Page 1

NORMATIVA INTERNA


IKASLEEN ESKUBIDEAK ETA BETEBEHARRAK (DERECHOS Y DEBERES DE LOS ALUMNOS) ESKUBIDEAK (DERECHOS)

BETEBEHARRAK (DEBERES)

6. artikulua.- Hezkuntza integrala izateko eskubidea (Derecho a recibir una formación integral) 7. artikulua.- Ikasle adingabeen eskubidea arreta berehala jasotzeko (Derecho de los alumnos menores

21. artikulua.- Ikasteko eta garatzen ahalegintzeko betebeharra (Deber de estudiar y

de edad a recibir atención inmediata)

8. artikulua.- Ikasle adingabeek ikastetxearen babesa jasotzeko duten eskubidea (Derecho a la protección contra toda agresión física o moral ) 9. artikulua.- Errendimendu akademikoaren balioespen objektiboa izateko eskubidea (Derecho a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos con objetividad)

10. artikulua.- Eskola eta lanbide orientaziorako eskubidea (Derecho a recibir orientación educativa y profesional)

11. artikulua.- Osotasun, nortasun eta duintasun pertsonaleko eskubidea (Derecho a que se respeten su identidad, integridad y dignidad personales)

12. artikulua.- Kontzientzia askatasunerako eskubidea (Derecho a que se respete su libertad de conciencia)

13. artikulua.- Ikastetxeetan biltzeko, elkartzeko eta adierazteko eskubidea (Derecho a participar en el

esforzarse para conseguir el máximo desarrollo según sus capacidades)

22. artikulua.- Prestakuntza jardueretan parte hartzeko betebeharra (Deber de participar en las actividades formativas)

23. artikulua.- Bertaratzeko betebeharra (Deber de asistir a clase)

24. artikulua.Bizikidetza errazteko betebeharra (Deber de participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar)

25. artikulua. Pertsonen kontzientzia askatasuna, sinismenak, duintasuna, osotasuna eta intimitatea errespetatzeko betebeharra (Deber de respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales y la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa)

26. artikulua.- Eskolako arauak errespetatzeko betebeharra (Deber de respetar las normas de organización, convivencia y funcionamiento del centro educativo)

funcionamiento y en la vida del centro)

27. artikulua.- Instalazioak errespetatzeko betebeharra (Deber de respetar las instalaciones del

14. artikulua.- Adierazpen askatasunerako eskubidea ikastetxeetan (Derecho a la libertad de

centro educativo)

expresión)

15. artikulua.- Ikasleen elkartzeko eskubidea (Derecho a asociarse, creando asociaciones, federaciones y confederaciones de alumnos)

16. artikulua.- Parte hartzeko eskubidea (Derecho a participar)

17. artikulua.- Informazioa jasotzeko eskubidea (Derecho a recibir información) 18.artikulua.-Aukera berdintasunerako eskubidea (Derecho a la igualdad de oportunidades)

19. artikulua.- Gizarte babeserako eskubidea (Derecho a la protección social)


JOKABIDE DESEGOKIAK

(CONDUCTAS INADECUADAS) 1. Jokabide desegokiak (conductas inadecuadas) Artikulu honetako neurri zuzentzaileak honako hauek izango dira kasu guztietan:( En todos los casos, las medidas correctoras de este artículo serán las siguientes:)

a) Izandako jokabide desegokiari eta haren ondorioei buruzko hausnarketa, idatziz.( Se deberá redactar una reflexión sobre la conducta inadecuada y sus consecuencias.)

b) Kaltetuak izan diren pertsonen aurrean jokabidea desegokia izan dela onartzea. (Se deberá aceptar que se ha tenido una conducta inadecuada delante de las personas perjudicadas.)

c) Jokabide-eredu egokiak ikasteko eta barneratzeko jarduerak egitea. (Se deberán llevar a cabo actividades para aprender y asimilar modelos de conducta adecuados.)

d) Jokabide desegokiaren nolakotasunarekin zerikusia duen zereginen bat egitea. Zeregin hauek hutsegite bakoitzaren ondoko laukian agertuko dira.(Se deberá llevar a cabo una tarea relacionada con las características de la conducta inadecuada.)

e) Zuzendariaren, ikasketa buruaren edota une horretantxe ikastetxearen ardura duen zuzendaritza taldeko kideren baten aurrean agertzeko agindua.(Se acudirá ante el/la director/a, jefe/a de estudios o algún miembro de la dirección del centro educativo.)

