Issuu on Google+

Disclaimer Dit (juridisch) document is een voorbeeld document en dient enkel als voorbeeld waarop een eigen document opgesteld zou kunnen worden. Overeenkomst.nl en de aan haar gelieerde ondernemingen en personen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voortvloeiende uit het raadplegen en gebruik van dit specifieke voorbeeld document. Het gebruik van dit voorbeeld document is geheel voor rekening en risico van gebruiker(s). Voor het klantspecifiek maken of laten screenen van uw eigen documenten adviseren wij u om contact te leggen met de advocaten Servicedesk van Overeenkomst.nl .Zij adviseren en begeleiden u onder dekking van hun beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Model Verzuimprotocol

1. Melding ziekte Bij ziekte moet u op de eerste ziektedag zich voor ……… uur mondeling of telefonisch bij uw direct leidinggevende ziekmelden. Bij diens afwezigheid moet u zich ziekmelden bij ………………. Uw direct leidinggevende of zijn/haar vervanger kan u vragen naar: - De oorzaak van uw ziekmelding - De aard van de ziekte - De vermoedelijke verzuimduur - Maatregelen te nemen in verband met werk - Een mogelijk verband tussen uw verzuim en het werk - Uw verblijfadres en een telefoonnummer waaronder u bereikbaar bent 2. Verzuimbegeleiding Tijdens uw ziekte komen de navolgende begeleidingsactiviteiten voor: - Bezoek en/of telefonisch contact met uw leidinggevende of zijn/haar plaatsvervanger - Controle door medewerker Arbodienst of bedrijfsarts - Huisbezoek door medewerker Arbodienst of bedrijfsarts - Spreekuur/consult bij de bedrijfsarts 3. Eigen verklaring Indien u een ‘eigen verklaring’ ontvangt van de Arbodienst dient u deze ingevuld binnen de daarvoor gestelde termijn aan de Arbodienst retour te zenden. Deze verplichting geldt ook als u daartoe niet zelf in staat bent of in het ziekenhuis bent opgenomen. In die situatie dient iemand, namens u, deze verklaring aan de Arbodienst retour te zenden. 4. Oproep voor spreekuur medewerker Arbodienst en/of bedrijfsarts Als u een oproep krijgt om op het spreekuur te verschijnen, bent u verplicht daaraan gehoor te geven. Bij een eventuele verhindering moet u direct contact opnemen met de Arbodienst voor het maken van een vervangende afspraak.


5. Thuisblijven In verband met de mogelijkheid van spoedcontrole moet u de eerste ziektedag thuisblijven. De volgende ……… werkdagen moet u van ……… tot ……… uur thuis zijn. 6. Bereikbaarheid De Arbodienst/bedrijfsarts en uw werkgever moeten u kunnen bereiken; u moet hen derhalve in de gelegenheid stellen u thuis of op uw verblijf-/verpleegadres te bezoeken of op te bellen. Als u tijdens uw ziekteverzuim verhuist of tijdelijk van verblijfadres verandert, moet u dat binnen ……… uur aan uw direct leidinggevende doorgeven. 7. Verblijf in het buitenland Tijdens arbeidsongeschiktheid hebt u voor een meerdaags verblijf in het buitenland toestemming nodig van uw werkgever of van de Arbodienst. De bedrijfsarts beoordeelt of dit verblijf medisch verantwoord is. 8. Raadplegen huisarts Het is in uw eigen belang dat u bij ziekte binnen een redelijke termijn uw huisarts consulteert en diens voorschriften opvolgt. 9. Herstel en genezing niet belemmeren De werkgever kan uw loondoorbetaling staken wanneer u zich tijdens uw arbeidsongeschiktheid zodanig gedraagt dat uw genezing en herstel daardoor worden belemmerd. Naast het opvolgen van de adviezen van de Arbodienst/bedrijfsarts dient u zich voorts te onthouden van gedragingen die schadelijk zijn voor uw genezing en uw herstel. 10. Het verrichten van werkzaamheden Tijdens uw arbeidsongeschiktheid mag u alleen die werkzaamheden verrichten die voor het herstel en genezing zijn voorgeschreven en/of waarvoor u toestemming hebt van de Arbodienst/bedrijfsarts. 11. Nakomen voorschriften Arbodienst en medisch onderzoek U bent verplicht u onverkort te houden aan de voorschriften die u door de Arbodienst/bedrijfsarts worden gegeven. Voorts bent u verplicht mee te werken aan een medisch onderzoek door of in opdracht van de bedrijfsarts van de Arbodienst indien deze een dergelijk onderzoek noodzakelijk acht.

