Page 19

Er is een basis- en een verdiepingsopleiding (18 x 3 uur en 250 uur totale studielast). De basiskennis moet op orde zijn. Daarnaast bieden we als Kwadraatscholen gezamenlijke studiedagen, workshops, en intervisiebijeenkomsten aan. Ook hebben we een starterscafé voor onze startende leraren. Van vijf tot zeven uur ’s avonds vindt daar op regelmatige basis, intervisie plaats. Bovendien organiseert Kwadraat symposia, activiteiten die, waar mogelijk, ook opengesteld zijn voor ouders, vo-leraren, peuterleidsters, pedagogisch medewerkers enzovoort. Wij hebben binnen PCBO een schooloverstijgend innovatiefonds.Hier kun je, buiten de schooldirecteur om, geld vragen voor scholing of voor een speciaal project.’ Hoe wordt de kwaliteit geborgd? ‘Op dit moment zijn er dertien bestuurders van alle Kwadraatscholen. Zij zijn verantwoordelijk voor het beleid, de uitvoering en de voortgang. Wij bezoeken elkaars scholen en doen dit samen met een collega-bestuurder van een andere school. Dit heeft weer als voordeel dat wij onderling ook goed op de hoogte blijven van het reilen en zeilen op elkaars scholen.’ Onlangs werd bekend dat ouders door plusklassen op de basisschool voor hoge kosten komen te staan. Hoe bekostigen jullie het Kwadraatonderwijs? ‘Kwadraatonderwijs kost ouders geen extra geld, behalve de kosten voor een psychologisch onderzoek bij aanmelding van hun kind voor de voltijdsklassen. Wij werken ook niet met arrangementen. Alleen PricoH (Primair Christelijk Onderwijs in Hoogeveen) doet dit wel. Voor ouders en school is zo’n

arrangement veel lastiger; begaafdheid is vaak complex en kan gepaard gaan met heftige gedragsproblematiek. Soms verdwijnt die of het wordt minder, maar soms ook niet. Dan kan het beter zijn om door te verwijzen naar het speciaal onderwijs, wat ook wel gebeurt. Wij financieren Kwadraatonderwijs uit de Prestatieboxgelden1 en vragen uit principe geen extra geld aan ouders. We zijn in staat om de tering naar de nering te zetten. Helaas heeft dit er wel toe geleid dat de maximale klassengrootte van twintig naar tweeëntwintig leerlingen is gegaan. Wij hebben ook nooit een bijdrage van het samenwerkingsverband gevraagd. Waar we ook voordeel van hebben gehad, is de grote groei; groeiformatie krijg je direct en daardoor kun je ook investeren. De conclusie is echter dat er extra geld bij moet, maar dat geldt ook voor andere kinderen die extra zorg nodig hebben. Het is vooral een keuze.’ Hoe is de aansluiting en samenwerking met het voortgezet onderwijs? ‘Wij werken goed samen met het voortgezet onderwijs. Voor alle kinderen uit groep 8 van alle Kwadraatscholen is er de mogelijkheid om verrijkingslessen te volgen op het voortgezet onderwijs. We hebben dit ‘Op Tournee’ genoemd, omdat de kinderen daadwerkelijk op bezoek gaan in het voortgezet onderwijs en daar ook les krijgen van de leraren die

1 Prestatiebox is een extra budget dat besturen/scholen krijgen boven op de lumpsum en kunnen inzetten voor taal en rekenen, wetenschap en techniek, cultuureducatie, talentontwikkeling en professionalisering van leerkrachten.

LBBO Beter Begeleiden November 2017

19

Lbbo beterbegeleiden nov2017  

LBBO Beter Begeleiden, vakblad voor begeleiders in het onderwijs

Lbbo beterbegeleiden nov2017  

LBBO Beter Begeleiden, vakblad voor begeleiders in het onderwijs