Elorrioko Txintxirri Ikastola. San Pio X, 48230 Elorrio (Bizkaia) Tel: 946 582 261 (elorrio@ikastola.net)……www.elorriokoikastola.net


JOKABIDE DESEGOKIAK ADIBIDEAK NEURRI ZUZENTZAILEAK (Conductas inadecuadas) (Ejemplos) (Medidas correctoras) a) Justifikatu gabeko - Goizeko lehen orduan, jolastordu Jarrera taulan jasoko da eta 3tan puntualtasun-hutsegiteak. (5 ostean, klase bitarteko errepikatzen denean gurasoei abisatuko minutuko margena) (Falta de atsedenalditxoaren ostean,… (A zaie. (Se recogerá en el registro de conducta y

puntualidad no justificada (5 minutos primera hora de la mañana, después del cuando esta conducta se repita en 3 ocasiones se de margen) recreo, en los descansos entre las llamará a los padres) clases...)

b) Justifikatu gabeko -Ziurtagiri orriak ondo beteta Jarrera taulan jasoko da eta hilaren hutsegiteak. (Ausencias no ekarri, bestela notetan justifikatu amaieran zuzendaritzan jakinaraziko da justificadas) gabeko ordu bezala agertuko da.(No ikasleak izan dituen hutsegite egun kopurua. habiendo rellenado el justificante que se (Se recogerá en el registro de conducta y a finales de reparte a principios de curso.) mes se comunicará a Dirección la cantidad de días que se ha ausentado el/la alumno/a.) c)Hezkuntza-komunitateko -Besteen materialaren erabilera Gurasoei jakinaraziko zaie eta kaltetuari kideen gauzei narriadurak desegokia (boligrafo bat utzi eta material berria ekarriko zaio hurrengo eragitea, zabarkeriagatik nahita txupatu, gero ez egunerako. (Se informará a los padres y al gertatzen denean. (Causar daños bueltatzeko). (Uso inadecuado de los perjudicado se le traerá un objeto similar para el día a las cosas de los miembros de la materiales de los demás (coger un siguiente.) Comunidad Educativa por negligencia) bolígrafo y chuparlo, para luego no tener que devolverlo)

-Gelak ez garbitzea, eta garbitzeko Gurasoei jakinaraziko zaie eta beharrezkoa materiala ondo ez zaintzea. (No ikusten diren garbiketak edota konponketak limpiar las aulas y no cuidar bien el egingo dira. (Se les comunicará a los padres y se material de limpieza.)

d) Agindutakoa ez betetzea, Irakaslearen proposamen betiere ikasleak mespretxatzen akademiko bati ezetz esatea eta iraintzen ez baditu. (No (ariketa bat irakurtzeko esan eta cumplir lo ordenado, siempre y ezetz esan), gelan denbora era cuando el/la alumno/a no desprecie y

harán las limpiezas y/o los arreglos necesarios.)

Jarrera taulan jasoko da eta 3tan errepikatzen denean gurasoei abisatuko zaie batzar batera deitzeko. (Se recogerá en el registro de conducta y si se repite en tres ocasiones se les llamará a los padres para convocar una

Elorrioko Txintxirri Ikastola. San Pio X, 48230 Elorrio (Bizkaia) Tel: 946 582 261 (elorrio@ikastola.net)……www.elorriokoikastola.net


no se burle de otros alumnos.)

nabarmenean ez aprobetxatzea. reunión.) (Decir no a una propuesta académica del

profesor (pedir que lea y que no lo haga), no aprovechar la hora de trabajo...) - Kanpora bidali eta joan ez. (Decirle que salga fuera y que no salga.) Jarrera taulan jasoko da eta hurrengo - Ariketak egin gabe ekartzea. (Traer egunerako eginda ekarri beharko ditu. Hau los ejercicios sin hacer.)

3tan errepikatzen bada gurasoei abisatuko zaie batzar batera deitzeko. (Se recogerá en el registro de conducta y tendrá que realizar el trabajo para el siguiente día. Si esta conducta se repite en 3 ocasiones se llamará a los padres para convocar una reunión.)

