Page 1

GRAPHIC DESIGN

PORTFOLIO

ELLES

BAKKER


ILLUSTRATIE AMSTERDAMSE GRACHT


POSTERS FILMFESTIVAL


BEELD EN TEKST

Posters


Nwords o need to

put your into my mouth. Don’t need convincing at all.

I

love

the place where I have no doubts.


BEELD EN TEKST

GOWITH THE

FLOW


TYPOGRAFIE


ILLUSTRATIE

JUST LET IT RAIN DOWN OVER ME


FLYER

SMOOTH JAZZ SOUND MUSIC


TYPOGRAFIE


BROCHURE ZEEPLIJN

Feel the sense of lavender

Zacht en fris Atur sime dic to consequis volupti andani ut quunditatur senescium rendundam que velenda esequatem accatiam que vel inulpa quam illaudicid quiassimus dolo con corum conse sandita turisciis quatiis eiure ium dolupta dolorectae doluptatem. Epelene laut et repti archici llibus evellanda abor re velest fugiam qui qui as ipsum ut acerio. Et asitemporum rest quisquos sant dolorepro earum et eos am fugiam, quis modiore, to occabor simint qu.

Heerlijk wegdromen Acid que aut qui aut vellore aute simusamet omnihitem facepe dolorem am vendandis iusaperum voluptas autem fugitia conetur, ventur? Lorro ea alia quis inis eum quas isimped ipisimp orerfer spelique cor aut latius pore volore rest voluptatio offici niet ium atus, consecu mendelit etus magnam et lab iunt ped eum nonserundi corehent molore, conet prorum, nem quibero id minus et voluptatius, ut volorro dolecto inci corestrum autet officiis dolorum quidit inum que minimusda nulla nonsequidus sim nulpa volent odi aut volut dolupid maionecabo. Ignimus molorei cienit volendae. Nequis necto volorporunt ent que es soloris voluptas et, volore dolorepro tem. Epro volut volut moluptaquae is etur? Ut laccus, sum, nones quias.


LOGO ZEEPLIJN

Heerlijk... Sum quo volor a consedi unturibus eatum num qui beatiantem nonseque nessimin cus earum rem nonse acestio. Net ut aruptam ni officta ius, quia impelici re occulles simil is re maio bla sed utatqui nume laboris iminimperaes sim a nulpa in conest, quaessint quam quam, velestrum et everatium ratestr uptassequae doloreped modio vel int aliquod ipsandit eossenis ipsunt esse experita nimaximil imporib usandan.

Voel je goed! Upic totatincil inum expe quibus, sunte expe nonseri as simin cuptis eium doluptate porepedis vidusa ea non pliquatius. Gia consedi gnatur molupta doluptatquia sequi num qui omnit assernatas ercipsum vendenim ipsaepe rumquid elibearum haribus eic tore nosam voluptisque num fugiandunt ea idellia quias non pro intiundam

