Page 1


VALTAKUNNALLISET HANKKEET Eläkeliitto Elämää käsillä – Kädentaidoilla osallisuutta ja hyvinvointia ikäihmisille (2014-2017).

Kuurojen Palvelusäätiö MEMO-ohjelma – Viittomakielisten muistisairaiden ja heidän läheistensä tukemista, avun ja tuen erityistarpeista tiedottamista sekä selkoja viittomakielisen materiaalin tuottamista.

SETA Yhdenvertainen vanhuus – Tiedon ja materiaalin tuotantoa sekä koulutusta vanhusalan ammattilaisille ja alan opiskelijoille seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ikääntyvien huomioon ottamiseksi palveluissa (2012–2014).

Suomen Mielenterveysseura Mirakle – mielen hyvinvoinnin rakennuspuut ikääntyville. Ikäihmisten mielenterveyden ja psyykkisen hyvinvoinnin vahvistamista kehittämällä ryhmätoimintoja ja tuottamalla ikääntyvien mielen hyvinvointia tukevaa materiaalia (2012–2016).

Suomen Punainen Risti Täyttä elämää eläkkeelle – Juuri eläkkeelle jäävien valmentaminen elämänmuutokseen vapaaehtoistoiminnalla (2014–2017).

Suomen Setlementtiliitto Yhdessä mukana – Ikääntyneiden yhteisöllisen ja turvallisen elinympäristön kehittäminen setlementtien vertais- ja kansalaistoiminnalla (2013– 2016). Pilottipaikkakunnat: Helsinki, Hämeenlinna, Lahti, Parkano, Rovaniemi, Savonlinna.


SámiSoster Muittohallat - Saamelaiskulttuurisista voimavaroista lähtevää ryhmätoimintaa saamelaisille muistisairaille sekä vuorovaikutusta tukevia välineitä ja menetelmiä heidän läheisilleen ja ammattilaisille (2013–2015), Utsjoki.

Oulun Eläkkeensaajat Ikäihmisille tarkoitetun kohtaamispaikan käynnistäminen ja ylläpito (2014–2017).

Oulun Seudun Muistiyhdistys Vielä virtaa – Muistisairaiden omiin voimavaroihin pohjautuvaa osallistavaa ryhmätoimintaa ja muistivapaaehtoistoiminnan kehittämistä (2012–2015).

Kauhavan Seudun Vanhustenkotiyhdistys Aijjoos II – yhdessä enemmän hyvinvointia. Ikäihmisten terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin vahvistamista osallisuuden, sukupolvityön ja kulttuurin keinoin (2013–2015).

Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys Kulttuurista muistoja – Osallistavaa kulttuuri- ja taideryhmätoimintaa muistisairauksien ennaltaehkäisyyn sekä arjen voimavaraksi ikäihmisille, muistisairaille ja heidän läheisilleen (2013–2015).

Omaiset mielenterveystyön tukena, Etelä-Pohjanmaa VIOLA – Ikääntyvien omaisten hyvinvointikartoitusten tekeminen ja sitä seuraava jatkotyöskentely yhdessä muiden ikääntyvien tukiverkoston toimijatahojen kanssa (2014–2017), Seinäjoki.

Keski-Suomen Sosiaaliturvayhdistys Kehitytään kimpassa – Ikääntyvien ihmisten hyvinvointia kohentavien vapaaehtoisja vertaistoiminnan sekä yhteistyön toimintamallien levittäminen ja juurruttaminen (2014–2017), Jyväskylä.

Tampereen Kaupunkilähetys Likioma – Yhteisöllisen toimintamallin kehittämistä Tampereelle Härmälän Kampuksen alueelle yhdessä alueen ikäihmisten kanssa (2013–2016).

Länsi-Suomen Diakonialaitoksen säätiö Diakoniapuisto – Ikääntyneiden hyvinvoinnin, aktiivisen toimijuuden ja osallisuuden lisääminen kulttuurin ja liikunnan keinoin (2014–2016), Pori.

Daisy Eläkeläiset ry. Muistojen koti – Kohtaamispaikka Suomeen muuttaneille ja kantaväestön ikääntyneille naisille. Eri kulttuuritaustoja edustavien ikäihmisten kohtaamista ja yhdessä tekemistä (2012–2014), Turku.

