Page 1

Any 41 / 2a època

Dimarts, 4 de juliol de 2017

Núm. 7404 CVE-DOGC-A-7404-S

Sumari DISPOSICIONS DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA DECRET 82/2017, de 3 de juliol, d'encàrrec del despatx ordinari dels assumptes i les funcions que pertoquen a la persona titular del Departament de Cultura, al conseller d'Empresa i Coneixement, per vacança del càrrec.

DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT RESOLUCIÓ ENS/1540/2017, de 26 de juny, per la qual s'eleva a definitiva la Resolució ENS/1003/2017, de 3 de maig, per la qual es resol amb caràcter provisional la modificació dels concerts educatius dels centres privats concertats per als ensenyaments postobligatoris.

DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT RESOLUCIÓ TES/1533/2017, de 15 de juny, per la qual s'emet l'informe ambiental estratègic de la Modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal de Bescanó a l'àmbit del restaurant Estanyol, al terme municipal de Bescanó (exp. OTAAGI20170095). RESOLUCIÓ TES/1534/2017, de 15 de juny, per la qual s'emet l'informe ambiental estratègic de la Modificació puntual núm. 7 del Pla d'ordenació urbanística municipal de Bescanó als articles 112 i 164 de les normes urbanístiques, al terme municipal de Bescanó (exp. OTAAGI20170094). RESOLUCIÓ TES/1535/2017, de 26 de juny, d'informe d'impacte ambiental del Projecte de remodelació de la pista Solell, al terme municipal d'Alp, promogut per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i tramitat per l'Ajuntament d'Alp (exp. OTAAGI20170078). RESOLUCIÓ TES/1538/2017, de 13 de juny, per la qual s'emet l'informe ambiental estratègic del Pla especial urbanístic d'ordenació i millora del càmping Sol i Fred, al terme municipal de Sarroca de Bellera (exp. U17/012 - OTAALL20170019). RESOLUCIÓ TES/1541/2017, de 26 de juny, d'informe d'impacte ambiental del Projecte de repotenciació de la línia de transport d'energia elèctrica a 220 kV, Adrall-Llavorsí, als termes municipals de Ribera d'Urgellet, Montferrer i Castellbò, Soriguera, Rialp i Llavorsí, promogut per Red Eléctrica de España, SAU (exp. OTAALL20170006). EDICTE de 26 de juny de 2017, sobre un acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona referent al municipi de Cassà de la Selva. EDICTE de 26 de juny de 2017, sobre un acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme del Camp de Tarragona referent al municipi de Perafort. EDICTE de 27 de juny de 2017, sobre acords de la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'àmbit metropolità de Barcelona referents al municipi de Badalona.

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


2/10

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-7404-S

EDICTE de 27 de juny de 2017, pel qual es fa pública una sentència de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 199/11. EDICTE de 28 de juny de 2017, sobre acords de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona referents al municipi de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura. CORRECCIÓ D'ERRADES al Decret 190/2015, de 25 d'agost, de desplegament de la Llei 6/2001, del 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn (DOGC núm. 6944, de 27.8.2015). CORRECCIÓ D'ERRADA a l'Edicte de 14 de juny de 2017, sobre una resolució referent al municipi de la Bisbal d’Empordà (DOGC núm. 7395, de 21.6.2017).

DEPARTAMENT DE CULTURA INSTITUT CATALÀ DE LES EMPRESES CULTURALS CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució CLT/1419/2017, de 14 de juny, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, a la producció editorial en català i en occità (ref. BDNS 351183) (DOGC núm. 7395, de 21.6.2017). CORRECCION D'ERRORS ara Resolucion CLT/1419/2017, de 14 de junh, de convocacion entara concession de subvencions, en regim de concorréncia non competitiva, ara produccion editoriau en catalan e en occitan (ref. BDNS 351183) (DOGC num. 7395, de 21.6.2017).

DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES RESOLUCIÓ TSF/1537/2017, de 22 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió dels ajuts de suport a l'autonomia en la pròpia llar per a l'any 2017 (ref. BDNS 353421).

DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA I ALIMENTACIÓ RESOLUCIÓ ARP/1536/2017, de 27 de juny, per la qual es convoquen els ajuts destinats a subvencionar la compra de productes fitosanitaris a base de saponines en la lluita contra el cargol poma en el delta de l'Ebre (ref. BDNS 353403).

CÀRRECS I PERSONAL DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA DECRET 79/2017, de 3 de juliol, de cessament del senyor Jordi Baiget i Cantons com a conseller d'Empresa i Coneixement. DECRET 80/2017, de 3 de juliol, de nomenament del senyor Santiago Vila i Vicente com a conseller d'Empresa i Coneixement. DECRET 81/2017, de 3 de juliol, de cessament del senyor Santiago Vila i Vicente com a conseller de Cultura.

DEPARTAMENT DE SALUT

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


3/10

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-7404-S

INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT RESOLUCIÓ SLT/1539/2017, de 20 de juny, per la qual es fa pública la composició nominal d'un tribunal corresponent a la convocatòria per a l'assignació de les funcions d'un lloc vacant de cap de secció de l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona dependent de l'Institut Català de la Salut (convocatòria CJHUGTiP-01/17).

ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT INSTITUT NARCÍS MONTURIOL, DE BARCELONA ANUNCI pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de serveis de neteja (exp. 01/2017).

DEPARTAMENT DE SALUT INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT ANUNCI de notificació en procediment relatiu a l’atorgament del tràmit d’audiència a la senyora R. B. P. en un procediment d’accés a la informació pública.

DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT RESOLUCIÓ TES/1495/2017, de 13 de juny, per la qual es considera no substancial la modificació de l’autorització ambiental L1RP140206 de l’empresa Perelló Gregori, SL, d’una activitat porcina d’engreix, al terme municipal d’Arbeca (exp. L1CNS160471). RESOLUCIÓ TES/1496/2017, de 7 de juny, per la qual s’atorga l’autorització ambiental amb declaració d’impacte ambiental a l’empresa Avicojeslo, SL, per a una activitat ramadera de pollastres d’engreix, al terme municipal de Pinós (exp. L1AAI160063). RESOLUCIÓ TES/1497/2017, de 9 de juny, per la qual es considera no substancial la modificació de l’autorització ambiental LAAD070028, d’una activitat avícola d’engreix, al terme municipal de Benavent de Segrià (exp. L1CNS160036). RESOLUCIÓ TES/1498/2017, de 9 de juny, per la qual es considera no substancial la modificació de l’autorització ambiental LAAD070017 de l’empresa Baomell 2000, SL, d’una activitat porcina de producció i engreix, al terme municipal dels Omellons (exp. L1CNS160054). RESOLUCIÓ TES/1499/2017, de 9 de juny, per la qual es considera no substancial la modificació de l’autorització ambiental LAAD060299 de l’empresa Las Cassasas, SA, d’una activitat porcina d’engreix, al terme municipal de Foradada (exp. L1CNS160172). RESOLUCIÓ TES/1500/2017, de 9 de juny, per la qual es considera no substancial la modificació de l’autorització ambiental LA20090068 - LA20110146 d’una activitat porcina d’engreix, al terme municipal de les Borges Blanques (exp. L1CNS160243). EDICTE de 20 de juny de 2017, pel qual es dona publicitat a la resolució que assenyala dies per a la redacció d'actes prèvies a l'ocupació de les finques afectades d'expropiació per l'execució del Projecte constructiu de nou desguàs del dipòsit de Sant Cugat del Vallès (Ter), al terme municipal de Sant Cugat del Vallès. EDICTE de 26 de juny de 2017, pel qual es dona publicitat a la resolució que assenyala dies per a la redacció d'actes prèvies a l'ocupació de les finques afectades d'expropiació per l'execució del "Projecte: AL-05037

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


4/10

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-7404-S

Millora general. Condicionament. Eixamplament i millora de traçat. Carretera C-14. PK 163+200 al 166+520. Tram Organyà - Montant de Tost", dels termes municipals d'Organyà i de Fígols i Alinyà. EDICTE de 27 de juny de 2017, pel qual es dona publicitat a la resolució que assenyala dies per a la redacció d'actes prèvies a l'ocupació de les finques afectades d'expropiació per l'execució del "Projecte: NL-15007 Millora general. Nova carretera. Prolongació, eixamplament i millora del ferm de la carretera L-311b, des de la rotonda de l'enllaç de l'A-2 (PK 520+000), fins al PK 0+950 de la carretera L-311b. Tram: Cervera", del terme municipal de Cervera. ANUNCI d’informació pública sobre una sol·licitud de pròrroga de la concessió d'ocupació del domini públic maritimoterrestre per a guingueta a la platja de Sitges "el Chiringuito", al terme municipal de Sitges (CON2010-01339-B). ANUNCI de notificació en procediment relatiu a diversos actes administratius dictats en expedients sancionadors en matèria de protecció dels animals i biodiversitat.

DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES ANUNCI de notificació en procediment de diverses resolucions dictades en expedients de protecció a la infància i l’adolescència. ANUNCI de notificació en procediment relatiu a resolucions dictades per la directora dels Serveis Territorials a Girona en expedients de sanció per infraccions d’ordre social. ANUNCI de notificació en procediment relatiu a diverses actes d'infracció.

SERVEI PÚBLIC D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA ANUNCI de notificació en procediment relatiu a la resolució d'un expedient sancionador per a persones perceptores o sol·licitants de prestació per desocupació.

DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA I ALIMENTACIÓ ANUNCI de notificació en procediment administratiu relatiu a propostes de resolució de baixa d'explotacions en el Registre d'Explotacions Ramaderes. ANUNCI de notificació en procediment relatiu a l'inici d'expedients sancionadors. ANUNCI de notificació en procediment relatiu a resolucions d'expedients sancionadors. ANUNCI de notificació en procediment relatiu a resolucions d'expedients sancionadors. ANUNCI de notificació en procediment relatiu a resolucions d'expedients sancionadors.

UNIVERSITATS CATALANES UNIVERSITAT DE BARCELONA RESOLUCIÓ per la qual es fa públic el pressupost per al 2017.

UNIVERSITAT DE GIRONA ANUNCI sobre licitació d'un subministrament.

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


5/10

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-7404-S

ALTRES ENS AGRUPACIÓ EUROPEA DE COOPERACIÓ TERRITORIAL HOSPITAL DE CERDANYA (AECT-HC) RESOLUCIÓ sobre la licitació per a la contractació del servei de proves analítiques que no poden ser realitzades en el propi servei de laboratori de l’AECT-HC.

CONSORCI ADMINISTRACIÓ OBERTA DE CATALUNYA ANUNCI pel qual es fa pública l’esmena del plec de clàusules administratives particulars i l’ampliació del termini de presentació de proposicions del contracte “Desenvolupament, manteniment i suport de segon nivell de serveis JAVA” (exp. AOC 2017 1).

CONSORCI MAR PARC DE SALUT DE BARCELONA ANUNCI de licitació d'un contracte de serveis (exp. 252/2017-SE-PO).

CONSORCI SANITARI DEL MARESME RESOLUCIÓ per a l’esmena d’errors materials en l’Anunci de licitació per a la contractació del servei de jardineria per al Consorci Sanitari del Maresme (DOGC núm. 7395, de 21.6.2017).

CONSORCI SANITARI INTEGRAL RESOLUCIÓ sobre la licitació per a la contractació del subministrament d'equipament de videoendoscòpia per al servei digestiu del Consorci Sanitari Integral.

INSTITUT RAMON LLULL RESOLUCIÓ per la qual s'atorguen ajuts a universitats de fora del domini lingüístic de la llengua catalana per contribuir al manteniment de la docència d'estudis catalans durant el curs 2016-2017 (02 L0110 U015 N-Ajuts Torí_JulesVernes_Fitzwilliam_2017). RESOLUCIÓ per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva a la mobilitat per portar a terme activitats fora de Catalunya en l’àmbit de les arts visuals, el disseny i l’arquitectura durant l’any 2017 (ref. BDNS 351203).

ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL AJUNTAMENTS AJUNTAMENT D'ALELLA ANUNCI sobre convocatòria del procés selectiu del nomenament de funcionari interí d'una plaça de tècnic d'administració general.

AJUNTAMENT D'ARENYS DE MUNT EDICTE sobre convocatòria de licitació de la contractació del servei de mediació ciutadana i comunitària. EDICTE sobre convocatòria per a la licitació d'un vehicle per a la brigada municipal. EDICTE sobre convocatòria per a la licitació de la contractació del servei d'atenció domiciliària.

AJUNTAMENT D'ARTÉS EDICTE sobre aprovació definitiva de la consolidació de la base del col·lector del Torrent (núm. 43/17).

AJUNTAMENT DE LA BISBAL DEL PENEDÈS ANUNCI sobre aprovació inicial de l'Ordenança reguladora d'ajuts individuals a famílies desfavorides.

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


6/10

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-7404-S

ANUNCI sobre aprovació inicial del Reglament orgànic municipal. ANUNCI sobre aprovació inicial del protocol d'ús de les xarxes socials. ANUNCI sobre aprovació inicial del codi ètic i bona conducta.

AJUNTAMENT DE CANET DE MAR ANUNCI sobre formalització del contracte del servei de grua per a la retirada de vehicles de la via pública. ANUNCI sobre convocatòria d'una plaça de delineant.

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO EDICTE sobre modificació de l'Ordenança de civisme i convivència ciutadana (exp. 1911/2014). ANUNCI sobre implantació del servei municipal de transport social (exp. 2477/2017).

AJUNTAMENT DE CUBELLES EDICTE sobre rectificació d'errada detectada al plec de clàusules administratives particulars de la licitació dels serveis d'adequació, auditoria, formació, assessorament i assistència a la LOPD i a l'ENS en l'àmbit de l'administració electrònica i obertura de nou termini de presentació d'ofertes. EDICTE sobre ampliació del termini de presentació de proposicions del contracte de subministrament dels productes i eines de neteja per a les diferents instal·lacions i dependències municipals.

AJUNTAMENT DE DELTEBRE ANUNCI sobre aprovació definitiva del Reglament del cementiri municipal de Deltebre. ANUNCI sobre aprovació definitiva del Reglament regulador dels mercats de venda no sedentària.

AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT EDICTE sobre aprovació inicial del Pla especial urbanístic de concreció d'ús i de les condicions d'edificació d'un equipament privat situat al carrer Ferran i Clua, 12-24, destinat a residència d'estudiants al barri de Collblanc. ANUNCI sobre formalització del contracte dels serveis preventius d'intervenció sanitària en cobertura d'actes en risc previsible, per a l'any 2017 (exp. AS-91/2016). ANUNCI sobre modificació de la composició de la mesa permanent de contractació d'aquest Ajuntament i de delegació per acordar el règim ordinari de sessions de l'esmentada mesa.

AJUNTAMENT DE MANLLEU ANUNCI sobre modificació de la relació de llocs de treball per a l'any 2017.

AJUNTAMENT DE MASLLORENÇ EDICTE sobre contractació urgent per substitució a l'escola bressol de Masllorenç.

AJUNTAMENT DEL MASNOU EDICTE pel qual es notifica la incoació de l’expedient sancionador X2017002995.

AJUNTAMENT DE MONT-ROIG DEL CAMP ANUNCI sobre aprovació inicial del Projecte de pavimentació de carrers de diverses urbanitzacions de Montroig del Camp.

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


7/10

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-7404-S

AJUNTAMENT D'OLOT ANUNCI sobre aprovació de les bases i la convocatòria per a la provisió d'una plaça d'agent de la Policia Municipal.

AJUNTAMENT DE POBOLEDA ANUNCI sobre aprovació de les bases rectificades i convocatòria de la plaça de secretaria intervenció agrupada.

AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER ANUNCI sobre aprovació inicial de la modificació del núm. 4 del POUP de la Vall de Ribes en l'àmbit del municipi de Ribes de Freser.

AJUNTAMENT DE RIPOLLET EDICTE sobre aprovació inicial del Projecte d'instal·lació d'un monument en reconeixement del col·lectiu LGTBI al parc del riu Ripoll.

AJUNTAMENT DE LA ROCA DEL VALLÈS ANUNCI sobre aprovació definitiva de les bases reguladores per a la concessió de beques escolars i d'activitats extraescolars.

AJUNTAMENT DE SANT ADRIÀ DE BESÒS ANUNCI sobre publicació al BOP de les bases específiques de la convocatòria d'oferta pública per cobrir quatre places d'administratiu/iva (convocatòria 2/2017).

AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS EDICTE sobre aprovació inicial del Reglament orgànic municipal (ROM).

AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE TORELLÓ ANUNCI d'informació pública del Pla especial urbanístic de Borgonyà.

AJUNTAMENT DE SÚRIA ANUNCI sobre aprovació definitiva d'un projecte.

AJUNTAMENT DE TARRAGONA ANUNCI de l'acord de modificació de la plantilla municipal de l'Ajuntament de Tarragona.

AJUNTAMENT DE TÀRREGA ANUNCI sobre aprovació definitiva de la modificació dels Estatuts de l'Organisme Autònom Local Museu Comarcal de l'Urgell.

AJUNTAMENT DE TORELLÓ ANUNCI sobre aprovació inicial de la modificació del Reglament orgànic municipal.

AJUNTAMENT DE TORREDEMBARRA ANUNCI sobre aprovació inicial del Projecte de substitució de l'emissari submarí del barri Marítim de Torredembarra. ANUNCI sobre aprovació del plec de clàusules administratives particulars i el de tècniques que regiran mitjançant procediment obert, amb un criteri d'adjudicació, subjecte a regulació harmonitzada ordinària, per a la contractació del servei de desbrossament de zones verdes del municipi de Torredembarra, contracte reservat a centres especials de treball, així com l'obertura de la licitació. ANUNCI sobre aprovació inicial de la modificació dels articles 38 i 39 del Reglament orgànic municipal.

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


8/10

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-7404-S

AJUNTAMENT DE VALLCLARA EDICTE sobre aprovació definitiva de l'Ordenança de convivència ciutadana.

AJUNTAMENT DE VILANOVA DE SEGRIÀ ANUNCI sobre aprovació inicial de l'Ordenança de transparència i administració electrònica.

AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ ACORD sobre inici de l'expedient per al canvi de forma de gestió dels encàrrecs efectuats a Promoció Industrial Vilanova, SAM (PIVSAM), i de dissolució de la Societat i obertura del procediment de liquidació (exp. 99/2017SEC).

CONSELL GENERAL D'ARAN EDICTE sobre aprovació definitiva d'una ordenança. EDICTE sus aprobacion definitiva d'ua ordenança.

CONSELLS COMARCALS CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE ANUNCI sobre aprovació de plecs i contractació del subministrament de menús per al menjador escolar a les escoles Remolins i La Mercè de Tortosa, curs 2017-2018.

CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT EDICTE sobre aprovació definitiva del Reglament del servei de transport escolar del Baix Llobregat.

DIPUTACIONS DIPUTACIÓ DE GIRONA ANUNCI pel qual es fa pública l'acceptació de delegació de competències.

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA ANUNCI sobre modificació núm. 2/2017 de la relació de llocs de treball de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms corresponent a l'any 2017. ANUNCI sobre modificació núm. 2/2017 de la plantilla de personal de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms corresponent a l'any 2017. ANUNCI sobre provisió de places.

ALTRES ORGANISMES CONSORCI CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT LOCAL ANUNCI sobre convocatòria de la licitació d'un Acord marc per al subministrament de mobilitat sostenible.

CONSORCI DE GESTIÓ DE L’AERÒDROM GENERAL VIVES IGUALADA-ÒDENA EDICTE sobre aprovació definitiva del pressupost per a l'exercici 2017.

CONSORCI PER A LA GESTIÓ DE LA TELEVISIÓ DIGITAL LOCAL PÚBLICA DE LA DEMARCACIÓ

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


9/10

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-7404-S

D’IGUALADA EDICTE sobre aprovació definitiva del pressupost per a l'exercici 2017.

ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE CAMPREDÓ ANUNCI sobre informació pública de la proposta de la bandera.

ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA TRIBUNALS SUPERIORS DE JUSTÍCIA SECCIÓ TERCERA DE LA SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA ANUNCI sobre admissió a tràmit d'un recurs (exp. 275/2017).

AUDIÈNCIES PROVINCIALS SECCIÓ QUARTA CIVIL DE L’AUDIÈNCIA PROVINCIAL DE BARCELONA EDICTE sobre recurs d'apel·lació (rotlle 212/2016).

JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA I INSTRUCCIÓ JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA DE REFORÇ NÚM. 7 DE BADALONA EDICTE sobre judici de divorci contenciós (exp. 1632/2015).

JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA I INSTRUCCIÓ NÚM. 1 DE CERVERA EDICTE sobre procediment ordinari (exp. 825/2013).

JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA I INSTRUCCIÓ NÚM. 1 DE LA BISBAL D’EMPORDÀ EDICTE sobre procediment de judici verbal (exp. 485/2016).

JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA I INSTRUCCIÓ NÚM. 4 DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT EDICTE sobre procediment de modificació contenciosa de mesures de sentència de divorci (exp. 16/2016).

JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA I INSTRUCCIÓ NÚM. 4 DE RUBÍ EDICTE sobre procediment de judici verbal (exp. 543/2016).

JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA NÚM. 1 DE TERRASSA (ANT. CI-1) EDICTE sobre procediment ordinari (exp. 1328/2014).

JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA NÚM. 2 DE TARRAGONA EDICTE sobre judici verbal (exp. 513/2016).

JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA NÚM. 3 DE BARCELONA EDICTE sobre judici verbal (exp. 90/2017).

JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA NÚM. 4 DE GRANOLLERS (ANT. CI-6) EDICTE sobre judici de procediment ordinari (exp. 364/2014).

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


10/10

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-7404-S

JUTJATS MERCANTILS JUTJAT MERCANTIL NÚM. 1 DE BARCELONA EDICTE sobre procediment ordinari (exp. 699/2014).

ANUNCIS DIVERSOS CONSELL GENERAL DE LES CAMBRES OFICIALS DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE CATALUNYA ANUNCI sobre convocatòria d'ajudes econòmiques destinades al foment de l'ocupació en el marc del programa PICE, any 2017.

CONSORCI PER A LA REFORMA DE LA GRAN VIA DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT ANUNCI pel qual es fa pública la licitació d'un contracte d'obres mitjançant concurs amb procediment obert.

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


1/1

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17184109-2017

DISPOSICIONS DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA DECRET 82/2017, de 3 de juliol, d'encàrrec del despatx ordinari dels assumptes i les funcions que pertoquen a la persona titular del Departament de Cultura, al conseller d'Empresa i Coneixement, per vacança del càrrec. Atès que el càrrec de conseller de Cultura és vacant, cal encarregar el despatx ordinari dels assumptes i les funcions que pertoquen al titular d'aquest Departament a un altre conseller o consellera.

Atès el que estableixen els articles 12.1.k) i 20 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern,

Decreto:

Article únic Mentre romangui vacant el càrrec de conseller de Cultura, s'encarregarà del despatx ordinari dels assumptes i de les funcions que pertoquen a la persona titular d'aquest Departament el conseller d'Empresa i Coneixement, Santiago Vila i Vicente.

Barcelona, 3 de juliol de 2017

Carles Puigdemont i Casamajó President de la Generalitat de Catalunya

(17.184.109)

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


1/4

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17181034-2017

DISPOSICIONS DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT RESOLUCIÓ ENS/1540/2017, de 26 de juny, per la qual s'eleva a definitiva la Resolució ENS/1003/2017, de 3 de maig, per la qual es resol amb caràcter provisional la modificació dels concerts educatius dels centres privats concertats per als ensenyaments postobligatoris.

Per la Resolució ENS/1003/2017, de 3 de maig (DOGC núm. 7369, de 15.5.2017), es va resoldre amb caràcter provisional la modificació dels concerts educatius dels centres privats concertats per als ensenyaments postobligatoris. Un cop acabat el període de preinscripció per a l'admissió d'alumnes per al curs 2017-2018 i abans d'iniciar el període de matriculació, cal elevar a definitiva la Resolució esmentada, amb les modificacions corresponents, per tal d'ajustar-la al resultat de la preinscripció, d'acord amb l'article 31 del Decret 56/1993, de 23 de febrer, sobre concerts educatius. D'altra banda, la Resolució ENS/1003/2017, de 3 de maig, no va concertar unitats a un centre privat, al qual però cal ara atorgar el concert educatiu per a les unitats sol·licitades, ja que s'han modificat les circumstàncies en virtut de les quals es va denegar. Durant el mes de setembre, un cop es disposi del nombre d'alumnes matriculats, d'acord amb l'article 30.4 del Decret 56/1993, de 23 de febrer, sobre concerts educatius, el Departament d'Ensenyament revisarà les unitats concertades i iniciarà els expedients de modificació del concert quan no assoleixin el nombre mínim d'alumnes fixat a l'esmentada Resolució ENS/1003/2017, de 3 de maig Per tant, d'acord amb el Decret 56/1993, de 23 de febrer, i a proposta de la Direcció General de Centres Concertats i Centres Privats.

Resolc:

-1 Elevar a definitiva la Resolució ENS/1003/2017, de 3 de maig, per la qual es resol amb caràcter provisional la modificació dels concerts educatius dels centres privats concertats per als ensenyaments postobligatoris, amb les modificacions que s'especifiquen a l'annex d'aquesta Resolució. Es confirmen els concerts educatius, dels centres que no es modifiquen en aquesta Resolució, en el sentit que s'establia a la Resolució ENS/1003/2017, de 3 de maig.

-2 Les modificacions dels concerts educatius que s'aproven definitivament per aquesta disposició tindran efectes a partir de l'1 de setembre de 2017. D'acord amb l'article 11 del Decret 56/1993, de 23 de febrer, les modificacions dels concerts educatius que aprova aquesta disposició es formalitzaran mitjançant un document administratiu que subscriuran el director dels serveis territorials que correspongui del Departament d'Ensenyament o el gerent del Consorci d'Educació de Barcelona, en el cas dels centres de la ciutat de Barcelona, i el titular del centre educatiu.

-3 La concessió d'aquestes modificacions dels concerts educatius dels centres privats es farà amb càrrec a l'aplicació pressupostària EN0120 D/488000100/4210 i l'aplicació pressupostària EN0120 D/488000200/4210, del pressupost de l'any 2017.

-4 Aquesta Resolució s'inscriurà al Registre de centres.

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


2/4

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17181034-2017

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant l'òrgan que dicta aquest acte, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 26 de juny de 2017

Meritxell Ruiz Isern Consellera d'Ensenyament

Annex

CFPM: cicle formatiu de grau mitjà. CFPM: N1 - N2. N1: unitats concertades de cicle formatiu de grau mitjà de primer curs. N2: unitats concertades de cicle formatiu de grau mitjà de segon curs.

CFPM 1601: Cures auxiliars d'infermeria CFPM AG10: Gestió administrativa CFPM AG11: Gestió administrativa (àmbit jurídic) CFPM IC10: Sistemes microinformàtics i xarxes CFPM IS10: Video discjòquei i so CFPM SA20: Farmàcia i parafarmàcia CFPM SC10: Atenció a persones en situació de dependència

CFPS: cicle formatiu de grau superior. CFPS : G1 - G2. G1: unitats concertades de cicle formatiu de grau superior de primer curs. G2: unitats concertades de cicle formatiu de grau superior de segon curs.

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


3/4

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17181034-2017

CFPS AGB0: Administració i finances CFPS CMB0: Comerç internacional CFPS CMD0: Màrqueting i publicitat CFPS ICB0: Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma CFPS ICC0: Desenvolupament d'aplicacions web CFPS ISE0: Animacions en 3D, jocs i entorns interactius CFPS SAH0: Higiene bucodental CFPS SCB0: Educació infantil

Consorci d'Educació de Barcelona

Municipi: Barcelona (Barcelonès). Denominació: López Vicuña. Codi: 08035015. Ensenyaments i unitats concertades: CFPM 1601: 2. CFPM AG11: 1-1. CFPM SA20: 1-1. CFPM SC10: 1-1. CFPS CMB0: 1-1. CFPS CMD0: 1-1. CFPS SAH0: 2-2. CFPS SCB0: 1-1.

Serveis Territorials a Lleida

Municipi: Lleida (Segrià). Denominació: Ilerna. Codi: 25002775. Ensenyaments i unitats concertades: CFPM 1601: 3. CFPM AG10: 1-1. CFPM IC10: 1-1. CFPM IS10: 1-1. CFPS AGB0: 1-1. CFPS CMD0: 1-0. CFPS ICB0: 1-1.

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


4/4

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17181034-2017

CFPS ICC0: 1-1. CFPS ISE0: 1-1. CFPS SAH0: 1-2.

(17.181.034)

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


1/3

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17181041-2017

DISPOSICIONS DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT RESOLUCIÓ TES/1533/2017, de 15 de juny, per la qual s'emet l'informe ambiental estratègic de la Modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal de Bescanó a l'àmbit del restaurant Estanyol, al terme municipal de Bescanó (exp. OTAAGI20170095). Fets En data 18 d'abril de 2017 va tenir entrada al Registre dels Serveis Territorials a Girona del Departament de Territori i Sostenibilitat la sol·licitud d'inici del procediment d'avaluació ambiental estratègica simplificada de la Modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal de Bescanó a l'àmbit del restaurant Estanyol, presentada per l'Ajuntament de Bescanó. L'informe emès per l'Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental de Girona, de 12 de juny de 2017, proposa no sotmetre la Modificació a avaluació ambiental estratègica ordinària, un cop examinada la documentació aportada i tenint en compte les consultes efectuades i els criteris que defineix l'annex 2 de la Llei 6/2009, del 28 d'abril, d'avaluació ambiental de plans i programes. L'objecte de la Modificació és ampliar l'àmbit de la delimitació de la clau 26e en la zona del restaurant l'Estanc Nou d'Estanyol per tal d'incloure, a més de l'edificació principal, els terrenys complementaris totalment consolidats com són els espais d'aparcament, espais de maniobra de càrrega i descàrrega, espais destinats a infraestructures de serveis com a sistema contra-incendis, instal·lacions de gas, instal·lacions de residus, instal·lacions de depuració d'aigües residuals, espais de parc, jardins, esportius i jocs. La delimitació efectuada en el Pla d'ordenació urbanística municipal de l'àmbit de clau 26e que reconeixia l'activitat de serveis del restaurant no es va ajustar correctament a la realitat física de l'activitat i va deixar en sòl agrícola, clau 21a, part dels espais complementaris de la pròpia activitat. L'àmbit de la Modificació no s'emplaça dins de cap espai natural protegit inclòs al PEIN ni a la xarxa Natura 2000. Tampoc s'afecten espais d'interès connector, espais d'interès geològic, zones d'interès faunístic i florístic ni zones humides. El Pla territorial parcial de les Comarques Gironines i el Pla director urbanístic del sistema urbà de Girona qualifiquen aquests terrenys com a sòl de protecció preventiva excepte l'àmbit que envolta el riu Masrocs, que és sòl de protecció especial. La delimitació actual de l'activitat, limita a l'est i al sud amb sòl qualificat d'interès ecològic i paisatgístic – riberal (clau 24d) associat al riu Masrocs. Una part de les pistes de tennis i de l'aparcament existents afecten aquest tipus de sòl. Amb la proposta es pretén adequar la delimitació incloent la totalitat de les pistes i l'aparcament dins la clau 26. La delimitació de l'activitat per aquest costat est i sud s'hauria de reduir al mínim imprescindible de tal forma que es preservi al màxim l'espai qualificat com a zona d'interès ecològic i paisatgístic. En aquest sentit, es considera convenient reajustar l'àmbit de la pista de tennis i de l'aparcament a la realitat, i mantenir dins la clau 24d els terrenys exteriors de l'aparcament actual, cosa que comporta modificar el límit sud i est de la proposta tramitada. La proposta delimita l'àmbit de la possible ampliació de l'activitat (admesa al planejament vigent) cap al costat nord-oest, en una zona actualment utilitzada per aparcament i instal·lacions. Des del punt de vista ambiental, aquest espai és l'idoni donat que es correspon amb un espai ja transformat allunyat de l'espai fluvial de Masrocs. S'han consultat l'Agència Catalana de l'Aigua, el Departament de Cultura, Protecció Civil, el Servei Territorial d'Urbanisme, l'Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Girona i l'Associació de Naturalistes de Girona. S'han rebut les respostes següents: L'Agència Catalana de l'Aigua indica que la finca es troba fora la zona inundable per a l'avinguda de 500 anys de període retorn del riu Masrocs. En relació amb el sanejament indica que caldrà avaluar si l'ampliació que es planteja podrà ser assumida per les instal·lacions existents a l'activitat, i haurà de regularitzar la situació

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


2/3

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17181041-2017

administrativa de l'abocament, donat que a l'Agència no hi consta cap expedient d'autorització. També indica que les actuacions dins el sector hauran de mantenir lliure de pas la zona de servitud de la llera. El Departament de Cultura indica que en l'àmbit del Projecte no consta cap jaciment arqueològic ni paleontològic que pugui resultar afectat. En relació amb el patrimoni arquitectònic informa que en l'àmbit no es detecta que hi hagi cap bé incoat o declarat com a bé cultural d'interès nacional ni tampoc inclòs en el Catàleg de béns protegits.

Fonaments de dret La disposició final onzena de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, determina que són aplicables els articles de caràcter bàsic d'aquesta Llei a les comunitats autònomes un cop transcorregut un any des de la seva entrada en vigor. Així mateix, la disposició transitòria primera concreta que la Llei esmentada és aplicable a tots els plans l'avaluació ambiental estratègica dels quals s'iniciï a partir de la seva entrada en vigor. La disposició addicional vuitena de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica, estableix que, mentre no es dugui a terme l'adaptació de la Llei 6/2009, del 28 d'abril, d'avaluació ambiental de plans i programes, a la normativa bàsica continguda a la Llei de l'Estat 21/2013, de 9 de desembre, s'han d'aplicar les prescripcions de la Llei 6/2009 que no contradiguin la dita normativa bàsica, d'acord amb les regles contingudes en la mateixa disposició. L'apartat 6.b) quart de la disposició addicional vuitena de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, determina que són objecte d'avaluació ambiental estratègica simplificada, les modificacions dels plans urbanístics que són objecte d'avaluació ambiental estratègica ordinària que no constitueixin variacions fonamentals de les estratègies, les directrius i les propostes o de la cronologia del pla que produeixin diferències en els efectes previstos o en la zona d'influència. Els articles 29 i següents de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, regulen el procediment d'avaluació ambiental estratègica simplificada per emetre l'informe ambiental estratègic. L'article 12 de la Llei 6/2009, del 28 d'abril, estableix que l'òrgan ambiental en relació amb tots els plans i els programes objecte d'aquesta Llei és el departament de l'Administració de la Generalitat competent en matèria de medi ambient. L'article 103 del Decret 277/2016, de 2 d'agost, de reestructuració del Departament de Territori i Sostenibilitat, estableix que correspon a la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural exercir les competències que corresponen al Departament com a òrgan ambiental en matèria d'avaluació ambiental de plans i programes. El punt 2 de la Resolució TES/120/2015, de 26 de gener, de delegació de competències de la persona titular de la Direcció General de Polítiques Ambientals a favor de les persones titulars de la Subdirecció General d'Avaluació Ambiental i de les direccions dels serveis territorials del Departament de Territori i Sostenibilitat en matèria d'avaluació ambiental estratègica, disposa que es delega en aquestes darreres la competència que l'article 31 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, atribueix a l'òrgan ambiental en els supòsits següents: modificacions de planejament urbanístic general, llevat de les relatives a plans directors urbanístics i normes de planejament urbanístic, i instruments de planejament urbanístic derivat, llevat dels casos en què el seu àmbit afecta més d'un servei territorial.

D'acord amb els fets i els fonaments de dret exposats anteriorment,

Resolc:

—1 Emetre informe ambiental estratègic en el sentit que la Modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal de Bescanó a l'àmbit del restaurant Estanyol no s'ha de sotmetre a avaluació ambiental estratègica ordinària, atès que no té efectes significatius sobre el medi ambient, amb les condicions següents: a) Reajustar la delimitació de l'àmbit pel costat sud i est de manera que es redueixi al mínim imprescindible l'afectació al sòl qualificat d'interès ecològic i paisatgístic, ajustant l'àmbit de la pista de tennis i de l'aparcament a la realitat, i mantenir dins la clau 24d els terrenys exteriors de l'aparcament actual, cosa que comporta modificar el límit sud i est de la proposta tramitada.

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


3/3

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17181041-2017

b) D'acord amb l'informe emès per l'Agència Catalana de l'Aigua, en el cas d'ampliació de l'activitat, caldrà avaluar si podrà ser assumida per les instal·lacions de sanejament existents i s'haurà de regularitzar la situació administrativa de l'abocament. c) Les actuacions dins el sector hauran de mantenir lliure de pas la zona de servitud de la llera del riu Masrocs.

—2 Notificar aquesta Resolució a l'Ajuntament de Bescanó i publicar-la al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al web del Departament de Territori i Sostenibilitat.

Contra aquesta Resolució no es pot interposar cap recurs, sens perjudici dels que siguin procedents en via judicial contra la disposició de caràcter general que hagi aprovat la Modificació, o bé sens perjudici dels que siguin procedents en via administrativa contra l'acte d'aprovació de la Modificació, de conformitat amb l'article 31 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre. D'acord amb l'esmentat article 31 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, l'informe ambiental estratègic perd la vigència i deixa de produir els efectes que li són propis si, una vegada publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, no s'ha aprovat la Modificació en el termini màxim de quatre anys des que es publiqui.

Girona, 15 de juny de 2017

P. d. (Resolució TES/120/2015, DOGC núm. 6804, de 5.2.2015) Pere Saló i Manera Director dels Serveis Territorials a Girona

(17.181.041)

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


1/3

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17181042-2017

DISPOSICIONS DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT RESOLUCIÓ TES/1534/2017, de 15 de juny, per la qual s'emet l'informe ambiental estratègic de la Modificació puntual núm. 7 del Pla d'ordenació urbanística municipal de Bescanó als articles 112 i 164 de les normes urbanístiques, al terme municipal de Bescanó (exp. OTAAGI20170094). Fets En data 13 d'abril de 2017 va tenir entrada al Registre dels Serveis Territorials a Girona del Departament de Territori i Sostenibilitat la sol·licitud d'inici del procediment d'avaluació ambiental estratègica simplificada de la Modificació puntual núm. 7 del Pla d'ordenació urbanística municipal de Bescanó als articles 112 i 164 de les normes urbanístiques, presentada per l'Ajuntament de Bescanó. L'informe emès per l'Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental de Girona, de 12 de juny de 2017, proposa no sotmetre la Modificació a avaluació ambiental estratègica ordinària, un cop examinada la documentació aportada i tenint en compte les consultes efectuades i els criteris que defineix l'annex 2 de la Llei 6/2009, del 28 d'abril, d'avaluació ambiental de plans i programes. L'objecte de la Modificació és introduir una excepció als articles 112 “Sistema hidrogràfic” i 164 “Zona d'interès ecològic i paisatgístic” de la normativa del Pla d'ordenació urbanística municipal, per tal de permetre construir infraestructures o elements fixes de connectivitat entre camins públics de vianants o carrils bici entre marges de cursos fluvials, que seran preferiblement sobreaixecades. L'àmbit de la Modificació es correspon amb el conjunt de rius, rieres, torrents, canals, làmines d'aigua i fonts del municipi. El sistema hidrogràfic és coincident amb l'espai fluvial, i la zona d'interès ecològic i paisatgístic de riberals es correspon amb les fondalades i les ribes dels cursos d'aigua, especialment el riu Ter, la riera de Mus, la riera Vilaplana i la riera de Masrocs. El riu Ter és un espai inclòs a la xarxa Natura 2000 “Riberes del Baix Ter” (codi ES120011) declarat zona d'especial conservació (ZEC) per l'Acord GOV/150/2014, de 4 de novembre. Forma part de l'àmbit territorial d'actuació del Pla de conservació de la llúdriga a Catalunya aprovat per l'Ordre MAB/138/2002 i és una important àrea de refugi i nidificació per a diverses espècies de fauna amenaçada pròpies de les zones humides i boscos de ribera. De la revisió de les característiques de la Modificació no se'n desprèn que el seu desenvolupament pugui tenir efectes significatius sobre el medi ambient, atès que sempre es tractarà d'obres petites de pas per a vianants i bicicletes, que implicaran una afectació molt reduïda en superfície. La Modificació és coherent amb la regulació del municipi veí de Sant Gregori, el qual ja ho preveu, i permet així connectar les rutes de la Vall del Ter i la Vall de Llémena entre ambdós municipis, travessant el riu Ter. En el cas de preveure's en el futur aquest tipus d'infraestructures en altres punts, en especial sobre el riu Ter, espai inclòs a la xarxa Natura 2000 (Riberes del Ter ES51120011), el Projecte que desenvolupi l'actuació s'haurà de remetre a l'Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental, a fi de valorar si el Projecte pot afectar de forma apreciable, directament o indirectament, els valors naturals de l'espai, i establir, si és el cas, les mesures preventives i correctores que s'estimin necessàries. S'han consultat la Secció de Biodiversitat i Medi Natural, l'Agència Catalana de l'Aigua, el Departament de Cultura, Protecció Civil, el Servei Territorial d'Urbanisme, l'Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Girona i l'Associació de Naturalistes de Girona. S'han rebut les respostes següents: L'Agència Catalana de l'Aigua informa que no es preveuen afeccions significatives sobre el vector aigua, sempre i quan es duguin a terme les mesures preventives i correctores adients, així com una restauració ambiental adequada del medi, segons estableixi l'òrgan gestor de l'espai xarxa Natura 2000 “Riberes del Baix Ter”. Indica també que l'inici de les obres requereix l'autorització de l'Agència Catalana de l'Aigua, que haurà de tramitar el promotor aportant el corresponent Projecte constructiu. El Departament de Cultura indica que en l'àmbit no consta cap jaciment arqueològic ni paleontològic que pugui

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


2/3

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17181042-2017

resultar afectat. En relació amb el patrimoni arquitectònic es considera que la Modificació no té afectacions.

Fonaments de dret La disposició final onzena de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, determina que són aplicables els articles de caràcter bàsic d'aquesta Llei a les comunitats autònomes un cop transcorregut un any des de la seva entrada en vigor. Així mateix, la disposició transitòria primera concreta que la Llei esmentada és aplicable a tots els plans l'avaluació ambiental estratègica dels quals s'iniciï a partir de la seva entrada en vigor. La disposició addicional vuitena de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica, estableix que, mentre no es dugui a terme l'adaptació de la Llei 6/2009, del 28 d'abril, d'avaluació ambiental de plans i programes, a la normativa bàsica continguda a la Llei de l'Estat 21/2013, de 9 de desembre, s'han d'aplicar les prescripcions de la Llei 6/2009 que no contradiguin la dita normativa bàsica, d'acord amb les regles contingudes en la mateixa disposició. L'apartat 6.b) quart de la disposició addicional vuitena de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, determina que són objecte d'avaluació ambiental estratègica simplificada les modificacions dels plans urbanístics que són objecte d'avaluació ambiental estratègica ordinària que no constitueixin variacions fonamentals de les estratègies, les directrius i les propostes o de la cronologia del pla que produeixin diferències en els efectes previstos o en la zona d'influència. Els articles 29 i següents de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, regulen el procediment d'avaluació ambiental estratègica simplificada per emetre l'informe ambiental estratègic. L'article 12 de la Llei 6/2009, del 28 d'abril, estableix que l'òrgan ambiental en relació amb tots els plans i els programes objecte d'aquesta Llei és el departament de l'Administració de la Generalitat competent en matèria de medi ambient. L'article 103 del Decret 277/2016, de 2 d'agost, de reestructuració del Departament de Territori i Sostenibilitat, estableix que correspon a la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural exercir les competències que corresponen al Departament com a òrgan ambiental en matèria d'avaluació ambiental de plans i programes. El punt 2 de la Resolució TES/120/2015, de 26 de gener, de delegació de competències de la persona titular de la Direcció General de Polítiques Ambientals a favor de les persones titulars de la Subdirecció General d'Avaluació Ambiental i de les direccions dels serveis territorials del Departament de Territori i Sostenibilitat en matèria d'avaluació ambiental estratègica, disposa que es delega en aquestes darreres la competència que l'article 31 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, atribueix a l'òrgan ambiental en els supòsits següents: modificacions de planejament urbanístic general, llevat de les relatives a plans directors urbanístics i normes de planejament urbanístic, i instruments de planejament urbanístic derivat, llevat dels casos en què el seu àmbit afecta més d'un servei territorial.

D'acord amb els fets i els fonaments de dret exposats anteriorment,

Resolc:

—1 Emetre informe ambiental estratègic en el sentit que la Modificació puntual núm. 7 del Pla d'ordenació urbanística municipal de Bescanó dels articles 112 i 164 de les normes urbanístiques, no s'ha de sotmetre a avaluació ambiental estratègica ordinària, atès que no té efectes significatius sobre el medi ambient, amb les condicions següents: En el cas de preveure's en el futur aquest tipus d'infraestructures en altres punts, en especial sobre el riu Ter, espai inclòs a la xarxa Natura 2000 (Riberes del Baix Ter ES51120011), el Projecte que desenvolupi l'actuació s'haurà de remetre a l'Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental de Girona a fi de valorar si pot afectar de forma apreciable, directament o indirectament, els valors naturals de l'espai, i establir, si és el cas, les mesures preventives i correctores que s'estimin necessàries.

—2 Notificar aquesta Resolució a l'Ajuntament de Bescanó i publicar-la al Diari Oficial de la Generalitat de

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


3/3

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17181042-2017

Catalunya i al web del Departament de Territori i Sostenibilitat.

Contra aquesta Resolució no es pot interposar cap recurs, sens perjudici dels que siguin procedents en via judicial contra la disposició de caràcter general que hagi aprovat la Modificació, o bé sens perjudici dels que siguin procedents en via administrativa contra l'acte d'aprovació de la Modificació, de conformitat amb l'article 31 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre. D'acord amb l'esmentat article 31 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, l'informe ambiental estratègic perd la vigència i deixa de produir els efectes que li són propis si, una vegada publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, no s'ha aprovat la Modificació en el termini màxim de quatre anys des que es publiqui.

Girona, 15 de juny de 2017

P. d. (Resolució TES/120/2015, DOGC núm. 6804, de 5.2.2015) Pere Saló i Manera Director dels Serveis Territorials a Girona

(17.181.042)

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


1/5

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17181036-2017

DISPOSICIONS DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT RESOLUCIÓ TES/1535/2017, de 26 de juny, d'informe d'impacte ambiental del Projecte de remodelació de la pista Solell, al terme municipal d'Alp, promogut per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i tramitat per l'Ajuntament d'Alp (exp. OTAAGI20170078). —1 Antecedents La tramitació es va iniciar el 28 de març de 2017, quan va tenir entrada als Serveis Territorials a Girona del Departament de Territori i Sostenibilitat la sol·licitud de l'avaluació d'impacte ambiental simplificada presentada per l'Ajuntament d'Alp.

—2 Marc normatiu El Projecte de la pista d'esquí anomenat “Projecte de remodelació de la pista Solell” a l'estació d'esquí i muntanya de La Molina està inclòs al grup 9.h) de l'annex II de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental. L'article 7.2 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, estableix que són objecte d'una avaluació d'impacte ambiental simplificada els projectes compresos a l'annex II. L'objecte del present informe és valorar la necessitat de sotmetre el Projecte al procediment d'avaluació d'impacte ambiental ordinària.

—3 Descripció del Projecte i del document ambiental El Projecte preveu la millora de la pista de Solell existent, mitjançant el reperfilament general de la pista, per tal de minimitzar irregularitats del terreny. També es preveu ubicar un nou teleesquí i dotar la pista d'una xarxa de fabricació de neu artificial. El projecte constructiu, doncs, preveu les actuacions següents: - Reperfilar el terreny amb l'objectiu d'evitar la sobreproducció de neu artificial. - Dotar la pista amb una xarxa d'innivació artificial, retirar part dels paravents laterals de fusta i desplaçar-ne d'altres. - Excavar algunes terres, sobretot a l'inici del mur (PK 475), les quals s'equilibraran en la mateixa pista. - Eliminar la pista forestal per accedir a dalt del torrent amb vehicles a l'estiu, que creua la pista pel PK 605. - Retirar part de l'arbrat de la zona superior plantat per La Molina - FGC, ja que interfereix en la pista de competició. - Instal·lar una xarxa d'innivació artificial, que sortirà de la sala de màquines de torrent Negre i pujarà per la pista Solell. - Retirar els arbres de la part superior esquerra de la pista en un rectangle aproximat de 480 m de longitud per 5-15 m d'amplada i els primers 5 m de la zona d'arbres del cantó de la cadira (tram superior, costat dret en sentit ascendent), també en una longitud de 480 m, i tallar 3 arbres més al costat esquerre de la zona d'arribada. - Sembrar totes les superfícies afectades pels moviments de terres garantint la integració de l'obra a l'entorn. - Instal·lar xarxes de protecció per a l'estadi de competició. - Desplaçar la caseta de cronòmetre de l'arribada de l'estadi i fer-hi un petit accés.

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


2/5

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17181036-2017

- Ampliar la caseta de bombes existent per instal·lar 3 bombes més per a la producció de neu a la nova pista; retirar 2 torres de refrigeració i integrar els 3 contenidors metàl·lics en el mateix edifici. - Construir un teleesquí al costat del telecadira actual, recuperant l'antic sistema de transport. Per això caldrà construir una nova caseta per al conductor al costat de l'estació inferior, de 3 × 3 m. Àmbit de la zona del Projecte. La pista d'esquí Solell està situada just al límit del Parc Natural del Cadí-Moixeró. Tampoc no es troba dins de zones d'especial conservació (ZEC) segons l'Acord de Govern 176/2013, de 17 de desembre, pel qual es declaren les zones especials de conservació de la regió biogeogràfica alpina, integrants de la xarxa Natura 2000, i se n'aprova l'instrument de gestió. No s'afecta cap àrea d'interès faunístic i florístic. El Projecte preveu actuacions forestals de tala de pi negre (Pinus uncinata) que afectarà peus de poca alçària plantats per la mateixa estació d'esquí, o d'aclariment d'alguna bosquina. El Projecte es desenvolupa en una zona d'alta muntanya en una cota situada entre els 2.010 i 2.275 m i amb una topografia relativament accidentada. Hi ha una possible afecció del traçat del teleesquí de nova construcció damunt una petita superfície de l'hàbitat 6210, Prats —i fàcies emmatades— medioeuropeus seminaturals, sobre calcari (Festuco-Brometea), situat a la cota 2.075 m; bàsicament perquè la presència d'orquídies de diversos generes, especialment Ophys Orchis o Dactylorrhiza, faria que es considerés hàbitat europeu de caràcter prioritari. En l'àmbit del Projecte també s'identifica la presència de l'hàbitat d'interès comunitari no prioritari de Prats calcícoles alpins i subalpins (codi 6170). Així mateix, l'àmbit del Projecte es troba dins d'una forest d'utilitat pública. Alternatives: L'estudi d'alternatives analitza dues possibles solucions de millora de la pista Solell amb l'objectiu de dotar-la de millors infraestructures per a l'entrenament i la competició: - Alternativa 1. Compactar les infraestructures existents i previstes: el telecadira, el teleesquí, els canons i la xarxa de neu artificial, elements que quedarien a la banda dreta de la pista (per on puja el telecadira del Torrent Negre). - Alternativa 2. Compactar part de les infraestructures existents i previstes (el telecadira existent i el nou teleesquí) a la banda dreta de la pista (vist des de l'estació inferior del telecadira del Torrent Negre), i situar l'altra part (els canons i la xarxa de neu artificial) a la banda esquerra. Ambdues alternatives preveuen que el nou teleesquí se situï entre el telecadira actual i la franja de bosc, resseguint el traçat dels antics teleesquís del Torrent Negre, per motius de seguretat i per minimitzar el risc d'accidents dels esquiadors. L'anàlisi de les alternatives escull l'alternativa 1 atès que comporta una major integració del conjunt de les instal·lacions en l'entorn i una menor superfície d'ocupació relativa. Tanmateix, aquesta alternativa comporta una afecció relativament major sobre l'arbrat en el tram superior de la pista.

—4 Consultes A la taula adjunta es recullen les administracions públiques, entitats i persones interessades consultades en aquesta fase. S'hi indiquen amb una “X” les que han emès un informe en relació amb el document ambiental:

Relació de consultats

Respostes rebudes

Agència Catalana de l'Aigua. Demarcació Territorial de Lleida

X

Servei de Fauna i Flora. Subdirecció General de Biodiversitat i Medi Natural Parc Natural del Cadi-Moixeró

X

Secció de Boscos i Recursos Forestals. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

X

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


3/5

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17181036-2017

Departament de Cultura

X

Àrea de Medi Ambient (Diputació de Girona) Associació de Naturalistes de Girona

El resultat de les consultes ha estat, de manera resumida, el següent: El Servei d'Arqueologia i Paleontologia informa que, segons l'Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya i l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, cap jaciment arqueològic o paleontològic ni cap element arquitectònic conegut resta afectat directament per l'activitat, i, per tant, emet un informe favorable. L'Agència Catalana de l'Aigua conclou que totes les infraestructures previstes es troben fora de la zona inundable del torrent Negre i que per les actuacions plantejades i amb les mesures preventives i correctores previstes en la documentació ambiental no es preveu que hi hagi efectes ambientals significatius sobre el vector aigua. Les actuacions previstes al Projecte afecten la llera i la zona de policia de lleres del torrent Negre, i, per tant, caldrà disposar de l'autorització prèvia de l'organisme de conca (CHE) per portar a terme les obres en domini públic hidràulic i/o zona de policia. La Secció de Boscos i Recursos Forestals del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació considera que la realització del Projecte no ha de representar a priori un impacte rellevant sobre la hidrologia, la geomorfologia, la flora i vegetació, la fauna o el paisatge, sempre que es compleixin les mesures de restauració plantejades al Projecte i al document ambiental. La resposta a la consulta efectuada al Parc Natural del Cadi-Moixeró informa que l'afecció de la remodelació de la pista Solell de l'estació d'esquí de La Molina sobre la xarxa Natura 2000 és molt lleu o inapreciable, i, per tant, no es considera necessari sotmetre el Projecte de la pista d'esquí Solell al procediment d'avaluació d'impacte ambiental ordinària.

