Page 1


1. DEFENSA D’UNA UNIVERSITAT VERITABLEMENT PÚBLICA I DE QUALITAT La defensa de la universitat com a servei públic i de qualitat és el pilar fonamental de la candidatura d‟EL PATI NOU, i del qual es desprenen tota la resta de propostes d‟aquest programa. Creiem en una universitat pública potent, innovadora i al servei de la societat. Defensem que la universitat ha de ser un bé públic, deslligat del mercat i la lògica mercantil, com a garantia d‟igualtat d‟oportunitats. En aquest sentit, ens oposem frontalment a la privatització de l‟ensenyament superior. En els últims anys hem anat veient com el capital privat, en forma de convenis de col·laboració i econòmics, ha anat entrant a la nostra universitat, fruit també d‟una situació de retallades de pressupost públic. De manera gradual veiem com el pes del finançament públic disminueix en detriment del privat, fet que va acompanyat de l‟augment de poder d‟una sèrie d‟actors privats a la nostra universitat. Defensem l‟accés universal i gratuït a l‟educació superior, tal com estan fent altres països europeus com Alemanya. Creiem que és l‟única manera de garantir la igualtat de drets entre els i les estudiants, més encara en una situació d‟emergència social com l‟actual. Posar pals a les rodes a l‟accés a la universitat encara provocarà que ens enfonsem més com a societat. Per aquest motiu ens oposem fermament contra la pujada de taxes imposada l‟any passat des de la Generalitat, que van suposar l‟encariment de fins un 66% dels nostres estudis. Cal suprimir aquesta pujada de preus de matrícula i augmentar el pressupost destinat a universitats i recerca. Aquesta és la garantia de progrés i futur. PROPOSTES: ➢ Lluitar per evitar retallades a la Universitat Pública. ➢ Treballar per a augmentar la despesa pública en educació superior, com a mínim fins a la mitjana europea. ➢ Lluitar també per la supressió de l‟augment de taxes del curs passat i caminar cap a la gratuïtat de la universitat pública.

2. CONTRA LA MERCANTILITZACIÓ DE LA UNIVERSITAT En l‟actual context de crisi, l‟atac als serveis públics ha estat una constant i la universitat no n‟ha estat una excepció. Davant la crisi, el sistema s‟ha vist obligat a obrir noves vies de mercat i l‟atac als serveis públics ha estat el blanc perfecte. En aquest context, a la universitat s‟ha trobat l‟espai ideal per a superar aquestes dificultats i en són molts els intents de mercantilització que s‟estan donant ja avui dia.


Per una banda, les empreses, multinacionals en la majoria de casos, han aprofitat l‟avinentesa per a contractar estudiants que han acabat la carrera o gairebé, i oferir-los contractes precaris, amb sous baixíssims, fet que els permet reduir costos de personal als seus comptes. Els i les estudiants estan condemnats a encadenar successius contractes precaris que no es corresponen amb la formació rebuda fins el moment, i que atempten als drets laborals més bàsics. De la mateixa manera, des de diferents sectors socials i empresarials s‟està intentant modificar la visió tradicional de la universitat com a centre de recerca i transmissió de coneixement, per dur-la a una visió absolutament centrada en les demandes del mercat. Una visió que respon a l‟interès particular i privat de certs sectors molt determinats en el món de l‟enginyeria. Un exemple recent és la creació del Consell de l‟Empresariat de la UPC, format íntegrament per multinacionals i patronals del sectors, vinculades moltes elles a pràctiques poc respectuoses amb els drets laborals i la igualtat social. Rebutgem que la universitat s‟hagi de guiar per lògiques de mercat i demanda, responent als interessos determinats de certes elits empresarials. Creiem que la universitat és una eina de progrés i innovació que ha d‟estar al servei de la societat en conjunt i no dirigida per lobbys de pressió empresarials, que l‟únic que pretenen és treure‟n un rèdit econòmic. PROPOSTES: ➢ Demanar que la UPC renegociï els convenis amb empreses privades. ➢ Exigir millores salarials i laborals per als contractes en pràctiques ofertats a la borsa de pràctiques. ➢ Lluitar per una recerca al servei de la societat i no d‟interessos privats.

