Page 1

Ledarskap fรถr Sverige


Eders Majestäter, Kära vänner, Det är med stolthet och stor glädje vi presenterar rapporten från seminariet Ledarskap för Sverige -Ett seminarium om hur unga ledare kan tränas, på Kungliga Slottet, Stockholm 12 april 2005. Seminariet blev en framgång tack vare engagerade deltagare och inspirerande talare. Inte minst viktiga var samtalen runt borden där nya kontakter knöts och många värdefulla tankar utbyttes. Ledarskapsträning för unga och värdebaserat ledarskap var ämnen som belystes under dagen och tankar och strategier kring samarbeten mellan scoutrörelsen och näringsliv växte fram. Seminariet blev ett avstamp för den ledarskapssatsning scoutrörelsen startat som kommer leda fram till en certifierad ledarskapsutbildning som bär Hans Majestät Konung Carl XVI Gustafs namn. Denna satsning på ledarskapsutbildning är ett engagemang från scoutrörelsen och en manifestation med anledning av Kungens stora engagemang för scoutrörelsen under sina 50 år som scout. Idag är Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf hedersordförande för såväl Svenska Scoutrådet som World Scout Foundation/ Baden Powell Fellows Swedish Chapter. Vi vill rikta ett stort tack till Hans Majestät Konungen, för att vi fick möjligheten att hålla seminariet på Kungliga Slottet. Med vänliga hälsningar Anders Lettström Ordförande Baden Powell Fellows Swedish Chapter 070-640 07 07 alettstrom@skoldnora.se

Johan Strid Generalsekreterare Svenska Scoutrådet 070-885 36 46 johan.strid@scout.se


Ledarskap för Sverige - Ett seminarium om hur unga ledare kan tränas

Hur ska unga människor tränas till bra ledare? Det var huvudfrågan när Svenska Scoutrådet och Baden Powell Sweden Chapter för andra året i rad bjöd in till ledarskapsseminarium på Kungliga Slottet. Målet med dagen var att utbyta tankar om hur utbildning i ledarskap kan utformas i framtiden. Redan i slutet av seminariet kunde Hans Majestät Konungen presentera ett konkret resultat i form av en ny ledarskapsutmärkelse och en certifierad ledarutbildning. Med start nästa år ska två Årets Unga Ledare utses, en från näringslivet och en från scoutrörelsen. Hans Majestät Konungen skänkte också en grundplåt på 50 000 kronor och gav sitt godkännande att ledarskapsutbildningens certifikat får bära hans namn – Konung Carl XVI Gustafs ledarutmärkelse. - Med det här hoppas jag att fler unga får en värdebaserad utbildning som man har nytta av i arbetslivet, sade Kungen. Men det här är en svår utmaning med högt satta mål. Därför frågar jag scoutrörelsen, är ni redo? - Vi är självklart redo, svarade Johan Strid, generalsekreterare på Svenska Scoutrådet. Men jag vill passa på att betona att vi scouter först och främst ska hjälpa unga människor att utvecklas. Om det leder till att vi fostrar nya verkställande direktörer är det en bonus. Moderator för seminariet var Camilla Lindqvist, chef för den nationella jamboreen 2007. Vid sin sida hade hon John McBeath, professor vid Cambridge University. Förutom att leda gruppdiskussionerna delgav han åhörarna flera intressanta aspekter på ledarskap. John McBeath sade att en rörelse med scoutings värdegrund har en viktig roll att spela. - Mycket i medierna är idag trivialt men många unga vill se bortom det ytliga och i scouterna kan de hitta djupare värderingar. Samtidigt ansåg John McBeath att scoutrörelsen måste bli bättre på att kommunicera utanför den egna organisationen. Under seminariet gavs aspekter på ledarskap av talare från såväl näringsliv och försvar som scoutrörelsen och idrottsvärl-

den. Tomas Gustafsson, olympisk mästare och vice ordförande i Sveriges Olympiska Kommitté, talade om vad kommunikation, inspiration och prestige kan betyda för ledare i en organisation. Tonika Hirdman, VD på fondbolaget Banco berättade om hur viktiga värderingar är för framtidens ledarskap. Från den globala flickscoutorganisationen WAGGGS kom Lesley Bulman som talade om scouting ur ett globalt perspektiv och behovet av att träna flickor i ledarskap. Henrik Tell från Militärhögskolan och Jarl Silfverberg från Försvarshögskolan talade om försvarets ledarutbildningar och vikten av självreflektion i ledarskapet. Scouterna Cecilia Elving och Anela Jasarevic berättade om det mångfaldsarbete som pågår i scoutrörelsen i form av projekt som bidrar till en ökad integration.