Lanari 0 bat jarriko zaio. (El trabajo será - Ariketak eta lanak irakasleari epe evaluado con un 0.) barruan emango dizkio. (No entregar los trabajos que se piden a largo plazo (proyectos, redacciones, discursos...) dentro del plazo señalado.)

e) Hezkuntza Komunitateko kideen aurkako adeitasunik ezako jarrera, keinu edo hitzak. (Actitud, gestos o palabras

- Jolasean dabiltzanak, lanean LH: Jarrera taulan jasoko da eta daudenak molestatu. (Molestar a los komenigarria ikusten bada hausnarketa orria compañeros/as que están trabajando.) beteko da. Jokabidea 3tan errepikatzen bada Gelan ezin dira edozein gurasoei batzar batera deituko zaie. (EP:Se cualquier momentutan jaiki. (Levantarse en recogerá en el registro de conducta y si se cree

irrespetuosas contra miembro de la Comunidad Educativa.) cualquier momento.)

- Nagusiak txikien geletan ezin dira sartu. (Entrar en las aulas de los alumnos más jóvenes.) Ikaskideen gauzak nahita erabiltzea, haien borondatearen

conveniente se rellenará la hoja de reflexión. Si la conducta se repite en 3 ocasiones se convocará a los padres a una reunión.)

DBH: Jarrera taulan jasoko da eta ikasleak jakinarazpen orria eramango du etxera.

Elorrioko Txintxirri Ikastola. San Pio X, 48230 Elorrio (Bizkaia) Tel: 946 582 261 (elorrio@ikastola.net)……www.elorriokoikastola.net


aurka. (Utilizar voluntariamente las cosas Jokabidea 3tan errepikatzen bada, de los/las compañeros/as de clase en ohartarazpen orria eramango du etxera eta contra de su voluntad.) gurasoei batzar batera deituko zaie. (ESO: Se recogerá en el registro de conducta y el/la alumno/a llevará una hoja de notificación a casa. Si la conducta se repite en 3 ocasiones llevará una hoja de amonestación a casa y a los padres se les convocará para una reunión.)

f)Debekatutako ekipoak, - Ezin da mugikorrik,MP3… erabili materialak, jantziak edo ez eta begi bistan eduki. (Usar o aparatuak ikastetxera tener a la vista móviles, MP3...) eramatea. (Llevar al centro escolar equipos, materiales, ropa o aparatos - Makinarik ezin da erabili. (Usar prohibidos.)

máquinas de juegos.)

Irakasleak zuzendaritzara eramango du aste beterako, eta jasotzera guraso edo ikaslearen legezko tutorea etorri beharko da. (El profesor llevará a dirección el material prohibido y allí permanecerá durante una semana, pasada la cual los padres o el tutor legal del alumno/a tendrán que venir a recogerlo.)

Irakasleak aste beterako kenduko dizkio. ( El - Klase orduan kromo, pegatina profesor le quitará los cromos, las pegatinas... para …ekin jolasean ibiltzea. (Jugar con una semana.)

cromos, pegatinas... en hora de clase.) j)Materiala (libururak, - Materiala ez ekartzea. (No traer el LH: Jarrera taulan jasoko da eta 3tan koadernoak, boligrafoak...) material.) errepikatzen denean gurasoei jakinaraziko gelara ez ekartzea. (No traer el zaie. (EP: Se recogerá en el registro de conducta y material necesario a clase (los libros, si se repite en 3 ocasiones se les comunicará a los los cuadernos, el estuche...) padres.)

DBH: Jarrera taulan jasoko da, ikasleak jakinarazpen orria eramango du etxera eta 3tan errepikatzen bada gurasoei batzar baterako deia egingo zaie. (ESO: se recogerá en el registro de conducta y el/la alumno/a llevará una hoja de notificación a casa. Si se repite en 3

Elorrioko Txintxirri Ikastola. San Pio X, 48230 Elorrio (Bizkaia) Tel: 946 582 261 (elorrio@ikastola.net)……www.elorriokoikastola.net


ocasiones llevará una hoja de amonestación a casa y a los padres se les convocará para una reunión.)

k) Zerbait gertatzen denean eta nor izan den ez dakigunean. (Cuando ocurra algo y no se sepa quién o quienes responsables.)

han

sido

los

Ikasleei egun batzuetako epea emango zaie erantzulea edo erantzuleak zeintzuk izan diren aitortzeko. (Erantzuleak ez badira agertzen ikusiko da). (A los alumnos se les dará un plazo de unos días para que confiesen. (Si no se conoce al autor en ese plazo habrá que tomar otra decisión)

