Page 1

Μαγικζσ ιςτορίεσ Ανκολόγιο, ςελ. 87

Εργασία 1. Ας σποθέσοσμε ότι μια μάγισσα σας μεταμορυώνει σε μικρό ζώο ή σε κάποιο άλλο πλάσμα. Μπορείτε να περιγράυετε την καινούργια ζφή σας και να μιλήσετε για τη σσμπεριυορά σας και τις νέες στέσεις ποσ θα σσνάυετε;


Τάξθ Εϋ1 – 7ο Δθμοτικό Ν. Σμφρνθσ

Κα ικελα να μεταμορφωκϊ ςε λιοντάρι, γιατί κα είμαι ο βαςιλιάσ του δάςουσ. Μια μζρα μια μάγιςςα με μεταμόρφωςε ςε χελϊνα. Ιταν απαίςια θ ηωι μου ςαν χελϊνα. Ριγαινα τόςο αργά που με περνοφςε ακόμα κι ζνα μυρμιγκι. Τελικά ςυνικιςα τθ ηωι τθσ χελϊνασ, γιατί ζγινα κατοικίδιο.

Αν μια μάγιςςα με μεταμόρφωνε ςε κάποιο ηϊο, κα ικελα να ιμουν αετόσ. Ζτςι κα πετοφςα ςτον ουρανό ελεφκεροσ. Δε κα υπιρχαν τόςοι πολλοί κανόνεσ ςτθ ηωι μου. Δε κα ζμενα ςε διαμζριςμα πολυκατοιίασ αλλά ςε αετοφωλιά. Δε κα ηοφςα με τουσ ίδιουσ φίλουσ οφτε πολφ παιχνίδι. Κα ιμουν μοναχικόσ και κα κυνθγοφςα για τθν τροφι μου. Οι άνκρωποι κα με κυνθγοφςαν για να με βαλςαμϊςουν και να με δείχνουν ςαν τρόπαιο. Κα ιμουν είδοσ υπό εξαφάνιςθ και οι άνκρωποι δεν κα ζπρεπε να είναι ευχαριςτθμζνοι γι’ αυτό.

Αν ιμουν τςοφχτρα, κα κολυμποφςα ςτα βακιά, κα γνϊριηα κι άλλεσ τςοφχτρεσ, κα ζκανα μακρινά ταξίδια, κα γνϊριηα καλά τον βυκό και κα ιμουν πολφ χαροφμενθ ςτθν καινοφρια μου ηωι.

2 Σχολ. ζτοσ: 2012-13


Τάξθ Εϋ1 – 7ο Δθμοτικό Ν. Σμφρνθσ

Αν μια μάγιςςα με μεταμόρφωνε ςε μικρό ηϊο ι κάποιο άλλο πλάςμα, ςίγουρα κα άλλαηαν πολλά πράγματα ςτθ ηωι μου. Αν γινόμουν, για παράδειγμα, ποντικόσ, δε κα μποροφςα να παίξω ποδόςφαιρο με τουσ φίλουσ μου. Θ μπάλα κα ιταν πιο μεγάλθ και βαριά από μζνα. Επίςθσ, δε κα μποροφςα να πάω ςχολείο, γιατί κα με πατοφςαν όλοι. Σίγουρα, όμωσ, κα προςπακοφςα να κρατιςω τουσ φίλουσ μου και τθν οικογζνειά μου κοντά μου. Δε κα ικελα να τουσ χάςω. Ακόμθ, όπωσ ο εγγονόσ του μυκιςτοριματοσ, ζτςι κι εγϊ κα ςυνζχιηα να βουρτςίηω τα δόντια μου, να κάνω μπάνιο, να κοιμάμαι ςτο κρεβατάκι μου, να τρϊω με τθν οικογζνειά μου και να βλζπω τθλεόραςθ. Φυςικά κα κακόμουν ςτο δικό μου ειδικό καρεκλάκι μου. Κα ςυνζχιηα, δθλαδι, να ζχω ανκρϊπινεσ ςυνικειεσ.

Αν κάποια μάγιςςα με μεταμόρφωνε ςε πουλάκι τςίου, κα μιλοφςα με ςφυρίγματα και κα ςυμπεριφερόμουν καλά. Δθλαδι, όταν κάποιοσ με ενοχλοφςε, κα τον κουτςοφλαγα.

Κα ικελα να ιμουν λιοντάρι, γιατί κα μου άρεςε να είμαι βαςιλζασ του δάςουσ.

3 Σχολ. ζτοσ: 2012-13


Τάξθ Εϋ1 – 7ο Δθμοτικό Ν. Σμφρνθσ

Εγϊ κα ικελα θ μάγιςςα να με είχε μεταμορφϊςει ςε καρχαρία. Κα μου άρεςε, γιατί κα ηοφςα ςτο νερό και κα ιμουν ζνα μεγάλο ηϊο. Επίςθσ, όλα τα ψάρια κα με φοβόντουςαν. Πμωσ, κα προςτάτευα τα μικρά ψαράκια από τα μεγάλα, κακϊσ κι από τα δίχτυα των ψαράδων. Θ ηωι μου κα είχε περιπζτεια και κα ιμουν ο βαςιλιάσ των καλαςςϊν.

Κα ιμουν αγχωμζνθ πολφ, γιατί μόνο ωσ άνκρωποσ κα είχα ςυνθκίςει και δεν κα ικελα να κυλιζμαι χάμω ςτουσ υπόνομουσ, όπωσ κάνουν τα αλθκινά ποντίκια. Και όλουσ όςουσ αγαπϊ, κα τουσ λείψω.