—5 Avaluació 5.1 Consideracions en relació amb les característiques del Projecte. El Projecte preveu una intervenció d'una superfície de 1,4 ha situada en un vessant de muntanya situat al mig de les instal·lacions de què actualment disposa l'estació d'esquí La Molina. El Projecte preveu portar a terme el moviment de terres amb l'objectiu de reperfilar la superfície, i en els llocs amb més pendent es preveu construir drenatges transversals que evitin escorrenties longitudinals en el sentit de màxim pendent. El Projecte preveu que el balanç total de terres sigui zero, i, per tant, no hi haurà necessitat ni excedent de terres. El Projecte preveu que els talussos d'excavació (desmunts) tinguin un pendent de 3H:1V, i en algun punt 2H:1V, i es recobriran amb gleves naturals i/o sembrats/hidrosembrats de nou. Mentre que els talussos de terraplè estan previstos amb un pendent 3H:1V, i seran sistemàticament sembrats; en alguns llocs puntuals, a més, podran ser susceptibles de rebre arbres recuperats de la mateixa obra. La construcció d'un nou teleesquí que anirà paral·lel al telecadira actual no ha de comportar impactes importants per ocupació o tala massiva de terrenys forestals atès que es preveu que el traçat transcorri enganxat al telecadira actual. El projecte d'ampliació de la caseta de bombes es portarà a terme sobre l'esplanada existent i aprofitarà part de les instal·lacions actuals; la superfície total del nou edifici serà de 380 m 2 i la seva forma, materials i colors tenen com a objectiu la integració a l'entorn. Des del punt de vista ambiental es considera que l'ampliació de la caseta no ha de comportar efectes sobre el medi, sempre que es porti a terme dins els límits de l'esplanada ja existent. Des del punt de vista ambiental es considera que el baix grau d'artificialització que comporta l'execució del Projecte, la limitada superfície i l'escàs moviment de terres no tenen efectes sobre el medi immediat i el

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


4/5

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17181036-2017

paisatge alpí dominant a l'entorn de la zona objecte del Projecte. 5.2 Consideracions en relació amb la ubicació del Projecte. El Projecte no afecta cap espai de la xarxa Natura 2000, ni del PEIN, ni cap àrea d'interès faunístic i florístic. La zona objecte del Projecte s'ubica dins del domini esquiable de La Molina, situada a les cotes altes de l'estació d'esquí, en una zona ocupada per pistes d'esquí (pista, telecadira i instal·lacions de neu artificial). La millora de la pista no preveu canvis substancials respecte de la pista actual. L'activitat es desenvoluparà sobre uns prats alpins, que mantindran la seva naturalesa de pastura però amb uns pendents diferents als actuals. La nova instal·lació de teleesquí afectarà la franja de pins negres (Pinus uncinata) plantats per l'estació de La Molina, tot i que, d'acord amb les característiques tècniques del Projecte, l'afecció serà mínima atès que transcorre paral·lela al traçat actual del telecadira. A les cotes altes, s'afecten exemplars de poca alçària i amb una estructura lineal, artificiosa. Pel que fa a l'afecció de les cotes més baixes de la pista, el Projecte només preveu l'aclarida d'alguna bosquina. Per tal de compensar l'efecte d'aquestes tales caldria considerar la possibilitat de fer alguna plantació de pi negre en algun indret proper que no afectés el funcionament de l'estació i fos òptim com a lloc de refugi per a la fauna subalpina. Tanmateix, caldrà valorar la possible afecció del traçat del teleesquí de nova construcció damunt una petita superfície de l'hàbitat 6210, Prats —i fàcies emmatades— medioeuropeus seminaturals, sobre calcari (Festuco-Brometea), situat a la cota 2.075 m. 5.3 Consideracions en relació amb les característiques dels potencials impactes. Pel que fa als possibles impactes potencials sobre el medi, el document ambiental presentat incorpora un seguit de mesures correctores amb l'objectiu de minimitzar els possibles impactes que puguin sorgir tant durant l'execució de l'obra com en l'explotació de l'activitat. Pel que fa a possibles impactes sobre la morfologia, es considera que els pendents finals projectats i les mesures correctores de restauració de les zones amb pendent i la previsió de mesures per evitar-ne l'erosió garanteixen una bona integració dels canvis a l'entorn immediat. El Projecte preveu l'abassegament de terra vegetal i gleves durant l'execució de l'obra i la seva posterior incorporació a la zona afectada i la sembra i hidrosembra amb espècies autòctones de la zona afectada. Totes les tasques de revegetació tenen com a objectiu la ràpida consolidació i la restauració del prat alpí actual. El consum d'aigua per a la producció de neu artificial dels 21 nous canons projectats serà d'uns 14.700 m3 /any. Tanmateix, no es preveu un augment del consum d'aigua, atès que Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya disposa d'una concessió d'aigües subterrànies fixa, amb un volum total de 323.500 m 3 /any. El consum global de l'estació de La Molina durant l'any 2015 ha estat d'uns 171.000 m 3 , i durant l'any 2016, de 129.600 m3 .

—6 Resolució En conseqüència, considerant la documentació presentada, les respostes rebudes a les consultes formulades, així com els criteris de l'annex III de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, relatius a les característiques del Projecte, la seva ubicació i les característiques del potencial impacte, i a proposta de l'Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental a Girona,

Resolc:

Primer Emetre l'informe d'impacte ambiental sobre el Projecte de remodelació de la pista Solell, pel qual es determina que el Projecte no s'ha de sotmetre a una avaluació d'impacte ambiental ordinària, atès que l'actuació prevista no té efectes significatius sobre el medi ambient.

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


5/5

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17181036-2017

Segon Incloure les condicions addicionals següents: a) El traçat del nou teleesquí ha d'estar tant a prop com sigui possible del telecadira actual, de manera que l'afecció a la massa arbòria sigui la mínima i imprescindible. b) Tanmateix, cal fer una valoració de la possible afecció del traçat del teleesquí de nova construcció damunt una petita superfície de l'hàbitat 6210, Prats —i fàcies emmatades— medioeuropeus seminaturals, sobre calcari (Festuco-Brometea), situat a la cota 2.075 m; bàsicament perquè la presència d'orquídies de diversos gèneres, especialment Ophys Orchis o Dactylorrhiza, faria que es considerés hàbitat europeu de caràcter prioritari.

Tercer Una vegada finalitzades les obres, el promotor haurà de presentar a l'Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental de Girona del Departament de Territori i Sostenibilitat un informe final, signat per la direcció ambiental de l'obra, que verifiqui el compliment de les mesures correctores i les condicions que estableixen el document ambiental i la present Resolució.

Quart Traslladar la present Resolució a l'Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental de Girona perquè la notifiqui a l'interessat.

D'acord amb el que estableix l'article 47.3 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, aquest informe d'impacte ambiental s'ha de fer públic mitjançant la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a la seu electrònica del Departament de Territori i Sostenibilitat. De conformitat amb l'article 47.6 de la Llei d'avaluació ambiental, l'informe d'impacte ambiental no serà objecte de cap recurs sens perjudici dels que, si escau, corresponguin en via administrativa o judicial davant de l'acte, si escau, d'autorització del Projecte.

Barcelona, 26 de juny de 2017

Ferran Miralles i Sabadell Director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural

(17.181.036)

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


1/3

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17181037-2017

DISPOSICIONS DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT RESOLUCIÓ TES/1538/2017, de 13 de juny, per la qual s'emet l'informe ambiental estratègic del Pla especial urbanístic d'ordenació i millora del càmping Sol i Fred, al terme municipal de Sarroca de Bellera (exp. U17/012 - OTAALL20170019). Fets En data 9 de febrer i 16 de maig de 2017, va entrar al Registre dels Serveis Territorials del Departament de Territori i Sostenibilitat a Lleida la sol·licitud del tràmit d'avaluació ambiental del Pla especial urbanístic d'ordenació i millora del càmping Sol i Fred, al terme municipal de Sarroca de Bellera, presentada per l'Ajuntament. L'informe emès per l'Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental de Lleida, de 19 de maig de 2017, proposa emetre informe ambiental estratègic en el sentit que no cal sotmetre el Pla a avaluació ambiental estratègica ordinària, un cop examinada la documentació aportada i tenint en compte les consultes efectuades i els criteris que defineix l'annex 2 de la Llei 6/2009, del 28 d'abril, d'avaluació ambiental de plans i programes. El Pla té per objecte la reordenació urbanística del càmping existent amb la regulació dels usos i paràmetres de les edificacions, l'adequació de les instal·lacions i la determinació de mesures de gestió de manera que es minimitzin els riscos naturals condicionant la seva continuïtat a disposar d'un sistema de gestió del risc d'inundabilitat. També es defineix la vialitat interna del càmping, dels espais d'aparcament i dels serveis. El Pla no s'inclou dins de cap espai natural protegit pel Pla d'espais d'interès natural de Catalunya, ni per la xarxa Natura 2000. Afecta la categoria de sòl de protecció especial, de valor natural i connexió, del sistema d'espais oberts del Pla territorial parcial de l'Alt Pirineu i Aran. Les normes d'ordenació territorial del Pla territorial esmentat estableixen que seran incompatibles en sòl de protecció especial totes aquelles actuacions d'edificació o de transformació de sòl que puguin afectar de forma clara els valors que motiven la protecció. L'espai Manyanet – Filià – Penya-segat de la Torre de Cabdella – Corrunco – Bosc de Durro (5A) s'inclou en la xarxa d'espais de valor natural i connexió del Pla territorial per garantir la conservació d'un extens espai, dins de la serralada pirinenca axial, amb ambients rupícoles, de pastures, prats de dall, landes, matollars, boscos subalpins i d'altres formacions mediterrànies i associades als cursos d'aigua, on s'hi poden trobar una gran varietat d'espècies animals i vegetals, algunes d'elles endèmiques. El Pla inclou dos ambients clarament diferenciats. D'una banda, la zona immediata al riu, que inclou parcialment l'hàbitat Rius de tipus alpí amb bosquines de muntanya i té especial interès per a algunes espècies de fauna protegida com la llúdriga (Lutra lutra) o el tritó pirinenc (Calotriton asper) i, d'altra banda, la resta de l'àmbit, on es pot trobar l'hàbitat prats de dall de terra baixa i de la muntanya mitjana (Arrhenatherion). Una part important de l'àmbit del Pla se situa també dins de la zona de flux preferent del riu de les Esglésies. Malgrat la definició dels objectius del Pla en relació amb el risc, l'ordenació proposada manté diverses unitats d'acampada, mòbils i semimòbils en la zona de flux preferent del riu sense tenir en compte tampoc que aquesta zona és la que té un major valor ambiental per la presència dels hàbitats i espècies propis de les riberes dels cursos fluvials. Tant l'informe emès per l'Agència Catalana de l'Aigua com l'informe de la Comissió Territorial d'Urbanisme emesos en el tràmit preceptiu de consultes posen de manifest la necessitat d'alliberar la zona de flux preferent esmentada per tal de complir amb el Reial decret 638/2016, pel qual es modifica el Reglament de domini públic hidràulic.

Fonaments de dret La disposició final onzena de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, determina que són

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


2/3

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17181037-2017

aplicables els articles de caràcter bàsic d'aquesta Llei a les comunitats autònomes un cop transcorregut un any des de la seva entrada en vigor. Així mateix, la disposició transitòria primera concreta que la Llei esmentada és aplicable a tots els plans l'avaluació ambiental estratègica dels quals s'iniciï a partir de la seva entrada en vigor. La disposició addicional vuitena de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica, estableix que, mentre no es dugui a terme l'adaptació de la Llei 6/2009, del 28 d'abril, d'avaluació ambiental de plans i programes, a la normativa bàsica continguda a la Llei de l'Estat 21/2013, de 9 de desembre, seran d'aplicació les prescripcions de la Llei 6/2009 que no contradiguin la dita normativa bàsica, d'acord amb les regles contingudes en la mateixa disposició. L'apartat 6.b) de la disposició addicional vuitena de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, determina que són objecte d'avaluació ambiental estratègica simplificada els plans especials urbanístics en sòl no urbanitzable que desenvolupin planejament no avaluat ambientalment o quan aquest ho determina. Els articles 29 i següents de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, regulen el procediment d'avaluació ambiental estratègica simplificada per emetre l'informe ambiental estratègic. L'article 12 de la Llei 6/2009, del 28 d'abril, estableix que l'òrgan ambiental en relació amb tots els plans i els programes objecte d'aquesta Llei és el departament de l'Administració de la Generalitat competent en matèria de medi ambient. L'article 103 del Decret 277/2016, de 2 d'agost, de reestructuració del Departament de Territori i Sostenibilitat, estableix que correspon a la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural exercir les competències que corresponen al Departament com a òrgan ambiental en matèria d'avaluació ambiental de plans i programes.

D'acord amb els fets i els fonaments de dret exposats anteriorment,

Resolc:

—1 Emetre informe ambiental estratègic en el sentit que el Pla especial urbanístic d'ordenació i millora del càmping Sol i Fred, al terme municipal de Sarroca de Bellera, no s'ha de sotmetre a avaluació ambiental estratègica ordinària, per la manca d'efectes significatius sobre el medi ambient si es modifica la proposta amb les condicions següents: a) Cal alliberar la zona de flux preferent en els termes explicitats en l'informe de l'Agència Catalana de l'Aigua. b) Cal preveure una franja d'espais lliures amb un tractament naturalitzat a l'espai immediat al riu. c) En el disseny dels espais lliures dins de l'àmbit del Pla s'utilitzaran espècies autòctones pròpies dels hàbitats naturals presents a la zona. d) Les característiques de l'enllumenat s'han d'ajustar a allò establert a la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenat per a la protecció del medi nocturn, en el cas de les zones E2 (protecció alta). e) Caldrà incorporar al Pla les mesures d'integració paisatgística contingudes en l'informe de la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Alt Pirineu.

—2 Notificar aquesta Resolució a l'Ajuntament de Sarroca de Bellera i publicar-la al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al web del Departament de Territori i Sostenibilitat.

Contra aquesta Resolució no es pot interposar cap recurs, sens perjudici dels que siguin procedents en via judicial contra la disposició de caràcter general que hagi aprovat el Pla o bé sens perjudici dels que siguin procedents en via administrativa contra l'acte d'aprovació del Pla de conformitat amb l'article 31 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre. D'acord amb l'esmentat article 31 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, l'informe ambiental estratègic perd la vigència i deixa de produir els efectes que li són propis si, una vegada publicat en el Diari Oficial de la

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


3/3

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17181037-2017

Generalitat de Catalunya, no s'ha aprovat el Pla en el termini màxim de quatre anys des que es publiqui.

Barcelona, 13 de juny de 2017

Ferran Miralles i Sabadell Director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural

(17.181.037)

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


1/8

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17181038-2017

DISPOSICIONS DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT RESOLUCIÓ TES/1541/2017, de 26 de juny, d'informe d'impacte ambiental del Projecte de repotenciació de la línia de transport d'energia elèctrica a 220 kV, Adrall-Llavorsí, als termes municipals de Ribera d'Urgellet, Montferrer i Castellbò, Soriguera, Rialp i Llavorsí, promogut per Red Eléctrica de España, SAU (exp. OTAALL20170006). —1 Antecedents El 10 de gener de 2017, va tenir entrada al registre dels Serveis Territorials del Departament de Territori i Sostenibilitat a Lleida la sol·licitud del Departament d'Empresa i Coneixement per determinar la necessitat o no d'efectuar el tràmit d'avaluació ambiental del Projecte de repotenciació de la línia de transport d'energia elèctrica a 220 kV, Adrall-Llavorsí, als termes municipals de Ribera d'Urgellet, Montferrer i Castellbó, Soriguera, Rialp i Llavorsí. El Projecte el promou l'empresa energètica Red Eléctrica de España, SAU. Aquesta sol·licitud s'acompanya del document ambiental del Projecte esmentat, signat per la consultora Basoinsa, SL.

—2 Marc normatiu L'article 7.2 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, estableix que seran objecte d'una avaluació d'impacte simplificada qualsevol modificació de les característiques d'un projecte de l'annex I o de l'annex II, executat o en procés d'execució, que pugui tenir efectes adversos significatius sobre el medi ambient, i també els projectes que puguin afectar directament o indirectament espais de la xarxa Natura 2000. Aquest Projecte modifica les característiques d'un supòsit inclòs en l'annex I, i una gran part de l'actuació (condicionament de camins) es duu a terme dins d'un espai de la xarxa Natura 2000.

—3 Descripció del Projecte i del document ambiental La proposta té per objecte reforçar la xarxa de transport d'energia elèctrica per tal de millorar la seguretat del subministrament d'energia, així com per millorar les connexions elèctriques internacionals. El Projecte de repotenciació de la línia Adrall-Llavorsí es recull en la planificació energètica (Pla de desenvolupament de la xarxa de transport d'energia elèctrica 2015-2020) amb motivacions estructurals i que va estar sotmesa al tràmit d'avaluació ambiental estratègica. La repotenciació de la línia comporta un augment de temperatura d'operació de la línia, i, per tant, es requereix elevar l'alçària dels conductors per complir les distàncies de seguretat reglamentàries al terreny i als creuaments amb els serveis existents (telefonia, carreteres, etc.). La solució adoptada en el Projecte consisteix en un recreixement dels conductors de vuit suports que formen part dels vans que estarien afectats per aquestes situacions. També caldrà portar a terme tales i podes puntuals en gran part dels vans de la línia, amb l'objecte d'assegurar les distàncies a la vegetació. La taula següent descriu les principals actuacions que preveu el Projecte:

Actuació

Repotenciació de la línia de transport d'energia elèctrica a 220 kV, simple circuit, Adrall-Llavorsí

Longitud

29,017 km

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


2/8

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17181038-2017

Suports per recréixer 8 Inici

SE ADRALL (ADL)

Final

SE LLAVORSÍ (LLV)

Nombre de circuits

1

Conductors

Tram ADL a T 107: HAWK Dx Tram T 107 a LLV: ZIGOLO Dx

Cables de terra

1 x OPGW DIÀMETRE 15,2 En alguns trams du un segon cable de terra. Tram ADL a T 107: OPGW diàmetre 15,2 Tram T 39 a LLV: AWLD7N8

Material

Metàl·lic de gelosia

Es farà el recreixement (en alçada) dels suports següents:

Núm. de suport Alçada de recreixement Terme municipal T-104

7

Ribera d'Urgellet

T-73

3

Montferrer i Castellbó

T-45

3

Soriguera

T-32

3

Llavorsí

T-28

3

Rialp

T-39

4

Llavorsí

T-40

4

Llavorsí

T-37

5

Llavorsí

El Projecte no preveu modificar ni el traçat ni la ubicació dels suports, ni requereix afegir cap suport nou. La primera fase de les actuacions es porta a terme amb la línia elèctrica en servei, i consisteix en l'adequació i l'obertura d'accessos, en l'adequació de les plataformes de treball i en el reforç de les cimentacions en aquells suports que cal recréixer, amb la tasca corresponent de desbrossada i poda. Les restes vegetals originades es trituraran i s'incorporaran al sòl o es trossejaran per retirar-les posteriorment. Un cop acabats aquests treballs, s'anivellarà el terreny amb pala retroexcavadora o maquinària similar. Finalment, se separarà la capa superior de terra vegetal per tal de reutilitzar-la, emmagatzemant-la en piles d'alçària inferior als 2 m. L'obertura del camí comportarà també l'anivellament del terreny fins assolir amplades de 3,5 m amb les compensacions corresponents entre terres procedents dels desmunts i dels terraplens.

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


3/8

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17181038-2017

Pel que fa a la longitud dels accessos, seran de 207,83 m, a camp través; de 323,74 m, mitjançant camins existents que caldrà condicionar, i de 558,63 m de camí de nova construcció. Els treballs de recreixement es faran afegint peces d'entre 3 i 7 m d'alçària i requeriran reforçar les cimentacions mitjançant mitjans mecànics o manuals. Caldrà també adequar la plataforma al voltant del suport en funció de la disponibilitat de terreny. Aquestes plataformes ocuparan una superfície aproximada de 400 m 2 . Normalment, com que hi ha plataformes prèvies no es requerirà obrir-ne de noves. En aquestes plataformes s'ubicaran els materials i els elements auxiliars, així com la maquinària d'obra i la grua per aixecar els segments de torre que cal afegir. Els materials que s'han d'instal·lar provinents dels subministradors es descarregaran amb mitjans mecànics i s'abassegaran en camps ubicats en zones que no en variïn l'estat a causa de treballs agrícoles, etc. El Projecte també descriu el procediment de desmuntatge de les línies elèctriques un cop acabada la seva vida útil, cosa que implica desmuntar primer els conductors, després els suports, retirar les cimentacions, gestionar els residus i restaurar l'entorn. Per a la posada en servei de la línia caldrà condicionar els carrers de seguretat amb la poda i la tala per assolir l'amplada que el recreixement requereix. Com que és una línia existent, no es considera cap nova alternativa de traçat, sinó que les alternatives es plantegen segons la tipologia d'actuació relacionada amb mantenir les distàncies de seguretat de la línia. Segons les característiques de cada tram es tenen en compte les possibilitats següents: tales i podes de vegetació sota línia; recreixement dels suports (alternativa prioritària excepte en suports de molt baixa accessibilitat), rebaixos del terreny sota línia (quan el moviment de terres és superior per la construcció d'accés que el rebaix necessari del terreny per assolir la distància reglamentària), i actuacions sobre altres infraestructures. Hi ha la previsió d'instal·lar espirals salvaocells (d'1 × 0,5 m) en els cables de terra en el tram que va des de la subestació de Llavorsí fins al T-63 i des de la subestació d'Adrall al T-11A. Amb l'objecte de determinar les necessitats i l'abast de les actuacions de la restauració ambiental i paisatgística s'avaluarà cada suport i accés individualment, per definir les actuacions més adequades en cada cas. Aquestes actuacions seran: aportació de terra vegetal, sembra de la barreja d'herbàcies i condicionament de la superfície, i sembra de la mescla d'herbàcies i arbustives. El document ambiental identifica i descriu les característiques geològiques, de la vegetació i de la fauna que poden resultar més afectades i fa un tractament detallat de les actuacions que potencialment poden representar un impacte més significatiu, com els accessos als suports, plataformes de treball i abassegaments.

—4 Consultes El 18 de gener de 2017, i d'acord amb l'article 46 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, s'han efectuat consultes a diferents organismes i institucions, amb les respostes que es reflecteixen en la taula següent:

Relació de consultats

Respostes rebudes

Agència Catalana de l'Aigua

X

Confederació Hidrogràfica de l'Ebre

X

Departament d'Interior (Serveis Territorials)

X

Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació Parc Natural de l'Alt Pirineu

X

Secció de Biodiversitat i Medi Natural Departament de Cultura

ISSN 1988-298X

X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


4/8

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17181038-2017

Consell Comarcal de l'Alt Urgell Consell Comarcal del Pallars Sobirà Ajuntament de Rialp Ajuntament de Llavorsí Ajuntament de Soriguera Ajuntament de Montferrer i Castellbó Ajuntament de Ribera d'Urgellet IPCENA

L'informe emès per l'Agència Catalana de l'Aigua precisa que caldrà demanar l'autorització d'obres en zona de policia de lleres i/o domini públic hidràulic (tant rius com barrancs) de l'organisme hidràulic competent i respectar la zona de servitud de lleres i els criteris d'intervenció en espais fluvials. L'informe de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre considera compatibles els efectes previsibles pel Projecte de repotenciació, sempre que es compleixin les mesures preventives i correctores especificades en el document ambiental aportat. Tot i així, considera que també seran necessàries mesures adreçades a protegir en qualsevol moment el medi hídric de la zona d'actuació (superficial i subterrani), per la qual cosa caldrà impedir que es contamini o degradi, amb atenció especial als cursos d'aigua existents en les proximitats als suports i als accessos. Així mateix caldrà dur a terme els treballs que puguin afectar aquests cursos d'aigua en la mesura que es pugui en èpoques d'estiatge, extremant les precaucions per no afectar les lleres ni l'ecosistema fluvial. L'informe emès pel Departament d'Interior considera compatibles les instal·lacions d'infraestructures dins les zones de risc definides, tot i que destaca el fet que el Projecte afecta zones d'alt risc d'incendi forestal, i, per tant, caldrà aplicar les mesures de prevenció d'incendis forestals que estableix el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals. També indica que, si durant les tasques d'execució de les obres es produís un vessament o un inici d'incendi, cal notificar-ho al Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 i recorda l'obligació de donar compliment, si escau, al Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures. L'informe del Parc Natural destaca l'afecció del Projecte sobre terrenys inclosos en el Parc Natural de l'Alt Pirineu, integrat dins el Pla d'espais d'interès natural (Decret 328/1992) i també en l'espai natural Alt Pallars (ES5130003), inclòs en la xarxa Natura 2000 (ZEC i ZEPA) (Directiva 2009/142/CE, Directiva 92/43/CEE, Acord de Govern 112/2005, Acord de Govern 176/2013 i Llei 42/2007) i sobre els hàbitats i les espècies més representatius. En les conclusions es menciona una sèrie de condicions que han estat incorporades en el present document. El Departament de Cultura ha emès un informe on s'indica que segons l'Inventari Arqueològic i Paleontològic de Catalunya i l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, no consta cap jaciment arqueològic i paleontològic conegut i documentat a les cartes arqueològiques de l'Alt Urgell (termes municipals de Ribera d'Urgellet i Montferrer i Castellbó) i del Pallars Sobirà (termes municipals de Llavorsí i Rialp). Així mateix, recorda que, d'acord amb la normativa vigent, si durant l'execució de l'obra es troben restes o objectes amb valor arqueològic, el promotor o la direcció facultativa de l'obra han de paralitzar-ne immediatament els treballs, han de prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes i n'han de comunicar el descobriment en el termini de quaranta-vuit hores al Departament de Cultura per valorar la troballa.

—5 Avaluació 5.1 Consideracions en relació amb les característiques del Projecte. El Projecte preveu la repotenciació d'un tram de 29 km de la línia de transport d'energia elèctrica AdrallLlavorsí amb la substitució del conductor i el recreixement de vuit suports, sense variar el traçat original de la

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


5/8

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17181038-2017

línia. Per tant, el recreixement dels suports condiciona les alternatives del Projecte. Una vegada descartada l'alternativa 0 per motius fonamentalment tècnics i socioeconòmics, la documentació ambiental fa un estudi d'alternatives centrat en una anàlisi individualitzada d'opcions per a cada suport que s'ha de recréixer. Les opcions se centren bàsicament en les possibilitats d'accés als suports i les de rebaixar el terreny sota la línia si això comporta menys moviments de terres. A causa de l'orografia de la zona i l'extensió dels terrenys forestals en l'àmbit d'estudi, la preparació i el condicionament dels accessos poden requerir importants moviments de terres i tales de certa magnitud, especialment quan aquests accessos són de nova creació (gairebé un 20% del total). Tots els treballs de tales augmenten el risc d'incendi forestal. En aquest sentit, el Projecte preveu com a mesura preventiva incorporar mitjans d'extinció d'incendis específics, com són la instal·lació de dipòsits d'aigua amb motobombes i mànegues i mataespurnes. Dins d'aquests treballs sobre la vegetació per disminuir les necessitats de transport es preveu triturar tot el que són restes vegetals de mida petita (branques i fulles) i deixar-les sobre el terreny per tal de promoure, encara que sigui de manera parcial, el retorn de nutrients al sòl. D'altra banda, les restes més grans, com els troncs, es trossejaran per retirar-les posteriorment. Pel que fa als treballs de recreixement dels suports, l'existència de plataformes prèvies fa que només calgui adequar-les, sense que s'hagin de fer desmunts addicionals. Aquestes plataformes s'utilitzaran també per ubicar els materials utilitzats a l'obra i tota la maquinària requerida (grues, retroexcavadores). D'altra banda, per minimitzar els impactes sobre la vegetació natural, l'accés als suports a camp través es farà majorment en sòls agrícoles. Per tant, la intervenció es limitarà a la tala d'alguns exemplars d'arbres i a la poda de les branques que impedeixen el pas de les màquines i els vehicles. Pel que fa a la substitució del cablatge, depenent del grau de desenvolupament de la vegetació que ha anat creixent en el carrer de seguretat sota la línia, es procedirà a despenjar el cable (terrenys nus) o bé a utilitzar politges que permetin anar recollint el cable sense afectar la vegetació quan no sigui factible emprendre treballs de tala i desbrossada. La documentació ambiental analitza els potencials impactes sobre la salut i el benestar humà, en concret, sobre el possible augment de l'impacte acústic i del risc electromagnètic. L'estudi elaborat conclou que l'augment de capacitat de transport de la línia està sempre dins els marges acústics establerts. Pel que fa als camps magnètics i elèctrics detectats són inferiors als llindars de referència inclosos en les recomanacions del Consell Europeu 1999/519/CE (no variarà el camp elèctric, i el camp magnètic s'incrementa lleugerament en augmentar la intensitat). El Projecte també produirà residus sòlids, principalment durant l'etapa que preveu desinstal·lar la línia actual, i per aquesta raó, és necessari l'establiment d'una correcta gestió de les runes i d'altres residus de la construcció on cal incloure les terres o pedres d'excavació de la construcció d'acord amb la normativa vigent. 5.2 Consideracions en relació amb la ubicació del Projecte. El Projecte s'ubica en una zona del Pirineu de forts contrastos geològics i microclimàtics, factor que aporta, a més d'un paisatge de qualitat, una elevada diversitat biològica, tant pel que fa a hàbitats com a espècies. La línia travessa l'espai de la xarxa Natura 2000 Alt Pallars (ES5130003, ZEC i ZEPA), inclòs en el Pla d'espais d'interès natural i el Parc Natural de l'Alt Pirineu. Els hàbitats potencialment afectats són: boscos de pi negre sobre substrat silícic (HIC 9430), pinedes submediterrànies de pinassa (Pinus nigra) (HIC 9530) i alzinars i carrascars (HIC 9340). Aquests hàbitats marquen el caràcter eminentment forestal de la major part del traçat de la línia, i l'existència d'una fauna molt vinculada amb aquest tipus d'ecosistema, entre la qual destaquen mamífers com l'ós bru (Ursus artus), diferents espècies de ratpenats (Rhinolophus ferrumequinum, Barbastella barbastellus) i ocells com el mussol pirinenc (Aegolius funereus), el gall fer (Tetrao urogallus) i el picot negre (Dryocopus martius). Totes aquestes espècies estan dotades d'alts valors de conservació, tant internacional com espanyola. Tanmateix, el principal impacte sobre la fauna es deu a l'augment de l'alçària dels suports i es dona sobre les espècies de grans aus planejadores. Dins l'àmbit d'estudi es troba la major riquesa de rapinyaires i espècies necròfagues de Catalunya, entre les quals destaquen espècies de rapinyaires i de necròfags, com el voltor comú, l'aufrany i el trencalòs. Així mateix, aquesta zona inclou espais integrats en diferents plans de conservació, entre els quals destaquen el Pla de recuperació del trencalòs, aprovat pel Decret 282/1994, de 29 de setembre, les zones de protecció per a l'alimentació d'espècies d'aus necròfagues d'interès comunitari (Ordre AAM/387/2012, de 23 de novembre), als quals s'afegeix el Pla de reintroducció del voltor negre.

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


6/8

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17181038-2017

L'informe del Parc Natural reflecteix la incidència concreta de l'obra sobre aquestes espècies d'ocells amb una sèrie de condicions a què caldrà donar compliment i que han estat incorporades en l'apartat 6 d'aquest document. 5.3 Consideracions en relació amb les característiques dels potencials impactes. Els principals impactes del Projecte s'associen sobretot al condicionament dels accessos i les plataformes de treball en els suports que cal recréixer. Aquests impactes, però, són tractats a un nivell suficient de detall i es poden considerar ben ajustats al caràcter de les actuacions. El Projecte inclou també una valoració econòmica de totes les mesures que s'han d'aplicar i un apartat específic d'identificació dels impactes residuals generats, els quals han estat valorats globalment com a compatibles. Així mateix, la documentació aportada inclou, a més dels protocols genèrics d'aplicació de mesures mediambientals de Red Eléctrica de España, una anàlisi específica de mesures aplicables per a cada cas, ja sigui referent a accessos i plataformes de treball com a l'ajust del calendari d'obres quan hi ha la possibilitat d'afecció a fauna o flora sensibles. El Projecte de repotenciació de la línia té com a principal avantatge la possibilitat d'aprofitar els treballs de substitució del cablatge per instal·lar salvaocells en els trams sensibles a aquesta afecció (es proposa per a la major part de la línia), la qual cosa permet adaptar-se als requeriments que estableix el Reial decret 1432/2008, de 29 d'agost, pel qual s'estableixen mesures per a la protecció de l'avifauna contra la col·lisió i la electrocució en línies elèctriques d'alta tensió. Pel que fa a la incidència del Projecte sobre la hidrologia superficial i subterrània, la documentació ambiental esmenta que la línia, malgrat l'abundància de barrancs i fonts de l'àmbit, així com d'infraestructures hidràuliques existents (captacions, sondejos i assuts), no intercepta cap d'aquests elements del paisatge ni són afectats pels accessos a les zones de treball. En l'efecte de recreixement d'alguns suports sobre la percepció visual de la línia, d'acord amb la simulació fotogràfica inclosa en l'estudi ambiental, no s'aprecia un augment significatiu de l'impacte paisatgístic respecte a la línia actual, tot i que és convenient el tractament cromàtic dels suports. El Projecte presenta, per tant, una bona relació entre el que significa millora tècnica i millora ambiental, i es considera que pot haver-hi algunes sinergies entre ambdues, com l'aprofitament d'energies renovables i l'adaptació al nou reglament de protecció de l'avifauna davant el risc d'electrocució i electrocució.

—6 Resolució Vista la documentació presentada i les respostes rebudes durant la fase de consulta, així com els criteris de l'annex III de la Llei 21/2013 relatius a les característiques del Projecte, la seva ubicació i les característiques del potencial impacte, i a proposta de l'Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental a Lleida,

RESOLC:

Primer Emetre informe d'impacte ambiental en el sentit que el Projecte de repotenciació de la línia de transport d'energia elèctrica a 220 kV, simple circuit, Adrall-Llavorsí, no ha de ser objecte d'avaluació d'impacte ambiental ordinària ja que no té impactes significatius sobre el medi ambient.

Segon Fixar que el Projecte executiu ha d'incorporar, a més de les condicions que preveu el document ambiental, les següents: 1. Cal dur a terme la instal·lació dels dispositius salvaocells als cables de terra segons les indicacions realitzades en la memòria ambiental. 2. Cal donar compliment a les condicions emeses en l'informe del Parc Natural:

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


7/8

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17181038-2017

a. El període d'execució de tota l'obra (condicionament dels camins d'accessos, condicionament de la plataforma de treball i recreixement dels suports) s'ha de fer fora dels períodes crítics per a la conservació de les espècies, i, per tant, es determina com a hàbil l'època compresa entre l'1 de març i el 15 de juny. b. La concreció dels arbres que cal talar per al condicionament del camí d'accés als suports T-44 i T-45 s'ha de fer de manera coordinada amb l'òrgan gestor del Parc, i, en tot cas, respectant els arbres amb presència de cavitats naturals o nius. c. Cal prendre les mesures profilàctiques necessàries per al control de la dispersió d'espècies de flora invasores (Senecio inaquidens), com són la neteja amb aigua a pressió, sobretot en rodes i cadenes de la maquinària, les pales i totes les eines manuals que s'utilitzin en l'obra. d. Totes les motoserres i desbrossadores que s'utilitzin en aquestes actuacions han d'incorporar oli de cadena que sigui biodegradable, i informar-ho al Parc Natural de l'Alt Pirineu. e. Cal respectar les mesures preventives i correctores proposades al document ambiental: retirada d'elements materials sobrants, reperfilament de les zones de treball, disposició de la terra vegetal separada inicialment, treballs d'hidrosembra o plantació a les zones de treball temporal i talussos dels camins generats, retirada de residus als emplaçaments corresponents, pla de prevenció d'incendis forestals, etc. 3. Cal executar i fer el seguiment de l'obra seguint el calendari previst en la documentació ambiental, en els diferents trams en funció de la tipologia de l'actuació i de la possible afecció a zones de cria de l'aufrany i altres espècies de rapinyaires que nidifiquen per la zona. 4. En els trams dels accessos i plataformes de treball amb risc d'erosió més elevat cal procurar que el seu condicionament o la nova obertura no comporti abatre els talussos de manera que l'ocupació de terrenys forestals augmenti significativament. En aquests casos cal preveure la verticalització del desmunt o el terraplè, i si escau, preveure petites obres de contenció a peu de talús i intensificar les obres de drenatge i trencaaigües per tal de prevenir els processos erosius de caire hidràulic. 5. En el treballs de restauració s'ha de prioritzar el condicionament dels vessants per tal que la vegetació assoleixi una regeneració tan natural com sigui possible. Cal triturar les restes de tala i poda i repartir aquest material sobre el sòl forestal i utilitzar-lo a manera de cobertura davant l'erosió hidràulica. En cas d'exemplars grans, cal trossejar-los, i part d'aquests troncs s'han de deixar al mateix bosc, preferentment en indrets obacs i a peu de terraplè per possibilitar una integració gradual en el terreny. 6. Cal incorporar les condicions del Departament d'Interior (Protecció Civil) en relació amb: a. Les mesures de prevenció d'incendis forestals que estableix el Decret 64/1995, de 7 de març. b. La necessitat d'elaborar un document, de caire preventiu, on s'estableixin les mesures preventives adoptades a l'obra per evitar el risc d'incendi forestal durant la fase de construcció. c. Notificar al Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 en cas que es produeixi un vessament o un incendi durant les obres. d. Donar compliment, si escau, al Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures. 7. Es recomana fer servir el croma RAL 6015 negre color oliva ja que es considera que aporta una millor integració visual dels nous suports que han de ser objecte de recreixement en els trams que tinguin una continuïtat visual des del principals punts d'observació del territori i aplicar el color escollit sense brillantor (mat).

Tercer El promotor ha de comunicar als Serveis Territorials del Departament de Territori i Sostenibilitat de Lleida, amb antelació suficient, l'inici de les obres, i presentar un annex de les mesures mediambientals definides en aquesta Resolució, i el programa de vigilància ambiental, així com comunicar el responsable del seguiment ambiental.

Quart Una vegada finalitzades les obres, el promotor ha de presentar també als Serveis Territorials del Departament de Territori i Sostenibilitat l'informe de seguiment ambiental, signat per la direcció ambiental de l'obra, que

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


8/8

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17181038-2017

verifiqui el compliment de les mesures correctores i les condicions establertes al document ambiental i a la present Resolució.

Cinquè Traslladar la Resolució als Serveis Territorials a Lleida del Departament de Territori i Sostenibilitat perquè la notifiquin a l'interessat.

D'acord amb el que estableix l'article 47.3 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, aquest informe d'impacte ambiental s'ha de fer públic mitjançant la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a la seu electrònica del Departament de Territori i Sostenibilitat. De conformitat amb l'article 47.6 de la Llei d'avaluació ambiental, l'informe d'impacte ambiental no serà objecte de cap recurs sens perjudici dels que, si escau, procedeixin en via administrativa o judicial davant l'acte, si és el cas, d'autorització del Projecte.

Barcelona, 26 de juny de 2017

Ferran Miralles i Sabadell Director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural

(17.181.038)

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


1/4

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17177111-2017

DISPOSICIONS DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT EDICTE de 26 de juny de 2017, sobre un acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona referent al municipi de Cassà de la Selva. La Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona, en la sessió de 20 de abril de 2017, va adoptar, entre altres, l'acord, la part dispositiva del qual es reprodueix a continuació:

Exp.: 2017 / 062256 / G Modificació puntual número 12 del POUM, al terme municipal de Cassà de la Selva

Vist l'informe proposta dels Serveis Tècnics, aquesta Comissió acorda: -1 Aprovar definitivament la Modificació puntual número 12 del POUM de Cassà de la Selva, promoguda i tramesa per l'Ajuntament, amb el benentès que es tindran en compte les recomanacions de l'informe de la Secció de Boscos i Recursos Forestals del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, de 18 d'abril de 2017: - Diferenciar els dipòsits temporals en terreny forestal estretament lligats als treballs d'aprofitament i sotmesos, únicament, a la intervenció administrativa sectorial, de les «zones d'apilament i emmagatzematge de material forestal a cel obert», amb la intervenció municipal. - Com a mesura de prevenció d'incendis, es proposa valorar la necessitat d'estendre, a tots els casos, la necessitat de sectoritzar el material en piles d'una llargada màxima de 50 m separades per una franja de 3 m d'amplada mínima, lliure de vegetació. -2 Publicar aquest acord i les normes urbanístiques corresponents en el DOGC a l'efecte de l'executivitat immediata, tal com indica l'article 106 del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer. -3 Comunicar-ho a l'Ajuntament.

Contra aquest acord, que es refereix a una disposició administrativa de caràcter general, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la seva notificació, o publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que preveu l'article 112.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú i de les administracions públiques, i els articles 10, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici que els particulars puguin interposar qualsevol altre recurs que considerin procedent, i de la possibilitat que tenen els ajuntaments i altres administracions públiques, de formular el requeriment previ que preveu l'article 44 de la 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. En el cas de formular requeriment, aquest s'entendrà rebutjat si, dins el mes següent a la recepció, no és contestat. En aquest supòsit, el termini de dos mesos per a la interposició del recurs contenciós administratiu es comptarà des de l'endemà del dia en què es rebi la comunicació de l'acord exprés o del dia en què s'entengui rebutjat presumptament.

Consulta i informació de l'expedient L'expedient estarà, per a la consulta i la informació que preveu l'article 107 del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, al Servei Territorial d'Urbanisme de Girona, situat a la seu de l'edifici de la Generalitat, plaça Pompeu Fabra, 1, Girona (CP- 17002), de 9:30 h a 13:30 h,

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


2/4

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17177111-2017

de dilluns a divendres feiners. S'inclou a continuació l'enllaç al Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya que permet la consulta telemàtica i immediata del contingut dels documents que conformen l'instrument de planejament urbanístic aprovat amb plena garantia d'autenticitat, i integritat en virtut del que preveuen la disposició addicional quarta de la Llei 2/2007, del 5 de juny, del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i l'article 103.3 del Text refós de la Llei d'urbanisme modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer: http://tes.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do? reqCode=veureFitxa&codiPublic=2017/62256/G&set-locale=ca

Girona, 26 de juny de 2017

Sònia Bofarull i Serrat Secretària de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona

Annex Normes urbanístiques de Modificació puntual número 12 del POUM de Cassà de la Selva

(Vegeu la imatge al final del document) Normativa_cat.pdf

(17.177.111)

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


3/4

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17177111-2017

Annex Normes urbanístiques de la modificació puntual número 12 del POUM, al terme municipal de Cassà de la Selva SECCIÓ 2 NORMES SOBRE REGULACIÓ D’USOS Article VII.2.6 Limitacions d’usos amb caràcter general 1. Sense perjudici del Capítol tercer d’aquesta normativa, que estableix els usos permesos i les limitacions a cada zona de sòl no urbanitzable, de manera general, els usos següents no es consideren compatibles amb el sòl no urbanitzable: a. Habitatge plurifamiliar. b. Comerç de gran superfície, inclòs qualsevol tipus de magatzem-exposició de materials de construcció, caravanes i similars. c. Oficines i serveis de caràcter urbà, exclosos els serveis turístics rurals i ecoturístics. d. Hotels i altres allotjaments, excepte l’hotel rural fruit de la reconversió d’un establiment d’allotjament rural i que no ampliï la capacitat inscrita en el Registre de Turisme de Catalunya, l’allotjament rural i de càmping previst per la normativa sectorial vigent, i d’acord amb les normes particulars del Capítol III. e. Recreatius que no siguin adequats a l’entorn rural i natural, o siguin contraris a algun dels objectius d’aquestes normes, fixats per l’article 3. f. Indústria. g. Magatzem, excepte els agrícoles i els magatzems forestals vinculats a la pròpia explotació i situats en sòl no arbrat, que estiguin d’acord amb els articles VII.2.17 i VII.2.18 en relació amb les instal·lacions agropecuàries i forestals. No tenen la consideració de magatzem forestal, als efectes d’aquest apartat, les zones d’apilament i emmagatzematge de matèria forestal que estiguin a cel obert. h. Tallers de reparació de vehicles. i. Aparcament, excepte els vinculats al lleure en la natura, fins a un màxim de 20 vehicles. j. Estacions de servei, excepte les situades al costat mateix de les carreteres GI-663 (Cassà-Riudellots) i C-65 (Girona-Cassà-Llagostera). k. Abocadors d’escombraries o altres residus, incloses les instal·lacions de desballestament de vehicles i similars i amb les excepcions contemplades a l'article VII.2.24. 2. Les activitats preexistents que no s’ajustin a aquesta limitació d’usos podran mantenir l’ús existent, d’acord amb les disposicions transitòries. 3. Quant a les preexistències d’usos incompatibles al sòl no urbanitzable, es promourà la reubicació en sòls urbans que s’adiguin a les característiques de l’activitat en qüestió. Per això, l’Ajuntament informarà els propietaris, quan en tingui coneixement, dels terrenys en els quals es porten a terme aquests usos del caràcter incompatible amb la normativa i de les oportunitats de reubicació que puguin sorgir. La Comissió de custòdia del territori a la qual es refereix l’Article VII.1.6 podrà instar els serveis municipals a efectuar aquests contactes informatius, sempre que ho consideri oportú.

1

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


4/4

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17177111-2017

4. La regulació dels tots els usos establerts per al sòl no urbanitzable, en tot cas, s’hauran d’adequar i no podran contradir la Llei d’urbanisme, el Reglament de la Llei i les disposicions vigents. (........) Article VII.2.18 Instal·lacions forestals 1. Les zones d’apilament i emmagatzematge de matèria forestal a cel obert podran admetre’s amb les limitacions que s’estableixin a cada zona. 2. Les edificacions de magatzems forestals que, en tot cas, hauran d’anar vinculades a la pròpia explotació forestal, situades en sòl no urbanitzable, vindran regulades pel que disposa la legislació forestal vigent a Catalunya. En aquest sentit, es considera que el suro, la llenya i els altres productes forestals no necessiten edificacions per emmagatzemar-los temporalment en terrenys forestals. En tot cas, són exigibles les condicions de l’article 22.5 de la Llei 6/1988, que estableix una parcel·la mínima de 25 ha i la garantia que no es produeix un impacte ecològic en la construcció, ni en les infrastructures complementàries. 3. Les instal·lacions fixes tindran una zona lliure de 20 m al voltant que s’arborarà amb arbres de ribera o del lloc, situats en renglera paral·lelament a les façanes. En la construcció d’aquestes, no pot deixar-se la totxana vista. Les instal·lacions hauran de separar-se de totes les partions una distància igual a l’alçària, i de la via d’accés, un mínim de 15 m. 4. Els tancaments de les parcel·les amb instal·lacions forestals s’hauran d’ajustar a allò que disposa l’article VII.2.19. 5. Quant a l’atorgament de la llicència municipal de les construccions vinculades a les activitats descrites en els apartats precedents, s'aplicarà el que determini l'article 49 del TRLUC. 6. Les instal·lacions forestals existents hauran de presentar la documentació necessària, inclòs un plànol detallat de situació, superfície edificada i alçàries, per tal de superar el tràmit de la llicència municipal i ajustar-se a la normativa. 7. Pel que fa al vector medi natural, caldrà complir el següent: a. L’emmagatzematge de fusta amb finalitats de ser utilitzat com a combustible serà temporal quan es trobi dins de l’àmbit de la Xarxa Natura 2000. b. Caldrà que l’òrgan gestor de l’espai de Xarxa Natura 2000 “les Gavarres” emeti l’informe favorable quan l’emmagatzematge es vulgui dur a terme dins de l’espai protegit, el qual vetllarà perquè no tingui lloc ni afecti cap hàbitat d’interès comunitari prioritari, ni cap àrea delimitada com a àrea d’interès faunístic i florístic, amb presència d’espècies amenaçades. c. En el cas que, a la instal·lació o emmagatzematge, s’hi vulgui col·locar un tancament, caldrà que respecti el pas de la fauna cinegètica, i que es retiri a la finalització de l’activitat d’emmagatzematge temporal quan es trobi dins de l’àmbit de Xarxa natura 2000.

2

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


1/10

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17178027-2017

DISPOSICIONS DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT EDICTE de 26 de juny de 2017, sobre un acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme del Camp de Tarragona referent al municipi de Perafort. Un cop incorporades d'ofici les prescripcions esmentades al punt 1, es procedeix a la publicació de l'acord següent:

La Comissió Territorial d'Urbanisme del Camp de Tarragona, en la sessió de 4 de maig de 2017, va adoptar, entre d'altres, l'acord la part dispositiva del qual es reprodueix a continuació:

Exp.: 2017 / 062708 / T Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament per la unificació de criteris de les zones d'afecció a carreteres, d'acord al que regula la seva normativa sectorial, al terme municipal de Perafort

Vista la proposta dels Serveis Tècnics, i d'acord amb els fonaments que s'hi exposen, aquesta Comissió Territorial d'Urbanisme del Camp de Tarragona acorda: -1 Aprovar definitivament la Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament per la unificació de criteris de les zones d'afecció a carreteres, d'acord amb el que regula la seva normativa sectorial, de Perafort, promoguda i tramesa per l'Ajuntament, tot incorporant d'ofici la prescripció següent: 1.1 S'incorpora a l'article 73 Classificació dels usos segons l'activitat, apartat 15 (ús pecuari) i a l'article 180 Sòl rústec (clau 20) apartat 3 condicions d'edificació – construccions en SNU, dins l'apartat d) referent a les construccions pecuàries i dins l'apartat c) referent als magatzems de les Normes subsidiàries de planejament de Perafort, el redactat següent: “Als efectes paisatgístics, les noves edificacions hauran d'integrar-se al territori mitjançant l'adopció d'estratègies d'harmonització, mimesi/ocultació, etc. per tal de minimitzar les visuals i afavorir el seu encaix paisatgístic”. -2 Publicar aquest acord i les normes urbanístiques corresponents al DOGC a l'efecte de la seva executivitat immediata, tal com indica l'article 106 del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer. -3 Comunicar-ho a l'Ajuntament.

Contra aquest acord, que es refereix a una disposició administrativa de caràcter general, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la seva notificació, o publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que preveu l'article 112.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú i de les administracions públiques, i els articles 10, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici que els particulars puguin interposar qualsevol altre recurs que considerin procedent, i de la possibilitat que tenen els ajuntaments i altres administracions públiques, de formular el requeriment previ que preveu l'article 44 de la 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. En el cas de formular requeriment, aquest s'entendrà rebutjat si, dins el mes següent a la recepció, no és contestat. En aquest supòsit, el termini de dos mesos per a la interposició del recurs contenciós administratiu es comptarà des de l'endemà del dia en què es rebi la comunicació de l'acord exprés o del dia en què s'entengui rebutjat presumptament.

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


2/10

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17178027-2017

Consulta i informació de l'expedient L'expedient estarà, per a la consulta i la informació que preveu l'article 107 del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, als locals de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Tarragona, carrer Anselm Clavé, 1 'Casa Gasset', de 9:30 h a 13:30 h, de dilluns a divendres feiners. S'inclou a continuació l'enllaç al Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya que permet la consulta telemàtica i immediata del contingut dels documents que conformen l'instrument de planejament urbanístic aprovat amb plena garantia d'autenticitat, i integritat en virtut del que preveuen la disposició addicional quarta de la Llei 2/2007, del 5 de juny, del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i l'article 103.3 del Text refós de la Llei d'urbanisme modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer: http://tes.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do? reqCode=veureFitxa&codiPublic=2017/62708/T&set-locale=ca

Tarragona, 26 de juny de 2017

Natàlia Hidalgo Garcia Secretària de la Comissió Territorial d'Urbanisme del Camp de Tarragona

Annex Normes urbanístiques de Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament per la unificació de criteris de les zones d'afecció a carreteres, d'acord al que regula la seva normativa sectorial, de Perafort.

(Vegeu la imatge al final del document) normativa_cat.pdf

(17.178.027)

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


3/10

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17178027-2017

NORMES URBANÍSTIQUES DE MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT PER LA UNIFICACIÓ DE CRITERIS DE LES ZONES D'AFECCIÓ A CARRETERES, D'ACORD AL QUE REGULA LA SEVA NORMATIVA SECTORIAL, DE PERAFORT.