H M Konungen hälsar välkommen Kungen, som i år firar 50 år som scout, inledde med frågan: Hur skall unga ledare hitta den rätta motivationen? Samhället och näringslivet har behov av en ledarskapsutbildning som kan möta deras krav, sade Kungen. I takt med att försvaret krymper ökar betydelsen av en god ledarskapsutbildning inom scouting. - Den ledarskapsutbildning som scoutrörelsen kan ge är en angelägenhet för hela samhället, såväl företag som myndigheter, sade Kungen. Kungen talade också om det mångkulturella svenska samhället där cirka tjugo procent av befolkningen är född utomlands eller har minst en förälder som är född utomlands. - Vi ska vara ärliga och erkänna att det här innebär utmaningar. Ett mångkulturellt samhälle kräver särskilda kunskaper som idag ofta saknas i scoutrörelsen och övriga delar av föreningslivet, sade Kungen. Kungen framhävde också den betydelse scouting haft för honom personligen. - För mig är scouting en givande mognadsprocess. Även om vi i familjen säger att en Bernadotte mognar långsamt. Men förr eller senare mognar vi, sade Kungen och drog ner ett skratt från åhörarna. Kungen uttryckte också en förhoppning om att seminariet på Slottet skulle leda till konkreta resultat. - Företagsledare och scoutledare kan inspirera varandra. Jag hoppas att de företag som finns representerade här har kraft nog att gå från ord till handling.


Johan Strid

Generalsekreterare Svenska Scoutrådet

- Scoutrörelsen vill tacka Kungen för de första femtio åren och vi hoppas på många fler i framtiden, inledde Johan Strid. Han berättade sedan att han såg seminariet som ett viktigt led i scoutrörelsens strävan att träna unga i ledarskap. Scoutrörelsen når idag inte ut till alla i samhället. Ett stort problem är den hårdnande konkurrensen om ungdomars tid som också gör det svårt att rekrytera ledare. För att komma till rätta med problemen måste scoutrörelsen bli bättra på att anpassa sin verksamhet efter individens behov, menade Johan Strid. Han ville också se en strävan efter en större mångfald. - Sverige är idag mångkulturellt, en plats där folk möts, men också ofta inte möts. Vi vill vara ett forum där alla möts! Utbildning spelar en viktig roll i att få unga människor att bli trygga i sig själva och sitt ledarskap, sade Johan Strid. Även ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är en bra ledarskapsutbildning nyttig. En ökad förvärvsgrad och en ökad invandring är lösningen för en förbättrad ekonomi och det åstadkoms lättare med bra ledarskap hos de unga, menade Johan Strid. - En ledarutbildning inom scouterna måste ges ett reellt värde även i näringslivet.

Tomas Gustafsson

Vice ordförande i Sveriges Olympiska Kommitté

Kommunikation, prestige och inspiration var tre nyckelord i Tomas Gustafssons föredrag. Mannen som tagit tre OS-guld i skridsko jobbar idag bland annat som företagskonsult och han hämtade exempel från både näringslivet och idrottsvärlden när han talade om ledarskap. - Som konsult möter jag ofta företag som är dåliga på att uttrycka sina förväntningar.


“I tre fjärdedelar av världen är ledarskapet ett enbart manligt område” Lesley Bulman Tomas Gustafsson sade att det är vanligt med företag som åker på konferens där chefen visar upp en overheadbild med en abstrakt vision för företagets framtid. Tiden borde istället ägnas åt att de anställda får prata med varandra om sin vardag.

ställa i Sverige, där båda könen utövat scouting tillsammans i flera decennier. På de flesta platser på jorden är svaret på frågan ett solklart ja, sade Lesley Bulman. Organisationen WAGGGS representerar och stöttar flickscouter över hela jorden.

- Overheadbilder kan man mejla ut till de anställda men inte utbytet av erfarenheter, sade Tomas Gustafsson. Han tillade att inspiration inte alltid finns mellan ledare och anställda.

- Flickor i hela världen har speciella utmaningar och behov. Oftast har de noll möjligheter att bli ledare, det är bara i scouting de kan det.

- Den lilla gruppen måste få växa i sin egen närhet. Det är där inspirationen finns, sade han.