Δεν κα μου άρεςε ιδιαίτερα, επειδι τότε κα αιςκανόμουν μικρόσ και αδφναμοσ. Οι άνκρωποι κα ικελαν να με ςκοτϊςουν, όπωσ όλα τα υπόλοιπα ποντίκια. Τότε κα ζχανα τουσ φίλουσ μου από το ςχολείο και κα είχα μόνο «ποντικοφίλουσ». Κα ςυνζχιηα, όμωσ, να ζχω καλοφσ τρόπουσ και ευγενικι ςυμπεριφορά.

4 Σχολ. ζτοσ: 2012-13


Τάξθ Εϋ1 – 7ο Δθμοτικό Ν. Σμφρνθσ

Μια μζρα μια μάγιςςα με μεταμόρφωςε ςε ζνα καναρίνι και με ζβαλε ς’ ζνα κλουβί. Τα ςυναιςκιματά μου ιταν ανάμεικτα. Δεν μποροφςα να ηιςω ςκλαβωμζνθ ςε ζνα κλουβί. Σκζφτθκα πωσ ιμουν άνκρωποσ-καναρίνι. Το πρωί άκουςα παιδικζσ φωνζσ. Ιρκαν κοντά μου ζνα αγοράκι κι ζνα κοριτςάκι. Άρχιςαν να μου μιλάνε. Ραραξενεφτθκαν τόςο πολφ που μιλοφςα κι εγϊ τθ γλϊςςα τουσ και με ρϊτθςαν ποφ τθν ζμακα. Τουσ είπα τθν ιςτορία μου, ότι μια κακιά μάγιςςα με μεταμόρφωςε ς’ ζνα πουλί. Τα παιδιά με πιραν και με πιγαν ςτθν παιδικι χαρά για να παίξουμε. Εκεί που παίηαμε, τουσ είπα πωσ για να λυκοφν τα μάγια, ζπρεπε να με πάνε ςε μια πθγι για να πιω νερό και αμζςωσ κα γινόμουν άνκρωποσ. Τότε τα παιδιά ςκζφτθκαν ότι ςτο χωριό υπάρχει μια τζτοια πθγι και κα πιγαιναν το καλοκαίρι.

Μια μάγιςςα με μεταμόρφωςε ςε νυχτερίδα. Θ ηωι μου άλλαξε εντελϊσ. Τϊρα πια μπορϊ να πετάω, να είμαι ξφπνιοσ όλο το βράδυ, να ηω ςε ςπθλιζσ και από φαγθτό... τζρμα οι πίτςεσ, μόνο ζντομα. Τϊρα πια δεν ζχω πζντε ζξι φίλουσ, αλλά γφρω ςτουσ 500, που μου μοιάηουν κιόλασ! Θ ηωι μου ςαν νυχτερίδα είναι πιο απλι από τθ ηωι μου ςαν άνκρωποσ. Το μόνο που με ςτενοχωρεί είναι ότι δεν κα μπορζςω να γίνω ηωγράφοσ. Είναι πολφ δφςκολο να ηωγραφίηω με το φτερό!

5 Σχολ. ζτοσ: 2012-13


Τάξθ Εϋ1 – 7ο Δθμοτικό Ν. Σμφρνθσ

Μια διαφορετικι ηωι Μια μζρα πιγα με τθν οικογζνεια μου εκδρομι ςτθν εξοχι. Καταςκθνϊςαμε κοντά ςτο δαςόσ. Εγϊ αποφάςιςα να πάω μια βόλτα μζςα ςτο δαςόσ. Εκεί ςυνάντθςα μια περίεργθ γριά, που με ρϊτθςε αν είμαι μόνοσ. Εγϊ απάντθςα ότι δεν είμαι μόνοσ αλλά με τθν οικογζνεια μου. Τότε θ γριά μου ζδωςε μια καραμζλα και μου είπε πωσ αν τθν ζτρωγα όλα τα όνειρα μου κα γινόντουςαν πραγματικότθτα. Πταν τθν ζφαγα, μεταμορφϊκθκα ςε ςκίουρο. Τρομαγμζνοσ ζτρεξα γριγορα ςτουσ γονείσ μου και προςπάκθςα να τουσ εξθγιςω. Εκείνοι όμωσ δεν με πίςτεψαν και τουσ φάνθκε παράξενο που μποροφςε ζνασ ςκίουροσ να μιλάει. Ζτςι τουσ είπα να με ακολουκιςουν. Τουσ πιγα ςτο μζροσ που ειχα ςυναντιςει τθν γριά. Αλλά θ γριά είχε φφγει από εκεί. Τότε με πιραν και ξεκινιςαμε τον δρόμο για τον γυριςμό. Πταν βράδιαςε, ξαναμεταμορφϊκθκα ςε άνκρωπο. Και τελικά καταλάβαμε ότι θ μάγιςςα δεν ικελε να μου κάνει κακό, απλά ικελε να μου δείξει πϊσ είναι να είςαι ςκίουροσ.

6 Σχολ. ζτοσ: 2012-13


Τάξθ Εϋ1 – 7ο Δθμοτικό Ν. Σμφρνθσ

Αν ιμουν ηώο Αν μια μάγιςςα με μεταμόρφωνε ςε ηϊο, θ ηωι μου κα ιταν ξαφνικά διαφορετικι. Αν με μεταμόρφωνε ςε ςπουργίτι, κα ιταν πολφ δφςκολο, γιατί δεν κα είχα χζρια αλλά φτερά και κα ζπρεπε να κάνω τα περιςςότερα πράγματα με το ςτόμα. Κα ζπρεπε να φτιάξω μια φωλιά για να κοιμάμαι και να ψάχνω για το φαγθτό και το νερό μου, γιατί δε κα ιταν εφκολο να το βρω. Στθν αρχι όλα αυτά κα ιταν πολφ δφςκολα για μζνα, αφοφ δεν κα ιξερα πϊσ να τα κάνω. Ριςτεφω, όμωσ, πωσ φίλοι μου κα ιταν τα άλλα ςπουργίτια και κα με βοθκοφςαν, ενϊ εχκροφσ κα είχα πολλοφσ, όπωσ τουσ ανκρϊπουσ, τα μεγαλφτερα περιςτζρια και τα άλλα ηϊα.

