Page 1

Σάξθ Δ΄1 7ο Δθμοτικό ΢χολείο Νζασ ΢μφρνθσ

<<Σι είναι πατρίδα μασ;>> [Τι είναι θ πατρίδα μασ; Μθν είν' οι κάμποι; Μθν είναι τ' άςπαρτα ψθλά βουνά; Μθν είναι ο ιλιοσ τθσ, που χρυςολάμπει; Μθν είναι τ' άςτρα τθσ τα φωτεινά; Μθν είναι κάκε τθσ ρθχό ακρογιάλι και κάκε χϊρα τθσ με τα χωριά; κάκε νθςάκι τθσ που αχνά προβάλλει, κάκε τθσ κάλαςςα, κάκε ςτεριά; Μθν είναι τάχατε τα ερειπωμζνα αρχαία μνθμεία τθσ χρυςι ςτολι που θ τζχνθ εφόρεςε και το κακζνα μια δόξα ακάνατθ αντιλαλεί; Όλα πατρίδα μασ! Κι αυτά κι εκείνα, και κάτι που 'χουμε μεσ τθν καρδιά και λάμπει ακϊρθτο ςαν ιλιου αχτίνα και κράηει μζςα μασ: Εμπρόσ παιδιά! Ιωάννης Πολέμης

]

2011-12


Γράφουμε τθν προςωπικι μασ άποψθ και εκφράηουμε τα ςυναιςκιματά μασ

2


3


4


<<Τη είλαη ε παηξίδα καο;>>

Είμαι θ Τατιάνα. Θ μαμά μου είναι από το Άργοσ και ο μπαμπάσ μου από τθν Κριτθ. Εγϊ κεωρϊ και το Άργοσ και τθν Κριτθ, αλλά και τθν Ακινα, όπου μζνω, ότι είναι πατρίδεσ μου. Θ οικονομικι κρίςθ με ζχει επθρεάςει γιατί δεν μπορϊ να πθγαίνω τόςεσ βόλτεσ οφτε να κάνω ότι ζκανα παλιά. Και αυτό δεν είναι ωραίο, γιατί άνκρωποι πεκαίνουν από τθν πείνα και πθγαίνουν να μζνουν ςτα παγκάκια. Φαντάηομαι τον εαυτό μου μετά από 10 χρόνια ότι κα ικελα να ςπουδάςω νθπιαγωγόσ, να ανοίξω ζνα δικό μου νθπιαγωγείο και να κάνω οικογζνεια... Για τθν Ελλάδα, όχι μόνο για το Άργοσ, τθν Κριτθ ι τθν Ακινα, αλλά, άμα γινόταν πόλεμοσ κα ιμουν ςε πολφ δφςκολθ κζςθ να διαλζξω... Άμα γινόταν πόλεμοσ ανάμεςα ςτθν Ελλάδα με κάποια άλλθ χϊρα, εγϊ κα ζπαιρνα το μζροσ τθσ Ελλάδασ.....

ΤΑΤΙΑΝΑ

5


6


ΘΟΔΩΡΗ΢

7


ΣΙ ΕΙΝΑΙ Η ΠΑΣΡΙΔΑ ΜΑ΢

Θ πατρίδα για εμζνα ςθμαίνει πολλά και ωραία πράγματα ταυτόχρονα. Σθμαίνει τθ χϊρα μου, τον τόπο που γεννικθκα, τουσ ανκρϊπουσ τθσ. Θ χϊρα αυτι είναι θ Ελλάδα. Αυτι τθ χϊρα τθν αγαπϊ, γιατί ζχει ειρθνικοφσ ανκρϊπουσ, ωραία μζρθ, άφκονο ιλιο και ςπουδαίο πολιτιςμό. Σιμερα θ Ελλάδα βρίςκεται ςε οικονομικι κρίςθ και οι Ζλλθνεσ δεν περνάνε καλά. Υπάρχουν γφρω μασ πολλοί φτωχοί άνκρωποι, άνκρωποι άςτεγοι και χωρίσ δουλειά. Εμείσ μποροφμε να βοθκιςουμε τθν πατρίδα μασ προςφζροντασ ςτουσ ςυνανκρϊπουσ μασ από αυτό που μασ περιςςεφει, φαγθτό, νερό, ροφχα, φροντίδα και αγάπθ. Αν εμείσ βοθκιςουμε τθν πατρίδα μασ, τότε κα γίνει και πάλι ςπουδαία και οι Ζλλθνεσ ςε λίγα χρόνια κα είναι περιφανοι, όπωσ παλιά.