3. PRESA DE DECISIONS HORITZONTAL

ASSEMBLEÀRIA,

DEMOCRÀTICA

i

El principal tret distintiu de la candidatura EL PATI NOU es troba en el nostre mecanisme intern de presa de decisions i de funcionament. Som una candidatura on la presa de decisions es fa de manera assembleària, horitzontal i democràtica. Ens mostrem absolutament en contra de les relacions jeràrquiques en qualsevol dels àmbits. Creiem que la millor manera de garantir una democràcia veritable és seguir el lema assembleari de “una persona, un vot”. Defugim les estructures verticals i imposades, i defensem un sistema de presa de decisions participatiu i obert a tot l‟estudiantat. Alhora, no creiem en el model representatiu de participació estudiantil que es promou en els òrgans de govern de la UPC. Creiem que la garantia d‟una implicació real de l‟estudiantat en la presa de decisions, rau en una participació directa d‟aquests en el major número possible d‟espais, i no en la delegació de responsabilitats en uns representants escollits una vegada a l‟any que tenen màniga ampla per fer i desfer al seu aire.


Amb aquest esperit, els membres de la candidatura EL PATI NOU que surtin escollits per a formar part de la Junta d‟Escola no es convertiran en representants de ningú. Seran portaveus de l‟assemblea oberta que se celebra setmanalment, i haurà de rendir comptes de la seva activitat institucional a aquesta. Les postures que els membres de Junta (i de les comissions de treball) defensin als espais de govern, hauran estat debatudes i consensuades en assemblea. De la mateixa manera, els membres escollits a Junta no gaudiran de cap privilegi respecte la resta de l‟assemblea i, a l‟hora de prendre decisions, el seu vot i la seva opinió tindrà la mateixa validesa que qualsevol altra. PROPOSTES: ➢ Seguir amb la dinàmica assembleària i horitzontal de la candidatura. ➢ Estudiar mecanismes per a l‟augment de participació de l‟estudiantat en les assemblees. ➢ Lluitar per democratitzar els òrgans de govern de l‟ETSEIB i UPC. ➢ Garantir que els membres escollits respectin les decisions de l‟assemblea.

4. DEFENSA D’UNA DOCÈNCIA DE QUALITAT La docència és una de les parts més importants de l‟activitat de la nostra Escola i de la UPC, i és la que més afecta a l‟estudiantat en el seu dia a dia. Creiem, per tant, que ha de merèixer un anàlisi acurat i detallat, de cara a plantejar millores en el seu funcionament. L‟actual situació docent ve marcada, en primer lloc, per la implantació dels nous graus i màsters a la nostra universitat. Som profundament crítics, com ho vàrem ser en el seu moment, tant des de la vessant acadèmica com de model universitari, amb la implantació del Pla Bolonya. De fet, no som només nosaltres els que ens mostrem crítics respecte això, sinó que fins i tot directors de centre han reiterat l‟error d‟aquest pla. Hem vist com la promesa de millora pedagògica, amb avaluacions continuades i grups reduïts, s‟ha esvaït per falta de recursos. No només no ens trobem classes amb grups d‟estudiants reduïdes, sinó que ens trobem amb classes massificades i que, fins i tot, no garanteixen espai pel conjunt dels matriculats. Les titulacions s‟han encarit progressivament i s‟ha condemnat als i les estudiants a fer un màster més car, si volen que el seu títol tingui les mateixes atribucions que abans. Alhora, els acomiadaments de professorat dels últims cursos ha portat a situacions on, per exemple, no s‟ha pogut garantir suplències durant períodes força llargs o hem hagut de patir enormes grups de pràctiques per aquesta falta de professorat. Des d‟EL PATI NOU, alhora, creiem que una docència de qualitat implica que amb el pagament de la matrícula s‟hauria d‟incloure tot el material docent necessari per al desenvolupament de les classes. Veiem com, sobretot últimament, se‟ns obliga a comprar llibres i apunts a la


copisteria per a poder seguir les classes o pràctiques. Per aquest motiu, des d‟EL PATI NOU s‟ha engegat aquest any una campanya de recopilació de llibres i apunts, que s‟aniran escanejant i penjant online, per a que l‟estudiantat pugui gaudir-ne de forma gratuïta. PROPOSTES: ➢ Lluitar contra la massificació de les classes. ➢ Exigir la reincorporació del PDI acomiadat l‟últim curs. ➢ Recopilar i difondre gratuïtament llibres i apunts necessaris per a les classes.