Lekker fris Een goed gevoel Heerlijk Fijn zeg! Ontspanning Schoon


BROCHURE POLIKLINIEK DRONTEN

aneStheSiologie en PijnbeStrijding

en

St in het

al janSd

Pijnbestrijding

f wsbrie re nieu moge Vacatu uis biedt ook de men ne te

nt kenh Deze onneme Het zie een ab nieuwsbrief. s en lijkheid vacature hijnt wekelijk zieop de f versc tures van ons rie f sb nieuw e vaca de nieuwsbrie el tu ac inbevat rt een tvangt in uw hantee ar’. . U on een e-mail v.l.n.r. de anesthesiologen Emile van Dam, Roel Nelissen, Paul Brocades Zaalberg, kenhuis perlink n enhuis ka hy va el ek zi Cees Zomers, Jos van Haandel, Marco Koenders en Carel Doreleijers an or rm ijk. Het in de vo ze email sta de pagina’s zorgt vo n? de ar Harderw het motto ‘Je toch gewoo U box. In bsite. ijzen na er van der t doe je e verw op onze we sbrief di da werkgev ewerkers on s ar je te s en uw ts ka nie cature en werk voor el de groo nieuwe med met va h voor deze . ar mens dal is rken . Zorgen ite de voor St Jans nhuis, wa en en die we nhalant kunt zic n via de webs smetho me ed zieke el nonc hebb de werving an klinkt he tatief go d van zaken enheid bij de k de aanmel De zorg rond de operatie begint al op de polikliniek anesthesiologie, de préj an kk og oo Hi rst sl . tro ar ve e el be die Dez uis wa ote heel ve heid operatieve poli. Hier komt elke patiënt die een geplande operatieve ingreep een gr . Een ziekenh die niet stopt motto en vanuit gt dit betrokk moet ondergaan. In Dronten houden de anesthesisten, samen met een verhen heen is. Een zorg Dat komt in zijn rlinge ertijd ze sen om kenhuis in uis. kaar Tegelijk op de onde nh zie ge el l t ke or aa pleegkundige, één dag per week spreekuur. in zorg vo ur van het zie s tot uiting me iezen s region de leefwereld Al haakt o. gi j de de dv ntie de re kken bi bij de neelsadverte ezondheids)a elal in tro e ve binnen n be Elk Dron dit- bezoek aan de polikliniek brengt de opname, operatie en het verblijf in het zie(g iek Bij dal. nauw rs wone n met patide perso stips. Dit zijn poliklin anesthesioloog St Jans de lewij heel Medewerke de gezondheidstoestand kenhuis. Tevens stelt ze de patiënt belangn het n ak same is het toch huis en ig over heid o. va aa va at nd gi en s re lm tip zo en ek er zi e rk n rm de ur Het rijke medische vragen. de- patiënt in kaart. Hij legt uit hoe de func en rege illendevan voor g en vo sc hap. En da medewe eft een nieuw catures natu kk je n vin hi t va sc ge om deze de va n be is in zijn werk gaat, wat het verntie ge versch gemeen elfsprekend da hoort in verdoving te ar hu en n rte or rd en ma ee ve vo ek wo n ie, ad ente Na een bezoek aan de verpleegkundige tures naast het zi derefunc n vanz aander ristevertent t. Voor naar ca rst beloop is, en wat de eventuele bijda en ad va Da ve nn er de ch zers. erdwerkingen en complicaties van de verdozijn bi en in niet me rgt? Een goed vanuit de egelich sollicitant gaat de patiënt naar de anesthesioloog. nd ev to Er hr ho de rt s. sc ef ee k, ko op tie zo nli el lijk om tuele zijn : gan oo elkaar Hij brengt, onder andere, met de gegevens dan tw vacaturesving t naaste maar he de even rwezen uwe slo ac ht to meer Ver- zijn. Op deze manier weet de . kunnen worden matie wordt ziekenhuis ve ele en tu deze nie den, de opdr van de verpleegkundige, de gezondheidsac nd vi t or patiëntalwaar ar e hij of zij aan toe is. Vaak kan van he ties! De nsdal.nl te re dere inf ite on lijke wa en. bs gi toestand van de patiënt in kaart (mediijk we een groot deel van de bestaande w.stja t er in de hiermee nk duidel ar de l. s w j na l.n w ijk wi el da doorkli n cijngebruik, eerdere operaties, allergieën nd bezorgdheid over de ingreep weggenorschijn g late mpagne on maa w.stjans ve n vin w r er w de St sw de la t ca el en andere ziekten). Samen met de patiënt n he men worden. kwalin huisb gina va persone or staan. De n aa ee de is In om hu vo kiest hij voor de veiligste vorm van verdoatiepa onder andere ar we r gaat rm fo wa hie in n t zie t he een ving. Dit kan zijn een plaatselijke verdoving erop De patiënt heeft allereerst een zogenaamd ept da l, met hi tures. opnamegesprek met de verpleegkundige. derstre van arm of been, een ruggenprik, algehele Jansda ca va e tuel Deze vertelt over de gang van zaken rond anesthesie of een combinatie hiervan. alle ac

