Page 1

Disclaimer Dit (juridisch) document is een voorbeeld document en dient enkel als voorbeeld waarop een eigen document opgesteld zou kunnen worden. Overeenkomst.nl en de aan haar gelieerde ondernemingen en personen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voortvloeiende uit het raadplegen en gebruik van dit specifieke voorbeeld document. Het gebruik van dit voorbeeld document is geheel voor rekening en risico van gebruiker(s). Voor het klantspecifiek maken of laten screenen van uw eigen documenten adviseren wij u om contact te leggen met de advocaten Servicedesk van Overeenkomst.nl .Zij adviseren en begeleiden u onder dekking van hun beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Model distributieovereenkomst

DISTRIBUTIEOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. ………………, gevestigd te ……………… <plaats> aan de ……………… <straat> ten dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door ………………, hierna te noemen leverancier; en 2. ………………, gevestigd te ……………… <plaats> aan de ……………… <straat>, ten dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door ……………… hierna te noemen distributeur; In aanmerking nemende: • dat leverancier producent is van ……………… <omschrijving producten>; • dat leverancier distributeur wenst aan te wijzen als exclusief wederverkoper binnen een specifiek geografisch gebied; • dat distributeur de producten van leverancier wenst in te kopen met het doel deze producten voor eigen rekening en risico te verkopen binnen het tussen partijen overeen te komen specifieke geografische gebied; Zijn overeengekomen als volgt: Artikel 1 Algemeen 1. Leverancier verleent hierbij aan distributeur het exclusieve recht om voor eigen rekening en risico en op eigen naam de producten van leverancier, zoals omschreven in bijlage A, te verkopen in het specifieke geografische gebied, zoals dat is omschreven en vastgelegd in bijlage B. 2. Distributeur verplicht zich jegens leverancier om als wederverkoper zich naar beste kunnen in te spannen om de in bijlage C genoemde omzet-verkoopdoelstellingen te doen realiseren. Artikel 2 Orders en levertijden 1. Distributeur verplicht zich jegens leverancier om voor de ……… dag van iedere maand zijn orders aan leverancier door te geven op daartoe door de leverancier te verstrekken formulieren. Distributeur dient op deze formulieren tevens te vermelden de gewenste


levertijd, kwaliteit, type, kleur en andere specifieke kenmerken en eigenschappen. 2. Voor zover de orders betrekking hebben op producten behorende tot het normale assortiment van de leverancier, is de leverancier verplicht deze orders te aanvaarden en uit te voeren. <Jaarlijks / iedere ……… maanden> zal de lijst van producten, zoals opgenomen in bijlage A worden vervangen en alsdan direct deel uitmaken van onderhavige overeenkomst. 3. Leverancier verplicht zich jegens distributeur om alle mogelijke aandacht te besteden aan de orders en deze zo zorgvuldig mogelijk uit te (doen) voeren. Leverancier is gebonden aan de door distributeur opgegeven gewenste levertijden voor zover niet afwijken van de door leverancier aan distributeur (indicatief) opgegeven leveringstijden. Circulaires van leveranciers waarin informatie aan distributeurs wordt verstrekt worden geacht eveneens onderdeel van onderhavige overeenkomst uit te maken. 4. Leverancier behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de uitvoering van orders van distributeur op te schorten indien leverancier in redelijkheid niet gehouden kan worden over te gaan tot uitvoering van de order zoals op grond van overmacht. Leverancier is alsdan niet gehouden tot enige schadevergoeding. Artikel 3 Garantie Leverancier garandeert distributeur de constante, afgesproken kwaliteit van de geleverde producten. Bij eventuele gebreken, voor zover deze aan het licht komen binnen ……… maanden na datum van de aflevering aan de afnemer, zal leverancier de kosten voor herstel dan wel vervanging dragen. Distributeur zal zelfstandig zorg dragen voor een adequate garantieregeling ten aanzien van de eindafnemer. Artikel 4 Verplichtingen leverancier 1. De leverancier verplicht zich jegens distributeur om: a. De producten waarvan de verkoop aan de distributeur is overgedragen in het toegewezen specifieke geografische gebied niet zonder diens voorafgaande schriftelijke toestemming zelf te (doen) verkopen; b. De verkoop van producten voor toegewezen geografische gebied niet aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van distributeur; c. Zijn andere distributeurs en/of agenten voor andere specifieke geografische gebieden te verbieden voor de in deze overeenkomst genoemde producten marktonderzoek te verrichten of een vestiging respectievelijk een magazijn op te richten in het aan de distributeur toegewezen geografische gebied. 2. Leverancier heeft voorts de verplichting om aan distributeur alle bescheiden, informatie, monsters, promotie- en reclamemateriaal ter beschikking te stellen welke nodig zijn voor het sluiten van verkooptransacties, kosteloos en zonder berekening van transportkosten en kosten voor in- en uitklaringen. Distributeur verplicht zich jegens leverancier de bescheiden, het promotie- en reclamemateriaal alsmede de monsters bij beëindiging van de overeenkomst op eerste afroep van leverancier aan de leverancier terug te geven. Artikel 5 Verplichtingen distributeur 1. Distributeur verplicht zich jegens leverancier om na beste vermogen de belangen van de leverancier te behartigen binnen het aangegeven specifieke geografische gebied. Distributeur verplicht zich voorts om zich in te spannen zijn geografisch gebied actief te bewerken door het werven van nieuwe klanten en afnemers en met regelmatige tussenpozen bestaande klanten en afnemers te bezoeken. Tevens verplicht distributeur zich jegens leverancier om aan leverancier alle informatie te geven omtrent de bevordering van de verkoop en