I tre fjärdedelar av världen är ledarskapet ett enbart manligt område och flickor går knappt i skolan, berättade Lesley Bulman. Men även i I-länderna skiljer sig möjligheterna för pojkar och flickor åt. Flickorna i länder som Sverige är utsatta för ett hårt medialt tryck med osunda ideal. Lesley Bulman menade att vi lever i en förvirrande värld som är fylld av olika val. Att ungdomar är nyfikna och vill experimentera är naturligt men det kan vara farligt.

Tomas Gustafsson varnade också för att prestige hos ledare kan bli en faktor som låser organisationens möjligheter att utvecklas. Det spelar ingen roll om högsta ledningen har bra visioner om besluten ändå bromsas upp av prestige mellan cheferna på lägre nivå. - Utmaningen är att ha prestigelösa ledare som har modet att låta människor utvecklas, sade Tomas Gustafsson. Han pratade också om vikten av närvarande chefer och berättade om en ung skridskoåkare som skulle göra sin OS-debut. Medan han stod nervös på startlinjen sökte sig hans blick mot den enda trygga punkten, coachen. Men tränaren stod bortvänd och filmade publiken med sin nyinköpta filmkamera. Ett praktexempel på en frånvarande ledare.

Lesley Bulman

Chief Executive Officer WAGGGS

Behövs det verkligen en global scoutorganisation enbart för flickor? Lesley Bulman menade att det är en naturlig fråga att

Fotnot: WAGGGS står för World Association of Girl Guide and Girl Scouts

- Nåt av det viktigaste för flickor är att kunna säga nej. Det kan vara skillnaden mellan att vara frisk och smittas av AIDS. Därför tränar vi flickor, speciellt i Afrika, i att kunna säga nej, sade Lesley Bulman. Hon sade också att både flickor och pojkar behöver hjälp för att kunna bli ledare. Scouting har en viktig roll att spela med sitt praktiska lärande, menade hon. - Många människor i förfördelade grupper får aldrig någon annan chans till äventyr och utmaningar.


“Värderingar är kittet i verksamheten” Tonika Hirdman Tonika Hirdman VD Banco

Vikten av värderingar stod i centrum när Tonika Hirdman talade om framtidens ledarskap. Värderingar var viktiga för henne redan när hon tog steget ut i arbetslivet. Efter jobb på bland annat EU-kommissionen i Bryssel och UD kom hon till fondbolaget Banco. - Det som lockade hos Banco var att det fanns ett tydligt samhällsansvar och värderingar som genomsyrade bolaget. Banco har sedan länge samarbete med ideella organisationer och har ett etiskt synsätt i fondförvaltningen, sade hon. Det viktigaste för en ledare är att få ut det bästa av alla medarbetare och då är värderingar ett bra verktyg, menade Tonika Hirdman. - Värderingar är kittet i verksamheten. De inspirerar de anställda, de gör en organisation mindre hierarkisk, de underlättar beslutsfattande och gör att ledaren blir mer förutsägbar. Tonika Hirdman betonade att just förutsägbarhet är något positivt. Anställda måste förstå logiken i varför beslut tas. - Vikten av värderingar har mer och mer gått upp för näringslivet, framförallt på grund av den långsiktiga betydelsen för varumärket. Många verkställande direktörer säger att gott anseende är viktigare än både finansiellt resultat och bra kvalitet. En satsning som handlar om etiska värderingar måste genomsyra hela företaget, sade Tonika Hirdman. - Det får inte vara ett sidoprojekt som bara kommuniceras av marknadsavdelningen. När det gäller trovärdighet och värderingar lyfte Tonika

Hirdman fram scouting som ett bra exempel där man förknippas med bland annat hjälpsamhet, laganda och livslång kunskap. Ledare inom scouting föregår med gott exempel, de utstrålar engagemang och ansvarstagande och lär sig samarbeta med olika slags människor. Det är också det gemensamma resultatet som räknas, sade Tonika Hirdman och menade att det var saker som näringslivet kunde ta lärdom av. Ledare i framtiden klarar sig inte med kunskap, auktoritet och ordergivning, sade hon avslutningsvis. - Ledaren måste kunna erbjuda ett mervärde. Unga människor vill ha visioner och ett engagerande ledarskap som bygger på långsiktigt hållbara värderingar. Framtidens företag jagar inte bara vinster utan styr också med tydliga värderingar.