5. PARTICIPACIÓ I REESTRUCTURACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA UPC De les diferents vessants i tasques que desenvolupa EL PATI NOU, una d'important és la participació en els diferents òrgans de govern de la UPC. Des de la candidatura es creu que la feina representativa és una de les vies que no podem obviar, ja que són espais on es decideixen gran part dels aspectes claus que determinen el dia a dia de l‟estudiantat de la nostra Escola. Per aquest motiu, membres d‟EL PATI NOU formen part dels principals òrgans de la UPC, on es prenen decisions que poden condicionar la situació de l'estudiantat de l'ETSEIB o la UPC. A continuació, detallem quins són aquests espais i quines són les seves funcions. Alhora, exposem quina és la posició de la candidatura respecte els diferents òrgans (el seu funcionament, composició, pràctica diària...): ●

Junta d’Escola: És el principal òrgan de govern de la pròpia Escola i compta amb representació de tots els estaments (PDI, PAS i estudiantat). És l‟òrgan encarregat de prendre les decisions que afecten a l‟Escola, com ara canvis de normatives. Està estructurada en comissions cadascuna de les quals, l‟any passat comptava amb representació d‟EL PATI NOU. A més de les comissions de Junta, EL PATI NOU també s‟autoorganitza en comissions, moltes de les quals treballen paral·lelament a les de Junta amb l‟objectiu de preparar-se‟n el contingut i portar una posició consensuada. A l‟anterior legislatura, EL PATI NOU tenia 32 portaveus a Junta i a les respectives comissions.

Claustre UPC: És l‟òrgan representatiu de tota la comunitat UPC, amb presència de PAS, PDI i estudiantat de totes la facultats i escoles. D‟ençà l‟última remodelació dels Estatuts de la UPC, aquest ens ha perdut gran part de les seves atribucions anteriors, passant de ser executiu i decisori, a ser purament consultiu. Des de la candidatura EL PATI NOU, defensem que el Claustre ha de ser l‟espai on es debatin i aprovin les decisions cabdals que afecten a la nostra Universitat, i que ha de recuperar les funcions i atribucions perdudes. Actualment, la candidatura EL PATI NOU hi té 7 membres.


Consell de Govern UPC (CdG): És l‟espai format per membres del Claustre (PAS, PDI i estudiants), vicerectors i representants de directors d‟Escola i Departament que té la funció executiva de la UPC. Som crítics respecte la seva composició, estructura i manera de funcionar, ja que del total de membres que en formen part, l‟equip rectoral en controla la gran part, fet que comporta, a la pràctica, una pèrdua de qualitat democràtica i representativa del propi Consell. De la mateixa manera creiem que l'activitat del CdG ha de ser molt més transparent i sempre hauria de rendir comptes al Claustre. Actualment, EL PATI NOU hi està representat amb 2 membres.

Consell de l’Estudiantat (CdE): Està format pels estudiants claustrals i és gestionat per 5 coordinadors escollits pel propi ple del CdE. Fa la funció de representació estudiantil recollint queixes, suggerències i propostes, alhora que engega campanyes de defensa de la Universitat pública. Des d‟EL PATI NOU s‟ha impulsat la reestructuració d‟aquest òrgan fomentant la participació de diferents associacions. En l‟actualitat, EL PATI NOU hi és representat amb 7 membres del Ple i 2 coordinadors.