Article. 73 - Classificació d'usos segons l'activitat 1.Ús d'habitatge està destinat a l'allotjament o residència familiar. 2. Ús hoteler: Correspon a aquells edificis que es destinin a allotjaments comunitaris i per temporada, inclosos en el Decret. 176/1987, de 9 d'abril, sobre classificació d'establiments d'allotjament turístic sotmesos al règim d'hosteleria, que poden ser: hotels, hotels-apartaments i pensions. 2.1 Hotel és aquell establiment que ofereix servei d'allotjament en habitacions, en règim de lloguer i amb o sense serveis de caràcter complementari. En aquest cas, les habitacions formen una unitat residencial indiferenciable i indissoluble del conjunt, i no tenen els serveis per a la conservació i elaboració d'aliments. 2.2. Hotel-apartament és aquell establiment hoteler que ofereix l'allotjament en apartaments dotats d'elements per a la conservació, elaboració i consum d'aliments en cadascun d'ells i inclou tots els altres serveis propis dels hotels. 2.3 Motel és aquella especialitat d'hotel que se situa a no més de 500m de l'eix d'una carretera i que compte amb l'accés independent per a cada habitació o grup residencial. 2.4 Pensió és aquell establiment que ofereix servei d'allotjament en habitacions en règim de lloguer, però no té serveis de menjar ni té instal·lacions individuals per a fer-ho. 2.5. Per als hotels la densitat màxima de llits en relació al sostre màxim edificable, resultat d'aplicar el coeficient d'edificabilitat net, serà d'un llit per cada 16m2 edificables. Per als altres tipus d'usos hotelers, la densitat màxima de nuclis residencials serà igual a la densitat màxima d'habitatges. 2.6 El nombre de places d'aparcament és, excepte si se n'indica el contrari, el següent: a) Per a hotels i hotels-apartaments, d'acord amb les categories establertes en el Decret 176/1987, s'estableix un percentatge de 1

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


4/10

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17178027-2017

places d'aparcament per a habitacions o unitats que es correspon amb el 100%, 85%, 70%, 55% o 40% segons l'hotel tingui, respectivament, la categoria de 5, 4, 3, 2 o 1 estrella. b) Als motels s'estableix un mínim de places igual al nombre d'habitacions o apartaments. c) Per a les pensions, i segons les categories definides en el mateix Decret, s'estableix un percentatge de places d'aparcament per a habitacions o unitats que es correspon amb el 25% o el 40% segons la pensió tingui, respectivament, la categoria d’una o dues estrelles. d) En qualsevol dels casos enunciats en els apartats anteriors, les places d'aparcament estaran situades a una distància no inferior a 200m. de l'entrada de l'establiment d'ús hoteler. 3. Ús comercial: Es refereix a la venda de productes manufacturats a l'engròs o al detall. D'acord amb la classificació nacional d'activitats econòmiques de l'INE, correspon a les incloses en les agrupacions 61 (exclòs el subgrup 615), 63, 64 i 97, que agrupen el comerç i els serveis personals. 3.1 S'estableixen les següents categories d'ús comercial: I. Comerç a la menuda. Local comercial fins a 250m2 de superfície de venda. II. Comerç amb superfície de venda major de 250m2 i menor de 1.500m2 i una superfície edificada inferior a 2.000m2. Hauran de preveure un espai d'aparcament amb capacitat equivalent a una plaça de cotxe per cada 50m2 de superfície de venda. A partir de 1.000m2 de superfície de venda, l'aparcament i accés per als clients estarà separat de l'espai corresponent per al subministrament. III. Grans superfícies comercials. Majors de 1.500m2 de venda o d'una superfície edificada total superior a 2.000m2. Aquests centres han de preveure un espai d'aparcament amb capacitat mínima equivalent a una plaça d'aparcament per a cada 10m2 de superfície de venda. 4. Ús d'oficines i serveis privats: Comprèn les activitats administratives de caràcter públic o privat que d'acord amb la classificació nacional d'activitats econòmiques de l'INE, correspon a les incloses en la divisió 8, les agrupacions 95 i els grups 943, 944, 945 i 946 que incorporen les institucions financeres, assegurances, serveis prestats a les empreses i lloguers i altres serveis. Han de preveure una plaça a d'aparcament per a cada 50m2 construïts. 5. Ús de magatzem: D'acord amb la classificació nacional d'activitats econòmiques de l'INE, correspon a les incloses a l'agrupació 61 i al grup 754 2

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


5/10

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17178027-2017

que componen el comerç a l'engròs i a dipòsits i magatzems de mercaderies. Els magatzems situats al nucli hauran de preveure l'espai necessari per permetre la correcta accessibilitat dels vehicles de transport i per possibilitar les maniobres de càrrega i descàrrega sense interferir el trànsit. L'ús de magatzem té la mateixa regulació per categories que les de l'ús industrial. 6. Ús d'indústria: Comprèn les activitats manufacturades i de transformació que per la seva condició necessiten instal·lacions adequades. L'ús industrial ve regulat a través d'unes categories que el classifiquen tenint en compte les incomoditats, els efectes nocius, danys i alteracions sobre el medi ambient i per l'entorn on són situades. 7. Ús sanitari. És el corresponent al tractament o allotjament de malalts. Comprèn els hospitals, sanatoris, clíniques, dispensaris, consultes i similars. L'ús sanitari també inclou les clíniques veterinàries i establiments similars. D'acord amb la classificació nacional d'activitats econòmiques de l'INE correspon a les incloses dintre de l'agrupació 94. 8. Ús sòcio-cultural: Comprèn les activitats culturals, recreatives i de relació social, les que tenen relació amb la creació personal i l'artística, i les de caràcter religiós. S'hi inclouen per tant, cases de cultura, centres socials, biblioteques, casinos, sales d'art i d'exposició, etc., així com també les esglésies, temples, capelles, centres parroquials, convents i similars. Dintre de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques de l'INE, correspon a les incloses dintre de l'agrupació 95 i el grup 967. 9. Ús docent: Comprèn els centres dedicats a l'ensenyament preescolar, educació general bàsica, batxillerat i formació professional, així com les seves instal·lacions complementàries. Dintre de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques de l'INE, correspon a les incloses dintre de l'agrupació 93 sobre educació i investigació. 10. Ús residència col·lectiva: Es refereix a l'allotjament en habilitacions amb tots els serveis complementaris necessaris per a fer-hi estades llargues o permanents. S'especialitzen segons el col·lectiu a qui van dirigits i estudiants, avis, etc. 11. Ús de restauració i espectacles: És el referent a restaurants, bars i establiments de beguda i cafès, amb espectacle o sense, sales de festa i en general totes aquelles activitats que han de complir la Llei 10/1990, sobre policia de l'espectacle, les activitats recreatives i els establiments públics. Dintre

3

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


6/10

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17178027-2017

de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques de l'INE, correspon a la inclosa als grups 651, 652, 653, 963 i 965. 12. Ús recreatiu: És el referent a les activitats del lleure i de l'esplai no compreses en cap altra qualificació. Dintre de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques de l'INE, correspon a les incloses a l'agrupació 96, excloses els grups 965 i 963. 13. Ús esportiu: Inclou els locals i edificis condicionats per a la pràctica i l'ensenyament dels exercicis de cultura física i esport. 14. Ús agrícola: En general comprèn les activitats relacionades amb les feines del camp, les que tenen lloc a l'entorn de les masies, instal·lacions, pallisses, estables, sitges i altres dependències afins. D'acord amb la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques de l'INE, correspon a les incloses a l'agrupació 01. 15. Ús pecuari: Inclou les activitats relacionades amb la cria i explotació d'animals, ja siguin granges, vivers... No es permet la seva ubicació en àrees obagues o protegides de ventilacions. També hauran de respectar les distàncies a carreteres que fixi la normativa sectorial vigent en matèria de carreteres. No es podran situar a menys d'1km de qualsevol sòl classificat com a urbà. D'acord amb la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques de l'INE, correspon a les incloses a l'agrupació 02. Als efectes paisatgístics, les noves edificacions hauran d’integrar-se al territori mitjançant l’adopció d’estratègies d’harmonització, mimesi,/ocultació, etc. per tal de minimitzar les visuals i afavorir el seu encaix paisatgístic. 16. Ús forestal: Comprèn les activitats relacionades amb la conservació, plantació i explotació de boscos en els termes que regulen la Llei forestal de Catalunya i disposicions que la desenvolupen. D'acord amb la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques de l'INE, correspon a les incloses en el grup 05. 17. Ús d'activitats extractives: Fa referència a l'extracció de terres i àrids, minerals i a l'explotació de pedreres. Aquest ús serà sempre provisional i necessitarà una llicència municipal prèvia, a més de les autoritzacions corresponents i, en especial, les establertes a la Llei 12/1981, de 24 de desembre. La llicència municipal també estarà condicionada a la presentació prèvia, per part de l’empresa que farà l’aprofitament, del programa de restauració corresponent aprovat pel Departament del Medi Ambient, d’acord amb el que disposa la llei esmentada. i d'acord amb la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques de l'INE, correspon a les incloses a l'agrupació 21 i 23.

4

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


7/10

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17178027-2017

18. Ús de càmping i caravàning: És el relacionat amb l'acampada temporal de conjunts de tendes desmuntables de materials tèxtils o de vehicles rodats. Aquest ús requereix la tramitació d'un pla especial que, a més d'ordenar l'àmbit, determinarà aquest com a finca indivisible als efectes de l'article 140 del Decret legislatiu 1/90. La regulació del càmping i caravàning es regirà, a més, pel que disposen el Decret 55/1982, del 4 de febrer, sobre ordenació de la pràctica del càmping i dels establiments dedicats a aquest fi, i el Decret 167/1985, de 23 de maig pel qual es determina el procediment per a l'autorització dels establiments dedicats a la pràctica del càmping i les disposicions que el desenvolupen. Les edificacions seran exclusivament de planta baixa i rebran un tractament formal d'acord amb el caràcter de la zona i mai podran ser utilitzades per donar allotjament. Es prohibeixen els allotjaments mòbils tipus "Mòbil Home". Queda prohibida la lliure acampada. 19. Ús de garatge-aparcament: comprèn els aparcaments privats, col·lectius i públics. A tots els edificis nous és obligat de dotar a cada habitatge amb una plaça a d'aparcament privat. Aquestes poden ser en el mateix edifici o estar a l'aire lliure dins la pròpia parcel·la o situades a un altre edifici pròxim. En aquest darrer cas, la sol·licitud de llicència d'obra haurà d'anar acompanyada de l'escriptura de compra de les places d'aparcament que calguin, i s'han de vincular registralment com indivisibles. Els garatges que tinguin més de 15 places d'aparcament estaran obligats a preveure un espai d'espera per a l'entrada i sortida de cotxes que no destorbi la circulació del carrer. Article 180 - Sòl Rústec (Clau 20) 1. DEFINICIÓ: Agrupa tot el sòl no urbanitzable del municipi, tant si es tracta de correus de secà o de regadiu, així com zones forestals. 2. SEGREGACIONS: No es permeten divisions que donin lloc a superfícies inferiors a la unitat mínima de conreu que determina el Decret 169/1983 de 12 d'abril sobre Unitats Mínimes de Conreu. 3. CONDICIONS D’EDIFICACIÓ - CONSTRUCCIONS EN SÒL RÚSTEC. - Disposicions generals. Les intervencions en sòl no urbanitzable hauran d'assegurar el respecte a les condicions naturals i paisatgístiques de l'entorn en què s'emplacen, amb les condicions especifiques que s'assenyalen en aquestes normes per a cada tipus de sòl i d'ús.

5

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


8/10

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17178027-2017

En el sòl no urbanitzable no es podran realitzar altres construccions que les destinades a explotacions agrícoles que estiguin en relació amb la naturalesa i el destí de la finca, així com les construccions i les instal·lacions vinculades a l'execució, el manteniment i el servei de les obres públiques. No obstant això, podran autoritzar-se seguint el procediment previst per l'art. 44 del RG., edificacions i instal·lacions d'utilitat pública o interès social que no siguin incompatibles amb els usos previstos en els diferents tipus de SNU i compleixin les condicions específiques de la zona en què s'emplacin. També podrà autoritzar-se, seguint el mateix tràmit, la construcció d'habitatges unifamiliars quan estiguin vinculats a habitatges ja existents per ampliació del programa familiar o quan estiguin assignats a una finca agrícola que compleixi les condicions de superfície mínima indicades en aquestes normes. En ambdós casos cal garantir la impossibilitat de formació d'un nucli de població. - Habitatges. Els habitatges en SNU, sense perjudici del que aquestes Normes Subsidiàries determinin per a cada zona, han de complir les següents condicions: a) Acreditar una propietat d’1ha de regadiu, 4,5ha. de terres de conreu secà o 25 ha. de sòl forestal. b) Per sol·licitar llicència de construcció cal inscriure la finca al Registre, com a indivisible. c) No fer possible la formació de nucli de població. d) Com a màxim serà de 300m2 d'habitatge. e) Les edificacions se separaran més de 10m dels límits de propietat i dels camins públics. f)

L'alçada màxima prevista serà de 6,50m corresponent a planta baixa i una planta pis.

g) Hauran de preveure el corresponent sistema de depuració d'aigües residuals. - Construccions pecuàries. Les construccions pecuàries en SNU, han de complir les següents condicions: a) Només es permeten quan siguin d'explotació familiar o dels propietaris dels terrenys. b) Cal acreditar una propietat mínima d'1,5ha en una única extensió. La part de la finca vinculada a l'edificació quedarà inscrita en el Registre de la Propietat com indivisible. 6

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


9/10

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17178027-2017

c) En la tramitació de l'expedient d'activitat s'haurà d'especificar el sistema de tractament i de depuració de les aigües residuals i el seu destí final. d) No es permet la seva ubicació a menys de 1000m de qualsevol límit de sol classificat com urbà. També s’hauran de respectar les distàncies a carreteres que fixi la normativa sectorial vigent en matèria de carreteres i a 15m de camins existents. Entre construccions de diferents explotacions pecuàries hi ha d'haver la distància definida a la legislació i reglamentació sectorial ramadera d’aplicació. Als efectes paisatgístics, les noves edificacions hauran d’integrar-se al territori mitjançant l’adopció d’estratègies d’harmonització, mimesi / ocultació, etc. per tal de minimitzar les visuals i afavorir el seu encaix paisatgístic. - Magatzems. La construcció de magatzems en SNU, han de complir les següents condicions: a) Només es permet per a magatzem de productes agrícoles, d'eines del camp i de maquinària quan estiguin vinculades a una explotació agrícola o pecuària. En tot cas tindran un tractament digne i vinculat a l'entorn, es prohibeix deixar la totxana vista, s'accepten murs de pedra i arrebossats pintats amb colors terrosos, les cobertes es faran amb teula àrab. b) Cal acreditar una propietat mínima d'4,5ha de terres de conreu en una única extensió. La part de la finca vinculada a l'edificació quedarà inscrita en el Registre de la Propietat com a indivisible c) També hauran de respectar les distàncies a carreteres que fixi la normativa sectorial vigent en matèria de carreteres i a 15m de camins existents. Als efectes paisatgístics, les noves edificacions hauran d’integrar-se al territori mitjançant l’adopció d’estratègies d’harmonització, mimesi / ocultació, etc. per tal de minimitzar les visuals i afavorir el seu encaix paisatgístic. - Construccions d'utilitat pública i d'interès social. Es podran autoritzar edificacions i instal·lacions d'utilitat pública i d'interès social, seguint el procediment previst en l'article 44 del RG. La relació d'usos admesos per la seva utilitat pública o interès social, així com la regulació detallada de les condicions d'edificació, serà ponderada discrecionalment per la Comissió d'Urbanisme, d'acord amb els articles 127 i 128 del TR i 44 del RG. - Construccions i instal·lacions d'obres públiques.

7

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


10/10

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17178027-2017

1. Es podran autoritzar en el sòl no urbanitzable les construccions i les instal·lacions vinculades a l'execució, al manteniment i al servei de les obres públiques. 2. La sol·licitud de llicència haurà de justificar la necessitat del traçat o de l'emplaçament de les instal·lacions o construccions que es projectin, amb indicació de les zones afectades i de les correccions previstes en ordre a preservar les condicions naturals, l'equilibri ecològic i els valors paisatgístics. 3. Les construccions que es projectin tindran uns materials, uns acabats i uns colors que garanteixin una adequada integració a les condicions naturals de l'entorn. Perquè s'admeti la destinació exclusiva d'un edifici a l'ús d'aparcament, cal que, en la regulació de la zona corresponent s'especifiqui la seva possible exclusivitat. Pel contrari, quan l'ús d'aparcament només sigui admès, s'entendrà que aquest serà complementari a d'altres usos.

INFORMACIÓ GRÀFICA.La present modificació no afecta a la documentació gràfica, per tant no es genera cap plànol d’ordenació. Això es degut a que la modificació únicament afecta a la regulació de les distàncies a carreteres, adaptant-se, al que diu la normativa sectorial en aquesta matèria. Afecta a la totalitat del sòl no urbanitzable.

8

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


1/11

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17178024-2017

DISPOSICIONS DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT EDICTE de 27 de juny de 2017, sobre acords de la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'àmbit metropolità de Barcelona referents al municipi de Badalona. La Comissió Territorial d'Urbanisme de l'àmbit metropolità de Barcelona, en les sessions de 27 de setembre de 2016 i de 2 de maig de 2017, va adoptar, entre altres, els acords següents:

Exp.: 2013/050928/M Pla de millora urbana del sector únic de la Modificació puntual del Pla general metropolità a l'àmbit del Gorg, al terme municipal de Badalona

Acord de 2 de maig de 2017 Vist l'informe proposta dels Serveis Tècnics i d'acord amb els fonaments que s'hi exposen, aquesta Comissió acorda: -1 Donar per complerta la condició d'eficàcia a què es va subjectar l'acord d'aprovació definitiva de la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'àmbit metropolità de Barcelona de data 27 de setembre de 2016, del Pla de millora urbana del sector únic de la Modificació puntual del Pla general metropolità a l'àmbit del Gorg, del municipi de Badalona, promogut per Solvia Development, SLU, i tramès per l'Ajuntament, amb el benentès que en el tràmit de la llicència de l'avantprojecte de les UMP es justificarà el compliment del punt 1.b de l'article 264 del Pla general metropolità referent a l'assolellament, i que el projecte de reparcel·lació no està habilitat per efectuar ajustaments dels aprofitaments fixats pel planejament derivat per a cada qualificació. -2 Publicar aquest acord, el d'aprovació definitiva de data 27 de setembre de 2016 i les normes urbanístiques corresponents al DOGC a l'efecte de la seva executivitat immediata, tal com indica l'article 106 del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer. -3 Comunicar-ho a l'Ajuntament de Badalona, al promotor i, si escau, als propietaris afectats.

Acord de 27 de setembre de 2016 Vist l'informe proposta dels Serveis Tècnics i d'acord amb els fonaments que s'hi exposen, aquesta Comissió acorda: -1 Aprovar definitivament el Pla de millora urbana del sector únic de la Modificació puntual del Pla general metropolità a l'àmbit del Gorg, del municipi de Badalona, promogut per Solvia Development, SLU, i tramès per l'Ajuntament, amb el benentès que en el tràmit de la llicència de l'avantprojecte de les UMP es justificarà el compliment del punt 1.b de l'article 264 del Pla general metropolità referent a l'assolellament, i que el projecte de reparcel·lació no està habilitat per efectuar ajustaments dels aprofitaments fixats pel planejament derivat per a cada qualificació. -2 Manifestar que, d'acord amb els articles 106.3 i 107.3 del Text refós de la Llei d'urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, és requisit previ a la publicació del Pla i en condiciona l'eficàcia la constitució de la garantia corresponent al 12% del valor de les obres d'urbanització. El promotor del Pla disposa d'un termini d'un any per acreditar la constitució d'aquesta garantia. -3 Comunicar-ho a l'Ajuntament de Badalona, al promotor i, si escau, als propietaris afectats.

Contra aquests acords, que es refereixen a una disposició administrativa de caràcter general, es pot interposar

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


2/11

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17178024-2017

recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la notificació o la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que preveuen l'article 112.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú i de les administracions públiques, i els articles 10, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sens perjudici que els particulars puguin interposar qualsevol altre recurs que considerin procedent, i de la possibilitat que tenen els ajuntaments i altres administracions públiques de formular el requeriment previ que preveu l'article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. En el cas de formular requeriment, aquest s'entendrà rebutjat si, dins el mes següent a la recepció, no és contestat. En aquest supòsit, el termini de dos mesos per a la interposició del recurs contenciós administratiu es comptarà de l'endemà del dia en què es rebi la comunicació de l'acord exprés o del dia en què s'entengui rebutjat presumptament.

Consulta i informació de l'expedient L'expedient restarà, per a la consulta i la informació que preveu l'article 107 del Text refós de la Llei d'urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, a l'arxiu de planejament de la Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme del Departament de Territori i Sostenibilitat, avinguda Josep Tarradellas, 2-6, 08029 Barcelona, de 9.30 h a 13.30 h, de dilluns a divendres feiners. S'inclou a continuació l'enllaç al Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya, que permet la consulta telemàtica i immediata del contingut dels documents que conformen l'instrument de planejament urbanístic aprovat amb plena garantia d'autenticitat i integritat, en virtut del que preveuen la disposició addicional quarta de la Llei 2/2007, de 5 de juny, del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i l'article 103.3 del Text refós de la Llei d'urbanisme modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer: http://tes.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do? reqCode=veureFitxa&codiPublic=2013/50928/M&set-locale=ca

Barcelona, 27 de juny de 2017

M. Teresa Manté Prats Secretària de la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'àmbit metropolità de Barcelona

Annex Normes urbanístiques del Pla de millora urbana del sector únic de la Modificació puntual del Pla general metropolità a l'àmbit del Gorg, del municipi de Badalona

(Vegeu la imatge al final del document) NNUU_cat.pdf

(17.178.024)

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


3/11

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17178024-2017

NORMATIVA URBANÍSTICA. PLA DE MILLORA URBANA DEL SECTOR ÚNIC DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ A L’ÀMBIT DEL GORG, DEL MUNICIPI DE BADALONA. CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS Article 1. Objectius i àmbit del Pla de millora urbana 1.1.

Aquest Pla de millora urbana del sector únic de la Modificació puntual del Pla general metropolità a l’àmbit del Gorg, de Badalona, té per objecte el desenvolupament de la Modificació puntual del Pla general metropolità esmentada, transformant-ne els terrenys majoritàriament desocupats per tal de crear una nova àrea residencial i d’activitat econòmica, garantint-ne la integració urbana i la connectivitat, amb plena coherència amb els objectius de desenvolupament sostenible i de cohesió social establerts a la legislació urbanística.

1.2.

L’àmbit del Pla de millora urbana integra una àrea situada al barri del Gorg que ocupa els sòls delimitats per la Modificació puntual del Pla general metropolità a l’àmbit del Gorg com a sector únic, compresos entre els carrers de Tortosa, del Progrés, d’Antoni Bori i de la Indústria, així com les finques que actualment ocupen una part del traçat previst pel carrer del Progrés, en la seva cruïlla amb el carrer de Tortosa.

1.3.

2 L’àmbit del Pla de millora urbana té una superfície de 30.256 m , tal com determina la Modificació puntual del Pla general metropolità, que es concreta en el plànol d’ordenació O.1.

1.4.

Al marge de l’àmbit definit a l’apartat anterior, la Modificació puntual del Pla general metropolità determina que el Pla de millora urbana inclogui la totalitat de la unitat d’actuació (UA-19), definida a la Revisió del Pla especial de reforma interior del barri del Gorg, aprovada el 31 d’octubre de 1997, incorporant una superfície de 428 m2, únicament a l’efecte que el Pla de millora urbana pugui desactivar la unitat d’actuació esmentada, assumint-ne les obligacions dins del desenvolupament de l’àmbit.

Article 2. Marc legal 2.1.

El Pla de millora urbana del sector únic de la Modificació puntual del Pla general metropolità a l’àmbit del Gorg, de Badalona, s’ha redactat de conformitat amb el Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, i modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, i amb la Modificació puntual del Pla general metropolità a l’àmbit del Gorg, de Badalona, que es tramita simultàniament.

2.2.

Les referències a les Normes urbanístiques del Pla general metropolità ho són al Text refós aprovat definitivament per Resolució del conseller de Política Territorial i Obres Públiques en data 8 d’agost de 1998 i a les seves modificacions successives, que resultaran d’aplicació en tot allò que no estigui previst expressament per aquestes Normes urbanístiques i per les dels plans derivats que desenvolupi aquesta Modificació puntual.

1

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


4/11

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17178024-2017

Article 3. Documents que integren el Pla de millora urbana La Modificació puntual és composta pels documents següents: I.

Memòria.

II.

Normes urbanístiques.

III.

Pla d’etapes.

IV.

Viabilitat econòmica i financera.

V.

Informe de sostenibilitat econòmica.

VI.

Informe de sostenibilitat ambiental.

VII.

Estudi d’avaluació de la mobilitat generada.

VIII.

Plànols: I.

Plànols d’informació.

O.

Plànols d’ordenació.

X.

Plànols de xarxes de serveis.

A.

Plànols de proposta indicativa.

Annexos. Article 4. Interpretació S’apliquen les regles d’interpretació establertes a l’article 10 del Text refós de la Llei d’urbanisme. En la interpretació de les determinacions que s’expressen gràficament en els plànols d’ordenació tindran preferència aquelles en què la seva definició sigui més concreta, és a dir, els plànols a escala més gran. Article 5. Règim urbanístic del sòl 5.1.

Els sòls inclosos en l’àmbit d’aquest Pla de millora urbana tenen la consideració de sòl urbà no consolidat, de conformitat amb l’article 31 del Text refós de la Llei d’urbanisme, atès que se sotmeten a un procés de transformació urbanística.

5.2.

De conformitat amb l’article 43.1 i 43.1.c) del Text refós de la Llei d’urbanisme, en la redacció donada per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme, els propietaris de sòl urbà no consolidat han de cedir gratuïtament a l’Ajuntament de Badalona el sòl corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic, i el 15% de l’increment de l’aprofitament urbanístic del polígon d’actuació delimitat.

CAPÍTOL II. ORDENACIÓ DEL SÒL Article 6. Qualificació del sòl En l’àmbit del Pla de millora urbana s’estableixen les qualificacions que figuren a la fitxa següent i es delimiten els sòls de sistemes i de zones, d’acord amb el plànol d’ordenació O.1:

2

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


5/11

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17178024-2017

Qualificacions urbanístiques del Pla de millora urbana Sistemes Clau Qualificació 5 Viari 6b Espais lliures 7b Equipaments Total

Superfície qualificada 9.068 m2 7.213 m2 2 3.026 m

Total

19.307 m2

Zones Clau 18g 18g/18gHP 18gHP

Qualificació Volumetria específica (HLL) Volumetria específica (HLL + HPO) Volumetria específica (HPO) Total

Superfície qualificada 2 6.526 m 2 3.850 m 573 m2

Total

10.949 m

2

2

Total de sòl de l’àmbit

30.256 m

Article 7. Regulació dels sistemes 7.1.

Es qualifica com a sistema d’espais lliures, amb la clau 6b, un passeig verd estructurador de l’àmbit. El projecte d’urbanització haurà de garantir que les solucions i els acabaments adoptats s’ajustaran al tipus i a la intensitat d’usos previstos.

7.2.

Els sòls que es qualifiquen com a sistema d’equipaments, amb la clau 7b, s’integren com a part de l’illa 2, juntament amb les zones qualificades amb les claus 18g i 18gHP, i com a part d’una illa que s’identifica com a illa 3. D’acord amb l’article 7.2 de les Normes urbanístiques de la Modificació puntual, els sòls delimitats com a sistema d’equipaments, amb la clau 7b, s’integren, d’acord amb les determinacions d’aquesta Modificació puntual del Pla general metropolità, com a part de les illes edificades, juntament amb les zones qualificades amb la clau 18g. Mitjançant un Pla especial es concretaran la volumetria i els usos d’aquests equipaments. S’estableix un dret de volada sobre el passatge de Josep Maria de Pereda, d’11,50 m de fondària des de l’alineació del carrer del Progrés, i que garanteixi una alçada lliure mínima de 4,50 m, adaptada com a recorregut d’accés de bombers i de pas de serveis urbans, segons les normatives aplicables en cada cas.

7.3.

Els terrenys que es qualifiquen com a sistemes es regeixen, en tot allò que no estigui previst per la Modificació puntual del Pla general metropolità, per les determinacions establertes per les Normes urbanístiques del Pla general metropolità pel que fa al sistema viari (clau 5), al sistema d’espais lliures (clau 6), i al sistema d’equipaments (clau 7), segons correspongui.

Article 8. Regulació de la zona d’ordenació volumètrica específica 8.1.

Els sòls susceptibles d’aprofitament privat es qualifiquen com a zona 18g, d’ordenació volumètrica específica, segons els paràmetres de la configuració flexible, aplicats sobre un model urbà d’illes semitancades.

8.2.

S’estableix la subzona específica 18gHP per identificar aquells sòls en què el sostre residencial s’ha de destinar necessàriament a habitatge subjecte a règim de protecció. Aquests sòls es distribueixen a les illes 2 i 3, en compliment dels objectius del Pla de millora urbana pel que fa a l’assoliment d’un barri socialment cohesionat.

3

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


6/11

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17178024-2017

8.3.

S’estableixen tres unitats mínimes de projecte (UMP 1, 2 i 3), segons el plànol d’ordenació O.4, que han de garantir la coherència de la solució arquitectònica i una imatge de conjunt de les edificacions, d’acord amb les condicions que s’estableixen a l’article 12.1 d’aquestes Normes urbanístiques.

8.4.

La zona d’ordenació volumètrica específica es regeix, en tot allò que no prevegi la Modificació puntual del Pla general metropolità, pel que disposen les Normes urbanístiques del Pla general metropolità per a aquesta zonificació, llevat d’allò que expressament s’estableix en els articles 11 i 12 i en els plànols d’ordenació d’aquestes Normes urbanístiques.

CAPÍTOL III. DESENVOLUPAMENT DE L’ÀMBIT Article 9. Iniciativa del Pla de millora urbana De conformitat amb l’article 101.1 del Text refós de la Llei d’urbanisme, i en desenvolupament de l’article 9 de les Normes urbanístiques de la Modificació puntual del Pla general metropolità, la iniciativa d’aquest Pla de millora urbana és privada i ha estat redactat per la companyia Solvia Development, SLU, amb CIF B33300518, en qualitat de propietari majoritari de sòl en el sector, en coordinació amb el Servei d’ordenació urbana de l’Ajuntament de Badalona. Article 10. Determinacions del Pla de millora urbana 10.1. El Pla de millora urbana s’ajusta a les determinacions següents: a)

Àmbit: la superfície de sòl delimitada per la Modificació puntual del Pla general metropolità, de 30.256 m2, amb els límits grafiats al plànol I.3.

b)

Determinacions urbanístiques:

Fitxa de determinacions de l’àmbit del Pla de millora urbana 1. Sòl

30.256 m2

Àmbit de transformació (polígon d’actuació urbanística) 2. Qualificacions urbanístiques Sistemes Clau Qualificació 5 Viari 6b Espais lliures 7b Equipaments Total

Superfície qualificada 2 9.068 m 2 7.213 m 2 3.026 m

Total

19.307 m

2

Zones Clau 18g 18g/18gHP 18gHP

Qualificació Volumetria específica (HLL) Volumetria específica (HLL + HPO) Volumetria específica (HPO) Total

Superfície qualificada 6.526 m2 2 3.850 m 2 573 m

Total

10.949 m2 30.256 m2

Total de sòl 3. Sostre de la zona 18g Usos Habitatge Habitatge lliure (HLL) Habitatge protegit (HPO) Activitats econòmiques

Sostre 2

28.440 m sostre 2 11.800 m sostre

Total 2 40.240 m sostre 2 2.118 m sostre

42.358 m2 sostre

Total de sostre

4

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


7/11

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17178024-2017

c)

Edificabilitat bruta del sector: és d’1,40 m2 sostre/m2 sòl, amb un sostre resultant total de l’àmbit de 42.358 m2, tal com determina la Modificació puntual del Pla general metropolità.

d)

Usos: segons les determinacions de l’article 12 d’aquestes Normes urbanístiques.

e)

Densitat: s’aplica la densitat màxima d’habitatges que preveu la Modificació puntual del Pla general metropolità per al conjunt de l’àmbit, com a resultat d’aplicar un mòdul de 100 m2/hab al sostre destinat residencial en règim lliure, i un mòdul de 75 m2/hab al sostre residencial en règim de protecció. La distribució del nombre màxim d’habitatges per a cadascuna de les unitats mínimes de projecte (UMP) es realitzarà segons s’indica a la taula següent:

Unitat mínima de projecte (UMP 1) Unitat mínima de projecte (UMP 2) Unitat mínima de projecte (UMP 3) Total d’habitatges del sector

Sostre dels habitatges 24.800 m2 2 12.965 m 2 2.475 m 2 40.240 m

Nombre màxim d’habitatges 248 159 33 440

10.3. En aplicació de l’article 57.3 del Text refós de la Llei d’urbanisme, en la redacció donada per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme, es reserven 11.314 m2 de sostre per a la construcció d’habitatges de protecció pública. Dues terceres parts d’aquest sostre es dediquen a la construcció d’habitatges de protecció oficial en règim general. La resta del sostre es reservarà a la construcció d’habitatges de protecció oficial en règim general o de preu concertat. 10.4 El reallotjament urbanístic es durà a terme en el projecte de reparcel·lació, d’acord amb les determinacions de la legislació vigent en cada moment. Article 11. Condicions de l’edificació 11.1. Ocupació L’ocupació podrà arribar fins al 100% en el subsol de les illes i en les plantes baixes de l’illa 3. L’ocupació en la resta de plantes baixes i en les plantes pis serà, com a màxim, la que fixen els perímetres reguladors del plànol d’ordenació O.5 i de les fitxes O.6. 11.2. Alçades Es consideren unes alçades genèriques de PB +4 PP, PB +6 PP i PB +8 PP, segons es grafien al plànol d’ordenació O.5 i a les fitxes O.6. Es considera una alçada singular de PB +11 PP a les illes 1 i 2. Els volums d’alçada singular no podran sobrepassar, per sobre de PB +6 PP i PB +8 PP, el perímetre regulador específic fixat als plànols d’ordenació O.6.1 i O.6.2. S’aplicaran els criteris de l’article 262.2.a.c de les Normes urbanístiques del Pla general metropolità per a les construccions per sobre de l’alçada màxima determinada.

5

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


8/11

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17178024-2017

11.3. Alçada per plantes Les plantes baixes podran tenir fins a 4,50 m d’alçada. En el cas que la planta baixa es destini a habitatge es podrà elevar fins a 1,50 m respecte de la rasant de carrer, sense que això suposi incrementar el límit dels 4,50 m d’alçada des del nivell de carrer. Les alçades es mesuraran des de la cara superior del sostre estructural fins a la rasant de la urbanització en el punt d’aplicació de l’alçada reguladora màxima. S’estableix una alçada reguladora màxima en els plànols d’ordenació O.6, que es mesurarà des de la rasant definitiva de la urbanització en el punt d’aplicació que es fixa per a cada unitat mínima de projecte (UMP), fins a la cara superior del darrer sostre estructural. S’estableix l’alçada reguladora màxima en funció de les plantes, de la manera següent: PB +4 PP - alçada reguladora màxima = 17,10 m PB +6 PP - alçada reguladora màxima = 23,40 m PB +8 PP - alçada reguladora màxima = 29,70 m PB +11 PP - alçada reguladora màxima = 39,15 m 11.4. Cota de referència La cota de referència de la planta baixa per a la determinació de les alçades màximes es defineix a les fitxes de cada unitat mínima de projecte (UMP), en relació amb el carrer o carrers confrontants. Aquesta cota de referència es mesurarà a partir de la rasant definitiva de la urbanització que determini el projecte corresponent en el punt d’aplicació d’aquesta. 11.5. Alineació obligatòria S’estableixen les alineacions obligatòries de façana que s’indiquen als plànols d’ordenació O.6, i es determinen els límits dels perímetres reguladors següents: -

Gàlib màxim en el sistema viari.

-

Gàlib màxim en el sistema de parcs i jardins urbans (inclosos els voladissos).

-

Gàlib màxim en l’interior d’illa.

Qualsevol reculada tindrà consideració i tractament de façana, no de mitgera. 11.6. Voladissos Els cossos volats de les edificacions podran superar el límit dels perímetres reguladors, amb una volada màxima d’1,80 m, en les ubicacions que s’assenyalen a les fitxes O.6 per a cada unitat mínima de projecte (UMP). 11.7. Regulació dels aparcaments Es regularà per la Normativa específica vigent en el moment del seu desenvolupament. 11.8. Mitgeres No s’admeten.

6

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


9/11

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17178024-2017

Article 12. Unitats mínimes de projecte i parcel·la mínima 12.1. Unitats mínimes de projecte El Pla de millora urbana delimita tres unitats mínimes de projecte (UMP) segons precisa el plànol d’ordenació O.4 i d’acord amb les especificacions dels plànols O.6, que s’ajustaran a les determinacions següents: a)

Caldrà redactar un únic projecte arquitectònic, com a mínim a nivell d’avantprojecte, per desenvolupar cadascuna de les unitats mínimes de projecte (UMP).

b)

Aquest projecte haurà de ser presentat prèviament o simultàniament a la sol·licitud de la primera llicència d’obres de la unitat mínima de projecte (UMP).

c)

L’avantprojecte podrà ser ajustat per projectes parcials posteriors de cadascuna de les parcel·les, sempre que es respectin les característiques formals bàsiques del projecte global de la unitat mínima de projecte (UMP), pel que fa a alçades, a fondàries, a volums, a alineacions, a ritme d’obertures, a tipus de coberta i a materials de façana.

d)

Cada unitat mínima de projecte (UMP) podrà establir, si escau, que els accessos a l’aparcament soterrani de les diverses parcel·les es realitzin de manera conjunta, per tal d’optimitzar la repercussió de les rampes d’accés.

e)

L’avantprojecte de les unitats mínimes de projecte (UMP) justificarà el compliment del punt 2.b, referent a l’assolellament en el tràmit de llicència.

12.2. Parcel·la mínima La parcel·la mínima es fixa amb els criteris següents: -

En l’illa 1, en una superfície mínima de 1.000 m2, i haurà de garantir un front a vial mínim de 20 m.

-

En l’illa 2, en una superfície mínima de 500 m2, i haurà de garantir un front a vial mínim de 15 m.

-

L’illa 3 tindrà la consideració de parcel·la mínima.

Article 13. Règim d’usos 13.1. S’admeten els usos següents: -

Habitatge: s’admet fins a un màxim de 40.240 m2 de sostre.

-

Residencial: s’admet, segons el que preveu l’article 277 de les Normes urbanístiques del Pla general metropolità, fins a un màxim de 40.240 m2 de sostre.

-

Comercial: s’admet, amb les condicions de l’apartat 13.2 d’aquest article, com a mínim, en 2.118 m2 de sostre.

-

Sanitari: s’admet.

-

Recreatiu: s’admet.

-

Esportiu: s’admet.

-

Religiós i cultural: s’admet.

-

Oficines: s’admet.

7

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


10/11

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17178024-2017

-

Industrial: s’admet, d’acord amb l’article 287 de les Normes urbanístiques del Pla general metropolità, en els termes següents: a)

Les activitats industrials de primera categoria.

b)

Les activitats industrials de segona categoria.

Es prohibeix l’activitat de dipòsit o de magatzem, com a ús exclusiu. Aquesta regulació s’estableix sens perjudici dels requeriments que, en matèria de control administratiu per a la implantació i el funcionament de les activitats, disposi la legislació d’intervenció integral de l’Administració ambiental vigent a Catalunya. 13.2. Pel que fa a l’ús comercial caldrà complir amb les determinacions del Decret llei 1/2009, de 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials, o amb la normativa sectorial que el substitueixi, establint la distinció següent en relació amb el perímetre de la trama urbana consolidada (TUC) actual de Badalona: a)

A la part de l’àmbit situat dins de la trama urbana consolidada (TUC) es poden implantar petits, mitjans, grans i grans establiments comercials territorials, singulars i no singulars.

b)

A la part de l’àmbit situat fora de la trama urbana consolidada (TUC) només es poden implantar, d’una banda, petits, mitjans, grans i grans establiments comercials territorials singulars i, d’altra banda, petits establiments comercials no singulars, fins que aquesta part s’incorpori al perímetre de la trama urbana consolidada (TUC), d’acord amb l’article 7.1 del Decret llei 1/2009, de 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials.

En relació amb el règim d’intervenció administrativa en la materialització de l’ús comercial caldrà tenir en compte, si escau, els articles 17, 18 i 19 del Decret llei 1/2009, de 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials. CAPÍTOL IV. EXECUCIÓ DEL PLA DE MILLORA URBANA Article 14. Àmbit de gestió L’execució del Pla de millora urbana es durà a terme en el marc d’un únic polígon d’actuació urbanística, tal com queda delimitat en el plànol d’ordenació O.3. Article 15. Sistema d’actuació 15.1. L’execució del Pla de millora urbana es durà a terme pel sistema de reparcel·lació, en la seva modalitat de compensació bàsica. 15.2. D’acord amb el sistema d’actuació establert s’haurà de constituir la Junta de compensació, així com formular i aprovar el corresponent projecte de reparcel·lació del polígon d’actuació urbanística, d’acord amb l’article 126 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost. 15.3. Són de cessió obligatòria i gratuïta els terrenys destinats a sistemes d’espais lliures, de vialitat i d’equipaments. Així mateix, els propietaris inclosos al polígon d’actuació urbanística hauran de cedir a l’Ajuntament de Badalona el sòl corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic, d’acord amb l’article 43 de la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme, i el 15% de l’increment de l’aprofitament urbanístic.

8

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


11/11

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17178024-2017

15.4. L’execució de la urbanització de l’àmbit ha de permetre assolir als terrenys edificables la condició de solar. 15.5. La comunitat de reparcel·lació del polígon d’actuació urbanística haurà d’assumir les despeses d’urbanització previstes a l’article 120 del Text refós de la Llei d’urbanisme. 15.6. El Pla de millora urbana deixa sense efecte la delimitació de la unitat d’actuació (UA-19), definida a la Revisió del Pla especial de reforma interior del barri del Gorg, aprovada el 31 d’octubre de 1997. Els terrenys que havien resultat qualificats de vial en la unitat d’actuació esmentada mantenen la mateixa qualificació i s’inclouen en el polígon d’actuació urbanística que delimita aquest Pla de millora urbana, a l’efecte de fer-ne efectiva la cessió al municipi de Badalona, integrant-los en el repartiment de beneficis i de càrregues. Els terrenys inclosos en aquella unitat d’actuació, que la Revisió del Pla especial de reforma interior del barri del Gorg qualificava de 22a, mantenen aquesta qualificació i resulten exclosos del polígon d’actuació urbanística d’aquest Pla de millora urbana. La reparcel·lació del polígon d’actuació urbanística d’aquest Pla de millora urbana assumirà com a càrrega d’urbanització la indemnització de les volades, l’enderroc de les construccions afectades i les eventuals despeses de trasllat que es puguin produir en l’àmbit de l’antiga unitat d’actuació (UA-19). Article 16. Urbanització 16.1. Per tal de desenvolupar les determinacions del Pla de millora urbana, pel que fa a l’execució de les obres d’urbanització, es formularà el projecte d’urbanització corresponent. 16.2. L’execució de la urbanització ha de permetre assolir als terrenys edificables la condició de solar. Les obres corresponents es podran realitzar, amb caràcter general, de manera simultània a les obres d’edificació, si bé la condició de solar de les finques estarà condicionada a la recepció i a la cessió de les obres esmentades. 16.3. El projecte d’urbanització podrà determinar, d’acord amb els criteris de la companyia subministradora, l’acumulació en una parcel·la dels centres de transformació que abasteixin les del seu entorn, per tal d’evitar-ne l’excessiva proliferació. 16.4. El projecte d’urbanització podrà preveure l’aprofitament de les aigües de pluja recollides separativament per les cobertes dels edificis per a la seva infiltració al medi, reduint-ne el transport a la depuradora i tendint a la reducció de la xarxa de pluvials de la urbanització. Article 17. Mobilitat D’acord amb l’Estudi d’avaluació de la mobilitat generada incorporat al Pla de millora urbana, en els diferents instruments d’execució es tindran en compte les prescripcions següents en matèria de mobilitat: -

En relació amb l'aparcament de vehicles (bicicletes, turismes, motocicletes, etc) caldrà ajustar-se als ratis proposats pels annexos 2 i 3 del Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada.

-

En el cas dels usos que no són l'habitatge, si s'apliquen ratis diferents dels del Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada, caldrà aportar una justificació raonada.

-

En relació amb els punts de recàrrega elèctrica per a vehicles es complirà amb el Reial decret 1053/2014, de 12 de desembre, pel qual s’aprova una nova Instrucció tècnica complementària (ITC) BT-52.

9

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


1/1

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17178085-2017

DISPOSICIONS DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT EDICTE de 27 de juny de 2017, pel qual es fa pública una sentència de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 199/11. La Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en data 30 de març de 2017 ha dictat Sentència en el recurs contenciós administratiu núm. 199/11 interposat per la representació dels senyors Joan Colomer Pla, Miquel Colomer Novell, Montserrat Ortiz Expósito, Eduardo Prades Ventura i Pablo Iglesias Cerezo, contra els Acords de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona d'11 de febrer i de 14 d'abril de 2010, d'aprovació definitiva del Pla d'ordenació urbanística municipal de Blanes. La part dispositiva de la Sentència esmentada, textualment traduïda, estableix: “1°) Estimar en part el present recurs contenciós administratiu interposat per la representació dels senyors Joan Colomer Pla, Miquel Colomer Novell, Montserrat Ortiz Expósito, Eduardo Prades Ventura i Pablo Iglesias Cerezo, contra els Acords de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona d'11 de febrer i de 14 d'abril de 2010, d'aprovació definitiva i de conformitat amb el text refós del Pla d'ordenació urbanística municipal (POUM) de Blanes, en relació amb el Pla de millora urbana, PMU.2. Mas Ferrer, regulat a l'article 187 de les Normes i, en conseqüència. ”2°) Declarar la nul·litat de l'esmentat article 187 de les Normes urbanístiques del POUM de Blanes i disposar que l'Ajuntament de Blanes, en el termini de dos mesos a comptar des de la notificació d'aquesta sentència, aprovi una altra ordenació per a l'àmbit contemplat| per l'esmentat article, donant-li nova redacció a l'esmentat article en els termes. que estimi més convenients a l'interès públic urbanístic, i, verificat, remeti les actuacions a l'òrgan competent de la Generalitat de Catalunya per a l'aprovació definitiva de l'ordenació de l'àmbit i redacció de l'esmentat article 187, i la publicació de l'Acord en el DOGC. ”3°) Desestimar les altres pretensions de la demanda. ”4°) Sense efectuar especial pronunciament sobre les costes causades”. Atès el que disposen els articles 104.1 i 107.2 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciós-administrativa, decideixo donar publicitat a la part dispositiva de la Sentència esmentada per a coneixement general.

Barcelona, 27 de juny de 2017

Roser Clariana i Selva Cap del Servei de Recursos i Reclamacions

(17.178.085)

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


1/10

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17179016-2017

DISPOSICIONS DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT EDICTE de 28 de juny de 2017, sobre acords de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona referents al municipi de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura.

La Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona, en les sessions de 20 d'abril de 2017 i de 22 de novembre de 2016, va adoptar, entre altres, els acords, la part dispositiva dels quals es reprodueix a continuació:

Exp.: 2015 / 057559 / G Pla especial urbanístic per a la catalogació i regulació de les masies i cases rurals de la part del terme municipal corresponent a Cruïlles, al terme municipal de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura

Acord de 20 d'abril de 2017 Vist l'informe proposta dels Serveis Tècnics, aquesta Comissió acorda: -1 Donar conformitat al text refós del Pla especial urbanístic per a la catalogació i regulació de les masies i cases rurals de la part del terme municipal corresponent a Cruïlles, promogut i tramès per l'Ajuntament de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, en compliment de l'acord d'aprovació definitiva de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona de 22 de novembre de 2016, amb la incorporació d'ofici, a petició de l'Ajuntament, de les fitxes modificades M95 Can Sais i M32 Can Font Botero. -2 Publicar aquest acord, el d'aprovació definitiva de 22 de novembre de 2016 i les normes urbanístiques corresponents en el DOGC, a l'efecte de l'executivitat immediata, tal com indica l'article 106 del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer. -3 Comunicar-ho a l'Ajuntament.

Acord de 22 de novembre de 2016 Vist l'informe proposta dels Serveis Tècnics, aquesta Comissió acorda: -1 Aprovar definitivament el Pla especial urbanístic per a la catalogació i regulació de les masies i cases rurals de la part del terme municipal corresponent a Cruïlles, promogut i tramès per l'Ajuntament de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, i supeditar-ne la publicació en el DOGC i consegüent executivitat a la presentació d'un text refós, per duplicat, verificat per l'òrgan que ha atorgat l'aprovació provisional de l'expedient i degudament diligenciat, que incorpori les prescripcions següents: - Incorporar la fitxa M85 Sant Miquel de Cruïlles que es troba declarat BCIN. - Les finques amb volums en estat ruïnós que no disposin d'accés preexistent adequat per al trànsit rodat, i que no puguin justificar que es podrà adequar l'accés esmentat sense que això suposi intervencions rellevants no podran tenir la possibilitat de reconstrucció i, per tant, caldrà suprimir-les. - D'acord amb l'article 50.3 del TRLU, cal fer constar, a les fitxes següents, que, en cap cas, les intervencions poden significar la construcció d'una nova edificació, sinó que la reconstrucció de l'habitatge s'ha de fer a sobre els murs existents, i mantenir-los, i que caldrà justificar i documentar l'estat original de les edificacions previ a la intervenció: M2 Mas Alenyà, M8 Can Botxa, M9 Can Bou, M11 Can Camrà (edificació annexa no), M18 Can Castelló de Baix, M21 Can Coia, M25 Can Dalmau (sols edificació principal), M36 Can Gerones, M46 Mas Matas, M47 Can Mercader (sols edificació principal), M54 Can Nogue, M67 Cal Regidor, M79 Sant Cebrià dels Alls i M103 Can Vergeli.

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


2/10

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17179016-2017

- A la masia M95 Can Sais, s'indica que no consta, en l'arxiu municipal, que s'hagi demanat cap llicència d'obra en la masia esmentada. Atesa la reforma duta a terme en l'edificació, és necessari aportar documentació del mas abans d'aquesta reforma per a constatar l'abast i envergadura de les obres. I, en cas que no es tracti d'obres de conservació, d'adequació, de millora o de manteniment d'un ús existent admès per l'ordenament urbanístic que requereixi el tràmit que descriu l'article 50 del TRLU, caldrà fer la tramitació urbanística corresponent. -2 Comunicar-ho a l'Ajuntament.

Contra aquests acords, que es refereixen a una disposició administrativa de caràcter general, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la seva notificació, o publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que preveu l'article 112.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú i de les administracions públiques, i els articles 10, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici que els particulars puguin interposar qualsevol altre recurs que considerin procedent, i de la possibilitat que tenen els ajuntaments i altres administracions públiques, de formular el requeriment previ que preveu l'article 44 de la 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. En el cas de formular requeriment, aquest s'entendrà rebutjat si, dins el mes següent a la recepció, no és contestat. En aquest supòsit, el termini de dos mesos per a la interposició del recurs contenciós administratiu es comptarà des de l'endemà del dia en què es rebi la comunicació de l'acord exprés o del dia en què s'entengui rebutjat presumptament.

Consulta i informació de l'expedient L'expedient estarà, per a la consulta i la informació que preveu l'article 107 del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, al Servei Territorial d'Urbanisme de Girona, situat a la seu de l'edifici de la Generalitat, plaça Pompeu Fabra, 1, Girona (CP- 17002), de 9:30 h a 13:30 h, de dilluns a divendres feiners. S'inclou a continuació l'enllaç al Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya que permet la consulta telemàtica i immediata del contingut dels documents que conformen l'instrument de planejament urbanístic aprovat amb plena garantia d'autenticitat, i integritat en virtut del que preveuen la disposició addicional quarta de la Llei 2/2007, del 5 de juny, del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i l'article 103.3 del Text refós de la Llei d'urbanisme modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer: http://tes.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do? reqCode=veureFitxa&codiPublic=2015/57559/G&set-locale=ca

Girona, 28 de juny de 2017

Sònia Bofarull i Serrat Secretària de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


3/10

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17179016-2017

Annex Normes urbanístiques del Pla especial urbanístic per a la catalogació i regulació de les masies i cases rurals de la part del terme municipal corresponent a Cruïlles, de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura

(Vegeu la imatge al final del document) Normativa_cat.pdf

(17.179.016)

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


4/10

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17179016-2017

Annex Normes urbanístiques del Pla especial urbanístic per a la catalogació i la regulació de les masies i cases rurals de la part del terme municipal corresponent a Cruïlles, al terme municipal de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura a. Classificació - NIVELL A Inclou tots els masos amb un valor arquitectònic notable, per l’antiguitat i per les característiques tipològiques que en fan un element valuós com a mostra de l’arquitectura tradicional autòctona. Es proposa, doncs, la preservació i, en aquest sentit, s’admetran totes aquelles actuacions encaminades a la revitalització i a la revaloració de l’edifici. - NIVELL B SUBTIPUS B1 El valor arquitectònic del mas es considera com a element històric i d’arquitectura tradicional autòctona, tot i que l’interès està afectat per intervencions posteriors importants ja consolidades de caire tipològic o formal que se sobreposen a l’edifici original. Es proposa que, a partir d’un anàlisi que delimiti la part històrica de la intervenció, s’actuï preservant l’edifici original i adequant, tant com sigui possible, l’addició per tal d’integrar-la en el conjunt històric. L’ús d’habitatge es permetrà, tan sols, en les parts de l’edifici que, actualment, ja tinguin ús d’habitatge i compleixin les condicions mínimes d’habitabilitat, que fixa el Decret 259/2003, de 21 d'octubre, sobre requisits mínims d'habitabilitat en els edificis d'habitatges. La resta d’edificacions i espais existents podran tenir, només, usos complementaris al d’habitatge. SUBTIPUS B2 El valor arquitectònic del mas es considera com a element històric i d’arquitectura tradicional autòctona, tot i que intervencions posteriors han introduït modificacions importants desdibuixant el caràcter original, tant des del punt de vista constructiu com funcional. Hi caldrien algunes intervencions de restitució per tal de tornar a posar en valor el potencial de l’edifici. SUBTIPUS B3 El valor arquitectònic del mas es considera com a element històric i d’arquitectura tradicional autòctona. La falta d’intervencions posteriors han desvirtuat bona part de l’interès per manca d’un manteniment correcte de l’edifici i han aparegut patologies constructives o estructurals diverses. Hi caldrien algunes intervencions de rehabilitació per tal de tornar a posar en valor el potencial de l’edifici. Aquest estat pot ser reversible a partir d’un projecte de rehabilitació adequat. - NIIVELL C Es correspon a aquelles edificacions residencials que es troben en sòl no urbanitzable, que no han estat incloses en els nivells A i B, ja que han estat construïdes amb mètodes i materials moderns, o bé, tot i ser construïdes en èpoques modernes, imiten sistemes constructius tradicionals.

1

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


5/10

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17179016-2017

En aquest tipus de construccions residencials, únicament, s’hi autoritzaran obres de manteniment, conservació o rehabilitació que no impliquin cap mena d’ampliació ni canvi d’ús. b. Condicions d’edificació Article 1 En de les edificacions d’aquest Pla especial urbanístic no s’admetrà l’augment de volum. Article 2 No s’admetrà la segregació i la divisió en propietat horitzontal de manera indiscriminada a les masies i cases rurals d’aquest Pla especial. Tanmateix, d’acord amb l’article 50.3 de la Llei d’urbanisme i l’article 55.4 del reglament, es poden donar casos justificats. En una finca, hi podran existir 2 habitatges o 3 habitatges. L’ús, com a 2 habitatges, s’admetrà en edificacions existents superiors als 450 m², i l’ús, com a 3 habitatges, serà possible quan l’edificació excedeixi els 700 m². Aquest ús no malmetrà ni modificarà els trets compositius i tipològics del conjunt edificat i l’exterior. Als efectes de segregació de finques forestals, i d’acord amb l’article 2 del Decret 35/1990, de 23 de gener, la divisió o segregació d’un terreny forestal, només, serà vàlida si no dóna lloc a parcel·les d’extensió inferior a la unitat mínima forestal fixada en 25 ha. Les masies d’època medieval-moderna són elements de l’evolució històrica del municipi i cal interpretar-los com a zones d’expectativa arqueològica. És per tot això que qualsevol actuació, en aquests tipus d’edificis, haurà de contemplar la intervenció arqueològica corresponent. Article 3 Els projectes de reconstrucció, reconversió d’antiga edificació o d’obres de gran rehabilitació hauran d’incorporar els paràmetres ambientals del Decret 21/2006, de 14 de febrer. Per a la reconstrucció de masies i cases rurals, serà obligatori disposar del subministrament d’aigua potable, energia elèctrica o alternativa, accés rodat i depuració d’aigües residuals (depuradora biològica). En el cas de poder-se connectar a la xarxa municipal d’aigua i/o sanejament, el manteniment, la conservació o la substitució de la xarxa des de la connexió fins a l’habitatge anirà a càrrec exclusiu del promotor. Els residus de la construcció i d’enderroc s’han de gestionar en instal·lacions autoritzades per l’Agència de Residus de Catalunya, en aplicació del Decret 201/1994, de 26 de juliol. Article 4 Les finques amb volums en estat ruïnós, que no disposin d’un accés preexistent adequat per al trànsit rodat i que no puguin justificar que es podrà adequar l’accés esmentat, sense que això suposi intervencions rellevants, no podran tenir la possibilitat de reconstrucció. Article 5 D’acord amb l’article 50.3 del TRLUC, en cap cas, les intervencions poden significar la construcció d’una nova edificació. La reconstrucció de l’habitatge s’ha de fer sobre els murs existents i mantenir-los. Caldrà justificar i documentar l’estat original de les edificacions prèvia intervenció.

