Page 3

OM'DC! ,MNC<I%,3+3! *::,C'P'D%%<C0! D+) 1%(&D%! IBB%;I+3+3%! ;&! %%'*+;+,C*+! D``) *:$$&,3+'%! DIDD+! *+;+.%'! T2@2! *CC$%') DC! *::,C*'0! <C,,%! B&$%<&D%! ,IB%D&;&D%! D&'%! :,C! (I$$%,3&(! T&,,C..&! *:.'%$(&D::$C+<C! :<&3%1&#! 2,&(%$CIB%D&;&D%'D! :,C! D+1%(&C<! !"#$#% &'())#!="JKF!Q!"F7K0!D``D&'!*::,C'!"F"F! Q!"F?F>#!T%<&!*,&''C'!:,C!C1&,!&&'D&,!57Q?G! IBC,&'D#! !"#$#%&'())#%*$+,#'-*$+))%./012%++)3+$4!"#!$%&'!(&'&) *+,!-$.&!/&&$0!-+1%.!2%,3%$!4!5#!$%&'!6#)7#!83%,%!9$:''%! ;&!8,%*'&.3$&!/%<<!=/&$(>!4!6#!$%&'!?#!@&,,!/&$(#

Y:''C!"7!:,C!*:$D%$<&;&0!<++'C*&*::,!PP$C'! '%,,%!RR!*:$$+'D0!R!;&!RRR!*:$$+'%,!:,C3!*:$D%) $C3#!/%%DIDD+!D:C<+'!B&,;+!D+.3%!IB%D&;&D%! *:3+3%'#

2,&(%$CIB%D&;&!8,%*'&.3$&!Z%$%.!=D``D&'!2@2)'!"F"F!Q! "F5a>!"F5G#!&&'D&,!*:3+'%'!<C,;``'!D+.3C!&.3<&'0!IBC) ,&.%!:.!O%,<C!@%C.!=OC$(>#!

ABC,&'D%!&$(!<++'C*&*::,C'!:,C!'++$#!E%*:$3C,C.%!:,C!"F?GH?"!IBB%&&'D&0!<C,!IBC) ,&'C!:,C!*:**+!"JK#!2+C1C!*IC1%!$:L*%<!:,C!*::,C'!*,&(%$C!;&!,&+,+!%$C&,&!IBC,&'C0!%C! D+.D+3!B++3+'D!*&!*%%,BC,,C<M.1C;&C'D0!<C'!(IC<&,3&'!*&<<%$&.'&<N,CD%!,::) <C'D! ;&! *&<<%$<++'C*&! L&$$&'D&<C'D#! -.&<C*! .::$%<&C3! IBB%;I+3%! :,C3! D%) 1%(&3! *&'! ':,C'DC3%.&! (IC! &.'&<N,CD%'#! O%&3! 'C3%<%3! :,C3! P,C*::,C1&! Q! B&,;+3! <++'C*&*::,C!IBC,&'%3!(IC!IB%D&;&3!:,C3!*&'!P,C*::,C!L&$C3+'%1&!(IC!IBBC'C3!'%&,#! 5+'36%78'9#:+%;66)-*+*(($-%8<<#=86"6"#%*+::#'+>)+:?#$4%@#,+$3%56'A 9+>%=R!(CC+,>0!B6"($C%!,+)+$6!=RR!(CC+,>0!D-$E#$:%5-$3->9!=*,&(%$>0!F#(>-"%;-$*! =*,&(%$>0!58>-)%766)>+%=DS%,,:>0!TU!*%%<C&B$:V%'':$!!696)3%G+'-)!=(C::,&>!.C.1! .%.3%!*:.D'%$3C!*&(&#!

Y&*'N%$1C!*::,!:,C!PLD,&'C!%'C<%.%!<++'C*&IBB%&'+D+'!-%') DC'0!*+'!'%&DC!'C''%!<++'C*&B%3&1::1C*&!;&!<%D::3C*&!IBB%) &C.%3! ;&! B$&*DC*&D+..C3! =*,&(%$C)0! ,&+,+)! ;&! (CC+,C! :'&*:..&'! "F?7H?K! IBB%&&'D&,>#! T&$D+! 2I$1%<&! @++'C*&*::,C! IBC,&'%! N#$:+%7-::#$-%8<->96'++:+32!2,&(%$CD!&.3C'!D&,,%!R$<1&$3! 2$&+D!=&&'D&'D!"F?K!2&+3$%>0!L&$<::.C&D!;&!*::'<M.1+!O%C) .:!-,,%$0!<++'C*&&;&,+1+!O&$&,3!Y&*'N%$1#

T&$D+!2I$1%<&!@++'C*&*::,C!.O2%++)3+<M#,+! *:.D'%$D)&*D+'%!*&(&!"F?a#!&&'D&,#!8&'D&BM%(&! %DD%!(&,<C'D&3%'!D+,3C!<IDD%,%0!%D!(IC*'!*::,C!&,) 1+'D!L&*&D&!,+1%<&!"F"F#!&&'D&'D!;&!b+L&.!8&) (C*+!*::,C'D0!.I.3&!.&1+!'%%!.PP3!:.1C#!2&(&! C'%!:.!DM.&'%!BC,1+1&!(&&3&D%'!(M1&!+L*%#

@++'C*&*::,C!IB%D&;&3!;&!IBC,&'%3!L&**&'C3! *:.D'%$DC3%1&! :'&,%<&! T&$D+! *+,D++$C%,+'0! %$CDC!"F?G).3&D%,!&&'D&D%,#!81&!C'%1C!WC%,M.) 3%$C!;+LCD+3!R!<++'C*&*::,!;I+3C'!TS&C*:(') *C!HI#,9#>-%J>#9->-K!D%$(C*,C*+!%DD%*&.3%) .C! ;&! '%3&! ;+N&! "F5G#! &&'D&,#! X:D:,! ::B%$C! D%1%,&'*:.3! B$::(C! (&L%&;&,#! -%'! C'D+(&3! =(&'&*+,D>!B$#!Y%%'<%.D!=Y&$C.&>0!B$,#!TCC'C*! =.;&.;&>0!-,,C!ZI3%$)E:LD!=T&D;&.&>!;&!Y+[C%! /CN+,! =\,1&>#! @#)% <+'#:+$% -)36?% "-'-9#>3% =+%#33#*+>"#%('9+>-)++3('%!$2%L-#$M>"#'2! -D%.3+'%3!:,C3!/&*'&!D%&D$C'!=.PP3.%!]^&) .%<+C'%_!(MC*%!<&;&>!;&!]^&.%<+C'%'_#!T:C) <+.+3!.%,;&,%!%D%.3+'%,%!:,C3!=WC%,M.3%$C! (MCD%,>!*IC*!BMM'<%3!(M,;&!<PP3+3#!

Profile for Heino Elleri nim. Tartu Muusikakool

Heino Elleri nim.Tartu Muusikakool 1919-2009  

Näitus Heino Elleri nim. Tartu Muusikakooli ajaloost. Koostaja Virge Joamets, kujundajad Pille Tammela ja Margus Nõmm.

Heino Elleri nim.Tartu Muusikakool 1919-2009  

Näitus Heino Elleri nim. Tartu Muusikakooli ajaloost. Koostaja Virge Joamets, kujundajad Pille Tammela ja Margus Nõmm.

Advertisement