Page 4

t a r t a l o m

4

Eleven Emlékmű Csoszó Gabriella és B. Molnár Béla fotóinak felhasználásával

Ú s zó t árla tok B e szél g eté s ek az e g ykor Velen c ei B iennálén ré sz t vevő ma g yar képző m űvé s zekkel , kurá torokkal , n emzeti biz to s okkal – 17. ré sz – Kérd é s ek Fab ényi J úlia m űvé szet tör tén é szh ez

9 Ko sin sk y Richárd , J an Elantkowski , D u dá s B arb ara: E g y következő ú t : interjú Piotr Piotrowskival

i n s i d e

12

e x p r e s s

Lénárd Anna: Körb ejárók – b e szél g eté s a diszkus szív térrő l H or vá th B aláz s Byro nnal

Fiatal Képzőművészek Stúdiója Eg yesület

16

studio.c3.hu

S u g ár J án o s : H o g yan b e szél g e s sünk hid e g b en? – Kot ányi At tila é s V ic tor Pap an ek t alálkoz á s a a b u dap e s ti Sz ab a ds á g téren

_041 Fabricius Anna Azonos természetünk, 2013–2015 digitális fotó, egyenként 20 × 20 cm

19 H ermann Vero nika: Ap ák b űn ei – N emze d ékek é s amn ézia eml ékezet

HU ISSN 1216-8890 Levélcím: Balkon, Kállai Ernő Művészeti Alapítvány 1024 Budapest, Fény u. 2. • balkon@c3.hu www.balkon.hu

Felelős kiadó: Hermann Péter Kiadja és terjeszti a Poligráf Könyvkiadó 2120 Dunakeszi, Keszthelyi István u. 5/a. Telefon / Fax: +36 27 347 825 e-mail: poligraf@invitel.hu

2 0 1 5 / 3

|� b o r í t ó

Balkon_2015_3  

Contemporary Art Magazine, Budapest

Balkon_2015_3  

Contemporary Art Magazine, Budapest

Advertisement