Βαγγζλθσ

8


9


10


Νεφζλθ

11


Η πατρίδα μου

Πατρίδα μου είναι θ χϊρα που γεννικθκα, αγαπϊ πολφ και πθγαίνω ςχολείο. Είμαι περιφανθ που ηω ςτθν χϊρα που δθμιοφργθςε τον πολιτιςμό για όλο τον κόςμο, τθν Ελλάδα. Σιμερα θ χϊρα μου βρίςκεται ςε δφςκολθ κατάςταςθ και όλοι κζλουμε να περάςει γριγορα. Είμαι τυχερι που γεννικθκα ς’ αυτι τθ χϊρα αλλά λυπθμζνθ για τθν κατάςταςθ που ηοφμε. Σε λίγα χρόνια κα ικελα να ζχω περάςει ςε κάποια ςχολι και να είμαι χαροφμενοσ και ευχάριςτοσ άνκρωποσ. Θα πρζπει λοιπόν να φροντίηουμε το περιβάλλον και τουσ ςυνανκρϊπουσ μασ. Να γίνουμε καλφτεροι άνκρωποι, πιο ςωςτοί και δίκαιοι και μεγαλϊνοντασ πιο δθμοκρατικά.

ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ

12


<<Σι είναι θ πατρίδα μασ;>>

Πατρίδα για μζνα είναι το μζροσ που γεννικθκα, ηω και μεγαλϊνω. Είναι το μζροσ που βρίςκονται όλοι οι ςυγγενείσ και οι φίλοι μου. Θ Ελλάδα είναι εν μζρει πατρίδα μου, κακϊσ κατάγομαι από τθν Αρμενία. Παρόλα αυτά δεν παφει να είναι θ πατρίδα μου, γιατί είναι το μζροσ που γεννικθκα, που μεγαλϊνω και που βρίςκονται τα άτομα που αγαπϊ. Σιμερα, δυςτυχϊσ, θ Ελλάδα δεν βρίςκεται ςε πολφ καλι κατάςταςθ, κακϊσ υπάρχει θ λεγόμενθ οικονομικι κρίςθ. Παντοφ υπάρχει ανεργία και τα πράγματα είναι πολφ δφςκολα και όλο γίνονται δυςκολότερα. Όλθ αυτι θ κατάςταςθ με ςτεναχωρεί ιδιαίτερα. Είναι πολφ λυπθρό να βλζπουμε τθν Ελλάδα να καταςτρζφεται ςιγά ςιγά. Σε δζκα χρόνια φαντάηομαι να ζχει περάςει θ κρίςθ και εγϊ ι να ςπουδάηω ι να ζχω βρει μια δουλειά. Για τθν πατρίδα μου δεν μπορϊ να κάνω και πολλά, κακϊσ είμαι μικρόσ ακόμα, αλλά ελπίηω οι μεγάλοι κάποια ςτιγμι να καταλάβουν και να προςπακιςουν να διορκϊςουν τα λάκθ τουσ. Θα πρζπει να ςκεφτοφν ότι με τισ πράξεισ τουσ καταςτρζφουν το μζλλον μασ.