de marktpositie in het aan distributeur toegewezen geografische gebied, de technische ontwikkelingen en de prijzen. 2. Distributeur zal zich voorts inspannen om de verkoop van producten te stimuleren en uit te breiden door middel van een gerichte marketingstrategie. Distributeur verplicht zich jegens leverancier om ter realisering van deze marketingdoelstellingen regelmatig advertenties in (regionale) tijdschriften te laten plaatsen en andere promotieactiviteiten te verzorgen, al dan niet in overleg en na ingewonnen advies van leverancier. De kosten van de promotieactiviteiten zullen voor ………% door de leverancier en voor het overige door de distributeur worden gedragen (eventueel geheel ten laste komen van leverancier c.q. distributeur). 3. Het is distributeur verboden zich tijdens de duur van de overeenkomst de vertegenwoordiging of de verkoop van producten op zich te nemen die op grond van hun aard of uiteindelijk gebruik concurreren met de producten van leverancier, zoals omschreven in bijlage A. 4. Het is distributeur voorts verboden om zich buiten het specifieke geografische gebied actief klanten te werven, marktonderzoek te verrichten of een vestiging respectievelijk magazijn voor de verkopen van de producten van leverancier zoals genoemd in bijlage A op te richten of direct of indirect een zakelijk belang te hebben in een ander geografisch gebied dan hem is aangewezen. Artikel 6 Levering en betaling producten 1. Leverancier stelt de prijs vast waarvoor hij zijn producten aan de distributeur zal verkopen en leveren en behoud zich uitdrukkelijk het recht voor de prijs te kunnen wijzigen. De leverancier moet wijzigingen aan de distributeur één maand van te voren schriftelijk meedelen. Prijswijzigingen gelden nimmer voor reeds afgesloten verkopen, leveranties of transacties. 2. Leverancier verplicht zich jegens distributeur producten te leveren die qua vorm en inhoud overeenkomen met in het land van distributeur geldende wettelijke voorschriften en handelsgebruiken. Distributeur is verplicht leverancier alle in deze relevante informatie onverwijld te doen toekomen. 3. Leverancier neemt het transportrisico op zich ten aanzien van de aan de distributeur te leveren producten. De te leveren producten worden door de leverancier verzekerd. 4. Betaling van de door leverancier aan distributeur verkochte en geleverde producten dient door distributeur aan leverancier plaats te vinden binnen ……… dagen na in ontvangst name van de producten c.q. factuurdatum. 5. Distributeur verplicht zich jegens leverancier om een adequate voorraad aan te houden ter voorziening in de behoefte van zijn afnemers en klanten en zal derhalve toezien op het bijtijds en in voldoende mate bij de leverancier doen bestellen van de producten. 6. Leverancier verplicht zich jegens distributeur om bij ontbinding van de overeenkomst alle producten en reserveonderdelen terug te kopen van de distributeur tegen nader vast te stellen prijzen. 7. Leverancier verplicht zich jegens distributeur om met alle mogelijke zorg de bestellingen van de distributeur uit te voeren. Leverancier is echter nimmer tegenover de distributeur aansprakelijk voor schade door levering of vertraagde levering die toe te schrijven is aan overmacht. 8. Distributeur verplicht zich jegens leverancier om zorg te dragen voor een adequate serviceverlening aan de afnemers en klanten van de producten van leverancier. Artikel 7 Intellectuele en industriële eigendomsrechten