Elorrioko Txintxirri Ikastola. San Pio X, 48230 Elorrio (Bizkaia) Tel: 946 582 261 (elorrio@ikastola.net)……www.elorriokoikastola.net


BIZIKIDETZAREN AURKAKO JOKABIDEAK (CONDUCTAS

EN CONTRA DE LA CONVIVENCIA)

2. Ikastetxeko bizikidetzaren aurkako jokabideak. (conductas en contra de la convivencia en el centro educativo.) 1-

Bizikidetzaren aurkako jokabideak zuzentzeko, zuzendariak, aurreko artikuluan zerrendatutako neurriez gain, honako neurri hauetako bat edo gehiago aplikatu ahalko ditu: (kasu honetan aurrekoan baino zorrotzagoak izango dira. Izan ere, neurri zuzentzaile berbera ezarri arren – hori ere gerta baitaiteke- irakasleak ezarri beharren zuzendariak ezartzeak larritasun eta zorroztasun handiagoa ematen dio neurriari).(Con el fin de corregir las acciones que afectan

negativamente a la convivencia,la directora,a parte de las medidas ya mencionadas anteriormente,puede también aplicar alguna de las medidas que aquí se mencionan: siendo en este caso más severas que las anteriores. Sin embargo, se puede dar el caso en que el profesor/a ponga una medida correctora pero si es la directora la que la impone esta medida adquiere mayor severidad.)

a) Bizikidetzaren aurkako jokabideari eta haren ondorioei buruzko hausnarketa eta jokabidea bideratzeko orientazioak. (Se deberá hacer una reflexión sobre la conducta en contra de la convivencia y sus consecuencias y pautas para que no se vuelva a repetir.)

b) Kargu-hartze idatzia. (Se redactará un compromiso haciéndose responsable de lo ocurrido.) c) Kargu-hartzea, ikasleen gurasoak edo lege-ordezkariak bertan direla.(Deberá hacerse responsable de lo ocurrido ante los padres y el tutor legal.)

d) Ikaslea taldez edo gelaz aldatzea, aldi baterako edo behin betiko.(Se cambiará al alumno de grupo o clase por un tiempo o para siempre.)

e) Lan hezigarriak edo eragindako kalte materialak konpontzeko lagungarriak diren zereginak egitea, edo hala badagokio, ikastetxeko jarduerak hobetzeko eta garatzeko lagungarriak direnak; betiere, hiru hilabetez gehienez ere. Lan edo zeregin horiek lotura izan behar dute ikasleak bizikidetzaren aurka izandako jokabidearekin.(Se realizarán labores educativas o tareas que ayuden a arreglar el daño material que se haya producido,o si se Elorrioko Txintxirri Ikastola. San Pio X, 48230 Elorrio (Bizkaia) Tel: 946 582 261 (elorrio@ikastola.net)……www.elorriokoikastola.net


f)

requiere,realizar actividades del centro educativo que puedan ayudar al alumno a mejorar y a desarrollarse; nunca más de tres meses. Esos trabajos o tareas tienen que tener relación con el comportamiento llevado a cabo en contra de la convivencia).

Gai bateko edo batzuetako eskoletara joateko eskubidea eta jarduera osagarriak eta eskolaz kanpokoak egiteko nahiz zerbitzuak jasotzeko eskubidea etetea, harik eta ikaslearen gurasoekin edo lege-ordezkariekin elkarrizketa bat egiten den arte. Eskubide-etendura horrek ezingo du hiru egun baino gehiago iraun. (Suspensión de las actividades escolares, extraescolares y actividades complementarias hasta que se lleve a cabo con los padres o el tutor/a legal una reunión. Esta suspensión no será mayor de tres días.)

g) Eskolaz kanpoko jardueretan parte hartzeko eskubidea etetea, gehienez ere zuzendutako jokabidea egin den hiruhilekoa amaitu arte; edo, jokabide hori hiruhileko akademikoaren azken hilabetean gertatu bada, hurrengo hiruhilekoa amaitu arte.( Suspensión de participar en las actividades extraescolares todo el trimestre en el que ha tenido lugar la conducta)

h) Eskolaz kanpo egin behar diren jarduera osagarrietan parte hartzeko eskubidea etetea, gehienez ere zuzendutako jokabidea egin den hiruhilekoa amaitu arte; edo, jokabide hori hiruhileko akademikoaren azken hilabetean gertatu bada, hurrengo hiruhilekoa amaitu arte. Nolanahi ere, eskola-orduetan, ikasleari arreta eman beharko zaio ikastetxean.(Suspender la posibilidad de tomar parte en las actividades fuera del centro educativo durante el trimestre en el que se ha dado la conducta;y si esa conducta ocurriera en la última semana del trimestre ,ésta se llevaría a cabo el siguiente trimestre i)