Cecilia Elving

Projektledare “Att vara öppen för alla”

- Vi når inte fram till dem som kanske behöver oss bäst. Det kan vi inte längre acceptera, sade Cecilia Elving och syftade på scoutrörelsen och övriga föreningslivets misslyckande med att locka barn och ungdomar med invandrarbakgrund. Att alla inte ges samma möjligheter till en meningsfull fritid skapar ett utanförskap med negativa konsekvenser för både ungdomarna själva och samhället i övrigt, sade Cecilia Elving. Med projektet Att vara öppen för alla gör scoutrörelsen en gemensam kraftsamling för att bidra till ökad integration. Målet är att dagens 11 000 scouter om tio år ska ha utökats med 30 000 nya från socialt utsatta områden. Många initiativ till mångfald har misslyckats tidigare men Cecilia Elving tror scoutrörelsen har stora möjligheter i arbetet med integration.


- Vi vet att scoutmetoden fungerar i alla olika religioner, kulturer och etniciteter. Scouting är en internationell rörelse med 38 miljoner medlemmar i 190 länder Cecilia Elving berättade att en viktig del i arbetet är samarbeten med religiösa och etniska föreningar som har förtroende i olika invandrargrupper. Ett exempel är samarbetet mellan en scoutkår och en muslimsk ungdomsförening i Haninge. - Genom det samarbetet har vi skapat en mötesplats där ungdomar kan mötas över religions- och kulturgränser. Det har gett en ökad förståelse och integration. Cecilia Elving nämnde också samarbetet mellan scoutrörelsen, Kista stadsdelsnämnd och näringslivet som har målet att starta upp scoutverksamhet i Kista stadsdel, där 48 procent av invånarna har invandrarbakgrund.

Anela Jasarevic

Ordförande Bosniska projektet

Anela Jasarevic talade om nykterhetsrörelsens scoutförbunds arbete med bosniska muslimer och vad det betytt för henne personligen. - Det hela började med en vision om att få fler medlemmar med invandrarbakgrund till scoutförbundet. Anela Jasarevic berättade att projektet först höll på att stupa på scoutförbundets krav på ett nykterhetslöfte. Många bosnier var inte beredda att ställa upp på det även om man gillade scouting. Räddningen blev den stora gruppen bosniska muslimer i Sverige. - Vi troende muslimer är redan nykterister. Nykterhetslöftet, som hade varit det stora problemet, blev istället en enorm tillgång, förklarade Anela Jasarevic. Man beräknar att Bosniska projektet kan ge tusen nya medlemmar inom de närmsta åren. - För ett scoutförbund med sex


tusen medlemmar är tusen nya scouter väldigt mycket, sade Anela Jasarevic. Själv var hon en av de första bosnier som kom med i scouterna. - Jag fick gå en introduktionskurs under en helg och det var en kaotisk upplevelse! Vi skulle laga mat över öppen eld, det tog hur lång tid som helst och maten blev vidbränd! Men vi skrattade mycket. Anela Jasarevic talade också om hur mycket träningen i ledarskap betytt för henne. - Den respekt och den gemenskap jag har fått uppleva i scouterna har gett mig bättre självförtroende och utvecklat mig som människa. Det är en fantastisk känsla som jag vill att fler ska få möjligheten att uppleva.

föregångsmannaskap. - Det är ju bara att se på sina barn, de gör precis som du gör. Med bra föregångare kommer vi otroligt långt. Även Jarl Silfverberg talade om betydelsen av självreflektion. ”För att kunna leda andra måste man kunna leda sig själv” är devisen som flera av försvarsmaktens ledarskapskurser utgår från. Ett exempel är en kurs där man spenderar hela det första dygnet i total ensamhet, bara för att reflektera över det egna agerandet. Den stora utmaningen är att skapa de förutsättningar som gör att människor kan ta kontrollen över sitt liv. Målet är att man ska gå från att vara offer till skapare, förklarade Jarl Silfverberg. - Det gäller att minska avståndet mellan den man är och den man vill vara, sade han.

”Vi har kungen men vi behöver en Zlatan!”