12. Het niet nakomen van afspraken Indien de Arbodienst/bedrijfsarts vaststelt dat afspraken door u niet worden nagekomen of vaststelt dat de controlevoorschriften worden overtreden, wordt de werkgever geïnformeerd. De werkgever kan, in geval van overtreding van de bepalingen van dit protocol, overgaan tot het nemen van sancties tegen de werknemer. 13. Stappenplan verzuimbegeleiding • Uw direct leidinggevende is verantwoordelijk voor een goede verzuimbegeleiding. Dat houdt in dat hij/zij zich na uw ziekmelding op de hoogte blijft stellen van de voortgang van de ziekte en het herstel. Uw direct leidinggevende streeft er naar om op de eerste dag van ziekmelding telefonisch contact met u op te nemen.


Indien u langer ziek bent geweest dan ……… dagen wordt, bij terugkeer, door de direct leidinggevende een re-integratiegesprek gehouden. Doel van dit gesprek is om gezamenlijk na te gaan of het de werkomstandigheden zijn die tot het verzuim hebben geleid. Indien u ……… keer of meer per jaar verzuimt, wordt door de direct leidinggevende een verzuimgesprek met u gevoerd. In dit gesprek zal worden nagegaan wat de oorzaken zijn van dit frequente verzuim en of er mogelijkheden zijn om uw verzuim in de toekomst te beperken en te voorkomen.

14. Vervangende werkzaamheden of gedeeltelijke werkhervatting In het kader van uw re-integratie is het mogelijk dat door de bedrijfsarts in overleg met uw direct leidinggevende, na overleg met u, wordt voorgesteld dat u vervangende werkzaamheden kunt verrichten. U bent verplicht alsdan deze werkzaamheden te aanvaarden. 15. Hervatten bij herstel Zodra u weer in staat bent om te werken moet u dat doen. U meldt de werkhervatting bij uw direct leidinggevende. Bij gedeeltelijke werkhervatting is vooreerst overleg met de bedrijfsarts noodzakelijk. 16. Hersteldverklaring Als de bedrijfsarts u arbeidsgeschikt acht, geeft deze een hersteldverklaring af en bent u verplicht om met ingang van de datum dat de hersteldverklaring van kracht is, uw werkzaamheden weer te hervatten. Als u niet in staat bent om op de afgesproken dag het werk te hervatten dan licht u direct uw leidinggevende in en u licht de Arbodienst zo spoedig mogelijk in. Als u het niet eens bent met een beslissing van de Arbodienst kunt u gebruik maken van uw recht op een ‘second opinion’ door een arts van het UWV. 17. Informatieverstrekking aan werkgever De Arbodienst geeft met inachtneming van het medisch beroepsgeheim relevante informatie door aan de werkgever. Hiertoe behoren ook de gegevens die ertoe hebben geleid dat beoordelings- en verzuimbegeleiding niet mogelijk zijn geweest door toedoen van de betrokken werknemer. 18. Klachten/geschillen De werknemer die niet tevreden is over de wijze waarop door de medewerkers van de Arbodienst is gehandeld, kan een klacht indienen bij de Arbodienst. Informatie daarover is te verkrijgen bij de Arbodienst.


Overeenkomst - Verzuimprotocol