Κα ικελα να μεταμορφωνόμουν από μια μάγιςςα ςε ζναν αετό. Κα ζβλεπα τον κόςμο από ψθλά. Κα ζνιωκα ελεφκεροσ μζςα ςτθ φφςθ, κυράρχοσ των βουνϊν. Κα άνοιγα τισ δυνατζσ φτεροφγεσ μου και κα πζταγα για πολλζσ ϊρεσ αςταμάτθτα.

7 Σχολ. ζτοσ: 2012-13


Τάξθ Εϋ1 – 7ο Δθμοτικό Ν. Σμφρνθσ

Μια μάγιςςα, ςτισ 24 Δεκεμβρίου, με μεταμόρφωςε ςε αρουραίο. Θ ηωι ςτουσ δρόμουσ και ςτουσ υπονόμουσ ιταν φριχτι. Τα παιδιά που ζλεγαν τα κάλαντα, με βλζπανε και τρζχανε μακριά. Αυτό το ανεχόμουν μια ολόκλθρθ μζρα. Ευτυχϊσ που τθν επόμενθ μζρα ιταν Χριςτοφγεννα. Είχε φτάςει βράδυ και τότε μου ιρκε μια άλλθ ιδζα, να βρω άλλο ςπίτι. Τα μεςάνυχτα βρικα ζνα εγκαταλελειμμζνο ςπίτι και ςκζφτθκα να μείνω εκεί προςωρινά. Δίπλα ζμενε μια οικογζνεια που απολάμβανε τα Χριςτοφγεννα βλζποντασ τθλεόραςθ, πίνοντασ ηεςτι ςοκολάτα και τρϊγοντασ λαχταριςτά μπιςκότα. Τα ζβλεπα και πεινοφςα. Γι’ αυτό ζφυγα από το ςπίτι και πιγα ςτθ διπλανι αυλι. Ιταν ανοιχτό το παράκυρο και μπικα μζςα. Αμζςωσ άρπαξα ζνα μπιςκότο και πιγα κάτω από τον καναπζ. Το ζφαγα, κοιμικθκα και ξφπνθςα πρωί πρωί. Ζφυγα από το ςπίτι και πιγα ςτο διπλανό, αλλά ιδθ κάποιοι άνκρωποι το είχαν νοικιάςει. Γφριςα πίςω ςτον υπόνομο και εκεί ιταν κι άλλα ποντίκια και αρουραίοι. Οι αρουραίοι ικελαν να γίνουν φίλοι μου και εγϊ ςυμφϊνθςα. Ραίηαμε όλθ τθν θμζρα και, όλο και περιςςότερο μου άρεςε που ιμουν αρουραίοσ.

8 Σχολ. ζτοσ: 2012-13


Τάξθ Εϋ1 – 7ο Δθμοτικό Ν. Σμφρνθσ

Η ηωι μου μεταμορφωμζνθ Πχι! Πχι! Μια μάγιςςα με μετζτρεψε ςε ςκιουράκι. Τϊρα τι κα κάνω; Κα κάνω φίλουσ; Ξαφνικά ιρκε δίπλα μου μια κοπζλα, θ Λωάννα. Μου είπε ότι τθσ αρζςουν τα ηωάκια και ότι κα είμαςτε φίλεσ για πάντα! Είπε, επίςθσ, ότι κα με προςτατεφει κι ότι κα με πάρει ςπίτι τθσ. Ζνιωςα τόςο αςφαλισ! Θ Λωάννα πιρε ζνα μεγάλο κουτί κοςμθμάτων και μου ζβαλε κακαριςμζνα μικρά ζπιπλα. Ακόμα και νερό και ρεφμα μου ’βαλε! Κάκε μζρα με ξυπνοφςε για να πάμε, μαηί ςτο ςχολείο. Κακόμαςταν ςτο ίδιο κρανίο και ςυμμετείχαμε κι οι δυο ςτο μάκθμα. Μια μζρα θ Λωάννα μου γνϊριςε τουσ φίλουσ και τισ φίλεσ τθσ: τον Βαγγζλθ, τουσ δυο Κοδωριδεσ, τον Κανάςθ, τθ Στζλλα, τθν Αδαμαντία, τθν Τατιάνα, τθν Ελπίδα, τθν Αςθμίνα, τθ Νεφζλθ και πολλοφσ άλλουσ. Με κράτθςαν, μου χαμογζλαςαν και ζδειξαν μεγάλο ενδιαφζρον για τα τεράςτια ματάκια μου. Πλοι ιταν τόςο καλοί! Γνϊριςα κι ζνα πουλάκι που το λζγαν Τςίου! Ριςτεφω ότι θ αλλαγι μου βοικθςε να ζχω αυτοπεποίκθςθ. Πταν είπα ςε όλουσ ότι είμαι θ Δζςποινα, τρόμαξαν. Μου είπαν ότι κάτι τουσ κφμιηα, ακόμθ κι αν ιμουν ςαν ςκιουράκι. Ζτςι θ ηωι μου άλλαξε, ζηθςα ςαν άνκρωποσ και ιξερα ότι είχα τθν οικογζνειά μου και τουσ φίλουσ μου που με αγαποφςαν και κα ςυνεχίςουν να με αγαποφν, όπωσ κι αν είμαι!