Henrik Tell

Major och lärare Militärhögskolan

Jarl Silfverberg

Forskare Försvarshögskolan

Som representant för försvarsmakten talde Henrik Tell om hur man försöker skapa ett gott ledarskap i det militära. Han påpekade att i officersyrket ställs ledarskapet verkligen på sin spets. - Som officer kan jag behöva fatta beslut som innebär egna förluster och att man måste döda någon annan. Att öka självinsikten hos ledare är viktigt, sade Henrik Tell. Det görs genom ledarskapsutbildningar där man tröttas ut psykiskt och fysiskt samtidigt som man tvingas ta beslut som ledare. Efteråt utvärderar man i en trygg miljö. - Reflektion är otroligt viktigt, sade Henrik Tell. Han sade också att försvarsmakten varit duktig på att praktisera teorin. Teorierna omvandlas till konkreta övningar i verkligheten. Henrik Tell betonade även vikten av handledning och

Flera gruppdiskussioner hölls under seminariet. I små ”patruller” fick deltagarna svara på frågeställningar kring hur scouting och näringslivet kan förbättra ungas ledarskap. Här följer ett axplock av de förslag och synpunkter som framfördes: - Det är viktigt för såväl företag som scoutrörelsen att veta sin värdegrund och att kommunicera den både internt och externt. - Om man visar att man jobbar aktivt med angelägna värderingar attraherar man också andra. - Det behövs fler arenor för att visa scoutings värderingar. - Ledare måste fokusera på värderingar och inte bara på aktiviteter. - Scoutrörelsen borde dokumentera och marknadsföra sin utbildning och utveckling av unga människor bättre. - Scouting har ett bra varumärke men måste förbättra sin image och marknadsföra sig bättre - Det måste pågå en ständig förnyelse inom scoutrörelsen - Starta ett integrationsprojekt i Rosengård, liknande det i Kista.


- Scoutrörelsen borde samverka med andra organisationer! - Vi har kungen men vi behöver en Zlatan! - Scoutrörelsen måste bli mindre grabbig för att kunna locka fler tjejer. - Skapa en certifierad ledarutbildning med status i näringslivet och lyft fram föredömen! - Näringslivet måste få veta att scouting är en merit, att det ger social kompetens och en god värdegrund. Scoutrörelsen behöver bli bättre på att tala om att de som varit scouter bär med sig värderingar som de utgår från i sitt arbete och i sitt liv.

Årsmöte för Baden Powell Fellows Swedish Chapter Under seminariet höll även Baden Powell Fellows Swedish Chapter sitt årsmöte. BP Fellows är en världsomspännande sammanslutning vars syfte är att ekonomiskt stötta scoutrörelsen. Under årsmötet valdes en ny styrelse där Anders Lettström och Fredrik Gottlieb återvaldes som ordförande respektive sekreterare. Stefan Nydal välkomnades som ny medlem och fick motta medlemscertifikatet av Kungen. Även Sören Gyll och Magnus Birke som varit BP Fellows sedan tidigare fick sina medlemscertifikat. I verksamhetsberättelsen, som lästes av Anders Lettström, framgick att 2004 varit ett händelserikt år. Under förra årets seminarium tog Magnus Birke och Per Taube initiativ till Kistaprojektet som syftar till att starta scoutverksamhet i förorten. Under det gångna året avled också bankmannen Hans Beck Friis som var vice ordförande i BP Fellows Sweden Chapter. Det var han som 1955 rekryterade Carl XVI Gustaf till scoutrörelsen och Anders Lettström beskrev honom som scoutlagen personifierad. Anders lettström nämnde också flodvågskatastrofen i Sydostasien och det arbete WOSM gjort för att stötta scouter i de drabbade områdena. Ett exempel är Kungens insats med att samla in 80 000 US Dollar till studiestipendier för föräldralösa scouter i Thailand.