2

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


6/10

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17179016-2017

Article 6 Les edificacions classificades en el nivell “C”, que no disposen de cap llicència d’obres ni autorització, es troben en situació de fora d’ordenació d’acord amb el que disposa l’article 108 del TRLUC i la disposició transitòria sisena del RLU. c. Condicions estètiques i tipologia d’edificació Article 7 La reconstrucció i rehabilitació de masies i cases rurals ha de respectar la composició volumètrica original. En cap cas, tindran les característiques de les edificacions pròpies de les zones urbanes i, per tant, caldrà: a) Una simplicitat de volums semblant a les edificacions existents en el sector. b) Una coberta i un material com els usuals del sector, normalment a una o dues vessants i amb teula àrab. c) L’eliminació de tot allò que pugui representar una desvalorització de les característiques de les edificacions rurals existents. d) Els colors de les façanes han de ser semblants als existents en el sector, amb un predomini absolut d’un color o material sobre tots els altres. e) Queden prohibits tots els materials que suposin imitacions de maçoneria, fàbrica de totxos o altres. f) La tipologia de materials i colors de les edificacions respondran al principi d’integració i harmonització en el medi. d. Condicions d’intervenció en els masos de Nivell A i B Qualsevol reforma del mas queda condicionada a la rehabilitació integral de l’edifici i a la intervenció en els volums disconformes eventuals o a les característiques tipològiques de l’edifici original. A aquest efecte, caldrà presentar un projecte arquitectònic justificatiu de la intervenció. Queden exclosos del punt anterior les reformes que: - Afectin part d’elements estructurals existents, i que corresponguin a la substitució d’aquests. - Reformes interiors de manteniment d’un ús existent compatible amb la normativa urbanística vigent, la superfície d’intervenció de les quals no excedeixi de 75 m². - Rehabilitació de façanes sense modificar l’aspecte exterior existent. - Modificació de les obertures de façana, sempre que aquestes no modifiquin les dimensions en més d’un 20% de les dimensions actuals o, en aquells casos en què la modificació o la creació d’aquestes respongui al compliment dels requisits mínims d’habitabilitat fixats per llei. e. Definició d’usos: EN ELS MASOS DE NIVELL A I B L’establiment d’usos i/o activitats, en les edificacions incloses en l’espai natural protegit de les Gavarres, quedarà supeditat a la normativa del Pla especial de l’espai i a les directrius dels espais de la Xarxa natura 2000. Els usos admesos, amb caràcter general, a les edificacions incloses en aquest Pla especial seran: - Habitatge familiar: no s’admetrà la segregació i la divisió en propietat horitzontal de manera indiscriminada a les masies i cases rurals. Tanmateix, d’acord amb l’article 50.3 de la Llei d’urbanisme i l’article 55.4 del reglament, es poden donar casos justificats. L’ús, com a 2 habitatges, s’admetrà en

3

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


7/10

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17179016-2017

edificacions existents amb un sostre destinat a habitatge de més de 450 m² i, l’ús de tres habitatges, només serà possible quan l’edificació existent tingui un sostre destinat a un habitatge de més de 700 m². - Complementaris al d’habitatge. S’entenen inclosos dins aquest grup: el garatge privat, el magatzem, l’hivernacle, les corts, dipòsit d’eines dels horts o jardins, vestuaris, tallers d’ús privat i espais per a maquinària. - Establiment de turisme rural. En qualsevol de les modalitats regulades per la Generalitat, d’acord amb la Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya i el Decret 159/2012, de 20 de novembre, d’establiments d’allotjament turístic i d’habitatges d’ús turístic, sense perjudici de qualsevol altra normativa que, també, sigui d’aplicació. La implementació del turisme rural, a través del procediment que assenyala l’article 50 del Text refós de la Llei d’urbanisme. Només, amb la tramitació prèvia d’un pla especial en les edificacions que hagin incrementat el sostre per desenvolupar l’activitat de turisme rural, i que hauran de mantenir aquest ús de forma exclusiva durant un termini de 10 anys. - Ús agropecuari. Segons el que estableix el plantejament urbanístic vigent en el municipi. - Activitats d’interès públic i social que hauran de ser objecte d’una declaració discrecional per part de l’Ajuntament. - Ús d’establiment hoteler amb l’exclusió de la modalitat hotel apartament, amb una superfície per implantar l’activitat hotelera de 1.000 m², corresponent a la part de la masia que, actualment, ja tingui ús d’habitatge. Els coberts no compten a efectes de superfície i no són computables per a l’activitat, amb independència que es destinin a usos complementaris d’aquestes. A les masies incloses en l’àmbit del PEIN, l’ús hoteler no és admissible, ja que les normes de protecció de l’espai Gavarres ho prohibeixen explícitament. EN LES EDIFICACIONS DE NIVELL C En aquest tipus de construccions residencials, únicament, s’admet l’ús d’habitatge. f. Intervencions a l’entorn dels masos de Nivell A i B 1. Es permetrà la construcció de tanques a l’entorn, immediatament, vinculat al mas, si es justifiquen per a l’ús ramader, o bé com a mesura de seguretat de les pròpies edificacions, però no, de manera genèrica, com a delimitacions de domini. Sempre que es pugui, la tanca seguirà la traça d’elements físics existents com ara murets exteriors existents, marges topogràfics, elements vegetals, etc. Les tanques hauran de ser: vegetals de planta autòctona, metàl·liques de tipus cinegètic i la base amb una llum de pas d’un mínim de 15x30 cm o de fusta. Es prohibeixen les tanques d’obra. La superfície tancada total a l’entorn del mas no excedirà dels 10.000 m². 2. Es podran autoritzar instal·lacions complementàries al mas, sempre que no consumeixi volum, com ara piscines, pistes de tennis o aparcament. Aquestes instal·lacions s’hauran de situar en espais propis de l’entorn del mas com eres o esplanades de grava, i s’han de poder circumscriure dins d’un radi màxim de 75 metres del punt central de les edificacions existents. 3. La construcció de nous accessos a les edificacions, en el cas que afecti terrenys forestals, s’ha de condicionar a l’autorització del Departament de Medi Ambient i Habitatge, d’acord amb l’article 12 de Decret 166/1998, de 8 de juliol.

4

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


8/10

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17179016-2017

4. Les tanques (que es puguin fer segons els supòsits autoritzables) han de ser de planta autòctona i preferiblement amb espècies d’inflamabilitat baixa, atès el risc d’incendi de la zona. Així, hauran de potenciar les que figuren en l’annex 2 del Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana i que es transcriuen seguidament: Olea europaea (olivera, ullastre), Pistacia lentiscus (mata), Rhamus alaternus (aladern), Hedera helix (heura), Daphne gnidium (matapoll), Ruscus aculeatus (galzeran), Rubia peregrina (roja), Smilax aspera (arítjol), Viburnum tinus (marfull), Quercus sp. (alzina, alzina surera i roures) i Arbutus unedo (cirerer d’arboç). 5. El tancament de l’entorn dels masos amb malla metàl·lica s’ha de fer exclusivament en els supòsits autoritzables. Concretament, dins de l’espai natural de les Gavarres, els promotors hauran d’acreditar que “cal protegir determinats elements funcionals, edificacions o instal·lacions”, segons l’article 10.5 del Pla especial. Aquestes delimitacions que es facin amb malla metàl·lica haurà de ser del tipus cinegètic i, així, ha de tenir, a la base, una llum de pas, per a la fauna, d’un mínim de 15x30 cm. 6. Atesa la problemàtica de les plantes invasores en aquest espai natural, segons el Catàleg de les espècies introduïdes de les Gavarres i valoració del potencial invasor (Dr. Joan Font i García, UdG) “es prohibeix l’ús en jardineria dins de l’espai natural de les espècies de l’annex, segons l’article 12.d del Pla especial que declara incompatible la introducció d’espècies silvestres, vegetals o animals no autòctones que puguin representar efectes negatius sobre els ecosistemes existents a l’espai protegit”. 7. Atès que aquest Pla especial resulta afectat per la/les servitud/s derivada de les carreteres situades dins el terme municipal de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura, caldrà donar compliment a la normativa de la legislació sectorial corresponent, Llei i Reglament general de carreteres per a totes les masies i cases rurals situades a la zona d’afectació de carreteres. 8. Els documents urbanístics o projectuals que es redactin per a l’ampliació o consolidació de les diferents edificacions incloses en el catàleg, situades dins la franja de 100 m d’amplada al costat dels marges de les lleres, que constitueix la zona de policia del domini públic hidràulic, i per a l’edificació: M6- Mas Bonjoan, que està situada en terrenys previsiblement inundables, segons els models hidrodinàmics de la “Planificació de l’espai fluvial de la conca del Baix Ter” (veure apartat consideracions); d’acord amb l’article 6 del text refós de la Llei d’Aigües, aprovat pel RDL 1/2001, de 20 de juliol, requerirà l’informe de l’Agència Catalana de l’Aigua. Es redactaran en concordança amb els resultats d’un estudi annex adaptat a les “Recomanacions tècniques per als estudis d’innundabilitat d’àmbit local” (ACA, març de 2003) i l’aplicació de la directiva de l’article 6 del Reglament de la Llei d’urbanisme i els criteris tècnics aprovats pel Consell d’administració de l’Agència Catalana de l’Aigua de 28 de juny de 2001 i modificats el 17 de juliol de 2006 sobre l’ocupació dels terrenys integrats en el sistema hídric i les zones inundables, i incorporaran, si cal, les mesures constructives de protecció passiva en front als riscos d’inundació. L’atorgament de l’autorització i/o concessió administrativa per a l’ús de l’aigua, l’autorització i/o l’informe i la imposició dels límits dels abocaments d’aigües residuals al medi, si procedeix, es resoldran en expedients independents, d’acord amb els procediments administratius establerts en el Reglament del

5

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


9/10

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17179016-2017

domini públic hidràulic, aprovat pel Reial decret 849/1986, d’11 d’abril i la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental d’activitats de Catalunya. 9. Pel que fa al risc d’incendis forestals, les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals han d’assegurar l’existència d’una franja exterior de protecció, almenys, de 25 metres d’amplada al voltant, lliure de vegetació seca i amb la massa arbòria aclarida que compleixi les característiques que s’estableixen per reglament. Cal tenir en compte que pot haver -hi indrets en què aquestes mesures es poden adoptar reconvertint terrenys forestals en conreus. 10. Pel que fa als subministraments d’energia elèctrica, i amb la finalitat d’evitar els impactes sobre el paisatge i incrementar el risc d’un incendi forestal, cal fixar, com a primera alternativa, els sistemes autònoms i, per a aquells casos on no siguin viables, el soterrament de les línies elèctriques de baixa tensió i, si escau, de mitja tensió, per la traça de vials existents o que es puguin autoritzar. Els enllumenats exteriors han d’adoptar les característiques necessàries per prevenir la contaminació lluminosa, tenint en compte la ubicació de les edificacions en una zona de màxima protecció (E1, PEIN) i en una zona de protecció alta (E2, sòl no urbanitzable). En aquest sentit, es recorda la regulació del Decret 190/2015, de 25 d’agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn. Pel que fa a les piscines que es puguin construir vinculades a edificacions destinades a l’ús d’habitatge, haurien d’adoptar solucions per tal d’estalviar aigua. Algunes de les mesures a respectar són: mantenir-les cobertes quan no s’utilitzin, per reduir l’evaporació; netejar-les sovint, per no haver de canviar l’aigua durant anys; i reutilitzar l’aigua sobrant. És recomanable que, a les noves piscines que s’autoritzin de dimensions grans (per exemple, amb una superfície de làmina d’aigua superior a 50 m²), l’aigua sobrant es pugui captar mitjançant una instal·lació que permeti l’emmagatzematge i l’ús posterior en les millors condicions fitosanitàries sense un tractament químic. En tots els habitatges situats en terrenys forestals, resulten d’aplicació les mesures de prevenció d’incendis forestals que estableix la normativa sectorial vigent, entre les quals hi ha l’adequació d’una franja de protecció al voltant de 25 m d’amplada mínima amb les característiques que estableix el Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana. Cal gestionar els residus de la construcció i d’enderroc que es puguin generar en els projectes d’obres que desenvolupin aquest Catàleg, d’acord amb les determinacions de la normativa sectorial vigent en la matèria, i evitar qualsevol abocament incontrolat.” 11. En cas d’efectuar-se excavacions o moviments de terra, si aparegués qualsevol resta paleontològica, caldrà atenir-se a allò que disposa la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català i el Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic. g. Registre històric de nuclis rurals

6

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


10/10

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17179016-2017

Ens els diferents documents de planejament i escrits històrics del terme municipal de Cruïlles, consta el registre de diferents nuclis rurals. En aquest cas, s’identifiquen els nuclis rurals de: - Sant Miquel de Cruïlles - Sant Cebrià de Lledó - Sant Cebrià dels Alls h. Disposició transitòria Article 8 Per a allò no previst en aquest Pla especial urbanístic, seran d’aplicació les normes establertes en el títol 3r (Règim urbanístic del sòl) del capítol cinquè (Determinacions del sòl no urbanitzable) del Pla d’ordenació urbanística municipal de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura, en tot allò que no es contradigui amb aquesta normativa.

7

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


1/1

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17157090-2017

DISPOSICIONS DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT CORRECCIÓ D'ERRADES al Decret 190/2015, de 25 d'agost, de desplegament de la Llei 6/2001, del 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn (DOGC núm. 6944, de 27.8.2015). Havent observat que en el Decret esmentat (DOGC núm. 6944, de 27.8.2015) en format html es mostrava un error de visualització en el període comprès entre el 27.8.2015 i el 21.6.2017 per causa d'un problema tècnic, es fa avinent que des del dia 22.6.2017 la visualització és la correcta.

Durant aquell període, a l'annex 2, apartat 4, a la segona taula, columna corresponent a “Superfície de l'element d'enllumenat exterior comercial i publicitari”, el signe d'igual = corresponia en realitat al signe de més petit o igual que ≤

Barcelona, 23 de juny de 2017

Àrea de Publicació Oficial de l'Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions

(17.157.090)

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


1/3

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17179082-2017

DISPOSICIONS DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT CORRECCIÓ D'ERRADA a l'Edicte de 14 de juny de 2017, sobre una resolució referent al municipi de la Bisbal d’Empordà (DOGC núm. 7395, de 21.6.2017). Havent observat una errada material a l'edicte esmentat, que correspon a l'expedient 2017/62857/G de la modificació de la Trama urbana consolidada al terme municipal de la Bisbal d'Empordà, aprovada pel director en data 30 de març de 2017, cal fer la correcció oportuna i publicar, l'annex normatiu, de conformitat amb l'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Girona, 28 de juny de 2017

Sònia Bofarull i Serrat Secretària de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona

Annex Plànol de la Trama urbana consolidada del municipi de la Bisbal d'Empordà.

(Vegeu la imatge al final del document) planol_cat.pdf

(17.179.082)

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


2/3

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17179082-2017

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


3/3

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17179082-2017

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


1/2

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17181043-2017

DISPOSICIONS DEPARTAMENT DE CULTURA INSTITUT CATALÀ DE LES EMPRESES CULTURALS CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució CLT/1419/2017, de 14 de juny, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, a la producció editorial en català i en occità (ref. BDNS 351183) (DOGC núm. 7395, de 21.6.2017). Havent observat una errada en el text de la Resolució esmentada, publicada en el DOGC núm. 7395, de 21.6.2017, se'n detalla la correcció oportuna:

En el punt 6 de la Resolució, on diu: “El període de publicació dels llibres és de l'1 de novembre de 2016 al 31 de novembre de 2017.”, ha de dir: “El període de publicació dels llibres és de l'1 de novembre de 2016 al 31 d'octubre de 2017.”.

Barcelona, 26 de juny de 2017

Pau Villòria i Sistach President del Consell d'Administració

(17.181.043)

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


2/2

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17181043-2017

DISPOSICIONS DEPARTAMENT DE CULTURA INSTITUT CATALÀ DE LES EMPRESES CULTURALS CORRECCION D'ERRORS ara Resolucion CLT/1419/2017, de 14 de junh, de convocacion entara concession de subvencions, en regim de concorréncia non competitiva, ara produccion editoriau en catalan e en occitan (ref. BDNS 351183) (DOGC num. 7395, de 21.6.2017). En tot auer observat un error en tèxte dera Resolucion mencionada, publicada en DOGC num. 7395, de 21.6.2017, se ne detalhe era correccion pertinenta:

En punt 6 dera Resolucion, a on ditz: “Eth periòde de publicacion des libres ei deth 1r de noveme de 2016 ath 31 de noveme de 2017”, A de díder: “Eth periòde de publicacion des libres ei deth 1r de noveme de 2016 ath 31 d'octobre de 2017”.

Barcelona, 26 de junh de 2017

Pau Villòria i Sistach President deth Conselh d'Administracion

(17.181.043)

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


1/3

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17181046-2017

DISPOSICIONS DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES RESOLUCIÓ TSF/1537/2017, de 22 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió dels ajuts de suport a l'autonomia en la pròpia llar per a l'any 2017 (ref. BDNS 353421). Atesa la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials, i el seu annex, sobre el Catàleg classificat de serveis i prestacions del Sistema Català de Serveis Socials, que preveu el servei de suport a l'autonomia en la pròpia llar per a persones amb discapacitat física o intel·lectual i per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental; Atesa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el seu Reglament de desplegament, aprovat pel Reial decret 887/2006, que, pel seu caràcter bàsic, afecten les normes reguladores de les bases de les subvencions elaborades per l'Administració de la Generalitat de Catalunya; Atesa la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, així com el Reial decret 174/2011, d'11 de febrer, pel qual s'aprova el barem de valoració de la situació de dependència; Atès el Decret 142/2010, d'11 d'octubre, pel qual s'aprova la Cartera de serveis socials 2010-2011; Atesa la Llei 4/2017, de 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017; atès el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i l'Acord del Govern GOV/85/2016, de 28 de juny, pel qual s'aprova la modificació del model tipus de bases reguladores aprovat per l'Acord GOV/110/2014, de 22 de juliol, pel qual s'aprova el model tipus de bases reguladores dels procediments per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, tramitats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic; Atesa la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic; el Decret 2/2016, de 13 de gener, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i el Decret 289/2016, de 30 d'agost, de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies; Atesa l'Ordre TSF/111/2017, de 7 de juny, per la qual s'aproven les bases per a la concessió dels ajuts de suport a l'autonomia en la pròpia llar per a l'any 2017, publicada al DOGC núm. 7388, de 12 de juny de 2017; En ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent,

Resolc:

–1 Obrir la convocatòria ordinària per a la concessió dels ajuts de suport a l'autonomia en la pròpia llar per a l'any 2017.

–2 La tramitació, la resolució i l'atorgament de les subvencions que preveu aquesta convocatòria ordinària, així com les condicions, els criteris de valoració, els requisits de participació i la documentació a aportar, es regeixen per les bases que aprova l'Ordre TSF/111/2017, de 7 de juny, per la qual s'aproven les bases per a la concessió dels ajuts de suport a l'autonomia en la pròpia llar per a l'any 2017, publicada al DOGC núm. 7388, de 12 de juny de 2017.

–3 El termini de presentació de sol·licituds i de la documentació necessària és de dos mesos a comptar de l'endemà de la data de publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


2/3

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17181046-2017

–4 Les sol·licituds s'han de formalitzar emplenant el formulari de sol·licitud normalitzat que es pot obtenir a les dependències del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (treballiaferssocials.gencat.cat/registres) o a través d'internet, al web del Departament (treballiaferssocials.gencat.cat/ca/formularis). Els formularis de sol·licitud, degudament emplenats, i els documents per acreditar el compliment dels requisits que s'indiquen a la base 5 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/111/2017, de 7 de juny, s'han de presentar a les dependències del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies en el termini que estableix la convocatòria, sens perjudici del que disposa l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Així mateix, els formularis de sol·licitud també es poden presentar electrònicament des de Tràmits Gencat (http://web.gencat.cat/ca/tramits/). Per poder presentar la sol·licitud electrònicament, cal que es disposi de certificat digital personal. Si la sol·licitud es fa per mitjans electrònics, es pot fer el seguiment de l'estat de la sol·licitud des de Tràmits Gencat, concretament dins de l'apartat La meva carpeta de la pestanya Serveis, si així s'ha indicat en el formulari de sol·licitud. Les persones sol·licitants que ja hagin acreditat les condicions exigides anteriorment davant de qualsevol òrgan o dependència del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, no cal que ho tornin a fer, sempre que no hagin transcorregut més de cinc anys des de la presentació de la documentació o que les dades no hagin experimentat cap modificació. En aquest cas, n'hi ha prou amb una declaració de la persona sol·licitant, que s'inclou en el mateix formulari de sol·licitud, en el sentit que no s'han produït modificacions en les dades que consten en la documentació presentada anteriorment. S'hi han d'especificar l'expedient per al qual es va aportar la documentació esmentada, la unitat de gestió davant la qual es va presentar i l'any de presentació. D'altra banda, d'acord amb la disposició addicional setena de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, el departament competent en matèria de serveis socials està habilitat per poder comprovar, d'ofici, i sense consentiment previ de les persones interessades, les dades personals declarades pels sol·licitants de les prestacions que regulen la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials, i el Decret que aprova la Cartera de serveis socials, i, si escau, les dades identificadores, la residència, el parentiu, la situació de discapacitat o dependència, el patrimoni i els ingressos dels membres de la unitat econòmica de convivència, amb la finalitat de comprovar si es compleixen en tot moment les condicions necessàries per a la percepció de les prestacions i en la quantia reconeguda legalment. A aquests efectes, s'entén per unitat econòmica de convivència la formada per la persona beneficiària amb el seu cònjuge o parella de fet i els familiars fins al segon grau de consanguinitat que hi conviuen en el mateix domicili.

–5 La partida pressupostària amb càrrec a la qual s'imputen aquests ajuts és la BE13 D/480000100 del programa 315 del pressupost per a l'any 2017. La quantia màxima inicialment disponible és de 350.000,00 euros.

–6 El crèdit inicialment disponible es pot modificar d'acord amb la normativa vigent, fins a un màxim del 30%, condicionat a la disponibilitat efectiva del crèdit en el moment anterior a la resolució de la concessió de la subvenció.

–7 La tramitació de les sol·licituds presentades correspon a la Secció d'Informació i Orientació del Barcelonès del Servei d'Atenció a les Persones del Barcelonès i a les respectives seccions d'Informació, Valoració i Seguiment dels serveis d'Atenció a les Persones de Girona, Lleida i Tarragona, i al Servei de Coordinació Territorial de les Terres de l'Ebre, que pertanyen als respectius serveis territorials a Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i les Terres de l'Ebre del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies corresponents al domicili de la persona sol·licitant. La resolució la dicten les persones responsables dels serveis d'Atenció a les Persones dels serveis territorials a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona i del Servei de Coordinació Territorial dels Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre, d'acord amb el Decret 289/2016, de 30 d'agost, de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

–8 Pel que fa a la justificació de les subvencions atorgades, cal atenir-se al que estableix la base 13.5 de

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


3/3

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17181046-2017

l'Ordre TSF/111/2017, de 7 de juny, per la qual s'aproven les bases per a la concessió dels ajuts de suport a l'autonomia en la pròpia llar per a l'any 2017, publicada en el DOGC núm. 7388, de 12 de juny de 2017.

–9 El termini màxim per emetre i notificar la resolució, degudament motivada, és de sis mesos a comptar de la data de publicació de la convocatòria. Si, un cop acabat aquest termini, no s'ha notificat una resolució expressa, les persones interessades poden considerar desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.

–10 La resolució es notifica a les persones interessades per correu certificat.

–11 Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada davant el mateix òrgan que la dicta o davant la persona titular de la Direcció General de Protecció Social, d'acord amb el Decret 289/2016, de 30 d'agost, de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, en el termini d'un mes, d'acord amb els articles 121 i següents de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

–12 La Base de Dades Nacional de Subvencions ha d'operar com a sistema nacional de publicitat de subvencions. A aquest efecte, les administracions concedents han de remetre a la Base de Dades Nacional de Subvencions informació sobre les convocatòries i les resolucions de concessió dictades en els termes que estableix l'article 20 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Les persones beneficiàries han de donar publicitat a les subvencions i ajudes rebudes en els termes i les condicions que estableix la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. En el cas que es faci ús de la previsió que conté l'article 5.4, la Base de Dades Nacional de Subvencions ha de servir de mitjà electrònic per al compliment de les obligacions de publicitat.

–13 A l'efecte de donar compliment a l'article 17.3.a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en relació amb l'Acord GOV/192/2015, de 29 de desembre, el text íntegre de la convocatòria s'ha de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar-hi recurs contenciós administratiu, d'acord amb l'article 10.1.b) de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la data de publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Amb caràcter previ, les persones interessades poden interposar-hi recurs de reposició, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, davant la persona titular del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 22 de juny de 2017

Dolors Bassa i Coll Consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

(17.181.046)

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


1/3

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17181048-2017

DISPOSICIONS DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA I ALIMENTACIÓ RESOLUCIÓ ARP/1536/2017, de 27 de juny, per la qual es convoquen els ajuts destinats a subvencionar la compra de productes fitosanitaris a base de saponines en la lluita contra el cargol poma en el delta de l'Ebre (ref. BDNS 353403). L'any 2009 es va detectar per primera vegada la presència del cargol poma en zones del delta de l'Ebre. El cargol poma és un mol·lusc gasteròpode aquàtic, d'aigua dolça, de la família dels Ampullariidae procedent d'una extensa àrea de Sud-amèrica que està considerat una de les 100 espècies invasores més perjudicials del món, i ha causat danys d'elevat valor ecològic i econòmic en zones humides i en els cultius en els quals aquesta espècie s'hi desenvolupa, especialment els arrossars. Des d'un punt de vista normatiu, l'Ordre AAR/404/2010, de 27 de juliol, va declarar oficialment l'existència d'un focus del cargol poma (Pomacea sp.) a l'hemidelta esquerre del delta de l'Ebre. Aquesta norma, modificada per l'Ordre AAM/63/2013, de 16 d'abril, disposa que per resolució de la direcció general competent en matèria d'agricultura s'han d'establir les mesures obligatòries a dur a terme en la zona demarcada que correspon a tots els municipis de les comarques del Baix Ebre i el Montsià. Per un altre costat, la Resolució ARP/1194/2016, de 26 d'abril, per la qual es fixen mesures obligatòries de lluita contra el cargol poma (Pomacea sp.) a la zona demarcada de les comarques del Baix Ebre i el Montsià, és la darrera normativa que estableix mesures que es fan obligatòries per al control d'aquesta plaga als productors d'arròs del delta. L'aprovació del darrer Pla d'acció, el juliol de 2015, així com la delimitació en sectors de la xarxa de reg en algunes zones del delta, ha permès que des d'aquell moment i durant tot el 2016, s'abordessin actuacions com la gestió dels regs i desguassos en tota l'àrea demarcada, s'efectués lluita química contra la plaga, s'assequessin camps de cultiu d'arròs després de la collita, es tractessin parcel·les amb aigua de mar o s'efectués la recollida manual de cargols i postes. Pel que fa al control de la plaga per mitjans fitosanitaris, el mateix darrer Pla d'acció fa esment al tractament mitjançant saponines, productes químics amb capacitat per a alterar la permeabilitat de les membranes cel·lulars. El Reglament (UE) 702/2014, de la Comissió, de 25 de juny de 2014, pel qual es declaren determinats ajuts en els sectors agrícola i forestal i en zones rurals compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea estableix la possibilitat de subvencionar, per motius de sanitat vegetal acreditats degudament, les actuacions que s'hagin dut a terme per al control de determinades plagues o malalties dels vegetals. Atès que des del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació es considera que aquest Reglament és el marc escaient per a subvencionar part de la despesa d'adquisició de les saponines a aquells productors d'arròs que van efectuar els tractaments amb aquest producte entre el juny de 2015 i el maig de 2016. El Decret 2/2016, de 13 de gener, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, atribueix a l'article 3.13.1 l'exercici de la competència en matèria de polítiques d'Agricultura al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. El Decret 270/2013, 23 de desembre, de reestructuració del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, disposa com a funcions de la Direcció General d'Agricultura i Ramaderia la de planificar les actuacions en matèria de sanitat vegetal, de productes fitosanitaris, de maquinària agrícola i del funcionament dels laboratoris de sanitat vegetal. Conseqüentment, valorada la conveniència de donar suport als productors d'arròs afectats per la plaga del cargol poma al delta de l'Ebre mitjançant un ajut econòmic, d'acord amb l'article 92 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, a proposta de la Direcció General d'Agricultura i Ramaderia del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, i en

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


2/3

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17181048-2017

ús de les atribucions que m'han estat conferides.

Resolc:

1. Convocar els ajuts destinats a subvencionar els costos de la compra de productes fitosanitaris a base de saponines autoritzats pel cultiu de l'arròs de forma excepcional per la Direcció General de Sanitat de la Producció Agrària del Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient en dates 13 d'abril i 20 d'agost de 2015, i 12 d'abril de 2016, d'acord amb les bases reguladores aprovades en l'Ordre ARP/132/2017, de 21 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a subvencionar la compra de productes fitosanitaris a base de saponines en la lluita contra el caragol poma en el delta de l'Ebre (DOGC núm. 7399, de 27.06.2017).

2. El termini de presentació de sol·licituds és d'un mes que computa des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el DOGC. La documentació justificativa s'ha de presentar juntament amb la sol·licitud.

3. Els ajuts que preveu aquesta Resolució, per un import total de 90.000,00 euros van a càrrec de les següents partides pressupostàries dels pressupostos del Departament Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per a l'any 2017: 40.000,00 euros a càrrec de AG03/D/482000100/6110/0000- Altres institucions sense fi de lucre. 50.000,00 euros a càrrec de AG03/D/482000121/6111/2016- Altres institucions sense fi de lucre.

4. La compra dels productes fitosanitaris a base de saponines s'han d'haver efectuat en el període comprés entre l'1 de juny de 2015 fins al 31 de maig de 2016.

5. L'òrgan instructor dels expedients d'ajut és el Servei de Sanitat Vegetal.

6. L'òrgan competent per emetre la resolució sobre les sol·licituds és la persona titular de la Direcció General d'Agricultura i Ramaderia. A aquests efectes, es nomena una Comissió de valoració, que serà l'òrgan col·legiat encarregat de valorar les sol·licituds d'ajuts, formada pel subdirector/a general d'Agricultura, el/la cap del Servei de Sanitat Vegetal, i el/la cap de Secció de Prevenció i Lluita Fitopatològica.

7. El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la d'acord amb l'apartat 13.3 de les bases reguladores a la persona sol·licitant serà de tres mesos a comptar des de la data en què finalitza el termini de presentació de sol·licituds. En cas de manca de resolució expressa, la sol·licitud es considerarà desestimada per silenci administratiu.

8. Contra la resolució del director o la directora general d'Agricultura i Ramaderia, que no posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs d'alçada davant el conseller o consellera d' Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació en el termini d'un mes a comptar a partir de l'endemà de la notificació de la resolució, sense perjudici que se'n pugui interposar qualsevol altre que es consideri adient. En cas de silenci administratiu, el recurs d'alçada davant el conseller o la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació es podrà interposar en qualsevol moment a partir de l'endemà del dia en què s'exhaureixi el termini per resoldre i notificar, tal com estableix l'apartat anterior.

9. Els ajuts concedits es faran públics en la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, https://seu.gencat.cat i al web http://agricultura.gencat.cat/beneficiarisajuts, fent ús dels mitjans electrònics

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


3/3

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17181048-2017

establerts. Els ajuts que superin els 6.000,00 euros es publicaran, a més, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa es pot interposar recurs contenció administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i, potestativament, recurs de reposició davant la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació en el termini d'un mes.

Barcelona, 27 de juny de 2017

Meritxell Serret i Aleu Consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

(17.181.048)

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


1/1

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17184108-2017

CÀRRECS I PERSONAL DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA DECRET 79/2017, de 3 de juliol, de cessament del senyor Jordi Baiget i Cantons com a conseller d'Empresa i Coneixement. D'acord amb els articles 12.1.d) i 17 de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern,

Decreto:

Article únic El senyor Jordi Baiget i Cantons cessa com a conseller d'Empresa i Coneixement, i se li agraeixen els serveis prestats.

Barcelona, 3 de juliol de 2017

Carles Puigdemont i Casamajó President de la Generalitat de Catalunya

(17.184.108)

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


1/1

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17184111-2017

CÀRRECS I PERSONAL DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA DECRET 80/2017, de 3 de juliol, de nomenament del senyor Santiago Vila i Vicente com a conseller d'Empresa i Coneixement. D'acord amb els articles 12.1.d) i 17 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern,

Decreto:

Article únic Nomenar el senyor Santiago Vila i Vicente com a conseller d'Empresa i Coneixement.

Barcelona, 3 de juliol de 2017

Carles Puigdemont i Casamajó President de la Generalitat de Catalunya

(17.184.111)

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


1/1

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17184110-2017

CÀRRECS I PERSONAL DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA DECRET 81/2017, de 3 de juliol, de cessament del senyor Santiago Vila i Vicente com a conseller de Cultura. D'acord amb els articles 12.1.d) i 17 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern,

Decreto:

Article únic El senyor Santiago Vila i Vicente cessa com a conseller de Cultura, i se li agraeixen els serveis prestats.

Barcelona, 3 de juliol de 2017

Carles Puigdemont i Casamajó President de la Generalitat de Catalunya

(17.184.110)

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


1/2

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17181035-2017

CÀRRECS I PERSONAL DEPARTAMENT DE SALUT INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT RESOLUCIÓ SLT/1539/2017, de 20 de juny, per la qual es fa pública la composició nominal d'un tribunal corresponent a la convocatòria per a l'assignació de les funcions d'un lloc vacant de cap de secció de l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona dependent de l'Institut Català de la Salut (convocatòria CJ-HUGTiP-01/17). De conformitat amb el que preveu la base 8 de la Resolució SLT/521/2017, de 23 de febrer de 2017, de convocatòria per a l'assignació de les funcions d'un lloc vacant de cap de secció de l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona (convocatòria CJ-HUGTiP-01/17), publicada al DOGC núm. 7331, de 17.3.2017.

Resolc:

Fer pública la composició nominal del tribunal corresponent a la plaça de cap de secció de l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona, que es detalla a l'annex d'aquesta Resolució.

Barcelona, 20 de juny de 2017

Candela Calle i Rodríguez Directora gerent

Annex Gerència Territorial Barcelonès Nord i Maresme.

Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona. Cap de secció. Cap de secció de cirurgia cardiovascular. Presidenta titular: Beatriz Bayés Genís. Suplent: Oriol Estrada Cuxart. Vocal primer titular: Agustín Urrutia de Diego. Suplent: Elena Álvarez Castaño. Vocal segon: Xavier Ruyra Baliarda. Suplent: Albert Igual Barceló. Vocal tercer: Maria Luisa Camara Rosell.

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


2/2

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17181035-2017

Suplent: Bernat Romero Ferrer. Vocal quart: Albert Miralles Cassina. Suplent: Miguel Benito Canet. Secretari: Francesc Martí Medina. Suplent: Lluís Quadrat Bosch.

(17.181.035)

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


1/2

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17178020-2017

ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT INSTITUT NARCÍS MONTURIOL, DE BARCELONA ANUNCI pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de serveis de neteja (exp. 01/2017). 1. Entitat adjudicadora: a) Òrgan de Contractació: Direcció de l'Institut Narcís Monturiol c/ Harmonia, 1B, 08035 Barcelona NIF: Q5855931A Telèfon 934281250 web http://www.insmonturiol.cat b) Dependència que tramita l'expedient: Institut Narcís Monturiol c) Número de l'expedient: 01/2017

2. Objecte del contracte: a) Servei de neteja de l'Institut Narcís Monturiol b) Lloc d'execució: Municipi de Barcelona c) Termini d'execució: el contracte s'iniciarà el dia 1/9/2017 (o dia de la signatura del contracte, si fos posterior) fins a 31/8/2018. Possibilitat de pròrroga per un any mes.

3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació: a) Tramitació: ordinària b) Procediment: obert c) Regulació: no harmonitzada

4. Pressupost: a) Import unitari preu hora netejadora: 14,75 € abans d'IVA b) Import unitari preu hora especialista: 15,42 € abans d'IVA c) Pressupost de licitació: 35.067,40 €, abans d'IVA (42.431,55 €, IVA inclòs) d) Valor estimat del contracte: 70.134,80 €, abans d'IVA

5. Garanties: Definitiva: 5% del pressupost base de licitació, IVA exclòs

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


2/2

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17178020-2017

6. Consulta i obtenció dels plecs de la licitació: al web de l'Institut

7. Requisits específics del contractista: Els que exigeix el plec de clàusules administratives particulars i els que especifica el plec de prescripcions tècniques.

8. Criteris de valoració: Els criteris d'adjudicació es troben detallats a l'annex 4A I 4B del plec de clàusules administratives particulars

9. Presentació d'ofertes o de sol·licituds de participació: a) Data límit de presentació: 15 dies naturals a comptar de l'endemà de la publicació del present anunci. Hora límit de presentació: 14:00 hores b) Documentació a presentar: la que exigeix el plec de clàusules administratives particulars del contracte c) Lloc de presentació: 1. Entitat: Secretaria de l'Institut Narcís Monturiol 2. Domicili: c/ Harmonia, 1B 3. Localitat: Barcelona, 08035

10. Obertura de proposicions: a) Entitat: Institut Narcís Monturiol b) Domicili: c/ Harmonia, 1B c) Localitat: Barcelona, 08035 d) Data: es comunicarà oportunament

11. Despeses de l'anunci: L'import del present anunci serà com a màxim de 300 €.

Barcelona, 12 de juny de 2017

M. Antonia Sorde Mari Directora de l'Institut Narcís Monturiol

(17.178.020)

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


1/1

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17177004-2017

ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA DEPARTAMENT DE SALUT INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT ANUNCI de notificació en procediment relatiu a l’atorgament del tràmit d’audiència a la senyora R. B. P. en un procediment d’accés a la informació pública. Mitjançant aquest anunci es fa saber que els dies 30 de maig i 1 de juny de 2017 es va intentar notificar a la senyora Rebeca Burgos Peláez el tràmit d'audiència que li havia atorgat aquesta Direcció Gerència, en data 22 de maig de 2017, per tal que pogués formular al·legacions en un procediment administratiu que està en fase d'instrucció en matèria d'accés a la informació pública, en el qual se sol·licita una còpia dels nomenaments que s'hagin pogut subscriure amb posterioritat al dia 31 de desembre de 2016 per a la cobertura del lloc de supervisora d'Infermeria del Servei de Neurocirurgia de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron. Atès que no ha estat possible practicar les notificacions esmentades en el paràgraf anterior, d'acord amb el que preveuen els articles 42, 44 i 46 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, mitjançant aquest anunci es comunica a la senyora Rebeca Burgos Peláez que pot tenir coneixement del contingut íntegre de la comunicació esmentada si es presenta a l'Àrea de Suport Laboral, Jurídic i Normatiu del Centre Corporatiu de l'Institut Català de la Salut, a la Gran Via de les Corts Catalanes, 587, de Barcelona, en horari de 9.00 h a 14. 00 h, i que disposa del termini de 10 dies comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci per fer les al·legacions en relació amb la sol·licitud d'accés a la informació pública formulada i per presentar la documentació que consideri oportuna en defensa dels seus drets i interessos.

Barcelona, 15 de juny de 2017

Candela Calle i Rodríguez Directora gerent

(17.177.004)

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


1/2

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17177112-2017

ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT RESOLUCIÓ TES/1495/2017, de 13 de juny, per la qual es considera no substancial la modificació de l’autorització ambiental L1RP140206 de l’empresa Perelló Gregori, SL, d’una activitat porcina d’engreix, al terme municipal d’Arbeca (exp. L1CNS160471). Oficina de Gestió Ambiental Unificada (OGAU): Lleida. Data d'inici de l'expedient: 21 de novembre de 2016. Núm. de sol·licitud: L1CNS160471. Tipus d'expedient: Modificació no substancial. Annex: I.1. Apartat: 11. Subapartat: 1.b.ii. Codi establiment: 01233. Classificació DEI: 9.3.b. Descripció de l'activitat: instal·lacions ramaderes destinades a la cria intensiva de porcí amb un nombre de places superior a 2.500 porcs d'engreix . Ubicació: polígon 3, parcel·la 216, al terme municipal d'Arbeca. UTMx: 326.467, UTMy: 4.601.687 fus 31N, ETRS89. Marca oficial: 0550CX. Atesa la Proposta de Resolució de la directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic que s'adjunta a l'annex, i atès l'article 59.1.c de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats,

Resolc:

-1 Considerar com no substancial la modificació comunicada per Perelló Gregori, SL consistent en el canvi de dieta subministrada al bestiar porcí d'engreix segons el nivell 3b de l'Ordre AAM/312/2014, que suposa una reducció del 32% del nitrogen excretat, sense modificació de la capacitat de bestiar autoritzada, i incorporarlos a l'autorització ambiental de 18 de febrer de 2016 (L1RP140206). La descripció del canvi, l'avaluació ambiental i les prescripcions tècniques, són les que detalla la Proposta de resolució annexa.

-2 Notificar aquesta Resolució a les persones interessades, de conformitat amb l'article 30.1 de l'esmentada Llei 20/2009, de 4 de desembre.

-3 Ordenar la publicació de la part dispositiva d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. El text íntegre es pot consultar al web de Departament de Territori i Sostenibilitat www.gencat.cat/territori, seguint els apartats: Medi ambient > Empresa i producció sostenible > Prevenció i control d'activitats > Autoritzacions ambientals.

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


2/2

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17177112-2017

Barcelona, 13 de juny de 2017

P. d. (Resolució TES/210/2017, de 8 de febrer, DOGC núm. 7309, de 15.2.2017) Marta Subirà i Roca Secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat

(17.177.112)

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


1/2

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17177113-2017

ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT RESOLUCIÓ TES/1496/2017, de 7 de juny, per la qual s’atorga l’autorització ambiental amb declaració d’impacte ambiental a l’empresa Avicojeslo, SL, per a una activitat ramadera de pollastres d’engreix, al terme municipal de Pinós (exp. L1AAI160063). Dades de l'expedient. Oficina de Gestió Ambiental Unificada (OGAU): Lleida. Data d'inici de l'expedient: 23 de febrer de 2016. Núm. de sol·licitud: L1AAI160063. Tipus d'expedient: Autorització ambiental integrada. Annex: I.1. Apartat: 11. Subapartat: 1.n. IDQA: Classificació DEI: 9.3.a. Descripció de l'activitat: instal·lacions ramaderes per a la cria intensiva que tinguin més de 85.000 places de pollastres d'engreix. Ubicació: polígon 7, parcel·la 79, al municipi de Pinós. Coordenades UTM x: 377.216 y:4.628.321 fus 31N, ETRS 89. Marca Oficial: 5470BM Atesa la Proposta de resolució definitiva de la directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic que s'adjunta a l'annex, i atesos els articles 29 i 30 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats,

Resolc:

-1 Atorgar l'autorització ambiental a l'empresa Avicojeslo SL per a l'ampliació de l'activitat ramadera de pollastres d'engreix situada al polígon 7, parcel·la 79 del terme municipal de Pinós. La descripció de l'activitat, les prescripcions tècniques i les actuacions de seguiment són les que detalla la Proposta de resolució annexa.

-2 Notificar aquesta Resolució a les persones interessades, de conformitat amb l'article 30.1 de l'esmentada Llei 20/2009, del 4 de desembre.

-3 Ordenar la publicació de la part dispositiva d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. El text íntegre es pot consultar al web del Departament de Territori i Sostenibilitat www.gencat.cat/territori, seguint els apartats: Medi ambient > Empresa i producció sostenible > Prevenció i control d'activitats > Autoritzacions ambientals.

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


2/2

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17177113-2017

Barcelona, 7 de juny de 2017

P. d. (Resolució TES/210/2017, de 8 de febrer, DOGC núm. 7309, de 15.2.2017) Marta Subirà i Roca Secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat

(17.177.113)

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


1/2

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17177114-2017

ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT RESOLUCIÓ TES/1497/2017, de 9 de juny, per la qual es considera no substancial la modificació de l’autorització ambiental LAAD070028, d’una activitat avícola d’engreix, al terme municipal de Benavent de Segrià (exp. L1CNS160036). Oficina de Gestió Ambiental Unificada (OGAU): Lleida. Data d'inici de l'expedient: 15 d'abril de 2016. Núm. de sol·licitud: L1CNS160036. Tipus d'expedient: Modificació no substancial. Annex: I.1. Apartat: 11. Subapartat: 1.b.ii. Codi establiment: 01117. Classificació DEI: 9.3.b. Descripció de l'activitat: instal·lacions ramaderes destinades a la cria intensiva de porcí amb un nombre de places superior a 2.500 porcs d'engreix. Ubicació: polígon 2, parcel·les 107 i 160 i polígon 4, parcel·la 126, al terme municipal de Benavent de Segrià. UTMx: 336.876, 336.948 UTMy: 4.639.494, 4.639.346 fus 31N, ETRS89. Marca oficial: 1100CY. Atesa la Proposta de Resolució de la directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic que s'adjunta a l'annex, i atès l'article 59.1.c de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats,

Resolc:

-1 Considerar com a no substancial la modificació comunicada per Antoni Espinet Solé, consistent en un canvi del gestor extern, mantenint la gestió fora del marc agrari, i incorporar-lo a l'autorització ambiental de 19 de febrer de 2008 (LAAD070028). La descripció del canvi, l'avaluació ambiental i les prescripcions tècniques, són les que detalla la Proposta de resolució annexa.

-2 Notificar aquesta Resolució a les persones interessades, de conformitat amb l'article 30.1 de l'esmentada Llei 20/2009, de 4 de desembre.

-3 Ordenar la publicació de la part dispositiva d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. El text íntegre es pot consultar al web de Departament de Territori i Sostenibilitat www.gencat.cat/territori, seguint els apartats: Medi ambient > Empresa i producció sostenible > Prevenció i control d'activitats > Autoritzacions ambientals.

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


2/2

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17177114-2017

Barcelona, 9 de juny de 2017

P. d. (Resolució TES/210/2017, de 8 de febrer, DOGC núm. 7309, de 15.2.2017) Marta Subirà i Roca Secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat

(17.177.114)

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


1/2

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17177115-2017

ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT RESOLUCIÓ TES/1498/2017, de 9 de juny, per la qual es considera no substancial la modificació de l’autorització ambiental LAAD070017 de l’empresa Baomell 2000, SL, d’una activitat porcina de producció i engreix, al terme municipal dels Omellons (exp. L1CNS160054). Oficina de Gestió Ambiental Unificada (OGAU): Lleida. Data d'inici de l'expedient: 16 de febrer de 2016. Núm. de sol·licitud: L1CNS160054. Tipus d'expedient: Modificació no substancial. Annex: I.1. Apartat: 11. Subapartat: 1.b.ii. Codi establiment: 02982. Classificació DEI: 9.3.b. Descripció de l'activitat: instal·lacions ramaderes destinades a la cria intensiva de porcí amb un nombre de places superior a 2.500 porcs d'engreix. Ubicació: polígon 4, parcel·la 18, al terme municipal dels Omellons. UTMx: 330.010, UTMy: 4.595.475 Fus 31N, ETRS89. Marca oficial: 4990AR. Atesa la Proposta de Resolució de la directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic que s'adjunta a l'annex, i atès l'article 59.1.c de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats,

Resolc:

-1 Considerar com a no substancial la modificació comunicada per Baomell 2000, SL consistent en el canvi de dieta subministrada al bestiar porcí d'engreix segons el nivell 3a de l'Ordre AAM/312/2014, que suposa una reducció del 21,6% del nitrogen excretat, sense modificació de la capacitat de bestiar autoritzada, i incorporarlos a l'autorització ambiental de 30 d'octubre de 2010 (LAAD070017). La descripció del canvi, l'avaluació ambiental i les prescripcions tècniques, són les que detalla la Proposta de resolució annexa.

-2 Notificar aquesta Resolució a les persones interessades, de conformitat amb l'article 30.1 de l'esmentada Llei 20/2009, de 4 de desembre.

-3 Ordenar la publicació de la part dispositiva d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. El text íntegre es pot consultar al web de Departament de Territori i Sostenibilitat www.gencat.cat/territori, seguint els apartats: Medi ambient > Empresa i producció sostenible > Prevenció i control d'activitats > Autoritzacions ambientals.

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


2/2

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17177115-2017

Barcelona, 9 de juny de 2017

P. d. (Resolució TES/210/2017, de 8 de febrer, DOGC núm. 7309, de 15.2.2017) Marta Subirà i Roca Secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat

(17.177.115)

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


1/2

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17177117-2017

ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT RESOLUCIÓ TES/1499/2017, de 9 de juny, per la qual es considera no substancial la modificació de l’autorització ambiental LAAD060299 de l’empresa Las Cassasas, SA, d’una activitat porcina d’engreix, al terme municipal de Foradada (exp. L1CNS160172). Oficina de Gestió Ambiental Unificada (OGAU): Lleida. Data d'inici de l'expedient: 15 d'abril de 2016. Núm. de sol·licitud: L1CNS160172. Tipus d'expedient: Modificació no substancial. Annex: I.1. Apartat: 11. Subapartat: 1.b.ii. Codi establiment: 01117. Classificació DEI: 9.3.b. Descripció de l'activitat: instal·lacions ramaderes destinades a la cria intensiva de porcí amb un nombre de places superior a 2.500 porcs d'engreix. Ubicació: polígon 2, parcel·les 107 i 160 i polígon 4, parcel·la 126, al terme municipal de Foradada. UTMx: 336.876, 336.948 UTMy: 4.639.494, 4.639.346 fus 31N, ETRS89. Marca oficial: 3020AC. Atesa la Proposta de Resolució de la directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic que s'adjunta a l'annex, i atès l'article 59.1.c de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats,

Resolc:

-1 Considerar com a no substancial la modificació comunicada per Las Cassasas, SA, consistent en el canvi de dieta subministrada al bestiar porcí d'engreix segons el nivell 3a, d'acord amb l'annex 2 del Decret 136/199, que suposa una reducció del 25% del nitrogen excretat, sense modificació de la capacitat autoritzada, i incorporar-lo a l'autorització ambiental de 4 d'agost de 2008 (LAAD060299). La descripció del canvi, l'avaluació ambiental i les prescripcions tècniques, són les que detalla la Proposta de resolució annexa.

-2 Notificar aquesta Resolució a les persones interessades, de conformitat amb l'article 30.1 de l'esmentada Llei 20/2009, de 4 de desembre.

-3 Ordenar la publicació de la part dispositiva d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. El text íntegre es pot consultar al web de Departament de Territori i Sostenibilitat www.gencat.cat/territori, seguint els apartats: Medi ambient > Empresa i producció sostenible > Prevenció i control d'activitats > Autoritzacions ambientals.

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


2/2

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17177117-2017

Barcelona, 9 de juny de 2017

P. d. (Resolució TES/210/2017, de 8 de febrer, DOGC núm. 7309, de 15.2.2017) Marta Subirà i Roca Secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat

(17.177.117)

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


1/2

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17177118-2017

ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT RESOLUCIÓ TES/1500/2017, de 9 de juny, per la qual es considera no substancial la modificació de l’autorització ambiental LA20090068 - LA20110146 d’una activitat porcina d’engreix, al terme municipal de les Borges Blanques (exp. L1CNS160243). Oficina de Gestió Ambiental Unificada (OGAU): Lleida. Data d'inici de l'expedient: 26 de maig de 2016. Núm. de sol·licitud: L1CNS160243. Tipus d'expedient: Modificació no substancial. Annex: I.1. Apartat: 11. Subapartat: 1.b.ii. Codi establiment: 02924. Classificació DEI: 9.3.b. Descripció de l'activitat: instal·lacions ramaderes destinades a la cria intensiva de porcí amb un nombre de places superior a 2.500 porcs d'engreix. Ubicació: polígon 4, parcel·les 37-40, al terme municipal de Les Borges Blanques. UTMx: 320.500, UTMy: 4.599.990 fus 31N, ETRS89. Marca oficial: 1300AK. Atesa la Proposta de Resolució de la directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic que s'adjunta a l'annex, i atès l'article 59.1.c de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats,

Resolc:

-1 Considerar com a no substancial la modificació comunicada per Miquel Àngel Garcia Martí consistent en el canvi de dieta subministrada al bestiar porcí d'engreix segons el nivell 3a de l'Ordre AAM/312/2014, que suposa una reducció del 25% del nitrogen excretat, sense modificació de la capacitat de bestiar autoritzada, i incorporar-los a l'autorització ambiental de 17 de maig de 2010 (LA20090068 - LA20110146). La descripció del canvi, l'avaluació ambiental i les prescripcions tècniques, són les que detalla la Proposta de resolució annexa.

-2 Notificar aquesta Resolució a les persones interessades, de conformitat amb l'article 30.1 de l'esmentada Llei 20/2009, de 4 de desembre.

-3 Ordenar la publicació de la part dispositiva d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. El text íntegre es pot consultar al web de Departament de Territori i Sostenibilitat www.gencat.cat/territori, seguint els apartats: Medi ambient > Empresa i producció sostenible > Prevenció i control d'activitats > Autoritzacions ambientals.

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


2/2

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17177118-2017

Barcelona, 9 de juny de 2017

P. d. (Resolució TES/210/2017, de 8 de febrer, DOGC núm. 7309, de 15.2.2017) Marta Subirà i Roca Secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat

(17.177.118)

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


1/1

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17171076-2017

ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT EDICTE de 20 de juny de 2017, pel qual es dona publicitat a la resolució que assenyala dies per a la redacció d'actes prèvies a l'ocupació de les finques afectades d'expropiació per l'execució del Projecte constructiu de nou desguàs del dipòsit de Sant Cugat del Vallès (Ter), al terme municipal de Sant Cugat del Vallès. Atès que s'ha publicat l'anunci d'informació pública del projecte i l'annex dels béns i els drets afectats per l'execució del “Projecte constructiu de nou desguàs del dipòsit de Sant Cugat del Vallès (Ter)”, al terme municipal de Sant Cugat del Vallès, al DOGC número 7234, de 26 d'octubre de 2016, amb correcció d'errades al DOGC número 7279, de 3 de gener de 2017, i l'aprovació definitiva del projecte junt amb l'annex dels béns i els drets afectats per l'execució de les obres del projecte esmentat al DOGC número 7387, de 9 de juny de 2017; d'acord amb el que estableix l'article 56 del Reglament de 26 d'abril de 1957 de la Llei d'Expropiació Forçosa de 16 de desembre de 1954, i amb l'article 26.4 del Decret Legislatiu 3/2003, que estableix que l'aprovació dels projectes corresponents a les obres hidràuliques d'interès prioritari de la Generalitat comporta la declaració d'ocupació urgent dels béns i drets afectats, el Departament de Territori i Sostenibilitat ha resolt, d'acord amb el que preveu l'article 52, Conseqüència 2, de la Llei esmentada, assenyalar el dia 27 de juliol de 2017 a Sant Cugat del Vallès, per procedir a la redacció de les actes prèvies a l'ocupació dels béns i els drets que s'expropien. Aquest assenyalament s'ha de notificar als interessats convocats, que són els que consten a la relació exposada al tauler d'anuncis de l'Alcaldia corresponent. També es pot consultar aquest edicte seguint aquest enllaç https://seu.gencat.cat. Han d'assistir a l'acte els titulars dels béns i els drets afectats, personalment o representats per persona degudament autoritzada, aportant els documents acreditatius de la seva titularitat i l'últim rebut de la contribució que correspon al bé afectat, i poden fer-se acompanyar, a compte seu, de perits i/o notari. El lloc de reunió són les dependències de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. Tot seguit els assistents es traslladaran, si escau, als terrenys afectats, per tal de redactar les actes.

Barcelona, 20 de juny de 2017

Alfred Rulló i Gómez Cap del Servei d'Expropiacions

(17.171.076)

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


1/1

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17178051-2017

ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT EDICTE de 26 de juny de 2017, pel qual es dona publicitat a la resolució que assenyala dies per a la redacció d'actes prèvies a l'ocupació de les finques afectades d'expropiació per l'execució del "Projecte: AL-05037 Millora general. Condicionament. Eixamplament i millora de traçat. Carretera C-14. PK 163+200 al 166+520. Tram Organyà - Montant de Tost", dels termes municipals d'Organyà i de Fígols i Alinyà. Atès que s'ha publicat la relació dels béns i els drets afectats per l'execució del projecte AL-05037 “Millora general. Condicionament. Eixamplament i millora de traçat. Carretera C-14. PK 163+200 al 166+520. Tram Organyà-Montant de Tost”, dels termes municipals de d'Organyà i de Fígols i Alinyà, al DOGC número 7303, de 7 de febrer de 2017 i al diari El Punt Avui, de 7 de febrer de 2017, d'acord amb el que estableix l'article 17 i següents de la Llei d'Expropiació Forçosa en relació amb l'article 56 del seu reglament i portant implícita la declaració d'urgent ocupació en l'aprovació del projecte, segons el que determina l'article 19 del Decret legislatiu 2/2009, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de Carreteres, el Departament de Territori i Sostenibilitat ha resolt, d'acord amb el que preveu l'article 52, Conseqüència 2, de la Llei esmentada, assenyalar el dia 18 de juliol de 2017 a Organyà i a Fígols i Alinyà per procedir a la redacció de les actes prèvies a l'ocupació dels béns i els drets que s'expropien. Aquest assenyalament s'ha de notificar als interessats convocats, que són els que consten a la relació exposada al tauler d'anuncis de l'Alcaldia corresponent. També es pot consultar aquest edicte seguint aquest enllaç https://seu.gencat.cat. Han d'assistir a l'acte els titulars dels béns i els drets afectats, personalment o representats per persona degudament autoritzada, aportant els documents acreditatius de la seva titularitat i l'últim rebut de la contribució que correspon al bé afectat, i poden fer-se acompanyar, a compte seu, de perits i/o notari. El lloc de reunió són les dependències de l'Ajuntament d'Organyà i de Fígols i Alinyà. Tot seguit els assistents es traslladaran, si escau, als terrenys afectats, per tal de redactar les actes.

