Page 5

=-/0-&B88/.B80D58&2MEE/0-.&58&858.&+3/B60/:&Q-0+/0&0664-:&B66:8+60-:<&@"<& 566./.&"#?$&2-7+-0+8+/&Q-0+/0&ED623;6:-&PD/B<&I8.56:&D99-5D6:&.87260/:1&EL/C +-20&"#)#<&880+8.&K8.+/0820.80-:&H:-.-&S4300-1&b/.7-.B&=/.+/E;1&HE;-./E8&O873C +/E81&"#?"<&880+8.&844-+--4/+/&UM4/&R6461&"#??<&880+8.&4-94-00--4/+/&Q-P8.+&=64;8E1& 9D;-E-0&58&762260&U882&R84/0<&QE:/0+-0+&D9-+858+-0+&5L/:&8..-0&M20E-0&BDE-:<& "#?$<&880+8.&233.&4//;/0+8+/&58&E/B-+8+/&"@<&86;60+/.&"#?$&%).7#$9##,0-)-&&: 20-,;& R33.&5L+280&+>>:&=-/0-&B88/.B80D58&+/E;/B60+-0<&"#?"<&880+8&0M;/0-.&+880+8+/& E/B-+60&%).7#$<=.>3($9##,0-)-&&21&:/4-2+34/20&3./&1.7#.$+?),,&&&!"#$$&'& ]1&3./&96696729/../:-&D9-+858&56K8&"#)$CE:8+-.1&OR&:/4-2+34&"#?"&'&"#??*<&cL/C +-20&"#?)<&880+8&E3P-BK4/0&D99/0&233./0&@$$&D9/.80+<& JD585L4;0-/.&880+8/.&P8/2/+/&233./&+-;-P60&08208&PD/B6&880+8/.&B878<& G3+3& 233./& 23..-2+//P/0+& @ABC;$ )),7)$ ?=#2#"3$ ')0-#8$ "0.3-7&.$ +?),,&&$ &*$ D;$.3),$5),)-#27$5003,$E'.0220"3>)F;

"#??<&880+8&2-P8:+8.P-.&PD++/0&08208&0D58PL;/&233./733E-&3B8&P8.:60-00-<&JD58B>..60&D9C 9-+>>&&28+2-01&233./&P848&+800/+/&.8/8./<&JM;/0-.&782280&0-;8:60+&./2P/:--4/B8&58&233./&P848& +8;80/&3+0/B8&.86.6D9-+858&4)2(3$<)**;$cD623;6:-&PD/B6&+8802-7+-0+8B/0-.&"#??&08/& 233./& E/B-20& %).7#$ G00-20-$ 9##,0-)-&&28$ "#?#<& 880+80+& !26E/& "#F"*& 5L/& E/B-20& %).7#$ 9##,0-)-&&2;&Q0/8.;6&+>>+8+/&P--.&-E:/0+-&D99-28P8:-&8.60-.1&26/:&"#?#&.876+8+/&.80+-C B660/28233./& 3081& 2-7+-0+8+/& M.-.//:6./0-:& D99-9.88E/:& 58& -=.>3(),7$ (##,0-)-&&20,7$ ,)0$-3,-3.0=''3),#7#,:(##,0-)73H*0-#(;&\82-E:8+/&E-.58C880+8E-&264060+-&0M0+--B1& 7828+/&D9-+8B8&M.:784/:60./22-&8/E-/:<&=6./:&5664:-&66-:&-4/8.8:C30823EE8:&2334/567C +/B/E-&58&487P89/../:<&J6.-+/&34-./30823E:&58&C-4/8.8&26/&ED623;6:-&PD/B6&P80+8E-&EL7+60& !P//B8E-&.D9-+858&3./&"#?F*&E/E;&B660/28+-334/8&-4/8.8&!P//B80-:&.D9-+858:&3./:&"#A"*<

!"#$%&'()**$!"#$%&'& "#()*&'&+,-../0+1&2334/567+&58& 9-:8;33;<& =>>+80&"#?@&'&"#A"&B660/C 28233./0&+,-..3C&58&.86.6D9-C +858E81&3./&"#??&'&"#?#&:/C 4-2+34<&

+,-).$/&(&0,$!"%#%&'& "#F#*&'&&2.84E-+/0+1&342-0+4/C 567+1&9-:8;33;&58&7-./.3358<& =>>+80&"#?A&'&"#("&B660/C 28233./0&+-34--+/./0+-&8/E-C +-&58&2.84E-+/D9-+858E81&3./& "#?(&'&"#?#&58&"#A$&'&"#("& D99-8.85678+8581&"#?#&'& "#A$&:/4-2+34<&G3+3.&2.84E-C +/+6EE/0&2330&D9/.80-&& H4B3E:&I853;8<