Jangela-zerbitzua edo garraio-zerbitzua erabiltzeko eskubidea etetea, gehienez ere zuzendu beharreko jokabidea egin den hiruhilekoa amaitu arte, edo, jokabide hori hiruhileko akademikoaren azken hilabetean gertatu bada, hurrengo hiruhilekoa amaitu arte; betiere, bizikidetzaren aurkako jokabidea zerbitzu horiek erabiltzen ari zenean egin badu ikasleak.( Suspender la posibilidad de utilizar el comedor o el autobús, durante el

trimestre en el que se haya cometido la falta y si ésta sucediese la última semana del trimestre, ésta se llevaría a cabo el siguiente trimestre.

Elorrioko Txintxirri Ikastola. San Pio X, 48230 Elorrio (Bizkaia) Tel: 946 582 261 (elorrio@ikastola.net)……www.elorriokoikastola.net


JOKABIDE DESEGOKIAK

ADIBIDEAK NEURRI ZUZENTZAILEAK (Ejemplos) (Medidas correctoras) a) Hezkuntza komunitatea osatzen -Irainak edo keinu txarrak edo LH: Jarrera taulan jasoko da eta dutenen aginduak ez betetzea, mespretxuak ikastolako edozein hausnarketa orria beteko da. betiere horrekin batera diziplinarik langileri.(Insultos o gestos inapropiados o Hausnarketa hau kaltetuarentzat eza agertzen bada edo irainak, desprecios a cualquier empleado) balekoa izan beharko da. Irakasle mespretxuak, desafioak edo taldeak egoki ikusten duen ondorioa mehatxuak egiten badira. (No cumplir jarriko dio (gurasoei komunikatuko las órdenes propuestas por la Comunidad zaie ondorioa) 3tan errepikatzen Educativa, siempre y cuando haya falta de bada gurasoei batzar baterako deia disciplina o insultos, desprecios, desafios y egingo zaie.(Se tomará nota en el registro amenazas.) (Conductas inadecuadas)

de conducta y se rellenará una hoja de reflexión. La reflexión deberá ser suficiente para el perjudicado. El equipo de profesores tomará la medida que crea adecuada (los padres serán informados de ella) si se repite 3 veces los padres serán convocados a una reunión.)

DBH: Jarrera taulan jasoko da eta ikaslearen gurasoei ohartarazpen orria emango zaie, bertan irakasle taldeak egoki ikusten duen ondorioa zehaztuko delarik. Jokabidea 3tan errepikatzen bada gurasoei batzar baterako deia egingo zaie. (Se tomará nota en el registro de conducta y los padres recibirán la hoja de amonestación, en la que aparecerá cual será la medida tomada por el profesor/a.Si la conducta se repite 3 veces los padres serán convocados a una reunión.)

b)Hezkuntza-komunitateko gainerako -Ikaskide

eta

hezkuntza LH: Jarrera taulan jasoko da eta

Elorrioko Txintxirri Ikastola. San Pio X, 48230 Elorrio (Bizkaia) Tel: 946 582 261 (elorrio@ikastola.net)……www.elorriokoikastola.net


kideen aurkako mehatxuak edo komunitateko kideenganako irainak hausnarketa orria beteko da. irainak (Amenazas o insultos a miembros eta mehatxuak. (Insultos y amenazas a Hausnarketa hau kaltetuarentzat de la Comunidad Educativa.) cualquier alumno o miembro de la balekoa izan beharko da. Irakasle Comunidad Educativa.) taldeak egoki ikusten duen ondorioa jarriko dio (gurasoei komunikatuko zaie ondorioa) 3tan errepikatzen bada gurasoei batzar baterako deia egingo zaie. (Se tomará nota en el registro de conducta y se rellenará una hoja de reflexión. La reflexión debe ser válida y suficiente para el perjudicado. El equipo de profesores tomará la medida que crea adecuada (los padres serán informados de ella) si se repite 3 veces los padres serán convocados a una reunión.)