Αναςτάςθσ

13


<<Η ΠΑΣΡΙΔΑ ΜΟΤ>>

Η παηξίδα κνπ είλαη ε Διιάδα. Δίλαη ην κέξνο όπνπ γελλήζεθα θαη δω κέρξη ζήκεξα. Τελ αγαπώ, γηαηί κέλω κε ηελ νηθνγέλεηά κνπ θαη έρω γλωξίζεη ηνπο θίινπο κνπ. Η θαηάζηαζε ζηελ Διιάδα ζήκεξα δελ είλαη θαιή, θη όινη καδί πξνζπαζνύκε λα ηελ θάλνπκε θαιύηεξε. Τα ζπλαηζζήκαηά κνπ είλαη άζρεκα, γηαηί πνιινί άλζξωπνη πεηλάλε, δελ έρνπλ ζπίηη λα κείλνπλ θαη αηζζάλνληαη πνιύ ιππεκέλνη. Δγώ θαληάδνκαη όηη ζε 10 ρξόληα ζα ζπνπδάζω δάζθαινο, κεηά ζα πάω ζηνλ ζηξαηό θαη κόιηο ηειεηώζω ζα βξω δνπιεηά, ζπίηη θαη ζα παληξεπηώ. Θέιω λα βνεζήζω ηελ παηξίδα κνπ, κε δηάθνξνπο ηξόπνπο. Η βνήζεηά κνπ είλαη ηώξα πνπ πεγαίλω Καηερεηηθό, όηη κνηξάδακε θαγεηά ζηνπο αλζξώπνπο πνπ ηα είραλ αλάγθε.

ΘΟΓΩΡΗΣ

14


Η ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΟΥ

Η παηξίδα καο είλαη ν ήιηνο, ην θεγγάξη, ηα αζηέξηα, ηα ςειά βνπλά καο, ε γαιάδηα ζάιαζζα, νη θάκπνη, ηα λεζηά καο, ηα ρσξηά καο. Είλαη ην κέξνο πνπ γελλεζήθακε, κεγαιώζακε ή ην κέξνο από ην νπνίν θαηαγόκαζηε. Σήκεξα ε παηξίδα καο βξίζθεηαη ζε πνιύ δύζθνιε θαηάζηαζε κε όια απηά πνπ γίλνληαη. Σηελαρσξηέκαη, όηαλ μέξσ από ηνπο γνλείο κνπ, πώο ήκαζηαλ θαη πώο είκαζηε ηώξα. Αθνύσ ζηηο εηδήζεηο θαη από ηνπο γνλείο κνπ γηα ηελ αλεξγία πνπ ππάξρεη θαη γηα ηελ κείσζε ησλ κηζζώλ. Αθνύσ γηα παηδηά πνπ πεηλάλε θαη δελ έρνπλ ζπίηη γηα λα κείλνπλ. Όια απηά είλαη πνιύ άζρεκα θαη δελ μέξσ ηη κπνξεί λα καο πεξηκέλεη. Είλαη δύζθνιν λα θαληαζηώ ηνλ εαπηό κνπ ζε δέθα ρξόληα. Μάιινλ, αλ ζηξσζώ θαη δηαβάζσ, κπνξεί λα είκαη θνηηεηήο ζε θάπνηα ζρνιή. Θα ην ήζεια απηό πνιύ. Απηό πνπ ζα κπνξνύζα λα θάλσ γηα ηελ παηξίδα κνπ, είλαη λα βνεζήζσ κε θάπνην ηξόπν λα θαιπηεξεύζεη ε θαηάζηαζε. Τνλ ηξόπν δελ ηνλ μέξσ αθόκα, αιιά είκαη ζίγνπξνο όηη θάηη ζα βξσ.