1. Leverancier verleent hierbij aan distributeur voor het specifiek aangewezen geografisch gebied het exclusieve recht om gedurende de looptijd van deze overeenkomst gebruik te maken van de handelsmerken van de leverancier, met inachtneming van alle aanwijzingen van de leverancier met betrekking tot het gebruik ervan. 2. Bij inbreuk op de betreffende merkrechten stelt distributeur de leverancier hiervan direct en onverwijld op de hoogte waarna leverancier passende (rechts)maatregelen zal treffen. 3. Het is distributeur verboden handelingen te verrichten die strijdig zijn met de handelsnaam, merknaam of andere intellectuele of industriële eigendomsrechten van de leverancier. 4. Distributeur is verplicht om de door leverancier gehanteerde merktekens te gebruiken. Het is distributeur niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de leverancier, enig merkteken van de producten te verwijderen of deze te wijzigen of eigen merktekens op de producten aan te brengen. Artikel 8 Vertrouwelijke gegevens en informatie 1. Leverancier en distributeur zijn beide gehouden tot geheimhouding van alle gegevens, afkomstig van de andere partij, die als vertrouwelijk zijn aan te merken. 2. Binnen ……… dagen na beëindiging van deze overeenkomst zal iedere partij de door de geheimhoudingsplicht bestreken gegevens aan de rechthebbende partij retourneren, voor zover dit redelijkerwijs mogelijk is. De geheimhoudingsplicht ten aanzien van deze gegevens zal blijven bestaan na beëindiging van de overeenkomst. 3. Op overtreding van de hiervoor genoemde artikelleden verbeurt de overtredende partij aan de andere partij een direct opeisbare boete zonder dat enige ingebrekestelling of sommatie daartoe vereist is, ten bedrage van € ………, onverminderd het recht van de andere partij om volledige schadevergoeding te vorderen. Artikel 9 Duur en beëindiging van de overeenkomst 1. Deze overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd. Tijdens het eerste jaar kan de overeenkomst voor ieder der partijen met een opzegtermijn van twee maanden worden beëindigd, zonder dat de andere partij aanspraak kan maken op enige schadevergoeding. 2. Na het verstrijken van het eerste jaar kan de overeenkomst door ieder der partijen worden beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn van zes maanden. Opzegging dient plaats te vinden bij aangetekende brief aan de wederpartij. 3. Ieder der partijen heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang tussentijds te beëindigen in de navolgende gevallen: a. Wanneer de wederpartij een beroep doet op overmacht en de overmachtsperiode langer dan drie maanden heeft geduurd of zodra vaststaat dat deze langer dan drie maanden zal voortduren; b. Wanneer door de wederpartij surseance van betaling is aangevraagd, dan wel de wederpartij in staat van faillissement is verklaard; c. Wanneer de wederpartij enige verplichting uit deze overeenkomst niet nakomt en de nietnakoming van zo’n ernstige aard is dat handhaving van de overeenkomst in redelijkheid niet van de andere partij kan worden gevergd en de nalatige partij na deswege per aangetekende brief in gebreke te zijn gesteld, nalatig blijft deze verplichting na te komen. 4. De partij die de overeenkomst heeft beëindigd op grond van het voorgaande artikellid heeft recht op vergoeding van de schade die door een dergelijke beëindiging van de overeenkomst mocht ontstaan. Artikel 10 Ontvangst schadevergoeding


De hoogte van de schadevergoeding als bedoeld in artikel 9.4 wordt in het geval van de distributeur berekend naar de jaarlijkse brutowinst van de distributeur en na de door de distributeur tijdens de duur van de overeenkomst ontwikkelde activiteiten betreffende de verkoop van de producten. Dit geldt met name wanneer de distributeur de klantenkring nieuw heeft geworven of uitgebreid en waaruit voor leverancier aanzienlijke voordelen voortkomen die hem ook na beëindiging van de overeenkomst ten goede komen. Artikel 11 Algemene voorwaarden Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen leverancier en distributeur zijn uitsluitend de alsdan geldende algemene algemene voorwaarden van de leverancier van toepassing. De huidige versie van de algemene voorwaarden is als bijlage D bij deze overeenkomst opgenomen. Artikel 12 Diversen 1. Wijziging of afwijking van deze overeenkomst kan slechts met schriftelijke instemming van beide partijen geschieden. 2. De bijlagen A, B, C en D maken onverbrekelijk onderdeel uit van deze overeenkomst en zijn aan deze overeenkomst gehecht. 3. Deze overeenkomst en de hieruit voortvloeiende koopovereenkomsten zullen worden beheerst door Nederlands recht met uitsluiting van het Weens Koopverdrag. 4. Alle geschillen, tussen partijen voortvloeiende uit deze overeenkomst over daarmee in rechtstreeks of zijdelings verband staande, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar de leverancier is gevestigd. Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend te ……………… <plaats> op ……… <datum>

<handtekening leverancier> <naam leverancier>

Bijlage A Bijlage B Bijlage C Bijlage D

<handtekening distributeur> <naam distributeur>

Producten van leverancier Specifiek geografisch gebied distributeur Omzet-verkoopdoelstellingen leverancier Algemene voorwaarden leverancier

Overeenkomst - Model distributieovereenkomst  

Overeenkomst - Model distributieovereenkomst

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you