Page 13

!""#$%&&'(&)*+,%-../0%&&'(&#0%1234)$##$"54+'(5$%+'$(2'+'%6""7&'%8&,$#",$%9$5$:++5$7$'+#%(2#$%+'$; +((+4&<9+#+%!"#$%&'()*+,"-.%(+##$(29%(+"'%/0'-1.1234"3%51635"--"7*,'80%=8&<+72$'+>%4"<(; '+59$7&?&'%("$72<29%+((+4&<9+%?*5+#%&<<&@%3+#$#""?&#+%#$##$%A&&5?&%B+#'(+$<0%

9::35"--"'#2'()*-% +'$<+7&'% 4""#$% &&'(&)*+,&#% -../0% &&'(&#% =8&<+72$'+C% 4"<('+59$7&?&'D% ;'+"'% !"#('##<%&"".%0$'(*.2<%=*",$%>$2"#<%?5*.'@'%>'"A B$% >*)'#*% E&<'&7@#$% ?23+<9&?&F% #G)+(&<29% HIJ.% 6&5(2% A!% #KK4)$##$9+% EG)0% L5$M3% !G#&5N% ?&% (5"7)+($% EG)0%A&($%!$5'$7*+N%+5$&#&#F%(KK(&@%A!;'%&#0%HIJ.N0%

MNNOF%''2.'-%&#2'(&'%&7+(#$42#(%(+:+,2'(%?&``;%?&%)"); 722'$42$9% 4""#$(&,% +P.("(112"3'% $2'3$#7% Q-*,% K"22'+*#3$% ?23($7$'+#0% S'&4"<<&% G)$#&'+9% X% !--*+% >6H.6("R2% ?&% ?5*.'@'% D+2*-% Q@'% X% +'$<+7&'% -..a0% &&'(&%Hb0%7&$#%c+<$&#$'($9+%4#2@$'0%

L##+5$;4""#$% =3""&?&C% 4G5:'O<972'(+4'% "<% 42?2<+<29% PP% '+7+'(5$% &#:2#% ("$72,&9% <<% 2.""-"#4A 7'-'70%Q++%"<%&+:F%7$#%4":2%4""#$)+5+%"<%3G$,&(29%4"<('+5($9+F%#"+<:2(+F%R$#7$G3(2(+%?&%7229+% O5$(2'(+:&0% ;$C'+."% 5"71#47'-'-% ,++@52&5$'% -../% +(+<92'% /D#12.'('.17% 6*.3*7% $$5*+"2.% /E",'+$%51-(88F%S'&#+'$9%L##+5$;4""#$%#&2#2"'&4"<<&%G)$#&'+9F%L##+5$%4&77+5"54+'(+5F%9$5$:+<(% T$#U&<%!&$,F%#&,&'(&?&%V:";L<95$4%!+5:+0%W3+52@$<"%X%;'+"'%G'--'2.*F%!5&3,$<<&%X%G'7+"%&*A ,*-('##F%

Y$5$:+<(%9"-H'#%G'"B%E#G)+(&<29%6&5(2%A!%HIIZ%4""; 5$9$5$:++5$7$'+% +5$&#&#F% G)0% V#"% [$('$<:N% (KK(&@% L##+5% QO7R"<$+($:&%&#&(+'%-...0%&&'(&'(0%!"<('+5(%6\%&2#&'% '+)(+7@5$'%-../0%!&,&'%"#$%1*5(F%A*:$F%[**('F%L##+5F%]+<; 4$<'%?&%!&<M3+#$0%

-..H^-..-% G))+&&'(&#% ,&#7$'% 722'$4&4""#$'% 1++(+5% 8*3$%?23+<9&(29%+#+4(5"<722'$4&%425'2'+%5&&7+'%WY% =L#+4(5""<$#$<+% L##+5>0% 1#&&9$#% 4G#&,&9% 722% '+&'% 4&4'% L##+5$% (+"'(% E'+&9+'N% <$<:% (*<&'(+% <""5(+% 3+#$#""?&(+% A&$(%]O5$&9"%?&%!5$'("%A&('"<$%(KK90%AG#+7&9%G))$'$9% 4"7)"'$('$""<$%!&(5$<%V##+5$%4#&''$'0

!#&''$4&%)$92<*9&#&#%7*5('$'%-..Z%+(+<92'%6&5(2%T$<<&722'+27$'%=Q"$5+_%42<$<:#$4+%3+#$#""; ?&(+:&>0%9'B'2.'@'%&'"2.$%I$$+%E++'%4+'4+#%#$##+9+:&NF%3$+*$,+''J%>1J"#'%I$$+<%31#2.#"3%9""#'% K"6-'3<%"'&#+'$9%=8&<+72$'+>%<*$(#+?&9%L-'+"%K?-7$@'<%!+33"%>*)'#*<%L"B'+%G'--'2.*<%;**-"2% ='#2"#,%<$<:%!--*+"%3$$-"%@'%!;&L%&'+.1%J"-"''-"%?5"-'2*7F%L(+<92'+?*5:<+%:52)$)$#(0

Profile for Heino Elleri nim. Tartu Muusikakool

Heino Elleri nim.Tartu Muusikakool 1919-2009  

Näitus Heino Elleri nim. Tartu Muusikakooli ajaloost. Koostaja Virge Joamets, kujundajad Pille Tammela ja Margus Nõmm.

Heino Elleri nim.Tartu Muusikakool 1919-2009  

Näitus Heino Elleri nim. Tartu Muusikakooli ajaloost. Koostaja Virge Joamets, kujundajad Pille Tammela ja Margus Nõmm.

Advertisement