Σηάζεο

15


Η πατρίδα μας

Η παηνίδα μμο είκαη ε πημ όμμνθε θαη δμλαζμέκε πώνα από όιεξ ηηξ άιιεξ. Έπμομε ημκ πημ ανπαίμ πμιηηηζμό ζημκ θόζμμ. Οη ανπαίμη πνόγμκμί μαξ ήηακ πμιύ μμνθωμέκμη, είπακ ακάγκωζε θαη γναθή, όηακ αθόμα μη πμιηηηζμέκμη Γονωπαίμη δεκ είπακ. Γη αοηό ζα πνέπεη μη άιιεξ πώνεξ κα μαξ ζέβμκηαη, αιιά δεκ ημ θάκμοκ. Γγώ, ηεκ παηνίδα μμο ηε θακηάδμμαη, όηακ ηε δωγναθίδω με μπιε, γηαηί δεκ έπεη μόκμ πωνάθηα, βμοκά, πωνηά θαη πόιεηξ, αιιά έπεη θαη πάνα πμιιά κενά. Οη μεγάιμη ιέκε, πωξ με ηόζα αγαζά πμο πανάγεη μ ηόπμξ μαξ, δεκ ζα έπνεπε κα έπεη θηωπμύξ. Μόκμ πιμύζημοξ. Καη όμωξ έπμομε πάνα πμιιμύξ θηωπμύξ. Απόδεηλε είκαη πωξ έπμομε θαη πάνα πμιιμύξ μεηακάζηεξ ζε άιιεξ πώνεξ, ζπεδόκ ζε όιμ ημκ θόζμμ. Όπμηα πέηνα θαη ακ ζεθώζεηξ ζημκ θόζμμ, ζα βνεηξ θη έκακ ζομπαηνηώηε, ιέκε όιμη. Βέβαηα, ηώνα ηειεοηαία, αθμύω ζοκέπεηα ζηηξ ζοδεηήζεηξ ηωκ μεγάιωκ θαη ζηηξ εηδήζεηξ όηη ε πώνα μαξ βνίζθεηαη ζε μεγάιε μηθμκμμηθή θνίζε. Δεκ λένω ηη αθνηβώξ ζεμαίκεη αοηό, αιιά θαηαιαβαίκω όηη πμιιμί άκζνωπμη έπμοκ πάζεη ηηξ δμοιεηέξ ημοξ θαη δεκ μπμνμύκ κα δήζμοκ όπωξ πνηκ. Σηεκαπωνηέμαη, όηακ αθμύω αοηά ηα πνάγμαηα, όπωξ θαη όηακ αθμύω όηη οπάνπμοκ παηδάθηα ζε ζπμιεία πμο δεκ έπμοκ κα θάκε θαη ιηπμζομμύκ. Δεκ μπμνώ κα θακηαζηώ πώξ ζα είμαη ζε 10 πνόκηα από ηώνα. Μμο αθμύγεηαη ωναίμ κα πάω ζημ Πακεπηζηήμημ θαη κα γίκω δηθεγόνμξ, όπωξ αοηό πμο μμο ιέεη ε μαμά μμο: ”Δηάβαζε, ό,ηη θαη κα ζέιεηξ κα θάκεηξ ζηε δωή ζμο, πνώηα ζα παξ Πακεπηζηήμημ, κα έπεηξ έκα πνοζό βναπηόιη ζημ πένη ζμο πμο θακέκαξ δεκ μπμνεί κα ζμο ημ πάνεη”. Δεκ θαηαιαβαίκω αθνηβώξ ημ ηη εκκμεί. Γγώ ζα ήζεια κα γίκω δηάζεμε ηναγμοδίζηνηα. Ίζωξ κα μπμνώ κα ημ θάκω μεηά ημ Πακεπηζηήμημ. Γιπίδω θαη εύπμμαη κα έπω μηα ωναία δωή, απιή θαη εύθμιε, γηαηί ζοπκά μμο ημ ιέεη ε μαμά μμο, θαη αοηό ημ θαηαιαβαίκω, όηη ηα απιά πνάγμαηα είκαη αοηά πμο μαξ θάκμοκ εοηοπηζμέκμοξ.

΢τέλλα

16


Η πατρίδα μασ

Πατρίδα για μζνα είναι το μζροσ που γεννιόμαςτε, ηοφμε και πεκαίνουμε. Θ Ελλάδα μασ είναι θ καλφτερθ χϊρα του κόςμου, όμωσ ςιμερα βρίςκεται ςε κατάςταςθ χρεωκοπίασ. Είμαι πολφ ςτενοχωρθμζνθ και λυπθμζνθ, γιατί θ χϊρα μου είναι μια περιφανθ χϊρα. Σε 10 χρόνια που κα είμαι 19 ετϊν, ελπίηω να ζχουν φτιάξει τα πράγματα. Αν μποροφςα να κάνω κάτι κι εγϊ για να τθ ςϊςω, κα ζδιωχνα τουσ πολιτικοφσ και κα ζβαηα νζα παιδιά να ξαναφτιάξουν τθν πατρίδα μασ.

