální kolejové dopravy a MHD a zbytku dopravních prostředků, které téměř nemají zastoupení. I auta na CNG pohon, které jsou v posledních letech vidět více a více, nepřekročila hranici 0,1 %. Toto je s největší pravděpodobností tím, že využití CNG se hodně profiluje v oblasti přepravy a logistiky. Tradičně vysoké procento zastoupení hromadné dopravy je jednou z dlouhodobých výsad ČR. Naopak pro individuální dopravu se jízdní kolo stává nedílnou součástí. Které z uvedených ekologicky šetrných dopravních prostředků splňují Vaše požadavky na osobní přepravu (pořizovací náklady, náklady na provoz, dojezd, doba nutná k dojezdu atd.)? Ze současné nabídky dopravních možností jasně vítězí jízdní kolo, které nabízí maximální flexibilitu a nezávislost. Hromadná doprava je navzdory své limitující nepružnosti volbou číslo dvě a po ní následují CNG vozidla. Ani jeden z výčtu dopravních prostředků pak neuspokojuje individuální požadavky na osobní přepravu u více než pětiny všech dotázaných,

ČR

Jedním z hlavních problémů dalšího rozvoje čisté mobility je nedostatečná informovanost veřejnosti. V MS kraji dosahuje 74,5 % a v celé ČR 68,7 %. Jaký druh média informující o ekologických formách dopravy byste uvítali? Nejvíce preferovaným médiem je v případě obyvatel v Moravskoslezském kraji, stejně jako u celkové populace ČR, jednoznačně internet


MS kraj

Moravskoslezského kraje, stejně jako celková populace ČR, sdílí stejný názor, že poptávka po edukativní či osvětové činnosti neziskových institucí nebo vysokých škol není efektivní.

poháněných pouze spalovacím motorem) do městských částí a jejich nahrazení pěší, cyklistickou a městskou hromadnou dopravou?

Stávající úroveň infrastruktury, tedy podmínek pro provoz ekologicky šetrných dopravních prostředků, považujete za:

MS kraj

MS kraj

ČR

ČR

ČR

v podobě specializovaných webových stránek, na nichž by bylo možné souhrnně získávat informace o ekologických formách dopravy. Internet se dlouhodobě stává primárním zdrojem informací pro nejširší spektrum veřejnosti, a to ve všech oblastech lidské činnosti. I přes tento fenomén však zůstávají tradiční média v čele s TV hlavním nositelem zásadních a „objektivních“ informací. Z tohoto pohledu je tedy pochopitelný zájem veřejnosti, aby vedle webových stránek byly požadované informace zveřejňovány i prostřednictvím televizních pořadů. Která organizace či instituce by měla o ekologicky šetrné dopravě veřejnost informovat? MS kraj

Kritický většinový názor na nedostatečnou infrastrukturu se pak odráží na demotivaci obyvatelstva získávat informace či přemýšlet o využívání ekologicky šetrných dopravních prostředků, a to v podobě v souhrnu 75,8 % obyvatel Moravskoslezského kraje, pro něž je stávající stav podmínek pro využití ekologicky šetrných dopravních prostředků odrazující. I zde je tato hodnota vyšší než v případě obyvatel celé ČR, kde činí tento souhrn 61,5 %. Ekologicky šetrné dopravní prostředky považujete z pohledu bezpečnosti za: Bezpečnost je naopak vnímána velmi pozitivně.

Mírně převažující názor o vytvoření „bezmotorových“ zón v centrech českých měst je patrný jak na celonárodní úrovni, tak v případě MS kraje. Věříme ale, že tento názor mohl být výrazně odlišný, pokud by existovaly cenově dostupné a celoročně komfortní, ekologicky šetrné dopravní alternativy, zejména v případě osobní dopravy. Uvítali byste, pokud by byla zejména ve městech ČR postupně nahrazena konvenční doprava (tj. dopravní prostředky poháněné pouze spalovacím motorem) ekologicky šetrnými dopravními prostředky? MS kraj

MS kraj

ČR

ČR

ČR

Na rozdíl od celkové populace ČR, v níž převažuje názor, že největším nositelem informací o ekologicky šetrné dopravě by mělo být Ministerstvo životního prostředí, obyvatelé Moravskoslezského kraje preferují jako nositele těchto informací města a obce. Obyvatelé

Uvítali byste omezení vjezdu konvenčně poháněných vozidel (dopravních prostředků

Drtivá většina obyvatel má zájem o přechod k čistším dopravním prostředkům. Dosud neexistující nebo nevhodné podmínky tento přechod ale značně ztěžují. Výsledky celého průzkumu jsou k dispozici online na stránkách http://www.cistamobilita. cz/data.

czechrepublic.rec.org • www.cistamobilita.cz Tento dokument byl vytvořen za finanční pomoci Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí. Statistické šetření proběhlo v rámci projektu PAMMS, za podpory Ministerstva životního prostředí a Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Za obsah tohoto dokumentu je výhradně odpovědný REC ČR a nelze jej v žádném případě považovat za názor Ministerstva životního prostředí nebo MSK. Kontaktní informace: Tomáš Řeháček – trehacek@rec.org; Tomáš Kažmierski – kazmierski.tomas@gmail.com • Facebook: www.facebook.com\cistamobilita • Grafický návrh a sazba: 2123design s.r.o. • © 2013.

Čistá mobilita - Newsletter #3  

Dvě strany shrnující výslednou analýzu statistického šetření na téma ekologicky šetrná a konvenční mobilita v České republice a Moravskoslez...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you