Barcelona, 26 de juny de 2017

Alfred Rulló i Gómez Cap del Servei d'Expropiacions

(17.178.051)

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


1/1

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17178071-2017

ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT EDICTE de 27 de juny de 2017, pel qual es dona publicitat a la resolució que assenyala dies per a la redacció d'actes prèvies a l'ocupació de les finques afectades d'expropiació per l'execució del "Projecte: NL-15007 Millora general. Nova carretera. Prolongació, eixamplament i millora del ferm de la carretera L311b, des de la rotonda de l'enllaç de l'A-2 (PK 520+000), fins al PK 0+950 de la carretera L-311b. Tram: Cervera", del terme municipal de Cervera. Atès que s'ha publicat la relació dels béns i els drets afectats per l'execució del projecte NL-15007 “Millora general. Nova carretera. Prolongació, eixamplament i millora del ferm de la carretera L-311b, des de la rotonda de l'enllaç de l'A-2 (PK 520+000), fins al PK 0+950 de la carretera L-311b. Tram: Cervera”, del terme municipal de Cervera, al DOGC número 7377, de 25 de maig de 2017 i al diari El Punt Avui, de 25 de maig de 2017, d'acord amb el que estableix l'article 17 i següents de la Llei d'Expropiació Forçosa en relació amb l'article 56 del seu reglament i portant implícita la declaració d'urgent ocupació en l'aprovació del projecte, segons el que determina l'article 19 del Decret legislatiu 2/2009, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de Carreteres, el Departament de Territori i Sostenibilitat ha resolt, d'acord amb el que preveu l'article 52, Conseqüència 2, de la Llei esmentada, assenyalar el dia 24 de juliol de 2017 a Cervera per procedir a la redacció de les actes prèvies a l'ocupació dels béns i els drets que s'expropien. Aquest assenyalament s'ha de notificar als interessats convocats, que són els que consten a la relació exposada al tauler d'anuncis de l'Alcaldia corresponent. També es pot consultar aquest edicte seguint aquest enllaç https://seu.gencat.cat. Han d'assistir a l'acte els titulars dels béns i els drets afectats, personalment o representats per persona degudament autoritzada, aportant els documents acreditatius de la seva titularitat i l'últim rebut de la contribució que correspon al bé afectat, i poden fer-se acompanyar, a compte seu, de perits i/o notari. El lloc de reunió són les dependències de l'Ajuntament de Cervera. Tot seguit els assistents es traslladaran, si escau, als terrenys afectats, per tal de redactar les actes.

Barcelona, 27 de juny de 2017

Alfred Rulló i Gómez Cap del Servei d'Expropiacions

(17.178.071)

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


1/1

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17178065-2017

ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT ANUNCI d’informació pública sobre una sol·licitud de pròrroga de la concessió d'ocupació del domini públic maritimoterrestre per a guingueta a la platja de Sitges "el Chiringuito", al terme municipal de Sitges (CON2010-01339-B). El senyor Juan Rubio Grau ha sol·licitat la pròrroga de la concessió d'ocupació del domini públic maritimoterrestre d'acord amb la documentació tècnica presentada, de 21 de juny de 2017, al terme municipal de Sitges. Aquesta ocupació consisteix en un establiment de restauració. En conseqüència, en concordança amb el que disposa l’article 74 de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes (BOE núm. 181, de 29 de juliol de 1988), dins la tramitació de la pròrroga de la concessió d'ocupació del domini públic maritimoterrestre, s’obre un període d’informació pública per tal que, durant un termini de 20 dies, comptats a partir de l’endemà de la data de publicació d’aquest Anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, qualsevol persona, física o jurídica, pugui examinar la Documentació tècnica sobre l'estat actual de la concessió a l'adreça electrònica http://territori.gencat.cat/informaciopublica o a les dependències del Servei de Gestió del Litoral de la Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme (Av. de Josep Tarradellas, 2-6, Barcelona), i pugui presentar en el termini indicat, mitjançant escrit adreçat al Servei de Gestió del Litoral, les observacions que consideri pertinents.

Barcelona, 21 de juny de 2017

Juantxu Barroso Calicó Cap del Servei de Gestió del Litoral

(17.178.065)

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


1/2

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17177123-2017

ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT ANUNCI de notificació en procediment relatiu a diversos actes administratius dictats en expedients sancionadors en matèria de protecció dels animals i biodiversitat. La directora dels Serveis Territorials del Departament de Territori i Sostenibilitat a Lleida ha dictat diversos actes administratius en els expedients sancionadors les dades dels quals figuren a l'annex d'aquest Anunci. Intentades les notificacions, aquestes no s'han pogut dur a terme. D'acord amb el Decret 2/2016, de 13 de gener, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el Decret 277/2016, de 2 d'agost, de reestructuració del Departament de Territori i Sostenibilitat, actualment la competència per tramitar aquests expedients sancionadors correspon al Departament de Territori i Sostenibilitat. Consegüentment, i d'acord amb que estableix l'article 44 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es comunica que per tal que les persones interessades puguin tenir coneixement del contingut íntegre de les propostes de resolució esmentades i puguin formular al·legacions dins el termini que figura en l'annex d'aquest Anunci, poden comparèixer a les dependències dels serveis territorials del Departament de Territori i Sostenibilitat a Lleida (carrer Clot de les Monges, 6-8, 25007 Lleida).

Lleida, 26 de juny 2017

M. Dolors Tella Albareda Directora dels Serveis Territorials a Lleida

Annex

Núm. d'expedient: TES_2017_EXP_BIO001ORDI_00000080 Persona interessada i NIF: M. Del Carmen Jové Baldo*****400Y Acte Administratiu que es notifica: Acord d' inci d'expedient sancionador Data de l'Acord Inici: 23.05.2017 Escrit que s'hi pot interposar: al·legacions en el termini de deu dies davant l'instructor, a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest Anunci al DOGC.

Núm. d'expedient: TES_2017_EXP_BIO001ORDI_00000079 Persona interessada i NIF: Juan Bladé Bertran*****105T Acte Administratiu que es notifica: Acord d' inici d' expedient sancionador Data de l' Acord Inici: 23.05.2017 Escrit que s'hi pot interposar: al·legacions en el termini de deu dies davant l'instructor, a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest Anunci al DOGC.

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


2/2

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17177123-2017

Núm. d'expedient: TES_2017_EXP_BIO001ORDI_00000097 Persona interessada i NIF: Marc Roca Rubirola *****802H Acte Administratiu que es notifica: Acord d'inici d'expedient sancionador Data de l'Acord Inici: 29.05.2017 Escrit que s'hi pot interposar: al·legacions en el termini de deu dies davant l'instructor, a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest Anunci al DOGC.

Núm. d'expedient: PR-L-8-2016 Persona interessada i NIF: Francisco Fernández Rodríguez *****665G Acte Administratiu que es notifica: Proposta de resolució Data de la proposta:09.05.2017 Escrit que s'hi pot interposar: al·legacions en el termini de deu dies davant l'instructor, a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest Anunci al DOGC.

Núm. d'expedient: TES_2017_EXP_BIO001ORDI_00000098 Persona interessada i NIF: Robert Carracedo Recasens *****539J Acte Administratiu que es notifica: Acord d'inici d'expedient sancionador Data de l'Acord Inici: 29.05.2017 Escrit que s'hi pot interposar: al·legacions en el termini de deu dies davant l'instructor, a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest Anunci al DOGC.

(17.177.123)

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


1/2

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17174077-2017

ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES ANUNCI de notificació en procediment de diverses resolucions dictades en expedients de protecció a la infància i l’adolescència. El Servei d'Atenció a la Infància i l'Adolescència de Lleida ha dictat diverses resolucions en expedients de protecció a la infància i l'adolescència les dades de les quals consten a l'annex d'aquest Edicte. Intentades les notificacions, aquestes no s'han pogut dur a terme. En conseqüència, d'acord amb el que estableixen els articles 59.5 i 61 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, atès que la publicació del text íntegre de les resolucions esmentades podria lesionar drets o interessos legítims, es comunica a les persones interessades que, per tal de conèixer-ne el contingut íntegre, poden comparèixer a les dependències del Servei d'Atenció a la Infància i l'Adolescència de Lleida, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (C/ Sant Martí, núm. 1; 25004 Lleida). D'acord amb l'article 780 de la Llei 1/2000, de 7 de gener, d'enjudiciament civil, contra les resolucions que consten a l'annex 1, i en els termes que consten a la resolució, les persones interessades poden interposar oposició, per via jurisdiccional civil en el termini de dos mesos, a comptar des de la notificació i sense necessitat de reclamació administrativa prèvia. De conformitat amb l'article 123.2 de la Llei 14/2010, del 27 de maig, contra les resolucions que consten a l'annex 2, les persones interessades no poden interposar oposició.

Lleida, 5 de juny de 2017

Dolors Camí i Solé Cap del Servei d'Atenció a la Infància i l'Adolescència de Lleida

Annex 1

Núm. d'expedient/s

Infant/s o adolescent/s

Data de resolució

Persona/es interessada/es

99670/ED-144893-2017 i 99671/ED-144892-2017

AS i AMS

24 de març de 2017

Ramona Georgeta Sorocianu

88876/ED-125217-2016

DMB

10 d'abril de 2017

Marian Bazavan

97563/ED-144594-2017

ZN

10 d'abril de 2017

Fath Naji

92047/ED-144463-2017

NCD

18 d'abril de 2017

Jose Maria Cuñat Coll

39757/ET-10459-2014, 45892/ET-10479-2014 i 40008/ET-10458-2014

IGO, SGG i FGO

26 d'abril de 2017

Encarnacion Gimenez Orta

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


2/2

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17174077-2017

43962/ET-5166-2010 i 39285/ET-5993-2010

LAPD i ARPD

26 de maig de 2017

Deilin Rosalia Dalmau Morales

Annex 2

Núm. d'expedient/s

Infant/s o adolescent/s

Data de resolució

Persona/es interessada/es

82067/ED-125536-2016 i 82066/ED-125610- LBN i MBN 2016

13 d'abril de 2017 Santiago Bonilla Torres

70369/ET-12286-2016 i 70936/ET-122842016

26 de maig de 2017

AMBF i DBF

Noemi Fernandez Roman

(17.174.077)

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


1/3

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17174074-2017

ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES ANUNCI de notificació en procediment relatiu a resolucions dictades per la directora dels Serveis Territorials a Girona en expedients de sanció per infraccions d’ordre social. La directora dels Serveis Territorials de Treball, Afers Socials i Famílies a Girona ha emès resolució en la tramitació dels expedients sancionadors, les dades dels quals figuren a l'annex d'aquest Edicte. Intentada la notificació, aquesta no s'ha pogut dur a terme. Consegüentment, i d'acord amb el que preveuen els articles 58, 59 i 61 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, es comunica, per tal que els interessats tinguin coneixement del contingut íntegre de l'acte esmentat, que poden comparèixer a les dependències dels Serveis Territorials de la plaça Pompeu Fabra, 1 (Secció de Relacions Col·lectives i Sancions), 17002 Girona.

Contra la resolució que no exhaureix la via administrativa les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant el director general de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà d'aquesta publicació.

Girona, 23 de juny de 2017

Marta Casacuberta i Solà Directora dels Serveis Territorials a Girona

Annex

NIF/NIE/CIF Interessat

Núm.expedient

Data de la resolució

Quantia de la sanció imposada

B17516360

Roura Cullell, SL

GI SEG 377/2013

26/09/2013

10.027,40 €

B17695743

Zenon Geriàtrics, SL

GI SEG 067/2016

13/07/2016

626,00 €

45549102V

Martinez González, Lorenzo

GI SEG 093/2016

27/07/2016

2.046,00 €

B64830029

Neribe Clean, SL

GI SEG 110/2016

31/08/2016

626,00 €

X7038645R

Costa, Michel

GI SEG 118/2016

18/08/2016

10.028,54 €

B55233852

Lorquita 15, SL

GI SEG 125/2016

06/06/2016

2.046,00 €

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


2/3

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17174074-2017

B55177281

Obres i Pintures Serveis Integrals, SL

GI SEG 139/2016

14/09/2016

2.046,00 €

X5912118Z

Bentaleb, Sid Ahmed

GI SEG 148/2016

09/09/2016

2.046,00 €

X5912118Z

Bentaleb, Sid Ahmed

GI SEG 149/2016

09/09/2016

950,00 €

X7602596S

Khalil, Rizwan

GI SEG 153/2016

16/09/2016

50,00 €

B65816563

Zebra Facility Services, SLU

GI SEG 155/2016

22/09/2016

686,00 €

B65816563

Zebra Facility Services, SLU

GI SEG 164/2016

22/09/2016

626,00 €

B55252928

Insta-Plac 2016, SL

GI SEG 176/2016

24/10/2016

2.046,00 €

B86686854

Cate Ingenieria, SLU

GI SEG 195/2016

05/08/2016

626,00 €

B86686854

Cate Ingenieria, SLU

GI SEG 196/2016

05/08/2016

2.046,00 €

J55188130

LKP Serveis de Restauració, SCP

GI SEG 198/2016

18/08/2016

626,00 €

B17872649

HQ Restauració Nou Blanes, SL

GI SEG 213/2016

14/12/2016

2.046,00 €

B55214548

Cafeteria La Florita Gironina, SL

GI SEG 220/2016

26/10/2016

5.000,00 €

B66725367

Best Experience, SL

GI SEG 262/2016

25/10/2016

4.092,00 €

B17610288

Aïllaments Pedret, SL

GI SEG 266/2016

28/10/2016

4.092,00 €

B66658261

Turdora, SL

GI SEG 282/2016

21/11/2016

2.046,00 €

B87271367

Biletec Mayoristas, SL

GI SEG 283/2016

25/10/2016

2.046,00 €

B55117733

Gipronet Serveis, SL

GI SEG 284/2016

25/10/2016

800,00 €

B17620360

Aladid Obra Civil, SL

GI SEG 285/2016

02/11/2016

7.500,00 €

J55187181

Tot Pa i Brioxeria Roses, SC

GI SEG 293/2016

14/12/2016

3.252,00 €

25923349A

Peláez Mantas, Alejandro

GI SEG 307/2016

28/11/2016

2.046,00 €

B66603093

La Boulangerie de Girona, SL

GI SEG 333/2016

10/02/2017

626,00 €

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


3/3

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17174074-2017

B55184014

AG Transporte y Logística, SL

GI SEG 365/2016

22/02/2017

626,00 €

B17437682

Fusteria Triviño, SL

GI SEG 381/2016

27/01/2017

3.600,00 €

B17437682

Fusteria Triviño, SL

GI SEG 382/2016

27/01/2017

2.046,00 €

B61553376

Lampisteria Barcelona, SL

GI SEG 080/2017

07/03/2017

2.046,00 €

(17.174.074)

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


1/2

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17177109-2017

ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES ANUNCI de notificació en procediment relatiu a diverses actes d'infracció. La Inspecció de Treball de Lleida ha estès les corresponents actes d'infracció en la tramitació de diversos expedients, les dades dels quals figuren a l'annex d'aquest Anunci. Intentada la notificació, aquesta no s'ha pogut dur a terme. Consegüentment, i d'acord amb el que preveu l'article 46 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es comunica que, per tal que les persones interessades tinguin coneixement del contingut íntegre de les actes esmentades i puguin formular-hi al·legacions, poden comparèixer a les dependències de la Inspecció de Treball carrer Riu Besòs, 2, 2001 Lleida , dins el termini indicat a l'annex, comptador a partir de l'endemà de la pràctica de la notificació, d'acord amb el que estableix l'article 44 de la Llei 39/2015,d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Lleida, 26 de juny de 2017

Consuelo Sánchez Herrero Secretària territorial de la Inspecció Territorial de Treball de Lleida

Annex

Núm. d'expedient: 25/0001041/17 Persona interessada i identificador: AGRAM SERVEIS INTEGRALS, SRL (CIF B25779091) Acta d'infracció que es notifica: I252017000021226 Data de l'acta: 29/05/2017 Escrit que s'hi pot presentar: escrit d'al·legacions, en el termini de quinze dies hàbils a comptar des de l'endemà de la pràctica de la notificació, d'acord amb el que estableix l'article 17.1 del Reial decret 928/1998, de 14 de maig, pel qual s'aprova el Reglament General sobre procediments per a la imposició de las Sanciones per infraccions d'Ordre Social i per els expedients liquidatoris de quotes de la Seguridad Social.

Núm. d'expedient: 25/0001770/17 Persona interessada i identificador: DIAKITE ---, MOUSSA (NIE X5416076J) Acta d'infracció que es notifica: I252017000020519 Data de l'acta: 17/05/2017 Escrit que s'hi pot presentar: escrit d'al·legacions, en el termini de quinze dies hàbils a comptar des de l'endemà de la pràctica de la notificació, d'acord amb el que estableix l'article 17.1 del Reial decret 928/1998, de 14 de maig, pel qual s'aprova el Reglament General sobre procediments per a la imposició de las Sanciones per infraccions d'Ordre Social i per els expedients liquidatoris de quotes de la Seguridad Social.

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


2/2

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17177109-2017

Núm. d'expedient: 25/0002959/16 Persona interessada i identificador: SANGARE ---, BAKARY (NIE X5605907W) Acta d'infracció que es notifica: I252017000020014 Data de l'acta: 12/05/2017 Escrit que s'hi pot presentar: escrit d'al·legacions, en el termini de quinze dies hàbils a comptar des de l'endemà de la pràctica de la notificació, d'acord amb el que estableix l'article 17.1 del Reial decret 928/1998, de 14 de maig, pel qual s'aprova el Reglament General sobre procediments per a la imposició de las Sanciones per infraccions d'Ordre Social i per els expedients liquidatoris de quotes de la Seguridad Social.

(17.177.109)

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


1/1

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17174082-2017

ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES SERVEI PÚBLIC D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA ANUNCI de notificació en procediment relatiu a la resolució d'un expedient sancionador per a persones perceptores o sol·licitants de prestació per desocupació. Atès que no s'ha pogut notificar l'acte administratiu que es detalla a l'annex, es fa públic que el Cap del Servei Territorial d'Ocupació a Barcelona Nord, del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya va dictar la Resolució sobre l'expedient i la persona que es detalla. En conseqüència, i d'acord amb el que preveuen els articles 40 a 44 i 46 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es notifica a les persones interessades de la resolució esmentada i se'ls comunica que , per tal que puguin tenir coneixement del seu contingut íntegre, poden comparèixer, en el termini de 10 dies, a les dependències del Servei Territorial d'Ocupació a Barcelona Nord, del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya a Barcelona, carrer Llull, 297-307, 3ª Planta. a partir de l'endemà de la publicació d'aquest Edicte en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,

Contra aquesta resolució que posa fi a la via administrativa, potestativament es podrà interposar recurs contenciós administratiu, davant el Jutjat Contenciós Administratiu corresponent, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest Edicte en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb els articles 40 a 43 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques de Catalunya.

Barcelona, 22 de juny de 2017

José Luque Fernández Cap del Servei Territorial d'Ocupació a Barcelona Nord

ANNEX

Persona expedientada: ELISIO DE SOUSA NEVES Acte administratiu que es notifica: notificació de la Resolució Data resolució sancionadora: 25/04/17 Termini per a presentar el recurs contenciós administratiu: dos mesos

(17.174.082)

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


1/1

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17174100-2017

ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA I ALIMENTACIÓ ANUNCI de notificació en procediment administratiu relatiu a propostes de resolució de baixa d'explotacions en el Registre d'Explotacions Ramaderes. L'Oficina Comarcal de la Selva ha emès propostes de resolució en la tramitació d'expedients de baixa per inactivitat d'explotacions en el Registre d'Explotacions Ramaderes, les dades dels quals figuren a l'annex d'aquest Anunci. Intentada la notificació, aquesta no s'ha pogut dur a terme. Consegüentment, i d'acord amb el que preveuen els articles 59.5 i 61 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l'article 58, apartats 4.a) i 5 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, es comunica que, per tal que les persones interessades tinguin coneixement del contingut íntegre dels actes esmentats i puguin formular-hi al·legacions, poden comparèixer a les dependències de l'Oficina Comarcal de la Selva, del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, carrer Dr. Robert, 2, baixos A, 17430, Santa Coloma de Farners, dins el termini indicat a l'annex, comptador a partir de l'endemà de la publicació d'aquest Anunci al DOGC.

Santa Coloma de Farners, 30 de maig de 2017

Carles Ros Font Cap de l'Oficina Comarcal

ANNEX

Núm. d'expedient: A0862298442017 Procediment: Baixa per inactivitat en el Registre d'Explotacions Ramaderes Persona interessada i NIF: JOSE MIGUEL RUIZ DOMINGUEZ - 38045259Q Acte administratiu que es notifica: Proposta de resolució Data de l'acte administratiu: 28/04/2017 Escrit que s'hi pot presentar: al·legacions, en el termini de deu dies a partir de la publicació al DOGC.

(17.174.100)

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


1/1

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17177025-2017

ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA I ALIMENTACIÓ ANUNCI de notificació en procediment relatiu a l'inici d'expedients sancionadors. La Direcció General de Forests ha iniciat els expedients sancionadors les dades dels quals figuren a l'annex d'aquest anunci. Intentada la notificació, aquesta no s'ha pogut dur a terme. Consegüentment, i d'acord amb el que estableixen els articles 42 i 46 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es comunica que, per tal que les persones interessades puguin tenir coneixement del contingut íntegre dels acords d'inici esmentats, poden comparèixer a les dependències de la Direcció General d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (carrer Dr. Roux, 80, 08017 Barcelona), a partir de l'endemà de la publicació d'aquest anunci.

Contra aquests acords, que no posen fi a la via administrativa, les persones interessades poden interposar escrit d'al·legacions davant la/l'instructor/a, en el termini de deu dies a partir de l'endemà de la publicació d'aquest anunci.

Barcelona, 22 de juny de 2017

Montserrat Barniol i Carcasona Directora general de d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi

Annex

Núm. expedient Persona interessada

Identificació

IN-B-54/2017

YURI SVIRGUN

X5600476E

IN-CC-41/2017

ADOLFO JOSE GUTIERREZ HERNANDEZ

47104290Z

(17.177.025)

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


1/2

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17177028-2017

ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA I ALIMENTACIÓ ANUNCI de notificació en procediment relatiu a resolucions d'expedients sancionadors. Els Serveis Territorials del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació han dictat resolució en els expedients sancionadors les dades dels quals figuren a l'annex d'aquest anunci. Intentada la notificació, aquesta no s'ha pogut dur a terme. Consegüentment, i d'acord amb el que estableixen els articles 42 i 46 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es comunica que, per tal que les persones interessades puguin tenir coneixement del contingut íntegre de les resolucions esmentades, poden comparèixer a les dependències de la Direcció General d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (carrer Dr. Roux, 80, 08017 Barcelona), a partir de l'endemà de la publicació d'aquest anunci.

Contra aquestes resolucions, que no posen fi a la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant la directora general de Forests, en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la publicació d'aquest anunci.

Barcelona, 22 de juny de 2017

Montserrat Barniol i Carcasona Directora general d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi

Annex

Núm. expedient Persona interessada

ISSN 1988-298X

Identificació

IF-B-9/2017

YONGYUA HE

X1459328R

IN-B-11/2017

DAVID MORENO MARTINEZ

46817445W

IN-B-12/2017

FARAHI MEJDOUBI AROUN

48585130E

IN-B-24/2017

SERGIO GUTIERREZ GOMEZ

52622616L

IN-B-31/2017

DALMACIO RAMON BO

38825256Z

IN-CC-20/2017

OLEKSANDR PADALKA

X6920649H

IN-E-28/2017

IOAN SOFRONE

X8356149L

IN-G-11/2017

RUT ARTOLA MATEU

75574919R

IN-G-18/2017

RUHBER LEANDRO BARRERA LEON

X4832315S

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


2/2

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17177028-2017

IN-G-19/2017

MATOUF ABDERRAHIM

X3315935W

IN-G-22/2017

JESUS DOMINGUEZ MUÑOZ

43442533H

IN-L-28/2017

MOHAMMED SABAI

X6663575S

IN-L-34/2017

MANUEL CORTES FERNANDEZ

43739776D

IN-T-17/2017

PAU GUASCH COLL

39633425D

IN-T-21/2017

CELIA MOLINER BAYERRI

39872495V

IN-T-22/2017

ARNIA SERVEIS TÈCNICS SL

B55679278

IN-T-27/2017

JOSE NOGUERO PALLARES

41481573J

IN-T-34/2017

JOAN MONTALA BADIA

37123340E

(17.177.028)

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


1/1

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17177029-2017

ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA I ALIMENTACIÓ ANUNCI de notificació en procediment relatiu a resolucions d'expedients sancionadors. La Direcció General de Forests ha dictat resolució en els expedients sancionadors les dades dels quals figuren a l'annex d'aquest anunci. Intentada la notificació, aquesta no s'ha pogut dur a terme. Consegüentment, i d'acord amb el que estableixen els articles 59.5 i 61 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, es comunica que, per tal que les persones interessades puguin tenir coneixement del contingut íntegre de les resolucions esmentades, poden comparèixer a les dependències de la Direcció General d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (carrer Dr. Roux, 80, 08017 Barcelona), dins el termini d'un mes a partir de l'endemà de la publicació d'aquest anunci.

Contra aquestes resolucions, que no posen fi a la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la publicació d'aquest anunci.

Barcelona, 22 de juny de 2017

Montserrat Barniol i Carcasona Directora general d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi

Annex

Núm. expedient Persona interessada Identificació PC-B-51/2016

COSTEL OANCEA

10555011

PC-B-53/2016

VIOREL BALANCEANU

X7126057J

PC-B-54/2016

MARCEL OANCEA

X7806160Y

PC-B-57/2016

SPIREA MARINEL

Y2111992P

CM-G-59/2016

UUSNA RANNAR

ET895769

(17.177.029)

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


1/1

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17177032-2017

ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA I ALIMENTACIÓ ANUNCI de notificació en procediment relatiu a resolucions d'expedients sancionadors. La Direcció General de Forests ha dictat resolució en els expedients sancionadors les dades dels quals figuren a l'annex d'aquest anunci. Intentada la notificació, aquesta no s'ha pogut dur a terme. Consegüentment, i d'acord amb el que estableixen els articles 42 i 46 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es comunica que, per tal que les persones interessades puguin tenir coneixement del contingut íntegre de les resolucions esmentades, poden comparèixer a les dependències de la Direcció General d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (carrer Dr. Roux, 80, 08017 Barcelona), a partir de l'endemà de la publicació d'aquest anunci.

Contra aquestes resolucions, que no posen fi a la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la publicació d'aquest anunci.

Barcelona, 22 de juny de 2017

Montserrat Barniol i Carcasona Directora general d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi

Annex

Núm. expedient Persona interessada

Identificació

CM-B-195/2016

BORJA COSTA HENERE

47963499N

CM-B-196/2016

DANIEL COSTA HENERE

47963498B

CM-B-217/2016

SERGIO MATEO MORENO

44011634F

CM-B-221/2016

MERITXELL ROSA MINGUELL PUJOL

46823805Z

CM-CC-103/2016 ALEXANDRE MONRAS BLASI

44996293J

CM-CC-108/2016 SANTIAGO PUIG FERNANDEZ

33943287W

CM-CC-120/2016 DAVID GARCIA DIEZ

71135373F

(17.177.032)

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


1/3

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17174103-2017

ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA UNIVERSITATS CATALANES UNIVERSITAT DE BARCELONA RESOLUCIÓ per la qual es fa públic el pressupost per al 2017. El Consell Social de la Universitat de Barcelona, en la sessió del dia 21 de juny de 2017, ha acordat aprovar el pressupost per a l'any 2017, fent ús de les atribucions que li concedeixen l'article 89 de la Llei 1/2003 d'Universitats de Catalunya i els Estatuts de la Universitat de Barcelona. Una vegada aprovat el pressupost, aquest Rectorat ha resolt fer-lo públic en compliment d'allò que estableixen l'article 81.2 de la Llei orgànica 6/2001.

Barcelona, 23 de juny de 2017

Joan Elías García Rector

ESTAT D'INGRESSOS

euros

CAPÍTOL 3 - Taxes i altres ingressos

125.559.116,38

Article 30 Venda de béns

417.010,00

Article 31 Taxes de prestació de serveis Article 39 Altres ingressos

1.433.901,39

CAPÍTOL 4 - Transferències corrents

225.934.681,52

Article 40 Transferències de l'Estat

8.347.837,59

Article 45 Transferències i subvencions corrents Generalitat de Catalunya

CAPÍTOL 5 - Ingressos patrimonials

217.586.843,93

5.928.592,78

Article 52 Interessos

52.154,00

Article 54 Rendes de béns immobles

62.000,00

Article 55 Concessions i aprofitaments especials

CAPÍTOL 7 - Transferències de capital

ISSN 1988-298X

123.708.204,99

http://www.gencat.cat/dogc

5.814.438,78

14.253.110,50

DL B 38014-2007


2/3

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17174103-2017

Article 70 Transferències de l'Estat

9.253.110,50

Article 75 Transferències i subvencions de capital Generalitat de Catalunya

5.000.000,00

TOTAL D'INGRESSOS

371.675.501,18

ESTAT DE DESPESES

euros

CAPÍTOL 1 - Despeses de personal

270.502.627,56

Article 10 Alts càrrecs

3.124.802,75

Article 12 Funcionaris

137.852.551,05

Article 13 Laborals

83.675.822,56

Article 14 Altre personal

10.525.158,30

Article 15 Incentius, rendiments i act. extraordin. Article 16 Càrregues socials

34.357.890,96

CAPÍTOL 2 - Compra de béns i serveis

66.453.567,55

Article 20 Lloguers

901.619,32

Article 21 Conservació i reparacions Article 22 Material, subministraments i altres

9.992.437,84 43.243.391,55

Article 23 Indemnització per raó de servei

804.465,08

Article 24 Despeses especial funcionament

11.511.653,76

CAPÍTOL 3 - Interessos

2.862.578,27

Article 31 Interessos de préstecs i bestretes

2.290.259,14

Article 34 Dipòsits, fiances i altres

CAPÍTOL 4 - Transferències corrents Article 43 Transferències a entitats del Grup UB

ISSN 1988-298X

966.401,94

572.319,13

8.171.362,21 60.000,00

Article 46 Transferències a ens territorials

1.058.708,64

Article 48 Transferències a famílies i institucions SFL

7.052.653,57

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


3/3

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17174103-2017

CAPÍTOL 6 - Inversions reals

21.796.311,01

Article 61 Edificis i altres construccions

27.052,51

Article 64 Mobiliari i estris

12.371,74

Article 65 Equipament informàtic

31.368,64

Article 66 Immobilitzat material Article 68 Immobilitzat immaterial recerca

5.282.413,27 10.128.285,50

Article 69 Altres inversions

6.314.819,35

CAPÍTOL 9 - PASIUS FINANCERS

1.889.054,58

Article 91 Amortització préstecs i bestretes

1.889.054,58

TOTAL DE DESPESES

371.675.501,18

(17.174.103)

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


1/3

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17179062-2017

ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA UNIVERSITATS CATALANES UNIVERSITAT DE GIRONA ANUNCI sobre licitació d'un subministrament. 1. Entitat adjudicadora a) Organisme: Universitat de Girona b) Dependència que tramita l'expedient: Servei d'Economia, Patrimoni i Contractació c) Obtenció de documentació i informació: 1. Dependència: Servei d'Economia, Patrimoni i Contractació – Secció de Contractació i Patrimoni 2. Domicili: Plaça Sant Domènec, 3 3. Localitat i codi postal: Girona - 17004 4. Telèfon: 972 419 815 5. Telefax: 972 418 256 6. Correu electrònic: sepic.contractacio@udg.edu 7. Adreça d'internet del perfil del contractant: https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/UdG/customProf 8. Data límit d'obtenció de documentació i informació: 8 dies naturals a comptar a partir de l'endemà de la publicació d'aquest procediment obert d) Número d'expedient: 026/17.S

2. Objecte del contracte a) Tipus: Subministraments b) Descripció: Subministrament i instal·lació, si escau, de dos equips de cromatografia de gasos per al laboratori PB19 de la Facultat de Ciències de la UdG. c) Divisió per lots i número: no escau d) Lloc d'execució: Facultat de Ciències (laboratori PB19) 1. Domicili: carrer Maria Aurèlia Capmany, 69 2. Localitat i codi postal: Girona, 17003 e) Termini d'execució (mesos): 1 f) Admissió de pròrroga: no escau g) Establiment d'un acord marc (en el seu cas): no escau h) Sistema dinàmic d'adquisició (en el seu cas): no escau i) CPV (referència de nomenclatura): 38432210-7, 38433100-0

3. Tramitació i procediment a) Tramitació: urgent (art. 112 TRLCSP)

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


2/3

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17179062-2017

b) Procediment: obert previst i regulat en els articles 138.2 i 157 a 161 del TRLCSP c) Subhasta electrònica: no escau d) Criteris d'adjudicació que depenen d'un judici de valor (Sobre B): -Característiques tècniques i funcionals: fins a 25 punts / -Millores: fins a 20 punts Criteris d'adjudicació amb aplicació de fórmula (Sobre C): -Oferta econòmica: fins a 40 punts / -Període de garantia: fins a 20 punts / -Termini de lliurament: fins a 15 punts / -Termini de posada en marxa: fins a 15 punts / -Servei postvenda: fins a 20 punts

4. Valor estimat del contracte: 132.817 euros (IVA exclòs)

5. Pressupost base de licitació a) Import net 132.817,00 euros. IVA (21 %) 27.891,57 euros. Import total 160.708,57 euros.

6. Garanties exigides: Provisional (import): no escau Definitiva: 5 % calculat sobre l'import adjudicat IVA exclòs.

7. Requisits específics del contractista a) Classificació, en el seu cas (grup, subgrup i categoria): no escau b) Solvència tècnica i professional: -Principals subministraments: l'import acumulat en l'any de major execució dels darrers cinc ha de ser com a mínim de 92.971,90 euros. Solvència econòmica i financera: -Xifra anual de negocis: en els darrers 3 anys, el valor mínim exigit és de 199.225,50 €. c) Altres requisits específics: establerts en el plec de clàusules administratives particulars: no escau d) Contractes reservats: no escau

8. Presentació d'ofertes o de sol·licituds de participació a) Data límit de presentació: 8 dies naturals a comptar a partir de l'endemà de la publicació d'aquest procediment obert b) Modalitat de presentació: - en mà, a l'Oficina Central de Registre de la Universitat de Girona, abans de la data i hora límit que preveu aquest l'anunci - per correu (oficina de Correus i Telègrafs) d'acord amb el que estableix l'article 80.4 del RGLCAP, sempre dins del termini establert c) Lloc de presentació: 1. Dependència: Oficina Central de Registre de la Universitat de Girona 2. Domicili: Edifici “Les Àligues”, plaça Sant Domènec núm. 3 3. Localitat i codi postal: Girona, 17004. 4. Adreça electrònica: registre@udg.edu d) Número previst d'empreses a les que es pretén convidar a presentar ofertes (procediment restringit): no

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


3/3

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17179062-2017

escau e) Admissió de variants: no f) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: durant tot el període de licitació.

9. Obertura d'ofertes a) Descripció: 1a Sessió pública (obertura dels sobres B) b) Adreça: Plaça Sant Domènec, 3 c) Localitat i codi postal: Girona, 17004 d) Data i hora: Es farà públic en el perfil del contractant de l'òrgan de contractació una vegada esgotat el termini de presentació d'ofertes. 2a. sessió pública (obertura del sobre C): es farà pública en el perfil del contractant de l'òrgan de contractació una vegada feta la valoració de la documentació continguda dins del sobre B, requisits tècnics.

10. Despeses de publicitat Seran assumides per l'adjudicatari del present concurs.

11. Data de tramesa de l'anunci al “Diari Oficial de les Comunitats Europees” (en el seu cas): no s'escau

12. Altres informacions Els plecs s'obtindran a través del perfil del contractant, punt 1 c) 7 d'aquest anunci. Qualsevol modificació i/o aclariment posterior que es pugui produir es publicarà a la mateixa adreça web.

Girona, 28 de juny de 2017

P. d. (Resolució rectoral de 4.3.2014) Fàtima Calvo Rojas Gerent

(17.179.062)

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


1/3

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17180066-2017

ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA ALTRES ENS AGRUPACIÓ EUROPEA DE COOPERACIÓ TERRITORIAL HOSPITAL DE CERDANYA (AECT-HC) RESOLUCIÓ sobre la licitació per a la contractació del servei de proves analítiques que no poden ser realitzades en el propi servei de laboratori de l’AECT-HC.

Òrgan de contractació: Director general de l'HC per delegació expressa de la Comissió Executiva

Expedient: AECT-HC-2017-124

Objecte del Contracte: Servei de proves analítiques que no poden ser realitzades en el propi servei de laboratori de l'AECT-HC.

Tramitació, procediment i forma d'adjudicació: Per procediment obert i tràmit ordinari, no harmonitzat.

Valor estimat del contracte: 139.500,00 euros sense IVA ( 2 anualitats + pròrroga)

Pressupost de licitació: 93.000,00 euros sense IVA

Vigència del contracte: 2 anys

Possibilitat de pròrroga: Si. màxim 1 any

Criteris de valoració de les ofertes: Els criteris que s'aplicaran per a la formulació de la proposta d'adjudicació del contracte són els que es mostren a continuació:

1.-Criteris tècnics susceptibles de judici de valor (SOBRE B) fins a 50 punts: a) Memòria tècnica: Fins a 10 punts b) Estratègia informàtica, pla d'implantació experiència i model tecnològic: Fins a 15 punts - Estratègica informàtica: Fins a 5 punts - Pla d'implantació experiència: Fins a 5 punts - Model tecnològic: Fins a 5 punts c) Organització del servei i pla operatiu: Fins a 10 punts - Organització del servei: Fins a 5 punts

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


2/3

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17180066-2017

- Pla operatiu: Fins a 5 punts d) Pla de qualitat, protocols de treball, prestació del servei: Fins 15 punts - Pla de qualitat: Fins a 5 punts - Protocols de treball: Fins a 5 punts - Prestació del servei: Fins a 5 punts

2.- Criteris avaluables de forma automàtica (SOBRE C): Fins a 50 punts a) Valoració econòmica del pla de necessitats segons els preus unitaris per determinació analítica ofertats per cadascun dels licitadors: Fins 50 punts En aquest concepte es tindrà en compte el preu final a satisfer per l'òrgan de contractació en el cas de ser adjudicat, per cadascun de les determinacions analítiques (IVA exclòs) segons el PDN. A tal efecte els licitadors hauran de remetre's al full excel que se'l facilita junt als plecs degudament emplenat. L'oferta més econòmica, sempre i quan compleixi amb els requeriments tècnics mínims indicats en el plec de prescripcions tècniques, obtindrà 50 punts Les restants ofertes obtindran la puntuació que resulti de l'aplicació la següent formula:

Oe * 50 Px = -------------------------Ox

On: Px: Puntuació oferta valorada Ox: Preu oferta valorada (sense IVA) Oe: Preu oferta més econòmica

La formula s'aplicarà amb el resultat de la suma del preu de cada prova multiplicats pel consum, el resultat del qual no podrà ésser superior a l'import de la licitació.

Obtenció de la documentació: La convocatòria del procediment contractual, així com els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que regulen aquesta licitació es podran obtenir a través del perfil de contractant a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya: https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/aect-hc

Presentació de les ofertes: Les ofertes es podran presentar fins a les 14 hores del dia 25 de juliol de 2017, a les dependències de l'Agrupació Europea de Cooperació Territorial Hospital de Cerdanya. Camí d'Ur, 31 17520 Puigcerdà (Girona)

Obertura pública del sobre B (proposició tècnica): L'obertura pública de propostes es realitzarà a les dependències de l'Agrupació Europea de Cooperació Territorial Hospital de Cerdanya. Camí d'Ur, 31 17520 Puigcerdà (Girona), el 11 d'agost de 2017 a les 11.30 hores.

Puigcerdà, 29 de juny de 2017

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


3/3

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17180066-2017

Francesc Bonet Director general de l'Agrupació Europea de Cooperació Territorial Hospital de Cerdanya

(17.180.066)

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


1/1

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17180073-2017

ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA ALTRES ENS CONSORCI ADMINISTRACIÓ OBERTA DE CATALUNYA ANUNCI pel qual es fa pública l’esmena del plec de clàusules administratives particulars i l’ampliació del termini de presentació de proposicions del contracte “Desenvolupament, manteniment i suport de segon nivell de serveis JAVA” (exp. AOC 2017 1). Per la present es fa públic que, per resolució del Director gerent de data 28 de juny de 2017, s'ha esmenat l'apartat H del quadre de característiques del Plec de Clàusules Administratives Particulars del contracte de “Desenvolupament, manteniment i suport de segon nivell de serveis JAVA“ pel que fa a la fórmula de valoració de la proposició econòmica. El plec esmenat es pot consultar al perfil de contractant del Consorci AOC. El termini de presentació de proposicions s'ha ampliat deu dies passant del 10 de juliol de 2017 al 20 de juliol de 2017. Aquesta modificació no afecta al lloc i hora de presentació establerts inicialment.

Barcelona, 28 de juny de 2017

Manel Sanromà i Lucía Director gerent del Consorci AOC

(17.180.073)

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


1/3

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17179013-2017

ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA ALTRES ENS CONSORCI MAR PARC DE SALUT DE BARCELONA ANUNCI de licitació d'un contracte de serveis (exp. 252/2017-SE-PO). 1.- Entitat adjudicadora: 1.1. Organisme: Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona 1.2. Dependència que tramita l'expedient: Servei de Contractació 1.3. Obtenció de documentació i informació: 1.3.1. Adreça Perfil del Contractant: http://contractaciopublica.gencat.cat/ 1.3.2. Correu electrònic: contractacio@parcdesalutmar.cat 1.3.3. Fax: 93 248 38 46 1.3.4. Data límit obtenció documentació: 21 de juliol de 2017 1.4. Número d'expedient: 252/2017-SE-PO

2.- Objecte del contracte: 2.1. Tipus: Serveis 2.2. Descripció: Servei de manteniment de tapisseria del mobiliari dels Centres del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona. 2.3. Divisió per Lots i número de lots: No. 2.4. Lloc d'execució / lliurament: Centres del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona. 2.4.1. Domicili: Barcelona. 2.4.2. Localitat i codi postal: Barcelona – 08003, 08024, 08019 i 08921 2.5. Durada del contracte: 3 anys des de la formalització del contracte. 2.6. Admissió de pròrroga: Sí, 3 anys addicionals. 2.7. CPV: 98394000-1

3.- Tramitació i procediment: 3.1. Tramitació: ordinària 3.2. Procediment d'adjudicació: Obert 3.3. Subhasta electrònica: No 3.4. Criteris d'adjudicació: Pluralitat de criteris d'adjudicació Criteris avaluables segons judicis de valor: 45 punts. Criteris avaluables de forma automàtica: 55 punts.

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


2/3

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17179013-2017

4.- Valor estimat del contracte: 177.216,00 €.

5.- Pressupost de licitació: 5.1. Import net: 68.160,00 €. Import total: 82.473,60 €.

6.- Garanties: 6.1. Provisional: No s'exigeix 6.2. Definitiva: 5% del pressupost base de licitació.

7.- Requisits específics del contractista: 7.1. Classificació empresarial: No procedeix. 7.2. Solvència econòmica – financera, tècnica i professional: De conformitat amb l'annex 3 del PCAP 7.3. Altres requisits: No procedeix. 7.4. Contractes reservats: No

8.- Presentació de proposicions: 8.1. Data límit de presentació de documentació: 21 de juliol de 2017 fins les 11:00 hores. 8.2. Lloc de presentació: Servei de Contractació del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona Edifici França, Passeig de la Circumval·lació 8, Planta 3ª, 08003 Barcelona. 8.3 Presentació electrònica: No 8.4. Admissió de variants: No

9.- Obertura d'ofertes: 9.1. Criteris avaluables segons judicis de valor: Dia i hora: 28 de juliol de 2017 a les 09:00 hores. Lloc: Sala de Juntes de l'Hospital del Mar, planta 10a (Passeig Marítim, 25-29, planta 10, 08003 Barcelona). 9.2. Criteris avaluables de forma automàtica: La data es publicarà en el Perfil del Contractant

10.- Despeses de publicitat: Seran a càrrec de l'adjudicatari (màxim 327,60 €).

11.- Data d'enviament de l'anunci al “Diari Oficial de la Unió Europea”: No Procedeix.

12.- Altres informacions: 12.1. Idiomes: català i castellà

Barcelona, 28 de juny de 2017

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


3/3

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

NĂşm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17179013-2017

Esther Lozano Moledo Cap del Servei de ContractaciĂł Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona

(17.179.013)

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


1/1

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17180025-2017

ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA ALTRES ENS CONSORCI SANITARI DEL MARESME RESOLUCIÓ per a l’esmena d’errors materials en l’Anunci de licitació per a la contractació del servei de jardineria per al Consorci Sanitari del Maresme (DOGC núm. 7395, de 21.6.2017). Òrgan de contractació: Gerent del Consorci Sanitari del Maresme Expedient: CSdm 11/17-SG Atès que en data 21 de juny de 2017 es va publicar al DOGC l'anunci de licitació de l'expedient contractació CSdm 11/17-SG servei de jardineria per al Consorci Sanitari del Maresme per encàrrec del Consorci Sanitari del Maresme; Atès que havent-se produït un retard en la publicació de la documentació que conforme l'expedient de licitació pel servei de Jardineria pel Consorci Sanitari del Maresme; Atès que a fi i efecte de complir amb el termini de 15 dies per presentar oferta previst a l'article 159.2 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic; Atès el que disposa l'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques;

RESOLC:

Primer.- Ampliar el termini de presentació d'ofertes que consta especificat a l'anunci de licitació publicat al DOGC amb número 7395: en comptes del dia 6 de juliol de 2017 abans de les 14:00 hores, serà el dia 13 de juliol de 2017 a la mateixa hora.

Segon.- Modificar la data d'obertura del sobre B que consta especificat a l'anunci de licitació publicat al DOGC amb número 7395: en comptes del dia 24 de juliol de 2017 a les 10:00 hores, serà el dia 25 de juliol a les 9:00h hores en el mateix lloc on s'indica a l'anunci.

Tercer.- Modificar el dia de la visita que consta a l'apartat 29 del quadre de característiques específiques, essent la nova data de visita obligatòria del centre, el dia 4 de juliol a les 13:00 hores, al mateix lloc on s'indica en el quadre de característiques específiques, havent de confirmar la visita de segons s'indica en el quadre de característiques especifiques.

Mataró, 28 de juny de 2017

Ramon Cunillera i Grañó Gerent del Consorci Sanitari del Maresme

(17.180.025)

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


1/3

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17180081-2017

ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA ALTRES ENS CONSORCI SANITARI INTEGRAL RESOLUCIÓ sobre la licitació per a la contractació del subministrament d'equipament de videoendoscòpia per al servei digestiu del Consorci Sanitari Integral.

Òrgan de contractació: Director General del Consorci Sanitari Integral

Expedient: CSISUOL1704

Objecte del Contracte: Subministrament d'equipament de videoendoscopia per al servei digestiu del Consorci Sanitari Integral

Tramitació, procediment i forma d'adjudicació: Tramitació ordinària per procediment obert mitjançant diversos criteris d'adjudicació per a obtenir l'oferta econòmicament més avantatjosa..

Valor estimat del contracte: 57.850,00 euros sense IVA

Pressupost de licitació: 57.850,00 euros sense IVA

Vigència del contracte: 1 any

Possibilitat de pròrroga: No

Lots: No

Criteris de valoració de les ofertes: Oferta econòmicament més avantatjosa tenint en compte: Criteris objectius (màxim 55 punts) Oferta econòmica (màxima puntuació: 50 punts) Obtenint la màxima puntuació l'oferta més econòmica i puntuant-se la resta d'ofertes econòmiques proporcionalment al preu de l'oferta més econòmica segons la següent fórmula:

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


2/3

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17180081-2017

Les ofertes presumptament anormals o desproporcionades s'apreciaran de conformitat amb el punt 6.3 del plec de clàusules administratives particulars

Millora del termini de garantia (mínim 24 mesos) (màxima puntuació 5 punts)

Especificar en mesos. Es valorarà el termini de garantia ofert de la següent manera:

Criteris subjectius (màxim 45 punts) - Inclusió d'un segon videocolonoscopi d'identiques característiques a l'ofert (Si, 10 punts; No, 0 punts) - Mida del monitor ofert superior a 20” (de 21” a 24”, 2 punts, de 25” a 27”, 5 punts) - Valoració del sistema progresiu de regulació del gas de l'insuflador (Fins a un màxim de 5 punts) - Valoració de la flexibilitat dels tubs (Fins a un màxim de 5 punts) - Valoració de la maniobrabilitat del tub (Fins a un màxim de 5 punts) - Valoració de l'ergonomia del capçal del tub (Fins a un màxim de 5 punts) - Valoració de la maniobrabilitat torre (Fins a un màxim de 5 punts) - Valoració de l'acoplament a les rentadores d'endoscopies del CSI (Fins a un màxim de 2,5 punts) - Inclusió d'una vàlvula de recanvi d'aspiració per cada tub ofertat (Fins a un màxim de 2,5 punts) Els licitadors que no obtinguin una puntuació de 23 punts dins de l'apartat de criteris subjectius, no passaran a la següent fase d'avaluació del criteris objectius

Garantia provisional: No es requereix

Garantia definitiva: No es requereix

Obtenció de la documentació: La documentació del procediment es podrà descarregar mitjançant la pàgina web https://contractaciopublica.gencat.cat, al perfil del contractant del Consorci Sanitari Integral

Presentació de les ofertes: Les ofertes es podran presentar abans de les 14:00h del dia 1 d'agost de 2017 a les dependències del Departament de Contractació Administrativa – planta 0 - Consorci Sanitari Integral (Hospital Sant Joan Despí -Moisès Broggi) carrer Jacint Verdaguer, 90, 08970 Sant Joan Despí.

Obertura pública de les ofertes dels sobres C (proposició econòmica i criteris avaluables de forma automàtica) L'obertura pública de propostes es realitzarà a les dependències del Consorci Sanitari Integral -Hospital Sant Joan Despí -Moisès Broggi- (Dpt. Logistica) carrer Jacint Verdaguer, 90, 08970 Sant Joan Despí, el dia 24 d'agost de 2017, a les 10.45 hores.

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


3/3

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

NĂşm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17180081-2017

L'Hospitalet de Llobregat, 29 de juny de 2017

Carlos Constante i Beitia Director general del Consorci Sanitari Integral

(17.180.081)

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


1/3

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17172084-2017

ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA ALTRES ENS INSTITUT RAMON LLULL RESOLUCIÓ per la qual s'atorguen ajuts a universitats de fora del domini lingüístic de la llengua catalana per contribuir al manteniment de la docència d'estudis catalans durant el curs 2016-2017 (02 L0110 U015 NAjuts Torí_JulesVernes_Fitzwilliam_2017). 1. L'Institut Ramon Llull d'acord amb el que disposa l'article 4.1 b) dels Estatuts té com a finalitat promoure la difusió i el coneixement de la llengua catalana a l'exterior, així com el seu ensenyament a les universitats i altres centres d'estudis. 2. D'acord amb l'article 4.2 c) dels Estatuts, per a la realització de les seves activitats, l'Institut Ramon Llull, per iniciativa pròpia o en col·laboració amb tercers, pot impulsar la creació de places docents d'estudis catalans a les universitats de l'exterior, així com de càtedres i de centres d'estudi i contribuir al seu manteniment mitjançant l'atorgament d'ajuts. 3. En data 7 de novembre de 2016, el director de l'Institut Ramon Llull resol atorgar un ajut a la Université de Picardie-Jules Verne d'Amiens (França) i a la Università degli studi di Torino (Itàlia) per contribuir al finançament de la docència d'estudis catalans a la universitat durant el curs acadèmic 2016-2017 (DOGC núm. 7256 de data 28 de novembre de 2016). 4. En data 14 de febrer de 2017, la Université de Picardie-Jules Verne d'Amiens (França) i, en data 1 de març de 2017, la Università degli studi di Torino (Itàlia) sol·liciten a l'Institut Ramon Llull un ajut addicional per tal de fer front als costos derivats de la docència d'estudis catalans atès que el finançament rebut resulta insuficient per assumir la totalitat dels costos. 5. En data 9 de març de 2017, el Fitzwilliam College de la Universitat de Cambridge (Regne Unit) sol·licita a l'Institut Ramon Llull un ajut per tal de fer possible la impartició de la docència d'estudis catalans en aquesta universitat durant el curs acedèmic 2016-2017. 6. D'acord amb les sol·licituds presentades per les universitats esmentades, en data 19 d'abril de 2017, el cap de l'Àrea de Llengua i Universitats de l'Institut Ramon Llull proposa l'atorgament d'un ajut addicional a la Université de Picardie-Jules Verne d'Amiens (França) i a la Università degli studi di Torino (Itàlia) i un ajut al Fitzwilliam College de la Universitat de Cambridge (Regne Unit) per contribuir al finançament de la docència d'estudis catalans per al curs acadèmic 2016-2017. El cap de l'Àrea de Llengua i Universitats de l'Institut Ramon Llull n'acredita la impossibilitat de promoure la concurrència pública.

Fent ús de les facultats que em són concedides per l'article 13.2 e) dels Estatuts de l'Institut Ramon Llull,

Resolc:

1. Atorgar a les universitats de fora del domini lingüístic que es relacionen a l'annex d'aquesta resolució els ajuts que s'hi especifiquen amb la finalitat de contribuir al finançament de la docència d'estudis catalans a universitats de fora del domini lingüístic per al curs acadèmic 2016-2017.

2. Destinar un import global de TRENTA-TRES MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS (33.450,00 €) en concepte d'ajuts a les universitats que anirà a càrrec de la partida pressupostària 003-033-403311 – LLENGUA – Àmbit universitari – Ajuts docència – Ajuts universitaris, del pressupost de l'Institut Ramon Llull per a l'any 2017. La divisa patró en totes les transaccions serà l'euro.