Ελπίδα

17


«Διιάδα ε παηξίδα κνπ»

Η Διιάδα είλαη ε παηξίδα κνπ, ν ηόπνο πνπ γελλήζεθα, ν ηόπνο πνπ έρω θίινπο θαη είλαη ν ηόπνο πνπ αγαπώ. Σήκεξα ε Διιάδα βξίζθεηε ζε κηα πνιύ άζρεκε θαη νηθνλνκηθή θαηάζηαζε , ληώζω πνιύ άζρεκα γηα ην όηη γίλεηε γύξν καο , καθάξη λα κπνξνύζακε λα επαλνξζώζνπκε γηα όια ηα ιάζε πνπ θάλακε. Σε δέθα ρξόληα ζα βξω δηθό κνπ ζπίηη, ζα βξω έλα αγόξη λα θάλω νηθνγέλεηα θαη ζα ζπνπδάζω πιεξνθνξηθή ή θνκκωηηθή. Αλ κπνξνύζακε λα θάλνπκε θάηη γηα ηελ παηξίδα καο, ζα δηάιεγα λα ζηακα ηήζνπκε λα ξππαίλνπκε ην πεξηβάιινλ ηεο παηξίδαο καο.

Διεπζεξία

18


«Σι είναι πατρίδα μασ»

H πατρίδα μασ είναι θ Ελλάδα, είναι ο τόποσ που γεννικθκα και μεγαλϊνω. Ο μπαμπάσ μου είναι από τθν Ηάκυνκο, ενϊ θ μαμά μου είναι από τθν Κριτθ. Πιο πολφ κα μ' άρεςε να μζνω ςτθν Κριτθ, γιατί εκεί ζχω πολλοφσ φίλουσ και παίηουμε κάκε μζρα. Είμαι μικρόσ για να ξζρω ςε ποιά κατάςταςθ βρίςκεται ςιμερα θ πατρίδα μου, αλλά μακαίνω από τουσ γονείσ μου ότι υπάρχουν πολλά παιδιά που πεινάνε κι όλοι πρζπει να αγωνιςτοφμε για τισ αδικίεσ που μασ γίνονται. Για όλα αυτά αιςκάνομαι λφπθ, γιατί πολφσ κόςμοσ πεκαίνει από πείνα. Φαντάηομαι τον εαυτό μου, όταν μεγαλϊςω, κα πάω φαντάροσ και κα ςπουδάςω ηωγραφικι.

ΓΚΑΙΣΕ «Ότι είναι θ καρδιά και ο νουσ για το ςϊμα, είναι θ Ελλάδα για τθν ανκρωπότθτα». ΜΠΕΡΝΑΡ ΢Ω «Αν ςτθ βιβλιοκικθ ςασ δεν ζχετε τα ζργα των αρχαίων Ελλινων ςυγγραφζων, τότε μζνετε ςε ζνα ςπίτι δίχωσ φωσ». ΢ΙΛΛΕΡ «Ζλλθνα, όπου και αν γυρίςω τθ ςκζψθ μου, όπου και αν ςτρζψω τθν ψυχι μου, μπροςτά μου ςε βρίςκω. Λαχταρϊ Τζχνθ, αναηθτϊ Ποίθςθ, Θζατρο, Αρχιτεκτονικι, Επιςτιμεσ, Μακθματικά, Φιλοςοφία, Ιατρικι, Δθμοκρατία, εςφ πάντα μπροςτά μου, μπροςτάρθσ και αξεπζραςτοσ».