Consell de Delegacions (CdD): El CdD és un espai inclòs dins del CdE, format per 2 representants de cada delegació i està gestionat per un coordinador escollit pel ple. La seva funció és la de repartir les hores de becaris entre les diferents delegacions i els recurssos econòmics necessaris per a realitzar les tasques bàsiques, en funció de les necessitats de cada delegació. Des de la candidatura d‟EL PATI NOU hi assisteixen 2 portaveus.

Creiem doncs que cal una reestructuració profunda dels òrgans de govern de la UPC per a apropar-los a l‟estudiantat i a la comunitat universitària en general. Creiem que les decisions han de ser preses col·lectivament per tots i totes, i que s‟ha de fugir de l‟esquema representatiu que impera a la UPC. En aquest àmbit també hem de mostrar el nostre profund desacord amb la proposta de governança universitària que vol implantar des de fa un temps la Generalitat de Catalunya. La proposta, encara no acabada, visualitza una universitat absolutament dirigida des de fora de la pròpia universitat, amb rectors escollits a dit, consells socials amb més poder, etc… Ens oposem frontalment a aquesta visió i lluitarem per garantir que la universitat sigui governada pels propis membres de la UPC, i no teledirigida políticament per uns quants. També en aquest sentit, volem mostrar el nostre profund rebuig a la figura del Consell Social de la UPC. Un òrgan que acaba sent molt important en la presa de decisions de la UPC i que és absolutament aliè a aquesta, transformant-se molts cops en un lobby de pressió de certs sectors determinats de la societat.


PROPOSTES: ➢ ➢ ➢ ➢

Treballar per la reestructuració del CdE per a fer-lo més participatiu i democràtic. Rebutjar frontalment la proposta de governança del Govern de la Generalitat. Treballar per la supressió del Consell Social de la UPC. Treballar per a tenir presència al major nombre d‟òrgans de govern per defensar els drets dels estudiants.

6. SERVEIS AUTOGESTIONATS I GRATUÏTS PER A L’ESTUDIANTAT Avui dia, un dels eixos principals de la candidatura EL PATI NOU és desenvolupar i implantar una sèrie de serveis autogestionats per a l'estudiantat. L‟objectiu principal és aconseguir la gratuïtat d‟uns serveis que considerem bàsics per a completar la nostra formació acadèmica o garantir el correcte seguiment de les classes. Aquests serveis, que estant rebent una molt bona acollida per part dels estudiants de l‟escola, van començar fa uns anys i la nostra voluntat és continuar amb la feina iniciada i incrementar-ne l‟oferta. Alguns exemples de serveis que continuem oferint són: o

o

Recopilació i difusió d‟exàmens: Des de fa anys els membres d‟EL PATI NOU hem estat recopilant els exàmens disponibles i penjant-los al web. Creiem que facilitar-ne la distribució i el lliure accés entre els i les estudiants és molt positiu. Actualment, amb la implantació del pla Bolonya, l‟escola va canviar la normativa de Grau i Màster i els exàmens han deixat de ser qualificats com a material docent. Per aquest motiu, ja des de l‟any passat els membres d‟EL PATI NOU hem engegat una campanya per intentar canviar aquesta normativa i poder continuar penjant els exàmens al lloc web.

o

Cursets d‟HP o Autocad: A la nostra universitat, sovint se'ns exigeixen uns coneixements tècnics de certs programes o eines que no ofereix la pròpia universitat. Des de la candidatura d‟EL PATI NOU intentem oferir gratuïtament aquests serveis i els dos exemples més concrets són els cursets d‟HP i Autocad. Aquets cursets els realitzen membres estudiants de manera altruista, sense cap retribució a canvi. Tot i que són molt bàsics, constitueixen una eina molt efectiva per a poder començar a treballar tant amb l‟Autocad com amb la calculadora HP.

o

Penjar material docent a la web: Una problemàtica que hem detectat recentment és que, en certes assignatures, el material acadèmic necessari per al correcte seguiment de l‟assignatura (llibres de pràctiques, taules o transparències) no està disponible al campus virtual i l‟estudiant es veu obligat a comprar-lo a la copisteria. Des de la candidatura d‟EL PATI NOU hem impulsat un projecte per a recopilar el material d‟aquestes assignatures i penjar-lo a la web, posant-lo a la lliure disposició de tots els estudiants.