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


2/3

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17172084-2017

3. Les universitats beneficiàries de la dotació especificada a l'annex d'aquesta resolució hauran de destinar l'ajut atorgat a la docència d'estudis catalans: En el cas de la Université de Picardie-Jules Verne d'Amiens (França) i a la Università degli studi di Torino (Itàlia) la documentació justificativa és la que es detalla al punt 3 de la resolució del director de l'Institut Ramon Llull de data 7 de novembre de 2016 per la qual es resol atorgar un ajut a ambdues universitats per contribuir al finançament de la docència d'estudis catalans a la universitat durant el curs acadèmic 2016-2017 (DOGC núm. 7256 de data 28 de novembre de 2016). La documentació i el calendari per a la justificació és el següent: - Còpia de la documentació acreditativa de la vinculació del professor amb la universitat (abans del 31 de gener de 2017), memòria de l'activitat duta a terme durant el període acadèmic 2016-2017 (abans del 5 de setembre de 2017) i valoració de la memòria, per part del responsable acadèmic (abans del 30 de setembre de 2017). D'acord amb l'establert a la resolució del director de l'Institut Ramon Llull de data 7 de novembre de 2016 (DOGC núm. 7256 de data 28 de novembre de 2016), la Université de Picardie-Jules Verne d'Amiens (França) i a la Università degli studi di Torino (Itàlia), en termini, presenten a l'Institut Ramon Llull la còpia de la documentació acreditativa de la vinculació del professor amb la universitat. En el cas del Fitzwilliam College de la Universitat de Cambridge (Regne Unit) la documentació i el calendari per a la justificació és el següent: - Còpia de la documentació acreditativa de la vinculació del professor amb la universitat (abans del 17 de juliol de 2017), memòria de l'activitat duta a terme durant el període acadèmic 2016-2017 (abans del 5 de setembre de 2017) i valoració de la memòria, per part del responsable acadèmic (abans del 30 de setembre de 2017). L'incompliment d'aquestes condicions per part de la universitat beneficiària corresponent, sense causa degudament justificada, podrà comportar la no renovació dels acords subscrits o que es puguin haver subscrit entre l'Institut Ramon Llull i la universitat.

4. Les universitats beneficiàries d'aquests ajuts estan obligades a facilitar tota la informació que requereixin els òrgans de control de l'Institut Ramon Llull. Igualment queden obligades a fer constar en qualsevol material imprès en relació amb la docència d'estudis catalans la col·laboració i el suport de l'Institut Ramon Llull.

Recursos procedents Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, d'acord amb els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es pot interposar recurs d'alçada davant del President del Consell de Direcció de l'Institut Ramon Llull, en el termini d'un mes a comptar a partir de l'endemà del dia en que tingui lloc la publicació d'aquesta resolució. El termini del mes conclou el mateix dia en què es va produir la publicació.

Barcelona, 12 de juny de 2017

Manuel Forcano Director

Annex

L0110 U015 N-103/16 Université de Picardie-Jules Verne 12.250,00 € L0110 U015 N-155/16 Università degli studi di Torino

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

11.000,00 €

DL B 38014-2007


3/3

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17172084-2017

L0110 U015 N-705/16 Fitzwilliam College

10.200,00 €

(17.172.084)

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


1/2

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17177022-2017

ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA ALTRES ENS INSTITUT RAMON LLULL RESOLUCIÓ per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva a la mobilitat per portar a terme activitats fora de Catalunya en l’àmbit de les arts visuals, el disseny i l’arquitectura durant l’any 2017 (ref. BDNS 351203). L'Institut Ramon Llull té com a finalitat la projecció i difusió exterior de la llengua i la cultura catalanes en totes les seves expressions. Per al compliment dels seus objectius, l'Institut Ramon Llull donarà suport a les polítiques de relacions exteriors en l'àmbit cultural de les institucions consorciades. Per acord del Consell de Direcció de l'Institut Ramon Llull de data 15 de desembre de 2016 s'aproven les bases per a la concessió de subvencions a la mobilitat per dur a terme activitats fora de Catalunya en l'àmbit de les arts visuals, el disseny i l'arquitectura. Vistos els articles 87 i següents del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i els preceptes de caràcter bàsic de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei esmentada; Fent ús de les competències que em són atribuïdes per l'article 13.2.e) dels Estatuts de l'Institut,

Resolc:

1. Obrir la convocatòria, en règim de concurrència competitiva, per a la concessió de subvencions de l'Institut Ramon Llull a la mobilitat per dur a terme activitats que tinguin lloc de l'1 de juliol al 31 de desembre de 2017 fora de Catalunya en l'àmbit de les arts visuals, el disseny i l'arquitectura. Les subvencions previstes en aquesta convocatòria es regeixen per les bases aprovades per Acord del Consell de Direcció de data 15 de desembre de 2016 publicades en el DOGC núm. 7329 de data 15 de març de 2017 i per la normativa general de subvencions.

2. Establir que la dotació màxima de la convocatòria és de 25.000,00 euros amb càrrec a la partida pressupostària 004 -047 – 404730 del pressupost de l'Institut Ramon Llull per a l'any 2017. La dotació màxima es pot ampliar en funció de les sol·licituds rebudes i de la disponibilitat pressupostària.

3. Establir que el termini de presentació de sol·licituds, d'acord amb la base vuitena, sigui des de l'endemà de la data de publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya fins al 31 de juliol de 2017, ambdós inclosos.

4. L'òrgan instructor és la persona titular de la gerència de l'Institut Ramon Llull i l'òrgan resolutori és la persona titular de la direcció de l'Institut Ramon Llull.

5. Nomenar la comissió de valoració següent, per tal d'analitzar i avaluar les sol·licituds presentades: President: La cap de l'Àrea de Creació de l'Institut Ramon Llull Vocals: Dues persones externes a l'Institut Ramon Llull, expertes en la matèria objecte de la subvenció

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


2/2

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17177022-2017

Un representant de l'Àrea de Creació de l'Institut Ramon Llull Secretari: Un representant de Gerència

6. La proposta de resolució provisional de concessió de subvencions, la resolució sobre la inadmissió o el desistiment de les sol·licituds i la resolució definitiva de la convocatòria es notifica a les persones interessades mitjançant la seva publicació al Tauler electrònic de l'Institut Ramon Llull i al tauler d'anuncis de la seu de Barcelona (Avinguda Diagonal, 373, 08008 Barcelona). Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes. En la publicació de la resolució ha de constar que aquesta no exhaureix la via administrativa i que es pot interposar recurs d'alçada davant de la persona titular de la direcció de l'Institut Ramon Llull contra les resolucions d'inadmissió o desistiment de les sol·licituds i recurs d'alçada davant del president o la presidenta del Consell de Direcció de l'Institut Ramon Llull contra la resolució definitiva de la convocatòria. Transcorregut el termini màxim de sis mesos sense que s'hagi dictat i publicat la resolució definitiva de la convocatòria, les persones sol·licitants poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.

Recursos procedents Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, d'acord amb els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es pot interposar recurs d'alçada davant del President del Consell de Direcció de l'Institut Ramon Llull, en el termini d'un mes a comptar a partir de l'endemà de la data de publicació d'aquesta resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. El termini del mes conclou el mateix dia en què es va produir la publicació.

Barcelona, 12 de juny de 2017

Manuel Forcano Director

(17.177.022)

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


1/1

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17180057-2017

ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL AJUNTAMENTS AJUNTAMENT D'ALELLA ANUNCI sobre convocatòria del procés selectiu del nomenament de funcionari interí d'una plaça de tècnic d'administració general. De conformitat amb el que disposa l'article 76 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals i per acord de la Junta de Govern Local, de data 22 de juny de 2017, s'aproven les bases i la convocatòria del procés selectiu pel nomenament com a funcionari interí fins a la cobertura definitiva d'una plaça de Tècnic d'Administració General, mitjançant concurs oposició lliure. La convocatòria d'aquest procés selectiu, conjuntament amb les bases aprovades, s'han publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 29 de juny de 2017. El termini d'admissió de sol·licituds per participar en aquest procés selectiu convocat serà de vint dies naturals comptats a partir de l'endemà d'aquesta publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Alella, 29 de juny de 2017

Félix-José Valdés Conde Secretari general

(17.180.057)

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


1/1

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17174085-2017

ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL AJUNTAMENTS AJUNTAMENT D'ARENYS DE MUNT EDICTE sobre convocatòria de licitació de la contractació del servei de mediació ciutadana i comunitària. Per Decret 155/17 d'Alcaldia presidència, de data 22-6-2017, s'ha aprovat el Plec de clàusules econòmicoadministratives particulars i el Plec de condicions tècniques per a la licitació, per procediment obert, de la contractació del servei de mediació ciutadana i comunitària a Arenys de Munt, els quals s'exposen al públic durant el termini de quinze dies naturals per a què puguin presentar-se reclamacions. Simultàniament, s'anuncia procediment públic obert, si bé la licitació s'ajornarà, quant resulti necessari, en el supòsit que es formulin reclamacions contra els plecs de condicions. Aquests Plecs s'exposen al públic per termini de quinze dies naturals, comptats des de la seva publicació al BOPB, per tal que es puguin presentar al·legacions o suggeriments, així com les pliques per a prendre part a la licitació. L'edicte de la convocatòria es publica al BOP de Barcelona de data 4-7-2017.

Arenys de Munt, 23 de juny de 2017

Gemma García Ramos Secretària accidental

(17.174.085)

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


1/1

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17174089-2017

ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL AJUNTAMENTS AJUNTAMENT D'ARENYS DE MUNT EDICTE sobre convocatòria per a la licitació d'un vehicle per a la brigada municipal. Per Decret 156/17 d'Alcaldia presidència, de data 22-6-2017, s'ha aprovat el Plec de clàusules econòmicoadministratives particulars i el Plec de condicions tècniques per a la licitació, per procediment obert, de la contractació del subministrament, amb destí a la brigada municipal d'Arenys de Munt, d'un vehicle elèctric, els quals s'exposen al públic durant el termini de quinze dies naturals per a què puguin presentar-se reclamacions. Simultàniament, s'anuncia procediment públic obert, si bé la licitació s'ajornarà, quant resulti necessari, en el supòsit que es formulin reclamacions contra els plecs de condicions. Aquests Plecs s'exposen al públic per termini de quinze dies naturals, comptats des de la seva publicació al BOPB, per tal que es puguin presentar al·legacions o suggeriments, així com les pliques per a prendre part a la licitació. L'edicte de la convocatòria es publica al BOP de Barcelona de data 4-7-2017.

Arenys de Munt, 23 de juny de 2017

Gemma García Ramos Secretària accidental

(17.174.089)

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


1/1

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17174091-2017

ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL AJUNTAMENTS AJUNTAMENT D'ARENYS DE MUNT EDICTE sobre convocatòria per a la licitació de la contractació del servei d'atenció domiciliària. Per Decret 154/17 d'Alcaldia presidència, de data 22-6-2017, s'ha aprovat el Plec de clàusules econòmicoadministratives particulars i el Plec de condicions tècniques per a la licitació, per procediment obert, de la contractació del servei d'atenció domiciliària (SAD) d'Arenys de Munt, els quals s'exposen al públic durant el termini de quinze dies naturals per a què puguin presentar-se reclamacions. Simultàniament, s'anuncia procediment públic obert, si bé la licitació s'ajornarà, quant resulti necessari, en el supòsit que es formulin reclamacions contra els plecs de condicions. Aquests Plecs s'exposen al públic per termini de quinze dies naturals, comptats des de la seva publicació al BOPB, per tal que es puguin presentar al·legacions o suggeriments, així com les pliques per a prendre part a la licitació. L'edicte de la convocatòria es publica al BOP de Barcelona de data 4-7-2017.

Arenys de Munt, 23 de juny de 2017

Gemma García Ramos Secretària accidental

(17.174.091)

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


1/1

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17178014-2017

ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL AJUNTAMENTS AJUNTAMENT D'ARTÉS EDICTE sobre aprovació definitiva de la consolidació de la base del col·lector del Torrent (núm. 43/17). La Junta de Govern Local en la sessió celebrada el dia 23 de març de 2017 va aprovar inicialment el projecte d'obres locals ordinàries anomenat “CONSOLIDACIÓ DE LA BASE DEL COL.LECTOR DEL TORRENT D'ARTÉS. FASE II” redactat per l'enginyer tècnic d'obres públiques senyor Miquel Àngel Nogué Estradé. L'esmentat projecte s'ha sotmès a informació pública durant trenta dies, s'ha publicat el corresponent anunci al BOP de data 06/04/2017, en el DOGC núm. 7344, de data 05/04/2017, en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i a la pàgina web municipal. Es fa constar que tota vegada que no s'ha presentat cap al·legació ni reclamació l'aprovació inicial queda elevada a definitiva.

Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la seva publicació. Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia hàbil següent al de la seva publicació.

Artés, 9 de juny de 2017

Josep Candàliga i Freixa Alcalde

(17.178.014)

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


1/1

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17177129-2017

ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL AJUNTAMENTS AJUNTAMENT DE LA BISBAL DEL PENEDÈS ANUNCI sobre aprovació inicial de l'Ordenança reguladora d'ajuts individuals a famílies desfavorides. El Ple de l'Ajuntament de la Bisbal del Penedès en sessió ordinària celebrada el dia 19 de juny 2017 acordà l'aprovació inicial de l'ordenança reguladora de les bases generals per l'atorgament d'ajuts individualitzats a famílies en situacions socioeconòmiques desfavorides per activitats d'excursions i colònies escolars curs escolar 2017-2018 i en compliment del que disposen els articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, municipal i de règim local de Catalunya, i 63 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis de les entitats locals, se sotmet l'expedient a informació pública pel termini de trenta dies, a comptar des del dia següent de la seva publicació mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el taulell d'anuncis de la Corporació, perquè els interessats puguin examinar l'expedient i formular les reclamacions i suggeriments que estimin pertinents. En el supòsit de que no es presentin reclamacions o suggeriments contra l'aprovació inicial de l'esmentada ordenança en el termini d'informació pública i audiència dels interessats, s'entendrà aprovat definitivament l'esmentat Acord. El qual es fa públic per al coneixement general, en compliment del que preceptuen els articles 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 63 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis de les entitats locals.

La Bisbal del Penedès, 24 de juny de 2017

Agnès Ferré i Cañellas Alcaldessa presidenta

(17.177.129)

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


1/1

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17177130-2017

ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL AJUNTAMENTS AJUNTAMENT DE LA BISBAL DEL PENEDÈS ANUNCI sobre aprovació inicial del Reglament orgànic municipal. El Ple de l'Ajuntament de la Bisbal del Penedès en sessió ordinària celebrada el dia 19 de juny de 2017 acordà l'aprovació inicial el Reglament Orgànic Municipal i en compliment del que disposen els articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, municipal i de règim local de Catalunya, i 63 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis de les entitats locals, se sotmet l'expedient a informació pública pel termini de trenta dies, a comptar des del dia següent de la seva publicació mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, publicació en la premsa escrita diària i en el taulell d'anuncis de la Corporació, perquè els interessats puguin examinar l'expedient i formular les reclamacions i suggeriments que estimin pertinents. En el supòsit de que no es presentin reclamacions o suggeriments contra l'aprovació inicial de l'esmentada ordenança en el termini d'informació pública i audiència dels interessats, s'entendrà aprovat definitivament l'esmentat Acord. El qual es fa públic per al coneixement general, en compliment del que preceptuen els articles 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 63 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis de les entitats locals.

La Bisbal del Penedès, 24 de juny de 2017

Agnès Ferré i Cañellas Alcaldessa presidenta

(17.177.130)

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


1/1

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17177131-2017

ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL AJUNTAMENTS AJUNTAMENT DE LA BISBAL DEL PENEDÈS ANUNCI sobre aprovació inicial del protocol d'ús de les xarxes socials. El Ple de l'Ajuntament de la Bisbal del Penedès en sessió ordinària celebrada el dia 19 de juny 2017 acordà l'aprovació inicial del protocol d'ús de xarxes socials de l'Ajuntament de la Bisbal del Penedès i en compliment del que disposen els articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, municipal i de règim local de Catalunya, i 63 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis de les entitats locals, se sotmet l'expedient a informació pública pel termini de trenta dies, a comptar des del dia següent de la seva publicació mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el taulell d'anuncis de la Corporació, perquè els interessats puguin examinar l'expedient i formular les reclamacions i suggeriments que estimin pertinents. En el supòsit de que no es presentin reclamacions o suggeriments contra l'aprovació inicial de l'esmentada ordenança en el termini d'informació pública i audiència dels interessats, s'entendrà aprovat definitivament l'esmentat Acord. El qual es fa públic per al coneixement general, en compliment del que preceptuen els articles 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 63 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis de les entitats locals.

La Bisbal del Penedès, 24 de juny de 2017

Agnès Ferré i Cañellas Alcaldessa presidenta

(17.177.131)

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


1/1

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17177132-2017

ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL AJUNTAMENTS AJUNTAMENT DE LA BISBAL DEL PENEDÈS ANUNCI sobre aprovació inicial del codi ètic i bona conducta. El Ple de l'Ajuntament de la Bisbal del Penedès en sessió ordinària celebrada el dia 19 de juny de 2017 acordà l'aprovació inicial del Codi Ètic i de Bona Conducta i en compliment del que disposen els articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, municipal i de règim local de Catalunya, i 63 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis de les entitats locals, se sotmet l'expedient a informació pública pel termini de trenta dies, a comptar des del dia següent de la seva publicació mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, publicació en la premsa escrita diària i en el taulell d'anuncis de la Corporació, perquè els interessats puguin examinar l'expedient i formular les reclamacions i suggeriments que estimin pertinents. En el supòsit de que no es presentin reclamacions o suggeriments contra l'aprovació inicial de l'esmentada ordenança en el termini d'informació pública i audiència dels interessats, s'entendrà aprovat definitivament l'esmentat Acord. El qual es fa públic per al coneixement general, en compliment del que preceptuen els articles 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 63 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis de les entitats locals.

La Bisbal del Penedès, 24 de juny de 2017

Agnès Ferré i Cañellas Alcaldessa presidenta

(17.177.132)

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


1/2

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17144064-2017

ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL AJUNTAMENTS AJUNTAMENT DE CANET DE MAR ANUNCI sobre formalització del contracte del servei de grua per a la retirada de vehicles de la via pública. De conformitat amb el que es disposa a l'article 154 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s'aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, es fa públic que en data 19 de maig de 2017 s'ha formalitzat el següent contracte:

1. Entitat Adjudicadora a) Organisme: Ajuntament de Canet de Mar b) Dependència que tramita l'expedient: Secretaria c) Núm. expedient: 3/2017 d) Adreça perfil de contractant: www.canetdemar.cat

2. Objecte del contracte a) Tipus de contracte: serveis b) Descripció de l'objecte: contractació servei de grua per a la retirada de vehicles de la via pública. c) Termini d'execució: El termini d'execució del present contracte serà de 2 anys a comptar des de la formalització del contracte, per bé que podrà ser prorrogat per 2 anys més per voluntat expressa d'ambdues parts, que es posarà de manifest a través del corresponent acte administratiu acceptat pel contractista. d) Incoació expedient: Acord Junta de Govern Local de data 1 de març de 2017. e) CPV: 50118110 (Serveis de remolc de vehicles). f) Publicació de l'anunci de licitació: Al DOGC núm. 7326 de data 10.03.2017 i en el perfil de contractant en la mateixa data.

3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació a) Tramitació: Ordinària b) Procediment: Obert c) Forma: Proposició econòmicament més avantatjosa

4. Valor estimat del contracte: 116.694,20 € De conformitat amb allò que es disposa a l'art. 88 TRLCSP, el valor estimat del contracte inclou el valor total exclòs l'IVA, incloent les pròrrogues i l'import màxim al que puguin arribar les modificacions del contracte previstes al Plec o a l'anunci de licitació.

5. Pressupost base de licitació El pressupost base de licitació del present contracte és de 58.347,10 €, IVA exclòs per a tota la durada inicial

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


2/2

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17144064-2017

del contracte, és a dir, dos anys. L'import de l'IVA és de 12.252,89 €.

6. Formalització a) Data Adjudicació: 10 de maig de 2017 b) Data Formalització: 19 de maig de 2017 c) Adjudicatari: Grues Alt Maresme, SL d) Nacionalitat: espanyola e) Import del contracte: 54.479,52 €, IVA del 21% exclòs, el qual puja la quantitat de 11.440,70 €.

Canet de Mar, 23 de maig de 2017

Blanca Arbell Brugarola Alcaldessa

(17.144.064)

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


1/1

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17177092-2017

ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL AJUNTAMENTS AJUNTAMENT DE CANET DE MAR ANUNCI sobre convocatòria d'una plaça de delineant. En el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, del dia 4 de juliol de 2017, es publiquen íntegrament les bases i la convocatòria del procés de selecció d'una plaça delineant, mitjançant un contracte laboral temporal, per interinitat, fins a la cobertura definitiva del lloc de treball. El termini de presentació d'instàncies de sol·licituds per participar a l'esmentada convocatòria és de 20 dies naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació de les bases en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Canet de Mar, 23 de juny de 2017

Blanca Arbell Brugarola Alcaldessa

(17.177.092)

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


1/1

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17178070-2017

ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL AJUNTAMENTS AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO EDICTE sobre modificació de l'Ordenança de civisme i convivència ciutadana (exp. 1911/2014). El Ple de l'Ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia 21 de juny de 2017 va aprovar inicialment la modificació (segona) de l'Ordenança municipal de civisme i convivència ciutadana. L'esmentat acord d'aprovació inicial se sotmet a informació pública durant un termini de 30 dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà de l'última publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels diaris de comunicació escrita i en el tauler d'anuncis de la corporació, als efectes de poder examinar l'expedient i presentar-hi les al·legacions i reclamacions que es considerin oportunes. L'expedient pot ser consultat a la Secretaria de l'Ajuntament en horari d'oficina, de dilluns a divendres de 09.00 h a 14.00 h. Transcorregut l'anterior període sense que s'hi presentin cap mena d'al.legacions ni reclamacions, l'acord d'aprovació inicial esdevindrà definitiu a l'empara de l'article 178.1.c) del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i l'esmentada Ordenança entrarà en vigor una vegada hagi transcorregut el termini de 15 dies a què fa referència l'article 70.2 de la Llei de Bases del Règim Local.

Castell-Platja d'Aro, 26 de juny de 2017

Joan Giraut Cot Alcalde

Tomàs Soler Navarro Secretari

(17.178.070)

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


1/1

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17178077-2017

ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL AJUNTAMENTS AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO ANUNCI sobre implantació del servei municipal de transport social (exp. 2477/2017). El Ple de l'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro, en la seva sessió ordinària de data 21 de juny de 2017, adoptà l'acord de prendre en consideració i sotmetre a informació pública per un període de 30 dies hàbils l'expedient per a l'establiment del Servei Municipal de Transport Social, on consten la memòria justificativa, el projecte d'establiment i el projecte de reglament del servei. Aquest expedient es podrà consultar a les oficines municipals, ubicades a Platja d'Aro, al carrer Verdaguer, 4, de dilluns a divendres, entre les 09.00 i les 14.00 hores, durant el termini d'informació pública, que serà de 30 dies hàbils des de la darrera publicació de l'anunci en el Butlletí Oficial de la província o en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Les al·legacions i els suggeriments, si s'escau, s'hauran de presentar davant l'Ajuntament, dintre del termini esmentat, per qualsevol dels mitjans establerts per la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Castell-Platja d'Aro, 26 de juny de 2017

Joan Giraut Cot Alcalde

Tomás Soler Navarro Secretari

(17.178.077)

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


1/4

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17180079-2017

ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL AJUNTAMENTS AJUNTAMENT DE CUBELLES EDICTE sobre rectificació d'errada detectada al plec de clàusules administratives particulars de la licitació dels serveis d'adequació, auditoria, formació, assessorament i assistència a la LOPD i a l'ENS en l'àmbit de l'administració electrònica i obertura de nou termini de presentació d'ofertes. Mitjançant Decret d'Alcaldia núm. 378/2017, de data 27 de juny de 2017, es resol la suspensió del procediment de licitació del contracte serveis d'adequació, auditoria, formació, assessorament i assistència a la LOPD i al ENS en l'àmbit de l'administració electrònica, fins a la subsanació de l'errada detectada al Plec de Clàusules Administratives Particulars. La Junta de Govern Local, en data 28 de juny de 2017, resol la rectificació de l'errada detectada al Plec de Clàusules Administratives Particulars que regeix la licitació de l'esmenta contracte, consistent en:

Allà on diu: “Clàusula 1. Objecte del contracte L'objecte del present contracte comprèn el servei d'adequació, auditoria, formació i assessorament i assistència jurídica a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), i al Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquena Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'administració electrònica. L'objecte del contracte es divideix en els següents lots: Lot 1. Adequació, auditoria, formació i assessorament en LOPD Lot 2. Adequació, auditoria, formació i assessorament en l'ENS El licitador podrà optar a un sol lot a tots dos indistintament. El detall del contracte es troba recollit en el plec de prescripcions tècniques del seu objecte. La codificació de l'objecte correspon a Serveis informàtics, De 50310000-1 a 50324200-4 de 72000000-5 a 72920000-5 (excepte 72318000-7 i des de 72700000-7 a72720000-3), 79342410-4. Serveis jurídics, 79100000-5 a 79140000-7.”

Ha de dir: “Clàusula 1. Objecte del contracte L'objecte del present contracte comprèn el servei d'adequació, auditoria, formació i assessorament i assistència jurídica a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), que a partir del 28 de maig de 2018 serà substituïda pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades); i al Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquena Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'administració electrònica. A partir del 28 de maig de 2018 totes les prescripcions s'hauran d'adaptar a allò establert al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades). L'objecte del contracte es divideix en els següents lots:

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


2/4

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17180079-2017

Lot 1. Adequació, auditoria, formació i assessorament en LOPD Lot 2. Adequació, auditoria, formació i assessorament en l'ENS El licitador podrà optar a un sol lot a tots dos indistintament. El detall del contracte es troba recollit en el plec de prescripcions tècniques del seu objecte. La codificació de l'objecte correspon a Serveis informàtics, De 50310000-1 a 50324200-4 de 72000000-5 a 72920000-5 (excepte 72318000-7 i des de 72700000-7 a72720000-3), 79342410-4. Serveis jurídics, 79100000-5 a 79140000-7.”

Allà on diu: “Clàusula 23. Criteris d'adjudicació

A. Lot 1. LOPD

1. Preu: 80 punts

Punts del criteri preu = (Preu sortida − Millor oferta presentada) x 80 punts / Preu de sortida − Oferta que es valora

2. Millores a. Elaboració total del document d'autoritzacions usuaris als fitxers automatitzats i manuals: 10 punts b. Realització durant tota la durada del contracte de l'inventari de suports de còpies de seguretat i de les verificacions semestrals de les còpies de seguretat: 10 punts

B. Lot 2. ENS

1. Preu: 80 punts

Punts del criteri preu = (Preu sortida − Millor oferta presentada) x 80 punts / Preu de sortida − Oferta que es valora

2. Millores a. Elaboració total de l'anàlisi de riscos: 20 punts”

Ha de dir: “Clàusula 23. Criteris d'adjudicació

A. Lot 1. LOPD

1. Preu: 80 punts

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


3/4

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17180079-2017

L'oferta més econòmica es valorarà amb la puntuació màxima (80 punts), per a la resta es seguirà un criteri inversament proporcional, que consistirà en dividir l'oferta més baixa per cadascuna de les altres ofertes presentades a licitació, i el resultat de cada operació es multiplicarà per 80.

80 x Bn P = ------------------------BM

P és la puntuació que obtindrà l'oferta respectiva Bn és el pressupost més baix presentat a licitació. BM és el pressupost de cada licitador.

2. Millores a. Elaboració total del document d'autoritzacions usuaris als fitxers automatitzats i manuals: 10 punts b. Realització durant tota la durada del contracte de l'inventari de suports de còpies de seguretat i de les verificacions semestrals de les còpies de seguretat: 10 punts

B. Lot 2. ENS

1. Preu: 80 punts L'oferta més econòmica es valorarà amb la puntuació màxima (80 punts), per a la resta es seguirà un criteri inversament proporcional, que consistirà en dividir l'oferta més baixa per cadascuna de les altres ofertes presentades a licitació, i el resultat de cada operació es multiplicarà per 80.

80 x Bn P = -----------------------------BM

P és la puntuació que obtindrà l'oferta respectiva Bn és el pressupost més baix presentat a licitació. BM és el pressupost de cada licitador.

2. Millores a. Elaboració total de l'anàlisi de riscos: 20 punts”

Així mateix, resol l'aixecament de la suspensió i l'obertura d'un nou termini de presentació d'ofertes de 15 dies naturals comptats des del següent a la darrera publicació al BOPB o al DOG de l'anunci.

Cubelles, 29 de juny de 2017

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


4/4

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17180079-2017

Jose M. Ardila Contreras Alcalde accidental

En dono fe Trinidad Hernández Bordallo Secretària general accidental

(17.180.079)

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


1/1

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17180084-2017

ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL AJUNTAMENTS AJUNTAMENT DE CUBELLES EDICTE sobre ampliació del termini de presentació de proposicions del contracte de subministrament dels productes i eines de neteja per a les diferents instal·lacions i dependències municipals. Mitjançant Decret d'Alcaldia núm. 388/2017, de 29 de juny, es resol l'ampliació del termini de presentació de proposicions a la licitació del contracte de subministrament dels productes i eines per a les diferents instal·lacions i dependències municipals, en vuit dies naturals comptats des del següent a partir de la darrera publicació al BOPB o al DOGC de l'anunci.

Cubelles, 29 de juny de 2017

Jose M. Ardila Contreras Alcalde accidental

En dono fe Trinidad Hernández Bordallo Secretària general accidental

(17.180.084)

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


1/1

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17177124-2017

ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL AJUNTAMENTS AJUNTAMENT DE DELTEBRE ANUNCI sobre aprovació definitiva del Reglament del cementiri municipal de Deltebre. Al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 122, de data 26 de juny d'enguany, s'ha publicat íntegrament el text del Reglament regulador del cementiri municipal de Deltebre, als efectes de la seva entrada en vigor. La qual cosa es fa pública per a general coneixement i als efectes oportuns.

Deltebre, 26 de juny de 2017

David Torres Fabra Secretari accidental

(17.177.124)

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


1/1

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17177125-2017

ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL AJUNTAMENTS AJUNTAMENT DE DELTEBRE ANUNCI sobre aprovació definitiva del Reglament regulador dels mercats de venda no sedentària. Al Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona núm. 122, de data 26 de juny d'enguany, s'ha públicament íntegrament el Reglament regulador dels mercats de venda no sedentària de Deltebre, als efectes de la seva entrada en vigor. La qual cosa es fa pública per a general coneixement i als efectes oportuns.

Deltebre, 26 de juny de 2017

David Torres Fabra Secretari accidental

(17.177.125)

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


1/1

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17178097-2017

ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL AJUNTAMENTS AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT EDICTE sobre aprovació inicial del Pla especial urbanístic de concreció d'ús i de les condicions d'edificació d'un equipament privat situat al carrer Ferran i Clua, 12-24, destinat a residència d'estudiants al barri de Collblanc. La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat, en la sessió del dia 20 de juny de 2017, ha adoptat, entre d'altres el següent acord:

PRIMER.- APROVAR INICIALMENT el Pla Especial urbanístic de concreció d'ús i de les condicions d'edificació d'un equipament privat situat al carrer Ferran i Clua, 12-24 (entre els carrers Pujós i Fortuny) destinat a residència d'estudiants al barri de Collblanc de l'Hospitalet de Llobregat. SEGON.- L'acord aprovat a l'anterior punt comporta ACORDAR LA SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES, a tot l'àmbit del planejament de conformitat amb l'article 73 i 74 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, si bé, de conformitat amb l'article 102.4 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, es podran atorgar llicències fonamentades en el règim vigent sempre que siguin compatibles amb les determinacions d'aquest Pla Especial. TERCER.- SOTMETRE a informació pública, el Pla Especial aprovat al punt primer d'aquest dictamen, pel termini d'un mes, mitjançant la publicació d'Edictes al BOP, al DOGC, en un diari dels de major difusió, en el Tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament i a la pàgina web municipal, a fi i efecte que s'hi puguin presentar al·legacions que es considerin convenients. QUART.- PUBLICAR l'acord de suspensió de l'atorgament de llicències aprovat al punt primer d'aquest dictamen, en el Butlletí Oficial de la Província de conformitat amb el què disposa l'article 73.3 del D.L. 1/2010, del 3 d'agost, del Text Refós de la Llei d'Urbanisme. L'àmbit de la suspensió de l'atorgament de llicències es troba recollit al plànol P009 de la documentació gràfica del Pla Especial aprovat en el punt primer del present dictamen. Exposar-lo al públic pel termini d'un mes i publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un diari de major difusió, al Taulell d'anuncis d'aquest Ajuntament i a la web de l'Ajuntament.

El document restarà exposat al públic, pel termini d'un mes a les dependències Municipals de l'Agència de Desenvolupament Urbà (c. Xipreret, 25, baixos); en horari de 10h. a 13h., a fi i efecte que quantes persones naturals o jurídiques es considerin afectades puguin presentar dins l'esmentat termini, les al·legacions i documents que creguin convenients. També es pot fer la consultar a la web municipal www.l-h.cat., als efectes de l'art. 23.2 del Reglament de la Llei d'Urbanisme.

L'Hospitalet de Llobregat, 23 de juny de 2017

Francesc J. Belver i Vallès Tinent d'alcaldia de Coordinació, Planificació, Desenvolupament Econòmic i Ocupació

(17.178.097)

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


1/2

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17178092-2017

ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL AJUNTAMENTS AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT ANUNCI sobre formalització del contracte dels serveis preventius d'intervenció sanitària en cobertura d'actes en risc previsible, per a l'any 2017 (exp. AS-91/2016). 1 Entitat adjudicadora a) Organisme: Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat b) Dependència que tramita l'expedient: Servei de Contractació c) Número d'expedient: AS-91/2016

2 Objecte del contracte a) Descripció de l'objecte: Serveis preventius d'intervenció sanitària en cobertura d'actes de risc previsible. Pel any 2017. b) Butlletí o Diari Oficial, i data de publicació de l'anunci de licitació: BOPB del 9 de gener de 2017. DOGC núm. 7281, del 5 de gener de 2017.

3 Tramitació, procediment i forma d'adjudicació a) Tramitació: Ordinària b) Procediment: Obert c) Forma: Un únic criteri de valoració (preu)

4 Valor estimat del contracte Import: 63.214,88 euros IVA exclòs. Desglossat en les següents quantitats: - Període contractual (1 any): 31.607,44 euros. - Pròrrogues previstes ( 1 any): 31.607,44 euros.

5 Adjudicació a) Data: 25 d'abril de 2017. b) Contractista: TRANSPORT SANITARI DE CATALUNYA, SLU c) Nacionalitat: Espanya d) Import d'adjudicació: 31.607,44 euros

6 Formalització del contracte Data: 28 d'abril de 2017

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


2/2

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17178092-2017

L'Hospitalet de Llobregat, 22 de juny de 2017

El tinent d'alcaldia Seguretat, Convivència i Civisme

P. d. (Decret 2409/2016, de 5 d'abril) Amelia García Álvarez Tècnica lletrada del Servei de Contractació

(17.178.092)

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


1/3

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17178074-2017

ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL AJUNTAMENTS AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT ANUNCI sobre modificació de la composició de la mesa permanent de contractació d'aquest Ajuntament i de delegació per acordar el règim ordinari de sessions de l'esmentada mesa. ACTE QUE ES NOTIFICA: Trasllat Acord U060100/01225 de 20 de juny de 2017: PROPOSTA D'ACORD RELATIVA A: Modificar la composició de la Mesa Permanent de Contractació d'aquest Ajuntament i de delegació per acordar el règim ordinari de sessions de l'esmentada Mesa. El tinent d'Alcaldia, titular de l'Àrea d'Hisenda i Serveis Centrals, en exercici de les facultats que li atorga els Decrets de l'alcaldia 6374 i 6375 de 26 de juliol de 2016, aquest darrer publicat en el BOPB de 5 d'agost de 2016, per la present, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció de l'acord següent: Per Acord de la Junta de Govern Local de data 23 de juny de 2015 es va aprovar la composició de la Mesa de contractació permanent d'aquest Ajuntament així com també la seva composició. La naturalesa de la Mesa, tal i com preveu l'art. 22 del Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei de contractes del sector públic, s'identifica com autèntic òrgan d'assistència purament tècnic el qual te encomanada la tasca tècnica de valorar les ofertes de conformitat amb els criteris de millora quantitatius i qualitatius que contemplin els plecs de clàusules administratives particulars així com també amb allò que contemplin els respectius plecs tècnics. No obstant això, a la vista de la composició de la Mesa i de conformitat amb la naturalesa de la Mesa com autèntic òrgan d'assistència segons informe 15/11 de la Junta consultiva de contractació de l'Estat, de 15 de desembre de 2011, es considera adient que com a membres de la Mesa s'incorpori també el personal tècnic expert en l'objecte del contracte que ha participat en el disseny i redacció dels esmentats plecs. Aquest és el mateix argument expressat a la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Castella i Lleó de data 17 de maig de 2001 indicant que en la composició de la mesa de contractació ha de prevaldre el seu aspecte tècnic. El fet de tractar-se d'un òrgan col·legiat cal també tenir present el que preveu per a aquests tipus d'òrgans la Llei 26/2010, de 3 d'agost del Règim Jurídic i Procediment de les Administracions Catalanes sempre i quan no contradigui allò que pugui tenir la consideració de normativa bàsica als efectes del que preveu la Llei 40/2015, d'1 d'octubre pel qual s'aprova el Règim Jurídic del Sector Públic, en endavant RJSP. D'acord amb la normativa exposada i el règim de competències establert entre l'Estat i la Generalitat de Catalunya, cal indicar que els membres de la mesa que actuen en qualitat d'autoritat o personal al servei de les Administracions Públiques no poden expressar l'abstenció del seu vot, tal i com preveu l'art. 19.3.c) de la Llei 40/2015 RJSP, reproduït abans sota la vigència de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, pel qual s'aprovà el Règim Jurídic i Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i com indica l'informe de la Junta Consultiva de Contractació de l'Estat 39/1997, de 10 de novembre de 1997, i 35/2002 de 17 de desembre, atès el règim supletori de la Llei de Règim Jurídic del Sector Públic per aplicació de la Disposició final tercera del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre pel qal s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. En atenció també al caràcter supletori de la normativa catalana de Procediment Administratiu en allò no considerat bàsic per la Llei 40/2015, i segons el previst a la Llei 26/2010 els acords adoptats per la mesa són immediatament executius, sens perjudici de l'aprovació posterior de l'acta que si s'escau es pugui establir. Cal indicar que el fet que l'acta s'aprovi en sessió posterior a la celebrada no implica ni molt menys que els acords s'hagin d'executar en el moment d'aprovar l'acta. És innecessari arribats a aquest punt reiterar el coneixement general i extens sobre aquest fet en relació a les actes del Ple i de la Junta de Govern Local i que per analogia seria aplicable. Per aquest motiu, cal concloure que l'aprovació de l'acta es refereix únicament a l'aprovació de les possibles intervencions, opinions o fins i tot justificació del vot particular que els membres de la mesa puguin legítimament expressar, tal i com preveu l'art. 20.2 de la Llei 26/2010, i en el qual es preveu un termini de 72 hores per tal que els membres que així ho desitgin puguin expressar per escrit el seu vot particular.

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


2/3

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17178074-2017

No obstant, l'anterior, i considerant també que la Mesa de contractació ha de ser un òrgan àgil i eficient, alhora que un garant més en l'adjudicació dels contractes, cal trobar un equilibri entre la celeritat en la tramitació dels expedients de contractació i la necessària dedicació que els membres de la Mesa necessiten per considerar o no la necessitat d'emetre per escrit el seu vot particular, per aquest motiu, la magnitud del volum de contractes que habitualment participa la Mesa, i l'escassa disposició de temps dels seus membres, ampliar el termini de 72 hores i fixar amb caràcter general un termini de 5 dies i en cas de procediments urgents establir un termini de 3 dies. Tot això sens perjudici que els acords adoptats per la Mesa són immediatament executius des del moment de la seva votació. Res no impedeix que l'Ajuntament en les seves potestats d'autoorganització pugui establir un termini superior o inferior al previst amb caràcter general a la Llei 26/2010. L'òrgan competent per adoptar aquesta resolució és la Junta de Govern Local en virtut de la Disposició Addicional Segona, apartat 3, del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic. VIST l'informe jurídic i la documentació que integra l'expedient administratiu. VISTES les competències atribuïdes a la Junta de Govern Local en virtut de la Disposició Addicional Segona, apartat 3, del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic. La Junta de Govern Local, a proposta del tinent d'Alcaldia d'Hisenda i Serveis Centrals,

ACORDA:

Primer.- Determinar la composició de la Mesa Permanent de Contractació, de conformitat amb el disposat en l'article 320 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i l'article 21 del Reial Decret 817/2009 de 8 de maig, de desenvolupament parcial de la Llei; de la següent manera: President: Tinent/a d'Alcaldia titular de l'Àrea o regidor/a de govern amb competències en matèria de contractació, segons estableixi el Decret de l'Alcaldia de divisió de l'administració municipal. Podrà ser substituït en cas d'absència, vacant, malaltia, suplència o impossibilitat legal per actuar, per qualsevol altre tinent/a d'alcaldia o regidor/a de govern. Vocals: - Titular de l'assessoria jurídica o funcionari/a en qui delegui. - Titular de la Intervenció General Municipal o funcionari/a en qui delegui. - Director/a de serveis o altres responsables tècnics de l'Àrea de govern responsable de la gestió de la concreta contractació. - Un regidor/a del grup polític municipal de l'equip de govern. - Un regidor/a del grup polític municipal de l'oposició que per torn correspongui; segons l'ordre que s'acordi a la Junta de Portaveus en relació als grups municipal constituïts a la corporació. Secretari: Funcionari/a tècnic/a superior en dret adscrit del Servei municipal de Contractació.

Segon.- APROVAR que el règim ordinari de sessions de la Mesa Permanent de Contractació d'aquest Ajuntament i sense perjudici de les sessions extraordinàries que es convoquin, s'efectuï amb una periodicitat setmanal, tots els dilluns a partir de les nou hores; amb excepció dels períodes de vacances del mes d'agost, Setmana Santa i Nadal. En cas de coincidir el dia de la sessió en festiu, aquesta tindrà lloc, el dia hàbil següent, sempre que no coincideixi amb sessions d'altres òrgans col·legiats municipals, en aquest cas, la sessió ordinària de la Mesa Permanent de Contractació es celebrarà el dia hàbil següent al de la celebració de la sessió de l'òrgan col·legiat.

Tercer.- AMPLIAR EL TERMINI de 72 hores fins a cinc dies, des de l'enviament de l'esborrany de l'acta per correu electrònic, per tal que els membres de la Mesa de contractació pugin expressar el sentit del seu vot particular prèviament manifestat en la sessió de la Mesa de contractació. En cas de procediments urgents el termini fixat és de tres dies. Transcorreguts aquests terminis sense cap manifestació l'esborrany es considerarà

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


3/3

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17178074-2017

aprovat definitivament, tot això sens perjudici de la immediata execució de l'acord que la Mesa hagi adoptat.

Quart.- El que s'acorda en el paràgraf anterior tindrà efecte a partir de l'aprovació per aquest Junta de Govern Local.

Cinquè.- PUBLICAR el present Acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya; de conformitat amb l'article 63 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals. Tanmateix s'haurà de difondre a través del perfil de contractant d'aquest Ajuntament.

Sisè.- Notificar els anteriors acords als Grups Polítics Municipals, a la Secretaria General, a la Intervenció General, Serveis Tècnics i Assessoria Jurídica.

Setè.- Notificar els precedents acords als Portaveus dels grups municipals, a l'Assessoria Jurídica, a la Intervenció General, a la Secretària Tècnica de la Junta de Govern Local, al Servei de Contractació. El que es fa públic per al general coneixement, l'acord precedent mitjançant la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província i Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el perfil del contractant.

L'Hospitalet de Llobregat, 27 de juny de 2017

El tinent d'alcaldia d'Hisenda i Serveis Centrals

P. d. (Resolució 690/2017, de 6 de febrer) Miquel Benito López Cap del Servei de Contractació i Patrimoni

(17.178.074)

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


1/8

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17178007-2017

ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL AJUNTAMENTS AJUNTAMENT DE MANLLEU ANUNCI sobre modificació de la relació de llocs de treball per a l'any 2017. El Ple municipal, en la sessió ordinària duta a terme el dia 20 de juny del 2017, ha aprovat diverses modificacions de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Manlleu i ha acordat que es procedeixi a la seva publicació als butlletins oficials, la qual cosa es fa pública d'acord amb el que disposa l'article 28 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de personal al Servei de les entitats locals, transcrivint-se a continuació la part dispositiva d'aquest acord relativa a la modificació:

“Primer. Aprovar les modificacions de la relació de llocs de treball, d'acord amb l'organigrama funcional –que s'adjunta a aquests acords- i la definició de cada lloc amb expressa indicació del seu perfil competencial i de la denominació, tipus i sistema de provisió dels llocs de treball, els requisits exigits per al seu desenvolupament, el nivell de complement de destí i, en el seu cas, el complement específic que correspongui al lloc, quan hagin de ser desenvolupats per personal funcionari o la categoria professional i règim jurídic aplicable quan siguin desenvolupats per personal laboral, que es detalla a continuació: a. Àrea de Serveis Territorials, Medi Ambient i Habitatge: 1. Modificació del lloc de treball d'”Arquitecte/a Tècnic/a” (codi 2.002) que passaria a denominar-se “Responsable Tècnic d'Habitatge”, amb la modificació també del contingut funcional d'aquest lloc de treball per assumir responsabilitats derivades de la voluntat d'impulsar noves polítiques en matèria d'habitatge. 2. Ampliació d'una dotació del lloc de treball existent de “Delineant”, reservat a personal funcionari, que passaria d'una dotació actual a 2 dotacions, ja que la voluntat organitzativa és distingir clarament els llocs de delineant amb les funcions que porten aparellades del nou lloc d'Inspector de Permisos d'Obres, amb funcions en matèria d'inspecció i control d'obres i activitats en el municipi. 3. Es declara a amortitzar el lloc de treball d'”Agent de Serveis Territorials” (codi 2.005), reservat a personal funcionari, amb una dotació d'efectius, ja que aquest lloc presenta una confusió organitzativa pel que fa a la definició funcional que recull aspectes de l'àmbit de delineació i aspectes de l'àmbit d'inspecció i control d'obres i activitats. 4. Creació d'un nou lloc de treball d'”Inspector/a de Permisos d'Obres, Activitats i Via Pública” (codi 2.006). Aquest lloc estaria reservat a personal funcionari, grup professional C1, CD 14, complement específic anual 8.401,08 €. La forma de provisió serà la de concurs de mèrits i la descripció funcional és la que s'adjunta en la fitxa descriptiva de funcions corresponent a aquest lloc de treball. 5. Modificació del lloc de treball de “Tècnic/a Medi Ambient” (codi 2.015) que passa a denominar-se “Responsable tècnic/a de Medi Ambient”, es modifiquen les retribucions i amb la definició de funcions que s'assenyala en la nova fitxa del lloc. La valoració d'aquest lloc s'estableix al igual que s'ha fet en la resta de modificacions produïdes fins ara en la revisió global de la RLT a través de la quantia establerta en l'Estudi retributiu elaborat per la Diputació de Barcelona per a aquest lloc de treball i amb caràcter de mitjana. 6. Modificació del lloc de treball de “Supervisor/a de Deixalleria” (codi 2.016) que passa a denominar-se “Encarregat/ada de Deixalleria”, amb la definició de funcions que s'assenyala en la nova fitxa del lloc. També es declara aquest lloc de treball a extingir, ja que actualment està reservat al règim de personal funcionari i no ho requereixen les funcions que té assignades, pels motius exposats anteriorment. 7. Ampliació d'una dotació del lloc de treball existent d'”Operari/ària Deixalleria” (codi 2.017), reservat a personal laboral, que passaria d'una dotació actual a 2 dotacions. 8. Declarar a extingir el lloc de treball d'”Operari/ària de Deixalleria” (antic codi 2.017 bis), reservat a personal laboral, i a persones amb discapacitat física. 9. Es modifica les funcions i les retribucions del lloc de treball de “Cap de Servei de Manteniment Urbà” (codi

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


2/8

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17178007-2017

3.000). Les característiques essencials d'aquest lloc de treball de comandament són: grup titulació A2, nivell CD 18; quantia anual CE 16.634,4 €. La forma de provisió serà la de concurs específic i la descripció funcional és la que s'adjunta en la fitxa descriptiva de funcions corresponent a aquest lloc de treball. La valoració d'aquest lloc s'estableix al igual que s'ha fet en la resta de modificacions produïdes fins ara en la revisió global de la RLT a través de la quantia establerta en l'Estudi retributiu elaborat per la Diputació de Barcelona per a aquest lloc de treball i amb caràcter de mitjana. 10. Amortitzar el lloc de treball d'”Oficial Paleta” (antic codi 3.005), reservat a personal funcionari, pels motius exposats anteriorment. 11. Ampliar una dotació del lloc de treball d'”Oficial Paleta” (codi 3.002), reservat a personal laboral, que passa de dues a tres dotacions. 12. Declarar a extingir el lloc de treball d'”Oficial Conductor” (antic codi 3.009 bis), reservat a personal laboral, ja que els requisits per a ocupar aquest lloc de treball no concorden amb la denominació i característiques del lloc. 13. Declarar a extingir el lloc de treball d'”Oficial Serveis Múltiples” (antic codi 3.012), reservat a personal funcionari, pels motius exposats anteriorment. 14. Creació d'un nou lloc de treball d'”Oficial Serveis Múltiples”, aquest lloc estaria reservat a personal laboral, grup professional C2, CD11, complement específic anual 7.851,48 €. La forma de provisió serà la de concurs de mèrits i la descripció funcional és la que s'adjunta en la fitxa descriptiva de funcions corresponent a aquest lloc de treball. Tots aquests canvis suposen la fixació d'una nova codificació dels llocs de treball adscrits a aquesta Àrea, normalitzada d'acord amb els nous llocs existents a partir d'aquesta modificació.

Denominació lloc

Grup Complement destí

Complement específic anual

Jornada

Codi fitxa

Dotacions Naturalesa Observacions efectius lloc

Coordinador/a de Serveis Territorials, Medi Ambient i Habitatge

A1

23

26.649,72 € Subfactor Jornada amb dedicació plena (JDP): 4.154,4€ (no inclòs en el CE anual

JDP

2000

1

Funcionari

Cap de Servei d'Urbanisme i Ordenació Territorial

A1

21

20.464,44

Completa

2001

1

Funcionari

Responsable Tècnic d'Habitatge

A2

18

13.574,04

Completa

2002

1

Funcionari

Delineant

C1

14

8.401,08

Completa

2003

2

Funcionari

Arquitecte/a municipal

A1

20

14.730,12

Completa

2004

1

Funcionari

Agent de Serveis Territorials

C1

14

4.106,4

Completa

2005

1

Funcionari

Inspector/a de Permisos d'Obres, Activitats i Via Pública

C1

14

8.401,08

Completa

2006

1

Funcionari

Cap del Servei d'Infraestructures i Intervenció

A1

21

20.464,44

Completa

2010

1

Funcionari

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

A extingir

DL B 38014-2007


3/8

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17178007-2017

Medioambiental Responsable d'Infraestructures Viàries

A2

18

13.574,04

Completa

2011

1

Funcionari

Cap Unitat Tècnica Serveis Administratius

C1

14

9.990,72

Completa

2020

1

Funcionari

Tècnic/a auxiliar de gestió de ST

C1

14

7.875,84

Completa

2021

1

Funcionari

Responsable tècnic/a de Medi Ambient

A2

18

12.253,2

Completa

2015

1

Funcionari

Encarregat/ada de Deixalleria

C2

14

11.308,2

Completa

2016

1

Funcionari

Operari/ària Deixalleria

AP

8

7.157,64

Completa

2017

2

Laboral

Operari/ària Deixalleria

AP

8

7.157,64

Completa 2017D

1

Laboral

Cap de Servei de Manteniment Urbà

A2

18

16.634,4

Completa

3000

1

Funcionari

Encarregat/ada de la Brigada Municipal

C2

13

14.517,24

Completa

3001

1

Laboral

Oficial Paleta

C2

11

7.851,48

Completa

3002

3

Laboral

Oficial Manyà

C2

11

7.851,48

Completa

3003

1

Laboral

Oficial Pintor

C2

11

7.851,48

Completa

3004

1

Laboral

Oficial de Jardineria

C2

11

7.851,48

Completa

3005

3

Laboral

Oficial Conductor

C2

11

7.851,48

Completa

3006

1

Laboral

Oficial Manteniment

C2

11

7.851,48

Completa

3007

1

Laboral

Oficial Serveis Múltiples

C2

11

7.851,48

Completa 3008F

1

Funcionari

Oficial Serveis Múltiples

C2

11

7.851,48

Completa

3008

1

Laboral

Operari/ària de Serveis

AP

8

6.168,12

Completa

3009

1

Laboral

Oficial especialista Jardiner

C1

14

5.190,96

Completa

3010

1

Laboral

A extingir

A extingir

A extingir

A extingir

b. Àrea de Serveis a les Persones i Promoció Econòmica: 1. Modificació del lloc de treball de ”Tècnic/a de Cultura i Participació Ciutadana” (codi 10.001) que passaria a denominar-se “Tècnic/a de Participació Ciutadana”, amb la definició de funcions que s'assenyala en la nova

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


4/8

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17178007-2017

fitxa del lloc. 2. Ampliació d'una dotació del lloc de treball existent d'”Auxiliar d'Atenció Ciutadana de SEPE” (codi 10.004), reservat a personal funcionari, que passaria d'una dotació actual a dues dotacions. 3. Amortitzar el lloc de treball d'”Auxiliar d'Atenció Ciutadana SEPE” (antic codi 10.004), reservat a personal laboral, que disposava d'una dotació d'efectius. 4. Amortitzar el lloc de treball d'“Agent de Mercats Ambulants” (antic codi 10.012), reservat a personal laboral, que disposava d'una dotació d'efectius. 5. Crear el lloc de treball d'“Auxiliar de suport a Fires i Mercats Ambulants” (codi 10.012), reservat a personal funcionari, amb una dotació d'efectius, amb la definició de funcions que s'assenyala en la nova fitxa del lloc. 6. Modificació del lloc de treball de “Tècnic/a d'Inserció i Formació Ocupacional” (codi 10.100) que passa a denominar-se “Responsable tècnic/a de Promoció Econòmica”, amb la definició de funcions que s'assenyala en la nova fitxa del lloc. 7. Modificació del lloc de treball de “Tècnic/a d'Empresa” (antic codi 10.009) que passa a denominar-se “Tècnic/a d'Empresa i Comerç” (codi 10.101F), reservat a personal funcionari, i amortització d'una dotació del lloc de treball que passa de 2 a 1 dotació, declarant-se a extingir aquest lloc de treball. 8. Crear el lloc de treball de “Tècnic/a d'Empresa i Comerç” (codi 10.101), reservat a personal laboral, amb una dotació d'efectius, amb la definició de funcions que s'assenyala en la nova fitxa del lloc. 9. Modificació del lloc de treball de “Tècnic/a d'Inserció Laboral” (antic codi 10.101) que passa a denominar-se “Tècnic/a d'Inserció i Formació Ocupacional” (codi 10.102), reservat a personal laboral, i ampliació d'una dotació del lloc de treball que passa d'una a dues dotacions d'efectius. 10. Modificació del lloc de treball de “Tècnic/a Punt TIC” (antic codi 10.106) que passa a denominar-se “Tècnic/a TIC Promoció Econòmica” (codi 10.103), amb la definició de funcions que s'assenyala en la nova fitxa del lloc. 11. Declarar a extingir el lloc de treball de ”Tècnic/a auxiliar de Formació Ocupacional” (codi 10.105), reservat a personal laboral. 12. Modificació del lloc de treball de “Tècnic/a d'Educació” (codi 10.200) que passaria a denominar-se “Responsable tècnic/a Educació”, amb la definició de funcions que s'assenyala en la nova fitxa del lloc. 13. Modificació del lloc de treball de “Cuiner/a” (antic codi 10.207) que passaria a denominar-se “Cuiner/a i suport al servei” (codi 10.205), amb la definició de funcions que s'assenyala en la nova fitxa del lloc. 14. Declarar a extingir el lloc de treball de “Conserge Escola” (codi 10.206F), reservat a personal funcionari. 15. Ampliar una dotació del lloc de treball de ”Conserge Escola” (codi 10.206), reservat a personal laboral, que passa de dues a tres dotacions d'efectius. 16. Modificació del lloc de treball de “Director/a d'Esports i Jovent” (codi 10.300) que passa a denominar-se “Cap de Servei d'Esports”, amb la definició de funcions que s'assenyala en la nova fitxa del lloc. 17. Declarar a extingir el lloc de treball d'”Operari Manteniment d'Instal·lacions Esportives” (codi 10.302F), reservat a personal funcionari. 18. Ampliar dues dotacions del lloc de treball d'”Operari Manteniment d'Instal·lacions Esportives” (codi 10.302), reservat a personal laboral, que passa de 3 a 5 dotacions. 19. Modificació de l'adscripció orgànica del lloc de treball de ”Director/a Museu del Ter” (codi 10.500) amb la definició de funcions que s'assenyala en la nova fitxa del lloc. També es modifica la distribució de les retribucions que es mantenen en l'import idèntic que perceben i que es detallen en: grup professional A1, CD20, CE 15.516 € i 1.725,96 € d'autoregulació horària, imports anuals. 20. Modificació de la denominació i de l'adscripció orgànica del lloc de treball de ”Tècnic/a auxiliar de comunicació-Monitor/a-Guia” (antic codi 11.002) que passa a denominar-se “Tècnic/a auxiliar de comunicació i atenció ciutadana” (codi 10.502), amb la definició de funcions que s'assenyala en la nova fitxa del lloc. També es modifica la distribució de les retribucions que es mantenen en l'import idèntic que perceben i que es detallen en: grup professional C1, CD14, CE 3.585 € i 1.408,92 € anuals d'autoregulació horària. 21. Modificació de la denominació i de l'adscripció orgànica del lloc de treball de ”Tècnic/a de conservació i manteniment” (antic codi 11.004) que passa a denominar-se “Tècnic/a auxiliar de conservació i manteniment”

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


5/8

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17178007-2017

(codi 10.504), amb la definició de funcions que s'assenyala en la nova fitxa del lloc. També es modifica la distribució de les retribucions que es mantenen en l'import idèntic que perceben i que es detallen en: grup professional C1, CD14, complement específic anual 5.238,6 €, autoregulació horària anual 1.408,92 € i condicions de treball anual 1.193,28 €. 22. Modificació de l'adscripció orgànica del lloc de treball de ”Guia-Monitor/a” (antic codi 10.503) amb la definició de funcions que s'assenyala en la nova fitxa del lloc. També es modifica la distribució de les retribucions que es mantenen en l'import idèntic que perceben i que es detallen en: grup professional C1, CD14, complement específic anual 5.029,8 €, autoregulació horària anual 1.408,92 € i condicions de treball anual 712,32 €. 23. Creació d'un nou lloc de treball de “Tècnic/a Cultural” (codi 10.501), aquest lloc esta reservat a personal laboral, grup professional A2, CD18, complement específic anual 5.124,24 €, condicions treball anual 712,2 €, autoregulació horària 1.725,96 € amb dues dotacions d'efectius. La forma de provisió serà la de concurs de mèrits i la descripció funcional és la que s'adjunta en la fitxa descriptiva de funcions corresponent a aquest lloc de treball. 24. Amortitzar el lloc de treball de “Tècnic/a Patrimoni-Monitor/a-Guia” (antic codi 11.001), reservat a personal laboral, que disposava de dues dotacions d'efectius. Tots aquests canvis suposen la fixació d'una nova codificació dels llocs de treball adscrits a aquesta Àrea, normalitzada d'acord amb els nous llocs existents a partir d'aquesta modificació.