DBH: Jarrera taulan jasoko da eta ikaslearen gurasoei ohartarazpen orria emango zaie, bertan irakasle taldeak egoki ikusten duen ondorioa zehaztuko delarik. Jokabidea 3tan errepikatzen bada gurasoei batzar baterako deia egingo zaie. (Se tomará nota en el registro de conducta y los padres recibirán la hoja de amonestación, en la que aparecerá cual es la medida tomada por el profesor/a. Si la conducta se repite 3 veces los padres serán convocados a una reunión.)

l) Ikasleen betebeharrak ez betetzea dakarren beste edozein jokabide, betiere hezkuntza-komunitateko gainerako kideei beren eskubideak

LH: Jarrera taulan jasoko da eta hausnarketa orria beteko da. Hausnarketa hau kaltetuarentzat balekoa izan beharko da. Irakasle

Elorrioko Txintxirri Ikastola. San Pio X, 48230 Elorrio (Bizkaia) Tel: 946 582 261 (elorrio@ikastola.net)……www.elorriokoikastola.net


baliatzeko edo beren betebeharrak betetzeko eragozpenik sortzen ez badie. (Conductas derivadas de no cumplir las obligaciones de los alumnos, siempre y cuando no se impida al resto de los miembros ejercer sus derechos y obligaciones)

taldeak egoki ikusten duen ondorioa jarriko dio (gurasoei komunikatuko zaie ondorioa) 3tan errepikatzen bada gurasoei batzar baterako deia egingo zaie. (Se tomará nota en el registro de conducta y se rellenara una hoja de reflexión.La reflexión debe ser válida y suficiente para el perjudicado. El equipo de profesores tomará la medida que crea adecuada (los padres serán informados de ella) si se repite 3 veces los padres serán convocados a una reunión.)

DBH: Jarrera taulan jasoko da eta ikaslearen gurasoei ohartarazpen orria emango zaie, bertan irakasle taldeak egoki ikusten duen ondorioa zehaztuko delarik. Jokabidea 3tan errepikatzen bada gurasoei batzar baterako deia egingo zaie (Se tomará nota en el registro de conducta y

los padres recibirán la hoja de amonestacion, en la que aparecerá cual es la medida tomada por el profesor/a. Si la conducta se repite 3 veces los padres serán convocados a una reunión.)

Elorrioko Txintxirri Ikastola. San Pio X, 48230 Elorrio (Bizkaia) Tel: 946 582 261 (elorrio@ikastola.net)……www.elorriokoikastola.net


KALTE LARRIA ERAGITEN DUTEN JOKABIDEAK ( CONDUCTAS QUE PERJUDICAN GRAVEMENTE LA CONVIVENCIA) 3. Ikastetxeko bizikidetzari kalte larria eragiten dioten jokabideak.(Conductas que perjudican gravemente la convivencia en el centro educativo)

Artikulu honetako neurri zuzentzaileak honako hauek izango dira kasu guztietan:( En todos los casos, las medidas correctoras de este artículo serán las siguientes)

1. Ikastetxeko bizikidetzari kalte larria eragiten dioten jokabideak zuzentzeko, aurreko artikuluan bildutako neurri bat edo gehiago aplikatuko ditu zuzendariak, eta, horiez gain, honako hauetako edozein: ( Para corregir las conductas que perjudican gravemente la convivencia en el centro educativo la dirección aplicará las medidas recogidas en el anterior artículo y aparte de ésas cualquiera de éstas también):

a) Lan hezigarriak eskola-ordutegitik kanpo egitea, edo ikastetxeko jarduerak hobetzeko eta garatzeko lagungarriak direnak, edo, hala badagokio, eragindako kalte materialak konpontzeko lanak, betiere sei hilabetez gehienez ere. (Realizar labores educativas fuera del horario escolar, actividades que ayuden a mejorar el desarrollo del centro educativo o en su caso trabajos para reparar los daños materiales causados, en un plazo máximo de seis meses.)

b) Arlo edo irakasgai bateko edo gehiagoko eskoletara joateko eskubidea etetea hiru eskola-egunetik hogeira bitartean. Horren ondorioz, ikasleak ez du etengabeko ebaluazioa galduko, betiere lan jakin batzuk edo etxerako zeregin jakin batzuk egiten baditu, hartarako izendatutako irakasleek kontrolatuta. (La suspensión del derecho a asistir a las clases de una o más asignaturas en un plazo de tres a veinte días. A pesar de todo, el alumno no perderá la posibilidad de ser evaluado, siempre y cuando realice ciertos trabajos o trabajos asignados para realizar en casa, todo ello controlado por el tutor/tutora asignado/a para ello.)

