Page 1

SR. PRESIDENT DE L’ENTITAT METROPOLITANA PER AL TRACTAMENT DE RESIDUS (EMTRE) Plaça de l’Ajuntament 9, 2° - 46002. València En/Na,......................................................................................................................................veí/veïna de Manises, C.P 46940 , amb domicili als efectes de notificacions en........................................................... …................................................................núm.........., proveït de DNI núm. ….................., interposa directament RECURS DE REPOSICIÓ contra la liquidació de la taxa local imposada per eixa entitat, inclosa sense cap procediment en el rebut del servici de subministrament d’aigua de Manises que ha rebut (la còpia del qual s’hi adjunta) sent carregat en el seu compte bancari sense consentiment ni autorització prèvia, emesa com a conseqüència de la modificació de la Taxa Metropolitana pel Servici de Tractament i Eliminació de Residus Urbans (TAMER), aprovada per l’Entitat Metropolitana en sessió celebrada el 28 de setembre de 2011, i indirectament contra la modificació de l’Ordenança Fiscal que ha aprovat a este efecte eixa Entitat, sobre la base dels següents FETS I FONAMENTS: PRIMER. La nova TAMER suposa un exagerat i desproporcionat increment de les tarifes que pel mateix servici ha abonat fins a la data (que suposa una mitjana d’augment del 150% al 215%), que implica una exacció especialment onerosa en estos moments econòmics tan complexos en què es viu, tot això sense haver-se justificat adequadament els motius dels augments exorbitants esmentats. SEGON. Incomplint-se les previsions de la Llei General Tributària, s’ha procedit a incorporar la nova taxa als rebuts d’aigua sense practicar prèviament la preceptiva notificació de la nova liquidació de la TAMER, malgrat que esta suposa un increment excepcionalment elevat de la base imposable i de la quota tributària, per la via de l’aplicació de les noves tarifes aprovades, exigida als subjectes passius de la taxa. Això ha provocat una situació d’autèntica indefensió legal i material dels subjectes passius del tribut. Ha de recordar-se que l’art. 102.3. de la Llei adés esmentada permet que “En els tributs de cobrament periòdic per rebut, una vegada notificada la liquidació corresponent a l’alta en el respectiu registre, padró o matrícula, podran notificar-se col·lectivament les successives liquidacions per mitjà d’edictes que així ho advertisquen.”, però també s'ha de tindre en compte que en eixe text legal es puntualitza que “L’augment de base imposable sobre la resultant de les declaracions haurà de notificar-se al contribuent amb expressió concreta dels fets i elements addicionals que ho motiven, excepte quan la modificació provinga de revaloracions de caràcter general autoritzades per les lleis”. TERCER.- L’art. 224 de la vigent Llei General Tributària preveu que la simple interposició del recurs administratiu de reposició suspén l’execució de l’acte impugnat, quan es tracta d’un supòsit d’error aritmètic, material o de fet, circumstància que notòriament concorre en el present supòsit, quan s’evidencia que no s’ha procedit a la prèvia notificació de la liquidació de la taxa. És per això que, SOL·LICITA que: Tenint per interposat el present recurs, es procedisca a anul·lar la liquidació impugnada pels motius al·legats i, en conseqüència, tornar la quantitat de .......................€ (Tasa TAMER) inclosos indegudament en el rebut de subministrament d’aigua del passat mes de …....................., i suspendre cautelarment el tràmit de recaptació sense necessitat d’aportar garantia.

A Manises, a …. ..de …………............. de 2012.

RECURSO TAMER  

Recurso sobre la tasa del tamer