9 Σχολ. ζτοσ: 2012-13


Τάξθ Εϋ1 – 7ο Δθμοτικό Ν. Σμφρνθσ

Θ ηωι μου ςαν δελφίνι είναι πάρα πολφ ιρεμθ και γαλινια, ζτςι μπορϊ να απολαμβάνω τα γαλάηια νερά τθσ κάλαςςασ. Μ’ αρζςει να πλατςουρίηω όλθ τθν ϊρα ςτον βυκό χωρίσ καμιά ζγνοια. Ηω μια υπζροχθ ηωι. Είναι πολφ ωραίο που γνωρίηω ςυνεχϊσ όλο και περιςςότερουσ φίλουσ και παίηω μαηί τουσ καινοφρια παιχνίδια. Μερικοί καλοί φίλοι μου είναι οι δίδυμοι αςτερίεσ που, ςυνεχϊσ, κάνουν ηαβολιζσ, τα μικρά ψαράκια που τρζχουν πολφ γριγορα, οι ςμζρνεσ που όλοι φοβοφνται, γιατί διακζτουν κοφτερά δόντια, θ καλάςςια χελϊνα που ζχει γερό καβοφκι και θ αγαπθμζνθ μου φιλενάδα, θ φαλαινα, που είναι τεράςτια, με προςτατεφει και παίηουμε αςτεία παιχνίδια. Τελικά, είναι μια υπζροχθ ηωι εδϊ ςτθ κάλαςςα και χαίρομαι που ζχω κοντά μου τουσ αγαπθτοφσ μου φίλουσ.

10 Σχολ. ζτοσ: 2012-13


Τάξθ Εϋ1 – 7ο Δθμοτικό Ν. Σμφρνθσ

Εργασία 2. Γράυτε ένα παραμύθι με μάγοσς και μάγισσες.

11 Σχολ. ζτοσ: 2012-13


Τάξθ Εϋ1 – 7ο Δθμοτικό Ν. Σμφρνθσ

Παραμφκι Μια μζρα ιταν ζνασ μάγοσ που ηοφςε ς’ ζνα χωριό. Επίςθσ, υπιρχε και μια μάγιςςα. Αυτοί οι δυο τςακϊνονταν ςυνεχϊσ και τουσ μιςοφςαν όλοι. Ε, τότε, μια μζρα είπαν να τουσ καταςτρζψουν, οπότε και το ζκαναν.

Η χώρα των μαγιςςών Μια φορά κι ζναν καιρό ςε ζνα μικρό χωριουδάκι ηοφςε ο Αςτζρθσ. Ιταν ζνα πραγματικό αςτζρι ςτισ δουλειζσ αλλά και ςτον χαρακτιρα. Γι’ αυτό τα άλλα παιδιά του χωριοφ τον ηιλευαν και ζφτιαξαν ςχζδιο να τον ςτείλουν ςτθ χϊρα των μαγιςςϊν. Σ’ αυτι τθ χϊρα ηοφςαν όλοι οι μάγοι και οι μάγιςςεσ του κόςμου με βαςιλιά τον κακό Μζρλιν. Ο Μζρλιν δεν άφθνε κανζναν να βγει από τθ χϊρα και ζτςι ο υπόλοιποσ κόςμοσ δεν ιξερε κανζνα μαγικό κόλπο. Ο Αςτζρθσ δοφλευε ςκλθρά, γιατί ο Μζρλιν τον φοβζριηε ότι κα τον μεταμορφϊςει ςε γουροφνι. Μια μζρα, κακϊσ κακάριηε τθν αποκικθ του Μζρλιν, βρικε ζνα ςκονιςμζνο βιβλίο. Το ξεςκόνιςε και ιταν ζνα μαγικό βιβλίο. Μζςα ς’ αυτό βρικε ζνα μαγικό ξόρκι, που κανζνασ μάγοσ δεν ιξερε. Ιταν το βαςιλικό ξόρκι που ζκανε τον βαςιλιά Μζρλιν να μικρφνει και να γίνει μυρμιγκι. Ο Αςτζρθσ χωρίσ να χάςει καιρό, είπε τα μαγικά λόγια και ζγινε ο Μζρλιν μυρμιγκι. Θ χϊρα ελευκερϊκθκε και οι μάγοι μποροφςαν να πάνε όπου ικελαν. Βαςιλιάσ ςτθ χϊρα των μαγιςςϊν ζγινε ο Αςτζρθσ. Μετά από λίγα χρόνια τουσ επιτζκθκε μια βάρβαρθ φυλι και ςκότωςε όλουσ τουσ μάθγουσ και τισ μάγιςςεσ. Λίγοι επζηθςαν, γι’ αυτό και λίγοι πραγματικοί μάγοι υπάρχουν ςτισ μζρεσ μασ.

12 Σχολ. ζτοσ: 2012-13


Τάξθ Εϋ1 – 7ο Δθμοτικό Ν. Σμφρνθσ

Μια φορά κι ζναν καιρό ς’ ζνα ςπίτι ζμεναν ζνασ μάγοσ και μια μάγιςςα. Ιταν ποφ αγαπθμζνοι και φρόντιηαν ο ζνασ τον άλλον με πολλι ςτοργι και φροντίδα. Πμωσ μια μζρα θ μάγιςςα ζκανε κάτι μαγικά και κατά λάκοσ μεταμόρφωςε τον άντρα τθσ ςε βάτραχο. Θ μάγιςςα ςτενοχωρικθκε, αλλά του μάγου του άρεςε που ζγινε βάτραχοσ, γιατί προτιμοφςε αυτι τθ ηωι. Θ μάγιςςα είδε πόςο χαροφμενοσ ιταν ζτςι ο άντρασ τθσ και αποφάςιςε να τον αφιςει ζτςι. Και ςυνζχιςαν τθ ηωι τουσ ζτςι όπωσ είναι τϊρα.