o

Borsa de llibres: Des de fa 3 anys, s‟està impulsant aquest sistema de distribució gratuïta de llibres de diferents assignatures de les carreres que es desenvolupen a l‟ESTEIB. De manera gradual, anualment s‟ha destinat part dels beneficis de la Festa de l‟Escola a implantar i difondre aquest sistema, de tal manera que es garanteixi l‟accés gratuït al material docent necessari. D‟aquesta manera l‟estudiantat pot utilitzar el material durant tot el quadrimestre, amb la condició que el retorni una vegada finalitzat el període lectiu.

o

Mercat d‟intercanvi: Una altra via que des d‟EL PATI NOU hem obert fa temps per a aconseguir llibres i apunts de manera gratuïta, i organitzada de forma col·lectiva, és el mercat d'intercanvi. És un mètode que permet adquirir un llibre a condició de deixar-ne un altre a canvi. D‟aquesta manera, no és necessari que anualment s‟hagi d‟anar comprant el material a la copisteria, sinó que es pot reutilitzar el material d‟altres anys d‟altres companys i companyes.

o

Préstec de calculadores i pendrives: També des de l‟assemblea s'ha obert fa temps un servei de préstec per a aquelles persones que puntualment necessitin una calculadora o un llapis de memòria.

PROPOSTES: ➢ Continuarem impulsant i desenvolupant els serveis en marxa: ○ Recopilació i difusió d‟exàmens ○ Cursets d‟HP i AutoCad ○ Penjar material docent online ○ Borsa de llibres ○ Mercat d‟intercanvi ○ Préstec de calculadores i pendrives ➢ Lluitarem per a aconseguir canviar la normativa que no permet penjar els exàmens de Grau. ➢ Ampliarem l‟oferta de material docent a la web.

7. LLUITA PER GARANTIR UNS SERVEIS DE QUALITAT A L’ETSEIB I A LA UPC En un context de retallades com l‟actual, el serveis de la UPC per a l‟estudiantat s‟han vist greument afectats. Les retallades de pressupost i la conseqüent disminució de personal ha provocat que molts serveis que fins fa uns anys funcionaven, ara mateix es trobin en situacions precàries.


Aquesta afirmació que moltes vegades sembla genèrica i etèria, a la nostra escola s‟ha traduït en exemples clars de deteriorament de serveis de cara a l‟estudiantat. N‟exposem alguns casos, paradigmàtics de molts d‟altres que ens trobem els i les estudiants: ●

Servei d‟Informació i Atenció a l‟Estudiantat (SIAE): La situació actual del SIAE és l‟exemple més flagrant de com la falta de recursos, tant econòmics com humans degut a les retallades, ha afectat als serveis de l‟ETSEIB. Actualment, el SIAE té un dèficit de personal importantíssim que repercuteix en un servei lent i ineficient per a l‟estudiantat. Respecte aquest tema, l‟any passat des d‟EL PATI NOU es va portar a Junta d‟Escola una proposta que demanava una oposicó frontal de l‟Escola als acomiadaments i que va ser aprovada per una àmplia majoria.

Horaris de tancament de biblioteca i escola: De la mateixa manera que l'anterior exemple, les retallades han suposat una reducció del servei de biblioteca a la nostra escola i a la UPC. Veiem com ens pretenen tancar la biblioteca i l‟escola en períodes previs a exàmens. Per evitar aquest problema, i tal com es va aconseguir l‟any passat, aquest any ja s‟ha començat a fer pressió a Direcció perquè l‟escola obri la biblioteca per Nadal. Seguirem lluitant i pressionant a tots els òrgans necessaris perquè l‟estudiantat pugui utilitzar el servei de biblioteca quan sigui necessari.