c) Ikastetxera joateko eskubidea etetea hiru eskola-egunetik hogeira bitartean. Horren ondorioz, ikasleak ez du etengabeko ebaluazioa galduko; betiere, lan jakin batzuk edo etxerako zeregin jakin batzuk egiten baditu, hartarako izendatutako irakasleek kontrolatuta. ( La suspensión del derecho a asistir al centro educativo en un plazo de tres a veinte días. A pesar de todo, el alumno no perderá la posibilidad de ser evaluado, siempre y cuando realice ciertos trabajos o trabajos asignados para realizar en casa, todo ello controlado por el tutor/tutora asignado/a para ello.)

Elorrioko Txintxirri Ikastola. San Pio X, 48230 Elorrio (Bizkaia) Tel: 946 582 261 (elorrio@ikastola.net)……www.elorriokoikastola.net


d) Eskolaz kanpoko jardueretan edo ikastetxetik kanpoko jarduera osagarrietan parte hartzeko eskubidea edo eskola-garraioko zerbitzua edo jangela-zerbitzua erabiltzeko eskubidea etetea. Neurri hori ikasturtea amaitu arte aplikatu ahal izango da. ( La suspensión del derecho a realizar actividades extraescolares, actividades complementarias fuera del centro, a utilizar el servicio del transporte escolar o a la suspensión del derecho a utilizar el servicio del comedor. Esta medida se podrá aplicar hasta que finalice el año escolar.)

2. Artikulu honetako 1.b), 1.c) eta 1.d) idatz-zatietan bildutako neurriak erabili ahal izango dira, baldin eta 1.a) idatz-zatian adierazitako neurrietako baten bat aplikatuta bizikidetzari kalte larria eragiten dioten jokabideak zuzentzerik lortu ez bada. (Para este artículo se podrán utilizar las medidas aplicadas en el apartado 1.b), 1.c) y 1. d), siempre y cuando después de utilizar las medidas del apartado 1.a) no se haya corregido la conducta que perjudica gravemente la convivencia en el centro educativo.)

3. Ikasleren bat, aurretiaz, zuzendua izan bada ikastetxeko bizikidetzari kalte larria eragiten dioten jokabideak izateagatik, ikastetxeko zuzendariak aukera izango du, 28. artikuluko 1.n) idatz-zatian adierazitako kasuan izan ezik, hezkuntzako lurralde-ordezkariari eskatzeko ikasle horren matrikula beste ikastetxe batera aldatua izan dadin. (Si un alumno/a, anteriormente, ha sido corregido por tener una conducta que haya perjudicado gravemente la

convivencia en el centro educativo, la dirección de éste tendrá la oportunidad, salvo en el artículo 28, apartado 1.n), de pedirle al representante territorial de educación que la matrícula del alumno/a sea trasladada a otro centro educativo.)

4. Ikastetxeko bizikidetzari kalte larriak eragiten dizkion jokabidearen ondorioz berdinen arteko tratu txarrak edo jazarpen sexistak eragin edo iraunaraziko balitu, edota, jokabide horiek ikastetxeko irakasleren bati egindako erasoak badira, zuzenean proposa daiteke espedientearen lekualdaketa, aintzat hartu gabe ikasle hori aurretik zuzendua izan den ala ez. Jardunbide bera baliatzeko aukera izango da, baldin eta eraso fisiko bereziki larriak egin bazaizkio hezkuntza-komunitateko beste kideren bati. (Si a consecuencia de la conducta que

perjudica gravemente la convivencia del centro educativo se produce o se da de una manera continuada el maltrato entre iguales o la imposición sexual, o incluso si esos actos se dan contra un profesor del centro educativo directamente se podrá proponer el cambio de expediente sin tener en cuenta si el alumno/a ha sido antes corregido/a. Se podrá tomar la misma medida siempre que los ataques físicos especialmente graves se den a otra persona de la Comunidad Educativa.)