Δθμιτρθσ

19


Νίκοσ

20


Σι είναι η πατρίδα μας;

Η παηξίδα γηα εκέλα ζεκαίλεη πνιιά. Ο ηόπνο πνπ κεγαιώλω, ν ηόπνο πνπ αγαπώ, ν ηόπνο πνπ θαηαγξάθω ζην κπαιό κνπ. Η Διιάδα ζεκαίλεη αγάπε, ειπίδα, ραξά θη επηπρία. Η θαηάζηαζε πνπ βξίζθεηαη ε Διιάδα είλαη θαζαξά νηθνλνκηθή θαη ζα πξέπεη λα δνπιεύνπκε πεξηζζόηεξν θαη πην ηίκηα. Τνλ εαπηό κνπ ζε 10 ρξόληα ηνλ θαληάδνκαη λα ζπνπδάδεη δαζθάια AEROBIC. Οη γνλείο κνπ θαηάγνληαη, από έλα ρωξηό ζηα Βαξδνύζηα Όξε ε κακά, ελώ ν κπακπάο από ηα Χαληά ηεο Κξήηεο. Θα ήζεια λα κέλω ζηα Βαξδνύζηα όξε, γηαηί εθεί αηζζάλνκαη ειεύζεξε, αλαπλέω θαζαξό αέξα θαη έρεη ιηγόηεξα απηνθίλεηα. Όκωο κ' αξέζεη θαη ε Κξήηε γηαηί έρνπκε θνληά καο ηε ζάιαζζα πνπ καο μεηξειαίλεη θαη καο γπκλάδεη.

Ιωάννα

21


Τι είναι η πατρίδα μας;

Πατρίδα ςθμαίνει ο τόποσ που μεγαλϊνω και ηω ελεφκεροσ. Δεν κζλω τθν Ελλάδα να τθν διοικοφν ξζνοι λαοί. Τϊρα, θ Ελλάδα βρίςκεται ςε οικονομικι κρίςθ. Όλα όμωσ κα πάνε καλά. Είναι μια χϊρα με πολφ ιλιο, ωραίεσ κάλαςςεσ και νθςιά. Μου αρζςει πολφ. Θ μθτζρα μου κατάγεται από ζνα χωριό ςτα Βαρδοφςια Όρθ και ο μπαμπάσ από τα Χανιά τθσ Κριτθσ. Θα ικελα να μζνω ςτθν Κριτθ, γιατί ζχει πολφ ωραίεσ κάλαςςεσ και πολφ καιρό καλοκαίρι. Φαντάηομαι τον εαυτό μου φοιτθτι! Όταν μεγαλϊςω, κα πάω και ςτρατιϊτθσ. Για τθν πατρίδα μου κα μποροφςα να πολεμιςω, αν χρειαηόταν.

Κωνςταντίνοσ

22


Γιϊργοσ

23


24


Δζςποινα

25


Εμπνεόμαςτε, ςυνεργαηόμαςτε και κάνουμε ποιθτικζσ απόπειρεσ!

26


1 Η πατρίδα μασ Πατρίδα μασ, Ελλάδα μασ Με κάρροσ αγωνίηεςαι, και πίςτθ από τουσ Ζλλθνεσ ηθτάσ! Γι’ αυτό κι εμείσ Πατρίδα μασ! Δεν κα ς’ αφιςουμε ποτζ! Γεμάτθ δφναμθ κι ελπίδα θ ψυχι μασ! Παιδιά, ηωγραφίςτε ςτον χάρτθ τθν Ελλάδα, ποτάμια και λίμνεσ. Και γεμίςτε τθν καρδιά με αγάπθ. Πάρτε φωσ απ’ τον ιλιο Και φωνάξτε δυνατά: Θ Ελλάδα ποτζ δε ςταματά! Τατιάνα, Θεόδωροσ Η., Αδαμαντία

2 Η πατρίδα μασ Τθν Ελλάδα με τισ γαλάηιεσ κάλαςςεσ, τα νθςιά, τισ κρυςτάλλινεσ λίμνεσ, τα ποταμάκια που ρζουνε γοργά, τα καυμάηουμε για τθν ομορφιά τουσ. Θ Ελλάδα με τα όμορφα βουνά και τουσ κάμπουσ, τουσ λόφουσ, τισ πεδιάδεσ και τα ηϊα τθσ φάρμασ που κάκονται ςτον αχυρϊνα, με τθν ακωότθτά τουσ μασ μαγεφουν. Ω Ελλάδα, γλυκιά μου Ελλάδα! Τα ιςτορικά μνθμεία ςου μασ προκαλοφνε δζοσ. Είςαι θ πατρίδα μασ, μ’ εςζνα είναι δεμζνθ θ ηωι μασ! Ελλάδα, είςαι τρομερι! Θανάςθσ, Στζλλα, Βαςίλθσ, Δζςποινα