J+8K//.0-B&8585L42&233./&-.60&0-;80+-&"#?$CE:8+-&5L4-.&8.;80&"#A$<&880+8+-.1&26/&:/4-2C +34/20&08/&123-,)*".)$4).5$!"#$%&'&"#FA1&:/4-2+34&"#A$&'&"#(#*<&=8&3./&0ME:/E6:& N-E-B88.&58&8.60+8E6:&B660/28D9/E;6/:&O302P80<&=6./&Q-0+/00-&")C880+80-.+1&.D9-C +80&=84+6&ROR&"#)A<&880+8.&H:-.-&S4300-&2.8P-4/2.800/0&58&=8../EE8&23E0-4P8+334/6C B/&"#?$<&=>>+80&"#?$&'&"#FA&=84+6&B660/28233./0&2.8P-4/D9-+858E81&3./&8.8+-0&"#?(& 2.8P-4/&8/E-23B/053E/&!E//&E/B-+8+/&+3..8.&30823E:/*&-0/B--01&"#?#&'&"#A$&D99-8.8C 5678+858<&HE:-28&D9-+858E8&782280&+8&0-E/&+8P89L480-0+&98.56&0664-B8+&+L7-.-98E6& 9>>48B8&2.8P-4/D9-+60-&B-+33:/./0+-.-&2M0/B60+-.-1&-4/+/&8.;D9-+60-.-<&=-B8&2.800/& .D9-+80&M.-&A$&/E/B-0-<&T./&7-8&067+.-581&233./.-&PL;8&9M7-E:6E6:&/E/B-E-<&U6.;-0&:/C 4-2+34/E8&+>>.-&58&D9/.80+-20&PD++8&ED623;6:-&PD/B6&0/.B/0&943K.--B0-/:&/E/B-0/<& 123-,)*".)$4).5$&(),$323(3*"0,$6$)*"(),$(37&&"0-)7#*"08$"#A#V"#($<& W9/.8E-&3E&HEE-./&I46.-4<

=84+6&B660/28233./&D9-+858:&088./0&"#A"<&880+8.1&+860+8.&J+8./E/&X3+3Y "<&4/:8Y&T.;8&HE:4-5-P8&!23E+0-4+B-/0+-4*1&N/.B8&Q40&!2.8P-4*1&ZBK/&R6..&!2.8P-4*1&[-.B/&[/4P&!2.8P-4*1& H.-208E:48&J84P&!:/4-2+341&2.8P-4*1&T0284&Q3B3/0&!D99-8.85678+8581&2.84E-+*1&J8.B-&R8EE&!.86.*1&\6:3.X& UD20&!.86.*1&H.-208E:-4]&R64P/+0&!P-E-&2--.*&^& @<&4/:8Y&H.B8&R64+E8&!.86.*1&H/E3&I33.82-E-&!2.8P-4*1&J/.P/8&OL4+03E&!M.:2.8P-4*1&T.:/&=//:3&!.86.*1&\/_C 784:&\/+0/E;&!2334/:/4/;--4/B/E-*1&O84+8&UD6:6&!M.:2.8P-4*1&N8.-E+/E&O84P-+&!B8E:3.//E1&B8+-B88+/28*1& U378EE-0&S.-/P-&!B660/28+-334/8*1&U6+8&R/E2C`88E&!2.8P-4*1&N3.:-B84&R.//B8E:&!2334/:/4/;--4/B/E-1& B660/28+-334/8*&^& )<&4/:8Y&H4+764&\3K-4+&[3E-&!B660/28858.6;6*1&Q:684:&I33.82-E-&!P//6.*1&J-.B8&R873&!2.8P-41&M.:2.8P-4*1& U678E&J/BB&!B660/28+-34--+/./0-:&8/E-:1&2334/:/4/;--4/B/E-*1&a:6&=39B8E&!.86.1&+,-..3*1&U823K&R6/2& !M.:2.8P-4*1&H84-&H../2P--&!B660/28+-34--+/./0-:&8/E-:*<&

Profile for Heino Elleri nim. Tartu Muusikakool

Heino Elleri nim.Tartu Muusikakool 1919-2009  

Näitus Heino Elleri nim. Tartu Muusikakooli ajaloost. Koostaja Virge Joamets, kujundajad Pille Tammela ja Margus Nõmm.

Heino Elleri nim.Tartu Muusikakool 1919-2009  

Näitus Heino Elleri nim. Tartu Muusikakooli ajaloost. Koostaja Virge Joamets, kujundajad Pille Tammela ja Margus Nõmm.

Advertisement