Issuu on Google+

Disclaimer Dit (juridisch) document is een voorbeeld document en dient enkel als voorbeeld waarop een eigen document opgesteld zou kunnen worden. Overeenkomst.nl en de aan haar gelieerde ondernemingen en personen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voortvloeiende uit het raadplegen en gebruik van dit specifieke voorbeeld document. Het gebruik van dit voorbeeld document is geheel voor rekening en risico van gebruiker(s). Voor het klantspecifiek maken of laten screenen van uw eigen documenten adviseren wij u om contact te leggen met de advocaten Servicedesk van Overeenkomst.nl .Zij adviseren en begeleiden u onder dekking van hun beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Model Pro-forma bezwaarschrift bestuursorgaan

<naam bestuursorgaan> <adres bestuursorgaan> <postcode en woonplaats bestuursorgaan>

<woonplaats>, <datum> Betreft: Pro-forma bezwaarschrift tegen beschikking de dato ……… <datum>

Geachte heer/mevrouw, Naar aanleiding van de beschikking de dato ……… <datum> waarin u hebt beslist dat ……………… <omschrijving> zijn wij genoodzaakt om hiertegen bezwaar in te dienen. Bijgaand voegen wij een afschrift van de beschikking de dato ……… <datum> bij. Kortheidshalve verwijzen wij u naar de inhoud. Door vernoemde beschikking zijn wij rechtstreeks in ons belang getrokken en wij zijn van mening dat de beschikking is genomen in strijd met het recht c.q. in strijd met de beginselen van behoorlijk bestuur. Wij verzoeken u dan ook de beschikking te willen vernietigen c.q. te willen herzien en alsnog tegemoet te komen aan onze bezwaren. Een toelichting en motivering van onze bezwaren zullen wij op een later tijdstip indienen. Wij verzoeken u vriendelijk ons hiervoor een termijn te willen gunnen van minimaal ……… weken. Graag ontvangen wij van u een ontvangstbevestiging van onderhavige bezwaarschrift en een datum waarbinnen wij onze bezwaren nader kunnen motiveren en toelichten.


Ten einde er zeker van te zijn dat dit bezwaarschrift u tijdig bereikt, zenden wij u dit bezwaarschrift zowel per aangetekende als per gewone post. In dit stadium reserveren wij nadrukkelijk alle rechten, waaronder het recht op een kostenvergoeding voor specialistische (rechts)kundige bijstand. Hoogachtend,

………………


Overeenkomst - Pro-forma-bezwaarschrift bestuursorgaan