Μια φορά κι ζναν καιρό ςε ζνα χωριό ηοφςε ζνα κοριτςάκι, θ Λωάννα. Μια μζρα θ μαμά τθσ τθσ είπε: «Ριγαινε να πάρεισ ψωμί, ςε παρακαλϊ». Θ Λωάννα βγικε αμζςωσ ςτουσ ςτενοφσ δρόμουσ του χωριοφ και ξεκίνθςε να πάει να πάρει μια φραντηόλα. Ξαφνικά είδε ζνα καινοφριο ηαχαροπλαςτείο και μπικε μζςα. Εκεί είδε ζνα ηευγάρι. Αυτοί, χωρίσ να χάςουν καιρό, είπαν ςτον πωλθτι να φφγει και ζπειτα μεταμόρφωςαν τθν Λωάννα ςε ςκυλάκι. Θ μαμά τθσ ανθςφχθςε και ζψαξε να τθ βρει. Πμωσ δεν τθν βρικε και ςτενοχωρικθκε. Ζτςι ζηθςαν χϊρια αλλά πάντα αγαπθμζνα.

13 Σχολ. ζτοσ: 2012-13


Τάξθ Εϋ1 – 7ο Δθμοτικό Ν. Σμφρνθσ

Η κακιά μάγιςςα Μια φορά κι ζναν καιρό ιταν μια κακιά μάγιςςα που ηοφςε ςτα βάκθ ενόσ δάςουσ. Στο κάςτρο ιταν κι ζνασ μάγοσ που ιταν ςυνζταιροσ τθσ μάγιςςασ. Αυτοί οι δυο ζφτιαχναν μαγικά φίλτρα και μεταμόρφωναν ςε βάτραχο όποιον περνοφςε από εκεί. Πλα τα ηϊα και οι άνκρωποι που ηοφςαν εκεί κοντά, τουσ φοβόντουςαν και κανζνασ δεν τολμοφςε να πλθςιάςει ςτο κάςτρο. Πςοι είχαν μεταμορφωκεί ςε βατράχια, ικελαν πίςω τθν παλιά τουσ ηωι. Δεν μποροφςαν, όμωσ, να λφςουν τα μάγια, γιατί τα μάγια ιταν γραμμζνα ςτο βιβλίο του μάγου. Ζπρεπε κάποιοσ να πάει να τα λφςει. Πλοι φοβόντουςαν. Θταν όμωσ ζνα μικρό αγόρι που δε φοβόταν κανζναν. Μαηί με τρεισ φίλουσ του αποφάςιςε να πάει ςτο κάςτρο να βρει το βιβλίο. Ροτζ δε κα μάκουμε πϊσ τα κατάφεραν να μπουν ςτο κάςτρο. Οι τζςςερισ φίλοι το κράτθςαν μυςτικό. Πταν επζςτρεψαν ςτο χωριό, όλο χαρά ςυγκζντρωςαν όςουσ είχαν μεταμορφωκεί ςε βατράχια και είπαν τα μαγικά λόγια ‘Άμπρα κατάμπρα…» Πταν είπαν τα μαγικά λόγια, όλοι όςοι είχαν μεταμορφωκεί ςε βατράχια, ζγιναν ξανά άνκρωποι. Ξαφνικά ξεφφτρωςε θ μάγιςςα με τον μάγο. Ηιτθςαν ςυγγνϊμθ που ζκαναν κακά μάγια και τϊρα πια κα ζκαναν καλά μάγια. Και ηιςαμε εμείσ καλά κι αυτοί καλφτερα.

14 Σχολ. ζτοσ: 2012-13


Τάξθ Εϋ1 – 7ο Δθμοτικό Ν. Σμφρνθσ

Ο διαγωνιςμόσ των μαγιςςών Μια φορά κι ζναν καιρό, πριν από 165 χρόνια, ςε ζνα μακρινό μζροσ γινόταν ζνασ διαγωνιςμόσ μαγιςςϊν. Πποια μάγιςςα νικοφςε, κα πιγαινε ζνα ταξίδι ςτθ Χαβάθ. Θ μάγιςςα που κα κατάφερνε να κάνει όλα τα ηϊα να μιλοφν με ανκρϊπινθ φωνι, κα ιταν θ νικιτρια. Τα ονόματα των μαγιςςϊν ιταν τα εξισ: θ Μπροφμθ, θ Μόπθ και θ Τότθ. Ζτςι ο διαγωνιςμόσ ξεκίνθςε. Οι μάγιςςεσ άρχιςαν να κάνουν τα ηϊα να μιλοφν. Πμωσ, ςτο τζλοσ, οι μάγιςςεσ είχαν ιςοβακμίςει, με 56 ηϊα. Πποια μάγιςςα ζκανε ζνα παραπάνω ηϊο να μιλιςει, κα ιταν θ νικιτρια. Ζτςι, οι μάγιςςεσ άρχιςαν να ψάχνουν για ϊρεσ. Ώςπου κάποια ςτιγμι θ Τότθ βρικε ζναν λαγό. Τον ζκανε να μιλάει με τθ φωνι του Σάκθ ΢ουβά!!! Νικιτρια ιταν θ Τότθ. Ριρε το πλοίο για Χαβάθ και χάρθκε το ταξίδι τθσ.

Τζςςερισ φίλοι Τζςςερισ φίλοι ο Γιάννθσ, ο Αντϊνθσ, θ Μαρία και θ Σοφία αποφάςιςαν να παίξουν τουσ μάγουσ και τισ μάγιςςεσ. Μοιραςτικαν ςε ομάδεσ, αγόρια - κορίτςια και ξεκίνθςαν το παιχνίδι. Ζπρεπε κάκε ομάδα να κάνει ζνα μαγικό και όποιοσ ζκανε το καλφτερο κόλπο κα κζρδιηε. Θ ομάδα των αγοριϊν ζκανε ζνα κόλπο με χαρτιά και θ ομάδα των κοριτςιϊν με νομίςματα. Θ κάκε ομάδα ζλεγε ότι αυτι κζρδιςε. Στο τζλοσ αποφάςιςαν ότι και οι δυο ομάδεσ κζρδιςαν.