27


3 Η πατρίδα μασ Θ πατρίδα μασ ζχει βουνά Θ πατρίδα μασ ζχει νθςιά Θ πατρίδα μασ ζχει παιδιά Ω, Ελλάδα, Ελλάδα, Ελλάδα! Δε χορταίνω να βλζπω τον ιλιο Δε χορταίνω να βλζπω τθ κάλαςςα Δε χορταίνω να βλζπω τθν πλάςθ Ω, πατρίδα, Ελλάδα, Ελλάδα! Πατρίδα μασ, με τθ μεγάλθ ιςτορία, Να μείνεισ δυνατι, δθμιουργικι! Πάλεψε μαηί μασ για το μζλλον, τθ ηωι! Ελλάδα, μείνε γερι και ςτακερι! Πατρίδα που είςαι δοξαςμζνθ, Να είςαι πάντα δυνατι! Με το λαό μεσ ςτθ χαρά Ω Ελλάδα, να είςαι πάντα καλά! Νικόλασ, Λάμπροσ, Ιωάννα, Γιϊργοσ

4 Η πατρίδα μασ Πατρίδα, γονείσ και όλοι οι ςυγγενείσ, παλζψαμε για τθ λευτεριά και παντοφ καλι χαρά. Αγωνιςτικαμε, νικιςαμε και όλοι μασ χαρικαμε! Τϊρα, ςε δφςκολεσ ςτιγμζσ πάλι μπροςτά, που θ Ελλάδα ξανά ςτον Γολγοκά τραβά, μθν το βάλουμε κάτω, παιδιά! Ο λαόσ είναι εδϊ, ενωμζνοσ, δυνατόσ, παντοφ κι όλον τον καιρό, είναι πάντα χαρωπόσ. Ο λαόσ πολεμά και ποτζ δε ςταματά. Θ πίςτθ βοθκάει ςτισ δυςκολίεσ να μθ λυγάει και τα εμπόδια να ξεπερνάει. Αςθμίνα, Αναςτάςθσ, Δθμιτρθσ

28


5 Η πατρίδα μασ Θ Ελλάδα δεν πεκαίνει, είναι πάντα τρομερι, πολεμάει ςτακερά και πάντα καρρετά. Ω, πατρίδα που μασ μαγεφεισ με τα βουνά, τισ πράςινεσ πλαγιζσ τα νθςιά και τισ χρυςζσ ακρογιαλιζσ που για ϊρεσ μπορείσ ν’ αγναντεφεισ… Ω, Ελλάδα, δοξαςμζνθ, όμορφθ και δυνατι, είςαι πάντα ςτθν καρδιά μου, κάκε λεπτό, κάκε ςτιγμι! Είςαι ςτολίδι ςτθν καρδιά μου και εγϊ κα ςε αγαπϊ, και με υπερθφάνεια, για ςζνα πάντα κα μιλϊ. Βαγγζλθσ, Λάηαροσ, Θεόδωροσ Μ

6 Η πατρίδα μασ Ελλάδα, πατριδοφλα μου! που τόςο ς’ αγαπϊ, είςαι πάντα γαλινια και πολφ ςε τιμϊ. Ελλάδα, πατριδοφλα μου! που τόςο ςε τιμϊ, και τθ καυμάςια φφςθ ςου που τόςο αγαπϊ! Νεφζλθ, Ελευκερία

7 Η πατρίδα μασ Σασ προςκαλοφμε να ’ρκετε ςτο πάρτι τθσ Ελλάδασ, να πιοφμε μια μπυρίτςα, να φάμε μαγειρίτςα. Κι αν ςασ ζρκει θ όρεξθ, να πάμε μια βολτίτςα! Κωνςταντίνοσ 29

Η πατρίδα μας  

Από παιδιά Δ΄Δημοτικού

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you