Markku Juhani Fingerroosin muistosäätiö Järjestölähtöisen löytävän vanhustyön toimintamallin kehittäminen ja vakinaistaminen Turun seudulle (2014–2017), Turku.

Turun Kaupunkilähetys IKÄTUKI – Verkostoyhteistyöhön perustuvan tukihenkilötoiminnan mallin kehittämistä vaikeissa elämäntilanteissa oleville ikääntyneille (2013–2016).


Särkisalon Vanhustentaloyhdistys Yhres etteskesi – Maaseudun ikääntyvien hyvinvoinnin ja osallisuuden tukeminen matalan kynnyksen toiminnan ja etsivän vanhustyön avulla (2014–2016).

Kanta-Hämeen Muistiyhdistys LÄHDE – Läheisverkosto osana hyvää arkea. Läheisverkoston tietotaitojen vahvistamista muistisairaan henkilön ja omaishoitajan tueksi, läheisverkoston roolin esille nostamista sekä muistivapaaehtoistoiminnan kehittämistä (2013–2016).

Helsingin Alzheimer-yhdistys Liikunnan iloa – Muistisairaiden toimintakyvyn edistäminen liikunnan avulla (2014–2016).

Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö Seniori-Vamos – Etsivää ja osallistavaa urbaania seniorityötä Helsingin Kalliossa ammattilaisten toteuttaman palveluohjauksen ja voimavaraistavan kansalaistoiminnan avulla (2013–2017).

HelsinkiMissio Keikkavapaaehtoistoimintaa senioreiden auttamiseksi (2014–2017).

Itä-Helsingin lähimmäistyö Hely Senioriverkko – Hyvinvointia mobiilisti – Ikääntyvien itsenäisen selviytymisen edistäminen mobiilisovellusten avulla (2014–2017).

Kantti JADE – Ikääntyvien maahanmuuttajanaisten kotoutumista vertaistuellisten ryhmätoimintojen ja yksilöllisen tuen avulla (2013–2015), Helsinki.


on Raha-automaattiyhdistyksen avustusohjelma ikäihmisten hyvän arjen puolesta. Vanhustyön keskusliitto koordinoi ohjelmaa. Vanhustyön keskusliitto verkostoi järjestöjä ja muita toimijoita ja tukee toimivien käytäntöjen juurruttamista. Ohjelma tutkii osahankkeisiin osallistuvien ikäihmisten arjessa tapahtuOhjelman tavoitteena on via muutoksia. 1. luoda mahdollisuuksia ja edellytyksiä ikäihmisten osallisuudelle Vuonna 2014 ja mielekkäälle tekemiselle -ohjelmassa on 25 järjes 2. kehittää paikallisia yhteistyömalleja töjen kehityshanketta, ikäihmisten hyvinvoinnin vahvistamiseen, joissa tuetaan ikäihmisten arjessa selviytymistä uhkaavien ongelmien osallisuutta, toimijuutta ja tunnistamiseen ja ongelmia kohdanneiden mielen hyvinvointia. auttamiseen Ohjelma tekee yhteistyötä 3) vaikuttaa yhteiskunnan asenteisiin ikäihmisten Kaste-hankkeiden myönteisen ikäidentiteetin kanssa ja edistää kansallisen muisti vahvistamiseksi. ohjelman toimeenpanoa. Mukana on sekä valtakunnallisia että paikallisia hankkeita. Ohjelma täydentyy uusilla hankkeilla vielä vuonna 2015.

Lisätietoja: Ohjelmapäällikkö Reija Heinola, Vanhustyön keskusliitto, reija.heinola@vtkl.fi Kehittämispäällikkö Elina Varjonen, Raha-automaattiyhdistys, elina.varjonen@ray.fi


Eloisa ikä -ohjelman hankkeet vuonna 2014 -esite  

Raha-automaattiyhdistyksen Eloisa ikä -ohjelmassa on yhteensä 25 ikäihmisten hyvää arkea edistävää kehittämishanketta. Valtakunnallisten jär...