15 Σχολ. ζτοσ: 2012-13


Τάξθ Εϋ1 – 7ο Δθμοτικό Ν. Σμφρνθσ

Μια φορά κι ζναν καιρό, ιταν μια μάγιςςα που ικελε, μόνο αυτι, τθ μεγαλφτερθ μαγικι δφναμθ. Αυτι ηιλευε τουσ ανκρϊπουσ και χαιρόταν με τθ δυςτυχία τουσ. Ευτυχϊσ για τουσ ανκρϊπουσ που υπιρχε κι ο καλοκάγακοσ μάγοσ Γιοφρι, που αυτόσ είχε ςτθν πραγματικότθτα τθ μεγαλφτερθ μαγικι δφναμθ και προςτάτευε τον κόςμο απ’ τισ πονθριζσ και τθν κακία τθσ μάγιςςασ Φοφρκασ. Στον ετιςιο διαγωνιςμό των μάγων κζρδιςε τθ μάγιςςα ςε όλεσ τισ δοκιμαςίεσ και αναλθρφχτθκε ο ςπουδαιότεροσ μάγοσ του κόςμου. Τότε θ κακιά μάγιςςα κφμωςε τόςο πολφ που ζφυγε και δεν ξαναγφριςε ποτζ. Το καλό νίκθςε και οι άνκρωποι ζηθςαν ευτυχιςμζνοι.

Η κακιά μάγιςςα Μια φορά κι ζναν καιρό ηοφςε ςε ζνα ςτοιχειωμζνο δάςοσ μια κακιά μάγιςςα. Αυτι θ μάγιςςα μεταμόρφωνε ςε ηϊο όποιον ςυναντοφςε ςτο δάςοσ τθσ. Σε ζνα κοντινό χωριό ηοφςε ζνασ μάγοσ που είχε καλι καρδιά. Μια μζρα που θ μάγιςςα πιγε να μαηζψει μερικά μαγικά βότανα, πιάςτθκε ςε μια παγίδα για ηϊα. Τότε όλα τα ηϊα του δάςουσ, που ιταν ςτθν πραγματικότθτα άνκρωποι, μαηεφτθκαν από πάνω τθσ για να τθν εκδικθκοφν. Τότε ο καλόσ μάγοσ εμφανίςτθκε και είπε ότι για να τθν ελευκερϊςει, κα πρζπει να υποςχεκεί ότι δεν κα ξανακάνει μάγια ςτουσ ανκρϊπουσ. Θ μάγιςα του το υποςχζκθκε κι ο μάγοσ τθν ελευκζρωςε. Τότε θ μάγιςςα ζδωςε ςτουσ ανκρϊπουσ τθν κανονικι τουσ μορφι. Ζτςι ηιςαν αυτοί καλά κι εμείσ χειρότερα.

16 Σχολ. ζτοσ: 2012-13


Τάξθ Εϋ1 – 7ο Δθμοτικό Ν. Σμφρνθσ

Παραμφκι με μαγεία Μια μζρα μια κακιά μάγιςςα ζφτιαχνε ζνα κακό φίλτρο για τθν πριγκίπιςςα Ελπίδα. Τθ μιςοφςε, γιατί κάποτε θ πριγκίπιςςα ιταν κυμωμζνθ και ζριξε ς’ εκείνθ το βάροσ. Κανονικά και θ πριγκίπιςςα ιταν πολφ καλι. Επίςθσ, θ πριγκίπιςςα είχε πολλζσ αδελφζσ και ξαδζλφια. Ο Λάηαροσ, ο Αναςτάςθσ, ο Δθμιτρθσ και ο Τάςοσ ιταν τα πρϊτα κι αγαπθμζνα ξαδζλφια τθσ. Πμωσ, ς’ ζνα δάςοσ μακρινό κι άλλοι ςκοτεινοί μάγοι ικελαν εκδίκθςθ από τθν πριγκίπιςςα. Ναι, και αυτοί ικελαν εκδίκθςθ, γιατί αυτι είχε πλοφτθ πολλά, ενϊ εκείνοι μόνο μαγεία. Οι κακοί μάγοι ιταν ο Βαςίλθσ, που μόνοσ του φϊναηε: «Είμαι κοφκλοσ, είμαι κοφκλοσ! Το ξζρω!» Και μαηί του κακοί μάγοι ιταν κι αυτοί: ο Νικόλασ, ο Γιϊργοσ, ο Στάκθσ και ο Βαγγζλθσ. Ιταν οι μάγοι τθσ ςυμφοράσ. Στθ μαγεία όλοι τουσ είχαν εξαςκθκεί. Ο Νικόλασ ιταν καλόσ ςτο να καταςτρζφει πόλεισ. Ο Βαςίλθσ ςτο να λζει ότι είναι κοφκλοσ και να κριτικάρει τουσ άλλουσ και να λζει: «Εγϊ μόνο είμαι κοφκλοσ, εςφ είςαι άςχθμοσ πολφ». Ο Γιϊργοσ ιταν καλόσ, πολφ καλόσ ςτθ μαγεία. Ζδινε ςτουσ άλλουσ κακοφσ εφιάλτεσ. Ο Στάκθσ ζβγαηε με τα μαγικά του από τθ γθ τζρατα κουνγκφου. Και ο Βαγγζλθσ ιταν καλόσ ςτο να μεταμορφϊνει τουσ ανκρϊπουσ ςε ποντίκια. Είχε και πολλά αδζλφια θ πριγκίπιςςα. Το ζχω πει πιο πριν, αλλά κζλω να πω γιατί κα μιλιςω. Λοιπόν, τα αδζλφια τθσ ιταν ο Κοδωρισ ο Μοφνθσ, ο Κοδωρισ ο Ηάρκθσ, ο Λάμπροσ ο Ηάρκθσ, θ Δζςποινα, θ γλυκιά Νεφζλθ, θ Αδαμαντία θ κοφκλα, θ Στζλλα και θ πολφ ευγενικι Λωάννα. Κι άλλα ξαδζλφια δεφτερα ιταν ο Κωνςταντίνοσ με τισ τάπεσ του, θ Τατιάνα θ όμορφθ και θ Κατερίνα με το όμορφο χαμόγελό τθσ. Λοιπόν, όλοι οι κακοί μάγοι και θ μάγιςςα λογάριαηαν να επιτεκοφν. Πμωσ, θ πριγκίπιςςα κατάλαβε τι κα ςυμβεί και με το μαγικό όπλο τθσ τουσ νίκθςε. 17 Σχολ. ζτοσ: 2012-13