Svenska Scoutrådets projektledare Karin Nolke och generalsekreterare Johan Strid är två av personerna bakom Ledarskap för Sverige seminariet. När de sammanfattar dagen är de mycket nöjda. - Vi fick många värdefulla tankar och idéer från seminariet. Mycket kommer vi ta med oss när vi utformar ledarskapsprogrammet, säger Karin Nolke. Hon tycker det var spännande att kunna samla ett så brett spektrum av kompetenser och kunskap i samma rum för att samtala om viktiga ämnen. - Det är också otroligt intressant med alla de fruktbara samarbeten som kan komma till stånd mellan scoutrörelsen och näringslivet, säger Karin Nolke. Det mest konkreta resultatet av seminariet var det nya ledarskapsprogrammet som står under Kungens beskydd. Johan Strid tror att det kommer vara en viktig del i att hjälpa scoutrörelsen bli bättre på att tala om vad man gör. - Idag utbildar vi många ungdomar och erbjuder en arena där det är möjligt att träna sitt ledarskap. Tanken med ledarskapsprogrammet är att vi ska skapa en certifierad scoutledarutbildning för unga ledare som de sedan kan använda sig av i arbetslivet, säger han. En del av det nya ledarskapsprogrammet är utmärkelsen Årets Unga Ledare som ska ges till en ung ledare inom näringslivet och en ung scoutledare. Karin Nolke förklarar tanken bakom priset: - Genom utmärkelsen vill vi uppmuntra unga ledare som gör en stor insats och samtidigt skapa positiva förebilder för andra. Förebilder är viktiga för att motivera medlemmarna i en värdebaserad rörelse. I ett samhälle som förändras och blir allt mer mångkulturellt har scoutrörelsen som ideell organisation tillsammans med andra som till exempel näringslivet ett stort ansvar att nå ut till och inkludera alla grupper i samhället, menar Johan Strid.

- Scoutrörelsens uppgift är ju att hjälpa unga människor att utvecklas till ansvarstagande samhällsmedborgare. Tänk vilken möjlighet om vi kunde lyckas nå ut till nya grupper! Det skulle vara bra för hela samhället. Men för att klara av framtidens utmaningar behöver scoutrörelsen stöd utifrån, påpekar Johan Strid. - Om vi ska lyckas med våra stora satsningar på ledarskap och att nå ut till nya grupper behöver vi hjälp. Så därför vill vi uppmuntra näringslivet och företagare att stödja oss i vårt arbete! Johan Strid Generalsekreterare Svenska Scoutrådet 070-885 36 46 johan.strid@scout.se

Karin Nolke Projektledare ledarskapsprogram Svenska Scoutrådet 08-568 432 93 Karin.nolke@scout.se

Scoutrörelsen tackar… - H M Konungen - H M Konungens medarbetare på Kungliga Slottet - Bonnier - Anders Lettström - Peder Wallenberg - Scoutförbundens personal och styrelser för att ha möjliggjort detta seminarium Vill du ha mer information om scoutrörelsens arbete? Kontakta Svenska Scoutrådet på info@scout.se 08-568 432 90,

Text: Mattias Abrahamsson Formgivning och fotografi: Jonas Elmqvist, http://www.elmqvist.info/

Samarbete för ungt ledarskap


H.M.

Konung Carl XVI Gustaf

Göran

Hägerdal

Svenska Scoutrådet

H.M.

Drottning Silvia

Mikael

Jansson

Svenska Scoutrådet

Anela

Jasarevic

Nykterhetsrörelsen Scoutförbund

Mattias

Abrahamsson

Svenska Scoutrådet

Alf

Johansson

Proffice AB

Marianne

af Malmborg

Ideell Arena

Lars G

Josefsson

Vattenfall

Olle

Alsén

Svenska Scoutrådet

Elisabeth

Karlsson

Svenska Scoutförbundet

Per

Arvidsson

Fastighetsutvecklings AB Granen

Mats

Karlsson

Svenska Scoutrådet

Gunnar

Backlund

Askus

Annelie

Karlsson-Stider

Handelshögskolan

Bo

Bengtsson

Kristianstads Sparbank

Lisa

Lannergård

SMU Scout

Lars

Berg

Eniro

Anders

Lettström

Sköldnora förvaltning AB

Kerstin

Bergsten

Nykterhetsrörelsen Scoutförbund

Camilla

Lindquist

Svenska Scoutrådet

Magnus

Birke

Binus Invest AB

John

MacBeath

University of Cambridge

Dag

Bjurström

Ledstierna AB

Leif

Malmberg

Kista stadsdelsnämnd

Jan

Björkman

Beijerinvest

Maths

Malmström

Kristianstads Sparbank

Kenneth

Bojert

SVT

Gerda

Nilsson

Svenska Scoutrådet

Roger

Brolén

SVT

Tomas

Nilsson

Firesteed capital

Lesley

Bulman-Lever

CEO WAGGGS

Karin

Nolke

Svenska Scoutrådet

Tommy

Carlsson

Nykterhetsrörelsen Scoutförbund

Stefan

Nydahl

Docent Sophiahemmet

Chister

Christensson

Axera förvaltning AB

Sven

Philip-Sörensen

Childhood Foundation

Patrik

Craz

SMU Scout

Mikael

Premberg

Nykterhetsrörelsen Scoutförbund

Mikael

Damberg

Riksdagen (s)