Denominació lloc

Grup Complement Complement Jornada destí específic anual

Coordinadora de Serveis a les Persones i Promoció Econòmica

A1

21

25.031,4 € Subfactor Jornada amb dedicació plena (JDP): 4.154,4€ (no inclòs en el CE anual

Tècnic/a de Participació Ciutadana

A2

18

Cap Unitat Administrativa Serveis a les Persones i Promoció Econòmica

C1

Tècnic/a auxiliar de Gestió de Serveis a les Persones i Promoció Econòmica

Dotacions Naturalesa Observacions efectius lloc

10.000

1

Laboral

7.042,2

Completa 10.001

1

Laboral

16

9.292,56

Completa 10.002

1

Laboral

C1

14

7.028,28

Completa 10.003

2

Funcionari

Auxiliar d'Atenció Ciutadana Serveis a les Pers. i Prom. Econ.

C2

10

7.403,4

Completa 10.004

2

Funcionari

Tècnic/a auxiliar de Biblioteca

C1

14

7.028,28

Completa 10.005

2

Funcionari

Conserge

AP

8

5.790,48

Completa 10.006

1

Laboral

Tècnic/a de Gestió i Qualitat

A2

18

7.963,2

Completa 10.010

1

Laboral

ISSN 1988-298X

JDP

Codi fitxa

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


6/8

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17178007-2017

Responsable de Fires i Mercats

C1

14

9.247,68

Completa 10.011

1

Laboral

Auxiliar de suport a Fires i Mercats Ambulants

C2

10

7.298,88

Parcial

10.012

1

Funcionari

Responsable tècnica Promoció Econòmica

A2

18

9.405,6

Completa 10.100

1

Laboral

Tècnic/a d'Empresa i Comerç

A2

18

7.963,2

Completa 10.101F

1

Funcionari

Tècnic/a d'Empresa i Comerç

A2

18

7.963,2

Completa 10.101

1

Laboral

Tècnic/a d'Inserció i Formació Ocupacional

A2

18

7.042,2

Completa 10.102

2

Laboral

Tècnic TIC Promoció Econòmica

A2

18

7.042,2

Completa 10.103

1

Laboral

Professor/a Aula Autoaprenentatge

A2

16

4.602,6

Parcial

10.104

1

Laboral

El CE està calculat amb jornada de 37,5 hores setmanals

Tècnic/a Auxiliar Formació Ocupacional

C1

14

7.028,28

Completa 10.105

1

Laboral

A extingir

Informador/a Juvenil

C2

10

7.403,4

Completa 10.106

1

Funcionari

Responsable tècnic/a Educació

A2

18

7.042,2

Completa 10.200

1

Funcionari

Director/a Escola Bressol

A2

18

10.245,48

Completa 10.201

1

Laboral

Mestra Escola Bressol

A2

18

6.831,96

Completa 10.202

2

Laboral

Educadora Escola Bressol

C1

14

7.342,32

Completa 10.203 i parcial

4

Laboral

El CE està calculat amb jornada de 37,5 hores setmanals

Educadora Escola Bressol

C1

14

7.342,32

Completa 10.203F

1

Funcionari

A extingir

Tècnic/a auxiliar administratiu/iva – Educador/a Escola Bressol

C1

14

7.342,32

Completa 10.204

1

Laboral

Cuiner/a i suport al servei

AP

8

3.642

Completa 10.205

1

Funcionari

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

El CE està calculat amb jornada de 37,5 hores setmanals

DL B 38014-2007


7/8

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17178007-2017

Conserge Escola

AP

8

5.790,48

Completa 10.206F

1

Funcionari

A extingir

Conserge Escola

AP

8

5.790,48

Completa 10.206

3

Laboral

Cap de Servei d'Esports

A2

18

13.590,6

Completa 10.300

1

Funcionari

Monitor/a Esportiu / Socorrista

C2

10

6.360,72

Completa 10.301

5

Laboral

Operari Manteniment d'Instal·lacions Esportives

AP

8

5.790,48 i 7.326,96 el lloc amb JLD

Completa 10.302F

2

Funcionari

Operari Manteniment d'Instal·lacions Esportives

AP

8

5.790,48

Completa 10.302

5

Laboral

Ordenança SEPE

AP

8

5.790,48

Completa 10.303 i parcial

2

Laboral

El CE està calculat amb jornada de 37,5 hores setmanals

Locutor/a tècnic mitjans comunicació

C1

14

5.569,2

Parcial

10.401

1

Laboral

El CE està calculat amb jornada de 37,5 hores setmanals

Director/a del Museu del Ter

A1

20

17.241,96

Completa 10.500

1

Laboral

Tècnic/a Cultural

A2

18

7.562,4

Completa 10.501 i parcial

2

Laboral

Tècnic/a auxiliar de comunicació i atenció ciutadana

C1

14

4.993,92

Completa 10.502

1

Laboral

Guia - Monitor-a

C1

14

7.151,04

Parcial

10.503

1

Laboral

El CE està calculat amb jornada de 37,5 hores setmanals

Tècnic/a auxiliar de conservació i manteniment

C1

14

7.840,8

Completa 10.504

1

Laboral

A extingir

A extingir

El CE està calculat amb jornada de 37,5 hores setmanals

2. Àmbit d'Alcaldia: Es modifica substancial del lloc de treball de “Cap Unitat Gabinet de l'Alcaldia” (codi 6.001) que passa a denominar-se “Secretària d'Alcaldia”, amb la definició de funcions que s'assenyala en la nova fitxa del lloc i classificant-se com a un lloc singular i no de comandament, mantenint la mateixa valoració de lloc de treball.

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


8/8

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17178007-2017

3. Àrea d'Organització, Persones i Administració Electrònica: - S'amplia una dotació del lloc de treball de “Tècnic/a Auxiliar d'Informàtica” (codi 12.008), grup C1, reservat a personal funcionari, que passa d'1 a 2 dotacions, ja que les funcions que desenvolupen les persones que ocupen aquest lloc de treball i el que es declara a amortitzar de tècnic auxiliar de suport informàtic són exactament les mateixes, de forma que no té sentit organitzatiu mantenir-los en llocs diferenciats. - Es declara a amortitzar el lloc de treball de “Tècnic/a Auxiliar Suport Informàtic” (codi 12.009), grup C1, reservat a personal funcionari, amb 1 dotació d'efectius.

Segon. Acordar que dels acords adoptats que suposen increments retributius tinguin efectes econòmics quan es disposi de consignació pressupostària i que la resta de modificacions de llocs acordades sense cap impacte econòmic tindran efectes a partir del mes de juny, data en què es consideraran materialment produïts aquests canvis.

Tercer. Trametre una còpia de la modificació introduïda en la relació de llocs de treball al Departament de Governació i a l'Administració de l'Estat i procedir a donar-ne l'oportuna publicitat mitjançant la inserció del corresponent anunci amb la reproducció íntegra de les característiques essencials de la modificació introduïda en la relació de llocs de treball en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el tauler d'edictes de l'Ajuntament.

Quart. Notificar aquests acords a les persones que es troben afectades per la modificació del contingut funcional o denominació dels llocs de treball que ocupaven i passen a ocupar, juntament amb la fitxa descriptiva del seu lloc de treball i el detall de les funcions recollides en aquesta.

Cinquè. Comunicar aquests acords a la Presidència de la Junta de Personal i del Comitè d'Empresa, per al seu coneixement, i a l'Àrea d'Organització, Persones i Administració Electrònica, perquè realitzin els tràmits administratius corresponents a l'execució d'aquests acords i a la Intervenció municipal, per al seu coneixement.”

Manlleu, 22 de juny de 2017

Àlex Garrido i Serra Alcalde

(17.178.007)

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


1/1

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17178084-2017

ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL AJUNTAMENTS AJUNTAMENT DE MASLLORENÇ EDICTE sobre contractació urgent per substitució a l'escola bressol de Masllorenç. En compliment del que disposa l'article 291.3 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local a Catalunya; i els articles 22 i 94.1) i 3) del Decret 214/1990, de 30 de juliol, que aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals es fa públic que per resolució del dia 21 de juny de 2017, es va aprovar la contractació urgent de la senyora Maria Isabel Aznar Carreras, amb DNI 4635XXXX, com personal interí, per substitució de la Sra. Eva Bolívar Labari mitjançant un contracte d'interinitat a temps complert, mentre duri la situació de baixa laboral d'aquest últim.

Masllorenç, 21 de juny de 2017

Núria Manchado Llorens Alcaldessa

(17.178.084)

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


1/1

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17178069-2017

ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL AJUNTAMENTS AJUNTAMENT DEL MASNOU EDICTE pel qual es notifica la incoació de l’expedient sancionador X2017002995. Conforme als articles 44 i 46 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE núm. 236, de 2 d'octubre de 2015), es fa pública la notificació de la incoació de l'expedient sancionador que s'indica, dictada per l'Autoritat competent, a la persona física o jurídica que a continuació es relaciona, ja que intentada la notificació en l'última adreça coneguda d'aquesta, no s'ha pogut practicar. Interessat: Josep Ratera Company i DNI XX.XX3.863-D Resolució: Incoació d'un expedient sancionador per la presumpta comissió de tres infraccions administratives de l'Ordenança Reguladora de la Tinença d'Animals dins el terme del Masnou. Expedient: X2017002995 La present resolució, que és un acte de tràmit no decisori, que inicia el procediment administratiu, és inimpugnable, per la qual cosa no pot interposar-se recurs, sense perjudici d'impugnar en el seu dia la decisió que posi fi a la via administrativa. Tanmateix, si teniu la condició d'inculpat o presumpte infractor, podeu recusar en qualsevol moment del procediment l'instructor i secretaria de l'expedient, en els termes i amb les condicions que es desprenen dels articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, de Règim Jurídic del Sector Públic. Us significo, no obstant, que podeu formular al·legacions i portar documents, proposar proves, concretant els medis que pretengueu utilitzar i que estimeu convenients, en qualsevol moment del procediment, anterior al tràmit d'audiència. No obstant, si no efectueu aquestes al·legacions en el termini de quinze dies, comptats a partir del dia següent al de la recepció de la present notificació, aquesta iniciació podrà ésser considerada proposta de resolució, en base a l'article 64.2.f) de la Llei 39/2015 de Procediment Administratiu Comú. Es comunica que amb la finalitat de tenir coneixement del contingut íntegre d'aquesta notificació, pot comparèixer a les oficines municipals del Departament de Salut Pública de l'Ajuntament del Masnou, carrer Roger de Flor número 23 del Masnou, de dilluns a divendres de 8:30 a 14:00 hores.

El Masnou, 27 de juny de 2017

El secretari general

(17.178.069)

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


1/1

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17178001-2017

ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL AJUNTAMENTS AJUNTAMENT DE MONT-ROIG DEL CAMP ANUNCI sobre aprovació inicial del Projecte de pavimentació de carrers de diverses urbanitzacions de Mont-roig del Camp. L'Ajuntament va adoptar en sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 14 de juny de 2017, l'acord d'aprovació inicial del projecte de pavimentació de carrers de diverses urbanitzacions de Mont-roig del Camp, per un import de 230.301,25€, expedient 7018/2017. S'exposa al públic durant 30 dies, al tauler d'edictes de l'Ajuntament, al BOPT i al DOGC a l'efecte que qualsevol persona interessada pugui presentar al·legacions i/o reclamacions que cregui convenients, podent-se examinar a la Secretaria de l'Ajuntament en hores d'oficina. En cas de no presentar-se reclamacions i/o al·legacions l'acord esdevindrà aprovat definitivament, sense necessitat de nova publicació.

Mont-roig del Camp, 20 de juny de 2017

Fran Morancho López Alcalde

(17.178.001)

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


1/1

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17178098-2017

ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL AJUNTAMENTS AJUNTAMENT D'OLOT ANUNCI sobre aprovació de les bases i la convocatòria per a la provisió d'una plaça d'agent de la Policia Municipal. Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 15 de juny de 2017, es van aprovar les bases i la convocatòria per a la provisió, pel sistema de concurs oposició, en torn lliure, d'una plaça d'agent de la Policia Municipal, escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe policia municipal, grup C2, vacant a la plantilla de personal de l'Ajuntament d'Olot i inclosa a l'oferta d'ocupació pública per a l'any 2017 publicada al Butlletí Oficial de la Província de Girona número 104 de 31 de maig de 2017. L'anunci de la convocatòria i el text íntegre de les bases han estat publicats al Butlletí Oficial de la Província de Girona 120 de 23 de juny de 2017. El termini de presentació de sol·licituds és de vint dies naturals, a comptar des del següent de la darrera publicació de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya o al Butlletí Oficial de l'Estat. Els restants i successius anuncis d'aquesta convocatòria es faran públics únicament en el tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament i a la seva pàgina web (www.olot.cat).

Olot, 27 de juny de 2017

Josep Maria Corominas Barnadas Alcalde

(17.178.098)

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


1/1

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17178067-2017

ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL AJUNTAMENTS AJUNTAMENT DE POBOLEDA ANUNCI sobre aprovació de les bases rectificades i convocatòria de la plaça de secretaria intervenció agrupada. De l'Agrupació de Municipis de Poboleda – La Morera de Montsant i Ulldemolins pel sosteniment en comú del lloc de treball únic de secretaria intervenció sobre provisió, amb caràcter interí, de l'esmenta't lloc de treball En data 27 de juny de 2017, l'Ajuntament de Poboleda ha remès íntegrament al BOPT, per tal de procedir a la seva publicació al igual que es fa al DOGC, de les bases que han de regir la selecció, mitjançant concurs oposició lliure, per cobrir amb caràcter interí la plaça de secretaria intervenció de l'Agrupació de Municipis de Poboleda – La Morera de Montsant i Ulldemolins, pel sosteniment en comú del lloc de treball únic de secretaria intervenció.

Denominació de la plaça segons plantilla: secretari interventor Règim jurídic: funcionarial Caràcter: interí. Escala: Funcionari amb habilitació de caràcter nacional. Subescala: Secretaria Intervenció Grup de classificació: A1. Sistema de selecció: concurs-oposició Torn: lliure

El termini per presentar sol·licituds finalitza al cap de 20 dies naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquest anunci en el DOGC.

Poboleda, 27 de juny de 2017

Josep M. Díaz Franquet Alcalde

(17.178.067)

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


1/1

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17177126-2017

ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL AJUNTAMENTS AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER ANUNCI sobre aprovació inicial de la modificació del núm. 4 del POUP de la Vall de Ribes en l'àmbit del municipi de Ribes de Freser. El Plenari Municipal en sessió ordinària celebrada el dia 26 de juny de 2017 va adoptar, entre d'altres, el següent acord:

“PRIMER.- APROVAR INICIALMENT la modificació del POUP de la Vall de Ribes, concretament la modificació número 4 en l´àmbit del municipi de Ribes de Freser, relativa a la modificació de la normativa del Catàleg de masies i cases rurals, redactada per l´arquitecte municipal, Sr. Xavier Rico Miró, en la forma que consta a l ´expedient. SEGON.- Obrir un període d´informació pública durant un mes, mitjançant anunci publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, en el diari El Ripollès i en el tauler d ´edictes de l´Ajuntament. Durant aquest període l´expedient restarà a disposició de qualsevol persona que el vulgui examinar per tal de presentar les al.legacions que es considerin oportunes. TERCER.- Simultàniament al tràmit d'informació pública, sol·licitar si s´escau, informe als organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, els quals l'han d'emetre en el termini d'un mes, llevat que una disposició n'autoritzi un de més llarg. QUART- Donar publicitat per mitjans telemàtics de la convocatòria d'informació pública en els procediments de planejament i dels acords d'aprovació que s'adoptin en llur tramitació, els quals podran consultar-se a la web oficial de l'ajuntament: www.ajribesdefreser.cat ”.

L'expedient de referència se sotmet a informació pública durant el termini d'un mes, a comptar des de la data en què es verifiqui la darrera publicació d'aquest anunci de les previstes, perquè es puguin formular suggeriments, alternatives o al·legacions. L'esmentat expedient es podrà consultar a les dependències de l ´Ajuntament de Ribes de Freser ( Plaça de l´Ajuntament, 3 ) de dilluns a divendres no festius de 10:00 a 14:00 hores.

Ribes de Freser, 26 de juny de 2017

Marc Prat i Arrey Alcalde

(17.177.126)

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


1/1

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17178078-2017

ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL AJUNTAMENTS AJUNTAMENT DE RIPOLLET EDICTE sobre aprovació inicial del Projecte d'instal·lació d'un monument en reconeixement del col·lectiu LGTBI al parc del riu Ripoll. Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local en sessió de data 20 de juny de 2017, el Projecte d'instal·lació d'un monument en reconeixement del col·lectiu LGTBI al parc del riu Ripoll, amb un preu de contracte de 7.915,09 € (21% IVA inclòs), redactat pels Serveis Tècnics municipals, s'exposa al públic durant el termini de trenta dies, comptats a partir de la publicació del present Edicte al BOPB i al DOGC, als efectes de que es puguin presentar les al·legacions o suggeriments que s'estimin convenients, a tenor del previst en l'article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s'aprova el Reglament, d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals. Transcorregut l'esmentat termini sense que s'hagin formulat reclamacions i/o al·legacions, es tindrà per aprovat definitivament sense necessitat d'adoptar cap altre acord de forma expressa. Els documents que queden sotmesos a informació pública, es poden consultar al Departament de l'Àmbit de Ciutat i Sostenibilitat de l'Ajuntament de Ripollet, situat al carrer Balmes, núm. 8, 1ª planta, així com a la pàgina web municipal (www.ripollet.cat).

Ripollet, 23 de juny de 2017

José M. Osuna López Alcalde

(17.178.078)

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


1/1

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17174093-2017

ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL AJUNTAMENTS AJUNTAMENT DE LA ROCA DEL VALLÈS ANUNCI sobre aprovació definitiva de les bases reguladores per a la concessió de beques escolars i d'activitats extraescolars. Després d'haver estat sotmeses a informació pública, sense que s'hi presentessin al·legacions i/o reclamacions, es fa pública l'aprovació definitiva de les bases reguladores per a la concessió de beques escolars i d'activitats extraescolars. El text íntegre d'aquestes bases es va publicar el 26 d'abril de 2017 i l'anunci d'aprovació definitiva el 21 de juny de 2017, ambdues publicacions en el Butlletí Oficial de la Província.

La Roca del Vallès, 23 de juny de 2017

Albert Gil Gutiérrez Alcalde

(17.174.093)

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


1/1

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17172006-2017

ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL AJUNTAMENTS AJUNTAMENT DE SANT ADRIÀ DE BESÒS ANUNCI sobre publicació al BOP de les bases específiques de la convocatòria d'oferta pública per cobrir quatre places d'administratiu/iva (convocatòria 2/2017). Mitjançant Decret de 20 de juny de 2017, la Regidoria delegada de Recursos Humans de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs ha aprovat les bases específiques dels procés selectiu per a la cobertura de quatre places d'administratiu/iva, inclòs en l'Oferta d'ocupació pública 2017 (convocatòria 2/2017). El text íntegre de les bases específiques d'aquesta convocatòria es pot consultar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 30 de juny de 2017. El període de presentació de sol·licituds serà de vint dies naturals comptats des de l'endemà de la publicació de l'anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Sant Adrià de Besòs, 21 de juny de 2017

Filomena Cañete Carrillo Regidora de Recursos Humans

(17.172.006)

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


1/1

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17178099-2017

ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL AJUNTAMENTS AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS EDICTE sobre aprovació inicial del Reglament orgànic municipal (ROM). El Ple de l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès en sessió ordinària de 25 de maig de 2017, va aprovar inicialment el Reglament Orgànic Municipal (ROM) de l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès. En compliment d'allò previst a l'article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, es sotmet a exposició pública per un període de 30 dies a efectes de reclamacions i suggeriments, mitjançant la publicació d'aquest edicte en el BOPB, en el DOGC, en un dels diaris de major difusió de la Província i al tauler d'anuncis d'aquesta Corporació. Transcorregut aquest termini sense que s'hagi presentat cap al·legació, reclamació i suggeriment, l'acord d'aprovació esdevindrà definitiu, sens perjudici del tràmit de certificació.

Sant Quirze del Vallès, 27 de juny de 2017

Elisabeth Oliveras i Jorba Alcaldessa

(17.178.099)

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


1/1

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17178012-2017

ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL AJUNTAMENTS AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE TORELLÓ ANUNCI d'informació pública del Pla especial urbanístic de Borgonyà. Aprovat inicialment el Pla Especial Urbanístic de Borgonyà, de conformitat amb l'article 85.4 del Text refós de la Llei d'Urbanisme aprovat per Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d' agost, se sotmet a informació pública pel termini de trenta dies, a comptar des de la darrera publicació del present anunci. Durant aquest termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals perquè es formulin les al·legacions que s' estimin pertinents o obtenir còpies. Queden suspeses les aprovacions, autoritzacions i llicències urbanístiques en aquelles àrees les noves determinacions de les quals suposin modificació del règim urbanístic vigent, durant el termini d'1 any, prorrogable a 1 any més. Les àrees afectades són tota la delimitació del Pla Especial.

Sant Vicenç de Torelló, 14 de juny de 2017

Èric Sibina Márquez Alcalde

(17.178.012)

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


1/2

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17178003-2017

ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL AJUNTAMENTS AJUNTAMENT DE SÚRIA ANUNCI sobre aprovació definitiva d'un projecte. La Junta de Govern Local en la sessió ordinària celebrada el dia 5 de juny de 2017, va adoptar entre d'altres, els acords els següents:

“Primer.- Estimar l'al·legació núm. 5 presentada pel Sr. Pere Requena Orozco, com a president i en representació del Grup Municipal Independent de Súria, GIIS, pels motius exposats en els considerants i informes tècnics incorporats en aquest expedient, i, en conseqüència, introduir al projecte les modificacions derivades d'aquesta al·legació estimada d'acord amb l'establert a l'ANNEX I d'aquest acord. Segon.- Desestimar les al·legacions restants presentades per la Sra. Encarna Mata Caro, com a presidenta i en representació del Consell Escolar de l'Escola Francesc Macià de Súria; el Sr. Pere Requena Orozco, com a portaveu i en representació del Grup Municipal del Grup Independent de Súria, GIIS; i el Sr. Antoni Julián Ribera, com a portaveu i en representació del Grup Municipal del PSC, pels motius exposats en els considerants i informes tècnics incorporats en aquest expedient. Tercer.- Aprovar definitivament el projecte de la Xarxa de Calor de Biomassa, amb les modificacions resultants de l' al·legació estimada. Quart.- Efectuar la pertinent publicació d'aquest acord al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler d'edictes i e-tauler de l'Ajuntament així com notifica'l a les persones interessades que s'han personat a l'expedient i/o han presentat al·legacions.

Annexos

Annex I.- Taula d'amortització actualitzada que s'incorpora al projecte (entorn a l'al·legació estimada núm. B.5) Ramal xarxa per a equipament:

Estalvi en Cost energia Cost energia abans de energia primària l’actuació biomassa kwh €/any (IVA €/any inclòs) (IVA inclòs)

Estalvi anual % Cost Amortització substitució energia estalviat ramal parcial actual per biomassa específic ramal €/any (IVA inclòs) € (simple) anys

CEIP Francesc Macià

4622

6.757,41

3.435,99

3.321,41

49 % 11.497,56

3,5

FEDAC Sagrat Cor de Jesús

11073

9.351,06

3.718,83

5.632,23

60 % 30.126,34

5,3

388

7.561,96

3.977,42

3.584,54

47 % 17.157,13

4,8

23.670,43 11.132,24

12.538,19

Llar d'infants Petit Estel i Escola d'adults TOTAL

16083

53 %

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


2/2

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17178003-2017

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, podeu interposar: --Recurs de reposició potestatiu davant el mateix òrgan que ha dictat l'acte administratiu en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació, tal com estableix l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. --Alternativament, podeu interposar directament recurs davant el Jutjat Contenciós administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos comptats des del dia de la recepció d'aquesta notificació, d'acord els articles 8.1, 25.1 i 46.1 de la Llei 29/1998, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Súria, 23 de juny de 2017

Josep M. Canudas Costa Alcalde

(17.178.003)

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


1/1

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17167096-2017

ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL AJUNTAMENTS AJUNTAMENT DE TARRAGONA ANUNCI de l'acord de modificació de la plantilla municipal de l'Ajuntament de Tarragona. El Consell Plenari, en sessió celebrada el 17 de març de 2017, va aprovar inicialment la modificació de la plantilla municipal de l'Ajuntament de Tarragona per a l'exercici 2017. En el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, núm. 73, de data 13 d'abril de 2017, es va publicar l'anunci d'aprovació inicial d'aquesta modificació de la plantilla municipal sense que s'hagin presentat reclamacions per cap de les persones interessades . En conseqüència, la modificació de la plantilla de l'Ajuntament de Tarragona ha esdevingut definitivament aprovada.

Contra l'aprovació definitiva, es pot interposar, potestativament, recurs de reposició davant del Consell Plenari en el termini d'un mes, o, directament, recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de la circumscripció del domicili de la persona interessada, sempre que estigui dintre de la circumscripció del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya o dels jutjats contenciosos administratius de Tarragona, a la seva elecció, en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la data de la publicació d'aquest anunci Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 8, 14, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa, sens perjudici de poder exercitar qualsevol altre recurs que s'estimi procedent

Tarragona, 14 de juny de 2017

P. d. Dolors Salvadó Escoda Secretària general

(17.167.096)

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


1/1

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17178002-2017

ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL AJUNTAMENTS AJUNTAMENT DE TÀRREGA ANUNCI sobre aprovació definitiva de la modificació dels Estatuts de l'Organisme Autònom Local Museu Comarcal de l'Urgell. El Ple d'aquest Ajuntament en sessió del dia 27 d'abril de 2017 va aprovar la modificació dels Estatuts de l'Organisme Autònom Local “Museu Comarcal de l'Urgell”, la qual ha estat publicada íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida número 85, de data 4 de maig de 2017. Es fa públic per a coneixement general.

Tàrrega, 23 de juny de 2017

Rosa M. Perelló i Escoda Alcaldessa

(17.178.002)

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


1/1

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17178106-2017

ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL AJUNTAMENTS AJUNTAMENT DE TORELLÓ ANUNCI sobre aprovació inicial de la modificació del Reglament orgànic municipal. Per acord del plenari municipal en sessió celebrada en data de 26 de juny de 2.017 es va aprovar inicialment la modificació del Reglament Orgànic Municipal. D'acord a les previsions de l'article 62 del Decret Legislatiu 2/2.003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i l'article 83 de la llei 39/2015, del procediment administratiu comúi de les administracions públiques, s'exposa al públic pel termini de 30 dies hàbils, comptadors a partir de l'última publicació al DOGC, BOP o al tauler electrònic municipal per tal que qualsevol persona pugui presentar les al·legacions i reclamacions que consideri pertinents. El text de les modificacions aprovades el podeu consultar al tauler electrònic municipal.

Torelló, 27 de juny de 2017

Jaume Vivet i Soler Alcalde

(17.178.106)

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


1/1

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17178079-2017

ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL AJUNTAMENTS AJUNTAMENT DE TORREDEMBARRA ANUNCI sobre aprovació inicial del Projecte de substitució de l'emissari submarí del barri Marítim de Torredembarra. La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Torredembarra, celebrada el 17 de maig de 2017, ha aprovat inicialment el projecte de substitució de l'emissari submarí del Barri Marítim de Torredembarra, redactat per l'enginyer Joan A. Alba Navarro, el qual es sotmet a informació pública durant un termini de 30 dies, als efectes que es pugui examinar i formular-hi al·legacions i que es publica per a general coneixement.

Torredembarra, 18 de maig de 2017

Eduard Rovira Gual Alcalde

(17.178.079)

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


1/2

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17178049-2017

ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL AJUNTAMENTS AJUNTAMENT DE TORREDEMBARRA ANUNCI sobre aprovació del plec de clàusules administratives particulars i el de tècniques que regiran mitjançant procediment obert, amb un criteri d'adjudicació, subjecte a regulació harmonitzada ordinària, per a la contractació del servei de desbrossament de zones verdes del municipi de Torredembarra, contracte reservat a centres especials de treball, així com l'obertura de la licitació. La Junta de Govern Local, en la seva sessió ordinària del 7 de juny de 2017, va aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el de tècniques que regiran mitjançant procediment obert, amb un criteri d'adjudicació, subjecte a regulació harmonitzada ordinària, per la contractació del servei de desbrossament de zones verdes del municipi de Torredembarra, contracte reservat a Centres Especials de Treball, així com l'obertura de la licitació.

1. Entitat adjudicadora. a) Organisme: Ajuntament de Torredembarra. b) Dependència que tramita l'expedient: Departament de Contractació c) Número d'expedient: AG11/G526/17/06.

2. Objecte del contracte: L'objecte del contracte és el servei de desbrossament de zones verdes del municipi de Torredembarra, contracte reservat a Centres Especials de Treball.

3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació. a) Tramitació: Ordinària b) Procediment: Obert, amb un únic criteri d'adjudicació, subjecte a regulació harmonitzada.

4. Criteris avaluables: Els descrits al “Quadre de característiques del contracte” del plec de clàusules aprovats per JGL de 7 de juny de 2017.

5. Pressupost de licitació: 220.000 (IVA exclòs) Valor estimat del contracte: 277.750€ Durada del contracte: 4 anys, amb opció de prorrogar-lo 1 any més.

6. Obtenció de documentació i informació. a) Entitat: Ajuntament de Torredembarra. b) Domicili: Plaça del Castell, núm. 8 c) Localitat i codi postal: Torredembarra (43830) d) Telèfon: 977.64.00.25

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


2/2

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17178049-2017

e) Telefax: 977.64.49.04 f) www.torredembarra.cat// Perfil del contractant: g) Data límit d'obtenció de documentació i informació: quaranta dies naturals des del dia següent de la remissió de l'anunci de la convocatòria en el DOUE, d'acord amb el que determina l'art. 159 del TRLCSP.

7. Presentació de les ofertes. Lloc de presentació: Ajuntament de Torredembarra, Oficina d'Atenció al Ciutadà Domicili: Plaça del Castell 8, planta baixa Localitat i codi postal: Torredembarra- 43830 Horari d'oficina: de 8:30 hores a 14:00 hores Data límit de presentació: Quaranta dies naturals des del dia següent de la remissió de l'anunci de la convocatòria en el DOUE, d'acord amb el que determina l'art. 159 del TRLCSP. Si l'últim dia coincideix en inhàbil, es traslladarà el termini al primer dia hàbil següent.

8.- Obertura de les ofertes: a) Entitat: Ajuntament de Torredembarra b) Domicili: Plaça del Castell, 8 c) Localitat: Torredembarra d) Data: Màxim set dies a partir de l'obertura del Sobre A (excepte dissabte, donat el cas, que es realitzarà el següent dia hàbil).

9.- Despeses publicacions anuncis: Aniran a càrrec de l'adjudicatari

Torredembarra, 8 de juny de 2017

Eduard Rovira Gual Alcalde

(17.178.049)

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


1/1

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17178047-2017

ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL AJUNTAMENTS AJUNTAMENT DE TORREDEMBARRA ANUNCI sobre aprovació inicial de la modificació dels articles 38 i 39 del Reglament orgànic municipal. El Ple de l'Ajuntament de Torredembarra en sessió ordinària, de data 15 de juny de 2017, ha aprovat inicialment el projecte de modificació dels articles 38 i 39 del Reglament Orgànic Municipal (ROM). D'acord amb el que estableixen els articles 178.1.b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 63.2 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, l'acord d'aprovació i el text de l'esmentat projecte de modificació resten exposats al públic a les oficines municipals, durant el termini de trenta dies, comptats des de l'endemà de la darrera publicació d'aquest anunci als següents mitjans: tauler d'edictes municipals, Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i un mitjà de difusió escrita diària, perquè les persones interessades puguin examinar l'expedient i presentar-hi les reclamacions i al·legacions que considerin oportunes. En cas de no presentar-se cap reclamació o suggeriment al respecte, l'aprovació tindrà caràcter definitiu. La qual cosa es fa pública.

Torredembarra, 16 de juny de 2017

Eduard Rovira Gual Alcalde

(17.178.047)

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


1/1

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17178082-2017

ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL AJUNTAMENTS AJUNTAMENT DE VALLCLARA EDICTE sobre aprovació definitiva de l'Ordenança de convivència ciutadana. AL número 117 de 19 de juny de 2017, del Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, es publicà l'anunci d'aprovació definitiva i el text íntegre de l'Ordenança de Convivència Ciutadana de Vallclara. La qual cosa es fa pública en compliment del que disposa l'article 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

Vallclara, 23 de juny de 2017

Rosendo Roig Nadal Alcalde

(17.178.082)

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


1/1

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17178096-2017

ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL AJUNTAMENTS AJUNTAMENT DE VILANOVA DE SEGRIÀ ANUNCI sobre aprovació inicial de l'Ordenança de transparència i administració electrònica. El Ple municipal de l'Ajuntament de Vilanova de Segrià, en sessió ordinària celebrada el dia 5 d'abril de 2017, va adoptar per unanimitat dels membres que legalment composen la corporació, el següent acord i diu: “Primer.- Aprovar inicialment la proposta d'Ordenança de Transparència i administració electrònica. Segon.- Sotmetre l'acord d'aprovació, juntament amb el projecte d'Ordenança al tràmit d'informació pública mitjançant un anunci que s'ha de publicar al Butlletí Oficial de la Província, , i en el tauler d'anuncis de la corporació, i la pàgina web, pel termini mínim de trenta dies, per a la formulació de reclamacions i al·legacions, si no es presenta cap aquest esdevindrà definitiu sense ulterior acord. Tercer.- Concedir audiència als veïns o les associacions que hagin exercit la iniciativa.” El que es publica als efectes previstos al text de l'acord.

Vilanova de Segrià, 10 d'abril de 2017

Josep Vila i Cabalé Alcalde

(17.178.096)

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


1/4

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17178102-2017

ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL AJUNTAMENTS AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ ACORD sobre inici de l'expedient per al canvi de forma de gestió dels encàrrecs efectuats a Promoció Industrial Vilanova, SAM (PIVSAM), i de dissolució de la Societat i obertura del procediment de liquidació (exp. 99/2017-SEC). A reserva dels termes que resultin de l'aprovació de l'acta corresponent, en data 19 de juny de 2017, el Ple de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú va adoptar l'acord següent:

Relació de fets

I. La Junta General de la societat de capital íntegrament municipal Promoció Industrial Vilanova, SAM (PIVSAM), ha acordat en data 19 de juny de 2017 la dissolució de l'empresa, amb obertura del període de liquidació fins que s'acabi de donar compliment al Conveni de Creditors.

II. L'Ajuntament ha decidit, fins a la data d'avui, efectuar els següents encàrrecs de gestió a PIVSAM per a la gestió de serveis municipals: 1. Gestió de la Fira de Novembre de Vilanova i la Geltrú. De data 9 d'octubre de 2014. 2. Gestió d'una Fira dedicada al Medi Ambient i al Mar a Vilanova i la Geltrú. De data 13 de maig de 2015. 3. Gestió dels Mercadals del Municipi de Vilanova i la Geltrú. De data 20 de juny de 2012. 4. Gestió dels Mercats de Petit Format de Vilanova i la Geltrú. De 2014.

III. L'empresa PIVSAM té diferents treballadors i treballadores assignats a la realització de les tasques que comporten els encàrrecs de gestió, amb les categories establertes a PIVSAM que a continuació s'expressen: 1 Tècnic Gestió (A1-24), actualment en situació d'excedència 3 Tècnics Mitjans (A2-23) 1 Administratiu Les dades nominatives de les persones treballadores expressades consten a l'expedient.

IV. A l'expedient hi ha constància de: - Informe del cap de Recursos Humans sobre procedència de la subrogació empresarial en cas de passar-se a gestionar les tasques dels encàrrecs de gestió de forma directa pels serveis de l'Ajuntament, sense òrgan especial d'administració. - Acord de condicions laborals a aplicar en el procés de subrogació per l'Ajuntament de Promoció Industrial Vilanova, SAM (PIVSAM) de VILANOVA I LA GELTRÚ.

Fonaments jurídics

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


2/4

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17178102-2017

I Segons l'article 85. 2. de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local: “Los Servicios públicos de competencia local habrán de gestionarse de la forma más sostenible y eficiente de entre las enumeradas a continuación: A) Gestión directa: a) Gestión por la propia Entidad Local. b) Organismo autónomo local. c) Entidad pública empresarial local. d) Sociedad mercantil local, cuyo capital social sea de titularidad pública. En congruència amb la decisió de dissolució, es considera que resulta més sostenible i eficient que la gestió dels serveis als quals afecten els encàrrecs de gestió deixin de prestar-se per una societat mercantil local en liquidació i que es gestionin per la pròpia entitat local, sense òrgan especial d'administració. Per tant, els encàrrecs de gestió hauran de deixar-se sense efecte. La deixació sense efecte dels encàrrecs de gestió no impedirà en cap cas el compliment del conveni de creditors que afecta a l'entitat PIVSAM, doncs l'Ajuntament es compromet a complir en cas de no fer-ho la mercantil municipal en liquidació.

II El canvi de forma de gestió dels serveis objecte dels encàrrecs de gestió, per deixar de prestar-se per la societat en liquidació i passar a realitzar-se pel propi Ajuntament, es considera un supòsit de successió d'empresa de l'article 44 del Text refós de l'Estatut dels Treballadors, de conformitat amb l'informe del cap de Recursos Humans que consta a l'expedient. Per tant, correspon integrar els treballadors i treballadores de PIVSAM, amb caràcter immediat i en els termes de l'informe del cap de Recursos Humans i amb ratificació de l'”Acord de condicions laborals a aplicar en el procés de subrogació per l'Ajuntament de Promoció Industrial Vilanova, SAM (PIVSAM) de VILANOVA I LA GELTRÚ”, de data 13 de juny de 2017, en la plantilla municipal per subrogació de personal, els noms dels quals consten a l'expedient, amb les categories establertes a PIVSAM: 1 Tècnic Gestió (A1-24), actualment en situació d'excedència 3 Tècnics Mitjans (A2-23) 1 Administratiu

III El procediment que atorga majors garanties per a dur a terme el deixar sense efecte els encàrrecs de gestió es considera que ha de ser el previst a l'article 188.5, en relació amb els 159 i 169 del Reglament d'Obres Activitats i Serveis dels Ens Locals, aprovat per Decret 179/1995 (ROAS), que regula el canvi de forma de gestió d'un servei, malgrat que l'encàrrec de gestió no sigui una de les formes de gestió contemplades en aquest precepte. El paràgraf esmentat diu: “5. El canvi de la forma de gestió d'un servei exigeix la instrucció de l'expedient i la tramitació del procediment, en els aspectes aplicables, a les quals es refereixen els articles 159 i 160 d'aquest Reglament.” L'article 160 ROAS ens diu: “Procediment per a l'establiment dels serveis. 1. L'expedient instruït amb els documents a què es refereix l'article anterior s'ha de sotmetre a informació pública pel termini de trenta dies, mitjançant anuncis que s'insereixin en el Butlletí Oficial de la Província, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler d'anuncis de la corporació. Simultàniament, s'ha de donar audiència als interessats i a les entitats que, si s'escau han exercit la iniciativa. 2. El ple de la corporació, amb la resolució prèvia dels suggeriments formulats, ha d'acordar l'establiment del servei, n'ha d'aprovar el projecte d'establiment i el reglament que el regula i ha de preveure els efectes econòmics que se'n deriven, en especial, en el pressupost”.

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


3/4

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17178102-2017

A l'expedient consten els següents documents, a més a més dels referits en el paràgraf IV de la relació de fets de la present resolució: - Acta de la sessió de la Mesa General de Negociació de 12 de juny de 2017. - Acta del Comitè d'empresa del Personal Laboral de 13 de juny de 2017. - Acta de l'Assemblea de Treballadors de la Societat PIVSAM de data 12 de juny de 2017. - Informe del president del Comitè d'Empresa del personal laboral de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. - Informe del secretari general de l'Ajuntament sobre la viabilitat de mantenir inactiva la societat. - Relació detallada dels encàrrecs de gestió. - Memòria justificativa sobre la gestió directa de determinats serveis que havien estat encomanats a l'empresa pública Promoció Industrial Vilanova, SAM (PIVSAM). - Projecte d'establiment de determinats serveis que havien estat encomanats a l'empresa pública Promoció Industrial Vilanova, SAM (PIVSAM).

IV Viabilitat econòmica. Actuaran com a límit de despesa les aportacions que fa actualment l'Ajuntament per a subvenir els encàrrecs de gestió envers PIVSAM que són objecte de canvi de forma de gestió. La subrogació del personal, si és amb la mateixa retribució que tenien a l'empresa, garanteix la viabilitat econòmica de la decisió municipal. Aquest Ple de l'Ajuntament aprova els següents

ACORDS:

“PRIMER. Ratificar l'acord de la Junta General Extraordinària de PIVSAM de 19 de juny de 2017, sobre dissolució de la societat i obertura del període de liquidació i, en especial, ASSUMIR en tot cas els deutes derivats del conveni de creditors aprovat per Sentència de 13 de gener de 2015, dictada pel Jutjat Mercantil núm. 9 de Barcelona, procediment de Concurs Voluntari 704/2013, quan PIVSAM no pugui afrontar-los amb la seva pròpia tresoreria, i acceptar poder adquirir, si escau, en contraprestació, partides de l'actiu de PIVSAM que consten en el seu balanç.

SEGON. Deixar sense efecte els encàrrecs de gestió de serveis següents que l'Ajuntament té fets a favor de PIVSAM: 1. Gestió de la Fira de Novembre de Vilanova i la Geltrú. De data 9 d'octubre de 2014. 2. Gestió d'una Fira dedicada al Medi Ambient i al Mar a Vilanova i la Geltrú. De data 13 de maig de 2015. 3. Gestió dels Mercadals del Municipi de Vilanova i la Geltrú. De data 20 de juny de 2012. 4. Gestió dels Mercats de Petit Format de Vilanova i la Geltrú. De 2014.

TERCER. Incoar expedient per al canvi de forma de gestió dels serveis municipals que eren objecte dels encàrrecs de gestió enumerats en l'apartat precedent, que fins a l'actualitat prestava PROMOCIÓ INDUSTRIAL VILANOVA, SAM, perquè els presti l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú de forma directa amb els serveis administratius del propi Ajuntament, sense òrgan especial d'administració.

QUART. Integrar els treballadors i treballadores de PIVSAM, amb caràcter immediat i en els termes de l'informe

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


4/4

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17178102-2017

del cap de Recursos Humans i amb ratificació de l'”Acord de condicions laborals a aplicar en el procés de subrogació per l'Ajuntament de Promoció Industrial Vilanova, SAM (PIVSAM) de VILANOVA I LA GELTRÚ”, de data 13 de juny de 2017, en la plantilla municipal per subrogació de personal, els noms dels quals consten a l'expedient, amb les categories establertes a PIVSAM: 1 Tècnic Gestió (A1-24), actualment en situació d'excedència 3 Tècnics Mitjans (A2-23) 1 Administratiu

CINQUÈ. Modificar la plantilla orgànica municipal per a la incorporació de les places corresponents als treballadors que se subroguen i el catàleg de llocs de treball per a la creació dels llocs de treball corresponents a aquests treballadors.

SISÈ. Obrir un tràmit d'informació pública pel termini de trenta dies, en relació amb l'expedient instruït, amb els documents a què es refereix la present resolució, mitjançant anuncis que s'inseriran en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler d'anuncis de la corporació.

SETÈ. De forma simultània al tràmit d'informació pública, donar audiència als treballadors interessats i als seus representants sindicals pel termini de trenta dies, en relació amb l'expedient instruït amb els documents a què es refereix la present resolució.

VUITÈ. Entendre que en el supòsit de no presentar-se al·legacions, el present acord s'entendrà adoptat de forma definitiva, circumstància que serà acreditada pel Secretari mitjançant certificació.

NOVÈ. Realitzar les modificacions pressupostàries adients en les partides de l'actual pressupost municipal amb la finalitat d'incorporar les quantitats necessàries en el Capítol I, corresponent a la despesa del personal, per subvenir les despeses salarials dels treballadors que s'incorporen a la plantilla municipal per subrogació, amb càrrec i disminució de les partides del pressupost municipal que es destinaven al pagament a PIVSAM del cost dels encàrrecs de gestió que en present acord es declaren finalitzats.”

Vilanova i la Geltrú, 27 de juny de 2017

Marcel·lí Pons i Duat Secretari general

(17.178.102)

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


1/2

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17178029-2017

ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL CONSELL GENERAL D'ARAN EDICTE sobre aprovació definitiva d'una ordenança. Com a conseqüència de la seva aprovació definitiva, al BOP de Lleida núm. 122, de 26 de juny de 2017, es va publicar íntegrament l'Annex IV de l'Ordenança reguladora de l'Accés Motoritzat al Medi Natural al territori de la Val d'Aran que regula específicament l'accés motoritzat a la ribera del Joèu a la temporada d'estiu, la qual cosa es fa pública d'acord amb l'article 201 del ROAS.

Vielha, 26 de juny de 2017

Carlos Barrera Sánchez Síndic d'Aran

(17.178.029)

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


2/2

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17178029-2017

ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL CONSELL GENERAL D'ARAN EDICTE sus aprobacion definitiva d'ua ordenança. Coma conseqüéncia dera sua aprobacion definitiva, en BOP de Lleida num. 122, de 26 de junh de 2017, se publiquèc intègrament er Annèxe IV dera Ordenança reguladora der Accès Motorizat ath Miei Naturau en territòri dera Val d'Aran que regule especificament er accés motorizat ara ribèra deth Joèu ena sason d'ostiu, era quau causa se hè publica cossent damb er article 201 deth ROAS.

Vielha, 26 de junh de 2017

Carlos Barrera Sánchez Sindic d'Aran

(17.178.029)

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


1/3

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17174116-2017

ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL CONSELLS COMARCALS CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE ANUNCI sobre aprovació de plecs i contractació del subministrament de menús per al menjador escolar a les escoles Remolins i La Mercè de Tortosa, curs 2017-2018. La Comissió de Govern del Consell Comarcal del Baix Ebre, en la sessió de data 2 de juny de 2017, ha aprovat inicialment el plec de clàusules administratives particulars per a l'execució del subministrament dels menús del menjador escolar de les Escoles Remolins i La Mercè de Tortosa, curs 2017-2018, mitjançant procediment obert, no subjecte a regulació harmonitzada. Per mitjà del present anunci s'efectua convocatòria del procediment obert, atenent a l'oferta econòmicament més avantatjosa, amb diversos criteris d'adjudicació, conforme a les següents dades:

1. Entitat adjudicadora: Dades generals i dades per a l'obtenció de la informació: a) Organisme: Consell Comarcal del Baix Ebre b) Dependència que tramita l'expedient: Secretaria / Ensenyament c) Obtenció de documentació i informació: Consell Comarcal del Baix Ebre 1) Dependència: secretaria 2) Domicili: c/ Barcelona, 152 3) Localitat i codi postal: 43500 Tortosa 4) Telèfon: 977 44 53 08 5) Telefax: 977 44 53 97 6) Correu electrònic: secretaria@baixebre.cat 7) Adreça d'Internet del perfil del contractant: www.baixebre.cat (seu electrònica)

2. Objecte del Contracte: a) Tipus: Subministrament b) Descripció: Menús del menjador escolar a les Escoles Remolins i La Mercè de Tortosa c) Divisió per lots: No d) Lloc d'execució: Tortosa e) Termini d'execució: curs escolar 2017-2018 f) Admissió de pròrroga: curs 2018-2019

3. Tramitació i procediment: a) Tramitació: ordinària b) Procediment: obert c) Criteris d'adjudicació: clàusula 9a. del plec administratiu

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


2/3

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17174116-2017

4. Preu base de licitació: El preu del licitació s'estableix en la quantitat de 3,50 euros/menú/dia. L'oferta presentada pels licitadors serà igualant aquest import o minorant-lo El valor estimat del contracte ascendeix a la quantia de: 80.500,00 €, per al dos cursos, amb el següent detall: Estimació de menús per curs del Col·legi Remolins: 4.500 Estimació de menús per curs del Col·legi La Mercè: 7.000

5. Garanties exigides. Definitiva: 5 % del preu d'adjudicació. Es considerarà preu d'adjudicació el següent PREU D'ADJUDICACIÓ = PREU OFERTAT x 11.500 MENUS

6. Requisits específics del contractista: Detallats a la clàusula 7a. del plec de clàusules administratives particulars

7. Criteris d'adjudicació A) Menús: qualitat i proximitat de les matèries primeres: fins 70 punts B) Aportacions addicionals de material: tovallons, estris complementaris al menjador i parament per servir i menjar els menús

600 € 15 punts 800 € 20 punts 1.000 € 25 punts

C) Oferta econòmica: fins a 5 punts

8. Presentació d'ofertes o de sol·licituds de participació: a) Data límit de presentació: 15 dies hàbils a comptar des de la data de la darrera publicació de l'anunci de licitació en el DOGC o en el BOPT b) Modalitat de presentació: presencial / per correu c) Lloc de presentació: Seu del Consell Comarcal del Baix Ebre 1. Dependència: Registre General 2. Domicili: C/ Barcelona, 152 3. Localitat i codi postal: 43500 Tortosa 4. Adreça electrònica: secretaria@baixebre.cat e) Admissió de variants: No

9. Obertura d'ofertes:

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


3/3

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17174116-2017

Data i hora. S'anunciarà en el perfil del contractant ubicat a la seu electrònica de www.baixebre.cat

10. Despeses de Publicitat. El cost de les publicacions oficials de licitació i adjudicació són a càrrec de l'adjudicatari. Cost màxim exigible 1.000,00 €.

Tortosa, 13 de juny de 2017

Daniel Andreu Falcó President

(17.174.116)

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


1/1

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17178032-2017

ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL CONSELLS COMARCALS CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT EDICTE sobre aprovació definitiva del Reglament del servei de transport escolar del Baix Llobregat. El Ple ordinari del Consell Comarcal del Baix Llobregat, celebrat el dia 19 de desembre de 2016, va aprovar inicialment el Reglament del servei de transport escolar del Baix Llobregat. Transcorregut el termini de 30 dies hàbils d'informació pública sense que hagi estat presentada cap reclamació o al·legació, l'esmentat Reglament ha esdevingut definitiu, en virtut del que disposa l'article 178 del Decret Legislatiu 2/2003. El text íntegre del qual ha estat publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del dia 22 de juny de 2017 (CVE-Núm. de registre: 022017011559), així com a la pàgina web de l'entitat (www.elbaixllobregat.cat); entrant en vigor a partir de l'endemà de la referida publicació. El que es fa públic pel seu coneixement i efectes.

Sant Feliu de Llobregat, 23 de juny de 2017

Josep Perpinyà i Palau President

(17.178.032)

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


1/2

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17177110-2017

ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL DIPUTACIONS DIPUTACIÓ DE GIRONA ANUNCI pel qual es fa pública l'acceptació de delegació de competències. Per tal de donar compliment al que disposen l'article 7.2 del Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (RDLeg. 2/2004, de 5 de març) i l'article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, es fa públic que el Ple de la Diputació de Girona, en la sessió indicada a continuació, ha pres, entre d'altres, l'acord d'acceptació de les delegacions de competències del següents ens:

SESSIÓ DEL PLE DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA DE 20 DE JUNY DE 2017

AJUNTAMENT DE CELRÀ GESTIÓ I RECAPTACIÓ EN VOLUNTÀRIA I EXECUTIVA DE: - Expedients sancionadors en matèria de trànsit viari urbà. Data Plenari: 9/05/2017 L'esmentada delegació suposa l'ampliació de l'acceptada pel Ple de la Diputació de 20 de març de 2007 i formalitzada en conveni subscrit en data 27 de març de 2007.