r: r elkaa woon! o o v n Zorge je toc h ge e Dat do

Werk

Zorg rond de operatie

s

re Vacatu

Ziekenhuis St Jansdal beschikt al heel lang over een zeer uitgebreide pijnkliniek, waar het gehele scala aan pijnbehandelingen wordt toegepast. Pijnbestrijders van St Jansdal zijn Paul Brocades Zaalberg en Jos van Haandel. Zij behandelen zowel patiënten met chronische pijnklachten als die met pijn ten gevolge van een kwaadaardige aandoening. Bijzonder voor een ziekenhuis van deze afmeting is dat in de pijnkliniek zogenaamde neuromodulatie systemen worden geïmplanteerd. Via een kleine operatieve ingreep worden elektrodes aangebracht in de wervelkolom vlak tegen het ruggenmerg. Onder de huid wordt een kleine generator geplaatst die stroompulsjes afgeeft via deze elektrodes. Met deze behandeling kunnen veel chronische pijnklachten voor een belangrijk deel afnemen. Op dit moment houden de pijnbestrijders van St Jansdal nog geen spreekuur in Dronten.

n eren maniere chillende kunt op vers lliciterInende. Zo polikliniek U kunt hrijven. Dronten bevindt zich geen klinische operatiekamer. Patiënten die f scpré-operatief ncties so n br iehet fu op bureau van de St Jansdal anesthesioloog komen, worden dan ar r na ee er lieve op de klinische operatieafdeling van het St Jansdal. Jaarlijks worrbeeld ec ht geopereerd u bijvoo ziekenhuis ook e solebsit t denwhier zo’n 14.000 chirurgische ingrepen uitgevoerd. Voor meer informatie over Wat he dat u via de n en ke er ‘W is dekoperatieafdeling kunt u onze website bezoeken: www.stjansdal.nl. de lin heeft, citasc h solli t. Onder liciteer een elektroni vens kunt Te is . n’ en lere ren’ vind ulier te ‘Werken en le en tieform k r de lin rmulier voor op u onde citatiefo een solli s vinden. Verpleegkundigen gespecialiseerd ie sollicitat

Sollicit

Operatie in het St Jansdal

Bestrijden van pijn na een operatie

G

ndigsomsta arbeid ing omgewervkgever te zianjn iedor orblijvdeen medgrewaaergkebirsedgeen. k r e w is m et ede oede ziekenhu ntact m p deze een go

co als rt . O . Open grediënten probee ijk te maken veren die we enhuis e rol in in el le grootst Het ziek gunstig mog die kwaliteit zijn de in het zelf de menwerking we allemaal zo ze k n lij en de ur he natu naar en kunn ede sa ar ar go rd da wa n ee motiv hebben elkaar en ee erkomgeving rs ke er w Medew respect voor geving. Een m ’s, collega prettige werko n voor ee l streven. 12 da ns St Ja

Het doel van goede pijnbestrijding na de operatie is een herstel zonder complicaties te bevorderen. Dit doel kan bereikt worden door snel en voldoende te reageren op de pijn en inzicht te hebben in het verloop van de pijn met de voorgeschreven pijnmedicijnen. Bij alle pijnproblemen die optreden na een operatie kan de pijnconsulent worden ingeschakeld. Komt de pijn niet overeen met de ingreep, dan kan een complicatie mogelijk vroegtijdig ontdekt worden.

