Issuu on Google+

Disclaimer Dit (juridisch) document is een voorbeeld document en dient enkel als voorbeeld waarop een eigen document opgesteld zou kunnen worden. Overeenkomst.nl en de aan haar gelieerde ondernemingen en personen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voortvloeiende uit het raadplegen en gebruik van dit specifieke voorbeeld document. Het gebruik van dit voorbeeld document is geheel voor rekening en risico van gebruiker(s). Voor het klantspecifiek maken of laten screenen van uw eigen documenten adviseren wij u om contact te leggen met de advocaten Servicedesk van Overeenkomst.nl .Zij adviseren en begeleiden u onder dekking van hun beroepsaansprakelijkheidsverzekering. FREELANCE-OVEREENKOMST MET ZZP-ER De ondergetekenden: 1. ……………… <opdrachtgever>, wonende/gevestigd te ……………… <plaats> aan de ……………… <straat> te deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door ………………, hierna te noemen de opdrachtgever; en 2. ……………… <opdrachtnemer>, gevestigd te ……………… <plaats> aan de ……………… <straat>, van beroep ………………, hierna te noemen de opdrachtnemer; In aanmerking nemende: • dat opdrachtgever een opdracht aan opdrachtnemer wenst te verstrekken bestaande uit ……………… <omschrijving opdracht>; • dat opdrachtnemer in de uitoefening van zijn/haar zelfstandig beroep, en dus niet in dienst van opdrachtgever, werkzaamheden ten behoeve van derden verricht; • dat opdrachtnemer bereid is deze opdracht uit te voeren; • dat opdrachtgever en opdrachtnemer een overeenkomst van opdracht wensen aan te gaan; Zijn overeengekomen als volgt: Artikel 1 Partijen komen hierbij een overeenkomst tot opdracht overeen tot het verrichten van werkzaamheden in opdracht van opdrachtgever en uit te voeren door opdrachtnemer. Artikel 2 De duur van de opdracht is ……… <dagen/weken/maanden> ingaande op ……… <datum> en eindigend op ……… <datum>. Artikel 3 De door opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden zullen worden uitgevoerd te ……………… <plaats> aan de ……………… <straat>. Opdrachtnemer voert deze werkzaamheden naar eigen inzicht uit en heeft het recht om tijdstip en tijdsduur ervan naar eigen inzicht vast te stellen en in te delen.


Artikel 4 Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat er tussen hen geen enkele gezagsverhouding bestaat ter zake van deze werkzaamheden. Artikel 5 Indien opdrachtgever na aanvang van de werkzaamheden nog wijziging(en) wil aanbrengen in de opdracht, dient hij opdrachtnemer hiervan tijdig in kennis te stellen. De verlangde wijzigingen worden op schrift gesteld en maken alsdan deel uit van deze overeenkomst. Artikel 6 Opdrachtnemer factureert opdrachtgever voor de geleverde diensten op basis van het aantal feitelijk gewerkte uren, tegen een bedrag van € ……… per uur, exclusief BTW en exclusief ………………kosten. Eventuele onkosten gemaakt door opdrachtnemer ten behoeve van uitvoerende werkzaamheden, zullen, na onderling overleg, worden doorberekend aan de opdrachtgever. Opdrachtgever verplicht zich facturen van opdrachtnemer betreffende genoemde werkzaamheden te voldoen uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum. Artikel 7 Opdrachtnemer is zelf verantwoordelijk voor afdrachten van eventueel verschuldigde inkomstenbelasting en/of sociale verzekeringspremies en dient deze ook zelf af te dragen. Opdrachtnemer vrijwaart opdrachtgever voor eventuele aanspraken van de Belastingdienst en/of het UWV met betrekking tot op grond van deze overeenkomst verrichte werkzaamheden en/of de daarvoor door opdrachtgever aan opdrachtnemer betaalde vergoedingen. Artikel 8 Opdrachtnemer verplicht zich jegens opdrachtgever tot volstrekte geheimhouding aangaande alle bedrijfsaangelegenheden van opdrachtgever, in de ruimste zin des woords die opdrachtnemer op ongeacht welke wijze ter kennis zijn gekomen voor en tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden. Artikel 9 Zowel opdrachtgever als opdrachtnemer heeft het recht om deze overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. Artikel 10 Bij het einde van de overeenkomst dient opdrachtnemer alle bedrijfsmiddelen, correspondentie, aantekeningen en andere gegevens die betrekking hebben op het bedrijf, bij opdrachtgever in te leveren. Artikel 11 Opdrachtnemer verklaart de overeengekomen werkzaamheden uit te voeren in de zelfstandige uitoefening van zijn/haar beroep. Ten bewijze hiervan verklaart opdrachtgever een kopie van de Verklaring arbeidsrelatie winst uit onderneming, zoals vastgesteld door de Belastingdienst, geldig voor de periode ……… <datum> tot en met ……… <datum> ontvangen te hebben. Artikel 12 Partijen verklaren op deze overeenkomst het Nederlandse recht van toepassing.


Aldus in tweevoud getekend te ……………… <plaats> op ……… <datum>

<handtekening opdrachtgever>

<handtekening opdrachtnemer>

<naam opdrachtgever>

<naam opdrachtnemer>


Overeenkomst - Model Freelance contract met zzper