Τάξθ Εϋ1 – 7ο Δθμοτικό Ν. Σμφρνθσ

Τότε ο Βαςίλθσ είπε: «Είμαι πολφ όμορφοσ για να πεκάνω». Τζλοσ μια βαςίλιςςα ξεπρόβαλε. Ιταν θ κυρία βαςίλιςςα Ελπίδα. Ιταν θ δυνατότερθ και αποκαλφφκθκε ότι ιταν θ μαμά τθσ πριγκίπιςςασ Ελπίδασ. Και θ βαςίλιςςα, λίγα χρόνια αργότερα, για να ςυνεχίςει τθ ηωι τθσ, ζγινε δαςκάλα μαντικισ.

Ο βαςιλιάσ και θ κακαρίςτρια Ρριν από πολλά χρόνια ςε μια μακρινι χϊρα, ζνασ άπλθςτοσ κι ανόθτοσ βαςιλιάσ κζλει να κρατιςει τθ μαγεία για τον εαυτό του, αλλά ζχει δυο προβλιματα: α) πρζπει να μαηζψει όλουσ τουσ μάγουσ και τισ μάγιςςεσ που υπάρχουν, β) πρζπει να μάκει να κάνει μαγεία. Βάηει μια ανακοίνωςθ ότι χρειάηεται ζναν δάςκαλο μαγείασ. Κανείσ δεν ενδιαφζρεται εκτόσ από ζναν μαϊμοφ μάγο που δεν ζχει μαγικζσ ικανότθτεσ. Απλά ξζρει μερικά τεχνάςματα. Ράει, λοιπόν, και μζνει ςτο παλάτι και, για κάκε μαγικό που μακαίνει ςτον βαςιλιά, ηθτά για αντάλλαγμα χρυςό, ρουμπίνια και αςιμι. Μια κακαρίςτρια του παλατιοφ τον βλζπει και τον αναγνωρίηει και τρζχει να το πει κατευκείαν ςτον βαςιλιά. Ο βαςιλιάσ μακαίνει τα νζα και κζλει να τιμωριςει τον ψεφτθ μάγο. Συνεννοείται με τθν κακαρίςτρια και τθν κάνει πριγκίπιςςα, θ οποία είναι θ μοναδικι που βλζπει τα μάγια που κάνει ο βαςιλιάσ. Ζτςι, μ’ αυτόν τον τρόπο, τρελαίνουν τον μάγο που φεφγει τρζχοντασ από το παλάτι.

18 Σχολ. ζτοσ: 2012-13


Τάξθ Εϋ1 – 7ο Δθμοτικό Ν. Σμφρνθσ

Μια φορά κι ζναν καιρό ιταν ζνασ μάγοσ και μια μάγιςςα. Ιταν και οι δυο ερωτευμζνοι ο ζνασ με τον άλλον. Καβαλοφςαν τθ ςκοφπα τουσ και πιγαιναν βόλτεσ. Ιταν χαροφμενοι, όταν πετοφςαν πάνω από τα βουνά, τισ κάλαςςεσ, τα λιβάδια. Ζχουν γραφτεί πολλζσ ιςτορίεσ του μάγου και τθσ μάγιςςασ. Ηοφςαν ευτυχιςμζνοι, κάνανε ςκανταλιζσ και διάφορα πειράγματα ςτουσ ανκρϊπουσ και μεταμόρφωναν όποιον ικελαν για να γελάνε. Γι’ αυτό ονομάςτθκαν τα πειραχτιρια.

Μια φορά κι ζναν καιρό υπιρχε μια αντιπαλότθτα ανάμεςα ςε δυο χωριά. Το ζνα το λζγανε Καλοχϊρι και το άλλο Κακοχϊρι. Το Καλοχϊρι το προςτάτευε ο καλόσ μάγοσ και το Κακοχϊρι ο κακόσ μάγοσ. Οι κάτοικοι ιταν κι αυτοί μάγοι. Απλϊσ, διοικοφνταν από δυνατότερουσ μάγουσ. Το ζνα χωριό ζκανε το αντίκετο από το άλλο. Το ζνα ξφπνιο, το άλλο κοιμιςμζνο. Μια μζρα ιρκαν ςε ςφγκρουςθ. Ρζκαναν πολλοί. Αρρϊςτιεσ χιλιάδεσ. Τα δυο χωριά δεν άντεξαν άλλο. Κακοί μάγοι και μάγιςςεσ, καλοί μάγοι και μάγιςςεσ, επιτζλουσ, υπζγραψαν ςυμβόλαιο ειρινθσ και από τότε δεν υπιρξε ξανά ςφγκρουςθ. Και αυτοί ζηθςαν καλά κι εμείσ καλφτερα.

