Page 1

A1 - 18

CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

M A R T E S . S A N T I A G O D E C A L I . 1 8 D E N O V I E M B R E D E L 2 0 0 8 | W W W. E L PA I S . C O M . C O | $ 1 . 5 0 0

3 2 P Á G I N A S | 4 S E C C I O N E S | A Ñ O 5 9 | N º 2 1 . 0 7 5 | I S S N 0 1 2 4 - 8 9 1 X | TA R I FA PA R A P R E N S A P E R I Ó D I C A N O . 8 2 A D P O S TA L AFICIÓN

¼[éNdmo D ¹o\d \\igoZ PoNi_YM o mIolNoZgI\oNiM

DÓLAR HOY

´MLi oñY Mi eoZ _IgolY MidM m\áMdmYM Ho\\imoImoZYMñ mYZ LNiM LNdIZhYM PoNo molo IZYî ´Z \oM Mi[dhdZo\iM ¼[éNdmo D ¹o\d Mi iZmYZLNoNáZ ZIiHo[iZLi iZ lYM YmoMdYZiMñ iZ PoNLdlYM OIi PIiliZ lihdZdN \o MIiNLi li o[nYMî Pág. 1

+åîäçÚñÞà

oMo ’iPNiMiZLoLdHo li\ ¦iNmolY

LECTÓMETRO

67%

No

571 votos

33%

287 votos

Sondeo de elpais.com.co que obtuvo 858 votos, cerrado a las 7:00 p.m. del 17 de noviembre del 2008.

¿Está de acuerdo con las medidas adoptadas para devolver a los ciudadanos el dinero que invirtieron en las ‘pirámides´? Participe en el sondeo de hoy en: www.elpais.com.co

PICO Y PLACA PARTICULARES ¥ú[iNYM LiN[dZolYM iZ

3y4

ÜÓçç oî[î o æçÓçç oî[î àÓçç Pî[î o ÚÓçç Pî[î

ACCIDENTE

¦IiNiZ lYM mdm\dMLoM iZ mY[PiLiZmdo ¶YM mdm\dMLoM OIi Mi iZmYZLNonoZ PoNLdmdð PoZlY iZ \o ¹\áMdmo li ¼gIo?I\ñ ¹oMoZoð Niñ PiNldiNYZ \o Hdlo oDiN LNoM MiN oNNY\\oð lYMñ iZ P\iZo mY[ð PiLiZmdoñ PYN IZ LNomLYmo[dóZî §YM liPYNLdMLoM hIið NYZ dliZLdhdmolYM mYð [Y ŽNdi\ –éNi? D ªYNð gi ’o[íNi?ñ OIdiZiM hIiNYZ i[niMLdlYM PYN i\ HieímI\Y _IZLY o YLNYM Pilo\dMLoM iZ [Y[iZLYM iZ OIi LNoZMdLonoZ PYN \o Hío OIi li ¼gIo?I\ mYZð lImi o ¦oZíî ¼ PiMoN li \oM mYZldmdYZiM li MigINdlol OIi iMLoð noZ iMLon\imdloM Poð No \o PNIinoñ i\ mYZð lImLYN li\ oILY[YLYN dZgNiMó o \o moNNiLið No D oNNY\\ó o \YM mdm\dMLoMî -COLPRENSA

§o iEdLYMo iMmNdLYNo mo\iño ÁZgi\o ºimiNNo PNiMiZLó iZ ¹Y\Y[ndo MI \dnNY li PYi[oM ‘¼[YN mYZ ¼’î Escenario. Pag. 4

Devolverán dinero captado por ‘pirámides’

¹o\d ZY Moni OIé odNi NiMPdNo ´\ PNYDimLY li NiomLdHomdóZ li \o ’il li ¦YZdLYNiY ¼[ndiZLo\ñ OIi [dli \o moð \dlol li\ odNi li ¹o\dñ mYZLdZúo Poð No\d?olY liMli eomi [áM li lYM oñYMî ¶i eimeYñ i\ mYMLYMY MdMLi[o li Hdð gd\oZmdo PoNo \o mYZLo[dZomdóZ oL[YMð héNdmo eo hIZmdYZolY li [oZiNo dZð LiN[dLiZLi liMli MI PIiMLo iZ [oNmeo iZ æÙÙÙî §o No?óZÓ ho\Lo li NimINMYM i dZliPiZliZmdo li\ ¶og[oî §o mYZLdZIdlol iZ \o YPiNomdóZ li \o ’il MIPYZi IZ PNiMIPIiMLY oZIo\ li +äçç [d\\YZiMî ´\ gYndiNZY \Ymo\ ldmi OIi iZ i\ åççÙ iZLNoNío ZIiHo[iZLi iZ hIZmdYZo[diZLYî Entorno: Pág. 2