Katarina

Påvall

Svenska Scoutrådet

Mats

Dellham

Askus AB

Sven Erik

Ragnar

World Scout Foundation

Martin

Dworén

Rotary/Kreab

Torbjörn

Reinhed

KFUK-KFUMs scoutförbund

Urban

Edenström

Newsec AB

Martin

Reinholt

SVT

Elisabeth

Edholm

Fernströmstiftelsen

Hans

Risberg

Ledstiernan/RnB

Per

Edholm

Advokat/Generalkonsul

Lars

Rönnblad

Svenska Scoutförbundet

Lennart

Elbe

Gustav V 90-årsfond

Håkan

Sandahl

Svenska Scoutförbundet

Cecilia

Elving

Svenska Scoutrådet

Christina

Schwerin von

H.M. Drottningens Hovdam

Lars

Engström

Länspolismästare

Jarl

Silverberg

Försvarshögskolan

Valdemar

Eriksson

Svenska Scoutrådet

Petra

Sintorn

Svenska Scoutförbundet

Magnus

Fahleryd

Svenska Scoutrådet

Jacob

Sjögren

FA Scout

Niklas

Flyborg

Mandator

Tommy

Stenwall

Kökschef

Jan

Forsberg

SJ

Johan

Strid

Svenska Scoutrådet

Ulf

Fransson

SVT

Hans

Söderström

Handelshögskolan

Theres

Frisk

FA Scout

Per

Taube

Svensk Fastighetsfond AB

Thomas F

Gillerfors

KFUK-KFUMs scoutförbund

Henrik

Tell

Försvarshögskolan

Fredrik

Gottlieb

Garantum AB

Anne

Thelin Erling

Newsec AB

Tomas

Gustafsson

Svenska Olympiska Kommittén

Inger

Thrysin

Svenska Scoutrådet

Sören

Gyll

H & B Capital Advisers AB

Patrik

Tigerschiöld

Skanditek Industriförvaltning AB

Lars

H Thunell

SEB

Hans

Tornerhielm

Örlogskapten Försvarsmakten

Gustav

Hagemann von Levachoff

Ruuthsbo AB

Caroline

Trapp

Lantbrukarnas riksförbund

Lars

Harald

Kristianstads kommun

Johan

Törnqvist

H.M. Konungens adjutant

Anna

Heimersson

Svenska Scoutförbundet

Klas

Wahlström

Manpower AB

Anna-Karin

Hennig

Svenska Scoutrådet

Marie

Wallenberg

SEB

Tonika

Hirdman

Banco Fonder

Peder

Wallenberg

Carpe Vitam

Anneli

Hofström

Svenska Scoutrådet

Björn

Widmark

Major

Cristina

Husmark Pehrson

Riksdagen (m)

Filip

Wijkström

Handelshögskolan


Hur ska unga människor tränas till bra ledare? Det var huvudfrågan när Svenska Scoutrådet och Baden Powell Sweden Chapter för andra året i rad bjöd in till ledarskapsseminarium på Kungliga Slottet. Målet med dagen var att utbyta tankar om hur utbildning i ledarskap kan utformas i framtiden. Redan i slutet av seminariet kunde Hans Majestät Konungen presentera ett konkret resultat i form av en ny ledarskapsutmärkelse och en certifierad ledarutbildning. Med start nästa år ska två Årets Unga Ledare utses, en från näringslivet och en från scoutrörelsen. Hans Majestät Konungen skänkte också en grundplåt på 50 000 kronor och gav sitt godkännande att ledarskapsutbildningens certifikat får bära hans namn – Konung Carl XVI Gustafs ledarutmärkelse. - Med det här hoppas jag att fler unga får en värdebaserad utbildning som man har nytta av i arbetslivet, sade Kungen. Men det här är en svår utmaning med högt satta mål. Därför frågar jag scoutrörelsen, är ni redo? - Vi är självklart redo, svarade Johan Strid, generalsekreterare på Svenska Scoutrådet. Men jag vill passa på att betona att vi scouter först och främst ska hjälpa unga människor att utvecklas. Om det leder till att vi fostrar nya verkställande direktörer är det en bonus.

Leadership Seminar 2005  

Documentation from the Scouts Leadership Seminar at the Royal Castle in Stockholm, Sweden in 2005.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you