AJUNTAMENT DE CANET D'ADRI GESTIÓ I RECAPTACIÓ EN VOLUNTÀRIA I EXECUTIVA DE: - Expedients sancionadors per infraccions de la normativa en matèria de convivència. Data del Plenari: 22/05/2017 L'esmentada delegació suposa l'ampliació de l'acceptada pel Ple de la Diputació de 23 de gener de 2007 i formalitzada en conveni subscrit al seu dia.

AJUNTAMENT DE TOSSA DE MAR RECAPTACIÓ EN PERÍODE EXECUTIU DE: - Cobrament en de les quotes de conservació de l'Entitat de Conservació de la Urbanització Platja Brava Data del Plenari: 11/05/2017 L'esmentada delegació suposa l'ampliació de l'acceptada pel Ple de la Diputació de data 16 de desembre de 2008 i formalitzada en conveni subscrit en data 15 de gener de 2009 per part de l'ajuntament i 20 de gener de 2009 per part de la Diputació de Girona.

AJUNTAMENT DE LA VAJOL RECAPTACIÓ EN PERÍODE EXECUTIU DE: - Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) Data del Plenari: 25/05/2017

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


2/2

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17177110-2017

L'esmentada delegació suposa l'ampliació de l'acceptada pel Ple de la Diputació de 17 de novembre de 2009 i formalitzada en conveni subscrit en data 1 de desembre de 2009.

ENTITAT MUNICIPAL DESENTRALITZADA DE L'ESTARTIT GESTIÓ I RECAPTACIÓ EN VOLUNTÀRIA I EXECUTIVA DE: - Expedients sancionadors en matèria de trànsit viari urbà. Data Ple Consell de Veïns: 24/05 /2017 Les funcions esmentades es duran a terme a través de l'organisme autònom Xarxa Local de Municipis Gironins (XALOC), d'acord amb els termes que quedin concretats en el conveni tipus aprovat a subscriure entre les entitats delegant i delegada quan es tracti d'una nova delegació, i de conformitat amb el que s'estableix en el Pla de Serveis en matèria de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals vigent.

Girona, 21 de juny de 2017

Pere Vila i Fulcarà President

(17.177.110)

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


1/1

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17178030-2017

ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL DIPUTACIONS DIPUTACIÓ DE TARRAGONA ANUNCI sobre modificació núm. 2/2017 de la relació de llocs de treball de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms corresponent a l'any 2017. El Ple de la Diputació de Tarragona, en sessió de data 28 d'abril de 2017, va aprovar inicialment la modificació núm. 2/2017 de la Relació de llocs de treball de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms corresponent a l'any 2017. L'anunci d'exposició pública d'aquest acord es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 101, de data 26 de maig de 2017. Transcorregut el termini d'exposició pública sense que s'hagin presentat al·legacions, ha esdevingut definitiu, d'acord amb el que establia l'acord de data 28 d'abril de 2017. En el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 121, de data 23 de juny de 2017, es publica íntegrament la modificació núm. 2/2017 de la Relació de llocs de treball de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms corresponent a l'any 2017.

Contra l'aprovació definitiva, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona. Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent de la publicació esmentada.

Tarragona, 26 de juny de 2017

Pilar Sánchez Peña Secretària general

(17.178.030)

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


1/1

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17178031-2017

ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL DIPUTACIONS DIPUTACIÓ DE TARRAGONA ANUNCI sobre modificació núm. 2/2017 de la plantilla de personal de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms corresponent a l'any 2017. El Ple de la Diputació de Tarragona, en sessió de data 28 d'abril de 2017, va aprovar inicialment la modificació núm. 2/2017 de la Plantilla de personal de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms corresponent a l'any 2017. L'anunci d'exposició pública d'aquest acord es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 101, de data 26 de maig de 2017. Transcorregut el termini d'exposició pública sense que s'hagin presentat al·legacions, ha esdevingut definitiu, d'acord amb el que establia l'acord de data 28 d'abril de 2017. En el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 121, de data 23 de juny de 2017, es publica íntegrament la modificació núm. 2/2017 de la Plantilla de personal de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms corresponent a l'any 2017.

Contra l'acord d'aprovació definitiva es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de 2 mesos a comptar des de l'endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.

Tarragona, 26 de juny de 2017

Pilar Sánchez Peña Secretària general

(17.178.031)

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


1/2

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17178089-2017

ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL DIPUTACIONS DIPUTACIÓ DE TARRAGONA ANUNCI sobre provisió de places. Personal laboral fix, torn promoció interna En el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 116, de 16 de juny de 2017, es publiquen íntegrament les Bases específiques i la convocatòria que han de regir la selecció de les places següents: - Convocatòria 16/039 per a la selecció, mitjançant concurs oposició, de dues places de tècnic/a mitjà/ana, adscrites a l'Àrea Gabinet de Presidència i Planificació - Comunicació, torn promoció interna. En el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 119, de 21 de juny de 2017, es publiquen íntegrament les Bases específiques i la convocatòria que han de regir la selecció de les places següents: - Convocatòria 17/011 per a la selecció, mitjançant concurs oposició, d'una plaça de tècnic/a mitjà/ana adscrita a l'Organisme Autònom Patronat de Turisme –Turisme Costa Daurada, torn promoció interna. - Convocatòria 17/012 per a la selecció, mitjançant concurs oposició, d'una plaça de tècnic/a mitjà/ana adscrita a l'Organisme Autònom Patronat de Turisme – Turisme Terres de l'Ebre – Promoció, torn promoció interna.

Funcionari de carrera, torn promoció interna En el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 119, de 21 de juny de 2017, es publiquen íntegrament les Bases específiques i la convocatòria que han de regir la selecció de la plaça següent: - Convocatòria 16/043 per a la selecció, mitjançant concurs oposició, d'una plaça de tècnic/a mitjà/ana d'administració especial, adscrita a l'Àrea del Servei d'Assistència Municipal – Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori – Disciplina Urbanística i Mediambiental, torn promoció interna. Els terminis per a la presentació de sol·licituds comencen l'endemà de la publicació de les convocatòries en el Butlletí Oficial de la Província i finalitzen al cap de vint dies naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquest extracte en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Funcionari de carrera, torn lliure En el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 119, de 21 de juny de 2017, es publiquen íntegrament les Bases específiques i la convocatòria que han de regir la selecció de la plaça següent: - Convocatòria 15/036 per a la selecció, mitjançant concurs oposició, d'una plaça de personal funcionari de carrera de tècnic/a superior, adscrita a l'Àrea del Servei d'Assistència Municipal – Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori – Medi Ambient, torn lliure. En el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 122, de 23 de juny de 2017, es publiquen íntegrament les Bases específiques i la convocatòria que han de regir la selecció de la plaça següent: - Convocatòria 16/046 per a la selecció, mitjançant concurs oposició, d'una plaça de tècnic/a mitjà/ana d'administració especial, adscrita a l'Àrea del Servei d'Assistència Municipal – Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori – Salut Pública, torn lliure. Els terminis per a la presentació de sol·licituds comencen l'endemà de la publicació de les convocatòries en el Butlletí Oficial de la Província i finalitzen al cap de vint dies naturals comptats a partir de l'endemà de l'última publicació d'aquest extracte en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya o en el Butlletí Oficial de l'Estat. Els anuncis successius relatius a aquestes convocatòries es publicaran únicament al tauler d'anuncis de la corporació, en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (http://ebop.altanet.org) i a la pàgina web

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


2/2

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17178089-2017

www.diputaciodetarragona.cat.

Tarragona, 26 de juny de 2017

Pilar Sánchez Peña Secretària general

(17.178.089)

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


1/3

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17178088-2017

ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL ALTRES ORGANISMES CONSORCI CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT LOCAL ANUNCI sobre convocatòria de la licitació d'un Acord marc per al subministrament de mobilitat sostenible. Mitjançant el present es fa públic que de conformitat amb la Resolució de Presidència 18/2017, de 14 de juny de 2017, aquesta entitat ha convocat la licitació de l'Acord marc de mobilitat sostenible, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2016.02), d'acord amb el següent detall:

1. Entitat adjudicadora: Dades generals i altres dades per a l'obtenció d'informació: a) Organisme: Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL) b) Dependència que tramita l'expedient: Direcció General c) Obtenció de documentació i informació: 1. Dependència: Oficines Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL) 2. Domicili: C/ València, 231, Planta 6a 3. Localitat i codi postal: Barcelona 08007 4. Telèfon: 93 496 16 16 5. Telefax: 93 216 02 86 6. Correu electrònic: ccdl@ccdl.cat, juridics2@acm.cat, gabinetestudis@acm.cat 7. Direcció d'internet del poder adjudicador: http://www.acm.cat/ccdl 8. Direcció d'internet en la que estaran disponibles els Plecs (perfil de contractant): https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.do? keyword=vilosell&reqCode=viewDetail&idCap=1389644 9. Data límit d'obtenció de documentació complementària i informació: 21/07/2017 10. Tipus de poder adjudicador: Entitat Local 11. Codi NUTS: ES51 12. Principal activitat del poder adjudicador: Establiment i gestió de serveis i activitats d'interès local 13. El poder adjudicador actua com a central de contractació: Sí d) Número d'expedient: 2016.02

2. Objecte del Contracte: a) Tipus: Mixt de subministraments i serveis associats on el subministrament constitueix l'objecte principal. b) Descripció: Per un costat, l'Acord marc té com a objecte el subministrament de vehicles mitjançant compra, el servei de manteniment associat als vehicles i a la maquinària i elements de transport mitjançant la modalitat d'arrendament i, per un altre, el serveis i subministraments associats als vehicles. c) Divisió per lots i nombre de lots: L'Acord es divideix en 11 lots i 52 sublots que són unitats de licitació segons el cas.

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


2/3

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17178088-2017

d) Lloc d'execució: Àmbit territorial dels municipis de Catalunya. e) Termini d'execució/lliurament: Un any excepte el sublot 8.2 i el lot 9 que tindran una durada inicial de 2 anys (clàusula 10 del PCAP). f) Admissió de pròrroga: Prorrogable per períodes d'un any fins a un màxim de quatre, potestativament per part de l'òrgan de contractació (clàusula 10 del PCAP). g) Establiment d'un acord marc: Sí h) Sistema dinàmic d'adquisició: No i) Codi CPV (Referència de nomenclatura): 34100000-8 j) Admissió o prohibició de variants: Es poden admetre variants segons el lot o sublot (clàusula 14). k) Nombre d'operadors: Adjudicatari únic o selecció d'adjudicataris segons el cas en funció de la unitat de licitació, d'acord amb els articles 198.3 i 198.4 del TRLCSP.

3. Tramitació i procediment: a) Tramitació: Ordinària b) Procediment: Obert c) Subhasta electrònica: No d) Criteris de selecció i adjudicació: Diversos criteris, dependents d'un judici de valor i automàtics, a on el preu més baix no és l'únic criteri (clàusules 13 i ss.).

4. Valor estimat del contracte: 57.654.539.-€

5. Pressupost base de licitació: a) Import net: 8.481.982.-€ b) Import total: 10.263.198,20.-€

6. Garanties exigides. Provisional (import): No s'exigeix. Definitiva: Exempt (Només seran exigibles en relació als encàrrecs que derivin de l'Acord marc dins els límits fixats pel TRLCSP).

7. Requisits específics del contractista: a) Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional: Clàusules 13 i ss.

8. Presentació d'ofertes o de sol·licituds de participació: a) Data límit de presentació: 28/07/2017 a les 14:00 hores b) Modalitat de presentació: Davant el Registre General de l'entitat, físicament o per correu. c) Lloc de presentació: 1. Dependència: Secretaria del Consorci Català pel Desenvolupament Local 2. Domicili: C/ València, 231, planta 6a planta - Oficines

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


3/3

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17178088-2017

3. Localitat i codi postal: Barcelona 08007 4. Direcció electrònica: http://www.acm.cat/ccdl

9. Obertura d'ofertes: a) Descripció: Acte públic b) Direcció: C/ València, 231 Planta 5a c) Localitat i codi postal: Barcelona 08007 d) Data i hora: 03/08/2017 a les 13:00 hores

10. Llengües en les que hauran de redactar-se les ofertes o les sol·licituds de participació: Català o Castellà.

11. El contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb fons de la Unió: No

12. Nom i direcció de l'òrgan competent per a la resolució de recursos: Règim de recursos previst a les clàusules 82 i ss. del PCAP. Qualsevol informació relacionada amb el règim de recursos es pot obtenir contactant amb les oficines del CCDL per les vies abans indicades.

13. Despeses de publicitat: Quantitat estimada en 3.500,00.-€

14. Data d'enviament de l'anunci al «Diario Oficial de la Unión Europea»: 19/06/2017

15. Altres informacions: En el supòsit que la publicació de l'anunci de licitació en l'últim dels butlletins o diaris oficials fos posterior al 13/07/2017, la data de presentació d'ofertes així com l'obertura dels sobres B, es retardarà tants dies com s'ajorni la publicació de l'anunci.

Barcelona, 27 de juny de 2017

Miquel Buch i Moya President

(17.178.088)

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


1/3

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17177116-2017

ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL ALTRES ORGANISMES CONSORCI DE GESTIÓ DE L’AERÒDROM GENERAL VIVES IGUALADA-ÒDENA EDICTE sobre aprovació definitiva del pressupost per a l'exercici 2017. Que el Consell Rector del Consorci de Gestió de l'Aeròdrom General Vives Igualada-Òdena, en sessió celebrada el dia 26 de d'abril de 2017, va procedir a l´aprovació inicial del Pressupost General del Consorci per a l'exercici 2017, juntament amb les seves bases d'execució, la Plantilla i Relació de Llocs de Treball. L´expedient d´aprovació del Pressupost General del Consorci de Gestió de l'Aeròdrom General Vives d'Igualada-Òdena per l´any 2017 ha estat exposat al públic durant un termini de quinze dies hàbils des de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de 22 de maig de 2017 del 23 de maig fins el dia 12 de juny de 2017, ambdós inclosos, i contra el mateix no s´ha presentat cap reclamació ni objecció, per la qual cosa ha quedat definitivament aprovat de conformitat amb l´article 169.1 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. Per això, en compliment del què disposa l´article 169.3 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, es fà públic el resum per capítols del pressupost esmentat. Així mateix es fa pública la Plantilla de Personal i relació de llocs de treball d´acord amb els articles 14è de la Lei 30/ 1984, de 2 d´agost; 90 de la Llei 7/ 1985, de 2 d´abril i 283.4 del Reial Decret 2/2003, de 28 d´abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, de conformitat amb els annexes que s´acompanyen.

ANNEXOS

I. PRESSUPOST

PRESSUPOST DEL CONSORCI DE GESTIÓ DE L'AERÒDROM GENERAL VIVES D'IGUALADA ÒDENA

INGRESSOS

Capítol Denominació 3

Taxes i altres ingressos

10,03

4

Transferències corrents

22.000,00

5

Ingressos patrimonials Total ingressos

ISSN 1988-298X

Euros

http://www.gencat.cat/dogc

20,06 22.030,09

DL B 38014-2007


2/3

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17177116-2017

DESPESES

Capítol Denominació 1

Despeses de personal

2

Com.a bens corrents/serveis

6

Despeses inversons Total despeses

Euros 12.512,04 9.508,02 10,03 22.030,09

II. PLANTILLA PERSONAL LABORAL 1 Conserge vigilant a mitja jornada

III. RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL. 1. Conserge vigilant aeròdrom. a) Denominació : Conserge vigilant aeròdrom. b) Característiques essencials: Vigilància de l'aeròdrom; Custòdia del patrimoni del Consorci; Atenció de l'estació metereològica i altres funcions complementàries; c) Requisits exigits per ocupar el lloc de treball Certificat d'estudis primaris. Possesió del carnet de conduir A2 i B1 d) Dedicació: Mitja jornada, 20 hores setmanals e) Forma de provisió del lloc de treball. Concurs oposició lliure.

IV. RECURSOS. Contra l´anterior acord d'aprovació del Pressupost es pot interposar recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest edicte, davant la Sala del contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Contra l'acord d'aprovació de la relació de llocs de treball que és definitiva en via administrativa podeu interposar, alternativament, recurs de reposició davant de l'òrgan que ha dictat l'acte, en el termini d'un mes, o, en el termini de dos mesos recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, o, si el vostre domicili és en una altra província de Catalunya, davant del Jutjat Contenciós Administratiu competent en aquesta província, si ho preferiu. Ambdós terminis començaran a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest edicte al Butlletí Oficial de la Província, al taulell d'edictes del Consorci de Gestió de l'Aeròdrom General Vives d'Igualada-Òdena (Ajuntament d'Igualada) i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


3/3

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17177116-2017

En el cas que hagueu optat per interposar recurs de reposició, contra la seva resolució podreu interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona o, si el vostre domicili és en una altra província de Catalunya, davant el Jutjat Contenciós Administratiu competent en aquesta província, si ho preferiu. El termini de presentació serà de dos mesos a comptar des de l'endemà de la recepció de la notificació corresponent, si la resolució és expressa, o de sis mesos a comptar des de la data en què s'ha d'entendre desestimat per silenci administatiu, silenci que es produeix pel transcurs d'un mes a comptar des de la data d'interposició sense que s'hagi notificat la seva resolució. No obstant això, podeu interposar-ne qualsevol altre si ho considereu convenient.

Igualada, 13 de juny de 2017

Francisco Guisado i Santano President

(17.177.116)

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


1/4

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17177020-2017

ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL ALTRES ORGANISMES CONSORCI PER A LA GESTIÓ DE LA TELEVISIÓ DIGITAL LOCAL PÚBLICA DE LA DEMARCACIÓ D’IGUALADA EDICTE sobre aprovació definitiva del pressupost per a l'exercici 2017. El Ple del Consorci, en sessió celebrada el dia 26 d'abril de 2017, va procedir a l´aprovació inicial del Pressupost General del Consorci per a la gestió de la Televisió Digital Local Pública de la Demarcació d'Igualada per a l´exercici 2017, juntament amb les seves bases d'execució, plantilla i relació de llocs de treball. L´expedient d´aprovació del Pressupost General del Consorci per a la gestió de la Televisió Digital Local Pública de la Demarcació d'Igualada per a l´exercici 2017 ha estat exposat al públic durant un termini de quinze dies hàbils des de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de 23 de maig de 2017 del 24 de maig de 2017 fins el dia 13 de juny de 2017, ambdós inclosos, i contra el mateix no s´ha presentat cap reclamació ni objecció, per la qual cosa ha quedat definitivament aprovat de conformitat amb l´article 169.1 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. Per això, en compliment del què disposa l´article 169.3 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, es fà públic el resum per capítols del pressupost esmentat, de conformitat amb els annexes que s´acompanyen.

ANNEXES

I. PRESSUPOST PRESSUPOST DEL CONSORCI PER A LA GESTIÓ DE LA TELEVISIÓ DIGITAL LOCAL PÚBLICA DE LA DEMARCACIÓ D'IGUALADA

INGRESSOS

Capítol Denominació 4

Euros

Transferències corrents

28.572,59

Total ingressos

28.572,59

DESPESES

Capítol Denominació 2

ISSN 1988-298X

Euros

Com.a bens corrents/serveis 28.572,59

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


2/4

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17177020-2017

Total despeses

28.572,59

II. PLANTILLA La plantilla resta configurada de la forma següent:

PLANTILLA 2016

PERSONAL FUNCIONARI

GRUP TOTAL

VACANT

Categoria/Denominació del Lloc Interventor/a Ajuntament d'Igualada Interventor/a

A

1

No

Secretari/a Ajuntament d'Igualada

Secretari/ària

A

1

No

Tresorer/a Ajuntament d'Igualada

Tresorer/a

A

1

No

PERSONAL FUNCIONARI TOTAL

3

III. RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL. La relació de llocs de treball resta configurada de la forma següent:

Categoria: Interventor/a Nombre places: 1 Vacant: No Grup: A Nivell CD: 30 Requisits: Interventor/a Ajuntament d'Igualada Forma de provisió: Lliure disgnació Classe de personal: funcionari Jornada : parcial Funcions generals: Control i fiscaslització interna en la gestió econòmica, financera i pressupostària i en la comptabilitat; funcions previstes en els arts. 4 i 6 del RD 1174/87

Categoria: Secretari/ària Nombre places: 1

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


3/4

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17177020-2017

Vacant: No Grup: A Nivell CD: 30 Requisits: Secretari/ària Ajuntament d'Igualada Forma de provisió: Lliure disgnació Classe de personal: funcionari Jornada: parcial Funcions generals: Fe pública i assessorament legal preceptiu previst als arts. 2 i 3 del RD 1174/87.

Categoria: Tresorer/a Nombre places: 1 Vacant: No Grup: A Nivell CD: 30 Requisits: Tresorer/a Ajuntament d'Igualada Forma de provisió: Lliure disgnació Classe de personal: funcionari Jornada: parcial Funcions generals: Tresoreria i recaptació. Art. 5 del RD 1174/87.

IV. RECURSOS. Contra l´anterior acord d'aprovació del Pressupost es pot interposar recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest edicte, davant la Sala del contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Contra l'acord d'aprovació de la relació de llocs de treball que és definitiva en via administrativa podeu interposar, alternativament, recurs de reposició davant de l'òrgan que ha dictat l'acte, en el termini d'un mes, o, en el termini de dos mesos recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, o, si el vostre domicili és en una altra província de Catalunya, davant del Jutjat Contenciós Administratiu competent en aquesta província, si ho preferiu. Ambdós terminis començaran a comptar des de l'endemà de la data en què hagueu rebut aquesta notificació. En el cas que hagueu optat per interposar recurs de reposició, contra la seva resolució podreu interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona o, si el vostre domicili és en una altra província de Catalunya, davant el Jutjat Contenciós Administratiu competent en aquesta província, si ho preferiu. El termini de presentació serà de dos mesos a comptar des de l'endemà de la recepció de la notificació corresponent, si la resolució és expressa, o de sis mesos a comptar des de la tada en què s'ha d'entendre desestimat per silenci administatiu, silenci que es produeix pel transcurs d'un mes a comptar des de la data d'interposició sense que s'hagi notificat la seva resolució.

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


4/4

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

NĂşm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17177020-2017

No obstant això, podeu interposar-ne qualsevol altre si ho considereu convenient.

Igualada, 14 de juny de 2017

Marc Castells i Berzosa President

(17.177.020)

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


1/1

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17178091-2017

ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL ALTRES ORGANISMES ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE CAMPREDÓ ANUNCI sobre informació pública de la proposta de la bandera. La Junta Veïnal de l'Entitat Municipal Descentralitzada de Campredó, en sessió celebrada en data 21 de juliol de 2016, i en base a allò que preveu el Decret 139/2007, de 28 de juny, pel qual es regulen la denominació, els símbols i el registre dels ens locals de Catalunya, va acordar iniciar l'expedient per disposar de la bandera oficial de l'EMD, sol·licitant a aquest efecte a la Direcció General d'Administració Local l'assistència tècnica que preveu l'art. 39.3 de l'esmentada norma per a l'el·laboració de la corresponent proposta vexil·lològica. S'ha elaborat mitjançant la referida assistència tècnica la proposta de bandera a adoptar per aquesta EMD, amb la següent descripció: "Bandera apaïsada, de proporcions dos d'alt per tres d'ample (2 x 3), blanca, amb tres faixes, vermella la superior, verd clar la central i blau fosc la inferior, cadascuna de gruix 1/6 de l'alçària del drap, posades la primera a 5/36 de la vora superior, la segona equidistant de les vores superior i inferior, i la tercera a 5/36 de la vora inferior; i amb un pal blanc, d'amplària 2/9 de la llargària del drap, a la vora del vol." D'acord amb allò que preveu l'art. 40.1 del decret 139/2007, pel qual es regulen la denominació, els símbols i el registre dels ens locals de Catalunya, i en base a l'acordat per la Junta Veïnal de l'EMD en sessió de data 25 de maig de 2017, se sotmet la referida proposta de bandera a informació pública pel període de trenta dies hàbils comptadors des de la data d'inserció d'aquest anunci en el DOGC, a efectes que durant l'esmentat termini l'expedient pugui ser examinat pels interessats i puguin presentar aquests les reclamacions i/o al·legacions que considerin pertinents. L'anunci, amb la proposta de bandera, restarà igualment exposat durant el mateix període en el tauler d'anuncis de l'entitat, restant així mateix accessible mitjançant el web institucional de l'EMD «www.campredo.cat». La qual cosa es fa pública perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que correspongui.

Campredó, 15 de juny de 2017

Damià Grau Arasa President

(17.178.091)

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


1/1

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17178050-2017

ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA TRIBUNALS SUPERIORS DE JUSTÍCIA SECCIÓ TERCERA DE LA SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA ANUNCI sobre admissió a tràmit d'un recurs (exp. 275/2017). Por tenerlo así acordado en Decreto de esta fecha, se hace saber por medio del presente que en esta Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, se ha admitido a tramite el recurso nº 275/2017, interpuesto por GALP ENERGIA ESPAÑA S A contra la aprobación del Plan Director Urbanístico Gran Vía-Llobregat del Ayuntamiento de Hospitalet de Llobregat (de fecha 27/3/2017). Lo que se hace público a los efectos preceptuados en el artículo 47 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción. Sirviendo la publicación del presente edicto de emplazamiento a las personas a cuyo favor deriven derechos del propio acto administrativo recurrido, y asimismo, a las que puedan tener interés directo, profesional o económico, en el asunto, para que si lo desean puedan personarse en legal forma en las presentes actuaciones hasta el momento en que hayan de ser emplazados para contestar demanda.

Barcelona, 26 de junio de 2017

La letrada de la Administración de justicia

(17.178.050)

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


1/1

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17177084-2017

ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA AUDIÈNCIES PROVINCIALS SECCIÓ QUARTA CIVIL DE L’AUDIÈNCIA PROVINCIAL DE BARCELONA EDICTE sobre recurs d'apel·lació (rotlle 212/2016). AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA SECCIÓN CUARTA Rollo de apelación nº 212/2016M Parte actora-apelante: ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L.U. Procurador: D. Ignacio López Chocarro Parte codemandada-apelada: ALLIANZ, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. Procuradora: Dª. Mercedes París Noguera Parte codemandada-apelada: EXCAVACIONES Y SERVICIOS MASOP, S.L. Procuradora: Dª. Gemma Pujadas Casas Parte codemandada-apelada: KECONSTRUIM, S.A. Incomparecida MARIA VERGÉ GRAU, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE LA SECCIÓN CUARTA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA,

HAGO SABER Que en el rollo número 212/2016-M que se tramita ante esta Sección, dimanante del Juicio Ordinario nº 444/2014 del Juzgado de Primera Instancia nº 52 de Barcelona, se ha dictado Sentencia en fecha 25 de abril de 2017, encontrándose las actuaciones a disposición de los interesados en la Secretaría de esta Sección donde podrán tener conocimiento íntegro de la misma. Dicha Sentencia es susceptible de recurso de casación por interés casacional y extraordinario por infracción procesal siempre que se cumplan los requisitos legal y jurisprudencialmente exigidos, a interponer ante este Tribunal en el plazo de veinte días contados desde el día siguiente a la publicación de este edicto. Y, de conformidad con lo acordado en las actuaciones, y para que sirva de notificación en forma a KECONSTRUIM, S.A., que se encuentra en paradero desconocido, expido este edicto para que sea publicado en el DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.

Barcelona, 15 de junio de 2017

Maria Vergé Grau Letrada de la Administración de justicia

(17.177.084)

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


1/2

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17178086-2017

ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA I INSTRUCCIÓ JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA DE REFORÇ NÚM. 7 DE BADALONA EDICTE sobre judici de divorci contenciós (exp. 1632/2015). Juzgado de Primera Instancia nº 7 de Badalona Calle Francesc Layret, 101 - Badalona CP.: 08911 TEL: 935542513 FAX: 935542517 E-MAIL: Juicio: Divorcio contencioso 1632/2015 Sección: RS Sobre: Proceso especial contencioso divorcio Parte demandante/ejecutante: Y. B. B. Procurador: E. R. Olivo Parte demandada/ejecutada: C. S. C. M. Procurador: Abogado: Marta Trufero Hervella Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia nº 7 de Badalona,

Hago saber que: En el referido juicio se ha dictado una sentencia condenatoria en fecha 20-06-2017, cuyo fallo es el siguiente: Que estimado la demanda interpuesta por DOÑA Y. B. B., frente a DON C. S. C. M., se acuerda el divorcio del matrimonio formado por ambos contrayentes en fecha 26 de noviembre de 2006, con los efectos legales inherentes a tal declaración con imposición de costas a la demandada. La parte demandada (...) no ha comparecido al acto de juicio ni a notificarse la sentencia en el plazo señalado, por lo que de acuerdo con lo dispuesto en el art. 497.2 último párrafo de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), he acordado notificarle la citada resolución por medio de este edicto.

Contra dicha sentencia, la parte demandada puede interponer recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Barcelona. El recurso lo debe interponer mediante un escrito que debe presentar en este Órgano dentro del plazo de VEINTE días, contados desde el siguiente al de la notificación, en el que debe exponer las alegaciones en que base la impugnación, citar la resolución apelada y los pronunciamientos que impugna; si bien para que sea admitido, debe acreditar por escrito tener satisfechas las rentas vencidas y las que con arreglo al contrato deba pagar por adelantadas (art. 449.1 LEC). Además, debe constituir, en la cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Órgano judicial, el depósito a que se refiere la DA 15ª de la LOPJ reformada por la LO 1/2009, de 3 de noviembre. Sin estos requisitos no se le admitirá la impugnación (arts. 458.1 y 2 LEC). La resolución que se notifica está a disposición de la parte en la Oficina judicial de este Órgano.

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


2/2

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17178086-2017

Este edicto cumple los criterios de protección de datos de carácter personal en el ámbito de la Administración de Justicia establecidos en los arts. 236 bis y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y la Instrucción 6/2012 de la Secretaría General de la Administración de Justicia, relativa a la publicación de edictos en diarios y boletines oficiales y la protección de datos.

Badalona, 23 de junio de 2017

La letrada de la Administración de justicia

(17.178.086)

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


1/2

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-16258002-2017

ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA I INSTRUCCIÓ JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA I INSTRUCCIÓ NÚM. 1 DE CERVERA EDICTE sobre procediment ordinari (exp. 825/2013). Juzgado Primera Instancia 1 Cervera Juicio: Procedimiento ordinario / 825/2013 Sobre: Juicio Ordinario. Otros supuestos Parte demandante/ejecutante: Ramona Dalmases Mateu Procurador: MONTSERRAT XUCLA COMAS Abogado: Mª Antonia Boncompte Bernaus Parte demandada/ejecutada: IGNORADOS HEREDEROS Y HERENCIA YACENTE DE IGNACIO CAPDEVILA PUIG Procurador: Abogado: MIQUEL SERRADELL GALLART Montserrat Piedrafita Serra Letrada de la Adm. de Justicia del ,

Hago saber que: En el referido juicio se ha dictado una sentencia condenatoria en fecha 29 de junio de dos mil dieciseis, cuyo fallo es el siguiente :

"FALLO Que estimando la demanda interpuesta a instancias de Dña. RAMONA DALMESES MATEU, representada por la Procuradora Dña. MONTSERRAT XUCLÀ COMAS, contra IGNORADOS HEREDEROS Y HERENCIA YACENTE DE IGNACIO CAPDEVILA PUIG, se declara: 1.- Que Dña. Ramona Dalmeses Mateu ha adquirido por prescripción adquisitiva a su favor la finca rústica descrita como “RÚSTICA.- Pieza de tierra sita en término de Preixana, partida “Plana o Talons”, de extensión dos jornales, dos porcas aproximadamente, o sean noventa y cuatro áreas, cuarenta y dos centiáreas. LINDANTE: por este, Ramón Torres y José Llorens; Sur, camino de Belianes a Bellpuig; Oeste, con Antonio Canela; Norte, José Lamich.”. Según Catastro: La finca está situada en la partida “CANIMAS”, de superficie 1 hectárea, dos áreas, 65 centiáreas y linda: al norte, María del Carmen Dato Pérez; al Sur, Miguel Mir Berengué, Antonia Miró Mir y José María Llobet Segura; al este, Francisco Baro Llorens y al oeste, camino. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Tàrrega, Finca nº 200, Tomo 54, Libro 2, Folio 226.

2.- Que en consecuencia Dña. Ramona Dalmeses Mateu es titular de pleno dominio de la finca descrita;

3.- Que como consecuencia de la anterior declaración, debe ordenarse la inscripción de dominio de la misma a favor de Dña. Ramona Dalmeses Mateu.

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


2/2

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-16258002-2017

De tal forma que una vez firme la presente resolución, líbrese el oportuno mandamiento, con testimonio judicial del contenido íntegro de la Sentencia, donde se expresará la firmeza de la misma. Y en su virtud, se condene a los demandados a estar y a pasar por las anteriores declaraciones; No cabe hacer pronunciamiento en costas" La parte demandada IGNORADOS HEREDEROS Y HERENCIA YACENTE DE IGNACIO CAPDEVILA PUIG o ha comparecido al acto de juicio ni a notificarse la sentencia en el plazo señalado, por lo que de acuerdo con lo dispuesto en el art. 497.2 último párrafo de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), he acordado notificarle la citada resolución por medio de este edicto.

Contra dicha sentencia, la parte demandada puede interponer recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Lleida. El recurso lo debe interponer mediante un escrito que debe presentar en este Órgano dentro del plazo de VEINTE días, contados desde el siguiente al de la notificación, en el que debe exponer las alegaciones en que base la impugnación, citar la resolución apelada y los pronunciamientos que impugna; si bien para que sea admitido, debe acreditar por escrito tener satisfechas las rentas vencidas y las que con arreglo al contrato deba pagar por adelantadas (art. 449.1 LEC). Además, debe constituir, en la cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Órgano judicial, el depósito a que se refiere la DA 15ª de la LOPJ reformada por la LO 1/2009, de 3 de noviembre. Sin estos requisitos no se le admitirá la impugnación (arts. 458.1 y 2 LEC). La resolución que se notifica está a disposición de la parte en la Oficina judicial de este Órgano. Este edicto cumple los criterios de protección de datos de carácter personal en el ámbito de la Administración de Justicia establecidos en los arts. 236 bis y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y la Instrucción 6/2012 de la Secretaría General de la Administración de Justicia, relativa a la publicación de edictos en diarios y boletines oficiales y la protección de datos.

Cervera, 13 de septiembre de 2016

La letrada de la Administración de justicia

(16.258.002)

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


1/1

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17159031-2017

ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA I INSTRUCCIÓ JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA I INSTRUCCIÓ NÚM. 1 DE LA BISBAL D’EMPORDÀ EDICTE sobre procediment de judici verbal (exp. 485/2016). La Bisbal d'Empordà Girona Procedimiento Juicio verbal (Desahucio precario - 250.1.2) 485/2016 Sección C Parte demandante URBANITZADORA MONTSENY SL Procurador LLUIS VERGARA COLOMER Parte demandada Sevetlana Malysheva y IGNORADOS OCUPANTES VIVIENDA C. NOU, 106 A LA BISBAL D'EMPORDÀ

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN DE SENTENCIA En autos de Juicio verbal (Desahucio precario - 250.1.2) seguidos en este Juzgado con el núm. 485/2016 a instancia de URBANITZADORA MONTSENY SL contra Sevetlana Malysheva y los IGNORADOS OCUPANTES VIVIENDA C. NOU, 106 A LA BISBAL D'EMPORDÀ se ha dictado sentencia de fecha 1/6/2017 estimatoria de la demanda y condenando al demandado. Contra la sentencia puede interponerse recurso de apelación en el plazo de veinte dias. Y para que sirva de notificación al/a los demandado/s en paradero desconocido, Sevetlana Malysheva y los IGNORADOS OCUPANTES VIVIENDA C. NOU, 106 A LA BISBAL D'EMPORDÀ , expido la presente cédula haciendo constar que la copia de la sentencia se encuentra en la sede judicial a su disposición.

La Bisbal d'Empordà, 6 de junio de 2017

El letrado de la Administración de justicia en sustitución

(17.159.031)

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


1/1

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17178048-2017

ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA I INSTRUCCIÓ JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA I INSTRUCCIÓ NÚM. 4 DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT EDICTE sobre procediment de modificació contenciosa de mesures de sentència de divorci (exp. 16/2016). En autos de juicio Modif.conten.medidas sentencia divorcio seguidos en este Juzgado con el núm. 16/2016 VIDO a instancia de Manuela Diaz Picón contra Vicente Torres Galindo se ha dictado SENTENCIA de fecha 18/01/2017 contra la que cabe interponer recurso de apelación y cuyo tenor literal se encuentra en la oficina judicial de este juzgado.

Y para que sirva de edicto de NOTIFICACIÓN al demandado Vicente Torres Galindo en paradero desconocido, expido la presente. Asimismo se hace constar que la demandante Manuela Diaz Picón litiga con el beneficio de justicia gratuíta.

Cornellà de Llobregat, 26 de junio de 2017

La letrada de la Administración de justicia

(17.178.048)

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


1/1

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17072032-2017

ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA I INSTRUCCIÓ JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA I INSTRUCCIÓ NÚM. 4 DE RUBÍ EDICTE sobre procediment de judici verbal (exp. 543/2016). El Secretario Judicial del Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Rubí por el presente hago saber que el procedimiento Juicio verbal 543/2016 se ha dictado sentencia y para que sirva de notificación en legal forma al demandado, 44 IGNORADOS OCUPANTES C/ PINTOR COELLO, 44actualmente en ignorado paradero, se libra el presente haciendo saber que dichas resolucines se encuentran a su disposición en esta oficina judicial, a los efectos legales oportunos.

Y para que sirva de notificación en forma para con el demandado 44 IGNORADOS OCUPANTES C/ PINTOR COELLO, 44, expido y firmo la presente.

Rubí, 7 de marzo de 2017

El letrado de la Administración de justicia

(17.072.032)

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


1/2

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17144029-2017

ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA I INSTRUCCIÓ JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA NÚM. 1 DE TERRASSA (ANT. CI-1) EDICTE sobre procediment ordinari (exp. 1328/2014). Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Terrassa Rambla Pare Alegre, 112 - Terrassa CP.: 08224 TEL: 936932961 FAX: 936932951 E-MAIL: Juicio: Procedimiento ordinario 1328/2014 Sección: ML Sobre: Juicio ordinario reclamación de cantidad Parte demandante/ejecutante: EGARTRONIC, S.A. Procurador: Mª Lluïsa Valero Hernández Abogado: Angel Juan Muñoz Martin Parte demandada/ejecutada: Mohamed Hossain Procurador: Abogado: Rosa Maria Cabo Sanz Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Terrassa,

Hago saber que: En atención al desconocimiento del actual domicilio de la parte demandada Mohamed Hossain y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 497.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), he acordado notificarle la citada resolución -sentencia definitiva dictada en autospor medio de este edicto.

Contra dicha resolución la parte demandada rebelde puede interponer recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Barcelona. El recurso lo debe interponer mediante un escrito que debe presentar en este Órgano dentro del plazo de VEINTE días, contados desde el siguiente al de la notificación, en el que debe exponer las alegaciones en que base la impugnación, citar la resolución apelada y los pronunciamientos que impugna. Además, debe constituir, en la cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Órgano judicial, el depósito a que se refiere la DA 15ª de la LOPJ reformada por la LO 1/2009, de 3 de noviembre. Sin estos requisitos no se le admitirá la impugnación (arts. 458.1 y 2 LEC). La resolución que se notifica está a disposición de la parte en la Oficina judicial de este Órgano. Este edicto cumple los criterios de protección de datos de carácter personal en el ámbito de la Administración de Justicia establecidos en los arts. 236 bis y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y la Instrucción 6/2012 de la Secretaría General de la Administración de Justicia, relativa a la publicación de edictos en

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


2/2

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17144029-2017

diarios y boletines oficiales y la protección de datos.

Terrassa, 15 de diciembre de 2016

La letrada de la Administración de justicia

(17.144.029)

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


1/2

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17174070-2017

ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA I INSTRUCCIÓ JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA NÚM. 2 DE TARRAGONA EDICTE sobre judici verbal (exp. 513/2016). Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Tarragona Avenida Roma, 7 A - Tarragona CP.: 43005 TEL: 977920002 FAX: 977920032 E-MAIL: instancia2.tarragona@xij.gencat.cat Juicio: Juicio verbal (Desahucio precario - 250.1.2) 513/2016 Sección: 3 Sobre: Juicio verbal precario Parte demandante/ejecutante: BANKIA HABITAT SLU Procurador: Elena Martinez De Miguel Abogado: Sarai Herreros Parte demandada/ejecutada: IGNORADOS OCUPANTES DEL INMUEBLE SITO EN C/ RIU LLOBREGAT, 10 ESCALERA 7, PISO 4º, PUERTA A DE TARRAGONA Héctor Hinójar Machín Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Tarragona,

Hago saber que: En atención al desconocimiento del actual domicilio de la parte demandada IGNORADOS OCUPANTES DEL INMUEBLE SITO EN C/ RIU LLOBREGAT, 10 ESCALERA 7, PISO 4º, PUERTA A DE TARRAGONA y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 497.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), he acordado notificarle la citada resolución por medio de este edicto.

Contra dicha resolución la parte demandada rebelde puede interponer recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Tarragona. El recurso lo debe interponer mediante un escrito que debe presentar en este Órgano dentro del plazo de VEINTE días, contados desde el siguiente al de la notificación, en el que debe exponer las alegaciones en que base la impugnación, citar la resolución apelada y los pronunciamientos que impugna. Además, debe constituir, en la cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Órgano judicial, el depósito a que se refiere la DA 15ª de la LOPJ reformada por la LO 1/2009, de 3 de noviembre. Sin estos requisitos no se le admitirá la impugnación (arts. 458.1 y 2 LEC). La resolución que se notifica está a disposición de la parte en la Oficina judicial de este Órgano. Este edicto cumple los criterios de protección de datos de carácter personal en el ámbito de la Administración de Justicia establecidos en los arts. 236 bis y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y la Instrucción 6/2012 de la Secretaría General de la Administración de Justicia, relativa a la publicación de edictos en diarios y boletines oficiales y la protección de datos.

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


2/2

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17174070-2017

Tarragona, 22 de junio de 2017

El letrado de la Administración de justicia

(17.174.070)

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


1/2

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17177060-2017

ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA I INSTRUCCIÓ JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA NÚM. 3 DE BARCELONA EDICTE sobre judici verbal (exp. 90/2017). Juzgado de Primera Instancia nº 03 de Barcelona Avenida Gran Via de les Corts Catalanes, 111, Edifici C, planta 6 - Barcelona CP.: 08075 TEL: 935549403 FAX: 935549503 E-MAIL: instancia3.barcelona@xij.gencat.cat Juicio: Juicio verbal (Desahucio precario - 250.1.2) 90/2017 Sección: E2 Sobre: Juicios verbales arrendaticios y por precario Parte demandante/ejecutante: CASA DE ASISTENCIA FRANCESA-SOCIEDAD DE ASISTENCIA FRANCESA Procurador: Silvia Alejandre Diaz Abogado: Salvador Julio Grau Filiberto Parte demandada/ejecutada: Ignorados Ocupantes Procurador: Abogado: María Pilar Sanz de Miguel Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia nº 03 de Barcelona,

Hago saber que: En atención al desconocimiento del actual domicilio de la parte demandada Ignorados Ocupantes y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 497.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), he acordado notificarle la citada resolución por medio de este edicto.

Contra dicha resolución la parte demandada rebelde puede interponer recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Barcelona. El recurso lo debe interponer mediante un escrito que debe presentar en este Órgano dentro del plazo de VEINTE días, contados desde el siguiente al de la notificación, en el que debe exponer las alegaciones en que base la impugnación, citar la resolución apelada y los pronunciamientos que impugna. Además, debe constituir, en la cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Órgano judicial, el depósito a que se refiere la DA 15ª de la LOPJ reformada por la LO 1/2009, de 3 de noviembre. Sin estos requisitos no se le admitirá la impugnación (arts. 458.1 y 2 LEC). La resolución que se notifica está a disposición de la parte en la Oficina judicial de este Órgano. Este edicto cumple los criterios de protección de datos de carácter personal en el ámbito de la Administración de Justicia establecidos en los arts. 236 bis y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y la Instrucción 6/2012 de la Secretaría General de la Administración de Justicia, relativa a la publicación de edictos en diarios y boletines oficiales y la protección de datos.

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


2/2

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17177060-2017

Barcelona, 19 de junio de 2017

La letrada de la Administración de justicia

(17.177.060)

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


1/2

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17075002-2017

ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA I INSTRUCCIÓ JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA NÚM. 4 DE GRANOLLERS (ANT. CI-6) EDICTE sobre judici de procediment ordinari (exp. 364/2014). Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Granollers Calle Josep Umbert, 124 - Granollers CP.: 08402 TEL: 936934586 FAX: 936934589 E-MAIL: instancia4.granollers@xij.gencat.cat Juicio: Procedimiento ordinario 364/2014 Sección: E Sobre: Juicio ordinario otros supuestos Parte demandante: JOANNA MARIA SANTOS LOPEZ Procurador: Ana Mª Roca Vila Abogado: SERGIO TORO PUJOL Parte demandada: JUAN ALBERTO CAMPOS CASTRO Jesús Angel Martín García, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Granollers,

Hago saber que: En atención al desconocimiento del actual domicilio de la parte demandada JUAN ALBERTO CAMPOS CASTRO y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 497.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), he acordado notificarle la citada resolución por medio de este edicto.

Contra dicha resolución la parte demandada rebelde puede interponer recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Barcelona. El recurso lo debe interponer mediante un escrito que debe presentar en este Órgano dentro del plazo de VEINTE días, contados desde el siguiente al de la notificación, en el que debe exponer las alegaciones en que base la impugnación, citar la resolución apelada y los pronunciamientos que impugna. Además, debe constituir, en la cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Órgano judicial, el depósito a que se refiere la DA 15ª de la LOPJ reformada por la LO 1/2009, de 3 de noviembre. Sin estos requisitos no se le admitirá la impugnación (arts. 458.1 y 2 LEC). La resolución que se notifica está a disposición de la parte en la Oficina judicial de este Órgano. Este edicto cumple los criterios de protección de datos de carácter personal en el ámbito de la Administración de Justicia establecidos en los arts. 236 bis y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y la Instrucción 6/2012 de la Secretaría General de la Administración de Justicia, relativa a la publicación de edictos en diarios y boletines oficiales y la protección de datos.

Granollers, 14 de marzo de 2017

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


2/2

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17075002-2017

El letrado de la Administración de justicia

(17.075.002)

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


1/2

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-16267015-2017

ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA JUTJATS MERCANTILS JUTJAT MERCANTIL NÚM. 1 DE BARCELONA EDICTE sobre procediment ordinari (exp. 699/2014). Juzgado Mercantil 1 Barcelona Gran Via de les Corts Catalanes, 111 Barcelona Barcelona Procedimiento Procedimiento ordinario 699/2014 Sección E Parte demandante TOT ARQUITECTURA S.L. Procurador CRISTINA GARCIA GIRBES Parte demandada SAN MARCOS CIPSA, S.L. y BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA, S.A.U. Procurador IVO RANERA CAHIS D/ña. Luis Miguel Gonzalo Capellin Letrado de la Adm. de Justicia del Juzgado Mercantil 1 Barcelona.

HAGO SABER: Que en este Juzgado se tramitan bajo núm. 699/2014-E actuaciones de Procedimiento ordinario a instancia de TOT ARQUITECTURA S.L. representado por el Procurador/a Sr/a. CRISTINA GARCIA GIRBES contra SAN MARCOS CIPSA, S.L. y BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA, S.A.U. sobre Responsabilidad Administradores en los que en resolución dictada el dia de la fecha se ha acordado notificar por edictos a por ignorarse su paradero, la sentencia cuyo encabezamiento y fallo es del tenor literal siguiente: "JUZGADO MERCANTIL NÚMERO 1 DE BARCELONA Juicio Ordinario 699/2014

SENTENCIA En Barcelona, a 4 de julio de 2016. Vistos por su S.Sª. Dña. Amagoia Serrano Barrientos, Juez titular de refuerzo en comisión de servicios en los Juzgados de lo Mercantil de Barcelona, los presentes autos de Juicio Verbal número 699/2014, en el que han sido partes, como demandante, TOT ARQUITECTURA, SLP, representada por la Procuradora de los Tribunales DÑA. CRISTINA GARCÍA GIRBÉS y asistida por el Letrado D. MIGUEL MORALES SABALETE, y, como demandada, SAN MARCOS CIPSA, S.L. y BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA, S.A.U., representado este último por el Procurador D. IVO RANERA CAHÍS, y asistido por D. MIGUEL VILLA MORAN, dicto la presente Sentencia,

FALLO Que debo estimar y ESTIMO ÍNTEGRAMENTE la demanda interpuesta por la Procuradora de los Tribunales, DÑA. CRISTINA GARCÍA GIRBÉ, en nombre y representación de TOT ARQUITECTURA, SLP, contra la entidad SAN MARCOS CIPSA, S.L., condenando a dicha parte codemandada a pagar a la actora la cantidad de 69.116,73 euros, más los intereses de demora previstos en la Ley 3/2004 devengados desde el vencimiento de cada factura impagada, sin perjuicio de la aplicación, en su caso, del art. 576 LEC.

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


2/2

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-16267015-2017

Se condena a la codemandada SAN MARCOS CIPSA, S.L., al pago de las costas causadas en este proceso a la actora. Que debo desestimar y DESESTIMO ÍNTEGRAMENTE la demanda interpuesta por la Procuradora de los Tribunales DÑA. CRISTINA GARCÍA GIRBÉ, en nombre y representación de TOT ARQUITECTURA, SLP, contra BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA, S.A.U. Se condena a la parte actora al pago de las costas causadas en este proceso al codemandado, BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA, S.A.U. Esta sentencia no es firme. Contra ella cabe recurso de apelación para ante , que deberá interponerse ante este Juzgado en el plazo de veinte días, a contar desde el siguiente a su notificación. Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo. PUBLICACIÓN. Esta resolución ha sido leída y publicada en el día de su fecha por la juez que la suscribe, estando celebrando audiencia pública. Doy fe."

Y para que sirva de notificación a la parte demandada SAN MARCOS CIPSA, S.L. en ignorado paradero libro el presente.

Barcelona, 21 de septiembre de 2016

El letrado de la Administración de justicia

(16.267.015)

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


1/2

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17178013-2017

ANUNCIS DIVERSOS CONSELL GENERAL DE LES CAMBRES OFICIALS DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE CATALUNYA ANUNCI sobre convocatòria d'ajudes econòmiques destinades al foment de l'ocupació en el marc del programa PICE, any 2017. Les Cambres de Comerç de Catalunya fan pública una modificació de la convocatòria d'ajudes a empreses per a la contractació de persones sense feina i a persones emprenedores que decideixin iniciar una activitat empresarial i/o professional, l'anunci inicial va ser publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 7338 de data 28 de març de 2017 i el text definitiu va ser publicat en les corresponents webs de les Cambres de Comerç de Catalunya en la mateixa data. Aquestes ajudes estaran cofinançades pel Fons Social Europeu (FSE) dins el Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil 2014-2020. El termini per a la presentació de sol·licituds començarà l'endemà de la publicació d'aquest anunci i finalitzarà, segons el que estableix la convocatòria, el 29 de desembre de 2017. El text complet de la convocatòria i els formularis de sol·licitud es troben disponibles en les següents pàgines web de les 13 Cambres de Comerç de Catalunya.

Cambra de Comerç

Pàgina web

Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona

www.garantiajuvenilcambra.org

Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Girona

www.cambragirona.cat

Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de Lleida

www.cambralleida.org

Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Manresa

www.cambramanresa.cat

Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Palamós

www.cambrapalamos.org

Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Reus

www.cambrareus.org

Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Sabadell

www.cambrasabadell.org

Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Sant Feliu de Guíxols www.cambrastfeliu.com Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Tarragona

www.cambratgn.com

Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Tàrrega

www.cambratarrega.org

Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa

www.cambraterrassa.org

Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Tortosa

www.cambratortosa.com

Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Valls

www.cambravalls.com

Barcelona, 21 de juny de 2017

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


2/2

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17178013-2017

Eduard Borràs i Finestres Secretari general en funcions

(17.178.013)

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


1/2

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17180040-2017

ANUNCIS DIVERSOS CONSORCI PER A LA REFORMA DE LA GRAN VIA DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT ANUNCI pel qual es fa pública la licitació d'un contracte d'obres mitjançant concurs amb procediment obert. 1. Entitat adjudicadora a) Organisme: Consorci per a la Reforma de la Granvia a l'Hospitalet de Llobregat b) Dependència que tramita l'expedient: Direcció c) Número d'expedient: CO05/2017

2. Objecte del contracte a) Divisió per lots i número: Sí / 2 b) LOT 1: Descripció de l'objecte: Projecte d'actuacions a la franja de terrenys entre les vies ferroviàries i les parcel·les edificades a l'àmbit de l'ARE de “La Remunta” de l'Hospitalet de Llobregat, Fase 1. c) LOT 2: Projecte de remodelació de les pistes de petanca de La Remunta a l'Hospitalet de Llobregat, Fase 1. d) Lloc d'execució: L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) e) Termini d'execució: LOT 1: 1 mes / LOT 2: 1 mes.

3. Tramitació procediment i forma d'adjudicació: a) Tramitació: ordinària b) Procediment: obert c) Forma: concurs d) Modalitat pagament: mitjançant certificacions mensuals

4. Pressupost d'execució per contracte de les obres objecte de licitació: a) Import: LOT 1 : 42.868,74 €, sense IVA / LOT 2: 52.079,69 €, sense IVA.

5. Garanties: Definitiva: del 5% del pressupost d'adjudicació del lot corresponent.

6. Obtenció de documentació i informació: La documentació del concurs estarà disponible fins a la data límit de presentació d'ofertes (punt 8.a), a la nostra pàgina web: www.consorcigvhospitalet.com, o a les nostres oficines de: a) Entitat: Consorci per a la Reforma de la Granvia a l'Hospitalet de Llobregat b) Adreça: Ciències, 69 c) Localitat: 08908 L'Hospitalet de Llobregat

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007


2/2

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7404 - 4.7.2017 CVE-DOGC-A-17180040-2017

d) Telèfon: 932.640.854 e) Fax: 932.640.854 f) e.mail: correu@consorcigvhospitalet.com

7. Requisits específics del contracte: a) Classificació: No se n'exigeix.

8. Presentació d'ofertes de la fase de selecció: a) Data i hora límit de presentació: fins les 13 hores del dia 31.07.2017. b) Documentació a presentar: la que especifica el plec de clàusules administratives particulars. c) Lloc de presentació: a l'adreça indicada en el punt 6 de l'anunci. També s'admetran les proposicions presentades per correu, i correu electrònic en les condicions establertes al plec de clàusules administratives particulars. d) Vigència de les ofertes: els licitadors estan obligats a mantenir la seva oferta durant quatre mesos, comptats des de la data d'obertura de les proposicions.

9. Obertura de les ofertes: Tindrà lloc a les oficines del Consorci per a la Reforma de la Granvia a l'Hospitalet de Llobregat a l'adreça indicada en el punt 6, i pel següent ordre: el sobre núm. 2 (proposició econòmica) a les 9 hores del dia 8 de setembre de 2017.

10. Despeses dels anuncis: seran a càrrec de l'adjudicatari.

L'Hospitalet de Llobregat, 29 de juny de 2017

Víctor Contreras i Creus Director

(17.180.040)

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

Cessament Baiget DOGC  
Cessament Baiget DOGC  
Advertisement