Elorrioko Txintxirri Ikastola. San Pio X, 48230 Elorrio (Bizkaia) Tel: 946 582 261 (elorrio@ikastola.net)……www.elorriokoikastola.net


JOKABIDE DESEGOKIAK (Conductas inadecuadas)

ADIBIDEAK (Ejemplos)

a) Hezkuntza-komunitateko kideen aurkako adierazpen oso laidogarri edo iraingarriak ere, laido edo irain horiek edozein modutan adierazita ere: ahoz, idazki bidez, edo baliabide informatikoak edo ikus-entzunezkoak erabiliz. (Manifestaciones insultantes a

tutor/a y el equipo directivo se reunirán y pondrán en marcha el procedimiento ordinario o extraordinario (rellenar el 2º anexo) y establecerán la medida adecuada)

miembros de la comunidad educativa, siendo éstas expresadas oralmente, mediante escritos o con recursos informáticos o audiovisuales).

d) Hezkuntza-komunitateko edozein kideren aurkako eraso fisiko edo psikologikoa. (Agresión física o psicológica a cualquier educativa)

miembro

de

la

NEURRI ZUZENTZAILEAK (Medidas correctoras) Tutore eta zuzendaritza taldea bilduko da, ohiko edo ez ohiko prozedura martxan ipiniko da(2. eranskina bete) eta egoki ikusten duten neurria ezarriko dute. (El/la

Tutore eta zuzendaritza taldea bildu, ohiko edo ez ohiko prozedura martxan ipini (2. eranskina bete) eta egoki ikusten duten neurria ezarriko dute. (El/la tutor/a y el equipo directivo se

comunidad

reunirán, pondrán en marcha el procedimiento ordinario o extraordinario (rellenar el 2º anexo) y establecerán la medida adecuada)

ñ) Norberaren betebeharrak ez betetzea dakarren edozein jokabide, betiere jokabide hori hezkuntzakomunitateko gainerako kideen edo beste edonoren eskubideen aurkakoa bada zuzenean; hain zuzen ere, honako eskubide hauen aurkakoa bada: osasunerako, osotasun

- Bere lana ez egitea eta gainera, gainontzeko kideek beraien betebeharrak egiteko duten eskubidea oztopatzea. (No realizar su

Tutore eta zuzendaritza taldea bildu, ohiko edo ez ohiko prozedura martxan ipini (2. eranskina bete) eta egoki ikusten duten neurria ezarriko trabajo impidiendo que los demás tampoco dute. (El/la tutor/a y el equipo directivo se puedan realizar el suyo.)

reunirán, pondrán en marcha el procedimiento ordinario o extraordinario (rellenar el 2º anexo) y establecerán la medida adecuada)

Elorrioko Txintxirri Ikastola. San Pio X, 48230 Elorrio (Bizkaia) Tel: 946 582 261 (elorrio@ikastola.net)……www.elorriokoikastola.net


fisikorako, adierazpenaskatasunerako, parte hartzeko, biltzeko, diskriminaziorik ez jasateko, ohorerako, intimitaterako eta norberaren irudirako eskubideena. (Conductas derivadas de no cumplir las

obligaciones de los alumnos, siempre y cuando esas conductas vayan en contra de los derechos de cualquier miembro de la comunidad educativa. Es decir, si van en contra de estos derechos: la salud, la integridad física, la libertad de expresión, el derecho a la participación…)

Ikastolako Barne Arautegia hau den arren, gure ikastolan ikasleek erakusten dituzten jokabide positibo eta asertiboei arreta berezia eskaintzen diegu, portaera mota hauen presentzia ezinbestekoa baita bizikidetza osasuntsu bat gailendu dadin. Horregatik, egunerokotasunean, jarrera taula bezalako erreminta erabiliz, hauek indartzeko lanean dihardugu. Ikasleen jarrera positiboak indartzeko sariak erabiltzen ditugu, modu honetara hauek lortzeko bakarkako zein taldeko konpromisoa areagotzen delarik. (Aunque la Normativa Interna sea ésta, les prestamos una especial atención a las conductas positivas y asertivas. Creemos que este tipo de conductas son primordiales para que reine una convivencia saludable en el centro. Por eso, en el día a día, utilizando el registro de conducta, trabajamos para reforzar estas conductas mediante diferentes premios. Con ello también queremos aumentar el compromiso individual y de grupo.)

Elorrioko Txintxirri Ikastola. San Pio X, 48230 Elorrio (Bizkaia) Tel: 946 582 261 (elorrio@ikastola.net)……www.elorriokoikastola.net

Barne arautegia  
Barne arautegia  
Advertisement