Aquests són dos exemples de les condicions de deteriorament de diferents serveis a la nostra Escola, fruit de les retallades pressupostàries. Des de la candidatura d‟EL PATI NOU ens comprometem a no defallir en la lluita i buscar els mecanismes per garantir que els serveis que la UPC ofereix a l‟estudiantat siguin de qualitat i adaptats a les necessitats dels i les estudiants. PROPOSTES: ➢ ➢ ➢ ➢

Obrir la biblioteca tot el Nadal i períodes pre-exàmens. Exigir la reincorporació del PAS acomiadat l‟any passat. Pressionar constantment per la millora del servei de copisteria. Estudiar la renovació del bar de l‟ETSEIB. Garantir uns preus adequats i un servei de qualitat. ➢ En la mesura del possible, lluitar per evitar l‟externalització dels serveis de la universitat.

8. FOMENT DE ESTUDIANTIL

L’ASSOCIACIONISME

I

LA

PARTICIPACIÓ

Un dels objectius bàsics de la nostra candidatura és el foment i la promoció de la participació estudiantil més enllà de les aules. S‟ha demostrat amb la nostra activitat aquests últims anys que la voluntat és ferma, i en són molts els exemples:


● ● ● ●

Fires d‟associacions Participació d‟associacions en la Festa de l‟Escola Difusió dels actes de diferents associacions Suport logísitic a les associacions.

De fet, a la pròpia candidatura d‟EL PATI NOU hi podem trobar membres de diferents associacions de l‟ETSEIB: el Club Esportiu, Enginyeria Sense Fronteres i L‟ALTRE. Què fa el Club Esportiu? Des de fa 40 anys, promou l‟activitat esportiva a la universitat amb els següents programes: - L‟organització i subvenció de lligues internes i externes durant tot el curs acadèmic: disposa d‟un ampli ventall d‟esports, sempre oberts a noves propostes. - Viatges i sortides esportives: promociona trobades amb universitats d‟arreu d‟Europa així com excursions i activitats a nivell nacional. - S‟encarrega de la festa de final d‟exàmens d‟estiu. - Participa també a la Festa de l‟Escola, fent proves de la gimcana i muntant activitats lúdiques. - Impulsa la construcció d‟infraestructures com el boulder d‟escalada a la Plaça de l‟Enginy. Què fa Enginyeria Sense Fronteres? El grup ESF Universitat està format per estudiants de diferents facultats catalanes amb la voluntat de sensibilitzar la universitat en temes socials. Així doncs, es dedica a la organització de cicles de xerrades (com „El Punt de Mira‟ al novembre), el passi de pel·lícules i documentals, el contacte amb campanyes externes (com la de Banca Ètica de Setem), etc. També forma part de l‟associació catalana d‟Enginyeria Sense Fronteres, una entitat que a més de la sensibilització també fa projectes de cooperació arreu i col·labora amb diversos moviments socials. Què fa l’Altre? L‟Altre està format per aquelles estudiants que creuen important recordar les alternatives al model laboral convencional i promogut per la nostra escola. Amb aquesta intenció, el grup de persones s‟organitza durant el curs per tal de fer presència i difusió de dites alternatives; feina que culmina amb les jornades anuals de l‟Altre, consistents en tres dies de xerrades o tallers en els quals treballem i descobrim conjuntament altres maneres d‟entendre i de participar al “món laboral”.

PROPOSTES: ➢ Buscar espais de coordinació entre les diferents associacions de l‟ETSEIB. ➢ Difusió dels actes i activitats que organitzin les associacions de l‟Escola. ➢ Suport logístic per a les associacions que ho necessitin (material, espais…).


9. DINAMITZACIÓ DE LA UNIVERSITAT Des de la nostra candidatura creiem que cal canviar la concepció que gran part dels estudiants tenen de la universitat, no pensem que la nostra Escola s‟hagi de veure únicament des de la seva vessant acadèmica. Defensem que a l‟Escola s‟hi realitzin el màxim d‟activitats possibles i es creïn associacions noves, de manera que l‟estudiant pugui rebre una formació complementària. Per aquest motiu, els i les membres de la nostra candidatura i les associacions de les quals formen part, duen a terme les següents activitats: 

Festa de l‟Escola: és la festa gran de la nostra Escola. Consisteix en un seguit d‟activitats que es duen a terme per tot el recinte de l‟escola amb l‟objectiu de fer partíceps de la festa als propis estudiants. Algunes d‟aquestes activitats són: 

Gimcana de l‟Escola: consisteix en un seguit de proves realitzades en grup i organitzades per les diverses associacions.