Pijnconsulentes

in pijn

Een opname in een ziekenhuis wordt vaak geassocieerd met angst, onzekerheid en pijn. Pijn is mede een reden waarom mensen een opname met veel stress tegemoet zien. Goede voorlichting en goede begeleiding ten aanzien van pijn geven vaak duidelijkheid, waardoor een patiënt veel meer het gevoel van controle kan krijgen en daardoor met meer vertrouwen de opname tegemoet kan zien. Patiënten kunnen in het St Jansdal altijd een beroep doen op de pijnconsulent. Ze kunnen al voor een opname een gesprek aanvragen over de manier van pijnbestrijding en uitleg krijgen over het gebruik van medicijnen bij pijn. Goede pijnbestrijding leidt tot minder complicaties, verhoogt de kwaliteit van leven, verkort de verblijfsduur in het ziekenhuis en kan chronische pijnklachten voorkomen.

4


ADVERTENTIES GEMEENTEGIDS DRONTEN


LOGO’S EN PATIËNTENPAS ST JANSDAL

Z i e ke n h u i s JE

ZORGT

St Jansdal

Wethouder Jansenlaan 90 3844 DG Harderwijk Tel. algemeen: 0341 - 46 3911 Tel. afspraken: 0341 - 46 3890

VOOR

ELKAAR

WWW.STJANSDAL.NL


ADVERTENTIE SENIORENWIJZER

Specialisme Geriatrie

Zorg voor de oudere mens ‘Het gaat niet meer thuis, omdat ze zo in de war is’. ‘Ik moet zoveel pillen slikken, dat ik het niet meer overzie’. ‘Hij valt zo vaak’. De klinisch geriater hoort dit soort uitspraken vaak. Bij het ouder worden, vinden veranderingen plaats op lichamelijk, geestelijk en sociaal gebied. Het lopen kan bijvoorbeeld slechter gaan, het geheugen kan achteruit gaan, medicijngebruik neemt toe, somberheid kunnen optreden na overlijden van leeftijdsgenoten. Veelal spelen meerdere factoren tegelijkertijd een rol zonder dat direct één ziekte te herkennen valt. In dat geval kan een klinisch geriater een uitgebreid onderzoek doen. U kunt de huisarts vragen u door te verwijzen.

Ouderdomsziekten Een geriater is een specialist op het gebied van ouderdomsziekten, problemen rond het ouder wor­ den en preventie van onnodige gezondheidsproblemen. Om een zo goed mogelijk beeld van de betrokken oudere te krijgen, zal de geriater de patiënt en diens begeleider allerlei vragen stellen over eventuele klachten op het gebied van de gezondheid en het dagelijks functioneren. Deze vragen hebben betrekking op lichamelijk, geestelijk en sociaal functioneren van de patiënt.

Onderzoek en behandeling Vervolgens zal de patiënt een uitgebreid lichamelijk onder­ zoek krijgen met eventueel bloed­afname,­ hartfilmpje­ en­ röntgenfoto. Als duidelijk is wat de problemen zijn, start de geriater een behandeling of geeft adviezen. Dit alles gebeurt op de dagkliniek.

Het kan ook gebeuren dat de geriater u doorverwijst naar een andere deskundige, zoals specialist, fysiotherapeut of dië­ tist. Goede afstemming is daarbij van groot belang.

Dagkliniek geriatrie Omdat het voor bejaarde mensen vaak belastend is om naar het ziekenhuis of polikliniek te gaan, worden de onderzoeken op de dagkliniek geriatrie zo veel mogelijk op één dag gepland. Er heerst zoveel mogelijk een huislijke sfeer. Deze dagopnames zijn mogelijk in de hoofdvestiging van St Jansdal in Harderwijk en in onze polikliniek in Dronten.

Is een oudere patiënt in het zie­ kenhuis opgenomen, dan kan het vóórkomen dat de geriater bij de behandeling betrokken wordt. Een ouder iemand kan plotseling in de war raken. Iemand kan veel problemen tegelijk hebben en daardoor een ingewikkeld ziektebeeld vertonen. De behan­ delend arts kan dan advies vragen aan de geriater.

