Page 4

*+0,0..>$! >$! ?+2$B..B! 4#%56& !""#$! "J;!%D1&(!H::J!O!HQ;!>''-,!HIJ9@6!++(&,!+(,L %+(,! ?1.V+((,.-$$0(+,2! E+0,0..>$,26! +-$%,L C'! >D1B-+F$&+! ++(&,! E+0,0..>$&+! P?+&$>$;! 7$! .-! P??,-'2! =+&+1A'1,(! HI9J! O! HI896! +(L %$0&!C.-(+1F$&..1,'%,(!F,,'0,&6!(,,(!K0,C..L 0,(!P,B'(&+$2'(&6!0P?+&$-'2!HI89!=+&+1A'1,! C.-(+1F$&..1,'%,! C.%?.(,&(,..-,! +1,$0$0;! 7$1&'!<W<L(!&SS&$(!*+,-.!/00+1!C.%?.(,&L (,..-,!>$!%''(,C$&+.1++&,0,(&+!$,-+&+!P?+&$L >$-$!HI89!O!HIT96!C'>'-2$2+(!(,,-!--!7$1&'! C..0C.--$; 7$1&'!$$(&$&+0!C'>'-+(!FD0>$!C$!/00+1,!.%$L -D.0,-+! >$! &.00$0! ''+-2'(0,C6! C$$($+B(+&+(&! %''(,C$F..0'2+(&!0DE&'F!E+0,C++0;!X$0%,(,2! -D,&+C(! (K%V..-,0,(+2! ?.++%,2! )YS! EKKL 2+2Z6!)X,,1$(&'(+2Z6!(K%V..-,0,-+!?,0&!)X$1>'(! >$! ?D,C+(+?$,(&+0Z6! )GK%V..-,0,-+! A'10+(CZ6! )[++-,$Z6!)/0++B,$Z6!G,-V.-,$!,-!%.2.!%,3.04L 2,.6!X,,'0,C.-&(+1&6!\!>$!\\!C++0?,00,CF$1&+&&6!\! F,,'0,(.-$$&6!)M$-&$$(,$Z!>$!)WD--,2Z!F,,'0,0+! >$!C0$F+1,0+6!C0$F+1,?$0$2!)<+00$2Z6!)],A0,C$(Z; M.&.!HI89;!$$(&$(&;

4#%56&!""#$%&F)$+,&<66"<655)&"%%<:#%3H& !3,)$3&F,=%5!"HI9N!O!HI:86!E+0,0..>$!>$!2,1,B+-&6!P??,(!7<W<L(!HI8Q!O!HIR96!+(,%+(+0!$$(&$0! ^$$C!<$1,(+!.1+0,L6!(++>D1+0!/00+1,!C.%?.(,&(,..-,C0$((,(6!%,00+!C$!0P?+&$(6!?PB+-+(!HITT!#..&(,6! 1$EF'(F$E+0,(+0&!&'-&'%$,2!++(&,!E+0,0..>$,2@6!E")A&I66+*!"HIH9!O!HIJT6!2,1,B+-&6!?,$-,(&!>$!E+0,L 0..>$6!0P?+&$-'2!7<W<!C0$F+1,L!>$!C.%?.(,&(,..-,!+1,$0$0!HIRH6!&SS&$(!7<W<L(!HIR9L-2$&+0!$$(&$L &+06!$0B'0!C0$F+1,L6!(++>D1+0!$-($%A0,L!>$!.1C+(&1,C0$((,!P??+>P'-$6!?PB+-+(!HITT!_%++1,C$((+!<.L 0'%A,$((+@6!4#%56&!""#$D&9)$"&J#%KL+#$&"HI98!O!HI:J6!%''(,C$&+$20$-+6!0P?+&$-'2!7<W<!&+..1,$! >$!C.%?.(,&(,..-,!+1,$0$0!HIRQ@6!8">$#3&9)$%53%&"$$(&$-,!HIRN!<$1$`,-6!HI9H!O!HIQI6!E+0,0..>$6! P??,(!7<W<L(!+(%$0&!.1+0,&6!0P?+&$(!HI8J!C.%?.(,&(,..-,!+1,$0$06!&SS&$(!%''(,C$C..0,(!HI8N!O! HI8:@;

!""#$%&'(%")*+#&(,,-!"#$$%$&'(&!)*+,-.!/00+1!,-!%.2.!%,3.042,.56!7$00,--6!899:;!<$2,!=$>'?''! >..-,(&'(;@!

!3,)$3& E7)! "HI9N! O! HIN9@! O! ! E+0,0..>$6! C..1,>'E&6! ?+2$B..B! >$! %''(,C$C1,,&,C6! P??,(! %''(,C$C..0,(! HI8Q! O! HIR86! +(%$0&! F,,'0,&6!(++>D1+0!4#%56&!""#$%&<")**%*&C.%?.(,&(,..-,6!6"%&!""#@ $%&F)$+,&<66"<655)&"%%G#-!7SS&$(!%''(,C$C..0,(!HIRN!O!HITH! &+.1++&,0,(&+!$,-+&+!>$!.1C+(&1,C0$((,!>'E$&$>$-$;! M.&.!U>$(&!$$(&$0!HIRN;! U>$!0$'0'!)=PE>$%$$!0$?(+25!CD(,C,1,!C..0,!$1E,,F,(&;!

/2'$12!7'A,-$!)='0B$&$-&('5!CD(,C,1,!C..0,!$1E,,F,(&;!

./00&1&./02&#")*%3&4#%56&7)&855)&!""#$&9-&8-&4#$:)55%&;-! G+00+0!%$>$0!.-!!""#$%&($65<*%*+&=)$#"7##>!"C'-(&-,C!?+)5%*@ ")A&B#+CA6"636AD!$F$&,!HI:J6!/00+1,!H99;!(K--,$$(&$?D+F$!?,L 2'(&'(&+!1$$%+(@;!M.&.!899I;!$$(&$(&;!

Profile for Heino Elleri nim. Tartu Muusikakool

Heino Elleri nim.Tartu Muusikakool 1919-2009  

Näitus Heino Elleri nim. Tartu Muusikakooli ajaloost. Koostaja Virge Joamets, kujundajad Pille Tammela ja Margus Nõmm.

Heino Elleri nim.Tartu Muusikakool 1919-2009  

Näitus Heino Elleri nim. Tartu Muusikakooli ajaloost. Koostaja Virge Joamets, kujundajad Pille Tammela ja Margus Nõmm.

Advertisement