19 Σχολ. ζτοσ: 2012-13


Τάξθ Εϋ1 – 7ο Δθμοτικό Ν. Σμφρνθσ

Μζρλιν ντε Φρικαντζλα Μια φορά κι ζναν καιρό, ιταν μια κακιά μάγιςςα που τθν ζλεγαν Φρικαντζλα και όπου κι αν πιγαινε, ζςπερνε τον πανικό και το χάοσ. Σε ζνα χωριό ηοφςε ζνασ πολφ καλόσ κι ευγενικόσ μάγοσ, ο Μζρλιν που, με τθ βοικεια τθσ μαγικισ του κουκουβάγιασ, κατάφερναν διάφορα μαγικά ξόρκια και κάνανε το χωριό όλο και πιο ευτυχιςμζνο και χαροφμενο. Μια μζρα, όμωσ, θ Φρικαντζλα πιγε να ςκορπίςει το χάοσ και το κακό και ςτο χωριό του Μζρλιν. Τότε ζγινε μια αξζχαςτθ μάχθ. Ράλευαν όλο το πρωί, μζχρι που τθ νφχτα θ Φρικαντζλα πιγε να ξεκουραςτεί. Τότε είναι που, τθν ϊρα που κοιμόταν ο Μζρλιν με τθν κουκουβάγια του, ζκαναν ζνα μαγικό ςτθν Φρικαντζλα. Το επόμενο πρωί θ Φρικαντζλα ιταν άλλοσ άνκρωποσ. Ιταν καλι, ευγενικι και χαμογελαςτι. Μετά από τα υπόλοιπα χωριά που είχε καταςτρζψει, μαηί και του Μζρλιν που μετά τθ μάχθ είχε καταςτραφεί, ζγιναν ξανά χαροφμενα. Και θ Φρικαντζλα ιταν πιο χαροφμενθ από ποτζ. Ζγιναν ομάδα με τον Μζρλιν κι ζτςι το καλό κυρίεψε τον κόςμο.

20 Σχολ. ζτοσ: 2012-13


Τάξθ Εϋ1 – 7ο Δθμοτικό Ν. Σμφρνθσ

Η Φλουφλαφλίπ Μια φορά κι ζναν καιρό, ς’ ενα ςτοιχειωμζνο κάςτρο ηοφςε μια ςατανικι μάγιςςα, θ Φλουφλαφλιπ. Ζκανε τισ ηωζσ όλων δφςκολεσ και ανυπόφορεσ. Ζφερνε παντοφ γρουςουηιά, αλλά μια μζρα ζγινε πιο ςατανικι κι από ςατανικι. Βρικε μια κοπζλα ξανκιά με μεγάλα ςμαραγδιά μάτια, πανζμορφθ ιταν. Θ Φλουφλαφλιπ είδε ότι θ κοπζλα ιταν τζλεια. Ζτςι τθ μεταμόρφωςε ςε ςκιουράκι. Εκείνθ ζκλαιγε με μαφρο δάκρυ, τόςο λυπθμζνθ ιταν! Ιρκε δίπλα τθσ ζνα ξωτικό, ο Μπάρυ, και τθν παρθγόρθςε ότι θ ηωι τθσ κα είναι καλφτερθ ζτςι. Εκείνθ τον πίςτεψε και προςπάκθςε να κάνει πράξθ τα λόγια του. Ζφτιαξε δικό τθσ ςπίτι, με ρεφμα και νερό, γνϊριςε ηϊα και ανκρϊπουσ που τθ ςυμπάκθςαν πολφ και ςυνειδθτοποίθςε ότι τα βελανίδια είναι ωραίο φαγθτό. Αυτό που δεν ιξερε, όμωσ, ιταν ότι ο Μπάρυ ιταν θ Φλουφλαφλιπ μεταμορφωμζνθ, επειδι είχε μετανιϊςει. Ζτςι, είπε ςυγγνϊμθ ςτθν κοπζλα και τθ ρϊτθςε πϊσ ιταν τόςο όμορφθ. Εκείνθ τθσ απάντθςε ότι απλά πρζπει να ζχεισ καλι καρδιά. Γι’ αυτό θ Φλουφλαφλιπ ζγινε καλι, ομόρφυνε και παντρεφτθκε. Κι ζηθςε ο άντρασ τθσ Φλουφλαφλιπ καλά κι θ Φλουφλαφλιπ καλφτερα.

21 Σχολ. ζτοσ: 2012-13


Τάξθ Εϋ1 – 7ο Δθμοτικό Ν. Σμφρνθσ

Τα κείμενα αποτελοφν πνευματικι ιδιοκτθςία των εξισ μικρϊν μάγων και μαγιςςϊν: 1. Νικόλασ Βαςιλόπουλοσ 2. Βαγγζλθσ Ηουλάκθσ 3. Κατερίνα Λωάννου 4. Νεφζλθ Καλλίγα 5. Αςθμίνα Κεφαλά 6. Αδαμαντία Κόκλα 7. Κανάςθσ Λεροφτςοσ 8. Αναςτάςθσ Μανουκιάν 9. Κοδωρισ Μαςοφρασ 10. Ελπίδα Μπάιλα 11. Στζλλα Μπάρακλθ 12. Δθμιτρθσ Ραπαδάτοσ 13. Νίκοσ Ραπουλίδθσ 14. Λωάννα Ρλατανιανάκθ 15. Τάςοσ ΢ίηοσ 16. Γιϊργοσ ΢οφςςοσ 17. Βαςίλθσ Σωτθρχόπουλοσ 18. Δζςποινα Ψωμαδάκθ

22 Σχολ. ζτοσ: 2012-13

Μαγικές ιστορίες  

Με αφορμή το κείμενο "Η καρδιά ενός ποντικού" του Ρόαλντ Νταλ από το Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων Ε΄-Στ΄, σελ. 87, τα παιδιά της Ε΄ γράφο...

Μαγικές ιστορίες  

Με αφορμή το κείμενο "Η καρδιά ενός ποντικού" του Ρόαλντ Νταλ από το Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων Ε΄-Στ΄, σελ. 87, τα παιδιά της Ε΄ γράφο...

Advertisement