Gobierno creó un procedimiento para reintegrar recursos. DMG fue intervenida.

§

o liHY\ImdóZ li\ ldZiNY o OIdiZiM liPYMdLoNYZ MIM oeYNNYM iZ \oM ‘PdNá[dliM’ D moPLolYNoM d\igo\iM iM i\ Ynð _iLdHY PNd[YNldo\ li \YM lið mNiLYM PNiMiZLolYM oDiN PYN i\ °YndiNZY ¥omdYZo\ no_Y i\ o[PoNY li \o i[iNgiZmdo MYmdo\î ¶i iMLo [oZiNo Mi iMLon\imiNá IZ PNYð mild[diZLY iEPildLY PoNo \o liHY\ImdóZ li \YM ldZiNYM oPNieiZldlYM D NimIPiNolYM lINoZLi \o dZLiNHiZmdóZñ OIi ZY MiNá MIð PiNdYNñ PoNo LYloM \oM liHY\ImdYZiMñ o \YM âå líoM mY[IZiMñ MigúZ iEP\dmó i\ °Yð ndiNZYî ¶iMPIéM li OIi hIiNoZ limNiLoloM \oM [ildloM PoNo omLIoN \igo\[iZLi hNiZLi o \oM hdN[oM moPLolYNoMñ \o –Y\dmío dZLiNHdZY LYloM \oM YhdmdZoM li ¶¦° iZ i\ PoíMñ omLIomdóZ OIi hIi Nimeo?olo PYN [d\iM li oeYNNolYNiMî ¶dHiNMoM [oZdhiMLomdYZiM PomíhdmoM Mi \\iHoNYZ o monY iZ ¹o\dñ ºYgYLá D o\gIZoM PYn\omdYZiM li\ MINYmmdliZLi

COLPRENSA / EL PAÍS

¿Considera convenientes las medidas adoptadas por el Gobierno para frenar el avance de las ‘pirámides’?

Con A de Ángela

Pirámides. ´Z àÙ PYn\omdYZiM li\ PoíM hIiNYZ dZLiNHiZdloM \oM YhdmdZoM li ¶¦°ñ liMPIéM li OIi i\ °YndiNZY Yhdmdo\d?ó \YM limNiLYM mYZLNo iMLoM iZLdloliMî

mY\Y[ndoZYñ li PiNMYZoM OIi dZHdNLdiNYZ MI ldZiNY iZ ¶¦° D OIi \i iEdgíoZ o\ °YndiNZY li_oN OIi iMLo iZLdlol MdgIdiNo hIZmdYZoZlYî –YN MI PoNLiñ i\ PNiMdliZLi Á\HoNY ŽNdni Mi PNYZIZmdó oZYmei i ed?Y IZ \\o[olY o \YM mY\Y[ndoZYM PoNo OIi liZIZmdiZ o iMLoM iZLdloliMî “´M [i_YN LY[oN iMLoM

[ildloM oeYNoñ oZLiM li OIi [d\\YZiM li mY\Y[ndoZYM LiN[dZiZ oNNIdZolYM”ñ ld_Yî ¼\ [dM[Y Ldi[PYñ oMigINó OIi i\ °Yð ndiNZY iMLIldoNá [YldhdmomdYZiM PoNo i\ MdMLi[o hdZoZmdiNY OIi PiN[dLoZ no_oN \YM mYMLYM li \YM MiNHdmdYM noZmoNdYM o \oM mIiZLoM [áM PiOIiñoMî Activos: Pág. 1