Snelle e

n zorgvu

ldige dia gnostiek

De vier klinisch geriaters St Jansda van ziek l werken enhuis nauw sa gespecia men met liseerd ‘o jaar die ge uderen ve andere m regeld ten rpleegku edisch sp val kome duidelijke ndigen’ n, zonder ecialiste oorzaken en dat hiervoo n in het zijn. Door de oorzaken zi ekenhuis. r het opspor Zo is de en het sta geheugen en van zullen patië rten van polikliniek verband tu een beha nt en een same minder va ndeli ssen de kli me nw er ak va er of nis llen. Een te kings­ neurologe in het gehe ng am n van St Jan ch geriaters en de el we va nie n deskun lk valgeva t sdal en de psychiatri digen zoek ar er besta e va afdeling ou t uit behandelp at en geza deren­ afdeling ge n GGZ Meerkanten lan opgeste menlijk wo riatrie oo .Verder ke ld. rdt een k de zoge nt de polikliniek na amde valpo is bedoeld Voor mee li. Deze voor mens r inform en boven atie over geriatrie de zestig het spec kunt u te ialisme recht op www.stja onze we nsdal.nl bsite: of www. poliklinie kdronten .nl

De geriater werkt nauw samen met de verpleegv.l.n.r. de geriaters kundig specialist ouderen. Arnout Alie Tim van der mer, Ma Molen, rgreet Aa Soms wordt een patiënt lten en Jud ith van Tu ijn uitgenodigd om na ontslag B o r st kankerz uit het ziekenhuis naar de o r g v o ldoet dagkliniek te komen voor nader onderzoek.

Roze lin

aan eise

tje voor

n BVN

St Jansd

Een mul tidisciplin air mam tot een mateam borstrec , alle diag onstruct mammac ie op de nostische are van dag onderzoe ziekenhu Borstkan ken op is St Jans van de amputa ker Vere één dag tie dal in H niging N (het CB en de m ederland arderwijk ; het zijn allem O) aan ogelijkhe aal kwal de zorg (BVN) sa biedt. St ontvange id iteitsaspe vo m Ja or en nsdal vo n. Een ke de borstk met het cten die ldoet urmerk kw graag zi an de kerpatië aliteitsin voor bo et. nt heeft stituut vo aan de eisen di rstkanke gesteld e de or de ge rzorg wa en zo heeft he arbij patië t felbegee ndheidszorg nten de rde roze zorg krijg Sinds 11 lintje en, zoals januari dit de BVN St Jansdal deze op de ‘Mon jaar is ziekenhuis itor Borst van de we He t ro kankerzo ze lintje, bsite van rg ’ da t de (w ww.bo rst voor de Borstkank BVN te vin patiënt op ka nker ve erzo den re nig ing ne Dit is ee de Monit zorg voldo rg te zien is, ge de rla nd .nl n beeldbu or eft aan da et aan de ). is waarop t de mamm aan de ha borstkank eisen die patiënten nd van hu a­ erzorg zij door de n gesteld. n postcod hen belan BVN aan zien welke e grijke cr iteria prec en voor ziekenhuiz D aarnaast wat­hun­sp ies kunn en borst is en St ka ecifieke­ke nkerzorg Jansdal Zilveren nmerken­ borstkank leveren en door Zo Kruis Ac zijn­ op­het erzorg. rgverzek hm voorkeur ­gebied­ va eraars sziekenhu ea en Agis gese n­ de­ lecteerd is voor borstkan Aan de ha als de beha ke r. Verzek nd van de ndeling ge er en de kenmerke n betale goed afgew verplicht van nlijst kan n ogen besli ei he ge t hele ja behandel n risico de patiënt ssing neme ziekenhuis ar wa in g nn een van bors eer zij vo . n bij de komen. keuze van tkanker or de Neem al een naar St tijd eers afdeling Jansdal t contac zorgbem t iddeling van uw zo op met de rgverzek eraar.

al


AND MORE

Portfolio  

Portfolio grafisch ontwerp Elles Bakker

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you