ETSEIB Tour: activitat enfocada a mostrar aquells racons de l‟Escola que són desconeguts per a la gran majoria d‟estudiants, com ara el terrat, els passadissos subterranis o alguns laboratoris del departament d‟electricitat on es cuina la “salsitxa al voltio”.

Cursa de l‟Escola: la ja tradicional cursa només a prova de valents que consisteix en pujar i baixar les 11 plantes de l‟edifici.

Concurs de pòquer: es celebra des de fa 2 anys, cada cop compta amb més participants i s‟està convertint en una de les activitats més esperades de la Festa.

Dia per la Música: és la festa de tardor, se sol celebrar la segona setmana de Novembre i té un doble objectiu: el primer és promocionar les associacions de l‟Escola mitjançant la fira d‟associacions, una fira que se celebra a la Plaça de l‟Enginy i que pretén mostrar als estudiants les tasques que realitza cada associació, i el segon objectiu és donar a conèixer grups de música formats per membres de la pròpia escola.

Organització de Lligues internes i externes d‟esport: gestionades i organitzades pels membres del Club Esportiu. La intenció és fomentar la pràctica d‟esport entre els estudiants per trencar amb la rutina acadèmica i facilitar la realització d‟esports en equip en el mateix àmbit de l‟Escola.

Préstec de material i espais a les associacions: des de la Delegació d‟Estudiants, una part dels beneficis generats amb les diverses activitats que es fan, es destina a comprar material per a realitzar pancartes per tal que les diferents associacions de l‟escola puguin anunciar les seves activitats. En cas de necessitat, si alguna associació o col·lectiu ho demana, també es dóna suport logístic a l‟hora de buscar espais per a reunir-se.


Revista de l‟Escola “Posa-t‟hi Fulles”: és la publicació anual que edita la Delegació d‟Estudiants. Aquesta revista es va editant al llarg del curs amb les aportacions que en fan els propis estudiants de l‟Escola i sol tractar temes relacionats amb la vida acadèmica.

PROPOSTES: ➢ Continuar organitzant la Festa de l‟Escola i el Dia per la Música. ➢ Incrementar el ventall d‟esports ofertats. ➢ Continuar i ampliar el material en préstec.

10. PROMOCIÓ D’ESPAIS DE REFLEXIÓ I FORMACIÓ MÉS ENLLÀ DE L’ENGINYERIA Creiem que la formació que se‟ns dóna des de la universitat no és completa, ja que es limita a l‟àmbit de l‟enginyeria. Entenem que la formació universitària ha de contemplar altres vessants, apropant-se a una educació integral. És per això que des d‟EL PATI NOU, com ja s‟ha vingut fent els últims anys, s‟organitzen debats i xerrades sobre temàtiques molt diverses. En aquest sentit, destaca sobretot la feina feta per Enginyeria Sense Fronteres i L‟ALTRE, que formen part de la candidatura, i que en els últims anys han estat els principals organitzadors de cicles temàtics i debats al voltant de temes d‟actualitat, sobretot animant a la reflexió crítica i al debat participatiu entre els i les estudiants. Des d‟EL PATI NOU pensem que justament ara, amb la “crisi-estafa” que estem vivint, la formació, la reflexió i la crítica han de ser uns pilars bàsics de la nostra activitat també dins de la universitat. D‟això en dependrà que d‟aquesta crisi en sortim més esclau o més lliures. PROPOSTES: ➢ Continuar donant suport a ESF i L‟ALTRE en l‟organització de cicles de xerrades i debats. ➢ Des d‟EL PATI NOU continuar organitzant xerrades i debats relacionades amb el context social actual.


Programa EL PATI NOU  
Programa EL PATI NOU  

Programa electoral de la Candidatura EL PATI NOU per a les eleccions a Junta d'Escola de l'ETSEIB, del proper 7 de novembre

Advertisement