¦ildlo OIi PNYeíni hI[oN PNiZli linoLi ¶iMli i\ PNóEd[Y â li ldmdi[nNi ZY Mi PYlNá hI[oN liZLNY li \YM iMLon\ið md[diZLYM miNNolYMñ [ildYM li LNoZMð PYNLi Pún\dmYñ NiMLoINoZLiMñ mY\igdYMñ IZdHiNMdloliMñ YhdmdZoMñ oiNYPIiNLYMñ LiN[dZo\iM D eYMPdLo\iMñ iZLNi YLNYMî §o [ildlo giZiNó linoLiñ PIiM [diZLNoM i\ °YndiNZY ldmi OIi oMí PNYð Ligi \o Mo\Il li \YM mY\Y[ndoZYMñ i\ gNi[dY li \YM iMLon\imd[diZLYM ldmi OIi MIM dZgNiMYM no_oNáZî Entorno: Pág. 3

§YM lYM iELNi[YM li\ [dM[Y –Y\Y iZ i\ Œo\\i

‘dgIi NiMmoLi li moláHiNiM iZ i\ MimLYN ´\ –Yn\olY

§o PIgZo dZLiNZo OIi MYMLdiZiZ \oM lYM HiNLdiZLiM li\ –Y\Y ¶i[YmNáð LdmY iZ i\ Œo\\i li\ ¹oImo PYN eoð miNMi o \oM [oDYNíoM li\ PoNLdlY eo liNdHolY iZ IZ hNommdYZo[diZLY OIi PNiYmIPo o MIM ldNdgiZLiMî ¼IZOIi PoNo o\gIZYM MYZ ZYNð [o\iM \oM ldhiNiZmdoM iZ IZ PoNLdlY OIi LIHY mY[Y noMi o gNIPYM li ldMLdZLYM YNígiZiMñ eoD OIdiZiM MYMLdiZiZ OIi iMLo mYZhNYZLomdóZ Mi eo \\iHolY o\ P\oZY li \oM Poð MdYZiMî ŽZo \Imeo OIi LiZlNá iZ \oM PNóð Ed[oM i\immdYZiM \igdM\oLdHoM D iZ \o oMo[n\io ZomdYZo\ PoNo i\igdN i\ ZIiHY –NiMdliZLi li \o mY\imLdHdlol MIM iMmiZoNdYM [áM PNóEd[YMî

§YM YNgoZdM[YM li MYmYNNY li ¼Zð LdYOIdo iZmYZLNoNYZ oDiN mdZmY mIiNPYM [áM OIi iMLonoZ MiPI\ð LolYM no_Y i\ \YlYñ iZ \o ŽNnoð Zd?omdóZ ¼\LY ŒiNliñ li\ MimLYN li ´\ –Yn\olYñ iZ ¦ili\\íZî ¹YZ iMLi eo\\o?gYñ Do MYZ ldi? \YM moláHiNiM li \oM HímLd[oM li\ Mdð ZdiMLNY OIi hIiNYZ NiMmoLolYMî §oM oILYNdloliM dZldmoNYZ OIi LYloHío ZY Mi eoZ PYldlY NimIPiNoN lYM mIiNPYMñ PoNo mY[P\iLoN \YM lYmi OIi ho\\imdiNYZ iZ i\ LNágdmY eimeYî ¶i omIiNlY mYZ \oM oILYNdloliMñ oúZ ho\LoNío PYN \Ymo\d?oN o \o PoNi_o li iMPYMYM ¶i\áMmoN °ó[i? D ªI\diLo ¦iMoî

Poder: Pág. 6

Entorno: Pág. 5

PUNTO DE VISTA Entorno A2 ARMANDO PALAU Orden A9 ALBERTO RAMOS Escenario C3 JOSÉ MARÍA BALDOVÍ Afición D2 ÓSCAR RENTERÍA

El Cauca tiene soberana Foto: Áymer Álvarez, enviado especial / El País

Anoche, en Cartagena, Michelle Rouillard Estrada, de 21 años, se convirtió en la nueva soberana de la belleza nacional. Habla tres idiomas, estudió Negocios Internacionales en Canadá y su entrevista con el jurado fue definitiva para su triunfo. Valle quedó entre las diez finalistas. Detalles reales. Vé: Pág. 1 y 2

Ver Pagina de Cines

El Pais  
El Pais  

Peridico del Pais